HOTĂRÂRE nr. 113 din 14 aprilie 1997 (*actualizata*)
privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei
(actualizata până la data de 1 ianuarie 2002*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 21 aprilie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 ianuarie 2002 cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 893 din 24 decembrie 1997; HOTĂRÂREA nr. 140 din 4 martie 1999; HOTĂRÂREA nr. 820 din 7 octombrie 1999; HOTĂRÂREA nr. 560 din 3 iulie 2000 **); ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 ***).
  ----------------
  **) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:
  Prin prin pct. 4 al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 560 din 3 iulie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 iulie 2000, a fost dispusa inlocuirea denumirilor "Directia de evidenta a populatiei" şi "Inspectoratul General al Politiei" cu denumirea "Directia generală de evidenta informatizata a persoanei".
  Prin prin pct. 5 al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 560 din 3 iulie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 iulie 2000, a fost dispusa inlocuirea denumirii "Inspectoratul de politie judetean" cu denumirea "Serviciul de evidenta informatizata a persoanei".
  ----------------
  ***) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:
  Conform pct. 14 din Anexa la ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001, Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica corespunzător prevederilor acestei ordonante.
  În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) şi al art. 9 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei şi cartea de identitate,
  Guvernul României hotaraste:

  Articolul 1

  (1) Registrul permanent de evidenta a populatiei reprezinta ansamblul datelor personale ale cetatenilor români cu domiciliul în România, rezultate din procesul de prelucrare automata, intr-o conceptie unitara, în scopul cunoasterii numarului, structurii şi miscarii populatiei pe teritoriul tarii.
  (2) Sunt considerate date personale informaţiile care permit identificarea persoanei fizice la care acestea se referă.
  (3) Prelucrarea automata reprezinta totalitatea operaţiunilor de înregistrare, actualizare, grupare, calcul şi comunicare a datelor cu mijloace informatizate.


  Articolul 2

  Identificarea persoanelor în cadrul Registrului permanent de evidenta a populatiei se realizează prin codul numeric personal.


  Articolul 3

  Intocmirea, actualizarea, exploatarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei se asigura, potrivit legii, de către Ministerul de Interne prin Directia generală de evidenta informatizata a persoanei, care are urmatoarele atribuţii:
  a) elaborarea procedurilor de culegere şi prelucrare a informaţiilor pentru actualizarea datelor;
  b) stabilirea procedurii de comunicare a datelor în condiţiile legii;
  c) stabilirea metodologiei şi procedurii de comunicare a datelor pe suport magnetic sau prin reteaua de teletransmisie a datelor;
  d) intocmirea calculatiilor pentru tarifele aferente prestatiei de furnizare a datelor;
  e) asigurarea protectiei datelor.


  Articolul 4

  (1) Registrul permanent de evidenta a populatiei, organizat după principiul locului de domiciliu al cetatenilor, este structurat pe trei niveluri: local, judetean şi central.
  (2) La nivel local, Registrul permanent de evidenta a populatiei este constituit din ansamblul datelor personale ale cetatenilor români cu domiciliul în raza teritoriala de competenţa a formatiunii teritoriale de evidenta a populatiei.
  (3) La nivel judetean, Registrul permanent de evidenta a populatiei este constituit din ansamblul datelor personale ale cetatenilor români cu domiciliul pe raza judeţului.
  (4) La nivel central, Registrul permanent de evidenta a populatiei este constituit din ansamblul datelor personale ale tuturor cetatenilor români cu domiciliul în România, precum şi fotografiile color ale cetatenilor români cu domiciliul în tara, cărora li s-au eliberat cărţi de identitate.


  Articolul 5

  (1) Datele referitoare la persoana fizica, înregistrate în Registrul permanent de evidenta a populatiei, constituie evidenta activa şi au urmatoarea structura:
  a) datele personale principale: numele şi prenumele, sexul, data nasterii, localitatea de nastere, prenumele parintilor, codul numeric personal, sot/sotie şi copii în întreţinere, statutul civil, naţionalitatea;
  b) datele personale generale: studiile, ocupatia şi, după caz, situaţia militara;
  c) datele despre domiciliu şi reşedinţa: judeţul, localitatea/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul;
  d) datele privind documentele de identificare eliberate persoanelor de către autorităţile publice: actele de identitate, permisul de conducere, certificatul de inmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor (tipul, seria, numărul, formatiunea de evidenta informatizata a persoanei emitenta, data eliberarii, termenul de valabilitate), certificatele de nastere, de căsătorie, de deces (seria, numărul, data şi locul eliberarii, emitentul, numărul actului de stare civila, anul, localitatea, judeţul), precum şi alte documente;
  e) datele privind emigrarea şi imigrarea: data, localitatea, tara;
  f) datele privind decesul: numărul actului, anul şi localitatea.
  g) fotografia color a persoanei posesoare a cartii de identitate.
  (2) Datele prevăzute la alin. (1), referitoare la persoanele decedate, la cele care şi-au pierdut cetatenia română, precum şi la cele care şi-au stabilit domiciliul în strainatate, constituie evidenta pasiva.
  (3) Conţinutul initial de date din Registrul permanent de evidenta a populatiei este constituit din datele inscrise în actele de stare civila şi actele de identitate ale persoanelor fizice, urmind a fi completat pe baza informaţiilor furnizate de cetăţeni cu ocazia eliberarii cartii de identitate.
  --------------
  Lit. d) şi f) ale alin. (1) al art. 5 au fost modificate prin pct. 1 al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 560 din 3 iulie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 iulie 2000.


  Articolul 6

  Actualizarea datelor ce formeaza conţinutul Registrului permanent de evidenta a populatiei consta în inregistrarea periodica a informaţiilor privind modificările intervenite în datele referitoare la persoana fizica, prevăzute la art. 5 alin. (1), pe baza documentelor obtinute prin:
  a) punerea în aplicare de către Ministerul de Interne, Departamentul pentru Administratie Publică Locala, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe a normelor metodologice comune privind conţinutul, fluxul documentelor şi nomenclatoarelor unitare care să asigure tinerea în actualitate a Registrului permanent de evidenta a populatiei;
  b) furnizarea datelor proprii şi a datelor copiilor minori, de către fiecare cetatean, cu prilejul prezentarii la formatiunea de evidenta a populatiei sau când primeste instiintare scrisa de la aceasta.


  Articolul 7

  Cetatenii care furnizeaza datele prevăzute la art. 6 lit. b) vor fi informati asupra consecintelor juridice ale declaratiilor facute, precum şi asupra destinatiei informaţiilor şi existentei unui drept de acces şi de actualizare a acestora, potrivit legii.


  Articolul 8

  Registrul permanent de evidenta a populatiei funcţionează în sistem deschis şi este furnizorul unic al datelor referitoare la persoana fizica, pentru toate sistemele informatice ce prelucreaza astfel de date.


  Articolul 9

  Beneficiarii datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei pot fi:
  a) persoanele fizice, pentru datele proprii şi ale copiilor minori, sau pentru datele altei persoane, numai dacă prezinta dovada unui temei legal justificat;
  b) agentii economici şi alte persoane juridice, pentru datele unor persoane fizice, în situaţiile în care prezinta dovada unui temei legal justificat;
  c) autorităţile publice locale, pentru datele unor persoane fizice sau pentru aplicaţii de interes local, în baza unui temei legal justificat;
  d) autorităţile publice centrale, pentru datele unor persoane fizice sau aplicaţii la nivel central, în baza unui temei legal justificat;
  e) Guvernul României, pentru acţiuni de interes general.


  Articolul 10

  Solicitarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei se face, după caz, prin:
  a) cerere scrisa, pentru beneficiarii şi în condiţiile prevăzute la art. 9 lit. a);
  b) adresa oficiala, în care se menţionează motivul solicitarii, volumul şi structura informaţiilor şi modul de utilizare a acestora, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. b) - d).


  Articolul 11

  Comunicarea unor date din Registrul permanent de evidenta a populatiei se aproba de către:
  a) seful formatiunii judetene de evidenta informatizata a persoanei, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. a) şi b);
  b) seful Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. c) şi d);
  c) ministrul de interne, pentru acţiuni de interes general.
  --------------
  Art. 11 a fost modificat prin pct. 2 al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 560 din 3 iulie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 iulie 2000.


  Articolul 12

  (1) Contravaloarea prestatiei de furnizare a datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei se stabileste în functie de beneficiar, pe baza urmatoarelor elemente:
  a) tariful/informatie/persoana;
  b) preţul de achizitie a suportului pe care se livreaza datele, acolo unde este cazul.
  (2) Tariful se stabileste de către Directia generală de evidenta informatizata a persoanei, cu avizul Oficiului Concurentei, avindu-se în vedere finantarea cheltuielilor de exploatare aferente prelucrarii şi furnizarii datelor.
  (3) Pentru acţiuni de interes general finantate potrivit actelor normative care le reglementeaza, tariful se stabileste având în vedere recuperarea cheltuielilor materiale aferente prelucrarii şi furnizarii datelor.
  (4) Sumele corespunzătoare prestatiei de furnizare a datelor se achită pe bază de chitanta, de către beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. a) şi b) sau prin ordin de plată, de către beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. c), d) şi e).
  (5) Abrogat.
  (6) Abrogat.
  (7) Abrogat.
  -----------
  Alin. (5) al art. 12 a fost modificat prin art. unic din HOTĂRÂREA nr. 893 din 24 decembrie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 7 ianuarie 1998.
  Alin. (6) al art. 12 a fost introdus prin art. unic din HOTĂRÂREA nr. 140 din 4 martie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 12 martie 1999.
  Alin. (7) al art. 12 a fost introdus prin art. unic din HOTĂRÂREA nr. 820 din 7 octombrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 15 octombrie 1999.
  Alin. (5), (6) şi (7) ale art. 12 au fost abrogate prin pct. 3 al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 560 din 3 iulie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 14 iulie 2000.


  Articolul 13

  (1) Furnizarea datelor, pentru acţiuni/aplicaţii de interes local şi central, se va asigura prin incheierea unui contract între Ministerul de Interne prin Serviciul de evidenta informatizata a persoanei sau Directia generală de evidenta informatizata a persoanei, după caz, şi beneficiar.
  (2) Contractul va contine, în mod obligatoriu, destinaţia datelor, structura acestora, suportul pe care se livreaza, masurile de protecţie şi securitate a datelor adoptate de comun acord, precum şi devizul întocmit pe baza elementelor menţionate la art. 12 alin. (1) şi (4).


  Articolul 14

  Beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. b), c) şi d) vor semna un angajament prin care se obliga sa utilizeze datele numai pentru destinaţia stabilita şi să asigure confidentialitatea şi protectia acestora.


  Articolul 15

  Directia generală de evidenta informatizata a persoanei şi formatiunile subordonate sunt abilitate sa controleze dacă datele din Registrul permanent de evidenta a populatiei sunt folosite exclusiv în scopul pentru care au fost furnizate şi modul de asigurare a protectiei acestora.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de interne,
  Gavril Dejeu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  ---------