ORDIN nr. 218 din 27 mai 2003
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind reincadrarea funcţionarilor publici
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALA A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 4 iunie 2003  Având în vedere:
  - prevederile art. 21 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
  - prevederile art. XVI şi XVII din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
  - prevederile pct. 39 din Programul de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 504/2003,
  în temeiul art. 20 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Instrucţiunile privind reincadrarea funcţionarilor publici, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a duce la îndeplinire aplicarea instrucţiunilor prevăzute la art. 1, cu excepţia prevederilor art. 7.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  a Funcţionarilor Publici,
  Romeo Paul Postelnicu
  Bucureşti, 27 mai 2003.
  Nr. 218.


  Anexa 1
  INSTRUCŢIUNI
  privind reincadrarea funcţionarilor publici

  Articolul 1

  Reincadrarea funcţionarilor publici în funcţiile publice prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se face până la data de 15 iulie 2003, în conformitate cu prevederile art. XVI şi XVII din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu aplicarea prezentelor instrucţiuni.


  Articolul 2

  (1) Funcţionarii publici vor fi numiţi în funcţiile publice prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, dacă îndeplinesc condiţiile legale pentru ocuparea unei funcţii publice şi cu aplicarea cumulativa a următoarelor criterii:
  a) funcţia publică deţinută până la data la care se face reincadrarea - 3 puncte;
  b) calificativul obţinut la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale - 0,5 puncte pentru calificativul "bun" şi 1,5 puncte pentru calificativul "foarte bun" sau "excepţional", respectiv pentru calificativul "corespunzător", în cazul funcţionarilor publici debutanti;
  c) vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - câte 0,5 puncte pentru fiecare an de vechime, dar nu mai mult de 3 puncte;
  d) complexitatea şi importanţa atribuţiilor prevăzute în fişa postului aferentă funcţiei publice deţinute până la data reincadrarii şi contribuţia la realizarea obiectivelor autorităţii sau instituţiei publice - maximum 2,5 puncte.
  (2) Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice se calculează pe ani şi luni împlinite.
  (3) În cazul în care funcţionarul public este nemulţumit de aplicarea criteriilor de reincadrare se poate adresa organizaţiilor sindicale al căror membru este, care, în condiţiile art. 28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, pot solicita conducătorului autorităţii sau instituţiei publice informaţii cu privire la modul de reincadrare.


  Articolul 3

  (1) Reincadrarea în funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice se face cu respectarea punctajului minim necesar ocupării acestor funcţii publice.
  (2) Punctajul necesar pentru reincadrarea în funcţiile publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere este de cel puţin 8 puncte. Punctajul se obţine ca urmare a aplicării criteriilor de reincadrare prevăzute la art. 2.
  (3) Funcţionarii publici care au deţinut funcţii publice de conducere până la data reincadrarii vor fi reincadrati în funcţiile publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, de acelaşi nivel, prevăzute de structura organizatorică. În cazul în care structura organizatorică rezultată se reduce, reincadrarea se poate face şi în funcţii publice de conducere de nivel inferior.
  (4) În cazul în care, în urma modificării structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice potrivit art. XVI din Legea nr. 161/2003, prin comasarea unor activităţi corespunzătoare mai multor compartimente la nivelul unui compartiment, după aplicarea alin. (3), numărul funcţionarilor publici de conducere care îndeplinesc condiţiile de reincadrare este mai mare decât numărul funcţiilor publice de conducere stabilite şi avizate în condiţiile legii, departajarea se face prin organizarea unui test profesional care se va desfăşura în baza regulamentului aprobat prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.
  (5) Funcţionarii publici care au deţinut funcţii publice de conducere şi care nu îndeplinesc condiţiile de reincadrare prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) pot fi reincadrati, potrivit studiilor absolvite, în funcţii publice de execuţie, în condiţiile prezentelor instrucţiuni. Aceştia îşi păstrează drepturile salariale, stabilite conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 192/2002*) privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici, pentru funcţia publică de execuţie corespunzătoare funcţiei publice de conducere deţinute la data intrării în vigoare a Legii nr. 161/2003.
  (6) Reincadrarea funcţionarilor publici care ocupa temporar o funcţie publică de natura funcţiilor publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere se face pe funcţia publică de execuţie.
  --------- Notă *) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 228/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 27 mai 2003.


  Articolul 4

  (1) Reincadrarea în funcţiile publice de execuţie se face astfel:
  a) pentru reincadrarea în funcţiile publice în gradul profesional "superior" funcţionarul public trebuie să obţină minimum 7 puncte;
  b) pentru reincadrarea în funcţiile publice în gradul profesional "principal" funcţionarul public trebuie să obţină minimum 5 puncte;
  c) pentru reincadrarea în funcţiile publice în gradul profesional "asistent" funcţionarul public trebuie să obţină minimum 4 puncte.
  (2) Funcţionarii publici debutanti care, la data aplicării prezentelor instrucţiuni, îşi desfăşoară perioada de stagiu vor fi reincadrati în funcţii publice de execuţie în gradul profesional "debutant", în limita funcţiilor publice prevăzute potrivit statului de funcţii al autorităţii sau instituţiei publice.
  (3) Pentru reincadrarea funcţionarilor publici care au absolvit cu diploma studii medii cu profil teoretic, se acordă câte 0,2 puncte pentru fiecare an de vechime în munca, dar nu mai mult de 3 puncte, care se vor lua în calcul la stabilirea punctajului pentru criteriul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c).
  (4) Funcţionarilor publici care au beneficiat de dispoziţiile art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 li se acordă câte 0,2 puncte pentru fiecare an de vechime în munca, dar nu mai mult de 3 puncte cumulat cu punctajul rezultat din aplicarea criteriului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c).


  Articolul 5

  (1) Reincadrarea funcţionarilor publici se face în ordinea punctajelor obţinute, în condiţiile art. 3, respectiv art. 4 alin. (1).
  (2) În situaţia în care numărul funcţionarilor publici care au obţinut punctajele minime prevăzute pentru reincadrare este mai mare decât numărul funcţiilor publice stabilite şi avizate pentru gradele profesionale, se vor aplica în ordine următoarele criterii suplimentare:
  a) programe sau cursuri de formare profesională ori forme de învăţământ postuniversitar urmate;
  b) doctorat în specialitatea funcţiei publice;
  c) vechimea în categoria, clasa şi gradul funcţiei publice deţinute la data intrării în vigoare a Legii nr. 161/2003.
  (3) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice pot aproba prin act administrativ criterii suplimentare specifice activităţii autorităţii sau instituţiei publice numai în măsura în care criteriile suplimentare prevăzute la alin. (2) nu asigura departajarea funcţionarilor publici în vederea reincadrarii.


  Articolul 6

  (1) Prezentele instrucţiuni se aplică şi funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate în condiţiile legii.
  (2) În cazul funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate în condiţiile legii, criteriul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) se aplică luându-se în considerare calificativul obţinut la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale.
  (3) În cazul în care funcţionarul public nu a obţinut un calificativ, beneficiază de 1,5 puncte care se acordă pentru criteriul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b).


  Articolul 7

  (1) Funcţionarii publici eliberaţi din funcţia publică din motive neimputabile, cuprinşi în baza de date a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în vederea redistribuirii, vor fi mentinuti în aceasta baza de date, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 48^1 şi 49 din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Redistribuirea funcţionarilor publici eliberaţi din funcţie din motive neimputabile, aflaţi în baza de date a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, se face pe funcţiile publice pentru care îndeplinesc condiţiile legale prevăzute pentru ocuparea unei funcţii publice, precum şi de prezentele instrucţiuni.


  Articolul 8

  Pentru anul 2003 datele referitoare la funcţionarii publici se gestionează şi se transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu specificarea funcţiei publice în care funcţionarul public a fost reincadrat, precum şi cu specificarea funcţiei publice deţinute anterior intrării în vigoare a Legii nr. 161/2003.
  -------