ORDIN nr. 3.157 din 12 noiembrie 2009 (*actualizat*)
pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia
(actualizat până la data de 15 martie 2010*)
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCUINŢEI
 • Nr. 832 din 8 octombrie 2009
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 3.157 din 12 noiembrie 2009
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 martie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 760 din 8 martie 2010.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În conformitate cu prevederile:
  - Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui Instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA);
  - Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui Instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA),
  în temeiul art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cu modificările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

  Articolul 1

  În cadrul activităţilor finanţate prin axa prioritară "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, sunt considerate eligibile categoriile de cheltuieli care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
  a) respectă reglementările prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară în vigoare;
  b) nu sunt finanţate integral sau parţial prin alte instrumente financiare naţionale, europene sau internaţionale;
  c) sunt însoţite de documente justificative, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, pe baza cărora cheltuielile să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, certificate şi identificate;
  d) sunt necesare implementării proiectelor;
  e) sunt efectiv plătite de către beneficiar.


  Articolul 2

  Prin prezentul ordin sunt reglementate categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, denumit în continuare Programul, pentru următoarele măsuri:
  a) sprijin pentru implementarea, managementul şi evaluarea Programului;
  b) sprijin pentru activităţile de informare şi publicitate ale Programului.


  Articolul 3

  Cheltuielile efectuate pentru implementarea măsurilor prevăzute la art. 2 sunt considerate eligibile astfel:
  a) de la data aprobării oficiale a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia de către Comisia Europeană, pentru Autoritatea de management şi Autoritatea de audit;
  b) de la data semnării Acordului de finanţare dintre Comisia Europeană şi Guvernul Republicii Serbia pentru Autoritatea Naţională din Serbia şi pentru Antena Secretariatului tehnic comun situată la VrŸac, Republica Serbia;
  c) de la data intrării în vigoare a Acordului de implementare a Programului, încheiat între Autoritatea de management şi Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, în cazul cheltuielilor efectuate de către Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara pentru finanţarea activităţilor Secretariatului tehnic comun, Unităţii de control de prim nivel, precum şi a activităţilor suport pentru implementarea Programului.
  -----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 760 din 8 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 15 martie 2010.


  Articolul 4

  (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului de conducere şi de execuţie încadrat cu contract individual de muncă, contract individual cu timp parţial sau act administrativ de numire în funcţia publică, pe durată determinată sau nedeterminată, cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă de lucru, având atribuţii în procesul de gestionare şi implementare a Programului, încadrat în Secretariatul tehnic comun, Antena Secretariatului tehnic comun şi Unitatea de control de prim-nivel.
  (2) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului încadrat cu contract individual de muncă, contract individual cu timp parţial sau act administrativ de numire în funcţia publică, pe durată determinată sau nedeterminată, cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă de lucru, pentru activităţile adiacente de natură tehnică, financiar-contabilă, juridică sau de audit şi control, cu atribuţii în implementarea Programului, încadrat în structura Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara.
  (3) Cheltuielile cu salariile funcţionarilor publici prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt eligibile cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind incompatibilitatea şi la nivelul stabilit de prevederile legale în vigoare aplicabile.
  (4) În cazul cheltuielilor pentru personalul contractual prevăzute la alin. (1) şi (2), nivelul salariului nu poate fi mai mare decât nivelul salarial practicat în mod obişnuit de beneficiarul în cadrul căruia este încadrat, pe funcţii similare, anterior semnării contractului de finanţare.
  (5) Orele suplimentare efectuate de personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) şi primele/premiile primite de acesta în contextul gestionării proiectului, dar nu mai mult de echivalentul unui salariu într-o lună, sunt considerate eligibile dacă sunt respectate prevederile legislaţiei naţionale, dacă acordarea acestora s-a făcut cu respectarea limitelor şi criteriilor prevăzute de politica salarială a angajatorului anterioară semnării contractului de finanţare şi sunt acordate/efectuate cu acordul Autorităţii de management.
  (6) Cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) şi (2) se decontează conform contractului de muncă/actului administrativ de numire sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului/foaia de prezenţă aferentă atribuţiilor specifice gestionării şi implementării Programului sau activităţilor adiacente gestionării şi implementării Programului.


  Articolul 5

  (1) Cheltuielile efectuate de personalul cu atribuţii în domeniul gestionării Programului, cu ocazia deplasărilor, pentru transport, inclusiv transport local, cazare şi diurnă, sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora prin documentele justificative prevăzute de legislaţia naţională şi procedurile Programului şi dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
  a) transport - cel mai scăzut preţ, pe baza analizei a 3 oferte. Pentru beneficiarii care nu sunt organisme publice, în cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul, se va deconta contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă;
  b) cazare - în limitele plafoanelor permise de legislaţia naţională pentru organismele publice;
  c) diurne - pentru beneficiarii care nu sunt organisme publice, diurnele interne se decontează la o valoare de 2,5 ori mai mare decât plafoanele permise de legislaţia naţională aplicabilă pentru organismele publice. Diurnele externe pentru beneficiarii care nu sunt organisme publice şi toate tipurile de diurne pentru beneficiarii care sunt organisme publice se decontează conform plafoanelor permise de legislaţia naţională aplicabilă pentru organismele publice.
  (2) Cheltuielile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, sunt eligibile şi pentru membrii sau supleanţii ori delegaţii acestora care participă la şedinţele Comitetului comun de monitorizare.
  (3) Cheltuielile cu închirierea de mijloace de transport în scopul implementării Programului sunt eligibile în condiţiile prevăzute la alin. (1).


  Articolul 6

  (1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii sunt următoarele:
  a) cheltuielile pentru efectuarea de studii, analize, rapoarte în concordanţă cu obiectivele Programului;
  b) cheltuielile cu controlul, auditul sau evaluarea cererilor de finanţare, în cazul externalizării acestor servicii;
  c) cheltuielile cu publicitatea şi informarea - organizarea de evenimente, campanii publicitare, cheltuielile aferente paginii de internet a Programului, cheltuielile cu publicaţiile şi materialele promoţionale;
  d) cheltuielile efectuate pentru organizarea de reuniuni în scopul gestionării Programului, reuniuni de lucru ale Comitetului comun de monitorizare, Comitetului de evaluare, Grupului auditorilor, grupurilor de lucru, precum şi ale altor comitete înfiinţate pentru gestionarea Programului;
  e) cheltuieli de organizare de instruiri pentru personalul implicat în gestionarea şi implementarea Programului;
  f) cheltuielile efectuate cu traduceri şi interpretariat;
  g) cheltuielile pentru consultanţă şi expertiză tehnică, economico-financiară, contabilă, fiscală, juridică, în domeniile necesare gestionării şi implementării Programului;
  h) cheltuielile de poştă şi curierat necesare implementării contractului de finanţare pentru implementarea Programului; cheltuielile pentru servicii informatice: întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice; întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice;
  i) cheltuielile de arhivare;
  j) cheltuielile cu închirierea de mijloace de transport în scopul implementării Programului.
  (2) Cheltuielile eligibile de la alin. (1) lit. d) şi e) includ, dacă acestea nu sunt prevăzute la art. 4 şi art. 5 alin. (1), următoarele: cheltuieli cu onorariile, cazarea şi transportul lectorilor sau invitaţilor, indiferent de cetăţenia acestora, la astfel de evenimente, închirierea sălii/sălilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiecţie, asigurarea traducerii simultane şi a echipamentelor aferente, tipărirea şi multiplicarea materialelor, asigurarea transportului şi/sau cazării participanţilor în ţară şi/sau în străinătate, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor acestor tipuri de acţiuni - pauze de cafea, apă, sucuri şi trataţii şi/sau pauze de masă.


  Articolul 7

  (1) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de echipamente de tehnologia informaţiilor şi comunicaţii, birotică, echipamente de birou şi mobilier, autoturisme.
  (2) Achiziţia de autoturisme este eligibilă în următoarele condiţii:
  a) este justificată de necesităţi derivate din implementarea Programului şi aprobată de Comitetul comun de monitorizare;
  b) Autoritatea de management monitorizează utilizarea autoturismului achiziţionat pe tot parcursul implementării proiectului, pentru a se asigura că acesta este utilizat exclusiv în interesul proiectului;
  c) suma totală eligibilă nu poate depăşi echivalentul în lei a 10.000 euro, pentru fiecare autoturism achiziţionat;
  d) sunt respectate obligaţiile beneficiarului privind informarea şi publicitatea, cu respectarea prevederilor art. 62 şi 63 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui Instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA).
  (3) Numărul maxim de autoturisme ce pot fi achiziţionate în cadrul Programului este de un autoturism pentru Secretariatul tehnic comun şi unul pentru Antena Secretariatului tehnic comun.
  (4) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe necorporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de aplicaţii informatice, brevete, licenţe, mărci.
  (5) Cheltuielile pentru achiziţia obiectelor de inventar sunt eligibile.
  (6) Cheltuielile pentru achiziţia de cărţi, publicaţii relevante pentru obiectul de activitate, în format tipărit şi/sau electronic, abonamentele la publicaţii relevante pentru obiectul de activitate sunt eligibile.
  (7) Cheltuielile pentru achiziţia materialelor consumabile inclusiv a articolelor de birotică, rechizitelor, pieselor de schimb pentru multifuncţionale sunt eligibile.


  Articolul 8

  (1) Sunt eligibile cheltuielile cu taxele şi comisioanele bancare pentru deschiderea şi administrarea conturilor separate necesare pe perioada implementării Programului conform solicitării Autorităţii de management, precum şi cele aferente transferurilor bancare transnaţionale.
  (2) Sunt eligibile cheltuielile cu taxele notariale.
  (3) TVA aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) nu este recuperabilă prin orice alte mijloace,
  b) este stabilit faptul că este suportată de către beneficiarul final;
  c) este identificată clar în propunerea de proiect.


  Articolul 9

  (1) În categoria cheltuielilor generale de administraţie se includ:
  a) cheltuielile efectuate pentru închirierea sediului Secretariatului tehnic comun, Antenei Secretariatului tehnic comun şi Unităţii de control de prim-nivel din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara;
  b) cheltuielile de asigurare a spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea Secretariatul tehnic comun, Antena Secretariatului tehnic comun şi Unitatea de control de prim-nivel, cu condiţia ca spaţiul să se afle în proprietatea acestora sau ca asigurarea să fie impusă prin contract de către proprietarii spaţiilor respective;
  c) cheltuielile efectuate pentru plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, internet;
  d) cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea materialelor şi serviciilor de întreţinere a sediului;
  e) cheltuielile efectuate pentru serviciile de întreţinere şi reparaţii echipamente şi autoturisme;
  f) cheltuielile de asigurare pentru echipamente, dacă acestea sunt în proprietatea beneficiarului şi nu au fost achiziţionate din fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană şi dacă asigurarea acestora contribuie la realizarea obiectivului proiectului;
  g) cheltuielile cu asigurările pentru răspunderea civilă auto obligatorie pentru autoturismele achiziţionate din fondurile Programului;
  h) cheltuielile de protocol aferente altor întâlniri de lucru necesare implementării Programului;
  i) cheltuieli cu lucrări de igienizare şi amenajare pentru sediile Secretariatului tehnic comun, Unităţii de control de prim-nivel, Antenei Secretariatului tehnic comun şi Autorităţii de management.
  (2) În înţelesul prezentului ordin, cheltuielile eligibile pentru serviciile de întreţinere şi reparaţii echipamente şi autoturisme cuprind: cheltuielile cu service-ul echipamentelor, service-ul şi reviziile tehnice ale autoturismelor aflate în proprietatea beneficiarilor achiziţionate în cadrul Programului.
  (3) Cheltuielile generale de administraţie prevăzute la alin. (1) sunt eligibile după cum urmează:
  a) sunt alocate proporţional operaţiunii/contractului de finanţare, în conformitate cu metoda de calcul pentru decontarea cheltuielilor de administraţie elaborată de către Autoritatea de management;
  b) în limita a maximum 20% din valoarea totală a contractului de finanţare încheiat cu Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara
  -----------
  Lit. b) a alin. (3) al art. 9 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 760 din 8 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 15 martie 2010.
  c) în limită de maximum 5% din valoarea totală a deciziei globale de finanţare pentru Autoritatea de management.
  (4) Metoda de calcul a pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraţie se va stabili de către Autoritatea de management şi va constitui anexă la contractul de finanţare.


  Articolul 10

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  ________