ORDONANŢĂ nr. 17 din 26 august 2014
pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.3 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Alineatul (3) al articolului 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată."


  Articolul II

  Procesele şi cererile privind înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe a Guvernului se soluţionează de către instanţele legal învestite, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data când acestea au fost pornite.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Ilie Botoş,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Ministrul justiţiei,
  Robert Marius Cazanciuc
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 august 2014.
  Nr. 17.
  ---------