HOTĂRÂRE nr. 460 din 9 mai 2001
privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 25 mai 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 216/1998,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se stabilesc noile tipuri de paşapoarte româneşti prezentate în anexele nr. 1-5.
  (2) Punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte se face de autorităţile abilitate prin lege, după epuizarea stocului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 2

  (1) Paşapoartele eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, aflate asupra deţinătorilor, vor fi retrase treptat din circulaţie.
  (2) Valabilitatea paşapoartelor prevăzute la alin. (1) nu se mai prelungeşte după punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte.


  Articolul 3

  (1) Pentru confecţionarea noilor tipuri de paşapoarte se abilitează Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în calitate de producător, să organizeze licitaţie publică internaţională, în colaborare cu Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţelor Publice.
  (2) Licitaţia publică se organizează, în condiţiile legii, în vederea desemnării unui furnizor unic care va asigura:
  a) confecţionarea şi livrarea unui prim lot de un milion de paşapoarte simple de tip nou, realizate în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, pentru facilitarea integrării României în structurile acesteia;
  b) livrarea echipamentelor necesare pentru emiterea şi citirea optică a noilor tipuri de paşapoarte;
  c) livrarea utilajelor tipografice, tehnologiilor, materiilor prime şi materialelor necesare în vederea producerii în România a noilor tipuri de paşapoarte, după epuizarea lotului de un milion de paşapoarte simple prevăzut la lit. a).


  Articolul 4

  Se aprobă caietul de sarcini şi instrucţiunile de participare la licitaţia publică, prevăzute în anexele nr. 6 şi 7*).
  ----------------- Notă *) Anexele nr. 6 şi 7 se comunică instituţiilor interesate.


  Articolul 5

  Sumele necesare pentru finanţarea operaţiunilor prevăzute la art. 3 alin. (2) se asigură de furnizorul declarat câştigător în urma licitaţiei publice şi se restituie acestuia de producător, pe măsura eliberării paşapoartelor către beneficiarii interni.


  Articolul 6

  (1) Paşapoartele se eliberează titularului după achitarea costului paşaportului, al operaţiunilor de emitere a acestuia şi a taxelor consulare, stabilite potrivit reglementărilor legale.
  (2) Costul paşapoartelor şi taxele consulare percepute în lei pentru eliberarea paşapoartelor în ţară sau în străinătate se încasează prin unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni, prin Banca Comercială Română - S.A. şi prin alte bănci abilitate, în baza convenţiilor încheiate cu acestea, precum şi prin unităţi ale trezoreriei statului.
  (3) Costul paşapoartelor şi taxele consulare percepute în dolari S.U.A. sau în moneda ţării de reşedinţă pentru eliberarea paşapoartelor în străinătate se încasează de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, potrivit instrucţiunilor emise de Ministerul Afacerilor Externe.
  (4) Unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni, Banca Comercială Română - S.A. şi celelalte bănci abilitate, precum şi unităţile trezoreriei statului şi Ministerul Afacerilor Externe virează costul paşapoartelor în contul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", iar veniturile realizate din taxele consulare, în lei, la bugetul de stat, potrivit legii. Taxele consulare încasate în valută pentru serviciile prestate în străinătate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare se reţin de Ministerul Afacerilor Externe şi se utilizează în regim extrabugetar, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 33/1996 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 33/1997).


  Articolul 7

  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 8

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 757/1993 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de paşapoarte româneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 26 ianuarie 1994.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmâncă
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihăilescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Mihnea Moţoc,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu


  Anexa 1

  TIPUL DE PAŞAPORT SIMPLU
      Culoarea copertei: - Roşu închis
      Mărimea: - 125 x 88 mm
      Numărul de pagini: - 32
      Seria paşaportului: - Perforată pe toate filele, exclusiv pe
                                     fila informatizată
                                   - Tipărită pe paginile 3 şi 32
      Numerotarea paginilor: - Tipărită în partea de jos a fiecărei pagini
      Filă informatizată: - Prinsă prin coasere în carnet în momentul
                                     confecţionării
                                   - Datele de identitate a titularului (numele,
                                     prenumele, data naşterii, locul naşterii,
                                     data şi organul emitent, data valabilităţii,
                                     codul numeric personal - C.N.P.)
                                   - Cetăţenia
                                   - Seria paşaportului
                                   - Semnătura titularului
                                   - Datele informatizate citibile optic
                                   - Fotografia titularului digitalizată direct
                                     pe fila informatizată
      Protecţia filei
      informatizate: - Film special multistrat laminabil
      Pagini rezervate pentru
      menţiuni ale autorităţilor
      române: - Semne particulare
                                   - Domiciliu
                                   - Prelungirea valabilităţii
                                   - Însoţitori
      Pagini pentru vize
      Pagina cuprinzând
      instrucţiuni, obligaţii
      Hârtie: - Specială, filigran, elemente de siguranţă.


  Anexa 2

  TIPUL DE PAŞAPORT DIPLOMATIC
      Culoarea copertei: - Neagră
      Mărimea: - 125 x 88 mm
      Numărul de pagini: - 32
      Seria paşaportului: - Perforată pe toate filele, exclusiv pe fila
                                 informatizată
                               - Tipărită pe paginile 3 şi 32
      Numerotarea paginilor: - Tipărită în partea de jos a fiecărei pagini
      Fila informatizată: - Prinsă prin coasere în carnet în momentul
                                 confecţionării
                               - Datele de identitate a titularului (numele,
                                 prenumele, data naşterii, locul naşterii, data
                                 şi organul emitent, data valabilităţii, codul
                                 numeric personal - C.N.P.)
                               - Cetăţenia
                               - Seria paşaportului
                               - Semnătura titularului
                               - Datele informatizate citibile optic
                               - Fotografia titularului digitalizată direct
                                 pe fila informatizată
      Protecţia filei
      informatizate: - Film special multistrat laminabil
      Pagini rezervate pentru
      menţiuni ale
      autorităţilor române: - Prelungirea valabilităţii
                               - Însoţitori
      Pagini pentru vize
      Pagina cuprinzând
      instrucţiuni, obligaţii
      Hârtie: - Specială, filigran, elemente de siguranţă.


  Anexa 3

  TIPUL DE PAŞAPORT DE SERVICIU
      Culoarea copertei: - Albastru închis
      Mărimea: - 125 x 88 mm
      Numărul de pagini: - 32
      Seria paşaportului: - Perforată pe toate filele, exclusiv pe fila
                                     informatizată
                                   - Tipărită pe paginile 3 şi 32
      Numerotarea paginilor: - Tipărită în partea de jos a fiecărei pagini
      Fila informatizată: - Prinsă prin coasere în carnet în momentul
                                     confecţionării
                                   - Datele de identitate a titularului (numele,
                                     prenumele, data naşterii, locul naşterii,
                                     data şi organul emitent, data valabilităţii,
                                     codul numeric personal - C.N.P.)
                                   - Cetăţenia
                                   - Seria paşaportului
                                   - Semnătura titularului
                                   - Datele informatizate citibile optic
                                   - Fotografia titularului digitalizată direct pe
                                     fila informatizată
      Protecţia filei
      informatizate: - Film special multistrat laminabil
      Pagini rezervate pentru
      menţiuni ale autorităţilor
      române: - Prelungirea valabilităţii
                                   - Însoţitori
      Pagini pentru vize
      Pagina cuprinzând
      instrucţiuni, obligaţii
      Hârtie: - Specială, filigran, elemente de siguranţă.


  Anexa 4

  TIPUL DE PAŞAPORT CONSULAR
      Culoarea copertei: - Verde închis
      Mărimea: - 125 x 88 mm
      Numărul de pagini: - 12
      Seria paşaportului: - Tipărită pe fiecare pagină în partea de jos
      Numerotarea paginilor: - Tipărită pe fiecare pagină în partea de sus
      Pagina cu datele de
      identificare: - Fotografia titularului (aplicată pe pagină)
                               - Numele, prenumele, data naşterii, locul naşterii
                               - Organul emitent
                               - Data expirării
      Pagini rezervate pentru
      menţiuni ale
      autorităţilor române: - Semne particulare
                               - Semnătura titularului
                               - Domiciliul
                               - Prelungirea valabilităţii
                               - Însoţitori
      Pagini pentru vize
      Pagina cuprinzând
      instrucţiuni, obligaţii
      Hârtie: - Specială, filigran, elemente de siguranţă.


  Anexa 5

  -----------