HOTĂRÂRE nr. 153 din 5 decembrie 2023referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor în Uniune, de modificare a Regulamentelor (UE) 2016/2.031, 2017/625 și 2018/848 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE ale Consiliului (Regulamentul privind materialul de reproducere a plantelor) - COM (2023) 414
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1105 din 8 decembrie 2023
  În temeiul dispozițiilor art. 67 și ale art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,
  în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/371 din 23.11.2023,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor în Uniune, de modificare a Regulamentelor (UE) 2016/2.031, 2017/625 și 2018/848 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE ale Consiliului (Regulamentul privind materialul de reproducere a plantelor) - COM (2023) 414 final respectă principiul subsidiarității, dar nu respectă principiul proporționalității.


  Articolul 2

  Senatul României:
  a) consideră și atrage atenția că:(i) armonizarea bruscă a legislației privind producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor în Uniune poate crea condiții de concurență inechitabile pentru anumite categorii de operatori profesioniști în întreaga Uniune;(ii) sunt necesare clarificări cu privire la consecințele armonizării cadrului juridic;(iii) noile tehnici genomice (NTG-urile) reprezintă o provocare care necesită discuții ample și o atenție sporită;(iv) poziția Comisiei pentru afaceri europene privind prezenta propunere de regulament este în continuarea argumentelor cuprinse în Opinia Senatului României cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind plantele obținute prin anumite noi tehnici genomice și alimentele și furajele derivate din ele și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 - COM (2023) 411 final^1;
  ^1Hotărârea Senatului nr. 141/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind plantele obținute prin anumite noi tehnici genomice și alimentele și furajele derivate din ele și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/625 - COM (2023) 411 final.

  b) solicită Comisiei Europene clarificări cu privire la consecințele de ordin comercial internațional, respectiv accesul noii categorii de produse NGT1 pe piețele terțe (echivalarea categoriilor de produse NGT1 pe aceste piețe și protejarea culturilor convenționale) - având în vedere interesul României în păstrarea piețelor tradiționale de export de cereale din zona Orientului Mijlociu, Turcia etc.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituțiilor europene.

  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 5 decembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU

  București, 5 decembrie 2023.
  Nr. 153.
  -----