PROCEDURĂ din 7 decembrie 2018pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 6 februarie 2019 Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 2.525 din 7 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2019.


  Articolul 1
  (1) Intervenția de urgență în cazurile de violență domestică se realizează de către echipa mobilă alcătuită din reprezentanți ai serviciului public de asistență socială, denumit în continuare SPAS, sau, după caz, de către reprezentanți ai direcției generale de asistență socială și protecția copilului, denumită în continuare DGASPC.(2) În vederea asigurării eficienței, operativității și permanenței în ceea ce privește intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, consiliile locale/județene au responsabilitatea de a organiza, coordona și sprijini activitatea echipei mobile prevăzute la alin. (1) din perspectiva alocării tuturor resurselor umane, materiale și financiare necesare intervenției de urgență. În acest sens, prin hotărâre a consiliului local/consiliului județean, componența echipei mobile poate fi extinsă prin includerea unor reprezentanți ai poliției locale, serviciului public de asistență medicală comunitară, oricăror alți specialiști din cadrul aparatului propriu, reprezentanți ai diferiților furnizori privați de servicii sociale, voluntari etc.(3) La momentul stabilirii componenței echipei mobile se va desemna prin aceeași hotărâre un coordonator din cadrul serviciului public de asistență socială.(4) Din componența echipei mobile pot face parte reprezentanți ai diferitelor culte religioase reprezentative pe plan local, precum și reprezentanți ai unor asociații sau fundații cu activitate relevantă în domeniul violenței domestice, egalității de șanse între femei și bărbați, sprijinului umanitar, acțiunilor în domeniul caritabil, cu care au fost încheiate acorduri de parteneriat/convenții, voluntari.(5) Prin aceeași hotărâre a consiliului local/consiliului județean privind stabilirea componenței echipei mobile se prevăd și datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la dispoziția echipei mobile pentru intervențiile de urgență și, după caz, dacă nu se identifică la nivel instituțional resursele necesare, acestea pot fi asigurate prin contractarea de servicii de la furnizorii privați de servicii sociale care furnizează servicii sociale în domeniu.


  Articolul 2

  Intervenția de urgență a echipei mobile se realizează din perspectiva acordării serviciilor sociale în situațiile de violență domestică, iar activitatea echipei este coordonată de către reprezentantul serviciului public de asistență socială desemnat prin hotărâre a consiliului local/consiliului județean.


  Articolul 3

  Echipa mobilă prevăzută la art. 1 are următoarele atribuții:
  a) verifică semnalările de violență domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituțiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgență, altele decât numărul unic de urgență la nivel național (SNUAU) - 112;
  b) realizează evaluarea inițială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza Fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
  c) acordă informare și consiliere victimelor violenței domestice;
  d) sprijină victimele violenței domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe raza localității/județului, adecvate nevoilor acestora;
  e) informează, consiliază și orientează victima în ceea ce privește măsurile de protecție de care aceasta poate beneficia din partea instituțiilor competente: ordin de protecție provizoriu, ordin de protecție, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.;
  f) asigură măsurile de protecție socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecție provizoriu sau ordinul de protecție, și păstrează confidențialitatea asupra identității acestora;
  g) colaborează cu serviciile de asistență medicală comunitară în situația în care identifică probleme medicale privind victimele și/sau copiii lor;
  h) realizează demersurile necesare pentru depășirea riscului imediat, după caz, acestea putând consta în: (i) transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situațiile în care victima necesită îngrijiri medicale de urgență sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgență 112;(ii) sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliție pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, sesizarea instanțelor judecătorești în vederea emiterii ordinului de protecție;(iii) orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privați de servicii sociale, acreditați în condițiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidențiale adecvate nevoilor și aplicării managementului de caz pentru victime și, după caz, pentru agresoriș
  i) intervine în cazurile de violență domestică, la solicitarea organelor de poliție, atunci când prin ordinul de protecție provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidențial.


  Articolul 4
  (1) În vederea facilitării emiterii ordinului de protecție provizoriu, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, serviciile publice de asistență socială pun la dispoziția organelor de poliție de pe aceeași rază teritorială:
  a) datele de contact ale coordonatorului echipei mobile/persoanelor din cadrul SPAS desemnate cu atribuții în cadrul echipei mobile;
  b) lista cuprinzând toate centrele rezidențiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost, adăposturi de noapte sau alte centre rezidențiale adecvate nevoilor persoanelor fără adăpost, publice sau private, inclusiv serviciile sociale acordate de către cultele religioase și alte organisme private în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.
  (2) În situația în care prin ordinul de protecție provizoriu se dispune măsura evacuării temporare a agresorului, iar acesta din urmă solicită, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidențial de tipul celor prevăzute la alin. (1), echipajul de poliție aflat în misiune contactează coordonatorul echipei mobile și îi furnizează detalii cu privire la adresa locului în care se desfășoară intervenția organelor de poliție.(3) SPAS va pune la dispoziția organelor de poliție lista persoanelor din cadrul SPAS desemnate, cu atribuții în cadrul echipei mobile, inclusiv datele de contact ale acestora.


  Articolul 5

  Echipa mobilă se deplasează la fața locului în maximum 90 de minute de la momentul semnalării efectuate de către organele de poliție și asigură sprijinul necesar pentru orientarea și conducerea de îndată a agresorului către centrele rezidențiale gestionate de autoritățile administrației publice locale sau, după caz, către alte servicii sociale adecvate, administrate de către furnizori publici sau privați, de pe raza unității administrativ-teritoriale.


  Articolul 6

  SPAS are obligația de a cunoaște distribuția în plan local și județean a serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice, precum și a celor de tipul: centre rezidențiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost, adăposturi de noapte, alte centre rezidențiale adecvate nevoilor persoanelor fără adăpost, publice sau private, inclusiv a celor acordate de către cultele religioase și alte organisme private în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.


  Articolul 7
  (1) În scopul asigurării accesului neîngrădit și adecvat la găzduire în situațiile de urgență, precum și la restul serviciilor sociale existente pentru victimele violenței domestice sau, după caz, pentru agresori, SPAS organizat la nivel județean, respectiv DGASPC, efectuează diligențele necesare pe lângă celelalte servicii de asistență socială și furnizorii privați de servicii sociale de pe raza teritorială a județului. (2) În vederea depășirii situației de urgență în care se află, victimele pot fi găzduite în orice serviciu social existent cu această destinație, acolo unde există un loc disponibil, indiferent de domiciliul acestora.


  Articolul 8

  În urma evaluării gradului de risc pentru victimele violenței domestice, reprezentanții SPAS organizate la nivel de municipiu, oraș, comună referă cazurile către compartimentul de violență domestică din cadrul SPAS organizat la nivel de județ sau, după caz, către furnizorii privați de servicii sociale, în vederea luării în evidență și a realizării managementului de caz.


  Articolul 9

  Pentru verificarea semnalărilor privind situațiile de violența domestică, reprezentanții SPAS au drept de acces în sediile sau punctele de lucru ale persoanelor juridice, precum și la domiciliul persoanelor fizice. Verificarea semnalărilor privind violența domestică se realizează cu sprijinul poliției locale sau, după caz, al organelor de poliție de pe raza teritorială în care sa semnalat situația de violență domestică.


  ANEXĂ

  la procedură
  FIȘA
  pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice

  A. Chestionar pentru evaluarea gradului de risc

  I. Istoricul violenței

  Nr.
  crt.

  Factor de risc

  Categorie de risc/descriere

  Observații

  DA

  NU

  Nu
  răspunde.

  1.

  Cu cine locuiește victima?

  2.

  Unde se află agresorul în
  momentul discuției?

  3.

  Există minori sau persoane
  aflate în îngrijire? Unde sunt
  în momentul discuției?

  Pentru fiecare persoană aflată în îngrijire se va preciza
  vârsta.

  4.

  Descrieți ultimul incident de
  violență.

  Ce s-a petrecut, tipul de violență, tipul de lovituri, dacă
  este cazul, dacă s-au folosit obiecte sau arme. Vă rugăm
  să precizați unde se aflau copiii în timpul incidentului și
  dacă au fost abuzați, sub ce formă.

  5.

  Au existat acte de violență
  domestică anterioare?

  În toate studiile despre factorii de risc în violența
  domestică, violența anterioară este considerată cel mai
  comun factor de risc. Poate fi luată în considerare orice
  formă de manifestare a violenței domestice (a se vedea
  art. 4 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și
  combaterea violenței domestice, republicată, cu
  modificările și completările ulterioare), indiferent dacă
  aceasta poate fi sau nu dovedită printr-un document: de
  exemplu, certificat medico-legal, ordin de protecție,
  plângere prealabilă, certificat medical.

  6.

  Au existat acte de violență
  asupra copiilor/altor membri
  ai familiei?

  În mod frecvent, violența domestică se poate extinde și spre
  alți membri ai familiei, inclusiv copii vârstnici/persoane cu
  dizabilități. Preocupările inițiale legate de siguranța
  unui/unei copil/persoane vulnerabil/vulnerabile pot
  dezvălui un tipar de violență mult mai extins în
  familie. Copiii/Persoanele vulnerabile pot fi folosiți/folosite de
  agresor ca metodă de manipulare emoțională și control
  asupra victimei.
  Există dovezi că riscul pentru copiii afectați de violență nu
  este conștientizat în mod real de către victimă. Drepturile
  copilului și măsurile care să le asigure protecția sunt
  preocupări care trebuie avute în vedere concomitent de
  către practicianul implicat în evaluarea riscului.

  7.

  Agresorul a manifestat
  comportament violent
  generalizat față de terți (în
  afara familiei)?

  Agresorii implicați în situații de violență domestică
  manifestă adesea atitudini și comportamente generale
  antisociale și folosesc violența și în afara sferei
  domestice.
  Violența în afara familiei indică tendința generală de a
  manifesta un comportament violent și asupra oricăror
  altor persoane și poate spori riscul atât pentru victimă, cât
  și pentru specialiștii care intră în contact cu agresorii.

  8.

  În trecut a fost emis un ordin
  de protecție provizoriu/ordin
  de protecție pe numele
  agresorului?

  În cazurile în care se constată de către instituțiile abilitate
  că există dovezi privind confirmarea situațiilor de violență
  domestică, pentru asigurarea protecției imediate sau pe
  termen mediu a victimei împotriva agresorului poate fi
  emis un ordin de protecție provizoriu de către organele de
  poliție/ordin de protecție de către instanța judecătorească
  competentă.

  9.

  Agresorul a încălcat, în
  trecut, un ordin de protecție
  provizoriu/ordin de protecție?

  Încălcarea ordinului de protecție provizoriu/ordinului de
  protecție emis de către instituțiile competente se manifestă
  prin nerespectarea de către agresor a interdicțiilor/măsurilor
  dispuse față de persoana acestuia (interzicerea contactului
  cu victima, menținerea unei distanțe de apropiere față de
  victimă etc.), reprezintă un factor de risc și este asociată cu o
  creștere a riscului de violență în viitor.

  II. Formele și tiparul violenței

  10.

  Actele de violență sunt mai
  severe și/sau se manifestă
  mai frecvent?

  Pe parcursul unei relații, frecvența și severitatea actelor
  de violență pot crește gradual. Creșterea severității și
  frecvenței actelor violente este unul dintre cei mai
  importanți factori de risc de agresiune care poate
  conduce la vătămări grave și la un potențial deces.

  11.

  În actele de violență
  agresorul a folosit
  arme/amenințarea cu arme?

  Utilizarea armelor sau amenințarea cu arme reprezintă un
  factor semnificativ de risc de violență severă și
  cauzatoare de deces. În violența domestică trebuie luate
  în considerare toate armele, inclusiv armele de foc sau
  arme albe (cuțite, topoare, furci etc.) și alte obiectele
  periculoase ce pot fi folosite ca instrumente care
  provoacă vătămări. Deținerea unei arme de foc de către
  agresor prin prisma profesiei pe care o desfășoară
  reprezintă un alt factor de risc major care trebuie să fie
  luat în considerare.

  12.

  Agresorul a manifestat
  comportament de control și
  de izolare a victimei?

  Comportamentul prin care agresorul exercită control
  asupra victimei (verificarea în mod repetat a telefonului
  personal, verificarea conturilor bancare, e-mail-urilor,
  relațiilor cu familia și prietenii, modului cum se îmbracă,
  locurilor frecventate, îngrădirea posibilității de a avea un
  loc de muncă, acte de gelozie etc.) este perceput ca un
  factor semnificativ de risc de violență repetată și posibil
  deces. Izolarea victimei este o strategie comună
  majorității agresorilor și poate lua forme severe mergând
  până la privarea de libertate (sechestrarea victimei în
  locuință).

  13.

  Victima a fost
  urmărită/hărțuită?

  Urmărirea/Hărțuirea victimei este asociată violenței grave
  și letale împotriva femeilor/persoanelor vulnerabile din
  proximitatea acestora și împreună cu atacuri fizice este
  asociată în mod semnificativ cu vătămări grave și foarte
  grave, cum ar fi tentativa de omor și omorul.

  14.

  Au existat manifestări de
  violență sexuală (viol sau viol
  marital) asupra victimei?

  Violența sexuală este parte a violenței domestice
  împotriva femeilor. În cazul femeilor care sunt agresate
  sexual există probabilitate mai mare de rănire severă și
  de abuz repetat.

  15.

  Victima a fost amenințată cu
  moartea?
  Au existat forme de
  șantaj/constrângeri?

  Experiența practică arată că violența severă este adesea
  precedată de amenințări care pot viza viața victimei, a
  persoanelor apropiate acesteia, a copiilor, a animalelor de
  companie. Constrângerea poate lua forme diferite,
  inclusiv căsătoria forțată.

  16.

  Au existat tentative de
  strangulare, sugrumare
  asupra victimei?

  Strangularea și sugrumarea sunt forme foarte periculoase
  de violență domestică; statisticile internaționale arată că
  aproximativ jumătate din victimele femei decedate ca
  urmare a violenței domestice au fost supuse la o tentativă
  de strangulare/sugrumare în anul anterior morții lor.

  III. Factori de risc legați de comportamentul agresorului

  17.

  Agresorul prezintă probleme
  legate de dependența de
  alcool, droguri,
  medicamente, jocuri de
  noroc/video?

  Deși numeroase dependențe ale agresorilor, cum ar fi
  dependența de droguri, alcool, medicamente, jocuri de
  noroc/video, nu reprezintă cauze și nici justificări pentru
  violența domestică împotriva femeilor, acestea pot
  constitui factor de risc crescut a agravării violenței.

  18.

  Agresorul manifestă
  comportament de
  posesivitate, gelozie
  extremă, alte atitudini
  dăunătoare?

  Gelozia și posesivitatea extremă sunt, de asemenea,
  asociate cu violența severă. În plus, comportamentul
  autoritar și atitudinile patriarhale/tradiționale ale
  agresorilor, cum ar fi concepte foarte rigide despre
  onoarea masculină sau onoarea familiei și sentimentul de
  posesie asupra femeii, pot avea impact ridicat asupra
  riscului.

  19.

  Agresorul are probleme
  legate de sănătatea mentală,
  au existat amenințări cu
  suicid din partea
  agresorului?

  Problemele de sănătate mentală ale agresorilor, diferite
  boli psihice, inclusiv depresia, sunt asociate cu un risc
  crescut de violență repetată și severă. Amenințările cu
  comiterea de suicid și starea de sănătate mentală
  problematică sunt factori de risc în cazuri de ucidere a
  femeilor, urmate de sinuciderea agresorului. Statisticile
  internaționale arată că în 32% dintre cazurile de omor cu
  victime femei agresorul comite suicid după fapta de omor.

  20.

  Agresorul prezintă
  manifestări de stres
  economic?

  Schimbările în starea financiară a agresorului și șomajul
  acestuia sunt puternici factori de risc în cazuri de omor cu
  victime femei și au legătură cu conceptele despre
  masculinitate și rolul tradițional de întreținător al familiei.

  IV. Percepția victimei asupra riscului

  21.

  Victimei îi este frică pentru
  propria persoană și pentru
  alții? De ce anume se teme?

  Cercetările arată că există o corelație puternică între
  autoevaluarea riscului de către victimă și utilizarea în fapt
  a violenței de către agresor. Cu toate acestea, unele
  victime pot minimaliza și subestima violența domestică.
  Într-un studiu despre uciderea femeilor victime ale
  violenței domestice realizat de către Campbell et al
  (2003) aproximativ jumătate dintre victime nu
  percepuseră existența riscului ca agresorul să le omoare.

  V. Factori agravanți

  22.

  A intervenit
  separarea/divorțul sau, după
  caz, au existat discuții
  prealabile cu privire la
  acestea?

  Separarea/Divorțul sau, după caz, existența discuțiilor
  prealabile cu privire la acestea sunt percepute ca factori
  de risc semnificativ pentru vătămare severă și omor.

  23.

  Părintele agresor are contact
  cu copiii/Se mențin relațiile
  personale ale copilului cu
  părintele agresor?

  După separare/divorț, conflictele legate de contactul cu
  copiii de către părintele agresor/menținerea relațiilor
  personale ale copilului cu părintele agresor sunt frecvente
  și adesea prezintă un risc crescut de repetare a violenței
  atât pentru femeie, cât și pentru copii.

  24.

  Există integrat/integrați în
  familie copil/copii
  provenit/proveniți din alte
  relații/căsătorii?

  Factorii de risc de violență domestică includ prezența
  copilului/copiilor provenit/proveniți din alte relații/căsătorii.

  25.

  Au existat acte de violență în
  timpul sarcinii? Dar ulterior,
  asupra copiilor?

  O pondere importantă din cazuistica de violență
  domestică își are debutul în timpul sarcinii. Exercitată în
  timpul sarcinii, violența prezintă risc de vătămare severă
  și mortală atât pentru femeia victimă, cât și pentru copilul
  nenăscut. Femeile însărcinate sunt supuse unui risc mai
  mare, atât în ce privește violența minoră, cât și în ceea ce
  privește violența gravă, decât femeile care nu sunt
  însărcinate.


  VI. Suport social

  Nr.
  crt.

  Identificare

  Descriere

  Observații

  26.

  Familia

  Rudele victimei la care aceasta poate apela pentru depășirea unei situații de risc și
  vulnerabilitate (de exemplu, mamă, tată, frate, soră, veri, unchi, mătuși, copii majori).
  Tipul de suport care poate fi acordat de către aceștia:
  - găzduire temporară a victimei și/sau copiilor;
  - păstrarea unui bagaj de urgență al victimei/documentelor victimei;
  - sprijin financiar;
  - sprijin emoțional;
  - acompaniere în efectuarea unor demersuri necesare, după caz, pe lângă instituțiile
  competente, respectiv poliție, instanță, servicii de sănătate, servicii de medicină legală,
  servicii publice de asistență socială;
  - apel de urgență la poliție sau liniile de urgență pentru sesizarea situației de violență
  domestică.

  27.

  Vecini/Prieteni

  Identificarea persoanelor-resursă din vecinătatea locuinței victimei/prietenilor
  Tipul de suport care poate fi acordat de către aceștia:
  - găzduire temporară a victimei și/sau copiilor;
  - păstrarea unui bagaj de urgență al victimei/documentelor victimei;
  - sprijin financiar;
  - sprijin emoțional;
  - acompaniere în efectuarea unor demersuri necesare, după caz, pe lângă instituțiile
  competente, respectiv poliție, instanță, servicii de sănătate, servicii de medicină legală,
  servicii publice de asistență socială;
  - apel de urgență la poliție sau liniile verzi de urgență pentru sesizarea situației de violență
  domestică.


  VII. Recomandări de urgență privind planul de siguranță personală

  Nr.
  crt.

  Măsuri

  Descriere

  Observații

  28.

  Siguranța locuinței

  Dacă victima nu mai locuiește cu agresorul, măsuri de securizare a
  accesului, de monitorizare a locuinței etc.

  29.

  Siguranța copiilor, măsuri de
  siguranță pentru prevenirea
  răpirii copiilor de către
  agresor, precauții legale
  pentru siguranța copiilor

  Măsuri concrete în funcție de specificul situației: asigurarea unui mediu
  securizant pentru copii, identificarea unor scenarii posibile în care copiii pot fi
  în pericol

  30.

  Siguranța la locul de muncă

  Identificarea unor persoane-resursă care să fie informate și care să aibă un
  scenariu de risc, securizarea traseului victimei de la și către locul de muncă

  31.

  Siguranța în alte locuri –
  școală, grădiniță

  Identificarea unor persoane-resursă la școală/grădiniță care să fie informate
  și care să aibă un scenariu de risc pentru protejarea minorului: diriginte,
  învățător, paznic

  32.

  Siguranța în cazurile în care
  femeia continuă să locuiască
  împreună cu partenerul abuziv

  În cazul în care nu s-a dispus emiterea unui ordin de protecție provizoriu,
  victimei i se vor prezenta posibile soluții de prevenire a riscului de repetare a
  situației de violență domestică (de exemplu, construirea unui scenariu privind
  solicitarea de ajutor din partea unui/unei vecin/prieten/rude/poliției).

  33.

  Siguranța în cazurile în care
  femeia părăsește agresorul

  Victima va fi informată în legătură cu etapele necesare pregătirii pentru
  separare: menținerea secretă a intenției de a părăsi agresorul față de acesta
  și față de rude/prieteni, identificarea unui adăpost sigur, identificarea unui alt
  loc de muncă, identificarea unor soluții de continuitate a educației copiilor,
  pregătirea unui bagaj de siguranță și a documentelor personale ale
  victimei/copilului acesteia.

  34.

  Siguranța în situații
  periculoase

  Victima va fi informată în legătură cu minime măsuri de siguranță în situații
  de pericol:
  - acompanierea de către o persoană de încredere în vederea efectuării
  unor demersuri necesare, după caz, pe lângă instituțiile competente,
  respectiv poliție, instanță, servicii de sănătate, servicii de medicină legală,
  servicii publice de asistență socială;
  - efectuarea unor scenarii privind apelarea de urgență de către victimă/altă
  persoană a organelor de poliție sau a liniilor verzi de urgență pentru
  sesizarea situației de violență domestică.

  35.

  Solicitarea unor măsuri
  legale de protecție

  Victima va fi informată cu privire la posibilitatea emiterii unui ordin de
  protecție provizoriu/ordin de protecție, servicii sociale destinate victimei
  (servicii de zi cu diferite tipuri de consiliere, servicii rezidențiale cu găzduire
  pe perioadă determinată), măsuri/servicii destinate agresorului.


  Factori de risc legați de victimă
  (Se va indica dacă victima prezintă: gânduri/tentative de suicid; gânduri/tentative de a ucide agresorul; sarcină în evoluție; naștere recentă;
  probleme de sănătate mentală/consum de substanțe; stare de izolare socială; dependența financiară de agresor etc.)


  Ce dorește victima să facă? Implicare activă
  (Se va indica opțiunea victimei în legătură cu demersurile pe care le consideră necesare după ce a primit informații și consiliere din partea
  reprezentanților SPAS/DGASPC.)


  Observații/Recomandări
  (Se vor indica observațiile/recomandările reprezentanților SPAS/DGASPC în urma evaluării gradului de risc din perspectiva acordării
  serviciilor sociale.)


  Data:

  Numele:

  Semnătura

  B. Stabilire factori de risc și măsuri aferente

  Istoricul violenței

  Formele și tiparul
  violenței

  Factori de risc legați de
  comportamentul
  agresorului

  Percepția victimei
  asupra riscului

  Factori agravanți

  Factori de risc
  vizibili

  Număr răspunsuri
  afirmative

  Număr răspunsuri
  afirmative

  Număr răspunsuri
  afirmative

  Număr răspunsuri
  afirmative

  Număr răspunsuri
  afirmative

  Pentru evaluarea gradului de risc al victimelor violenței domestice din perspectiva acordării serviciilor sociale se va lua în
  considerare încadrarea în următoarele categorii de risc:

  Există minimum un răspuns
  afirmativ la oricare dintre întrebările
  de la pct. 7, 11 și 17?
  Dacă DA - categorie RISC
  CRESCUT

  Există minimum 5 răspunsuri
  afirmative la oricare dintre întrebările
  de la 1 până la 21.
  Dacă DA - categorie RISC
  CRESCUT

  Pentru nivelul de risc crescut,
  SPAS/DGASPC va asigura în mod
  obligatoriu informarea și orientarea victimei
  în ceea ce privește serviciile sociale
  existente pe raza localității/județului
  adecvate nevoilor acesteia în vederea
  furnizării serviciilor necesare pentru
  protecția acesteia.

  RISC MEDIU - minimum 4 răspunsuri afirmative la oricare dintre întrebările
  de la 1 până la 21, exceptând întrebările de la pct. 7, 11 și 17.

  Pentru nivelul de risc mediu,
  SPAS/DGASPC va asigura în mod
  obligatoriu informarea și orientarea victimei
  în ceea ce privește măsurile de protecție de
  care aceasta poate beneficia din partea
  instituțiilor competente: ordin de protecție
  provizoriu, ordin de protecție, formularea
  unei plângeri prealabile, eliberarea unui
  certificat medico-legal, consiliere juridică în
  vederea separării de agresor.

  RISC SCĂZUT - minimum un răspuns afirmativ la oricare dintre întrebările
  de la 1 până la 21, exceptând întrebările de la pct. 7, 11 și 17.

  Pentru nivelul de risc scăzut,
  SPAS/DGASPC va asigura în mod
  obligatoriu informarea victimei cu privire la
  drepturile și măsurile de care poate
  beneficia potrivit Legii nr. 217/2003,
  republicată, cu modificările și completările
  ulterioare, în special în ceea ce privește
  serviciile sociale de informare și consiliere a
  victimei în vederea prevenirii și combaterii
  violenței domestice.

  Intervenție/
  Plan general/
  Măsuri de
  urgență

  -----