LEGE Nr. 73 din 3 noiembrie 1993
pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 260 din 5 noiembrie 1993  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Înfiinţarea şi atribuţiile Consiliului Legislativ


  Articolul 1

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Consiliul Legislativ, organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării şi coordonării întregii legislaţii şi tine evidenta oficială a legislaţiei României.
  (2) Consiliul Legislativ are sediul la Camera Deputaţilor.


  Articolul 2

  (1) Consiliul Legislativ are următoarele atribuţii:
  a) analizează şi avizează proiectele de legi, propunerile legislative şi proiectele de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului, în vederea supunerii lor spre legiferare sau adoptare, după caz;
  b) analizează şi avizează, la cererea preşedintelui comisiei parlamentare sesizate în fond, amendamentele supuse dezbaterii comisiei şi proiectele de legi sau propunerile legislative primite de comisie după adoptarea lor de către una dintre Camerele Parlamentului;
  c) realizează nemijlocit sau coordonează, din dispoziţia Camerei Deputaţilor sau a Senatului, elaborarea unor proiecte de coduri sau de alte legi de complexitate deosebită;
  d) elaborează, din dispoziţia Camerei Deputaţilor sau a Senatului ori din proprie iniţiativă, studii pentru sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei şi face, pe aceasta baza, propuneri Parlamentului şi, după caz, Guvernului;
  e) examinează conformitatea legislaţiei cu prevederile şi principiile Constituţiei şi sesizează birourile permanente ale Camerelor Parlamentului şi, după caz, Guvernul asupra cazurilor de neconstituţionalitate constatate; prezintă, în cel mult 12 luni de la înfiinţare, propuneri pentru punerea de acord a legislaţiei anterioare Constituţiei cu prevederile şi principiile acesteia;
  f) tine evidenta oficială a legislaţiei şi organizează informatizarea sistemului de evidenta;
  g) coordonează elaborarea şi editarea de repertorii legislative, culegeri de acte normative în limba română şi în alte limbi şi avizează, în vederea publicării, sub aspectul concordanţei cu evidenta oficială a legislaţiei, culegerile elaborate de alte autorităţi sau persoane fizice ori juridice;
  h) păstrează cîte un exemplar din originalele legilor adoptate şi ale decretelor de promulgare a acestora.
  (2) Consiliul Legislativ prezintă anual Parlamentului raportul asupra activităţii sale.


  Articolul 3

  (1) Proiectele de legi şi propunerile legislative se supun dezbaterii Parlamentului cu avizul Consiliului Legislativ.
  (2) Avizul va fi dat înăuntrul termenului stabilit de Biroul permanent sau de comisia permanenta a Camerei Parlamentului care l-a solicitat. Dacă avizul nu este dat în termenul stabilit, aceasta nu împiedica desfăşurarea procedurii legislative.
  (3) Avizul este consultativ şi are ca obiect:
  a) concordanta cu Constituţia a reglementării propuse, precum şi natura legii;
  b) înlăturarea contradictiilor sau necorelarilor dintre prevederile proiectului de lege sau ale propunerii legislative şi asigurarea caracterului complet al acestora, respectarea normelor de tehnica legislativă;
  c) prezentarea implicatiilor noii reglementări asupra legislaţiei în vigoare, prin identificarea dispoziţiilor legale care, având acelaşi obiect de reglementare, urmează să fie abrogate, modificate sau unificate, precum şi prin evitarea reglementării unor aspecte identice în acte normative diferite.
  (4) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, Consiliul Legislativ va prezenta birourilor permanente ale celor două Camere normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, în vederea exercitării de către cei interesaţi a dreptului de iniţiativa legislativă.


  Articolul 4

  (1) Proiectele de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ se supun spre adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului Legislativ cu privire la legalitatea măsurilor preconizate şi la modul în care sunt realizate cerinţele prevăzute de art. 3 alin. (3), care se aplică în mod corespunzător.
  (2) Avizul este consultativ.
  (3) Avizul va fi dat înăuntrul termenului solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de 10 zile în cazul proiectelor cu procedura obişnuită şi de 2 zile în cazul celor cu procedura de urgenta. Pentru ordonanţele prevăzute de art. 114 alin. (4) din Constituţie, termenul este de 24 de ore.


  Articolul 5

  (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul Legislativ colaborează cu autorităţile administraţiei publice şi cu instituţiile publice de specialitate, în funcţie de natura lucrărilor.
  (2) Autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice de specialitate sunt obligate să asigure, în termenele şi condiţiile stabilite de Consiliul Legislativ, informaţiile şi documentaţiile solicitate de acesta şi să-i acorde sprijinul necesar îndeplinirii atribuţiilor sale.


  Capitolul 2 Organizarea Consiliului Legislativ


  Articolul 6

  (1) Consiliul Legislativ este alcătuit din Secţia de drept public, Secţia de drept privat şi Secţia de evidenta oficială a legislaţiei şi documentare.
  (2) Fiecare secţie are în componenta sa un număr de sectoare.
  (3) Domeniile de activitate ale secţiilor şi sectoarelor, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ.
  (4) Lucrările financiar - contabile ale Consiliului Legislativ se asigura de compartimentul de specialitate a Camerei Deputaţilor.


  Articolul 7

  (1) Consiliul Legislativ este condus de preşedintele consiliului, iar fiecare secţie de un preşedinte de secţie.
  (2) Preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţii se numesc prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, reuniti în şedinţa comuna a celor două Camere ale Parlamentului, pe baza a cîte trei propuneri ale birourilor permanente pentru fiecare funcţie, cu avizul comisiilor juridice reunite. Aceştia îşi exercită atribuţiile de la data depunerii, în mod individual, a jurământului prevăzut la alin. (3) în faţa preşedinţilor celor două Camere.
  (3) Jurămîntul va avea următorul conţinut:
  " Jur sa respect Constituţia şi legile tarii, sa apar interesele României, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor şi să-mi îndeplinesc cu onoare şi constiinta profesională atribuţiile ce-mi revin. Asa să-mi ajute Dumnezeu!"
  (4) Funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ este asimilată celei de ministru, iar funcţia de preşedinte de secţie, celei de secretar de stat.


  Articolul 8

  (1) Preşedintele Consiliului Legislativ îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) reprezintă consiliul în faţa Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice.
  b) semnează actele consiliului, care se pot emite numai cu acordul sau;
  c) angajează, potrivit legii, salariaţii consiliului, cu excepţia celor numiţi în condiţiile prezentei legi;
  d) exercita orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.
  (2) Preşedintele este ordonator de credite.
  (3) Atribuţiile preşedinţilor de secţii se stabilesc prin regulamentul de organizare a Consiliului Legislativ.
  (4) Unul dintre preşedinţii de secţii, desemnat de preşedintele consiliului, este locţiitorul de drept al acestuia.


  Articolul 9

  (1) Fiecare sector din cadrul unei secţii este condus de unul dintre consilieri, cu excepţia sectorului de studii şi documentare şi a secretariatului Consiliului Legislativ, care sunt conduse de cîte un director.
  (2) Consilierii şi directorii se numesc de preşedintele consiliului, cu aprobarea birourilor permanente ale Camerelor Parlamentului.
  (3) Consilierii şi directorii îşi exercită atribuţiile de la data depunerii jurământului prevăzut de art. 7 alin. (3) din lege, în faţa preşedintelui consiliului şi a preşedinţilor secţiei în care sunt încadraţi.
  (4) Fiecare preşedinte de secţie este ajutat de unul dintre consilierii prevăzuţi la alin. (1), care este locţiitorul de drept al acestuia.


  Articolul 10

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ şi nomenclatorul de funcţii se aproba în şedinţa comuna a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, cu avizul comisiilor juridice reunite.


  Capitolul 3 Funcţionarea Consiliului Legislativ


  Articolul 11

  (1) Propunerile legislative făcute de deputaţi sau de senatori se înaintează Consiliului Legislativ, spre avizare, de către secretarul general al Camerei în care au fost depuse, în ziua înregistrării, iar proiectele de legi iniţiate de Guvern sau proiectele de ordonanţe ori de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului, de secretarul general al acestuia.
  (2) Proiectele de legi vor fi însoţite de documentele şi de informaţiile care au stat la baza elaborării lor.
  (3) Senatorii şi deputaţii, autori de propuneri legislative, miniştrii, secretarii de stat şi subsecretarii de stat pot lua parte, din proprie iniţiativă sau la invitaţia preşedintelui Consiliului Legislativ, la examinarea, în secţiile acestuia, a proiectelor de acte normative supuse avizării. Aceştia pot fi invitaţi de preşedintele Consiliului Legislativ la examinarea, pentru avizare, a proiectelor de acte din domeniul lor de activitate, indiferent de initiator.


  Articolul 12

  Proiectele ce fac obiectul iniţiativei legislative a cetăţenilor se înaintează spre avizare Consiliului Legislativ în condiţiile prevăzute de lege pentru exercitarea acestei iniţiative.


  Articolul 13

  (1) Avizul Consiliului Legislativ se transmite în scris, sub semnatura preşedintelui.
  (2) Avizele favorabile neinsotite de obiecţii sau propuneri nu vor fi motivate. În celelalte cazuri, avizul va cuprinde motivarea completa a fiecărei obiecţii sau propuneri şi va fi însoţit, după caz, de studiile, documentele şi informaţiile pe care se sprijină, inclusiv de cele cu caracter istoric sau de drept comparat.
  (3) Avizul nu poate cuprinde consideratii cu caracter politic.
  (4) Iniţiatorii sau autoritatea care a solicitat avizul pot cere Consiliului Legislativ lămuriri suplimentare sau îl pot invita pe preşedintele acestuia ori pe reprezentantul sau la dezbaterea propunerilor legislative sau a proiectelor avizate.


  Articolul 14

  (1) Proiectele de coduri şi de alte legi complexe, elaborate nemijlocit de Consiliul Legislativ sau sub îndrumarea acestuia, vor fi însoţite de un raport detaliat, cuprinzând principalele soluţii adoptate, rezultatele studiilor de fundamentare întreprinse, referiri la jurisprudenta şi la dreptul comparat în materie, eventualele soluţii alternative posibile, măsurile de sistematizare a legislaţiei, impuse de adoptarea reglementărilor propuse, şi orice alte asemenea aspecte interesînd dezbaterea proiectelor.
  (2) Raportul împreună cu proiectul de reglementare se prezintă Parlamentului după aprobarea lor de către Guvern.


  Articolul 15

  (1) Avizele şi celelalte lucrări ale Consiliului Legislativ se dezbat în secţiile şi sectoarele acestuia.
  (2) Modul de lucru în cadrul secţiilor şi sectoarelor Consiliului Legislativ, precum şi raporturile dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului.


  Capitolul 4 Personalul Consiliului Legislativ


  Articolul 16

  (1) Pot fi numiţi în funcţiile de preşedinte al Consiliului Legislativ, preşedinte de secţie sau consilier persoane care au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţara, cu pregătire juridică superioară, o buna reputaţie profesională şi morala şi o vechime de cel puţin 15 ani în activitatea juridică.
  (2) Pentru celelalte funcţii din structura aparatului Consiliului Legislativ, condiţiile de numire se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia.
  (3) Funcţiile de specialitate de execuţie se ocupa prin concurs, în condiţiile legii. Concursul se organizează de către Comisia de numiri şi disciplina a Consiliului Legislativ, formată din 3 consilieri, desemnaţi de preşedintele Consiliului Legislativ, care va funcţiona potrivit normelor stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.


  Articolul 17

  (1) Funcţiile de preşedinte al Consiliului Legislativ, de preşedinte de secţie, de consilier şi de expert sunt incompatibile cu oricare alta funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul juridic superior.
  (2) Personalul Consiliului Legislativ nu poate face parte din partide politice.


  Articolul 18

  (1) Funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ, de preşedinte de secţie, de consilier sau de expert încetează prin demisie în caz de încălcare a prevederilor art. 17, de pierdere a drepturilor electorale, în situaţia condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni sau, după caz, în alte situaţii prevăzute de lege.
  (2) Încetarea exercitării funcţiilor prevăzute la alin. (1) se constata de autorităţile în faţa cărora cei care ocupa aceste funcţii au prestat jurămîntul.


  Articolul 19

  (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi şi a dispoziţiilor regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ atrage răspunderea celor vinovaţi şi aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute de lege pentru funcţionarii publici.
  (2) Preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţii sunt cercetati pentru abaterile disciplinare de comisiile juridice ale celor două Camere, iar sancţiunile disciplinare se aplică de birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.
  (3) Personalul de specialitate de execuţie al consiliului este cercetat, pentru abaterile disciplinare comise, de Comisia de numiri şi disciplina a Consiliului Legislativ, iar sancţiunile se aplică de preşedintele Consiliului Legislativ, în condiţiile legii şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare.


  Articolul 20

  Salarizarea funcţiilor de specialitate de execuţie din Consiliul Legislativ este corespunzătoare funcţiilor similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului.


  Articolul 21

  Pentru executarea unor lucrări deosebit de importante, preşedintele Consiliului Legislativ poate aproba consultarea unor experţi de înaltă specialitate, în calitate de colaboratori externi, care vor beneficia de drepturile corespunzătoare cuvenite, potrivit legii, colaboratorilor externi ai aparatului Camerelor Parlamentului.


  Capitolul 5 Dispoziţii finale


  Articolul 22

  (1) Bugetul Consiliului Legislativ face parte integrantă din bugetul de stat.
  (2) Proiectul de buget se întocmeşte de Consiliul Legislativ, cu avizul Ministerului Finanţelor.
  (3) Pentru anul 1993 Guvernul va asigura, din rezerva bugetară aflată la dispoziţia sa, fondurile necesare organizării şi funcţionarii Consiliului Legislativ.


  Articolul 23

  Prevederile art. 3 se aplică după 30 de zile de la intrarea în vigoare a regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 octombrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 octombrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  RADU BERCEANU
  ------------