NORME METODOLOGICE din 28 decembrie 2018de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 9 ianuarie 2019 Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.045 din 28 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 24 din 9 ianuarie 2019.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Biletele de valoare pot fi utilizate doar în scopul prevăzut de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, și doar la operatorii economici care acceptă biletele de valoare, denumiți în continuare unități afiliate, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unitățile emitente.(2) Regimul fiscal aplicabil biletelor de valoare este atât pentru beneficiari, cât și pentru angajatori/plătitori de venituri cel prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 26-07-2022, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Articolul 2
  (1) Salariatul poate utiliza biletele de valoare pe baza actului de identitate sau a legitimației de serviciu, vizată la zi, după caz, numai în unitățile afiliate, în exclusivitate pentru achiziționarea produselor/serviciilor prevăzute de lege. (2) În cazul plăților online, identificarea beneficiarului care are dreptul să utilizeze bilete de valoare pe suport electronic, precum și a produselor/serviciilor care pot fi achiziționate potrivit legii se realizează în baza procedurilor interne implementate de unitățile afiliate și/sau prin intermediul sistemelor implementate de procesatorii de plăți, după caz.


  Articolul 3
  (1) Biletul de valoare, cu excepția tichetului de masă, este valabil un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
  (la 26-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )
  (2) Tichetul de masă este valabil în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția tichetului emis în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor.


  Articolul 4
  (1) Angajatorii care acordă bilete de valoare salariaților evidențiază în bugetele proprii aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli denumită „Tichete de masă“, „Tichete cadou“, „Tichete de creșă“, „Tichete culturale“ sau „Vouchere de vacanță“, după caz, sumele destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, potrivit celor convenite cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz.(2) Pentru instituțiile publice, biletele de valoare pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele proprii aprobate, în condițiile legii. (3) Sumele reprezentând costul emiterii biletelor de valoare, precum și costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, după caz, contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator, se suportă de către angajatori din bugetele proprii. În cazul instituțiilor publice, aceste sume se suportă de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri și servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli» de la titlul «Bunuri și servicii
  (la 26-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Articolul 5
  (1) La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare, cu excepția tichetelor de masă și tichetelor de creșă, se iau în calcul: valoarea nominală a respectivului bilet de valoare, convenită de partenerii sociali, numărul biletelor de valoare și respectiv numărul de salariați care vor beneficia de bilete de valoare. (2) În cazul tichetelor de masă, respectiv tichetelor de creșă, la determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a acestora, pe lângă informațiile prevăzute la alin. (1), se iau în calcul și numărul de zile lucrătoare, în cazul tichetelor de masă, respectiv numărul de luni aferente perioadei pentru care se acordă, în cazul tichetelor de creșă. (3) Contravaloarea nominală a biletului de valoare, precum și costurile aferente emiterii biletelor de valoare nu pot fi transferate de către angajator salariaților.
  (la 26-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Articolul 6
  (1) Suportul electronic pe care sunt stocate biletele de valoare poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a biletelor de valoare acordate de către angajator.(2) Valoarea nominală a unui bilet de valoare nu poate depăși valoarea stabilită potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 26-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Capitolul II Angajatorii

  Articolul 7
  (1) Angajatorii prevăzuți la art. 3 din lege stabilesc împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților contractarea achiziționării biletelor de valoare cu una sau mai multe unități emitente, astfel cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege.(2) Contractarea achiziționării biletelor de valoare se face ținând seama și de dispersia geografică a punctelor de lucru ale angajatorilor, de dispersia geografică și numărul unităților afiliate, precum și de calitatea și prețul produselor vândute/ serviciilor prestate de acestea.(3) Angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților, stabilesc prin contractele colective de muncă sau prin Regulamentul intern, după caz, clauze privind acordarea biletelor de valoare, care să prevadă cel puțin următoarele:
  a) numărul salariaților din unitate care pot primi bilete de valoare și valoarea nominală acordată, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;
  b) categoriile de salariați care primesc bilete de valoare;
  c) criteriile de selecție privind stabilirea salariaților care primesc tichete de masă, ținând seama de prioritățile socioprofesionale și de alte elemente specifice activității;
  d) stabilirea concretă a activităților, destinațiilor și evenimentelor care se încadrează în cheltuieli sociale, pentru care se vor acorda salariaților tichete cadou, tichete de creșă și culturale, după caz, și care vor face obiectul contractelor comerciale de prestări de servicii cu unitățile emitente;
  e) documentația pe care trebuie să o prezinte salariatul angajatorului, în vederea acordării tichetelor de creșă.
  (4) Acordarea de către angajator a unei categorii de bilete de valoare nu exclude acordarea concomitentă, aceluiași salariat, și a altor categorii de bilete de valoare.


  Articolul 8
  (1) Contractul pentru achiziționarea biletelor de valoare, încheiat între angajator și unitățile emitente, cuprinde cel puțin următoarele clauze referitoare la:
  a) necesarul estimat anual, semestrial sau trimestrial de bilete de valoare și, în cazul tichetelor de masă, eșalonarea pe luni a acestuia;
  b) costul emiterii biletelor de valoare, precum și costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia;
  c) lista unităților afiliate la care salariații pot folosi biletele de valoare și modul de transmitere a acesteia;
  d) modul de administrare și utilizare a biletelor de valoare, inclusiv modul în care angajatul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a biletelor de valoare în caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii;
  e) obligația angajatorilor de a colecta de la salariații lor și de a transfera către unitățile emitente toate datele personale și informațiile referitoare la salariați care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea și decontarea tranzacțiilor cu bilete de valoare, în condițiile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;
  f) obligația unităților emitente de a păstra în condiții de siguranță datele primite de la angajatori și de a nu le utiliza în alte scopuri decât cel pentru care au fost primite;
  g) obligația angajatorilor de a instrui salariații să nu vândă și să folosească biletele de valoare doar în scopul prevăzut de lege și doar la unitățile afiliate care afișează elemente de identificare de tip autocolant, afișaj grafic, digital și altele asemenea, corespunzătoare unității emitente care a emis biletele de valoare respective.
  (la 26-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )
  (2) În cazul angajatorilor care au calitatea de autorități contractante în înțelesul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, la estimarea contractului de achiziție publică nu se ia în calcul valoarea nominală a biletelor de valoare.


  Articolul 9
  (1) Comenzile de achiziție de bilete de valoare transmise unităților emitente de către angajatori conțin cel puțin următoarele informații: numele și prenumele salariaților cărora li se atribuie biletele de valoare, numărul unic de identificare al suportului electronic corespunzător fiecărui salariat, numărul debilete de valoare acordat pentru fiecare salariat, valoarea nominală a biletului de valoare și valoarea nominală totală a biletelor de valoare acordate fiecărui salariat.
  (la 26-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )
  (2) Comenzile de achiziție de suporturi electronice pentru bilete de valoare transmise unităților emitente de către angajatori conțin cel puțin numele, prenumele și codul numeric personal corespunzător fiecărui salariat.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), comenzile de achiziție de tichete de masă acordate donatorilor de sânge în baza Legii nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de tichete de masă acordate în alte situații prevăzute prin alte legi speciale, respectiv de suporturi electronice transmise unității emitente nu conțin datele personale ale beneficiarilor.
  (la 26-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Articolul 10
  (1) În cazul tichetelor de masă, angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează transferul valorii nominale a tichetelor de masă. În sensul prezentelor norme nu se consideră zile lucrate perioadele în care salariații:
  (la 26-07-2022, Partea dispozitivă a alineatului (1) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )

  a) efectuează concediul de odihnă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, și respectiv, potrivit contractelor colective de muncă;
  b) beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum și de zile festive și de sărbătoare legale sau de alte zile libere acordate conform Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, republicată, cu modificările ulterioare, și, respectiv, contractelor colective de muncă;
  c) potrivit dispozițiilor legale, sunt delegați sau detașați în afara localității în care își au locul permanent de muncă și primesc indemnizație de delegare sau de detașare;
  d) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenți de la locul de muncă ori se află în alte situații stabilite de angajator împreună cu organizațiile sindicale ori, după caz, cu reprezentanții salariaților.(2) Nu se acordă tichete de masă personalului care beneficiază de indemnizație de hrană potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Salariații beneficiază lunar de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate, iar acest număr nu poate depăși numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se acordă tichetele.(4) În cazul salariaților angajați în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial, precum și în cazul cumulului de funcții, biletele de valoare, cu excepția tichetelor cadou și tichetelor culturale, pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariații în cauză își au funcția de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcția de bază, beneficiarul biletelor de valoare alege, în scris, angajatorul care îi va acorda biletele de valoare, având obligația de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, și către ceilalți angajatori opțiunea realizată. În cazul tichetelor de masă, prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător. (5) În cazul salariaților a căror durată zilnică a timpului de muncă este mai mare de 8 ore - în regim de tură, numărul de zile pentru care se acordă tichete de masă se determină prin împărțirea numărului de ore în care salariatul a fost prezent la lucru la durata normală a timpului de muncă de 8 ore. Fracțiile rezultate din calcul se consideră zi de prezență la lucru, cu condiția ca totalul zilelor rezultat să nu depășească numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se acordă tichetele.


  Articolul 11
  (1) Abrogat.
  (la 26-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 ) (2) Angajații pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru destinațiile sau evenimentele care se încadrează în cheltuielile sociale. (3) Abrogat.
  (la 26-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 11 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Articolul 12
  (1) Tichetele de creșă pot fi utilizate de către angajați numai la creșele sau entitățile asimilate acestora și cu care unitățile emitente au încheiate contracte de prestări de servicii. Prin entități asimilate se înțelege alte unități de educație timpurie antepreșcolară, publice sau private, organizate în condițiile legii, precum și persoanele care exercită profesia de bonă în condițiile Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.(2) Suma individuală sub forma tichetelor de creșă se acordă, conform art. 18 alin. (1) din lege, pentru acoperirea parțială sau integrală a taxelor de creșă reprezentând contribuția lunară a părinților/reprezentanților legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscriși în creșe sau alte unități de educație timpurie antepreșcolară publice, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, sau, după caz, a contravalorii serviciilor prestate de unități de educație timpurie antepreșcolară private sau de bone și se suportă integral de către angajator.(3) Tichetele de creșă se distribuie salariaților, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, precum și pentru cei cărora li s-a instituit tutela, pe baza următoarelor documente:
  a) cerere pentru acordarea tichetului de creșă;
  b) actul doveditor eliberat de creșa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul;
  c) documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al copilului, în cazul părinților naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul copilului adoptat;
  d) documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare;
  e) declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creșă, de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  f) alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern prevăzut la art. 7 alin. (3).
  (4) Angajatorii au obligația de a informa angajații cu privire la creșele/entitățile asimilate acestora cu care unitățile emitente ale tichetelor de creșă au încheiate contracte de prestări de servicii. (5) Unitățile emitente ale tichetelor de creșă solicită de la angajatori datele de identificare ale creșelor/entităților asimilate acestora în care angajații au copii înscriși, în vederea încheierii contractelor de prestări de servicii, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 190/2018.(6) Documentul prevăzut la alin. (3) lit. b) se eliberează, de regulă, de către creșă/entitatea asimilată acesteia, la solicitarea părintelui/tutorelui care are înscris copilul. În vederea obținerii documentului prevăzut la alin. (3) lit. b) angajatorii, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților, după caz, pot stabili ca solicitarea să fie adresată de către angajator, pe baza situației nominale a angajaților care au copii înscriși la creșa/entitatea asimilată.


  Articolul 13
  (1) În cazul în care creșa/entitatea asimilată nu are personalitate juridică, unitățile emitente vor încheia contractele de prestări de servicii cu persoana juridică, în structura căreia este organizată creșa/entitatea asimilată acesteia.(2) În cazul în care angajatul căruia i s-au acordat tichete de creșă nu a prezentat angajatorului informațiile privind prezența copilului la creșă/entitatea asimilată acesteia, în scris cu confirmarea creșei/entității asimilate acesteia, potrivit art. 14 alin. (2), acesta are obligația să restituie angajatorului contravaloarea tichetelor de creșă acordate și necuvenite. Dacă restituirea nu este posibilă, angajatorul va recupera din drepturile salariale cuvenite angajatului respectiv contravaloarea tichetelor de creșă acordate suplimentar, corespunzător numărului de zile absente din luna în care copilul a fost absent de la creșă/entitatea asimilată acesteia.
  (la 26-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Articolul 14
  (1) Pentru asigurarea desfășurării corespunzătoare a serviciilor de creșă, contractele de prestări de servicii încheiate între creșe/entități asimilate acestora, pe de o parte, și unitățile emitente, pe de altă parte, vor cuprinde o clauză expresă referitoare la termenul calendaristic de decontare a contravalorii nominale a tichetelor de creșă. În cazul creșelor/entităților asimilate acestora care nu au personalitate juridică, persoana juridică va deschide un cont bancar distinct prin care se vor derula sumele corespunzătoare tichetelor de creșă în relația contractuală cu unitatea emitentă. Contravaloarea tichetelor de creșă decontată de unitățile emitente va fi destinată în totalitate și cu operativitate creșei/entității asimilate acesteia.(2) Valoarea lunară a tichetelor de creșă acordată salariaților și decontată creșei/entității asimilate acesteia de către unitățile emitente nu poate fi fracționată de creșa/entitatea asimilată acesteia, pe perioade de utilizare, dependent de absența de la creșă a copiilor în cursul unei luni calendaristice sau de cuantumul taxelor stabilit pentru copiii ai căror părinți achită taxele de creșă în numerar. Eventualele sume neconsumate de creșă/entitatea asimilată acesteia în luna curentă, ca urmare a absenței copiilor, vor fi utilizate de creșă/entitatea asimilată acesteia în luna în care copiii în cauză vor fi prezenți la creșă/entitatea asimilată acesteia. În aceste cazuri, valoarea lunară a tichetelor de creșă acordată angajaților pentru luna în care copilul va fi prezent la creșa/entitatea asimilată acesteia în cauză se diminuează, în mod corespunzător, de către angajator. Informațiile privind prezența lunară a copilului la creșă/entitatea asimilată acesteia, confirmate de creșă/entitatea asimilată acesteia, se comunică angajatorului, în scris, de către angajatul beneficiar de tichete de creșă.(3) Sumele decontate de unitățile emitente și neconsumate de creșă/entitatea asimilată acesteia până la sfârșitul lunii calendaristice se reportează în contul lunii următoare. La sfârșitul anului calendaristic, soldul contului bancar deschis pentru operațiunile cu tichetele de creșă va fi reportat pentru anul următor.(4) Creșa/Entitatea asimilată acesteia trebuie să organizeze lunar o evidență proprie privind prezența lunară a copilului la creșă/entitatea asimilată acesteia, potrivit formularului prevăzut ca model în anexa nr. 13.


  Articolul 15

  Angajatorii sunt obligați să organizeze o evidență proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 4 și 6.
  (la 26-07-2022, Articolul 15 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Articolul 16

  Salariații au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea produselor/serviciilor prevăzute de lege.


  Articolul 17
  (1) La sfârșitul fiecărei luni, la sfârșitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data încetării raporturilor de muncă, după caz, salariatul are obligația să restituie angajatorului contravaloarea biletelor de valoare, pentru luna în curs sau, după caz, pentru anul în curs și neutilizate ori necuvenite.(2) Pentru biletele de valoare neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă restituie valorile nominale către angajator. În cazul biletelor de valoare necuvenite, precum și în cazul încetării raporturilor de muncă, angajatorul are obligația de a comunica unității emitente informațiile necesare pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator. Restituirea valorii nominale a biletelor de valoare se realizează conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.(3) În cazul instituțiilor publice, unitățile emitente restituie sumele prevăzute la alin. (2), cu respectarea dispozițiilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.(4) Utilizarea de către salariat a biletelor de valoare necuvenite îl obligă pe acesta la plata contravalorii biletelor către angajator.(5) În cazul tichetelor de masă, în situația în care salariatul utilizează într-o lună un număr de tichete de masă mai mare decât numărul de zile lucrate, stabilite potrivit art. 10, iar angajatorul nu a încasat de la salariat contravaloarea tichetelor utilizate și necuvenite, angajatorul acordă acestuia pentru luna următoare un număr de tichete de masă egal cu numărul de zile lucrătoare, diminuat cu numărul de tichete acordate pentru luna anterioară și necuvenite.
  (la 26-07-2022, Articolul 17 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Capitolul III Unități emitente

  Articolul 18
  (1) În vederea desfășurării activității specializate, unitățile emitente încheie contracte pentru prestarea serviciilor prevăzute de lege cu unități afiliate.(2) În cazul voucherelor de vacanță, unitățile emitente încheie contracte numai cu unitățile care dețin licență de turism sau certificat de clasificare, după caz, emise de Ministerul Turismului și care sunt valabile la data încheierii contractului.(3) Unitățile emitente au obligația ca înainte de încheierea contractelor să solicite, iar unitățile afiliate au obligația să prezinte licența de turism în cazul agențiilor de turism, respectiv certificatul de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice.(4) Lista unităților turistice autorizate care pot deveni unități afiliate este transmisă unităților emitente de către Ministerul Turismului prin publicarea pe site-ul oficial propriu.(5) Pachetul de servicii turistice care poate fi achiziționat pe baza voucherelor de vacanță poate cuprinde servicii de cazare, alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement.(6) Conținutul minim al pachetului de servicii turistice conține în mod obligatoriu servicii de cazare.(7) În cazul suspendării, retragerii sau anulării licenței de turism sau a certificatului de clasificare, unitatea afiliată este obligată să înceteze primirea voucherelor de vacanță și să notifice în scris unitatea emitentă despre această situație, în termen de maximum 48 de ore de la apariția acestei situații. (8) În cazul tichetelor culturale, unitățile emitente încheie contracte numai cu unitățile care desfășoară preponderent activitatea de comercializare/prestare de servicii culturale prevăzute la art. 21 alin. (2) din lege.


  Articolul 19

  În scopul garantării accesului salariaților care primesc bilete de valoare pe suport electronic, la un număr cât mai mare de unități afiliate, unitățile emitente pot folosi, în procesul de emitere, utilizare, circulație și administrare a biletelor pe suport electronic aplicațiile și infrastructura deja existente și disponibile la unitățile care acceptă bilete de valoare sau pot dezvolta propriile platforme.


  Articolul 20
  (1) Abrogat.
  (la 26-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 ) (2) Unitățile emitente înscriu în factura de livrare a biletelor de valoare pe suport electronic, în vederea decontării de către angajator:
  a) numărul de bilete de valoare transferate pe suporturile electronice;
  b) costul emiterii biletelor de valoare pe suport electronic;
  c) valoarea nominală a unui bilet de valoare;
  d) valoarea totală corespunzătoare numărului de bilete de valoare alimentate pe suport electronic;
  e) numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emitentă.
  (3) Unitățile emitente facturează distinct către angajator costul suportului electronic pe care se alimentează biletele de valoare sau al înlocuirii acestuia.(4) Unitățile emitente înscriu, într-o anexă la factură, numărul unic de identificare a suportului electronic, în conformitate cu standardele de securitate aplicabile respectivului suport electronic pe care sunt alimentate biletele de valoare, corespunzător fiecărui beneficiar, potrivit comenzii de achiziție primite de la angajator.


  Articolul 21

  Unitățile emitente sunt obligate:
  a) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la instituții de credit sau instituții de plăți, diferite pentru fiecare tip de bilet de valoare în parte, prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a biletelor de valoare, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a biletelor de valoare achiziționate în baza contractelor încheiate cu aceștia și rambursarea de sume către unitățile afiliate, fie direct de către unitățile emitente autorizate de Ministerul Finanțelor, fie indirect prin intermediul organizațiilor specializate/schemelor de plăți naționale ori internaționale, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a biletelor de valoare prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile afiliate respective; decontarea valorii nominale a biletelor de valoare se face între unitățile afiliate și unitățile emitente, prin intermediul instituțiilor financiare autorizate, cu sprijinul organizațiilor care administrează scheme/aranjamente de plată ori alte organizații care dezvoltă sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor platforme; închiderea acestor conturi sau subconturi de plăți se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a biletelor de valoare emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților afiliate;
  b) să organizeze o evidență operativă proprie lunară, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 8, 10 și 12, și să transmită trimestrial date centralizate Ministerului Finanțelor;
  c) să implementeze sisteme și procese organizaționale care să permită autorizarea tranzacțiilor cu bilete de valoare, exclusiv la și doar în măsura în care unitatea afiliată are un contract valabil încheiat cu unitatea emitentă pentru prestarea serviciilor specifice fiecărui tip de bilet de valoare în parte, în conformitate cu Legea nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, și cu prezentele norme metodologice și în măsura în care identitatea unității afiliate poate să fie stabilită cu exactitate la momentul autorizării tranzacției, în baza unuia sau mai multor elemente de identificare a acesteia;
  d) să asigure securitatea livrării biletelor de valoare la angajator;
  e) să asigure elementele de siguranță obligatorii pentru suportul electronic;
  f) să asigure transparența și managementul circuitului financiar;
  g) să nu utilizeze sumele aferente biletelor de valoare pentru reinvestirea în alte scopuri.

  (la 26-07-2022, Articolul 21 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Articolul 22
  (1) Ministerul Finanțelor Publice poate dispune măsura suspendării autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză în următoarele situații:
  a) în cazul în care la unitățile emitente se constată că nu sa organizat evidența operativă prevăzută la art. 21 lit. b);
  (la 26-07-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 22 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )

  b) în cazul nerespectării dispozițiilor art. 5 alin. (4) și (5) din lege, precum și ale art. 6 alin. (1) din lege.
  (2) Ministerul Finanțelor Publice poate dispune măsura retragerii autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză în următoarele situații:
  a) în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare;
  b) în cazul nerespectării dispozițiilor art. 7 din lege.
  (3) Constatarea situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se face de către o echipă de specialiști a cărei componență se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. (4) Acordarea autorizațiilor de funcționare a unităților emitente și dispunerea măsurii de suspendare/retragere a acestora în urma constatării situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către o comisie a cărei componență și procedură de lucru se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.


  Articolul 23
  (1) Suportul electronic emis de unitatea emitentă trebuie să aibă înscrise sau stocate electronic în acesta următoarele elemente obligatorii:
  a) emitentul și datele sale de identificare: denumirea, sediul și codul de identificare fiscală;
  b) angajatorul și datele sale de identificare: denumirea și codul de identificare fiscală;
  c) numele, prenumele și codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze biletele de valoare;
  d) perioada de valabilitate a utilizării biletelor de valoare;
  e) interdicția prevăzută la art. 13 lit. c),art. 20 lit. c), art. 23 lit. c), respectiv art. 26 lit. d) din lege, după caz, imprimată pe versoul suportului electronic;
  f) numărul de identificare, unic la nivel de emitent, al suportului electronic;
  g) perioada de valabilitate a suportului electronic;
  h) elemente de siguranță a suportului electronic, de tip PIN, CIP;
  i) cuvintele «TICHET DE MASĂ», «TICHET CADOU», «TICHET DE CREȘĂ», «TICHET CULTURAL», «VOUCHER DE VACANȚĂ», după caz, cu litere majuscule pe rectoul suportului electronic;
  j) elemente de identitate vizuală ale brandului de turism al României, în cazul voucherelor de vacanță.
  (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), pentru tichetele de masă acordate donatorilor de sânge în baza Legii nr. 282/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru tichetele de masă acordate în alte situații prevăzute prin alte legi speciale, unitățile emitente nu au obligația de a înscrie sau stoca pe suportul electronic al acestor bilete de valoare datele personale ale beneficiarului.
  (la 26-07-2022, Articolul 23 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Articolul 24
  (1) Biletele de valoare pe suport electronic care sunt transferate primele către beneficiari de către unitățile emitente vor fi considerate utilizate cu prioritate, în baza principiului „primul intrat - primul ieșit“ („first-in - first-out“), demonstrat prin evoluția soldului biletelor de valoare pe suport electronic.(2) Sistemul biletelor de valoare pe suport electronic organizat de către unitățile emitente, în colaborare cu angajatorii, trebuie să permită beneficiarilor biletelor de valoare pe suport electronic accesul la informațiile privind utilizarea și soldul valorii nominale a biletelor de valoare transferate acestora.(3) Angajatorii sunt obligați să înștiințeze salariații cu privire la data alimentării și valoarea biletelor de valoare transferate pe suportul electronic.


  Articolul 25
  (1) Unitățile afiliate care au încheiat contracte de prestări de servicii cu unitățile emitente, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, sunt identificate conform art. 21 lit. c), la nivel de platformă sau de schemă/aranjament de plată, după caz, pentru a permite unităților emitente cu care au încheiat contracte de prestări de servicii să autorizeze online tranzacțiile cu bilete de valoare efectuate de către beneficiari, exclusiv la acea unitate afiliată care are un contract de prestări de servicii valabil încheiat cu o unitate emitentă.(2) Elementele de identificare prevăzute la art. 21 lit. c) și solicitate de unitățile emitente se menționează în contractul încheiat între unitatea afiliată și unitatea emitentă. În cazul schimbării oricărui element de identificare prevăzut la art. 21 lit. c), unitatea afiliată este obligată să informeze de îndată unitatea emitentă cu privire la respectiva modificare.(3) Unitățile afiliate care au încheiat contracte de prestări de servicii cu unitățile emitente trebuie să afișeze elemente de identificare furnizate de către unitățile emitente pentru categoriile de bilete de valoare pentru care au încheiat contracte, fie la intrarea în locațiile în care își desfășoară activitatea sau la casele de marcat electronice fiscale, după caz, fie pe websiteurile pe care le utilizează, în cazul unităților afiliate care oferă servicii de plată online.
  (la 26-07-2022, Articolul 25 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Articolul 26
  (1) Entitățile procesatoare și alte organizații specializate utilizate de unitățile emitente pentru a realiza tranzacțiile cu bilete de valoare sunt îndreptățite să primească și să utilizeze oricare din informațiile menționate la art. 23, iar unitățile emitente trebuie să furnizeze aceste informații la solicitarea entităților procesatoare sau a organizațiilor specializate implicate în realizarea tranzacțiilor cu bilete de valoare.(2) Informațiile pot fi utilizate numai în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale care rezultă din contractele specifice sectorului de bilete de valoare.


  Articolul 27

  Abrogat.

  (la 26-07-2022, Articolul 27 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )

  Articolul 28

  Documentele justificative privind operațiunile unităților emitente cu angajatorii și unitățile afiliate sunt păstrate potrivit dispozițiilor legale.


  Articolul 29

  În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, unitățile afiliate au următoarele obligații:
  a) să debiteze valoarea exactă a produselor/serviciilor achiziționate de salariat și să înmâneze acestuia o dovadă imprimată sau să transmită în format electronic un document, după caz, care conține suma debitată;
  b) să implementeze proceduri și procese organizaționale care să permită verificarea eligibilității produselor/serviciilor achiziționate de salariați;
  c) alte obligații stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente.

  (la 26-07-2022, Articolul 29 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Capitolul IV Dispoziții finale

  Articolul 30
  (1) Evidența mișcării biletelor de valoare pe suport hârtie se ține la valoarea nominală imprimată pe acestea. Notă
  Începând cu data de 01.02.2023 potrivit pct. 21 al art I coroborat cu art. III din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022, în anexă, la articolul 30, alineatele (1) și (2) se abrogă.
  (2) Gestionarea biletelor de valoare pe suport hârtie se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea angajatorilor, a unităților emitente, respectiv a unităților afiliate, după caz. Notă
  Începând cu data de 01.02.2023 potrivit pct. 21 al art I coroborat cu art. III din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022, în anexă, la articolul 30, alineatele (1) și (2) se abrogă.
  (3) Evidența tranzacțiilor cu bilete de valoare pe suport electronic se realizează de către unitățile emitente prin intermediul unui sistem informatic care trebuie să permită stocarea corespunzătoare a datelor în condiții de protecție și siguranță pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.


  Articolul 31

  Angajatorii, unitățile emitente și unitățile afiliate au obligația de a pune la dispoziția organelor de control toate documentele solicitate în acțiunea de control, sub sancțiunile prevăzute de dispozițiile legale.


  Articolul 32

  Abrogat.
  (la 26-07-2022, Articolul 32 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Articolul 33
  (1) Valoarea nominală indexată a unui tichet de masă se stabilește prin înmulțirea ultimei valori nominale indexate a unui tichet de masă cu indicele creșterii prețurilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare, comunicat de Institutul Național de Statistică, calculat ca raport între nivelul mediu realizat al acestui indice pe ultimul semestru constituit din 6 luni calendaristice întregi, începând cu luna februarie 2019, și nivelul mediu al aceluiași indice pe penultimul semestru. Notă
  Reproducem prevederile art. 1 si 2 din ORDIN nr. 450/258/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021:
  Articolul 1
  Pentru semestrul I al anului 2021, începând cu luna aprilie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, nu poate depăși cuantumul de 20,01 lei.
  Articolul 2
  Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2021, respectiv august 2021 și septembrie 2021.
  Notă
  Reproducem prevederile art. 1 si 2 din ORDINUL nr. 1.245/902/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 956 din 6 octombrie 2021:
  Articolul 1
  Pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, nu poate depăși cuantumul de 20,09 lei.
  Articolul 2
  Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2022, respectiv februarie 2022 și martie 2022.
  Notă
  Reproducem prevederile art. 1 si 2 din ORDINUL nr. 366/209/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 328 din 4 aprilie 2022:
  Articolul 1
  Pentru semestrul I al anului 2022, începând cu luna aprilie 2022, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, nu poate depăși cuantumul de 20,17 lei.

  Articolul 2
  Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2022, respectiv august 2022 și septembrie 2022.

  Articolul II din LEGEA nr. 187 din 22 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 22 iunie 2022 prevede:
  Articolul II
  (1) Prevederile art. I pct. 1 se aplică începând cu data de 1 iulie 2022.
  (2) Prin derogare de la prevederile art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, valoarea nominală prevăzută la art. I pct. 1 din prezenta lege se aplică și în semestrul II al anului 2022, precum și în primele două luni ale semestrului I al anului 2023, respectiv februarie și martie 2023.
  (3) Angajatorii pot acorda suplimentar, în luna iulie 2022, tichete de masă având valoarea corespunzătoare diferenței dintre valoarea stabilită la art. I pct. 1 din prezenta lege, de până la 30 lei/tichet de masă/zi, și valoarea acordată în luna iunie 2022 corespunzător zilelor lucrate în această lună.
  (2) La fundamentarea valorii sumei lunare indexate semestrial, acordată sub formă de tichete de creșă, respectiv tichetelor culturale, se vor utiliza următoarele reguli:
  a) indicele inflației, respectiv indicele prețurilor de consum realizat, cu perioadă de referință luna ianuarie 2019, luna în care Legea nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare;
  b) semestrul este constituit din 6 luni calendaristice întregi, începând cu luna februarie 2019;
  c) valoarea sumei lunare acordate sub formă de tichete de creșă de maximum 450 lei, respectiv de tichete culturale, de maximum 150 lei pentru tichetele culturale acordate lunar sau de maximum 300 lei/eveniment, valabilă la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) Ținând seama de datele calendaristice la care se comunică indicii realizați ai prețurilor de consum de către Institutul Național de Statistică, valoarea nominală a unui tichet de masă, valoarea sumei acordate sub forma tichetelor de creșă, respectiv valoarea sumei acordate sub forma tichetelor culturale, valabilă în ultima lună a semestrului constituit conform alin. (1) sau (2) lit. b), după caz, se utilizează și pentru primele două luni ale semestrului următor. (4) Valoarea sumei lunare indexate rezultată din calcul pentru tichetele de creșă, respectiv pentru tichetele culturale se va rotunji din 10 în 10 lei.
  (la 04-10-2019, sintagma: pentru tichetele de creșă, respectiv pentru tichetele de creșă a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 1.045 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 04 octombrie 2019 )
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 1 și 2 din ORDINUL nr. 449/257/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 428 din 22 aprilie 2021:
  Articolul 1
  Pentru semestrul I al anului 2021, începând cu luna aprilie 2021, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de 480 lei.
  Articolul 2
  Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2021, respectiv august 2021 și septembrie 2021.
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 1 din ORDINUL nr. 1.096/3.453/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 900 din 20 septembrie 2021:
  Articolul 1
  (1) Pentru semestrul II al anului 2021, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de maximum 160 lei/lună, respectiv de maximum 330 lei/eveniment.
  (2) Valoarea nominală stabilită la alin. (1) se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2022, respectiv februarie 2022 și martie 2022.
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 1 și 2 din ORDINUL nr. 1.244/901/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 956 din 6 octombrie 2021:
  Articolul 1
  Pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 2021, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de 490 lei.
  Articolul 2
  Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2022, respectiv februarie 2022 și martie 2022.
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 1 și 2 din ORDINUL nr. 349/208/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 326 din 4 aprilie 2022:
  Articolul 1
  Pentru semestrul I al anului 2022, începând cu luna aprilie 2022, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de 520 de lei.

  Articolul 2
  Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2022, respectiv august 2022 și septembrie 2022.
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 1 și 2 din ORDINUL nr. 270/2.774/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 326 din 4 aprilie 2022:
  Articolul 1
  (1) Pentru semestrul I al anului 2022, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de maximum 170 de lei/lună, respectiv de maximum 350 de lei/ eveniment.
  (2) Valoarea nominală stabilită la alin. (1) se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului II al anului 2022, respectiv august 2022 și septembrie 2022.

  Articolul 2
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Notă
  Articolul 1 din ORDINUL nr. 2.061/3.318/2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 21 septembrie 2022 prevede:
  Articolul 1
  (1) Pentru semestrul II al anului 2022, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de maximum 190 de lei/lună, respectiv de maximum 380 de lei/eveniment.
  (2) Valoarea nominală stabilită la alin. (1) se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2023, respectiv februarie 2023 și martie 2023.
  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. 1 și 2 din ORDINUL nr. 2.062/1.306/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 948 din 28 septembrie 2022:
  Articolul 1
  Pentru semestrul II al anului 2022, începând cu luna octombrie 2022, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, este de 570 lei.
  Articolul 2
  Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2023, respectiv februarie și martie 2023.


  Articolul 34

  Anexele nr. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 și 13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  (la 26-07-2022, Articolul 34 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Articolul 35

  Contractele încheiate de unitățile emitente cu angajatorii, respectiv cu unitățile afiliate, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, vor continua să își producă efectele.


  Anexa nr. 1

  Abrogată.
  (la 26-07-2022, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Anexa nr. 2

  la norme

  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE*
  a biletelor de valoare pe suport electronic achiziționate,
  utilizate și returnate de către angajatori în luna ...... anul .........

  * Evidența se ține separat pentru fiecare tip de bilet de valoare.
  Denumirea angajatorului ...........................
  Adresa:
  localitatea ...................., str. ..................... nr. ........, sectorul ....., județul ...............................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ......................................................
  Codul fiscal ......................................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - contractat;
  B - achiziționat;
  C - număr unic de identificare a suportului electronic;
  D - observații: numărul și data documentului de decontare a biletelor de valoare pe suport electronic cu unitatea emitentă și valoarea nominală a acestora.


  Nr. crt.

  Denumirea unității/unităților emitente, numărul
  și data contractului încheiat pentru achiziționarea biletelor de valoare pe suport electronic

  Explicații

  Conform raportului contractual: angajator - unitate emitentă

  Bilete de valoare pe suport electronic distribuite salariaților

  Bilete de valoare pe suport electronic returnate unității emitente

  Stocul final de bilete de valoare pe suport electronic

  D

  A

  B

  C

  1

  …….

  - numărul biletelor de valoare; - valoarea nominală totală a biletelor de valoare

  2

  …….

  - numărul biletelor de valoare; - valoarea nominal totală a biletelor de valoare

  X
  X

  Total

  - numărul biletelor de valoare; - valoarea nominal totală a biletelor de valoare

  Conducătorul unității, Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
  ................................. ....................................................................................


  Anexa nr. 3

  Abrogată.
  (la 26-07-2022, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Anexa nr. 4

  la norme

  SITUAȚIA ANALITICĂ*
  a biletelor de valoare pe suport electronic transferate salariaților de către angajatori în luna ...... anul ............

  * Evidența se ține separat pentru fiecare tip de bilet de valoare.
  Denumirea angajatorului ...........................
  Adresa:
  localitatea .................., str. ......................... nr. ......, sectorul ....., județul ...............................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ...............
  Codul fiscal ......................................

  Nr. crt.

  Numele și prenumele salariatului beneficiar
  al biletelor de valoare
  pe suport electronic

  Codul numeric personal

  Numărul biletelor de valoare pe suport electronic distribuite nominal**

  Numărul de zile lucrate stabilit potrivit art. 10 din normele metodologice***

  Valoarea nominală totală a biletelor de valoare transferate

  Numărul unic de identificare a suportului electronic pe care au fost transferate biletele de valoare

  TOTAL:

  X

  X

  Conducătorul unității, Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
  ................................. ....................................................................................
  ** Se completează numai pentru tichetele de masă și tichetele de creșă.
  *** Se completează numai pentru tichetele de masă.


  Anexa nr. 5

  Abrogată.
  (la 26-07-2022, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Anexa nr. 6

  la norme

  SITUAȚIA ANALITICĂ*
  a biletelor de valoare pe suport electronic returnate de salariați angajatorilor în luna ...... anul ............

  * Evidența se ține separat de angajatori pentru fiecare tip de bilet de valoare.
  Denumirea angajatorului ...........................
  Adresa:
  localitatea .................., str. ......................... nr. ......, sectorul ....., județul ...............................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ...............
  Codul fiscal ......................................

  Nr. crt.

  Numele și prenumele salariatului beneficiar al biletelor de valoare pe suport electronic

  Codul numeric personal

  Numărul și valoarea nominală totală a biletelor de valoare pe suport electronic alimentate și necuvenite

  Numărul unic de identificare a suportului electronic

  Semnătura salariatului

  Semnătura persoanei împuternicite de angajator să primească biletele de valoare pe suport electronic returnate

  TOTAL:

  X

  X

  X

  Conducătorul unității, Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
  ................................. ....................................................................................


  Anexa nr. 7

  Abrogată.
  (la 26-07-2022, Anexa nr. 7 a fost abrogată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Anexa nr. 8

  la norme

  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE*
  a biletelor de valoare pe suport electronic alimentate de unitatea emitentă în semestrul ...... anul ............

  * Evidența se ține separat pentru fiecare tip de bilet de valoare.
  Denumirea unității emitente ...........................
  Adresa:
  localitatea .................., str. ......................... nr. ......, sectorul ....., județul ...............................
  Numărul autorizației de funcționare .............................................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ...............
  Codul fiscal ......................................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - cantitatea**;
  **Se completează numai pentru tichetele de masă.
  B - valoarea.

  Nr. crt.

  Explicații

  UM

  Total semestru ..........

  din care:

  Luna I

  Luna a II-a

  Luna a III-a

  Luna a IV-a

  Luna a V-a

  Luna a VI-a

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  A

  B

  1

  Bilete de valoare achiziționate și decontate de angajatori, conform anexei nr. 10
  la norme

  2

  Bilete de valoare returnate de către angajatori ca neutilizate de salariați în unitățile afiliate

  3

  Bilete de valoare pe suport electronic decontate unităților afiliate, conform anexei nr. 12 la norme

  Cantitate = numărul total de bilete de valoare.
  Conducătorul unității, Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
  ................................. ....................................................................................


  Anexa nr. 9

  Abrogată.
  (la 26-07-2022, Anexa nr. 9 a fost abrogată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )


  Anexa nr. 10

  la norme

  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE*
  a biletelor de valoare pe suport electronic pe angajatori în luna ...... anul ............

  * Evidența se ține separat pentru fiecare tip de bilet de valoare.
  Denumirea unității emitente ...........................
  Adresa:
  localitatea .................., str. ......................... nr. ......, sectorul ....., județul ...............................
  Numărul autorizației de funcționare .............................................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ...............
  Codul fiscal ......................................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - nr. crt.;
  B - denumirea angajatorilor;
  C - codul fiscal;
  D - numărul biletelor de valoare pe suport electronic achiziționate**;
  E - valoarea nominală a unui bilet de valoare pe suport electronic**;
  F - valoarea biletelor de valoare pe suport electronic transferate (în cazul tichetelor de masă și tichetelor de creșă, valoarea biletelor de valoare pe suport electronic transferate = col. 3 x col. 4);
  G - numărul și data actului de achiziționare și de decontare a biletelor de valoare pe suport electronic;
  H - numărul biletelor de valoare pe suport electronic returnate de către angajator;
  I - numărul și data documentului de returnare, în care să se specifice numărul unic de identificare a suportului electronic;
  J - numărul de suporturi electronice active alimentate;
  K - numărul de suporturi electronice anulate.


  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  I

  J

  K

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Conducătorul unității emitente, Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
  ................................................ ....................................................................................
  **Se completează numai pentru tichetele de masă și tichetele de creșă.


  Anexa nr. 11

  la norme

  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE*
  a biletelor de valoare pe suport hârtie pe unități afiliate
  utilizate de unitatea emitentă în luna ...... anul ............

  * Evidența se ține separat pentru fiecare tip de bilet de valoare.
  Denumirea unității emitente ...........................
  Adresa:
  localitatea .................., str. ......................... nr. ......, sectorul ....., județul ...............................
  Numărul autorizației de funcționare .............................................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ...............
  Codul fiscal ......................................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - nr. crt.;
  B - denumirea unității afiliate;
  C - numărul biletelor de valoare pe suport hârtie primite de la salariați;
  D - valoarea totală a biletelor de valoare pe suport hârtie primite de la salariați;
  E - numărul biletelor de valoare pe suport hârtie decontate de către unitatea emitentă;
  F - valoarea totală a biletelor de valoare pe suport hârtie decontată unității afiliate de către unitatea emitentă;
  G - numărul și data documentului de decontare;
  H - observații.

  ABCDEFGH
  01234567

  Conducătorul unității emitente, Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
  ................................................ ....................................................................................


  Anexa nr. 12

  la norme

  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE*
  a biletelor de valoare pe suport electronic pe unități afiliate
  decontate de unitatea emitentă în luna ...... anul ............

  * Evidența se ține separat pentru fiecare tip de bilet de valoare.
  Denumirea unității emitente ...........................
  Adresa:
  localitatea .................., str. ......................... nr. ......, sectorul ....., județul ...............................
  Numărul autorizației de funcționare .............................................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ...............
  Codul fiscal ......................................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - nr. crt.;
  B - denumirea unității afiliate;
  C - valoarea totală a biletelor de valoare pe suport electronic utilizate de salariați;
  D - valoarea totală a biletelor de valoare pe suport electronic decontată unității afiliate de către unitatea emitentă;
  E - observații.

  ABCDE
  01234


  Conducătorul unității emitente, Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
  ................................................ ....................................................................................


  Anexa nr. 13

  la norme

  SITUAȚIA ANALITICĂ*
  a copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani,
  în cazul copilului cu handicap, pe creșe și entități asimilate acestora, în luna ......anul......

  * Evidența se ține de către creșă/entitatea asimilată acesteia.
  (la 26-07-2022, Nota de subsol de la anexa nr. 13 a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )

  Denumire creșă sau unitate asimilată.........................................
  Adresa:
  localitatea .................., str. ......................... nr. ......, sectorul ....., județul ...............................
  Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ...............
  Codul fiscal ......................................
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  A - număr de zile calendaristice conform programului creșei;
  B - număr de zile calendaristice conform programului creșei în care copilul a fost prezent la creșă;
  C - număr de zile calendaristice conform programului creșei în care copilul nu a fost prezent la creșă (diferență: col. 4 minus col. 5);
  D - numele și prenumele salariatului care achită taxele de creșă prin tichete de creșă;
  E - codul numeric personal al salariatului care achită taxele de creșă prin tichete de creșă;
  F - denumirea și date de identificare ale angajatorului care a distribuit tichete de creșă salariatului.


  Nr. crt.

  Numele și prenumele copilului înscris

  Vârsta

  Număr de copii înscriși

  A

  B

  C

  Valoarea lunară a tichetelor
  de creșă primite în contul copilului înscris

  D

  E

  F

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Conducătorul creșei/entității asimilate, Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
  ............................................................ ....................................................................................


  Anexa nr. 14

  Abrogată.
  (la 26-07-2022, Anexa nr. 14 a fost abrogată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 iulie 2022 )