LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004
privind bursele private
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 4 octombrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Bursa privată reprezintă sprijinul pentru studii acordat, în baza unui contract, de către o persoană juridică de drept privat sau de către o persoană fizică unui beneficiar care poate fi, după caz, elev, student, doctorand sau care urmează un program de pregătire postuniversitară într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, din ţară sau din străinătate.
  (2) Cuantumul bursei private se stabileşte la încheierea contractului şi se poate modifica ulterior numai prin act adiţional la acesta.


  Articolul 2

  (1) Contractul prin care se acordă bursa privată cuprinde clauze privind modul în care beneficiarul trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile de studiu, precum şi celelalte condiţii în care se oferă bursa.
  (2) Contractul se semnează de beneficiar sau, în funcţie de vârstă, de beneficiar, cu acordul reprezentantului său legal, şi de reprezentantul legal al persoanei juridice sau de persoana fizică ce oferă bursa.
  (3) Beneficiarul bursei private are obligaţia să prezinte contractul, în vederea avizării, la instituţia/unitatea de învăţământ în care studiază.
  (4) Contractul poate conţine clauze prin care să se stabilească obligaţia beneficiarului de a lucra după finalizarea studiilor, prin angajare pe o anumită perioadă, pentru persoana juridică sau fizică ce acordă bursa privată, dar numai pe un post corespunzător studiilor absolvite.
  (5) Pe perioada acordării bursei private se interzice ca beneficiarul să lucreze pentru cel ce acordă bursa sau pentru altă persoană juridică ori fizică desemnată de acesta.


  Articolul 3

  Bursa privată poate fi acordată pe întreaga durată a studiilor sau pe o perioadă mai scurtă de timp, stabilită prin contract.


  Articolul 4

  Cuantumul lunar al bursei private trebuie să acopere cel puţin masa, cazarea şi cheltuielile de întreţinere, fără a se situa sub nivelul salariului minim pe economie.


  Articolul 5

  Sumele utilizate pentru acordarea burselor private sunt deductibile fiscal, în condiţiile legii.


  Articolul 6

  (1) Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit, care acordă burse private elevilor, studenţilor, doctoranzilor sau altor persoane care urmează, în ţară ori în străinătate, un program de pregătire postuniversitară în instituţii de învăţământ superior acreditate, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, acordate pentru burse, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
  a) se încadrează în limita cotei de 3% din cifra de afaceri;
  b) nu depăşesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
  (2) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente pot acorda burse private persoanelor prevăzute la alin. (1), în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform art. 49 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
  (3) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 1% din impozitul pe venitul anual, pentru acordarea de burse private persoanelor prevăzute la alin. (1), în condiţiile prevederilor art. 90 alin. (2) din Legea nr. 571/2003.


  Articolul 7

  Bursa privată nu poate fi acordată, în condiţiile prezentei legi, rudelor sau afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv.


  Articolul 8

  Bursa privată nu se impozitează, iar facilităţile prevăzute la art. 6 se reactualizează în concordanţă cu introducerea unor prevederi mai favorabile prin modificarea Legii nr. 571/2003.


  Articolul 9

  (1) Cheltuielile privind bursele private acordate în condiţiile prezentei legi, însumate cu cele efectuate pentru alte sponsorizări, potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, se vor încadra în limita prevăzută la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 571/2003.
  (2) Sumele reprezentând bursele private acordate de către persoanele fizice în condiţiile prezentei legi, cumulate cu cele efectuate pentru alte sponsorizări, potrivit Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se vor încadra în limita a 5% din baza de calcul determinată conform art. 49 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 şi, respectiv, a 1% din impozitul pe venitul anual datorat, în condiţiile art. 90 alin. (2) din aceeaşi lege.


  Articolul 10

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor emite instrucţiuni pentru aplicarea acesteia, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei şi cercetării.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 28 septembrie 2004.
  Nr. 376.
  ________________