ORDIN nr. 536 din 3 august 2004
privind aprobarea Normativului pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor care produc sau utilizează acetilenă
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 1 noiembrie 2004  Văzând Regulamentul privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 88/2003,
  ţinând seama de Avizul nr. 6/2004 al Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari asupra Normativului pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor care produc sau utilizează acetilenă,
  în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002,
  în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor care produc sau utilizează acetilenă, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ___________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Parea I, nr. 1.004 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriei chimice nr. 102/H/1986, precum şi orice dispoziţii contrare.
  p. Ministrul de stat,
  ministrul economiei şi comerţului,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 3 august 2004.
  Nr. 536.
  _______________