ORDIN nr. 6.970/1.779/2017pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice". Indicativ AND 605-2016
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Nr. 6.970 din 29 noiembrie 2017
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.779 din 12 decembrie 2017
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 9 februarie 2018
  În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) și (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 21 martie 2016 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 9 - Construcții din domeniul transporturilor, precum și Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 18 noiembrie 2016 al Comitetului tehnic de coordonare generală,
  în temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, ale art. 5 pct. 34 și ale art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, și ministrul transporturilor emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice“. Indicativ AND 605-2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 60 de zile de la data publicării.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin Decizia directorului general al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. nr. 706 din 6.06.2013, Decizia directorului general al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. nr. 401 din 28.04.2014, precum și Decizia directorului general al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. nr. 437 din 7.05.2014 își încetează aplicabilitatea.


  Articolul 4

  Contractele pentru servicii de proiectare și execuție încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora.
  Prezenta reglementare tehnică „Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice“. Indicativ AND 605-2016 a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare 2017/0083/RO, prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L, nr. 217 din 5 august 1998.

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Ministrul transporturilor,
  Felix Stroe


  ANEXĂ

  REGLEMENTARE TEHNICĂ
  "Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare,
  preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice", Indicativ AND 605-2016