LEGE nr. 387 din 12 decembrie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1120 din 12 decembrie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 89, alineatele (8^1) și (8^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(8^1) Consorțiile administrative sunt asociații de dezvoltare intercomunitară constituite din două sau mai multe unități administrativ-teritoriale învecinate în scopul integrării furnizării de politici și servicii la nivelul acestora, reducerii diferențelor de dezvoltare și creșterii funcționalității la nivel local, precum și asigurării posibilității persoanelor care locuiesc în zone rurale, inclusiv celor din comunități marginale/periferice, să aibă acces sporit la servicii de calitate, precum mobilitatea, locuințele și alte servicii publice furnizate la nivel local.(8^2) Consorțiile administrative au personalitate juridică și sunt de utilitate publică, prin efectul legii.2. La articolul 89, după alineatul (8^2) se introduc trei noi alineate, alin. (8^3)-(8^5), cu următorul cuprins:(8^3) Consorțiile administrative se constituie din unități administrativ-teritoriale învecinate care acoperă zone geografice rurale care prezintă potențial de integrare din punct de vedere agricol, economic, social, cultural, tradițional, de mediu, de infrastructură, de digitalizare sau de acces la servicii publice și/sau care se confruntă cu provocări și oportunități similare pentru dezvoltarea lor.(8^4) Consorțiile administrative se pot constitui pentru următoarele obiective:
  a) îmbunătățirea eficienței serviciilor publice, în special a serviciilor publice sociale, educaționale și de sănătate;
  b) creșterea eficacității implementării investițiilor la nivel local;
  c) eficientizarea utilizării resurselor umane specializate pentru atingerea intereselor colectivităților locale;
  d) furnizarea în comun a unor servicii publice de interes local;
  e) integrarea digitală a serviciilor publice furnizate de unitățile administrativ-teritoriale, membre ale consorțiilor administrative;
  f) dezvoltarea infrastructurilor și a obiectivelor de dezvoltare de interes comun;
  g) dezvoltarea economică integrată și creșterea competitivității economice;
  h) dezvoltarea integrată și durabilă a teritoriului tuturor unităților administrativ-teritoriale, membre ale consorțiului administrativ;
  i) salvgardarea patrimoniului natural și cultural;
  j) sprijinirea persoanelor care desfășoară activități independente în agricultură prin facilitarea accesului la piețe și cooperare sporită;
  k) alte obiective care contribuie la reducerea diferențelor de dezvoltare.
  (8^5) Fiecare unitate administrativ-teritorială, membră a unui consorțiu administrativ, are în componență o localitate rurală.
  3. La articolul 91^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 91^1
  (1) Organizarea, funcționarea și finanțarea consorțiilor administrative se realizează potrivit prevederilor art. 90, 91 și 91^3.
  4. La articolul 91^1 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Consorțiul administrativ, prin consiliul director ori una sau mai multe unități administrativ-teritoriale membre, pe baza mandatului acordat de celelalte unități administrativ-teritoriale membre, poate asigura pentru acestea, în exercitarea atribuțiilor menționate la art. 129 alin. (2) lit. a)-d), următoarele:5. La articolul 91^1 alineatul (2), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:
  n) activități care să faciliteze integrarea digitală a serviciilor publice;
  6. La articolul 91^1 alineatul (2), după litera n) se introduc două noi litere, lit. n^1) și n^2), cu următorul cuprins:
  n^1) activități privind administrarea bunurilor proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale membre ale consorțiului administrativ, cu respectarea prevederilor art. 91^4;
  n^2) activități de cadastru;
  7. La articolul 91^1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Prin hotărâri ale autorităților deliberative, unitățile administrativ-teritoriale pot mandata consorțiul administrativ să angajeze și să implementeze, pe seama și în numele lor, unele investiții care se circumscriu scopului și obiectivelor consorțiului administrativ, în condițiile legii.(2^2) Prin hotărâri ale autorităților deliberative, unitățile administrativ-teritoriale pot mandata consorțiul administrativ să deruleze, pe seama și în numele lor, unele proceduri de achiziții publice, care se circumscriu scopului consorțiului administrativ, în condițiile legii.8. La articolul 91^1 alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În statutul consorțiului administrativ, pe lângă obiectivele consorțiului administrativ, se precizează în mod expres:9. La articolul 91^1 alineatul (3), după litera e) se introduc două noi litere, lit. f) și g), cu următorul cuprins:
  f) cuantumul contribuțiilor din bugetele unităților administrativ-teritoriale membre în consorțiul administrativ, în condițiile art. 90 alin. (1);
  g) categoriile de atribuții prevăzute la alin. (2) care se asigură de către consorțiu pentru unele sau toate unitățile administrativ-teritoriale, membre ale consorțiului administrativ.
  10. La articolul 91^1 alineatul (4), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În aplicarea prevederilor alin. (3) lit. c), unitățile administrativ-teritoriale pot beneficia de sprijin din partea personalului din unitățile administrativ-teritoriale prestatoare, nominalizat în condițiile alin. (7), doar pentru funcțiile publice vacante sau temporar vacante pentru o perioadă de cel puțin 3 luni calendaristice, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:11. La articolul 91^1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), unitățile administrativ-teritoriale pot beneficia de sprijin din partea personalului din unitățile administrativ-teritoriale prestatoare, nominalizat în condițiile alin. (7), și în cazul în care volumul de activitate determină un grad de încărcare a personalului acestora de peste 100%, cu excepția posturilor unice și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate.12. La articolul 91^1, alineatul (17) se modifică și va avea următorul cuprins:(17) Pentru a stimula cooperarea unităților administrativ-teritoriale în consorții administrative, începând cu anul 2024 se înființează Programul multianual pentru sprijinirea cooperării unităților administrativ-teritoriale membre ale consorțiilor administrative, a cărui finanțare este asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Creditele de angajament și creditele bugetare se prevăd prin legea bugetului de stat. Finanțarea se asigură pe baza unor criterii de performanță transparente care se circumscriu obiectivelor prevăzute la art. 89 alin. (8^4).13. La articolul 91^1, după alineatul (17) se introduc două noi alineate, alin. (18) și (19), cu următorul cuprins:(18) Programul multianual pentru sprijinirea cooperării unităților administrativ-teritoriale membre ale consorțiilor administrative va avea următoarele obiective:
  a) funcționarea consorțiilor administrative;
  b) integrarea digitală a serviciilor publice furnizate de unitățile administrativ-teritoriale, membre ale consorțiilor administrative, în vederea furnizării de servicii publice într-un timp mai scurt pentru cetățeni și antreprenori.
  (19) Descrierea Programului multianual pentru sprijinirea cooperării unităților administrativ-teritoriale membre ale consorțiilor administrative se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice.
  14. La articolul 91^2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația în care instanța judecătorească constată vinovăția funcționarului public sau personalului contractual de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, membre ale consorțiului administrativ, care a exercitat atribuțiile prevăzute la art. 91^1 alin. (3)-(5), prevederile art. 491 și 553 se aplică în mod corespunzător.15. După articolul 91^2 se introduc patru noi articole, art. 91^3-91^6, cu următorul cuprins:

  Articolul 91^3

  Reguli pentru eficientizarea procesului decizional la nivelul consorțiilor administrative(1) Unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate în adunarea generală a consorțiului administrativ de către primari, în condițiile art. 132. Încetarea mandatului de primar atrage încetarea calității de reprezentare în adunarea generală a consorțiului administrativ.(2) Atribuțiile adunării generale sunt stabilite prin statutul consorțiului administrativ.(3) Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an, la convocarea consiliului director sau ori de câte ori acest lucru este necesar, și adoptă hotărâri în conformitate cu statutul consorțiului.(4) În situația în care membrii consiliului director nu sunt desemnați sau dacă consiliul director nu este constituit, adunarea generală va fi convocată de către oricare dintre primarii unităților administrativ-teritoriale membre ale consorțiului administrativ.(5) Pentru participarea la ședințele adunării generale ale consorțiului administrativ, membrii adunării generale au dreptul la o indemnizație de maximum 10% din indemnizația președintelui consiliului director, suportată din bugetul consorțiului administrativ. Nivelul indemnizației se stabilește prin hotărârea adunării generale a consorțiului.(6) Adunarea generală adoptă hotărâri cu caracter obligatoriu, aplicabile tuturor unităților administrativ-teritoriale membre. În cazul în care doar unele dintre unitățile administrativ-teritoriale membre au mandatat consorțiul administrativ în condițiile art. 91^1 alin. (2^1), hotărârile adunării generale date în exercitarea mandatului se aplică în mod obligatoriu numai acestora.(7) Modalitatea de adoptare a hotărârilor, cvorumul necesar, modalitatea de întrunire, precum și eventualele majorități diferențiate în funcție de obiectul hotărârilor se stabilesc prin statutul consorțiului administrativ.(8) Abținerile se numără la voturile împotrivă.(9) Hotărârile adunării generale sunt comunicate consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale care formează consorțiul în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea acestora.(10) Consiliul local al unei unități administrativ-teritoriale, membră a consorțiului administrativ, mandatează reprezentantul unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a consorțiului să susțină poziții sau să exprime puncte de vedere, să formuleze propuneri sau amendamente la ordinea de zi a ședințelor adunării generale sau la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.(11) Prin excepție de la dispozițiile art. 91 alin. (6), consiliul director este format din președintele adunării generale a consorțiului administrativ și încă cel puțin doi membri numiți de adunarea generală. Prin statut, asociații pot să prevadă și un număr mai mare de membri, cu condiția ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv președintele, să fie impar.(12) Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.(13) Consiliul director îndeplinește următoarele atribuții:
  a) organizează, asigură și pune în executare hotărârile adunării generale cu privire la punerea în aplicare a obiectivelor consorțiului;
  b) răspunde de modul de gestionare a activităților și serviciilor publice prevăzute la art. 91^1 alin. (2), (2^1) și (2^2) furnizate de către consorțiul administrativ;
  c) răspunde de gestiunea, patrimoniul și execuția, în condițiile legii, a bugetului de venituri și cheltuieli al consorțiului administrativ, situațiilor financiare anuale și proiectului programelor consorțiului administrativ;
  d) alte atribuții prevăzute de lege sau de statut.
  (14) Membrii consiliului director au dreptul la o indemnizație de maximum 30% din indemnizația de ales local a președintelui consiliului director, suportată din bugetul consorțiului administrativ. Nivelul indemnizației se stabilește prin hotărârea adunării generale a consorțiului.(15) Membrilor consiliului director nu li se acordă indemnizația prevăzută la alin. (14) pentru participarea la ședințele adunării generale.(16) Mandatul președintelui adunării generale este de un an. Președintele adunării generale poate îndeplini maximum două mandate consecutive. (17) Consorțiul administrativ are un cenzor ales și revocat de către adunarea generală a consorțiului administrativ, pe criterii de profesionalism, integritate și independență față de membrii consorțiului administrativ, care poate fi retribuit conform hotărârii adunării generale a consorțiului administrativ. Membrii consiliului director nu pot avea calitatea de cenzor.


  Articolul 91^4

  Unele reguli specifice pentru investițiile realizate în cadrul consorțiilor administrative(1) În situația prevăzută la art. 91^1 alin. (2^1), unitățile administrativ-teritoriale asigură resursele necesare pentru realizarea respectivelor investiții, în limita alocării existente în bugetul local al fiecărei unități administrativ-teritoriale membre a consorțiului administrativ sau acordând drept de folosință gratuită asupra unor bunuri aflate în domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale membre.(2) Modul de calcul și cuantumul sumelor stabilite potrivit prevederilor alin. (1) se aprobă prin hotărârea adunării generale a consorțiului administrativ.(3) Unitățile administrativ-teritoriale care hotărăsc să mandateze consorțiul administrativ să realizeze investiții în condițiile art. 91^1 alin. (2^1) se pot retrage din investiție înainte de data finalizării proiectelor sau contractelor încheiate de aceasta în numele și pe seama lor, notificând adunarea generală cu privire la intenția de retragere din investiție, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de adoptarea hotărârilor consiliilor locale prin care aprobă retragerea din consorțiul administrativ și numai după plata despăgubirilor prevăzute în respectivele proiecte sau contracte sau, după caz, în condițiile stabilite în statutul consorțiului.(4) Bunurile rezultate în urma unor investiții realizate în cadrul consorțiului administrativ aparțin proprietății publice sau private, după caz, a unităților administrativ-teritoriale membre ale consorțiului și se înregistrează în inventarul acestora, în condițiile art. 289, respectiv art. 357.(5) Bunurile prevăzute la alin. (4) care răspund unui interes public aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale membre ale consorțiului administrativ, după cum urmează:
  a) bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unități administrativ-teritoriale, pe care o și deservesc, aparțin domeniului public al acesteia;
  b) pentru bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unități administrativ-teritoriale, care deservesc alte unități administrativ-teritoriale membre ale consorțiului administrativ, apartenența acestora se stabilește de către adunarea generală a asociației înainte de demararea investiției;
  c) pentru bunurile situate exclusiv pe raza unei singure unități administrativ-teritoriale, care deservesc și alte unități administrativ-teritoriale membre ale consorțiului, apartenența acestora se stabilește de către adunarea generală a consorțiului înainte de demararea investiției;
  d) pentru bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și/sau care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale, apartenența acestora se stabilește de către adunarea generală a consorțiului înainte de demararea investiției.
  (6) Bunurile prevăzute la alin. (4), care nu răspund unui interes public, aparțin proprietății private a unităților administrativ-teritoriale membre ale consorțiului administrativ sau, după caz, proprietății consorțiului. Apartenența acestor bunuri se decide prin statut sau prin hotărârea adunării generale, după caz.(7) În statutele consorțiilor administrative se reglementează în mod expres situațiile prevăzute la alin. (5) lit. b)-d) și alin. (6).(8) În vederea îndeplinirii scopului și desfășurării activității, consorțiile administrative pot dobândi în proprietate bunuri, cu excepția bunurilor care, prin natura sau destinația lor, sunt bunuri proprietate publică, precum și a bunurilor care, potrivit statutului sau hotărârii adunării generale, aparțin proprietății private a unităților administrativ-teritoriale componente ale consorțiilor administrative.(9) Prin excepție de la prevederile art. 312 alin. (1) și art. 333 alin. (1), bunurile proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale membre ale consorțiului administrativ pot fi concesionate sau închiriate prin atribuire directă consorțiilor administrative pentru realizarea activităților care se circumscriu scopului consorțiului administrativ.(10) Pentru implementarea corespunzătoare a investițiilor, consorțiile administrative pot angaja personal contractual specializat propriu în cadrul aparatului tehnic prevăzut la art. 91 alin. (7), în situația în care unitățile administrativ-teritoriale, membre ale consorțiului, nu dispun de personal specializat care să fie alocat consorțiului în condițiile art. 91^1 alin. (3)-(5).(11) Consorțiile administrative pot fi eligibile în calitate de solicitant sau partener în cadrul programelor de finanțare, indiferent de tipul sau sursa acestora, atunci când oricare dintre unitățile administrativ-teritoriale membre ale consorțiului administrativ se numără printre categoriile de solicitanți eligibili ai respectivelor programe de finanțare.(12) În cazul proiectelor cu finanțare europeană se aplică prevederile legislației naționale și europene privind gestionarea fondurilor europene, precum și documentele procedurale specifice implementării programelor operaționale prin care se asigură finanțarea tipurilor de intervenții vizate.(13) Pentru situația prevăzută la alin. (11) este necesar mandatul unității administrativ-teritoriale membre a consorțiului care se numără printre categoriile de solicitanți eligibili ai respectivelor programe de finanțare, exprimat prin hotărârea autorității deliberative.


  Articolul 91^5

  Unele reguli specifice pentru derularea achizițiilor publice realizate în cadrul consorțiilor administrative(1) În aplicarea art. 91^1 alin. (2^2), prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâri ale autorităților deliberative, unitățile administrativ-teritoriale, membre în cadrul consorțiului administrativ, pot mandata consorțiul să deruleze, în calitate de autoritate contractantă, proceduri de achiziții publice pentru realizarea unor obiective de interes local, inclusiv achiziții comune pentru furnizarea de bunuri și prestarea de servicii la nivelul consorțiului administrativ.(2) Prevederile art. 91^4 alin. (4)-(8) și alin. (10) se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 91^6

  Unele reguli specifice pentru finanțarea consorțiilor administrative(1) Cuantumul contribuției prevăzute la art. 90 alin. (1) se stabilește, pe baza unor criterii precum suprafața sau numărul utilizatorilor/beneficiarilor, de către adunarea generală a asociației, prin hotărâre.(2) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre în cadrul consorțiului administrativ pot stabili, în condițiile legii, taxe locale speciale în vederea finanțării unor servicii publice locale furnizate de consorțiul administrativ.(3) Sumele încasate în bugetele locale, potrivit alin. (2), se alocă consorțiilor administrative sub formă de contribuții, în condițiile alin. (1).(4) Consorțiile administrative pot percepe, în condițiile legii, tarife în vederea finanțării serviciilor publice furnizate prin intermediul acestora.
  16. La articolul 109, alineatul (3^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) Prin excepție de la alin. (3), în situația în care unitatea administrativ-teritorială face parte dintr-un consorțiu administrativ, atribuția de reprezentare în justiție poate fi exercitată în numele primarului de către consilierul juridic din aparatul de specialitate al altei unități administrativ-teritoriale membră a consorțiului administrativ, în baza statutului prevăzut la art. 91^1.


  Articolul II
  (1) În aplicarea prevederilor art. 89 alin. (8^1) și ale art. 91^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, consorțiile administrative constituite până la această dată prin acord de asociere au obligația de a adopta actele constitutive.(2) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației elaborează Registrul de evidență a consorțiilor administrative la nivel național.(3) Statutul consorțiilor administrative constituite se înaintează Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de 30 de zile de la înființare sau actualizare, pentru a fi preluat în Registrul de evidență a consorțiilor administrative.


  Articolul III

  După articolul 32^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 32^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 32^2

  Prevederi aplicabile unităților administrativ-teritoriale care fac parte din consorții administrative(1) Prin excepție de la prevederile art. 32 alin. (1) lit. b), cotele defalcate din impozitul pe venit se virează de către Ministerul Finanțelor, prin direcțiile generale regionale ale finanțelor publice județene, după cum urmează:
  a) 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, membre ale consorțiului administrativ, pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
  b) 5% la bugetul consorțiului administrativ din care fac parte comunele, orașele și municipiile prevăzute la lit. a).
  (2) Ministerul Finanțelor aprobă, prin ordin, procedurile pentru aplicarea prevederilor alin. (1) privind operațiunile de virare a sumelor aferente impozitului pe venit către consorțiile administrative constituite.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU

  București, 12 decembrie 2023.
  Nr. 387.
  -----