ANEXE din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.218 bis din 22 decembrie 2021 Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.269 din 17 decembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1218 din 22 decembrie 2021.

  Anexa nr. 1

  STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025


   1. Contextul european și internațional

    Importanța prevenirii și combaterii corupției este evidențiată de includerea problematicilor specifice acestui domeniu în diferite instrumente de drept internațional, atât în izvoare principale de drept, cât și în documente programatice de acest nivel.


    UNCAC este un tratat internațional multilateral din domeniul anticorupției. Instrumentul internațional a fost negociat de statele membre ale ONU, a fost adoptat de Adunarea Generală a ONU în octombrie 2003 și a intrat în vigoare în decembrie 2005. Tratatul recunoaște importanța măsurilor preventive, cât și a celor de combatere din domeniul anticorupție, având o abordare de natură transfrontalieră cu privire la fenomenul corupției, inclusiv prin dispoziții referitoare la cooperarea internațională și cu privire la confiscarea produsului infracțiunilor de corupție. Biroul ONU pentru droguri și criminalitate (în continuare UNODC) din Viena servește drept secretariat al UNCAC. Obiectivul UNCAC este de a reduce diferitele tipuri de corupție care pot apărea în context internațional, cum ar fi traficul de influență, abuzul de funcții, îmbogățirea ilicită, precum și corupția din sectorul privat.

    RO participă activ în ciclul al doilea de evaluare a mecanismului de evaluare a implementării UNCAC, atât ca stat evaluator, cât şi ca stat evaluat. RO a fost desemnată evaluator în cadrul procesului de evaluare a statelor Dominica și Republica Dominicană.

    Totodată, RO este stat evaluat în al patrulea an de evaluare al celui de-al doilea ciclu, procedura de evaluare a implementării UNCAC fiind demarată în data de 19 iunie 2019. Evaluarea RO este realizată de către două State Părți la UNCAC, Republica Slovacă şi Afganistan, conform Termenilor de Referință ai Mecanismului de Evaluare a implementării UNCAC.

    OCDE este o organizație interguvernamentală care are drept scop dezvoltarea economiei și comerțului internațional. Cooperarea dintre România și OCDE în domeniul luptei anticorupție este gestionată în principal de Ministerul Justiției (denumit în continuare MJ) prin colaborarea cu următoarele formate de lucru:

    • Rețeaua Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (denumită în continuare ACN)

     ACN sprijină statele membre în eforturile lor de reformă anticorupție, în special implementarea măsurilor anticorupție și aplicarea eficientă a legilor anticorupție.

     România participă în mod activ la ACN prin reprezentanți ai MJ, ai Direcției Naționale Anticorupție (denumită în continuare DNA) și ai Agenției Naționale de Integritate (denumită în continuare ANI) și deține funcția de președinte a Rețelei de Aplicare a Legii ACN (denumită în continuare LEN). România deține statutul de membru din anul 2000.

    • Grupul de lucru anti-mită (denumit în continuare WGB)

     Înființat în 1994, WGB este responsabil pentru monitorizarea şi aplicarea Convenției OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor comerciale internaționale și Recomandării Consiliului pentru a combate în continuare mituirea funcționarilor publici în cadrul tranzacțiilor internaționale și instrumente conexe. Sistemul de monitorizare inter-partes al WGB se desfășoară în etape succesive și este considerat ca fiind

     „standardul de aur” al monitorizării.

     La acest format MJ participă în calitate de invitat.

    • Grupul de lucru Senior Public Integrity Officials (denumit în continuare SPIO).

     SPIO reprezintă un format de lucru al OCDE ce permite schimbul de informații și bune practici între experții din mediul guvernamental al statelor membre OCDE implicați în gestionarea


     conflictelor de interese, promovarea transparenței și integrității în sectorul public și asumarea responsabilității prin mecanisme interne și externe de control. Principalele obiective ale SPIO sunt:

    • Promovarea elaborării și implementării politicilor de integritate și anticorupție, care sprijină buna guvernare;

    • Consolidarea valorilor fundamentale, credibilității și capacității instituțiilor implicate în elaborarea politicilor publice și identificarea condițiilor care influențează procesul de elaborare a politicilor publice.

     Acest format de lucru este gestionat de Directoratul de Guvernanță Publică al OCDE, iar MJ gestionează relația cu acest format de lucru al OCDE din anul 2019.

    • Echipa Anticorupție (denumită în continuare Anti-corruption Task Team – ACTT) a Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare (denumit în continuare DAC)

    România deține calitatea de participant în cadrul DAC din anul 2018.

    Rețeaua Autorităților de Prevenire a Corupției (Rețeaua Šibenik) este o rețea internațională a autorităților publice relevante în descoperirea și prevenirea săvârșirii faptelor de corupție, cu scopul de a promova colectarea, gestionarea și schimbul sistematic de informații și bune practici între aceste autorități, în parteneriat cu instituțiile internaționale interesate, precum Grupul de State împotriva Corupției (denumit în continuare GRECO). România a semnat declarația în 2018 în cadrul conferinței la nivel înalt denumită Consolidarea transparenței și a responsabilității pentru a asigura integritatea: uniți împotriva corupției, organizată de Președinția croată a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (denumit în continuare CoE), GRECO și MJ din Republica Croația.

    Din perspectiva europeană, sub egida Consiliului Europei a fost adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999 Convenția penală privind corupția, intrată în vigoare la data de 1 iulie 2002, ratificată de România prin Legea nr. 27/2002. De asemenea, statele membre ale Consiliului Europei și Comunitatea Europeană au adoptat la Strasbourg la 4 noiembrie 1999 Convenția civilă privind corupția, care definește în art. 2 „corupția”, prin care „se înțelege faptul de a solicita, de a oferi, de a da sau de a accepta, direct sau indirect, un comision ilicit sau un alt avantaj necuvenit sau promisiunea unui asemenea avantaj necuvenit care afectează exercitarea normală a unei funcții sau comportamentul cerut beneficiarului comisionului ilicit sau al avantajului necuvenit sau al promisiunii unui asemenea avantaj necuvenit”.

    În ce privește domeniul anticorupție, Uniunea Europeană (denumită în continuare UE) a subliniat constant importanța reformelor legislative și a cadrului instituțional în materie, fie prin adoptarea legislației speciale anticorupție sau prin înființarea unor structuri specializate pentru investigarea şi urmărirea penală a faptelor de corupție.

    Tratatul privind funcționarea UE (denumit în continuare TFUE) stabilește că fenomenul corupției reprezintă un domeniu al criminalității având o gravitate deosebită și dimensiune transfrontalieră [art. 83 alin. (1) din TFUE]. Conform Raportului Anticorupție al UE, fenomenul corupției generează costuri comunității europene în valoare de 120 miliarde de EUR, iar peste 69% dintre cetățenii europeni consideră corupția inacceptabilă.


    Implementarea SNA a făcut obiectul monitorizării realizate de către COM în cadrul Mecanismului de Cooperare și de Verificare. În ceea ce privește aprecierile Comisiei, exprimate în cadrul rapoartelor de monitorizare în decursul ciclului strategic încheiat, au conturat importanța SNA, ca fiind instrumentul de bază prin care se încurajează acordarea de prioritate măsurilor preventive adoptate de către administrația publică, atât la nivel național, cât și la nivel local (Raportul din anul 2016).

    De asemenea, SNA a fost apreciată ca fiind instrumentul ce deține potențialul de a deveni o politică eficace de prevenire a corupției dacă este pusă în aplicare în mod corespunzător și monitorizată pe teren (Raportul din anul 2017).

    Recomandările COM au vizat în permanență importanța susținerii de către factorul politic a procesului de implementare a SNA. Astfel, în cadrul aceluiași raport citat anterior, COM a apreciat că dat fiind că punerea în aplicare a strategiei anticorupție a fost lansată la nivel tehnic, în prezent, aceasta are nevoie de o susținere politică vizibilă din partea Guvernului și a autorităților locale pentru a se înregistra progrese, astfel cum s-a întâmplat în cazul punerii în aplicare a strategiei inițiale, când s-au depus eforturi în vederea răspândirii bunelor practici și a încurajării organismelor publice să aloce resurse și să acorde atenție activității de combatere a corupției. Miniștrii responsabili de administrația publică centrală și miniștrii din sectoarele cheie, cum ar fi educația sau sănătatea, ar putea juca un rol deosebit de important.

    În decursul celor 4 ani, implementarea SNA a înregistrat progrese constante. În anul care a trecut s-au înregistrat în continuare progrese în ceea ce privește Strategia națională anticorupție (Raportul din anul 2018).

    Susținerea implementării SNA de către factorul politic, dublată de eforturile de a asigura durabilitatea măsurilor și ireversibilitatea luptei împotriva corupției par a fi principalele deziderate exprimate de către COM în vederea îndeplinirii acestui obiectiv de referință. Prevenirea corupției este îngreunată de evoluțiile politice, care subminează credibilitatea progreselor fiind necesare eforturi suplimentare (Raportul din anul 2019).

    România a ratificat mai multe instrumente internaționale împotriva corupției după cum urmează: Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, Convenția privind dreptul penal asupra corupției și Convenția de drept civil privind corupția, ale Consiliul Europei.

    GRECO a fost constituit în anul 1999 pe baza unui acord parțial extins al Consiliului Europei, deschis statelor membre ale organizației și țărilor care au contribuit la lucrările Grupului Multidisciplinar împotriva Corupției, România fiind membru GRECO încă de la înființare. Obiectivul acestuia este de a îmbunătăți capacitatea membrilor săi de a lupta împotriva corupției, sens în care monitorizează respectarea Principiilor directoare pentru lupta împotriva corupției, astfel cum au fost adoptate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, la data de 6 noiembrie 1997. De asemenea, GRECO monitorizează implementarea instrumentelor legale internaționale adoptate ca urmare a Programului de Acțiune împotriva Corupției.

    În decursul anului 2019, Ministerul Justiției a inițiat demersuri în vederea alăturării la Rețeaua Europeană de Integritate și Autorități privind Avertizorii (denumită în continuare NEIWA).


    Obiectivul de aderare la acest format a fost atins în anul 2020, alăturarea la acest demers reprezentând un context favorabil consolidării cooperării la nivel european între autoritățile naționale relevante în domeniul integrității.

    NEIWA a fost înființată în luna mai 2019, la Haga, la inițiativa Autorității pentru Avertizori din Țările de Jos, în vederea realizării schimbului de bune practici în domeniul integrității.

    Ca avantaje rezultate din calitatea de membru a MJ, precum și din participarea la activitățile și reuniunile rețelei, amintim realizarea schimbului de bune practici în domeniul integrității în general, și al avertizorilor de integritate, în special. Rețeaua a reprezentat până în prezent o bună oportunitate de învățare reciprocă cu scopul de a asigura consolidarea protecției avertizorilor.

    RAI a fost înființată la Sarajevo, în februarie 2000, sub denumirea Inițiativa Anticorupție a Pactului de Stabilitate (denumită în continuare SPAI), organizație care are drept scop prevenirea corupției sub toate formele. Începând cu octombrie 2007, printr-o decizie a statelor membre, Inițiativa Anticorupție a Pactului de Stabilitate a devenit Inițiativa Regională Anticorupție, în urma transformării Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est în Consiliul pentru Cooperare Regională (RCC). RAI are drept membri 9 state din regiune, și anume: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, România și Serbia, precum și trei țări cu statut de observator: Polonia, Georgia și Slovenia.

    RAI asigură o abordare multidisciplinară a luptei împotriva corupției, vizând aspecte precum: adoptarea instrumentelor legale internaționale, consolidarea statului de drept, promovarea transparenței şi integrității în domeniul afacerilor, precum și dezvoltarea unei societăți civile active. Totodată, conferă tuturor partenerilor săi un cadru general pentru coordonarea, optimizarea eforturilor și dialogul permanent cu comunitatea donatorilor.

    Implicarea MJ în RAI se realizează prin participarea activă la reuniunile periodice ale Comitetului de Conducere, găzduirea și organizarea unora dintre edițiile Școlii de vară pentru tinerii magistrați, participarea la evenimentele RAI pentru a disemina bunele practici anticorupție dezvoltate în România.


   2. Contextul național

    Politicile preventive promovate prin strategie acoperă o mare varietate de aspecte, având drept scop formarea unei culturi a integrității, strategia fiind corelată cu toate instrumentele internaționale anticorupție la care România este parte (MCV, GRECO, UNCAC, RAI).

    În acest sens, SNA reunește măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției, reglementate de diverse acte normative referitoare la: codul etic/ deontologic/ de conduită, consilierul de etică, declararea averilor, declararea cadourilor, conflictele de interese, incompatibilitățile, transparența în procesul decizional, accesul la informații de interes public, protecția avertizorului în interes public, interdicțiile post-angajare în cadrul instituțiilor publice (pantouflage), funcțiile sensibile, gestionarea riscurilor de integritate și evaluarea ex- post a incidentelor de integritate.


    1. Măsurile de transparență instituțională și de prevenire a corupției

     1. Cod etic / deontologic / de conduită

      Valorile etice și principiile general acceptate privind conduita sunt încorporate în coduri de conduită. În general, codul de conduită reprezintă un set de reguli adoptat în mod voluntar de grupul căruia i se adresează și nu este obligatoriu ca acesta să prevadă sancțiuni specifice pentru încălcarea regulilor prevăzute.

      Codurile de conduită pot viza grupuri sau instituții foarte diverse, de la categorii profesionale până la companii sau instituții publice.

     2. Consilierul de etică

      În scopul respectării și monitorizării implementării principiilor și normelor de conduită de către funcționarii publici, conducătorii autorităților și instituțiilor publice desemnează un consilier de etică, funcționar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane [art. 451 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare]. Consilierul de etică exercită un rol activ în domeniul prevenirii încălcării normelor de conduită în conformitate cu prevederile art. 452 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

      De asemenea, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a coordona, controla și monitoriza respectarea normelor de conduită de către personalul contractual, din aparatul propriu sau din instituțiile aflate în subordine, coordonare sau sub autoritate, cu respectarea prevederilor în domeniul legislației muncii și a legislației specifice aplicabile – art. 558 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

     3. Declararea cadourilor

      Declararea cadourilor reprezintă o obligație legală reglementată de prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1126/2004 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

     4. Declararea averilor și a intereselor

      Declararea averilor și a intereselor este reglementată, în principal, de prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, și de dispozițiile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.


     5. Conflictele de interese

      Legislația națională, respectiv Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, definește conflictul de interese ca fiind situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.

      Conflictul de interese de natură penală este definit de art. 301 din Codul penal, sub denumirea de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, ca fiind fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv,

      Existența unui conflict de interese de natură administrativă nu presupune existența automată a unei fapte de corupție. Apariția unui conflict între interesele personale ale unui funcționar public și îndatoririle lui legale, fără ca acesta să fie rezolvat sau sancționat, poate avea ca rezultat corupția; un conflict de interese se poate concretiza, așadar, în cele din urmă, într-o infracțiune de corupție sau de serviciu. Soluționarea conflictelor de interese vizează, în consecință, adoptarea deciziilor în cadrul administrației publice exclusiv în baza interesului public.

     6. Incompatibilități

      Problematica incompatibilităților este reglementată de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum şi pentru modificarea și completarea altor acte normative și Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

      Pentru a evita confundarea conflictelor de interese cu incompatibilitățile este necesar să avem în vedere faptul că dacă, pentru existența unui conflict de interese persoanele publice trebuie să ia o decizie care să influențeze un interes personal, pentru a se afla într-o situație de incompatibilitate un oficial public nu trebuie să ia nicio decizie, fiind suficient faptul că exercită concomitent două sau mai multe funcții al căror cumul este interzis de lege.

     7. Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)

      Legislația privind interdicțiile post-angajare vizează prevederi care sunt cuprinse în acte normative diverse, neexistând o reglementare unitară în acest sens:

      • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare - Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61;

      • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale - Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 74;

      • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern - art. 22 alin. (5);


      • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției - art. 94 alin. (3);

      • O.U.G. nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora - art. 13 alin. (1);

      • Legea Concurenței nr. 21/1996 – art. 70;

      • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii - art. 45;

      • O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim- ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia – art. 7 alin (3).

     8. Transparență în procesul decizional

      Transparența organizațională și decizională în cadrul unei organizații constituie instrumente optime în descurajarea și combaterea abuzurilor și a faptelor de corupție. Legea nr. 52/2003 stabilește regulile procedurale minime aplicabile în vederea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, care pot fi dezvoltate conform specificului autorității prin elaborarea unei proceduri privind transparența decizională.

     9. Accesul la informații de interes public

      Conform art. 31 alin. (1) din Constituția României, dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit, iar potrivit dispozițiilor alin. (2) al aceluiași articol, autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal.

      Accesul liber și neîngrădit la informația de interes public constituie, astfel cum stipulează și art. 1 din Legea nr. 544/2001, unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

      Așadar, accesul la informațiile de interes public reprezintă un drept al persoanelor, căruia îi corespunde obligația corelativă a autorităților și instituțiilor publice de a asigura exercitarea lui corespunzătoare. Astfel, orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile și instituțiile publice informațiile de interes public, în condițiile reglementate de Legea nr. 544/2001, iar autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

     10. Protecția avertizorului în interes public

      În prezent, protecția avertizorului în interes public este reglementată în legislația națională a României de Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii. Aceasta a apărut ca urmare a unei nevoi de instrumente legale pentru autoreglarea sistemului de integritate în cadrul administrației publice.


      Anul 2020 a adus o nouă provocare legislativă, respectiv adoptarea Directivei (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, precum și obligația corelativă a Statelor membre UE (SM) de a o transpune în dreptul intern.

      În acest context, cadrul legislativ național va fi armonizat conform standardelor europene.

     11. Funcțiile sensibile

      În conformitate cu definiția prevăzută de Ordinului Secretariatului General al Guvernului (denumit în continuare OSGG) nr. 600/2018, funcție sensibilă este considerată acea funcție care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă.

      Potrivit pct. 2.2.6 din Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini din OSGG nr. 600/2018, conducătorul entității publice dispune identificarea funcțiilor sensibile pe baza unor factori de risc, centralizarea acestora la nivelul entității publice și stabilirea unei politici adecvate de gestionare a acestora prin elaborarea unor măsuri, astfel încât efectele negative asupra activităților desfășurate în cadrul entității publice să fie minime.

      În ceea ce privește cadrul normativ, Noul Cod penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014, reglementează, în Titlul V al Părții speciale,

      „Infracțiunile de corupție şi de serviciu”, acesta fiind structurat în două capitole: Capitolul I –

      „Infracțiuni de corupție” (art. 289-294) şi Capitolul II – „Infracțiuni de serviciu” (art. 295-309).

      În contextul referirii la legislația națională ce reglementează infracțiunile de corupție amintim și Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

     12. Riscuri și vulnerabilități la corupție în administrația publică

     Un element strategic al activității de prevenire a corupției și de asigurare a unui nivel ridicat de integritate îl constituie managementul riscurilor. Managementul riscurilor de corupție în cadrul administrației publice centrale/locale presupune identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora.

     Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 reglementează Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție. Totodată, acest act normativ aprobă Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate.

    2. Concluziile studiului criminologic și a cercetării sociologice referitoare la fenomenul corupției

     Având în vedere necesitatea creionării unui nou document strategic în domeniul anticorupției, Ministerul Justiției a derulat, în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție, un efort științific


     dual (studiu criminologic și cercetare sociologică) de colectare, analizare și interpretare a datelor referitoare la fenomenul corupției.

     Astfel, studiul criminologic a avut ca obiectiv cercetarea fenomenului prin prisma experienței directe a persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, aflate în executarea unei pedepse privative de libertate în penitenciar sau în regim de probațiune.

     Cercetarea sociologică a vizat percepția angajaților din administrația publică centrală cu privire la cauzele și factorii aferenți faptelor de corupție.

     Finalizat în luna decembrie 2020, efortul științific a implicat utilizarea metodelor de cercetare cantitativă (colectarea de chestionare) și calitativă (derularea de interviuri), iar concluziile au fost comparate cu cele ale studiului „Opinia persoanelor condamnate privind cauzele și consecințele corupției – Studiu privind corupția în România” derulat de MJ în parteneriat cu Facultatea de Drept – Universitatea din București și Facultatea de Drept din cadrul Universității VU Amsterdam în perioada 2014-2015.

     Privitor la cadrul normativ și contextul organizațional public-privat, din ancheta criminologică a rezultat că există o toleranță ridicată la corupție, justificată prin faptul că în cadrul normativ sunt sancționate acțiuni cu o lungă istorie de acceptare și normalizare în cadrul societății. Darea și luarea de mită, traficul de influență sunt infracțiuni circumscrise unor practici sociale precum darul, reciprocitatea, sprijinul și schimbul informațional în cadrul familiei, rețelelor sociale, comunităților. Rezultatele cercetării sociologice confirmă percepția în rândul funcționarilor administrației centrale conform căreia principalele mecanisme prin care sunt proliferate faptele de corupție în România sunt aspecte ce țin de obișnuința de a oferi ceva pentru rezolvarea rapidă a solicitărilor.

     Referitor la valorile și normele personale, persoanele condamnate pentru infracțiuni de corupție pun foarte mare preț pe valori dezirabile din punct de vedere social, respectiv familia, credința, munca, independența socială. De asemenea, orientările aspiraționale ale acestora sunt tot din sfera apartenenței sociale.

     În ceea ce privește motivațiile, persoanele condamnate s-au implicat în fapte de corupție pentru beneficiile percepute. Aceste beneficii nu se reduc însă la cele materiale (bani sau alte foloase directe), ele acoperind un spectru larg de avantaje și gratificații, inclusiv sociale și simbolice. Cercetarea a relevat două tipuri de motivații (uneori suprapuse/combinate): primul tip motivațional are la bază beneficii materiale, apărând mai vizibil în cazurile de mică corupție examinate, și în special la infracțiunile de dare de mită. Al doilea tip este cel al motivației social-simbolice, mai vizibil în cazurile de mare corupție și corespunzător altor infracțiuni, cu precădere traficul de influență. Un alt aspect important: definițiile faptelor și motivațiilor pentru faptele de corupție comise sunt de multe ori diferite pentru aceleași persoane în funcție de momentul la care se face referire, în perioada ante-condamnare și în perioada post- condamnare.

     Referitor la modul în care persoanele condamnate pentru corupție au perceput oportunitățile și au ajuns să ia deciziile de implicare în faptele incriminate, s-au desprins două tipuri principale:


     • Tipul de decizie de implicare colectivă, corespunzător unui mod habitual, din obișnuință sau sub presiunea mediului organizațional, caracterizat de practici bazate pe norme informale, cu precădere în instituții publice nesupuse unui control riguros;

     • Tipul de decizie de implicare individuală, corespunzător perceperii unei oportunități majore, și dictată de perspectiva unei acumulări consistente de beneficii economice, sociale, simbolice, sau politice.

     Elemente de continuitate între cele două studii criminologice (2015 și 2020) sunt date și de aspectele privitoare la oportunitățile de corupție. Ambele studii arată că desfășurarea faptelor incriminate au avut o legătură strânsă cu mediul organizațional, locul de muncă sau viața profesională. Practic, mediul organizațional, atât în sectorul public cât și în sectorul privat, este cel care poate să încurajeze și să faciliteze faptele de corupție, așa cum poate să și educe și să sancționeze orice deviere de la regulile de integritate.

     De asemenea, cercetarea științifică aduce sugestii importante pentru îmbunătățirea activităților de prevenire a faptelor de corupție.

     Referitor la principalele motive care ar împiedica implicarea în fapte de corupție, s-au evidențiat următorii factori de prevenire: valorile morale și educația (68%), riscul de compromitere a carierei profesionale, pierderea locului de muncă (25%) și teama de a fi condamnat penal ori de a intra la închisoare (4%).

     Studiul a evidențiat totodată o serie de măsuri care ar putea să ducă la creșterea eficienței prevenirii faptelor de corupție, printre care se numără o legislație mai clară (78% dintre respondenți), încurajarea mediului de afaceri și a societății civile în raportarea faptelor de corupție (65% dintre respondenți), educația civică (76% dintre respondenți), dezvoltarea digitalizării serviciilor publice (63% dintre respondenți) și organizarea sesiunilor de instruire în domeniul integrității la locul de muncă (53% dintre respondenți).

     Studiul conține totodată o serie de recomandări pentru amplificarea eficienței măsurilor anticorupție adoptate la nivel statal prin documentele strategice în materie, grupate pe paliere de intervenție: educație, informarea /sensibilizarea publicului, cultura organizațională, respectiv legislație și instituții abilitate.

   3. Definirea problemei: sectoare prioritare


  SISTEMUL PUBLIC DE SĂNĂTATE

  Sănătatea a reprezentat unul din sectoarele prioritare în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, cu obiectiv dedicat și măsuri proprii.

  Pentru a pune în aplicare măsurile dedicate sectorului sănătății a fost necesar un efort substanțial și o abordare integrată, luând în considerare atât specificul și varietatea activităților, cât și dimensiunea acestora.

  În ceea ce privește stadiul implementării SNA în sectorul sănătății, rapoartele de monitorizare ne arată că în timp ce unele măsuri au fost implementate încă din anul 2016, continuând și în


  prezent, altele au rămas într-un stadiu incipient de implementare. În acest sens, continuă funcționarea mecanismului de feedback al pacienților.

  Acesta este implementat din luna decembrie 2016 până ȋn prezent, fiind prelucrate 253.237 de chestionare SMS şi 915.626 chestionare web.

  În ceea ce privește, transparentizarea utilizării resurselor publice, Ministerul Sănătății (denumit în continuare MS), prin acțiunile întreprinse în ultimii ani, a acordat atenție activităților Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (denumit în continuare Open Government Partnership) și Planului de Acțiune Național aferent acestuia. În prezent, MS are publicate pe platforma unică la nivel național, data.gov.ro, un număr de 67 de seturi de date colectate atât de la nivelul instituției cât si de la nivelul unităților aflate în coordonarea sau subordinea sa. MS a înregistrat evoluții în acest sens, numărul de seturi de date publicate fiind în creștere de la un an la altul.

  În ceea ce privește instituirea unui mecanism de trasabilitate a medicamentelor de pe piața românească, MS a creat un mecanism de monitorizare în timp real a stocurilor de medicamente la nivel național. În acest sens au fost introduse obligații de raportare zilnică online pentru unitățile de distribuție angro a medicamentelor, importatorii și fabricanții autorizați, precum și pentru farmaciile cu circuit închis și deschis. Această măsură oferă posibilitatea verificării trasabilității medicamentelor pe tot lanțul de distribuție, de la fabricație până la nivel de farmacie comunitară. Este asigurat accesul public la informațiile cu privire la situația stocurilor pentru fiecare medicament, pe pagina de internet a Ministerului Sănătății (https://ser.ms.ro/access/user).

  La nivelul MS a fost consolidată structura de control și integritate prin înființarea Serviciului de Integritate în cadrul Direcției Control și Integritate, structură cu 7 posturi, prin reorganizarea Compartimentului de Integritate, structură cu 3 posturi.

  Există şi măsuri cu privire la care nu au fost înregistrate progrese sau care se află într-un stadiu incipient de implementare, respectiv evaluarea performanței sistemului de achiziții centralizate al MS, precum şi dezvoltarea unui nou mecanism de susținere financiară a educației medicale continue, care să elimine sponsorizările industriei farmaceutice şi de echipamente medicale către personalul medical.

  Având în vedere importanța acestui sector, la nivelul MS şi a 4 structuri subordonate acestuia au fost derulate misiuni tematice de evaluare. Concluziile misiunilor tematice de evaluare au arătat necesitatea consolidării aplicării practice a prevederilor legislative referitoare la cele trei teme supuse evaluării: declararea cadourilor, protecția avertizorilor în interes public și a funcțiilor sensibile.

  După cum rezultă din cele menționate anterior, concluziile ST SNA arată că implementarea măsurilor aferente sectorului sănătății a făcut progrese inegale.

  În ceea ce privește instituirea unui mecanism de trasabilitate a medicamentelor de pe piața românească, Ministerul Sănătății, prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1473/2018, a creat Sistemul național de verificare a medicamentelor – sistem de repertorii conectat la Organizația Europeană pentru Verificarea Medicamentelor (denumită în continuare EMVS), în acord cu


  prevederile art. 31 și 32 din Regulamentul delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi al Consiliului pentru stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman, implementat și gestionat de către Organizația de Serializare a Medicamentelor din România (în continuare OSMR) – persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, înființată în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, responsabilă de crearea și gestionarea repertoriului național, denumit Sistem național de verificare a medicamentelor (denumit în continuare SNVM).


  SISTEMUL NAȚIONAL DE EDUCAȚIE

  Asemănător sectorului sănătății, SNA 2016-2020 a reprezentat primul ciclu strategic care a inclus educația printre sectoarele prioritare, cu obiectiv dedicat și măsuri proprii. Luând în considerare varietatea activităților, precum și dimensiunea sectorului, pentru implementarea măsurilor, a fost necesar un efort substanțial și o abordare integrată.

  În acest context, un efort integrat este reprezentat de încheierea Protocolului de colaborare privind educația juridică în școli încheiat între Ministerul Justiției, Ministerul Educației (denumit în continuare ME), Consiliul Superior al Magistraturii și Înalta Curte de Casație și Justiție, în baza căruia voluntarii judecători, procurori, avocați, notari, executori judecătorești, consilieri juridici și mediatori cu studii juridice au fost prezenți în școli pentru prezentarea temelor de educație juridică de interes atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice și au fost organizate vizite de studiu la sediile instituțiilor părți ale Protocolului, inclusiv sedii ale instanțelor.

  În ceea ce privește creșterea gradului de informare cu privire la standardele de integritate, concluziile rapoartelor anuale de monitorizare au arătat un interes crescut în implementarea măsurilor subsumate acestui scop. În acest sens amintim măsurile referitoare la introducerea unor noțiuni elementare de drept, etică şi educație civică în programa școlară, precum şi înființarea de programe de pregătire universitară și postuniversitară pe teme de etică și integritate, care au înregistrat progrese în implementare.

  Referitor la măsura privind adoptarea unui cod de etică pentru învățământul preuniversitar care să stipuleze interdicții clare, vizând practici de tipul meditațiilor acordate de către profesori elevilor de la propriile clase, aceasta a fost implementată prin adoptarea Codului- cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, care conține o serie de interdicții și obligații ale cadrelor didactice în relațiile cu beneficiarii direcți ai educației. Inspectoratele școlare județene au procedat la elaborarea propriilor coduri de conduită, iar la nivelul universităților este aplicabil Codul de etică și deontologie profesională universitară.

  Măsuri relevante din perspectiva desfășurării în condiții de transparență și integritate a examenelor naționale și de bacalaureat, care au fost implementate, sunt reprezentate de monitorizarea video și audio a concursurilor și examenelor naționale organizate în sistemul educațional, precum și constituirea centrelor de evaluare a lucrărilor de bacalaureat și evaluarea națională de la clasa a opta în județe limitrofe celor în care s-a desfășurat examenul


  și desemnarea aleatorie a județelor pentru care se realizează evaluarea, ulterior finalizării fiecărei probe. Totodată, măsurile de monitorizare video și audio se aplică și pentru Examenul de definitivare în învățământ și pentru Concursul național de titularizare.

  Referitor la măsura privind introducerea unui sistem sancționator disuasiv anti-plagiat, precum și dezvoltarea unui mecanism de avertizare și detectare timpurie a comportamentelor neconforme, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (în continuare CNATDCU) a întreprins numeroase acțiuni de verificare de-a lungul timpului. În acest sens a fost aprobată o listă a programelor recunoscute de CNATDCU și utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice (softuri anti-plagiat).

  În ceea ce privește implementarea măsurii privind publicarea standardizată a informațiilor privind veniturile, cheltuielile, achizițiile publice, sponsorizările, precum și activitatea academică de la nivelul unităților sistemului de învățământ de stat/ instituțiilor de învățământ superior, aceasta a înregistrat progrese inegale la nivelul structurilor de învățământ din perspectiva respectării standardului privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la SNA 2016-2020).

  Având în vedere importanța acestui sector, la nivelul ME (și a 4 structuri subordonate/aflate sub autoritatea/în coordonarea acestuia) a fost desfășurată o misiune tematică de evaluare, ale cărei concluzii au arătat că implementarea legislației de prevenire a corupției în sistemul educațional este inegală, fiind necesară creșterea implicării ME în calitate de coordonator al unităților din sistemul educațional din România în ceea ce privește implementarea SNA.

  Concluziile ST SNA arată că implementarea măsurilor aferente sectorului educației a înregistrat progrese la nivelul tuturor măsurilor subsumate, însă inegale din perspectiva implicării unităților din sistemul educațional din România. Din acest considerent, finalul acestui ciclu strategic conturează existența nevoii de consolidare a capacității de gestionare a implementării măsurilor dedicate educației. În același sens amintim faptul că una dintre recomandările adresate ME, urmare desfășurării misiunii de evaluare tematică, a fost luarea în considerare a posibilității de elaborare a unei Strategii împotriva corupției dedicate sistemului național de educație.


  MEDIUL DE AFACERI DIN ROMÂNIA

  În mod similar strategiei anticorupție anterioare, SNA 2016-2020 a menținut mediul de afaceri ca fiind un sector expus riscurilor de corupție, obiectivul specific 3.7. incluzând acțiuni având drept scop promovarea unor integrității organizaționale și a conformității în cadrul întreprinderilor publice și companiilor private din România.

  La modul general și având în vedere conținutul obiectivului specific menționat anterior, se poate constata că au fost înregistrate evoluții în promovarea integrității în mediul de afaceri, mai ales în cadrul întreprinderilor publice. Cu toate acestea, mediul de afaceri din România nu a adoptat principii și standarde internaționale de integritate organizațională la scară largă, inițiativele din acest domeniu având mai mult caracter singular sau sectorial. În general, se


  poate constata că integritatea nu reprezintă un principiu de bază avut în vedere de managementul companiilor.

  Având în vedere măsura care vizează colaborarea cu OCDE din acest obiectiv, MJ a inițiat mai multe demersuri pentru a promova argumentele de aderare a României la OCDE. MJ s-a implicat activ în mai multe proiecte derulate de OCDE cu alte instituții publice din România. Astfel, numărul formatelor de lucru în cadrul cărora MJ se implică activ s-a extins, fiind derulate activități cu următoarele formate de lucru: SPIO, ACN, ACTT și WGB.

  Urmare unor eforturi continue din partea MJ, implementarea proiectului de asistență tehnică privind conformitatea legislației române cu prevederile Convenției anti-mită a OCDE a fost demarată în anul 2020. Această activitate reprezintă o etapă a foii de parcurs ce trebuie să fie implementată de autoritățile române pentru a deveni membru în cadrul WGB. Proiectul este în implementare, fiind transmise documente detaliate privind legislația penală şi procesual penală română și practica instanțelor judecătorești în materie. Totodată, MJ a facilitat organizarea unei serii de interviuri între experții evaluatori ai OCDE și sectorul public, practicieni, mediul de afaceri, societatea civilă și mediul academic.

  Comparativ cu anul 2016, apreciem că planurile de integritate elaborate de întreprinderile publice surprind mai corect contextul organizațional și au în vedere implementarea mai multor standarde relevante tipului de activități desfășurate. Tot în acest context, MJ a constatat că întreprinderile publice nu se mai limitează în a prelua modul de lucru din sectorul public și au început să preia exemple de bune practici din mediul de afaceri privat. Astfel, s-au putut observa situații în care a avut loc externalizarea unor servicii (de exemplu – mecanismul de soluționare a sesizărilor transmise de avertizorii de integritate) sau obținerea unor certificări internaționale (Standardul Anticorupție ISO 37001).

  MJ a fost implicat în mai multe activități care promovează dialogul și cooperarea între sectorul public și mediul de afaceri, după cum urmează:

  Din punct de vedere al sprijinului metodologic, prin intermediul proiectului SIPOCA 45, în cadrul căruia ANAP are calitate de beneficiar, a fost dezvoltat Ghidul online al achizițiilor publice (www.achizitiipublice.gov.ro), care oferă suport operațional tuturor actorilor implicați în sistemul național al achizițiilor publice. Ghidul oferă informații care acoperă toate procesele unei proceduri de achiziție publică, realizată de către orice autoritate contractantă, pe întreg parcursul de derulare a tuturor activităților, mai precis de la momentul identificării unei nevoi până la analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanță asociați achizițiilor și oferirea datelor şi informațiilor cu privire la rezultatele obținute și identificarea măsurilor de îmbunătățire a proceselor de achiziții publice.

  ANAP a întreprins diverse acțiuni în vederea adoptării unor norme și proceduri necesare eficientizării controlului ex-ante, finalizându-se cu o metodologie, șase note interne și patru acte normative.

  În ceea ce privește rezultatele privind măsura derulării unor cursuri de formare profesională în materia achizițiilor publice, este de menționat acțiunea dezvoltată de ANAP în parteneriat cu MJ, INM și ANFP. Institutul Național al Magistraturii și Agenția Națională a Funcționarilor Publici au derulat programe de formare profesională în domeniul achizițiilor publice.


  ANAP și MJ, în calitate de instituții responsabile, au depus eforturi pentru dezvoltarea unui mecanism de recompensare pentru ofertanții care s-au dovedit a fi integri în derularea afacerilor lor. Având în vedere dificultățile întâmpinate în ceea ce privește implementarea acestei măsuri cu respectarea cadrului unional, a fost consultată și Comisia Europeană DG GROWTH: Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, care nu a putut oferi un sprijin având în vedere caracterul general al măsurii.

  O altă măsură care nu a fost implementată în acest ciclu strategic a fost realizarea analizei practicii judiciare în materie de achiziții publice. Această măsură va fi avută în vedere pentru a fi preluată în viitoarea SNA.

  MJ a continuat să acorde importanță integrității în domeniul achizițiilor publice, inclusiv din perspectiva temelor de evaluare aferente misiunilor de evaluare tematică aferente SNA 2016- 2020, care au vizat, printre altele, mecanismul de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică (Sistemul PREVENT, gestionat de Agenția Națională de Integritate). Sub aspectul conformării la dispozițiile Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, analiza a relevat faptul că personalul autorităților contractante implicat în procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică completează și/sau actualizează și transmit Agenției Naționale de Integritate formularul de integritate în mod corespunzător, respectiv conducătorii autorităților contractante și persoanele desemnate cu completarea și actualizarea formularelor de integritate dispun toate măsurile necesare pentru eliminarea unui prezumtiv conflict de interese, atunci când în procedurile în cauză sunt emise avertismente de integritate.

  În concluzie, deși au fost înregistrate evoluții importante în domeniu, achizițiile publice rămân un sector prioritar de intervenție strategică pentru actualul document programatic.


  FINANȚAREA PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE

  Un alt sector prioritar al SNA 2016-2020 a vizat finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, sector care a făcut şi obiectul de analiză al rundei a treia de evaluare a Grupului de State împotriva Corupţiei. GRECO a încheiat procedura de conformitate cu privire la acest sector prin adoptarea în anul 2017 a Addendumului la cel de-al doilea Raport de Conformitate privind România, rămânând parţial implementate doar două recomandări din cele treisprezece formulate de organismul anticorupţie.

  O parte din recomandările formulate de GRECO au fost preluate şi de SNA 2016 – 2020, dintre măsurile formulate în documentul strategic rămânând parţial implementate cele două recomandări menţionate şi anterior şi care vizează creşterea sancţiunilor aplicabile în conformitate cu Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, astfel încât să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare, precum şi introducerea obligației legale ca toate donațiile ce depășesc un anumit plafon să fie făcute prin sistemul bancar.


  Măsura referitoare la organizarea periodică de către AEP a unor sesiuni de formare pentru reprezentanții partidelor politice a fost implementată prin dialogul permanent dintre Autoritate și reprezentanții formațiunilor politice și mandatarii financiari ai acestora.

  În perioada de referință, reprezentanții AEP au asistat părțile interesate fie la cererea acestora, fie cu ocazia unor sesiuni de informare sau a unor dezbateri publice.

  Astfel, în anii 2016, 2018 şi 2019 au fost organizate 14 sesiuni de informare şi instruire, care au reunit un număr de 232 de participanţi.

  În anul 2017, având în vedere contactul permanent dintre personalul AEP cu atribuții în domeniu și mandatarii financiari ai competitorilor electorali, precum și faptul că aceștia, în cele mai multe cazuri, au desemnat aceiași mandatari financiari ca în anul 2016, nu s-a impus organizarea de noi evenimente și sesiuni de formare, Autoritatea Electorală Permanentă informând și asistând părțile interesate la cerere.

  Pentru alegerile din anul 2017 ale reprezentanților României în Parlamentul European și a Președintelui României în anul 2019 au fost elaborate și diseminate competitorilor electorali Ghiduri referitoare la finanțarea campaniilor electorale.

  În anul 2020, în contextul pregătirii și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale și a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, au fost organizate o conferință de presă și cinci sesiuni de instruire a mandatarilor financiari și a reprezentanților acestora sau ai formațiunilor politice.

  Măsura referitoare la asigurarea publicității surselor de finanţare a activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi a cheltuielilor aferente, a fost realizată prin publicarea pe site-ul Autorității Electorale Permanente a raportărilor înaintate de partidele politice (33 de raportări în anul 2016, 43 în anul 2017 și 31 în anul 2018 pe site-ul www.roaep.ro, 44 în anul 2019 și 68 în anul 2020 pe site-ul www.finantarepartide.ro).

  Referitor la măsura privind dezvoltarea şi utilizarea programelor informatice pentru eliminarea votului multiplu şi a votului exprimat fără drept, aceasta a fost implementată implementată prin cooperarea cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (în continuare STS) în vederea dezvoltării Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (în continuare SIMPV), pus în practică pentru prima dată la alegerile din anul 2016, precum şi a altor aplicaţii informatice folosite la procesul electoral. SIMPV a fost ulterior operaționalizat pentru toate tipurile de alegeri și referendumuri.

  Măsura privind activitatea și statutul juridic al experților electorali și al operatorilor de calculator, menţionăm că prevederile cadrului legislativ în vigoare reglementează condiţiile de admitere a persoanelor în Corpul experţilor electorali sau în evidențele operatorilor de calculator fiind asigurate profesionalismul, imparţialitatea şi integritatea experților electorali și a operatorilor de calculator. Autoritatea Electorală Permanentă monitorizează în mod permanent îndeplinirea acestor condiţii, precum şi situaţiile în care oficialii electorali au fost sancţionaţi contravenţional sau penal în legătură cu un proces electoral.

  În anii 2019 au fost organizate patru sesiuni de instruire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate sau pentru votul prin corespondență și a locțiitorilor acestora,


  un seminar de instruire a persoanelor desemnate în cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Președintele României, precum și o instruire cu 120 de persoane din cadrul MAE în vederea participării la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României.

  În anul 2020 au fost organizate 120 de sesiuni de instruire totalizând un număr de 1.602 participanți. Sesiunile au fost organizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Autorității Electorale Permanente și al Ministerului Afacerilor Externe. Dintre acestea persoane,

  1.259 au fost desemnate, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, ca membri-operatori în cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate.

  În perioada 2016-2020, AEP a publicat numeroase materiale şi ghiduri informative în ceea ce priveşte domeniul acesteia de activitate.

  Cu scopul implementării măsurii referitoare la publicarea în format deschis a datelor legate de finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, la adresa www.finantarepartide.ro au fost publicate rapoarte detaliate.

  Sectorul dedicat creșterii integrității în finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale reprezintă unul dintre sectoarele prioritare în care au fost înregistrare progrese considerabile la nivelul tuturor măsurilor dedicate.


  ACTIVITATEA MEMBRILOR PARLAMENTULUI

  SNA 2016 – 2020 a identificat printre sectoarele vulnerabile și activitatea membrilor Parlamentului, reglementând un set de măsuri pentru creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție. Menționăm că, spre deosebire de exercițiul strategic anterior, Parlamentul nu a adoptat o declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al documentului strategic.

  Din cele opt măsuri reglementate de SNA pentru acest sector vulnerabil, o parte din ele fiind preluate din rapoartele organismului anticorupție al Consiliului Europei (GRECO), Parlamentul a implementat parțial doar două măsuri, prin adoptarea Hotărârii nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor, precum și prin modificarea Regulamentului Camerei Deputaților, care conține în prezent criterii și proceduri pentru înlăturarea imunității parlamentare a membrilor Parlamentului, inclusiv a celor care sunt și membri ai Guvernului.


  DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

  Protecția mediului în România reprezintă un domeniu care a evoluat, în special prin prisma aderării României la organizațiile internaționale și în special la Uniunea Europeană. Cultura populară și cultura juridică privind protecția mediului, la rândul lor, s-au dezvoltat în România, tot ca urmare a deschiderii țării spre comunitatea internațională, fiind nevoie însă de mult mai multe eforturi pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de mediu.

  La nivel național, potrivit Strategiei privind dezvoltarea durabilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/9 noiembrie 2018, care se axează pe cele 17 ODD-uri asumate la nivelul


  ONU, dezvoltarea durabilă este și o paradigmă de funcționare a unei societăți echitabile. Această abordare implică o societate pașnică în care beneficiile dezvoltării durabile promovează accesul la justiție pentru toți și crearea unor structuri legislative și instituționale eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. Dezvoltarea durabilă poate deveni o abordare funcțională doar dacă societatea va conștientiza și își va însuși această perspectivă ca pe o realitate firească.

  Pentru a ilustra amploarea problematicilor de mediu prezentăm câteva exemple: Defrișările ilegale

  Conform datelor din ciclul doi al Inventarului Forestier Naţional (IFN), anual dispar din pădurile României peste 20 de milioane de metri cubi de lemn.

  Situația a fost prezentată în presa internațională (ajungând să fie comparată cu dezastrul din pădurile Amazonului) şi, în cele din urmă, a ajuns pe agenda Comisiei Europene, care a transmis, la începutul lunii februarie 2020, o scrisoare premergătoare deschiderii procedurii de infringement.

  În acest context, COM arată că : În cazul României, autoritățile naționale nu au fost în măsură să verifice efectiv operatorii și să aplice sancțiuni corespunzătoare. Inconsecvențele din legislația națională nu permit autorităților române să verifice cantități mari de lemn recoltat ilegal. În plus, Comisia a constatat că autoritățile române gestionează pădurile, inclusiv prin autorizarea exploatării forestiere, fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate, după cum se prevede în Directiva Habitate și în Directiva privind evaluarea strategică de mediu. De asemenea, există deficiențe în ceea ce privește accesul publicului la informațiile privind mediul din planurile de gestionare a pădurilor. Prin urmare, Comisia a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere, acordându-i un termen de o lună pentru a lua măsurile necesare în vederea remedierii deficiențelor identificate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită autorităților române un aviz motivat.

  După ce a analizat în detaliu argumentele prezentate de România în urma unei scrisori de punere în întârziere trimise în februarie 2020, Comisia a ajuns la concluzia că problemele de la fața locului nu au fost soluționate. Prin urmare, Comisia a emis un aviz motivat, prin care aceasta îndeamnă insistent România să pună în aplicare în mod corespunzător legislația UE, care interzice producerea și introducerea pe piața UE a produselor obținute din bușteni recoltați în mod ilegal.

  Poluarea aerului

  Anual, în România aprox. 25.000 de persoane își pierd viața din cauze aflate în legătură cu poluarea.

  COM a deschis procedura de infringement (cauza 2020/2001) împotriva României, solicitându- i acesteia să adopte un program național de control al poluării atmosferice, în conformitate cu Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici. În acest context, COM a solicitat României să adopte programe naționale de control a poluării atmosferice. Comisia îndeamnă insistent România (şi Grecia) să adopte programele naționale de control al poluării atmosferice, în conformitate cu Directiva (UE) 2016 privind reducerea


  emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici. Directiva prevede obligația statelor membre de a elabora, a adopta și a pune în aplicare programe naționale de control al poluării atmosferice, în vederea atingerii unor niveluri de calitate a aerului care să nu genereze efecte negative semnificative sau riscuri pentru sănătatea umană și pentru mediu. Directiva stabilește angajamente de reducere a emisiilor pentru emisiile atmosferice antropice ale statelor membre în ceea ce privește diferite substanțe (dioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili nemetanici, amoniac și particule fine. Emisiile generate de acești poluanți, precum și impactul acestora trebuie monitorizate și raportate.

  Distrugerea râurilor

  În 2015, COM a declanșat procedura de infringement (cauza 2015/4036) cu privire la 27 de microhidrocentrale care au fost amplasate în arii protejate și care au distrus ecosistemele de pe mai multe râuri de munte.

  Închiderea depozitelor de deșeuri neconforme

  În anul 2008, România a fost condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru neîndeplinirea obligației legale de a închide și ecologiza 68 de depozite de deșeuri.

  Multe astfel de realități contrare mediului au devenit în ultimii ani perceptibile, iar mass-media prezintă frecvent cazuri de afectare a condițiilor de mediu. Este necesar ca atât în lumina obligațiilor internaționale, dar mai ales în vederea protejării mediului și a condițiilor de viață din România, generația actuală și autoritățile competente ale statului să demonstreze voință politică și să creeze sinergii pentru a proteja mediul, inclusiv prin stabilirea şi aplicarea unor măsuri de prevenire eficiente.

  Grupul de lucru pentru chestiuni generale, inclusiv evaluare (denumit în continuare GENVAL) a decis la 14 decembrie 2016 ca cea de a opta rundă de evaluări reciproce să fie dedicată punerii concrete în aplicare și funcționării politicilor europene de prevenire și de combatere a infracțiunilor împotriva mediului. S-a convenit ca evaluarea să se concentreze asupra infracțiunilor considerate de statele membre ca necesitând o atenție deosebită. În acest scop, cea de a opta rundă de evaluări abordează două domenii specifice: traficul ilegal de deșeuri și generarea sau manipularea ilegale de materiale periculoase.

  România a fost cel de-al 22–lea stat evaluat. Raportul a fost întocmit de echipa de experți cu ajutorul Secretariatului General al Consiliului, pe baza constatărilor rezultate în urma vizitei de evaluare care a avut loc în România în perioada 13-16 noiembrie 2018, și pe baza răspunsurilor detaliate ale României la chestionarul de evaluare, împreună cu răspunsurile detaliate la o serie de întrebări suplimentare.

  Raportul elaborat urmare evaluării conţine şi o serie de recomandări cu privire la aspectele care trebuie îmbunătățite. În acest sens, Strategia este corelată cu o serie de instrumente de evaluare internaționale la care România este parte, inclusiv GENVAL.

  În relațiile sociale aferente domeniului protecției mediului înconjurător, corupția joacă un rol major, ea afectează politicile de mediu și modul în care sunt gestionate resursele naturale. Un material informativ publicat de ONU cu ocazia zilei internaționale anticorupție vorbește despre implicarea corupției în problemele de mediu. De la deturnarea de fonduri din programele de


  mediu şi eliberarea ilegală de autorizații pentru exploatarea resurselor naturale, până la complicitatea funcţionarilor publici care facilitează macro-criminalitatea de mediu, faptele de corupție apar la fiecare nivel, permițând acțiuni care degradează mediul înconjurător și împiedică accesul oamenilor la resurse vitale.

  Manifestarea interesului la nivel internațional cu privire la efectele fenomenului corupției asupra mediului înconjurător nu reprezintă un element de noutate. În acest context, spre exemplu, Banca Mondială analizează problema defrișărilor ilegale la nivel mondial, în cadrul unui studiu publicat în 2012.

  Analiza aspectelor sus menționate a condus la alegerea strategică de a suplimenta sectoarele prioritare ale vechiului instrument strategic cu sectorul protecției mediului înconjurător.

  Această secțiune reflectă, totodată, cele mai recente recomandări adresate României la nivel internaţional.


  PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

  Încadrarea în Strategia Națională Anticorupție a unui obiectiv specific cu privire la protejarea patrimoniului cultural va contribui la consolidarea capacității administrative și creșterea performanței în sectorul public cu atribuții în protejarea patrimoniului cultural prin practici integre, la o mai bună informare și participare a instituțiilor publice de cultură, a societății civile și a cetățenilor la luarea deciziilor, la o mai bună protejare a obiectivelor de patrimoniu cultural.

  Activitățile de reglementare, avizare, inventariere, inspecție și control privind starea de conservare a obiectivelor de patrimoniu cultural și intervențiile realizate la acestea trebuie gestionate în mod unitar. Obiectivul specific propus, prin acțiunile sale principale contribuie la o astfel de gestiune unitară a problematicii domeniului.

  Potrivit Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024 „promovarea identității naționale, inclusiv prin prezervarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi natural, precum şi prin încurajarea responsabilă a domeniilor de excelență” este unul dintre obiectivele naționale de securitate. Strategia de Apărare a Țării 2020-2024, ia în considerare, între riscuri, riscul dispariției patrimoniului cultural. Potrivit strategiei, acesta „este generat de starea proastă de conservare a unor bunuri culturale imobile, mobile şi imateriale, capacitatea administrativă insuficientă, interese contrare și necunoaștere, precum şi de factori naturali cu un comportament greu de prevăzut în contextul schimbărilor climatice. Degradarea continuă şi accelerată a patrimoniului cultural poate conduce la pierderea elementelor care definesc atât identitatea națională, cât și multiculturalitatea patrimoniului din România. (s.n.)”. În acest sens, considerăm oportună acțiunea conjugată a Strategiei Naționale Anticorupție cu cea a Strategiei de Apărare a Țării.

  Îndeplinirea acestui obiectiv strategic presupune o guvernanță bazată pe integritate, eficiență, transparență și pe participarea cetățenilor la luarea deciziilor publice.

  Situația existentă reclamă dezvoltarea unui sistem coerent și articulat de competențe, responsabilități, instrumente și resurse, în vederea creşterii integrităţii, reducerii


  vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sistemul de evaluare culturală și intervenție asupra patrimoniului cultural.

  Capacitatea administrativă în domeniul protejării patrimoniului cultural trebuie consolidată (finanțarea și ocuparea posturilor vacante cu specialiști, pregătirea continuă a funcționarilor), regulamentele de organizare și funcționare ale comisiilor de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural de pe lângă minister sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia trebuie completate cu prevederi privind declararea intereselor și motivarea deciziilor, fiind necesară o unificare a procedurilor la nivelul serviciilor publice deconcentrate.

  Totodată, este resimțită nevoia implementării unui sistem electronic de gestiune a atribuțiilor ministerului, serviciilor publice deconcentrate, instituțiilor din subordine în domeniul protejării patrimoniului cultural și a altor entități responsabile.

  De-a lungul timpului au fost identificate mai multe vulnerabilități ale domeniului cultural, conturate și prin rapoartele organelor de control (Curtea de Conturi, Corpul de control al ministrului etc.), care au dus adesea la diverse incidente de integritate. Multe dintre acestea au avut drept cauză lipsa unei educații anticorupție a persoanelor implicate, precum și lipsa unor instrumente adecvate de prevenție (cod de etică, proceduri etc.) la nivelul comisiilor de specialitate, serviciilor deconcentrate și al instituțiilor publice de cultură.

  În urma implementării SNA 2016-2020 la nivelul Ministerului Culturii, au fost identificate mai multe bune practici [ex.: din Pactul de integritate implementat de către Ministerul Culturii şi consorțiul de organizații neguvernamentale format din Transparency International România (denumit în continuare TI-Ro) și Institutul pentru Politici Publice (IPP) în cadrul proiectului E- cultura: Biblioteca digitală a României; proiectul CultureHack - privind reutilizarea datelor deschise din sectorul cultural (Hackathon – competiție cu date deschise), derulat de Ministerul Culturii împreună cu Secretariatul General al Guvernului şi cu Centrul pentru Inovare Publică], care au dus la creșterea gradului de transparență și prevenire a riscurilor de corupție în domeniul cultural. De asemenea, încadrarea în noua SNA va conduce la posibilitatea continuării şi extinderii ariei de aplicabilitate a bunelor practici în domeniul asigurării transparenței cheltuirii fondurilor publice.

  Astfel, încadrarea în Strategia Națională Anticorupție a unui obiectiv specific cu privire la domeniul cultural va contribui la identificarea corectă şi eficace a cazurilor de incompatibilități şi conflicte de interese, precum şi a faptelor de corupție, odată cu creșterea gradului de educație anticorupție și informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției.


   1. Arhitectura instituțională de prevenire şi combatere a fenomenului corupției

    În România, principalele instituții publice a căror activitate se încadrează în sfera luptei împotriva corupției sunt următoarele: MJ, Ministerul Afacerilor Interne (denumit în continuare MAI), prin Direcția Generală Anticorupție (denumită în continuare DGA) și Poliția Română, Agenția Națională de Integritate (denumită în continuare ANI), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (denumit în continuare PÎCCJ), Direcția Națională Anticorupție


    (denumită în continuare DNA) și Departamentul pentru lupta antifraudă (denumit în continuare DLAF) şi Corpul de control al prim-ministrului.

    Ca organ al puterii executive, MJ elaborează politicile publice, strategiile și planurile de acțiune în domeniul justiției, al prevenirii și combaterii corupției și formelor grave de criminalitate, inclusiv prin raportare la obiectivele programului de guvernare. În subordinea Ministerului Justiției, își desfășoară activitatea Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (denumită în continuare ANABI), care are drept scop asigurarea unei creșteri a ratei de executare a ordinelor de confiscare dispuse în materie penală, printr-o administrare eficientă a bunurilor sechestrate care sunt repartizate Agenției de procurori și judecători.

    Implementarea SNA se realizează sub autoritatea și în coordonarea Ministrului Justiției, cu raportare către Guvern. Totodată, pentru sprijinirea procesului de monitorizare și de implementare a măsurilor prevăzute de strategie, Direcția de Prevenire a Criminalității (denumită în continuare DPC) din cadrul MJ asigură Secretariatul tehnic al SNA.

    Agenția Națională de Integritate se ocupă de colectarea, monitorizarea și verificarea declarațiilor de avere și interese, în vederea identificării incompatibilităților, conflictelor de interese și averilor nejustificate. ANI este o instituție autonomă, neaflându-se sub egida vreunei alte autorități sau instituții publice. Agenția monitorizează dacă instituțiile publice şi-au colectat şi publicat declarațiile de avere ale funcționarilor din cadrul lor şi verifică corectitudinea acestora. ANI aplică sancțiuni doar în cazul nedepunerii declarațiilor. În cazul în care descoperă nereguli în declarații, agenția sesizează cazul autorităților competente.

    Ministerul Public instrumentează cazurile de mică corupție, prin parchetele de pe lângă tribunale, parchetele de pe lângă tribunalele specializate, parchetele militare, precum și prin parchetele de pe lângă curțile de apel.

    Direcția Națională Anticorupție este o structură de parchet specializată în combaterea corupției mari și medii. Este creată ca un instrument necesar în descoperirea, investigarea și aducerea în fața instanței a cazurilor de corupție medie și mare. Prin activitatea sa, contribuie la reducerea corupției, în sprijinul unei societăți democratice apropiate de valorile europene. DNA este o entitate independentă în raport cu instanțele judecătorești, cu parchetele de pe lângă acestea, precum și în relațiile cu celelalte autorități publice.

    Ministerul Afacerilor Interne elaborează politici publice în materie și are în subordine o structură care abordează în mod specializat diferite segmente ale activității de prevenire şi combatere a corupției. Direcția Generală Anticorupție exercită atribuții de prevenire și combatere a corupției la nivelul MAI, desfășurând activități de investigare și cercetare a faptelor de corupție săvârșite de personalul MAI. DGA a sprijinit PÎCCJ și DNA în activitatea de instrumentare a unor dosare penale complexe, iar decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 21 din 07 iulie 2020 a clarificat sfera de competență a acestei instituții. Totuși, în perspectivă, este necesară analizarea și, după caz, revizuirea cadrului normativ și de funcționare a DGA, pentru adaptarea capacității operaționale la tendințele și dinamica fenomenului de corupție.

    Poliția Română efectuează activități de prevenire și combatere a corupției, conform competențelor legale. Astfel, Poliția Română, prin structurile de investigare a criminalității economice, desfășoară activități de investigare și cercetare a infracțiunilor, inclusiv a celor de


    corupție. De asemenea, Poliția Română, prin structurile de operațiuni speciale, utilizează investigatori sub acoperire și desfășoară activități pentru punerea în executare a unor mandate de supraveghere tehnică și în cazurile de corupție.

    Departamentul pentru lupta antifraudă se organizează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, acesta îndeplinind următoarele funcții:

    1. funcția de coordonare a luptei antifraudă, în scopul asigurării unei protecții efective și echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

    2. funcția de control, în scopul identificării de nereguli, fraude și alte activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

    Având în vedere componenta de prevenire și educație a acestui demers strategic, implementarea măsurilor necesită sprijinul punctual și al altor parteneri instituționali, precum: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

    Corpul de control al prim-ministrului și structurile de control din cadrul administrației publice centrale desfășoară activități de control administrativ constând în verificarea respectării dispozițiilor legale referitoare la organizare şi funcționare, respectiv la îndeplinirea atribuțiilor generale şi specifice aparţinând entităților publice controlate, având ca scop depistarea eventualelor abateri.

   2. Limite de acțiune ce afectează capacitatea națională de prevenire și combatere a corupției

    • Lipsa asumării de către palierul politic a agendei naționale anticorupție și a angajamentului de a nu afecta cadrul legislativ și instituțional din domeniul anticorupției;

    • Raportarea neunitară a incidentelor de integritate și asumarea unor abordări formaliste privind măsurile de remediere a acestora;

    • Necesitatea consolidării structurilor de prevenire la nivelul instituțiilor publice, precum și a celor de control intern şi audit, alături de specializarea analizei de riscuri instituționale, inclusiv prin întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim- ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice;

    • Educația anticorupție reprezintă o prioritate majoră. Există un deficit semnificativ de cunoaștere de către angajați și manageri a standardelor legale de integritate (protecția avertizorului în interes public, consilierea etică, interdicțiile post- angajare - pantouflage, gestionarea funcțiilor sensibile). Totodată, cetățeanul trebuie să își cunoască drepturile, inclusiv prin derularea unor activități de educație pentru promovarea integrității, și să aibă acces la mecanisme clare și eficiente de semnalare a corupției;

    • Intensificarea eforturilor de consolidare a integrității în mediul de afaceri, inclusiv în întreprinderile publice, mai ales prin promovarea unor inițiative sectoriale de consolidare a standardelor de integritate şi a mediului de conformitate în mediul de afaceri;

    • Din rapoartele transmise de UAT-uri, se poate remarca o abordare formalistă a prevenirii corupției la nivel local, deși față de ciclul strategic anterior, au apărut într-un număr


     semnificativ de UAT-uri proceduri interne privind: declararea cadourilor, prevenirea conflictelor de interese și incompatibilităților şi instituția avertizorului în interes public. Prevederile privind interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul) și informațiile privind publicarea datelor în format deschis sunt puțin cunoscute și aplicate de către personalul din UAT-uri.


    • OBIECTIVE GENERALE ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE

  Obiectivele generale și direcțiile de acțiune cuprinse în acest capitol au în vedere și se completează cu prevederile celorlalte strategii naționale și sectoriale relevante.

  OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

  Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

  1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională;

  2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;

  3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;

  4. Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform HG nr. 599/2018;

  5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;

  6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;

  7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;

  8. Monitorizarea elaborării și implementării planului de integritate în cadrul a trei instituții publice, în sistem pilot;

  9. Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/sau recompensare a persoanelor aflate în funcţii publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice.


  Măsura

  Instituții responsabile

  Termen

  1.


  Autoritățile și instituțiile publice

  Trim. I 2022

  2.

  Sem. I 2022

  3.

  Anual

  4.

  Anual

  5.

  Anual

  6.


  Permanent

  7.


  Permanent

  8.

  MJ

  Permanent

  9.

  MAI, ANFP

  2023


  Obiectiv specific nr. 1.2. – Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității

  1. Promovarea unui rol activ al României în cadrul inițiativelor regionale și internaționale anticorupție;

  2. Îmbunătățirea schimbului de informații și cooperării cu autoritățile și structurile similare din alte state, organismele și agențiile internaționale în vederea promovării integrității;

  3. Creșterea gradului de utilizare a instrumentelor prevăzute în documentele adoptate la nivel regional sau internațional care vizează cooperarea internațională în prevenirea și combaterea fenomenului corupției.


  Măsura

  Instituții responsabile

  Termen

  1.

  Autoritățile și

  Permanent

  instituțiile publice cu

  2.

  Permanent

  responsabilități și
  atribuții în  cooperarea


  3.

  internațională privind

  prevenirea și

  Permanent


  combaterea  fenomenului corupției  OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR

  1. Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a cetăţenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice și impactul corupţiei asupra serviciilor publice;


  2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;

  3. Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite de furnizorii de servicii publice;

  4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);

  5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupţie generate de interacţiunea directă cu oficialii publici;

  6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice;

  7. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice.


  Măsura

  Instituții responsabile

  Termen

  1.

  ANFP, ME, INA și administrația publică locală

  Permanent

  2.

  ANFP și autoritățile și instituțiile publice

  Permanent

  3.

  Autoritățile și instituțiile publice

  Permanent

  4.

  Autoritățile și instituțiile publice

  2021-2025

  5.

  AADR, în parteneriat cu autoritățile și instituțiile publice

  Permanent

  6.

  Furnizorii de servicii publice

  2022

  7.

  Autoritățile și instituțiile publice care gestionează documentele de politici publice avute în vedere

  Permanent


  OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI

  Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

  1. Revizuirea cadrului normativ privind consilierul de etică în scopul consolidării statutului și mandatului acestuia (raportat la evoluțiile ulterioare: analiza necesității de consolidare a statutului consilierului de etică prin reglementarea ca funcție distinctă, fără cumularea cu atribuțiile de serviciu derulate în mod curent, cu considerarea modificării statutului temporar – fie în sensul permanentizării, fie în sensul majorării perioadei de 3 ani);

  2. Asigurarea funcționării unei rețele naționale a consilierilor de etică (evenimente anuale cu caracter formativ și de diseminare a celor mai bune practici);


  3. Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice;

  4. Derularea de sesiuni de informare adresate sectorului public și a celui privat privind noul cadru legislativ de transpunere a Directivei 2019/1937;

  5. Elaborarea unui ghid privind protecția avertizorilor în interes public care va include bune practici identificate la nivel național și european;

  6. Instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor, precum și instituirea unor proceduri de verificare a priori de către angajatorii din sectorul privat a respectării interdicțiilor la angajare.  Măsura

  Instituții responsabile

  Termen

  1.

  ANFP, MDLPA, MJ

  2022-2024

  2.

  ANFP și INA

  Permanent

  3.

  Administrația publică centrală și locală

  Sectorul privat vizat de Directivă

  Permanent

  4.

  MJ

  ANI

  Anual

  5.

  MJ

  ANI

  2024

  6.

  ANFP, ANI, MIPE, ANAP, MF, MJ, CCPM

  2024


  Obiectiv specific nr. 3.2. – Extinderea culturii transparenţei pentru o guvernare deschisă în administraţia publică

  1. Monitorizarea și evaluarea aplicării de către administrația publică centrală și locală a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4;

   (Anexa nr. 4 va include și următorii indicatori: publicarea anuală a sumei fondurilor europene atrase de fiecare instituție centrală și evidențierea acestui aspect pe pagina de internet a instituției; publicarea pe pagina de internet a autorității contractante a documentelor privind execuția contractului: declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție, ordine de plată);

  2. Modificarea cadrului legislativ în vederea asigurării aplicării uniforme a standardului general de publicare a informațiilor de interes public ex-officio la nivelul autorităților publice centrale și locale;


  3. Asigurarea cadrului operațional și legal în vederea utilizării platformei E-consultare – catalog centralizat de publicare a proiectelor de acte normative spre consultare publică;

  4. Dezvoltarea platformei CONECT (Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență) pentru a sprijini preluarea adecvată de către autoritățile administrației publice a specializării de la nivelul societății civile;

  5. Consolidarea și extinderea platformei Registrului Unic de Transparență a Intereselor (RUTI) la nivelul Parlamentului României și administrației publice locale, precum şi prin creșterea gradului de conștientizare a importanței principiilor integrității și transparenței și integrității în procesele decizionale.

  6. Actualizarea evidenţei unice a persoanelor juridice fără scop patrimonial cu statut de utilitate publică şi sprijinirea autorităţilor iniţiatoare în vederea realizării monitorizării şi evaluării aplicării prevederilor O.G. nr 26/2000 în materia statutului de utilitate publică.


  Măsura

  Instituții responsabile

  Termen

  1.

  SGG

  Permanent

  2.

  SGG

  2022

  3.

  SGG

  2022-2023

  4.

  SGG

  2022

  5.

  Parlamentul României

  SGG

  Permanent

  6.

  SGG

  Permanent


  Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

  1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;

  2. Auditarea externă a sistemelor de integritate organizațională la nivelul administrației publice centrale și, ulterior, la nivelul administrației publice locale;

  3. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;

  4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora;

  5. Elaborarea Strategiei Naționale pentru lupta antifraudă 2021-2027, sub coordonarea Departamentului pentru lupta antifraudă;

  6. Organizarea de acțiuni de conștientizare și de formare profesională în vederea eficientizării cooperării cu EPPO în cursul investigaţiilor sau al urmăririlor penale desfăşurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale.


   Măsura

   Instituții responsabile

   Termen

   1.

   Structurile de audit intern din cadrul instituțiilor publice

   O dată la doi ani

   2.

   Curtea de Conturi

   2023

   3.

   Curtea de Conturi

   2024

   4.

   AADR în parteneriat cu autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale

   Permanent

   5.

   DLAF

   Guvernul României

   2022


   6.

   PÎCCJ DNA CSM

   DLAF


   Anual


   OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

   Obiectiv specific nr. 4.1. – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate

   1. Consolidarea mecanismului de prioritizare a alocărilor bugetare şi evaluare a oportunităţii deciziilor MS şi CNAS privind utilizarea fondurilor publice conform unor metodologii specific;

   2. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achiziţiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice);

   3. Suplimentarea şi consolidarea structurilor de control și integritate ale MS şi CNAS;

   4. Instituirea la nivelul MS şi CNAS a unui mecanism comun de monitorizare şi control al furnizorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate;

   5. Consolidarea mecanismului de trasabilitate a medicamentelor pe piața românească;

   6. Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile şi conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management;

   7. Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților şi instituțiilor publice centrale, în cadrul sistemului de sănătate publică;

   8. Desfăşurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparenţa, etica şi integritatea, dedicate personalului din instituţiile din sistemul de sănătate publică.

  Monitorizarea implementării acestui obiectiv specific va fi realizată de către un Grup de lucru dedicat, care se va reuni trimestrial. Procedura de monitorizare va fi detaliată în cadrul


  Metodologiei de monitorizare a implementării strategiei, aprobată prin Ordin al Ministrului Justiției, după consultarea platformelor de cooperare.


  Măsura

  Instituții responsabile

  Termen

  1.

  MS şi CNAS

  2023

  2.

  MS

  Permanent

  3.

  MS şi CNAS

  2022

  4.

  MS şi CNAS

  2022

  5.

  MS

  2022

  6.

  MS

  2022

  7.

  MS

  2025

  8.

  MS şi CNAS

  Permanent


  Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație

  1. Abordarea în cadrul disciplinelor ce vizează dezvoltarea şi diversificarea competențelor sociale şi civice în cadrul învățământului preuniversitar a tematicilor referitoare la prevenirea victimizării şi discriminării, statul de drept, gestionarea agresivității și prevenirea corupției;

  2. Aprobarea unui ghid pentru elaborarea codului de etică, adaptat nevoilor specifice, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar;

  3. Consolidarea publicării standardizate a informațiilor privind veniturile, cheltuielile, achizițiile publice, sponsorizările, precum și activitatea academică de la nivelul unităților sistemului de învățământ de stat/ instituțiilor de învățământ (publicare centralizată/agregată);

  4. Extinderea protocolului privind educația juridică în școli inclusiv pentru mediul universitar;

  5. Consolidarea mecanismelor de autorizare / acreditare / certificare a furnizorilor de cursuri anticorupție din perspectiva calității serviciilor, inclusiv prin instituirea unui mecanism de evaluare continuă a calității serviciilor și dezvoltarea unui mecanism de selecție aleatorie a evaluatorilor ANC prezenți la examenele de certificare în urma derulării cursurilor cu respectarea obligațiilor de evitare a conflictelor de interese și pantouflage-ul între aceștia și furnizorii de formare;

  6. Reglementarea la nivelul legislației primare a situațiilor care pot genera conflicte de interese sau incompatibilități în rândul personalului didactic, precum practicile de tipul meditațiilor acordate de către personalul didactic elevilor de la propriile clase, participarea la after-school-urile deținute de către personalul didactic a elevilor de la propriile clase, elaborarea subiectelor de examinare de către personalul didactic pentru elevii de la propriile clase;


  7. Creșterea obiectivității prin identificarea de soluții IT în vederea desemnării componenței formatelor de evaluare din cadrul sistemului de învățământ (precum ARACIS, ARACIP, CNPEE);

  8. Asigurarea corectitudinii evaluărilor cadrelor didactice în conformitate cu obiectivele programelor de studii și cu normele de integritate prin stabilirea unei proceduri standard de selecție aleatorie a membrilor comisiilor de evaluare a acestora;

  9. Organizarea de cursuri de etică și integritate, cu accent pe cele destinate cadrelor didactice din învățământul superior care predau cursuri de etică şi integritate, și punerea accentului pe aspecte de etică în cursurile de metodologie a cercetării în cadrul învățământului universitar;

  10. Utilizarea de softuri anti-plagiat atât pentru evaluările majore (lucrări de licență, disertație, teze de doctorat etc.) din învățământul superior, cât și pentru evaluările curente din cadrul programelor de studii (de exemplu, eseuri);

  11. Uniformizarea aplicării standardelor de integritate prin exercitarea de către Ministerul Educației a unui rol activ de sprijin / îndrumare metodologică a tuturor responsabililor de implementarea SNA din unitățile subordonate sau aflate în coordonarea sa, inclusiv prin elaborarea de proceduri model;

  12. Transparentizarea şi standardizarea proceselor de luare a deciziilor în domeniul asigurării calității, concomitent cu clarificarea rolurilor instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu (de exemplu, MEN – ARACIS), astfel încât deciziile din domeniu să fie predictibile și ușor de urmărit de către beneficiarii lor și de către societate per ansamblu. De exemplu, transparentizarea modului de stabilire a numărului maxim recomandat de studenți școlarizați;

  13. Evaluarea impactului și, după caz, revizuirea periodică a instrumentelor de monitorizare, evaluare și sancționare a abaterilor de la etica și integritatea academică.


  Monitorizarea implementării acestui obiectiv specific va fi realizată de către un Grup de lucru dedicat, care se va reuni trimestrial. Procedura de monitorizare va fi detaliată în cadrul Metodologiei de monitorizare a implementării strategiei, aprobată prin Ordin al Ministrului Justiției, după consultarea platformelor de cooperare.  Măsura

  Instituții responsabile

  Termen

  1.

  ME, inspectorate școlare și CCD, unități de învățământ preuniversitar

  Permanent

  2.

  ME, inspectorate școlare și unitățile de învățământ preuniversitar

  2022

  3.

  ME, inspectorate școlare, universități, unități de învățământ preuniversitar

  Permanent

  4.

  MEN, CSM, MJ, MP, ÎCCJ

  2023

  5.

  ME

  2023-2024

  6.

  ME

  2022-2023


  7.

  ME

  2022-2023

  8.

  ME

  2022

  9.

  ME, unități de învățământ universitar

  Permanent

  10.

  ME, unități de învățământ universitar

  Permanent

  11.

  ME

  Permanent

  12.

  ME

  2022-2023

  13.

  MEN

  Anual


  Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administraţia publică locală

  1. Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate;

  2. Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (în ceea ce privește cele cinci proceduri administrative descrise în cadrul Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean;

  3. Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale;

  4. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității;

  5. Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru APL în vederea accesării fondurilor publice;

  6. Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program.


  Măsura

  Instituții responsabile

  Termen

  1.


  MDLPA în cooperare cu asociațiile reprezentative ale UAT – urilor, UAT-urile

  2024

  2.

  2023-2024

  3.

  Anual

  4.

  Anual

  5.

  2023

  6.

  2023


  Obiectiv specific nr. 4.4. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice

  1. Analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii (măsură preluată din SNA 2012- 2015);

  2. Elaborarea unei hărți naționale de risc, care să aibă drept scop identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție;

  3. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere;

  4. Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  5. Continuarea reformei controlului ex-ante prin creșterea capacității personalului implicat în această activitate de a identifica acele elemente care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate;

  6. Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice;

  7. Adăugarea în documentația de achiziții a unor chestionare privind programele de integritate ale ofertanților.


  Măsura

  Instituții responsabile

  Termen

  1.

  MJ în cooperare cu PÎCCJ

  2023

  2.

  MJ, PÎCCJ și DNA în colaborare cu ANAP

  2024

  3.

  ANAP, MDLPA și ANFP

  2023

  4.

  ANAP

  2024

  5.

  ANAP

  Anual

  6.

  ANAP în parteneriat autoritățile și instituțiile publice și cu societatea civilă

  Anual

  7.

  ANAP în colaborare cu MJ

  2024


  Obiectiv specific nr. 4.5. – Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în mediul de afaceri

  1. Continuarea demersurilor României de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE şi al grupurilor de lucru relevante ale organizaţiei, şi, în special, în Grupul de lucru Anti-mită.


   Aceasta presupune, de asemenea, aderarea la Convenția OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale, adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997, intrată în vigoare la data de 15 februarie 1999 şi punerea în aplicare a acesteia;

  2. Reglementarea introducerii funcției de conformitate în cadrul întreprinderilor publice și crearea unui standard ocupațional adecvat pentru ofițerii de conformitate;

  3. Dezvoltarea unui sistem național de monitorizare a conformității din perspectiva integrității, la nivelul întreprinderilor publice;

  4. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice;

  5. Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public;

  6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale;

  7. Elaborarea unui studiu privind incidentele de integritate şi a măsurilor de remediere luate în mediul de afaceri din România;

  8. Aplicarea standardelor aferente open contracting data;

  9. Încurajarea operatorilor privați să introducă în contracte clauze anticorupție, care să permită părții care nu se află în culpă să denunțe unilateral contractul în cazul în care cealaltă parte este condamnată definitiv pentru corupție și să utilizeze chestionare de due diligence pentru evaluarea porgramelor de integritate ale partenerilor de afaceri, pe întreg lanțul de aprovizionare și distribuție.


  Măsura

  Instituții responsabile

  Termen

  1.

  MJ în cooperare cu SGG, DNA și MAE

  Permanent, cu evaluare anuală

  2.

  MF

  2022

  3.

  MF

  2023

  4.

  Întreprinderile publice

  Permanent

  5.

  MJ și reprezentanții platformei de cooperare a mediului de afaceri

  Anual

  6.

  Instituții publice la nivel central și local care au în autoritate întreprinderi la care statul este acționar

  Semestrial, începând cu anul 2022

  7.

  MJ și reprezentanții platformei de cooperare a mediului de afaceri

  2024

  8.

  Autoritățile și instituțiile publice

  2022


  9.

  MJ în cooperare cu reprezentanții platformei de cooperare a mediului de afaceri

  2024


  Obiectiv specific nr. 4.6. – Creșterea transparenţei publicităţii politice şi a integrităţii finanţării partidelor politice, precum şi a integrităţii alegerilor şi referendumurilor

  1. Includerea unei definiții a publicității politice în Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  2. Creşterea transparenţei informaţiilor privind publicitatea politică online, precum şi persoanele implicate în finanţarea, pregătirea, amplasarea şi distribuţia de publicitate politică, concomitent cu marcarea ca atare a publicităţii politice;

  3. Raportarea şi centralizarea electronică a informaţiilor privind finanţarea activităţii curente a partidelor politice, finanţarea campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum;

  4. Asigurarea publicității în formate accesibile a surselor de finanțare a activității partidelor politice, a campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum, precum și a cheltuielilor aferente;

  5. Modificarea criteriilor de acordare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în vederea extinderii ariei de acordare a acestora și în cazul partidelor politice care, deși nu au obținut mandate în Parlament sau în consiliile județene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ;

  6. Formarea continuă a persoanelor care pot deveni membri ai birourilor electorale și ai oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator, cu privire la aspectele de integritate specifice proceselor electorale şi la diminuarea riscurilor de corupţie, precum şi instituirea unui mecanism de evaluare a performanţelor acestora;

  7. Reglementarea şi punerea la dispoziția birourilor electorale și a oficiilor electorale a unui instrument informatic de verificare a decăderilor și interdicțiilor privind dreptul de a fi ales și dreptul de a ocupa o funcție publică eligibilă;

  8. Adoptarea măsurilor necesare pentru operaţionalizarea Reţelei electorale naţionale reglementate de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.


  Măsura

  Instituţii responsabile

  Termen

  1.

  AEP, Parlamentul României

  Sem. II 2022

  2.

  AEP

  Permanent, începând cu anul 2023

  3.

  AEP

  Anual. La sfârşitul fiecărei campanii electorale şi campanii pentru referendum

  4.

  AEP

  Anual. La sfârşitul fiecărei campanii electorale şi campanii pentru referendum


  5.

  AEP, Parlamentul Românie

  Sem. II 2022

  6.

  AEP

  Permanent, începând cu anul 2023

  7.

  AEP, Parlamentul Românie

  Sem. II 2023

  8.

  AEP, Guvernul României

  Sem. II 2022


  Obiectiv specific nr. 4.7. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea membrilor Parlamentului

  1. Îmbunătăţirea transparenţei procesului legislativ:

   1. prin dezvoltarea în continuare a regulilor privind dezbaterile, consultările şi audierile publice, incluzând criterii pentru un număr limitat de circumstanţe în care să fie ţinute şedinţe secrete şi asigurarea implementării acestora în practică;

   2. prin evaluarea practicii existente şi revizuirea în consecinţă a regulilor pentru a asigura publicitatea în timp util a proiectelor legislative, amendamentelor la aceste proiecte, precum şi a agendelor şi rezultatelor şedinţelor comisiilor, şi pentru a asigura termene adecvate pentru depunerea amendamentelor şi

   3. prin luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca procedura de urgenţă să fie aplicată cu titlu de excepţie într-un număr limitat de circumstanţe;

  2. Asigurarea existenţei unui mecanism de respectare a Codului de conduită atunci când este necesar;

  3. Stabilirea unui set robust de reguli cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri şi alte beneficii pentru parlamentari şi asigurarea că un astfel de sistem este înţeles şi aplicat în mod corespunzător;

  4. Introducerea de reguli privind modul în care membrii Parlamentului să interacţioneze cu persoane care desfășoară activități de lobby şi alţi terţi care încearcă să influenţeze procesul legislativ;

  5. Analizarea și îmbunătățirea sistemului de imunități al senatorilor în exercițiu, inclusiv al acelora care sunt și actuali sau foști membri ai Guvernului, inclusiv prin reglementarea unor criterii clare și obiective privind deciziile de ridicare a imunității;

  6. Autoritatea parlamentară să înfiinţeze pentru membrii săi (i) un sistem de consiliere prin care parlamentarii să poată solicita sfaturi în materie de integritate şi (ii) să ofere formare specializată şi regulată cu privire la implicaţiile normelor existente şi a celor care vor fi adoptate în materia prezervării integrităţii parlamentarilor, inclusiv viitorul Cod de conduită;

  7. Asigurarea unei cooperări interinstituţionale corespunzătoare cu privire la raportarea gradului de implementare a recomandărilor formulate de organismele internaţionale în materia luptei împotriva corupţiei.


  Măsura

  Instituţii responsabile

  Termen

  1.


  Parlamentul României

  Trim. II 2022

  2.

  Trim. I 2022

  3.

  Trim. I 2022

  4.

  Trim. I 2022

  5.

  Senatul României

  Trim. I 2022

  6.

  Parlamentul României

  Trim. I 2022

  7.

  Permanent


  Obiectiv specific nr. 4.8. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecţiei mediului înconjurător

  1. Instruirea personalului din cadrul autorităților publice centrale şi locale și a reprezentanților sectorului privat cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) şi diminuarea riscurilor de corupţie;

  2. Identificarea activităților care sunt cele mai vulnerabile la corupţie;

  3. Colaborarea cu PÎCCJ, CSM, INM, ME și MAI în vederea dezvoltării unei curricule pt formarea profesională a practicienilor implicaţi în prevenirea şi combaterea criminalităţii de mediu, care să includă aspecte privind prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie asociate (Recomandare 8. GENVAL - ar trebui să ofere mai multe oportunități de formare pentru practicienii implicați în depistarea și/sau combaterea infracțiunilor împotriva mediului (de exemplu poliția, autoritățile vamale, procurori și judecători);

  4. Dezvoltarea/consolidarea parteneriatelor cu organizațiile non-guvernamentale/sectorul privat ce activează în domeniul protecţiei mediului (GENVAL 10.1.2. 2. statele membre sunt încurajate să elaboreze instrumente eficace de cooperare cu ONG-urile pentru îmbunătățirea soluționării plângerilor din domeniul mediului, precum cele stabilite între autoritățile române și Greenpeace; (a se vedea 5.1.5 și 5.5).


  Măsura

  Instituţii responsabile

  Termen

  1.

  MM şi instituţiile subordonate, sub autoritate, în coordonarea acestuia

  Anual

  2.

  MM şi instituţiile subordonate, sub autoritate, în coordonarea acestuia

  2023


  3.

  MM şi instituţiile subordonate, sub autoritate, în coordonarea acestuia

  PÎCCJ CSM

  INM


  2022-2023  ME

  MAI  4.

  MM şi instituţiile subordonate, sub autoritate, în coordonarea acestuia

  PÎCCJ


  Permanent


  Obiectiv specific nr. 4.9. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural

  1. Adoptarea unui cadru transparent, bazat pe criterii obiective pentru numirea, organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate;

  2. Identificarea situaţiilor care pot genera conflicte de interese pe parcursul emiterii certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizațiilor;

  3. Adoptarea unui cod de etică pentru membrii comisiilor de specialitate, precum și reglementarea obligației membrilor comisiilor de specialitate de a depune declarații de interese;

  4. Transparentizarea, simplificarea și informatizarea procesului de emitere a certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizațiilor și ordinelor de ministru referitoare la obiective de patrimoniu cultural;

  5. Întărirea mecanismului de inspecție şi control cu privire la emiterea certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizațiilor și ordinelor de ministru referitoare la obiective de patrimoniu cultural;

  6. Elaborarea şi implementarea de proceduri operaţionale având conţinut cadru unitar la nivelul serviciilor deconcentrate ale ministerului.


  Măsura

  Instituții responsabile

  Termen

  1.


  Ministerul Culturii

  2022

  2.

  Semestrial

  3.

  2022

  4.

  2023

  5.

  2022

  6.

  2023


  OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPŢIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

  Obiectiv specific nr. 5.1. – Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local

  1. Efectuarea de investigaţii profesioniste şi imparţiale în cazurile de competenţa DNA;

  2. Alocarea unui sediu nou al DNA și asigurarea resurselor financiare necesare amenajării noului sediu, care să fie adecvat inclusiv din perspectiva structurii de sprijin EPPO și pentru Serviciul Tehnic, care urmează a fi dezvoltat;

  3. Dezvoltarea în continuare a Serviciului Tehnic aferent DNA, inclusiv la nivel teritorial (3 centre zonale, cu personal din cei 90 de ofțieri de poliție prevăzuți), pentru a putea îndeplini sarcinile rezultate din aplicarea metodelor speciale de supraveghere tehnică prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv ca o consecință a Deciziei CCR nr. 51/2016;

  4. Asigurarea resurselor financiare și umane necesare desfășurării activităților de suport al investigațiilor în cauze de corupție la nivel înalt prin alocarea și bugetarea unui număr suplimentar de 90 de posturi de ofițeri de poliție judiciară în cadrul DNA;

  5. Crearea unui Compartiment de analiză a datelor de interes operativ rezultate din dosarele instrumentate de DNA;

  6. Analiza anuală a datelor rezultate din rechizitoriile întocmite de procurorii DNA și, respectiv, din hotărârile judecătorești definitive pentru identificarea tipologiilor infracționale;

  7. Intensificarea eforturilor de unificare a practicii judiciare în materie de corupție, inclusiv prin promovarea căilor ordinare de atac și a recursurilor în interesul legii;

  8. Monitorizarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizării de către conducătorii parchetelor și stabilirea măsurilor necesare soluționării acestora;

  9. Asigurarea sprijinului financiar și de infrastructură pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România (inclusiv a celor trei birouri teritoriale);

  10. Utilizarea efectivă a mecanismelor legale şi instituţionale de recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni;

  11. Creșterea capacității Poliției Române și Direcției Generale Anticorupție pentru documentarea, investigarea și cercetarea penală a faptelor de corupție conform competențelor, prin specializarea personalului și asigurarea resurselor materiale și financiare necesare;

  12. Dezvoltarea capacității operaționale a structurilor Poliției Române și Direcției Generale Anticorupțiecare desfășoară activități privind protecția martorilor, constatarea infracțiunilor flagrante, folosirea investigatorilor sub acoperire, colaboratorilor ori informatorilor, respectiv care utilizează metode speciale de supraveghere sau cercetare prevăzute de lege, în cazul infracțiunilor de corupție;


  13. Dotarea tehnică și asigurarea resurselor finanicare și umane necesare cadrului operațional privind preveșirea și combaterea corupției.


  Măsura

  Instituţii responsabile

  Termen

  1.

  DNA

  Anual

  2.

  Guvernul României şi DNA

  2022

  3.

  DNA

  2023

  4.

  Guvernul României şi DNA

  2023

  5.

  DNA

  2022

  6.

  DNA

  Anual

  7.

  PÎCCJ

  DNA

  Anual

  8.

  Conducătorii parchetelor

  Permanent

  9.

  Guvernul României şi DNA

  2022

  10.

  ANABI

  Permanent

  11.

  MAI

  Permanent

  12.

  MAI

  Permanent

  13.

  MAI, Ministerul Public

  2025


  Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice

  1. Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate, pentru a răspunde recomandărilor mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) și mecanismului privind statul de drept (Rule of Law);

  2. Consolidarea ANI prin alocarea resurselor financiare şi umane necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor din Legea pentru transpunerea directivei privind protecţia avertizorilor în interes public;

  3. Digitalizarea sistemului de declarare a averilor şi intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere şi procesare;

  4. Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidenţa Legii nr. 176/2010;


  5. Elaborarea unui pachet de tip „induction” adresat demnitarilor și cabinetelor acestora, care să faciliteze integrarea în cadrul administrației publice și Parlamentului României, inclusiv din perspectiva normelor de integritate aplicabile;

  6. Proiectarea unei platforme digitale de conștientizare și prevenire prin care părțile interesate relevante vor putea clarifica, singure, anumite obligații care vizează cadrul de integritate, pe care acestea trebuie să le respecte.


  Măsura

  Instituţii responsabile

  Termen

  1.


  ANI

  2024

  2.

  2022

  3.

  2021-2022

  4.

  Semestrial

  5.

  ANI și Parlamentul României

  2022

  6.

  ANI

  2024


  Obiectiv specific nr. 5.3. – Prevenirea şi combaterea corupţiei, ca facilitator al activităţii grupurilor de criminalitate organizată

  1. Analiza practicii judiciare în materie de corupție asociată criminalității organizate în vederea identificării tipologiilor relevante;

  2. Eficientizarea regimului de protecție a personalului implicat în activități de prevenire și combatere a corupției, cu accent pe oficialii care desfășoară activități în legătură cu grupurile de criminalitate organizată;

  3. Consolidarea capacităţii organelor de urmărire penală de a identifica situaţiile în care grupurile de criminalitate organizată beneficiază de sprijin din partea unor oficiali;

  4. Dezvoltarea unui mecanism care să declanșeze alerte în situația în care sistemele informatice ale agenţiilor de aplicare a legii sunt interogate în vederea obținerii ilegale de informații operative;

  5. Analiza și, după caz, revizuirea cadrului legislativ de funcționare a DGA în vederea alinierii la exigențele de politică penală generală și pentru adaptarea capacității operaționale la tendința și dinamica fenomenului de corupție.


  Măsura

  Instituţii responsabile

  Termen

  1.

  DIICOT, DNA, PÎCCJ și MJ

  2022-2023

  2.

  Autoritățile și instituțiile publice care au competențe în lupta împotriva criminalității organizate

  Permanent

  3.

  Ministerul Public și MAI

  Permanent

  4.

  MAI și alte agenții de aplicare a legii

  2025

  5.

  MAI şi PÎCCJ

  2023


  Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale:

  1. Reglementarea funcției de coordonare metodologică a structurilor cu atribuții de control din cadrul ministerelor și autorităților din administrația publică centrală, cu respectarea independenței operaționale a acestora, în vederea creării unui standard de calitate în control, aplicabil la nivelul întregului aparat guvernamental;

  2. Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;

  3. Organizarea unor sesiuni de pregătire și perfecționare a personalului cu atribuții de control;

  4. Dezvoltarea unui mecanism de cooperare între structurile de control administrativ în vederea desfășurării unor acțiuni de control pluridisciplinare.


   Măsura

   Instituţii responsabile

   Termen

   1.

   SGG

   Sem. II 2022

   2.

   Autoritățile și instituțiile publice

   Permanent

   3.

   CCPM

   Anual

   4.

   CCPM

   2023


   1. Organisme responsabile cu coordonarea și monitorizarea implementării strategiei

    Implementarea SNA 2021 – 2025 se va realiza sub autoritatea și în coordonarea ministrului justiției, cu raportare către Guvern. MJ va comunica, anual, Parlamentului României, o sinteză a stadiului implementării SNA. În sprijinul procesului de monitorizare se vor menține platformele de cooperare dezvoltate în cadrul strategiilor anterior, respectiv:

    1. platforma autorităților independente și a instituțiilor anticorupție;

    2. platforma administrației publice centrale;

    3. platforma administrației publice locale - coordonată în parteneriat cu MDLPA (care se va ocupa de convocarea acesteia);

    4. platforma mediului de afaceri;

    5. platforma societății civile.

    Platformele vor fi convocate semestrial sau ori de câte ori este nevoie. În cadrul platformelor de cooperare, entitățile participante vor prezenta, sintetic, progresele și dificultățile înregistrate în implementarea măsurilor prevăzute de SNA 2021-2025 care sunt în sarcina acestora.

    Pentru sprijinirea procesului de monitorizare și de implementare a măsurilor prevăzute de strategie, MJ va asigura secretariatul tehnic al SNA.

   2. Metodologia de monitorizare a SNA Obiectivele procesului de monitorizare sunt:

    • identificarea progreselor înregistrate în implementarea SNA;

    • identificarea și corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor și normelor anticorupție;

    • creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și implementare a măsurilor de prevenire a corupției, în sectorul public și privat.

     Secretariatul tehnic, cu sprijinul instituțiilor reprezentate la nivelul platformelor, va derula activități de monitorizare și suport instituțional pentru implementarea strategiei care vor include:

    • realizarea rapoartelor anuale de monitorizare;


    • sprijinirea implementării SNA de către autoritățile și instituțiile publice;

    • realizarea noului portal SNA;

    • centralizarea și actualizarea periodică a stadiului implementării inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (anexa nr. 3 la H.G.), în baza rapoartelor de autoevaluare;

    • documentarea și diseminarea de bune practici anticorupție identificate;

    • organizarea misiunilor de evaluare tematică și a misiunile de evaluare tematică ad-hoc;

    • realizarea de cercetări și studii;

    • realizarea unor stagii de schimb de experiență și bune practici cu instituțiile publice relevante din perspectiva implementării SNA.

     În situația apariției unor circumstanțe excepționale care relevă posibila aplicare deficitară a cadrului normativ din materia integrității sau care au fost cauzate de un incident de integritate, ST SNA va putea iniția demersurile de organizare a unor misiuni de evaluare tematică ad-hoc. Scopul acestor misiuni ad-hoc este evaluarea modului de implementare de către instituție a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, din perspectiva contextului excepțional care a reclamat această măsură.

     Stadiul implementării strategiei va fi evaluat pe baza unor rapoarte de monitorizare, elaborate anual de către secretariatul tehnic și vor include evaluări privind stadiul implementării strategiei, deficiențele constatate și recomandările pentru remediere. Rapoartele elaborate de secretariatul tehnic sunt prezentate în cadrul platformelor. Monitorizarea prin mecanismele și măsurile propuse mai sus se va completa cu concluziile rapoartelor periodice emise în formatele internaționale la care România este parte.

     Procedurile de monitorizare urmează să fie detaliate în cadrul Metodologiei de monitorizare a implementării strategiei, aprobată prin Ordin al ministrului justiției, după consultarea celor cinci platforme de cooperare.

   3. Evaluarea ex-post a impactului strategiei

  Evaluarea ex-post a impactului strategiei va urmări să analizeze modul de folosire a resurselor, realizarea impactului așteptat și eficiența intervențiilor. Se vor evalua factorii de succes sau de eșec, cât și sustenabilitatea rezultatelor și impactului SNA. Pentru o evaluare adecvată a rezultatelor SNA, evaluarea ex-post trebuie realizată după trecerea unui anumit timp de la implementare. În acest scop pot fi contractați evaluatori externi.


  Anexa nr. 2


  image

  și măsurilor din strategie

  Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor


  OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

  Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național


  Indicatori de performanță

  Riscuri

  1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională;

  Declaraţie adoptată Declarație distribuită

  Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional

  Nivel scăzut de implicare al angajaților

  2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;

  Plan de integritate adoptat


  Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate

  Nivel scăzut de implicare al angajaţilor


  Caracter exclusiv formal al consultării


  Tipuri de resurse efectiv alocate

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;

  Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul insituţiei

  Plan adaptat şi publicat pe site-ul instituţiei, dacă este cazul

  Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor

  4. Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi

  stabilirea şi implementarea

  Registrul riscurilor de corupţie completat

  Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate

  Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor

  măsurilor de prevenire şi control

  al acestora, conform HG nr.

  Nr de măsuri de intervenţie


  599/2018;

  Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a
  metodologiei de evaluare a riscurilor


  5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;

  Rapoarte întocmite

  Nr. de incidente identificate

  Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate

  Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate


  Lipsa de relevanţă a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate

  6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;

  Participarea la reuniunile platformelor de cooperare


  Transmiterea raporării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoţită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor

  Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Participarea la misiunile tematice de evaluare


  7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;

  Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)

  Nr. de accesări ale portalului

  Funcţionarea deficitară a portalului

  Acces limitat la internet

  Lipsa de acurateţe a datelor încărcate

  Raportarea neunitară

  8. Monitorizarea elaborării și implementării planului de integritate în cadrul a trei instituții publice, în sistem pilot

  Raport de monitorizare întocmit

  Lipsa cooperării managerilor instituţiilor în cadrul proiectului pilot

  Caracter formal al demersului

  9. Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/sau

  Analiza legislaţiei realizată

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  recompensare a persoanelor aflate în funcţii publice, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice.

  Propuneri legislative sau de alt tip elaborate pe baza concluziilor analizei


  Obiectiv specific nr. 1.2. – Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității

  1. Promovarea unui rol activ al României în cadrul inițiativelor regionale și internaționale anticorupție

  Nr. de evenimente și proiecte prin intermediul cărora s-a promovat rolul activ al RO

  Caracterul formal al implicării

  Rezerve ale celoralte state membre cu privire la activitatea RO


  Nr. și tipul de activități desfărșurate

  Neimplementarea recomandărilor internaţionale adresate RO  Comunicarea incompletă sau tardivă a răspunsurilor la solicitările transmise de organizații internaționale

  2. Îmbunătățirea schimbului de informații şi cooperării cu autoritățile și structurile similare din alte state, organismele și agențiile internaționale în vederea promovării integrității

  Nr. de seturi de date/documente conţinând informaţii ce fac obiectul schimbului

  Nr. de noi demersuri iniţiate cu autoritățile și structurile similare din alte state, organismele și agențiile internaționale în vederea promovării integrității

  Caracterul formal al implicării


  Rezerve ale celoralte state membre cu privire la activitatea RO

  3. Creșterea gradului de utilizare

  Nr. de instrumente utilizate

  Nr. de demersuri ce implică aspecte de cooperare internaţională

  Caracterul formal al utilizării instrumentelor


  Rezerve ale celoralte state membre cu privire la activitatea RO

  a instrumentelor prevăzute în

  documentele adoptate la nivel

  regional sau internațional care

  vizează cooperarea

  internațională în prevenirea și

  combaterea fenomenului

  corupției


  Obiectiv general 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR


  Indicatori de performanță

  Riscuri

  1.Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a cetăţenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice și impactul corupţiei asupra serviciilor publice;

  Nr. și tip de activități de creştere a educaţiei anticorupţie


  Nr. beneficiarilor activităţilor de creştere a educaţiei anticorupţie

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Nivel scăzut de participare și implicare

  Caracterul formal al activităţilor


  Feedback ul dat de participanţi cu privire la calitatea activităţilor de creştere a educaţiei anticorupţie;

  Calitatea scăzută a activităţilor de creştere a eduaţiei anticorupţie


  Rezultatele participanţilor înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupţie


  2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice

  Nr. instituţiilor publice care au realizat evaluarea personalului

  Nr. oficialilor publici evaluaţi

  Nr. şi tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate


  Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent

  Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie


  Evaluarea formală a oficialilor publici


  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Nr. şi tip de măsuri luate în vederea asigurăririi vizibilităţii anunţurilor aferente procedurilor de recrutare


  3. Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite de furnizorii de servicii publice

  Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluţionate

  Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituţiei

  Măsuri luate urmare sesizărilor

  Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Necorelarea datelor referitoare la sesizările  Nr. şi tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetăţenilor

  care s-au aflat pe circuitul de soluţionare al mai multor instituţii

  4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);

  Nr. de sesizări transmise de cetăţeni

  Nr. şi tip de canale utilizate

  Nr. de campanii de conștientizare organizate

  Nr. activități de educație a publicului

  Nr. materiale educative diseminate

  Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Neimplicarea cetăţenilor în demers

  Acces limitat la internet

  Lipsa secialiștilor în domeniul comunicării online

  5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupţie generate de interacţiunea directă cu oficialii publici;

  Nr. de servicii publice digitalizate

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Acces limitat la internet

  6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice

  Nr. proceduri transparentizate privind obţinerea cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice

  Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice

  Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obţinere cu celeritate sau în regim de urgenţă

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Neutilizarea procedurilor de obţinere cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice

  Stabilirea unor tarife disproportionate

  7. Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva

  Nr. analize ex-post privind performanţa politicilor publice

  Absența informațiilor

  necesare cu privire la eforturile de


  performanței și a rentabilității cheltuielilor publice


  Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post

  implemenatre ale politicilor publice

  Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări

  Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli

  Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI

  Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective


  Indicatori de performanță

  Riscuri

  1. Revizuirea cadrului normativ privind consilierul de etică în scopul consolidării statutului și mandatului acestuia (raportat la evoluțiile ulterioare: analiza necesității de consolidare a statutului consilierului de etică prin reglementarea ca funcție distinctă, fără cumularea cu atribuțiile de serviciu derulate în mod curent, cu considerarea modificării statutului temporar – fie în sensul permanentizării, fie în sensul majorării perioadei de 3 ani)

  Analiza realizată


  Act normativ de modificare adoptat

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei

  Concluzii care nu susțin necesitatea modificării

  Întârzieri în adoptarea actului normativ

  Neimplicarea instituțiilor publice interesate în procesul de elaborare a actului normativ

  2. Asigurarea funcționării unei rețele naționale a consilierilor de etică (evenimente anuale cu caracter formativ și de diseminare a celor mai bune practici)

  Rețeaua națională a consilierilor de etică funcțională

  Nr. de evenimente anuale organizate

  Nr. de sesiuni de formare profesională derulate

  Nr. şi tip de resurse informative diseminate în cadrul rețelei

  Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Neutilizarea reţelei naţionale de către consilierii de etică

  3. Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației

  Nr. de raportări

  Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice


  de transpunere a Directivei 1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice

  Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative

  Nr. şi tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituţiilor

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Nr. de instituţii în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public  Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiat pe tipologii  Nr. de situaţii de represalii la locul de munca  Nr. de plângeri depuse in instanţă


  4. Derularea de sesiuni de informare adresate sectorului public și a celui privat privind noul cadru legislativ de transpunere a Directivei 2019/1937

  Nr. de sesiuni de formare organizate Nr. de persoane instruite

  Feedback din partea persoanelor instruite

  Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  5. Elaborarea unui ghid privind protecția avertizorilor în interes public care va include bune practici identificate la nivel național și european

  Ghid realizat

  Nr. bune practici identificate

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neidentificarea de bune practici

  6. Instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice- versa, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor, precum și instituirea unor proceduri de verificare a priori de către

  angajatorii din sectorul privat a

  Act normativ adoptat

  Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative

  Imposibilitatea cuprinderii unor categorii extinse în reglementare

  Întârzieri în

  reglementarea și implementarea procedurilor de control


  respectării interdicțiilor la angajare  Obiectiv specific nr. 3.2. – Extinderea culturii transparenţei pentru o guvernare deschisă în administraţia publică


  Indicatori de performanță

  Riscuri

  1. Monitorizarea și evaluarea aplicării de către

  administrația publică centrală

  Raport adoptat

  de

  monitorizare

  elaborat

  și

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  și locală a standardului


  general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4;

  Lipsa de implicare a administrației publice centrale și locale  Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public  Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare

  2.Modificarea cadrului legislativ în vederea asigurării aplicării uniforme a standardului general de publicare a informațiilor de interes public ex-officio la nivelul autorităților publice centrale și locale;

  Act normativ adoptat

  Întârzieri în adoptarea actului normativ


  Nepalicarea uniformă a standardului general de publicare a

  informațiilor de interes public ex officio
  Lipsa monitorizării evoluțiilor înregistrate privind publicarea informațiilor de interes public ex officio

  3. Asigurarea cadrului operațional și legal al

  Act normativ adoptat

  Întârzieri în adoptarea actului normativ


  platformei E-consultare – catalog centralizat de publicare a proiectelor de acte normative spre consultare publică


  Platformă dezvoltată


  Nr. şi tipul de acte publicate spre consultarea publică


  Întârzieri în

  dezvoltarea conceptului operațional


  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Accesul limitat la internet

  4. Dezvoltarea platformei CONECT (Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență) pentru a sprijini preluarea adecvată de către autoritățile administrației publice a specializării de la nivelul societății civile

  Platformă dezvoltată

  Nr. de organizaţii neguvernamentale implicate

  Nr. de seturi de date existente


  Întârzieri în

  dezvoltarea conceptului operațional


  Interconectarea defectuoasă a bazelor de date  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
  Acces limitat la internet

  5. Consolidarea și extinderea platformei Registrului Unic de Transparență a Intereselor (RUTI) la nivelul Parlamentului României și administrației publice locală

  Act normativ adoptat


  Nr. parlamentari care utilizează RUTI

  Întârzieri în adoptarea actului normativ

  Neutilizarea RUTI de către destinatari  Nr. autorități

  publice

  locale

  care

  Nealocarea resurselor

  utilizează RUTI
  umane și financiare necesare

  6.Actualizarea evidenţei unice a persoanelor juridice fără scop patrimonial cu statut de utilitate publică şi sprijinirea autorităţilor iniţiatoare în vederea realizării monitorizării şi evaluării aplicării prevederilor

  O.G. nr 26/2000 în materia statutului de utilitate publică.

  Evidenţă actualizată (cuprinzând următorii indicatori):

  • denumire,

  • baga legală,

  • anul dobândirii statutului.

  Neidentificarea tuturor persoanelor juridice fără scop patrimonial cu statut de utilitate publică

  Obiectiv specific nr. 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale


  Indicatori de performanță

  Riscuri

  1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice

  Nr. recomandări formulate

  Gradul de implementare a recomandărilor formulate

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Structuri de audit consolidate
  Lipsa cooperării din partea autorităților publice

  2. Auditarea externă a sistemelor de integritate organizațională la nivelul administrației publice centrale și, ulterior, la nivelul administrației publice locale

  Nr. de instituții din administrația publică centrală auditate extern

  Nr. de instituții din administrația publică locală audiate extern

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Lipsa cooperării din partea
  autorităților publice

  Lipsa de

  specializare pe

  teme de

  integritate a auditorilor externi

  Întârzieri în derularea misiunilor de audit extern

  3. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente

  Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial

  Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Întârzieri în elaborarea evaluării

  4. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora

  Nr. de aplicații informatice dezvoltate

  Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului  Dificultăți tehnice  Utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate

  5. Elaborarea Strategiei Naționale pentru lupta antifraudă 2021-2027, sub coordonarea Departamentului pentru lupta antifraudă

  Proiect al Strategiei pus în dezbatere publică Actul normativ adoptat

  Întârzieri în elaborarea proiectului de document strategic
  Lipsa unui plan de acțiune sau a unui mecanism de monitorizare a strategiei

  6. Organizarea de acțiuni de conștientizare și de formare profesională în vederea eficientizării cooperării cu EPPO în cursul investigaţiilor sau al urmăririlor penale desfăşurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale

  Nr. de acțiuni de conștientizare și formare profesională organizate

  Nr. de participanți la sesiunile de formare Feedback din partea persoanelor instruite

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Lipsa interesului personalului

  Obiectiv general 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE


  Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate


  Indicatori de performanță

  Riscuri

  1. Consolidarea mecanismului de prioritizare a alocărilor bugetare şi evaluare a oportunităţii deciziilor MS şi CNAS privind utilizarea fondurilor publice conform unor metodologii specific;

  Mecanism de prioritizare a investiţiilor consolidat


  Personal angajat şi mecanism consolidat


  Act normativ publicat pentru obligativitatea completării registrelor naţionale


  Registre de boli funcţionale la nivel naţional

  Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare


  Control ineficient asupra modului de introducere și validare a datelor în registre / Proces defectuos de asigurare a calității datelor introduse


  Implementarea defectuoasă a soluţiilor software la nivel naţional sau local
  Mecanism pentru

  monitorizarea aplicării ghidurilor clinice funcţional


  2. Transparentizarea utilizării resurselor publice prin publicarea centralizată a datelor privind achiziţiile din sănătate (pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice);

  Act normativ publicat care stabilește obligativitatea încărcării de informații privind contractele de achiziţie şi actele adiţionale pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice.

  Lipsa cooperării managerilor instituţiilor în publicarea transparentă a datelor


  Probleme cu implementarea soluţiei software  Nr. și tipuri de seturi de date publicate pe site-ul www.ms.ro și alte platforme informatice.


  Implementarea defectuoasă a soluţiilor software la nivel naţional sau local


  Toate transferurile de valoare dintre personalul medical și industria farmaceutică publicate prin ANMDM


  3. Suplimentarea şi consolidarea structurilor de control și integritate ale MS şi CNAS;

  Act normativ modificat pentru a permite ministrului sănătăţii să dispună efectuarea controlului pentru activităţile finanţate de la MS, la unităţile sanitare care nu sunt în subordinea MS, fără a fi nevoie de acordul autorităţilor locale/ unităţilor sanitare private

  Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare


  Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al MS şi CNAS  Nr. de parteneriate realizate cu instituții naționale şi internaționale specializate în prevenirea fraudelor și corupției în sănătate (ex. EHFCN)


  4. Instituirea la nivelul MS şi CNAS

  Ordin al ministrului sănătății și

  Nealocarea resurselor umane

  image

  a unui mecanism comun de monitorizare şi control al

  al președintelui CNAS pentru definirea metodologiei de monitorizare și control în

  şi financiare necesare


  furnizorilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate

  cadrul acțiunilor de control comune pentru furnizorii din sistemul de asigurări sociale de sănătate


  Personal adiţional angajat în cadrul MS

  Neadoptarea actului normativ


  Implementarea defectuoasă a soluţiilor software la nivel naţional sau local  Nr.ul de alerte generate de mecanismul de monitorizare care au dus la realizarea de controale
  Nr.ul de controale realizate
  Soluţie software dezvoltată şi funcţională


  5. Consolidarea mecanismului de trasabilitate a medicamentelor pe piața românească

  Convenţia Medicrime ratificată

  Neadoptarea actului normativ de ratificare

  Actul normativ adoptat nu asigură conformitatea cu prevederile Convenției Medicrime

  6. Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile şi conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management;

  Introducerea unui contract standard de management al apitalelor publice în care să se regăsească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile şi conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management ;

  Actualizarea contractelor de management încheiate anterior

  Număr şi tip de măsuri dispuse în gestionarea eşecului de management

  Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare


  Neaprobarea formei standard a contractului de management în care să se regăsească indicatorii de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile şi conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management


  7. Optimizarea implementării Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților şi instituțiilor publice centrale, în cadrul sistemului de sănătate publică

  Număr şi tip de măsuri luate în vederea optimizării implementării

  Număr de riscuri identificate

  Număr şi tipul de măsuri de intervenţie

  Nealocarea şi financiare

  resurselor umane necesare

  8. Desfăşurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparenţa, etica şi integritatea, dedicate personalului din instituţiile din sistemul de sănătate publică

  Număr şi tip de activităţi organizate

  Feed-back al grupului ţintă

  Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

  Lipsa de interes din partea grupului ţintă


  Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul național de educație


  Indicatori de performanță

  Riscuri

  1. Abordarea în cadrul disciplinelor ce vizează dezvoltarea şi diversificarea competențelor sociale şi civice în cadrul învățământului preuniversitar a tematicilor referitoare la prevenirea victimizării şi discriminării, gestionarea agresivității, prevenirea corupției, statul de drept

  Nr. de cadre didactice formate pentru predarea tematicilor referitoare la prevenirea victimizării şi discriminării, gestionarea agresivității, prevenirea corupției

  Nr. şi tipul de teme/ exerciții cuprinse în curriculum-ul disciplinei ce vizează dezvoltarea şi diversificarea competențelor sociale şi civice în cadrul învățământului preuniversitar

  Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare


  Lipsa specializării cadrelor didactice pentru predarea tematicilor avute în vedere


  Predarea de o manieră formală a tematicilor


  Lipsa de interes a elevilor

  2. Aprobarea unui ghid

  Ghid elaborat,

  aprobat

  şi

  Neutilizarea ghidului pentru

  pentru elaborarea codului de

  diseminat  elaborarea codului de etică

  etică, adaptat nevoilor specifice,

  la nivelul unităților de

  învățământ preuniversitar

  3. Consolidarea publicării

  Raport anual privind

  Opacitatea

  instituțiilor

  de

  standardizate a informațiilor privind veniturile, cheltuielile,

  activitatea de cercetare,

  învățământ
  achizițiile publice, sponsorizările, precum și activitatea academică de la nivelul unităților sistemului de învățământ de stat/ instituțiilor de învățământ (publicare centralizată/agregată)

  academică și financiară întocmit şi publicat

  Profilul google academic al fiecărui cadru didactic

  Nr. declarații de avere și de interese publicate de persoanele cu funcții de conducere și control din cadrul unităților sistemului de învățământ de stat


  Lipsa profilului google academic


  Cuantumurile veniturilor și cheltuielilor publicate

  Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare


  Nr. execuții bugetare publicate  Nr. contracte publice publicate  Bunuri și servicii achiziționate  Suma anuală a sponsorizărilor primite publicată


  4. Extinderea protocolului privind educația juridică în școli inclusiv pentru mediul universitar

  Semnarea protocolului extins;

  Nr. şi tip de activităţi desfăşurate în baza protocolului

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Lipsa organizării de activități în baza protocolului  Lipsa de interes pentru organizarea de activități

  5. Consolidarea mecanismelor de

  autorizare / acreditare /

  Stabilire criterii clare de acreditare;

  Asigurarea transparenţei procedurii de acreditare;


  Mecanism de evaluare continuă a calității serviciilor instituit

  Sistem de selecție aleatorie dezvoltat

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  certificare a furnizorilor de


  cursuri anticorupție din


  perspectiva calității serviciilor,


  inclusiv prin instituirea unui


  mecanism de evaluare continuă a


  calității serviciilor și dezvoltarea


  unui mecanism de selecție


  aleatorie a evaluatorilor ANC


  prezenți la examenele de


  certificare în urma derulării


  cursurilor cu respectarea


  obligațiilor de evitare a


  conflictelor de interese și  pantouflage-ul între aceștia și furnizorii de formare;  6. Reglementarea la nivelul legislației primare a situațiilor care pot genera conflicte de interese sau incompatibilități în rândul personalului didactic, precum practicile de tipul meditațiilor acordate de către personalul didactic elevilor de la propriile clase, participarea la after-school-urile deținute de către personalul didactic a elevilor de la propriile clase, elaborarea subiectelor de examinare de către personalul didactic pentru elevii de la propriile clase

  Identificarea situaţiilor care pot genera conflicte de interese sau incompatibilități

  Act normatriv revizuit/ completat/ adoptat care să stipuleze interdicții clare, vizând practicile de tipul meditațiilor acordate de către personalul didactic elevilor de la propriile clase, participarea la after-school-urile deținute de către personalul didactic a elevilor de la propriile clase, elaborarea subiectelor de examinare de către personalul didactic pentru proprii elevi

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Întârzieri în adoptarea de acte normative

  7. Creșterea obiectivității prin identificarea de soluții IT în vederea desemnării componenței formatelor de evaluare din cadrul sistemului de învățământ (precum ARACIS, ARACIP, CNPEE);

  Soluţii IT funcţionale

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  8. Asigurarea corectitudinii evaluărilor cadrelor didactice în conformitate cu obiectivele programelor de studii și cu normele de integritate prin stabilirea unei proceduri standard de selecție aleatorie a membrilor comisiilor de evaluare a acestora;

  Procedură standard de selecție aleatorie a membrilor comisiilor de evaluare a cadrelor didactice elaborată

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  9. Organizarea de cursuri de etică și integritate, cu accent pe cele destinate cadrelor didactice din învățământul superior care predau cursuri de etică şi integritate, și punerea accentului

  pe aspecte de etică în cursurile

  Nr. de cursuri organizate Feed-back al grupului ţintă

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Lipsa de interes pentru organizarea cursurilor


  de metodologie a cercetării în cadrul învățământului universitar;  10. Utilizarea de softuri anti- plagiat atât pentru evaluările majore (lucrări de licență, disertație, teze de doctorat etc.) din învățământul superior, cât și pentru evaluările curente din cadrul programelor de studii (de exemplu, eseuri);

  Reglementarea obligativităţii utilizării de softuri anti- plagiat atât pentru evaluările majore (lucrări de licență, disertație, teze de doctorat etc.) din învățământul superior, cât și pentru evaluările curente din cadrul programelor de studii (de exemplu, eseuri)

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Lipsa de interes pentru utilizarea acestora

  11. Uniformizarea aplicării standardelor de integritate prin exercitarea de către Ministerul Educației a unui rol activ de sprijin / îndrumare metodologică a tuturor responsabililor de implementarea SNA din unitățile subordonate sau aflate în coordonarea sa, inclusiv prin elaborarea de proceduri model

  Nr. şi tip de activităţi de sprijin/ îndrumare organizate

  Nr. de proceduri model elaborate

  Desfăşurarea de activităţi de popularizare a procedurilor model elaborate

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Lipsa de interes din partea grupului ţintă

  12. Transparentizarea şi standardizarea proceselor de luare a deciziilor în domeniul asigurării calității, concomitent cu clarificarea rolurilor instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu (de exemplu, MEN – ARACIS), astfel încât deciziile din domeniu să fie predictibile și ușor de urmărit de către beneficiarii lor și de către societate.

  Nr. şi tip de măsuri de transparentizare luate

  Procese standardizate de luare a deciziilor în domeniul asigurării calității, concomitent cu clarificarea rolurilor instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu stabilite şi popularizate

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Lipsa de interes din partea grupului ţintă

  13. Evaluarea impactului și, după caz, revizuirea periodică a instrumentelor de monitorizare, evaluare și sancționare a abaterilor de la etica și integritatea academică

  Evaluarea impactului abaterilor de la etica şi integritatea academică cu formularea de recomandări, după caz

  După caz, revizuirea instrumentelor de monitorizare, evaluare și sancționare pe baza nevoilor identificate în cadrul evaluării

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Caracterul formal al demersului


  Obiectiv specific 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administraţia publică locală


  Indicatori de performanță

  Riscuri

  1. Crearea unui cadru de uniformizare a procedurilor administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate

  Un ghid privind elaborarea procedurilor

  Nr. de tematici care au fost avute în vedere pentru elaborarea ghidului

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Nr. instituţii care au adoptat/şi-au revizuit procedurile pe baza ghidului


  2. Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (în ceea ce privește cele cinci proceduri administrative descrise în cadrul Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție ) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean

  Dezvoltare platforma online la nivel national pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupţie

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice şi proceduri

  3. Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale

  Indexul integrității în administrația publică locală actualizat şi publicat

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Întârzieri în actualizarea scorului index al integrității

  4. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității

  Nr. şi tip de activităţi desfăşurate

  Sustenabilitatea proiectelor/activităţilor realizate

  Feed-backul grupului ţintă

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile


  5. Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru APL în vederea accesării fondurilor publice

  Nr. şi tip de condiţii stabilite

  Procedură/măsuri de monitorizare a îndeplinirii condiţiilor

  Act normativ adoptat

  Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ

  Lipsa monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

  6. Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program.

  Nr. de informaţii publicate

  Mecanisme de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcționale

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Neaplicarea actului normative adoptat

  Obiectiv specific nr. 4.4. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice


  Indicatori de performanță

  Riscuri

  1. Analizarea practicii judiciare în materie de achiziții publice, analiză utilă pentru unificarea practicii, inclusiv prin promovarea recursurilor în interesul legii (măsură preluată din SNA 2012-2015)

  Nr. de hotărâri definitive contradictorii analizate


  Nr. de recursuri în interesul legii promovate

  Nealocarea resurselor umane necesare efectuării analizei


  Lipsa sesizării unei practici neunitare

  2. Elaborarea unei hărți naționale de risc, care să aibă drept scop identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție

  Nr. de funcții vulnerabile la corupție identificate


  Nr. de domenii în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției

  Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupției


  Caracterul formal al demersului


  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  3. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva

  Modificarea reglementărilor pentru consolidarea statutului


  Raportul între nr.ul de intrări / ieșiri din sistem

  Întârziere în adoptarea unui act normativ în vederea consolidării statutului


  Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție


  tentativelor de intimidare

  Nr. de sesizări a organelor de urmărire


  sau corupere

  penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare

  Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului  specializat în achiziții  publice

  4. Elaborarea unor ghiduri pentru achiziții publice directe și modele de proceduri pentru procedurile instituționale exceptate de la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

  Nr. de ghiduri elaborate


  Nr. de modele de proceduri elaborate

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Neaplicarea ghidurilor elaborate

  5. Continuarea reformei controlului ex-ante prin creșterea capacității personalului implicat în această activitate de a identifica acele elemente care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate

  Nr.ul de persoane implicate în realizarea controlului ex-ante care au fost formate profesional

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Neidenficarea corectă a elementelor care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate

  7. Adăugarea în

  documentația de achiziții a

  Adoptare act normativ pentru a completa documentația de achiziții

  Întârziere în adoptarea actului normativ

  unor chestionare privind programele de integritate ale ofertanților

  Nr. chestionare completate Nr. riscuri identificate


  Obiectiv specific nr. 4.5. - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în mediul de afaceri


  Indicatori de performanță

  Riscuri

  1. Continuarea demersurilor României de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE şi al grupurilor de lucru relevante ale organizaţiei, şi, în special, în Grupul de lucru Anti-mită. Aceasta presupune, de asemenea, aderarea la Convenția privind combaterea mituirii

  funcționarilor publici străini

  Finalizarea implementării proiectului comun cu Secretariatul OCDE


  Proiecte/activități de promovare a integrității în afaceri

  Rezerve ale statelor membre OCDE privind extinderea componenței grupului de lucru


  Neimplementarea recomandărilor formulate de OCDE


  în tranzacțiile comerciale internaționale, adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997, intrată în vigoare la data de 15 februarie 1999 şi punerea în aplicare a acesteia  2. Reglementarea

  Adoptare act normativ pentru reglementarea funcției de conformitate

  Standard ocupațional pentru ofițerii de conformitate reglementat

  Nr.ul de întreprinderi publice care au desemnat ofițer de conformitate.

  Întârzieri în adoptarea actului normativ


  Neaplicarea prevederilor noului act normativ

  Lipsa de specializare a angajaților cu privire la mediul de conformitate

  introducerii funcției de

  conformitate în cadrul

  întreprinderilor publice și

  crearea unui standard

  ocupațional adecvat pentru

  ofițerii de conformitate;

  3. Dezvoltarea unui sistem național de monitorizare a conformității din perspectiva integrității, la nivelul întreprinderilor publice

  Sistem monitorizare a conformității funcțional


  Nr.ul întreprinderilor publice care raportează

  Întârzieri în asigurarea funcționalității sistemului de monitorizare a conformității

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  4. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru

  promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice

  Nr. planuri de integritate adoptate de către întreprinderile publice

  Caracter formal al elaborării planurilor de integritate


  Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextul organizațional
  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  5. Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat şi sectorul public

  Nr. bune practici identificate


  Nr. de activităţi comune de formare profesională

  Nivel scăzut de participare şi implicare a

  reprezentanţilor din sectorul public şi mediul de afaceri


  Gradul de preluare a bunelor practici  6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât şi locale

  Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă lista întreprinderilor la care statul este acționar (prin structuri centrale și locale) cu următorii indicatori:


  • date financiare,


  • indicatori de performanță,

  Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar  - scrisoarea de așteptări,
  - contractul de mandat,
  - subvenții primite.


  7. Elaborarea unui studiu privind incidentele de integritate şi a măsurilor de remediere luate în mediul de afaceri din România

  Studiu elaborat și publicat

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Neutilizarea studiului elaborat de către grupul țintă

  8. Aplicarea standardelor aferente open contracting data

  Nr. seturi de date publicate

  Neimplementarea OCSD de către instituțiile publice


  Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS


  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  9. Încurajarea operatorilor

  privați să introducă în

  Nr. de campanii de conștientizare organizate

  Nivel scăzut de aplicare a clauzelor anticorupție

  contracte clauze

  anticorupție, care să

  Nr. activități de prezentare de bune practici


  permită părții care nu se află

  în culpă să denunțe

  Nr. materiale educative diseminate


  unilateral contractul în cazul  în care cealaltă parte este  condamnată definitiv pentru  corupție și să utilizeze
  chestionare de due diligence pentru evaluarea porgramelor de integritate ale partenerilor de afaceri, pe întreg lanțul de aprovizionare și distribuție;  Obiectiv specific nr. 4.6. - Creșterea transparenţei publicităţii politice şi a integrităţii finanţării partidelor politice, precum şi a integrităţii alegerilor şi referendumurilor


  Indicatori de performanță

  Riscuri

  1. Includerea unei definiții a publicității politice în Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Reglementarea definiţiei publicităţii politice în Legea nr. 334/2006

  Nereglementarea / întârzieri în reglementarea definiţiei publicităţii politice

  2. Creşterea transparenţei informaţiilor privind publicitatea politică online, precum şi persoanele implicate în finanţarea, pregătirea, amplasarea şi distribuţia de publicitate politică, concomitent cu marcarea ca atare a publicităţii politice

  Reglementarea în Legea nr. 334/2006 a unor reguli care să asigure creşterea transparenţei informaţiilor privind publicitatea politică online, precum şi persoanele implicate în finanţarea, pregătirea, amplasarea şi distribuţia de publicitate politică

  Marcarea ca atare a publicităţii politice

  Transmiterea către AEP a informaţiilor privind publicitatea politică online, precum şi persoanele implicate în finanţarea, pregătirea, amplasarea şi distribuţia de publicitate politică

  Nereglementarea / întârzieri în reglementarea unor reguli care să asigure creşterea transparenţei informaţiilor menţionate


  Nemarcarea publicităţii politice  Netransmiterea / transmiterea cu

  întârziere / transmiterea incompletă către AEP a informaţiilor privind publicitatea politică online,

  precum şi

  persoanele implicate în finanţarea,

  pregătirea, amplasarea şi
  distribuţia de publicitate politică


  Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

  3. Raportarea şi centralizarea electronică a informaţiilor privind finanţarea activităţii curente a partidelor politice, finanţarea campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum

  Nr.ul de raportări transmise către AEP Nr.ul de sesizări

  Nr.ul de sancţiuni

  Nr.ul de raportări centralizate electronic

  Netransmiterea / transmiterea cu

  întârziere / transmiterea incompletă a raportărilor către AEP

  Imposibilitatea centralizării electronice a informaţiilor

  Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare

  4. Asigurarea publicității în formate accesibile a surselor de finanțare a activității partidelor politice, a campaniilor electorale şi a campaniilor pentru referendum, precum și a cheltuielilor aferente

  Publicarea în formate accesibile a surselor de finanţare, precum şi a cheltuielilor aferente

  Nepublicarea /

  publicarea în formate neaccesibile a

  surselor de finanţare, precum şi a cheltuielilor aferente

  5. Modificarea criteriilor de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în vederea extinderii ariei de acordare a acestora şi în cazul partidelor politice care, deşi nu au obţinut mandate în Parlament sau în consiliile judeţene, beneficiază de un grad de reprezentativitate semnificativ

  Modificarea Legii nr. 334/2006 cu privire la criteriile de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, în vederea extinderii ariei de acordare a acestora

  Modificarea cu întârziere a Legii nr. 334/2006


  6. Formarea continuă a persoanelor care pot deveni membri ai birourilor electorale și ai oficiilor electorale, a experților electorali, precum și a operatorilor de calculator, cu privire la aspectele de integritate specifice proceselor electorale şi la diminuarea riscurilor de corupţie, precum şi instituirea unui mecanism de evaluare a performanţelor acestora

  Nr. de evenimente de formare continuă Nr. de participanţi


  Ghiduri elaborate


  Instituirea unui mecansim de evaluare a performanţelor acestora

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  7. Reglementarea şi punerea la dispoziția birourilor electorale și a oficiilor electorale a unui instrument informatic de verificare a decăderilor și interdicțiilor privind dreptul de a fi ales și dreptul de a ocupa o funcție publică eligibilă

  Reglementarea posibilităţii folosirii unui instrument informatic de verificare a decăderilor şi interdicţiilor privind dreptul de a fi ales şi dreptul de a ocupa o funcţie publică eligibilă de către birourile electorale şi oficiile electorale

  Punerea la dispoziţia birourilor şi oficiilor electorale a instrumentului informatic menţionat

  Nereglementarea / reglementarea cu întârziere a posibilităţii folosirii instrumentului informatic


  Lipsa resurselor bugetare pentru

  punerea la

  dispoziţia birourilor şi oficiilor

  electorale a instrumentului informatic menţionat

  8. Adoptarea măsurilor necesare pentru operaţionalizarea Reţelei electorale naţionale reglementate de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

  Reglementarea prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente, a atribuţiilor, structurii, organizării şi funcţionării Reţelei electorale naţionale, precum şi a indemnizaţiilor ce revin membrilor acesteia

  Neadoptarea Hotărârii de Guvern privind operaţionalizarea Reţelei electorale naţionale


  Obiectiv specific nr. 4.7. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea membrilor Parlamentului


  Indicatori de performanță

  Riscuri

  1. Îmbunătăţirea transpa- renţei procesului legislativ:

   1. prin dezvoltarea în continuare a regulilor privind dezbaterile, consultările şi audierile publice, incluzând criterii pentru un Nr. limitat de circumstanţe în care să fie ţinute şedinţe secrete şi asigurarea implementării acestora în practică;

   2. prin evaluarea practicii existente şi revizuirea în consecinţă a regulilor pentru a asigura publicitatea în timp util a proiectelor legislative, amendamentelor la aceste proiecte, precum şi a agendelor şi rezultatelor şedinţelor comisiilor, şi pentru a asigura termene adecvate pentru depunerea amendamentelor şi

  Regulamente modificate în sensul măsurii

  Neadoptarea /

  întârzieri în adoptarea modificărilor legislative


  Nepublicarea /

  publicarea cu

  întârziere a

  proiectelor legislative

  / amendamentelor / agendelor / rezultatelor şedinţelor comisiilor

  (iii) prin luarea măsurilor corespunzătoare pentru ca procedura de urgenţă să fie aplicată cu titlu de excepţie într-un Nr. limitat de circumstanţe  2. Asigurarea existenţei unui mecanism de respectare a Codului de conduită atunci când este necesar

  Reglementarea unui mecanism de respectare a Codului de conduită prin Hotărârea nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor

  Mecanism de respectare a prevederilor codului implementat

  Nr. de încălcări ale prevederilor Codului de conduită

  Nemodificarea /

  întârzieri în modificarea Hotărârii nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor

  Neimplementarea mecanismului de  Nr. și tip de sancțiuni dispuse

  respectare a prevederilor Codului de conduită al

  deputaţilor şi senatorilor

  3. Stabilirea unui set robust de reguli cu privire la cadouri, ospitalitate, favoruri şi alte beneficii pentru parlamentari şi asigurarea că un astfel de sistem este înţeles şi aplicat în mod corespunzător

  Modificarea Hotărârii nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor

  Nr. situații de consiliere cu privire la cadouri/ ospitalități/ favoruri/ alte beneficii

  Nemodificarea /

  întârzieri în modificarea Hotărârii nr. 77/2017 privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor

  4. Introducerea de reguli privind modul în care membrii Parlamentului să interacţioneze cu persoane care desfășoară activități de lobby şi alţi terţi care încearcă să influenţeze procesul legislativ

  Reglementarea modului în care membrii Parlamentului pot să interacţioneze cu persoane care desfăşoară activităţi de lobby şi cu alţi terţi care încearcă să influențeze procesul legislativ


  Nr. de întâlniri între membrii Parlamentului și alte persoane care desfăşoară activităţi de lobby sau care încearcă să influențeze procesul legislativ

  Nereglementarea / întârzieri în reglementarea acestor situaţii

  5. Analizarea și îmbunătățirea sistemului de imunități al senatorilor în exercițiu, inclusiv al acelora care sunt și actuali sau foști membri ai Guvernului, inclusiv prin reglementarea unor criterii clare și obiective privind deciziile de ridicare a imunității

  Regulamentul Senatului modificat

  Nemodificarea Regulamentului Senatului / întârzieri în adoptarea modificărilor legislative

  6. Autoritatea parlamentară să înfiinţeze pentru membrii săi (i) un sistem de consiliere prin care parlamentarii să poată

  solicita sfaturi în materie

  Regulamente modificate


  Nr. ședințe de consiliere

  Nemodificarea Regulamentelor /

  întârzieri în adoptarea


  de integritate şi (ii) să ofere formare specializată şi regulată cu privire la implicaţiile normelor existente şi a celor care vor fi adoptate în materia prezervării integrităţii parlamentarilor, inclusiv viitorul Cod de conduită

  Nr. cursuri de formare specializată

  modificărilor legislative

  7. Asigurarea unei cooperări interinstituţionale corespunzătoare cu privire la raportarea gradului de implementare a recomandărilor formulate de organismele internaţionale în materia luptei împotriva corupţiei

  Nr. de răspunsuri transmise de către cele două Camere ale Parlamentului la solicitările privind gradul de implementare a recomandărilor formulate de organismele internaţionale în materia luptei împotriva corupţiei

  Netransmiterea /

  transmiterea cu

  întârziere /

  transmiterea incompletă a informaţiilor relevante

  Obiectiv specific nr. 4.8. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecţiei mediului înconjurător


  Indicatori de performanță

  Riscuri

  1. Instruirea personalului din cadrul autorităților publice centrale şi locale și a reprezentanților sectorului privat cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) şi diminuarea riscurilor de corupţie

  Nr.ul de sesiuni de formare/informare desfăşurate

  Nr.ul de persoane formate

  Adaptarea materialelor/informaţiilor diseminate în cadrul sesiunilor de formare/informare specificului activităţii

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Lipsa de interes din partea grupului țintă


  Caracterul formal al instruirilor

  2. Identificarea activităților care sunt cele mai vulnerabile la corupţie

  Realizarea unui studiu care să cuprindă:

  • Criterii avute în vedere în evaluarea activităților cele mai vulnerabile la corupție;

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Idenficarea eronată a activăților vulnerabile  • Analiza activităților specifice fiecărui domeniu de mediu;

  • Identificarea celor mai vulnerabile activități;

  • Plan de măsuri specifice în vederea prevenirii faptelor de corupție

  Grad de implementare al planului de măsuri specifice în vederea prevenirii faptelor de corupție


  3. Colaborarea cu PÎCCJ, CSM, INM, ME și MAI în vederea dezvoltării unei curricule pt formarea profesională a practicienilor implicaţi în prevenirea şi combaterea criminalităţii de mediu, care să includă aspecte privind prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie asociate (Recomandare 8. GENVAL - ar trebui să ofere mai multe oportunități de formare pentru practicienii implicați în depistarea și/sau combaterea infracțiunilor împotriva mediului (de exemplu poliția, autoritățile vamale, procurori și judecători)

  Grup de lucru constituit/platforma de colaborare

  Curricula dezvoltată

  Nr. de sesiuni de formare profesională a practicienilor organizate

  Nr. de practicieni care au beneficiat de formare

  Feedback din partea acestora cu privire la utilitatea sesiunilor de formare

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Neaplicarea curriculei dezvoltate

  4. Dezvoltarea/consolidarea parteneriatelor cu organizațiile non-guvernamentale/sectorul privat ce activează în domeniul protecţiei mediului (GENVAL

  10.1.2. 2. statele membre sunt încurajate să elaboreze instrumente eficace de cooperare cu ONG-urile pentru îmbunătățirea soluționării plângerilor din domeniul mediului, precum cele stabilite între autoritățile române și

  Nr. de parteneriate încheiate

  Nr. şi tip de activități desfăşurate

  Sustenabilitatea rezultatelor

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Neimplicarea instituțiilor publice în acest demers


  Lipsa de interes din partea organizațiilor non- guvernamentale / sectorului privat pentru încheierea unor astdel de parteneriate


  Greenpeace; (a se vedea 5.1.5 și 5.5)  Neaplicarea parteneriatelor


  efectivă a

  Obiectiv specific nr. 4.9. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural


  Indicatori de performanță

  Riscuri

  1. Adoptarea unui cadru transparent, bazat pe criterii obiective pentru numirea, organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate;

  Adoptare act normativ

  Nr. de criterii obiective introduse

  Nr. de comisii de specialitate a căror

  Întârzieri în adoptarea actului normativ

  Neaplicarea criteriilor obiective pentru constituirea comisiilor de specialitate


  componență a fost numită  după adoptarea actului  normativ


  2. Identificarea situaţiilor care pot genera conflicte de interese pe parcursul emiterii certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizațiilor

  Nr. de situații identificate

  Nr. de măsuri de remediere luate

  Caracterul formal al analizei Neluarea unor măsuri de remediere

  3. Adoptarea unui cod de etică pentru membrii comisiilor de specialitate, precum și reglementarea obligației membrilor comisiilor de specialitate de a depune declarații de interese;

  Cod de etică adoptat

  Adoptare act normativ care reglementează obligația membrilor comisiilor de specialitate de a depune declarații de interese

  Neconsultarea membrilor comisiilor de specialitate pentru elaborarea codului de etică


  Adoptarea unui cod de etică neadaptat nevoilor  Întârzieri în adoptarea actului normativ care reglementează obligația membrilor comisiilor de specialitate de a depune declarații de interese

  4. Transparentizarea, simplificarea și informatizarea procesului de emitere a certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizațiilor și ordinelor de ministru

  Nr. set de informații care sunt publicate

  Nr. de etape simplificate

  Nr. de etape automatizate

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  referitoare la obiective de patrimoniu cultural  5. Întărirea mecanismului de inspecție şi control cu privire la emiterea certificatelor, acordurilor, avizelor, autorizațiilor și ordinelor de ministru referitoare la obiective de patrimoniu cultural;

  Nr. de inspecții / controale realizate

  Nr. de procese-verbale emise

  Nr. de concluzii și / sau recomandări

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Nerespectarea recomandărilor formulate


  Neorganizarea de inspecții și/sau controale

  6. Elaborarea şi implementarea de proceduri operaţionale având conţinut cadru unitar la nivelul serviciilor deconcentrate ale ministerului.

  Nr. de proceduri operaționale adoptate

  Nr. de servicii

  deconcertate ale ministerului care aplică procedurile

  Întârzieri în elaborarea procedurilor operaționale


  Caracterul formal al demersului

  OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPŢIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

  Obiectiv specific nr. 5.1. – Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local


  Indicatori de performanță

  Riscuri

  1. Efectuarea de investigaţii profesioniste şi imparţiale în cazurile de competenţa DNA

  Evoluţia nr. dosare per procuror şi per secţie/serviciu teritorial


  Nr. de confirmări acte în instanţă

  Nealocarea resurselor umane şi financiare suficiente

  Adoptarea de amendamente legislative care să lipsească de eficienţă cadrul legislativ şi instituţional anticorupţie  Nr. de infirmări acte în instanţă  2. Alocarea unui sediu nou al DNA și asigurarea resurselor financiare necesare amenajării noului sediu, care să fie adecvat inclusiv din perspectiva structurii de sprijin EPPO și pentru Serviciul Tehnic, care urmează a fi dezvoltat

  Sediu identificat


  Alocarea sediului


  Resurse financiare alocate

  Nealocarea resurselor necesare


  Sediul nou nu necesităților DNA

  financiare


  corespunde

  3. Dezvoltarea în continuare a Serviciului Tehnic aferent DNA, inclusiv la nivel teritorial (3 centre zonale, cu personal din cei 90 de ofțieri de poliție prevăzuți), pentru a putea îndeplini sarcinile rezultate din aplicarea metodelor speciale de supraveghere tehnică prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv ca o consecință a Deciziei CCR nr. 51/2016

  Dezvoltarea serviciului tehnic aferent DNA, inclusiv la nivel teritorial (3 centre zonale, cu personal din cei 90 de ofțieri de poliție prevăzuți)


  Nr. posturi alocate

  Nealocare resurse financiare necesare

  umane

  și

  4. Asigurarea resurselor financiare și umane necesare desfășurării activităților de suport al investigațiilor în cauze de corupție la nivel înalt prin alocarea și bugetarea unui Nr. suplimentar de 90 de posturi de ofițeri de poliție judiciară în cadrul DNA

  90 de posturi de poliţie judiciară alocate

  90 de posturi de poliţie judiciară bugetate

  Nealocarea resurselor financiare necesare

  umane

  și

  5. Crearea unui Compartiment de analiză a datelor de interes operativ rezultate din dosarele

  instrumentate de DNA

  Crearea compartimentului de analiză a datelor de interes operativ

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de analize  Neidentificarea unor date de interes operativ suficiente pentru realizarea de analize

  6. Analiza anuală a datelor

  Efectuarea și

  Nealocarea resurselor umane

  rezultate

  din

  rechizitoriile

  comunicarea către ST SNA

  necesare


  întocmite de procurorii DNA și,

  a analizei anuale pentru

  Neidentificarea

  unor

  tipologii

  respectiv, din hotărârile

  identificarea tipologiilor

  infracționale  judecătorești definitive pentru

  infracţionale
  identificarea tipologiilor

  infracționale

  7. Intensificarea eforturilor de unificare a practicii judiciare în materie de corupție, inclusiv prin promovarea căilor ordinare de atac și a recursurilor în interesul legii;

  Nr. hotărâri judecătorești avute în vedere

  Nealocarea resurselor umane


  Neidentificarea unor aspecte de practică judiciară neunitară  Nepromovarea recursurilor în interesul legii

  8. Monitorizarea dosarelor

  penale mai vechi de 1 an de la

  Nr.ul de rapoarte de monitorizare

  Nr.ul dosarelor mai vechi de un an

  Măsurile dispuse pentru soluţionarea acestora

  Neefectuarea monitorizării periodice

  a dosarelor

  data sesizării de către


  conducătorii parchetelor și

  stabilirea măsurilor necesare


  Caracterul formal al monitorizării

  soluționării acestora


  9. Asigurarea sprijinului financiar și de infrastructură pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegaţi în România (inclusiv a celor trei birouri teritoriale)

  Resurse financiare alocate


  Infrastructura necesară alocată

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  10. Utilizarea efectivă a

  Date statistice privind

  Neaplicarea mecansimelor legale şi

  mecanismelor legale şi

  măsurile luate în vederea

  instituţionale

  instituţionale de recuperare a

  recuperării creanţelor


  creanţelor provenite din

  provenite din infracţiuni


  infracţiuni.  11. Creșterea capacității Poliției Române pentru culegerea de informații, investigarea și cercetarea penală a faptelor de corupție conform competențelor, prin specializarea personalului și

  asigurarea resurselor

  Nr. polițiști specializați

  Nr. echipamente specifice achiziționate

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  materiale și financiare necesare  12. Dezvoltarea capacității operaționale a structurilor Poliției Române care desfășoară activități privind protecția martorilor, constatarea infracțiunilor flagrante, folosirea investigatorilor sub acoperire, colaboratorilor ori informatorilor, respectiv care utilizează metode speciale de supraveghere sau cercetare prevăzute de lege, în cazul infracțiunilor de corupție

  Nr. de sisteme tehnice achiziționate


  Nr. de modificări structurale păerate


  Nr. de posturi încadrate


  Nr. de polițiști specializați

  Nealocarea resurselor financiare necesare

  umane

  și

  13. Dotarea tehnică și asigurarea resurselor finanicare și umane necesare cadrului operațional privind preveșirea și combaterea corupției.

  Numărul procedurilor de achiziție publică de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției

  Nealocarea resurselor financiare necesare

  umane

  și  Valoarea anuală a achizițiilor publice de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției
  Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice


  Indicatori de performanță

  Riscuri


  1. Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate, pentru a răspunde recomandărilor mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) și mecanismului privind statul de drept (Rule of Law)

  Analiză preliminară a contextului legislativ întocmită


  Propunere de lege ferenda elaborată

  Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare


  Consultare publică realizată


  2. Consolidarea ANI prin alocarea resurselor financiare şi umane necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor din Legea pentru transpunerea directivei privind protecţia avertizorilor în interes public

  Resurse financiare alocate

  Nr.ul de locuri vacante prin care a fost suplimentată schema de personal

  Nr.ul de posturi noi ocupate

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Lipsa interesului potențialilor candidați pentru a ocupa posturile

  3. Digitalizarea sistemului de declarare a averilor şi intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere şi procesare

  Soluții tehnice

  implementate pentru depunerea declarației electronice în format exclusiv electronic

  Nr. de declarații depuse în format electronic

  Resurse informatice și logistice insuficiente

  Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor

  4. Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidenţa Legii nr. 176/2010

  Nr. de sesiuni organizate Nr. de persoane instruite

  Feedback din partea persoanelor instruite

  Nealocarea resurse umane și financiare necesare

  Caracterul formal al sesiunilor de instruire

  5. Elaborarea unui pachet de tip „induction” adresat demnitarilor și cabinetelor acestora, care să faciliteze integrarea în cadrul administrației publice, inclusiv din perspectiva normelor de integritate aplicabile

  Nr. set de documente care sunt incluse în pachetul de tip

  „induction”


  Nr. demnitari cărora le-a fost trimis pachetul

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Lipsa de interes a grupului țintă


  6. Proiectarea unei platforme digitale de conștientizare și prevenire prin care părțile interesate relevante vor putea clarifica, singure, anumite obligații care vizează cadrul de integritate, pe care acestea trebuie să le respecte.

  O platformă digitală de conștientizare și prevenire dezvoltată

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Lipsa de interes a grupului țintă


  Obiectiv specific nr. 5.3. – Prevenirea şi combaterea corupţiei, ca facilitator activităţii grupurilor de criminalitate organizată


  Indicatori de performanță

  Riscuri

  1. Analiza practicii judiciare în materie de corupţie asociată criminalităţii organizate în vederea identificării tipologiilor relevante

  Raport de analiză realizat

  Nealocarea resurselor financiare și umane necesare


  Neidentificarea unor tipologii relevante

  2. Eficientizarea regimului de protecție a personalului implicat în activități de prevenire și combatere a corupției, cu accent pe oficialii care desfășoară activități în legătură cu grupurile de criminalitate organizată

  Nr. de sesizări privind presupuse tentative de corupere și/sau intimidare

  Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție


  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  3. Consolidarea capacităţii organelor de urmărire penală de a identifica situaţiile în care grupurile de criminalitate organizată beneficiază de sprijin din partea unor oficiali

  Nr. cursuri de formare profesională


  Nr. bune practici prezentate

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Lipsa de interes a grupului țintă


  Nr. oficiali publici alocați pentru identificarea unora stfel de situații  Nr. mecanisme folosite în identificare  4. Dezvoltarea unui mecanism care să declanșeze alerte în situația în care sistemele informatice ale agenţiilor de aplicare a legii sunt interogate în vederea obținerii ilegale de informații operative.

  Mecanism dezvoltat


  Nr. alerte declanșate

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Neutilizarea mecanismului dezvoltat

  5. Analiza și, după caz, revizuirea cadrului legislativ de funcționare a DGA în vederea alinierii la exigențele de politică penală generală și pentru adaptarea capacității operaționale la tendința și dinamica fenomenului de corupție.

  Analiză realizată

  După caz, act normativ adoptat

  Nealocarea resurselor financiare necesare

  umane

  și


  Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale

  1. Reglementarea funcției de coordonare metodologică a structurilor cu atribuții de control din cadrul ministerelor și autorităților din administrația publică centrală, cu respectarea independenței operaționale a acestora, în vederea creării unui standard de calitate în control, aplicabil la nivelul întregului aparat guvernamental.

  Act normativ adoptat


  Nr. întâlniri de lucru


  Nr. instrucțiuni / recomandări formulate

  Standard de calitate elaborat

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare


  Interesul scăzut al aparatului guvernamental pentru reglementarea unei funcții de coordonare metodologică

  2. Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din administrația publică centrală de a identifica riscurile și vulnerabilitățile

  instituționale, implicit pe cele

  Resurse umane suplimentare alocate


  Nr. controale realizate

  Nealocarea resurselor financiare necesare


  Nerealizarea de controale

  umane

  și


  ce vizează aspecte de integritate

  Nr. recomandări implementate

  Neaplicarea recomandărilor formulate

  3. Organizarea unor

  Nr. de sesiuni

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  s

  Caracterul formal al activităţilor

  Calitatea scăzută a sesiunilor de pregătire și perfecționare

  sesiuni de pregătire și perfecționare a personalului cu atribuții de control

  Nr. de persoane instruite

  Feedback din partea


  persoanelor instruite


  Rezultatele


  participanţilor


  înregistrare la testările


  de evaluare din cadrul


  activităților de formare

  4. Dezvoltarea unui mecanism de cooperare între structurile de control administrativ în vederea desfășurării unor acțiuni de control pluridisciplinare.

  Mecanism de cooperare dezvoltat


  Nr. de acțiuni de control pluridisciplinare realizate

  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

  Neorganizarea unor acțiuni de control pluridisciplinare


  Anexa nr. 3


  image

  evaluare

  Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de


  Număr

  Măsură preventivă

  Sediul materiei

  (Enumerarea nu este exhaustivă)

  Indicatori de evaluare

  1.

  image

  Cod etic/deontologic/de conduită

  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

  Număr de sesizări privind încălcări ale

  codului

  Număr de sesizări soluţionate

  Durata medie a procedurilor  image

  Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

  Număr de decizii prin care s-a confirmat

  încălcarea codului


  Număr de decizii infirmate în instanţă  image

  Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului

  Gradul de cunoaştere de către angajaţi

  a codului


  Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională  image

  Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor

  image

  Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor


  2.

  Declararea averilor

  image

  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

  Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere

  Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere  Legea nr. 176/2010 privind

  image

  integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea

  Număr de sesizări ale ANI

  Număr de decizii ANI privind personalul instituției
  image

  Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare

  Număr de decizii ale ANI puse în

  aplicare

  Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere şi declarațiile de interese

  Gradul de cunoaștere de către angajați

  a normelor privind declararea averilor

  Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională

  3.

  image

  Declararea cadourilor

  Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției

  Număr de cadouri înregistrate în

  registru

  Nr. de cadouri publicate pe site-ul

  instituției

  Nr. de cadouri păstrate de angajat
  Valoarea totală a cadourilor primite
  Gradul de cunoaștere de către angajați

  image

  a normelor privind declararea cadourilor
  image

  Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională

  4.

  image

  Conflicte de interese

  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

  Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de interese

  Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţia de interese  image

  Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,

  prevenirea şi sancţionarea

  Număr de declaraţii de abţinere

  Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situaţia de potenţial conflict de interese

  Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese

  Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese


  Gradul de cunoaştere de către angajaţi

  a normelor privind conflictul de interese
  image

  corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare

  Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică

  Codul penal


  Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

  Nr. de proceduri de achiziție analizate în

  PREVENT

  Nr. de avertismente de integritate emise

  image

  Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT

  5.

  Consilier de etică

  image

  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

  Număr de şedinţe de consultare

  Număr de angajaţi care au solicitat consiliere

  Gradul de cunoaştere de către angajaţi

  a normelor privind consilierul etic

  image

  Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

  6.

  Incompatibilităţi

  image

  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

  Număr de persoane aflate în stare de

  incompatibilitate

  Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituţie  image

  Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unei incompatibilităţi

  Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilităţi indiferent de calea de sesizare

  Număr de decizii confirmate de instanță Gradul de cunoaştere de către angajaţi

  a normelor privind incompatibilitățile  image

  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare

  Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

  7.

  Transparenţă în

  image

  procesul decizional

  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare

  Număr de proiecte de acte normative

  adoptate

  Număr de anunţuri publice privind

  proiectele de acte normative
  image

  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

  Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative


  image

  Gradul de acceptare şi preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise şi numărul de propuneri efectiv preluate)


  image

  Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare


  image

  Număr de şedinţe publice organizate la inițiativa instituției


  Număr dezbateri publice organizate


  Număr de participanţi la şedinţele

  image

  publice


  image

  Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile


  image

  Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice


  image

  Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţie


  image

  Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională


  image

  Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;


  Număr de demnitari înscriși în Registrul

  image

  Unic al Transparenței Intereselor


  image

  Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru


  image

  Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind transparența


  image

  Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională


  8.

  Acces la informaţii

  image

  de interes public

  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare

  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

  Număr de seturi de date publicate în

  format deschis pe platforma data.gov.ro

  Număr de solicitări de informaţii de

  interes public primite

  Număr de răspunsuri comunicate în

  termenul legal

  Număr de reclamaţii administrative

  image

  Număr de reclamaţii administrative soluţionate favorabil

  Număr de plângeri în instanţă

  image

  Număr de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public

  image

  Numărul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale

  image

  Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

  image

  Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind accesul la informații de interes public

  9.

  image

  Protecţia avertizorului de integritate

  Legea privind protecţia avertizorilor în interes public (Legislaţia de transpunere a Directivei 1937)

  Număr de raportări

  Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora

  Număr de situații de represalii la locul

  image

  de munca

  Număr de plângeri depuse in instanță

  image

  Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)

  image

  Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională

  10.

  image

  Interdicţii după încheierea angajării în cadrul

  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea

  demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,

  Număr de încălcări ale regimului legal

  Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului  instituţiilor publice

  image

  (Pantouflage)

  prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]

  image

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]

  image

  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]

  image

  Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]

  image

  Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]

  image

  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii [art. 45]

  image

  O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim- ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].

  de finanţare în caz de încălcare a art. 13

  alin. (1)

  Număr de sancţiuni aplicate de către instanţe

  11.

  Funcțiile sensibile

  image

  Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

  Număr funcţii sensibile identificate și

  inventariate

  Număr măsuri de control adecvate şi suficiente pentru administrarea şi gestionarea funcţiilor sensibile

  12.

  image

  Evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale și locale

  Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii

  de estimare a impactului în

  Numărul de riscuri identificate


  Numărul de masuri de intervenţie

  .
  image

  situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate


  13.

  image

  Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale și locale

  Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate

  Numărul de incidente de integritate

  Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârşit incidente de integritate

  Numărul persoanelor cu funcţii de execuţie care au săvârşit incidente de integritate

  Numărul de măsuri de control

  implementate


  Anexa nr. 4


  Standardul general de publicare a informaţiilor de interes public


  Secțiuni:


  A. Despre noi / Despre instituţie


  B. Informaţii de interes public / Interes public


  C. Contact


  D. Integritatea instituţională


  A. Secțiunea „Despre instituție” / „Despre noi” / „Minister”/ „Prezentare”


   1. Legislație privind organizarea și funcționarea instituției


   2. Prezentarea conducerii, cu publicarea CV-urilor aferente pentru demnitarii din conducere


    1. Lista completă a demnitarilor cu funcții de conducere


    2. Agenda conducerii conform standardelor RUTI


   3. Organizare


    1. Regulament de organizare și funcționare


    2. Organigrama


    3. Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea instituției + link la pagina web a subordonatei. Dacă subordonata nu are pagină de internet, atunci link-ul trebuie să conducă la o sub-pagină a instituției tutelare care să conțină informațiile pe care ar trebui să le afișeze subordonata. Aceasta este valabil și pentru instituțiile aflate în coordonare sau sub autoritate, precum și pentru întreprinderi publice.


    4. Carieră –anunțurile posturilor scoase la concurs


   4. Programe și strategii


   5. Rapoarte și studii


    1. Rapoarte


    2. Studii


  1. Secțiunea informații de interes public


   1. Solicitarea informațiilor de interes public – această secțiune va cuprinde atât trimiteri la actele normative din domeniu (cu link către http://legislație.just.ro): Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare, normele de aplicare (H.G. 123/2002), Legea reutilizării informațiilor din instituțiile publice, precum și:


    • Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 precum și datele de contact


    • Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001


    • Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative (refuz la solicitare și lipsa comunicării unui răspuns în termenul legal)


    • Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție ce pot fi publicate, conform legii


    • Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001


   2. Buletinul informativ al informațiilor de interes public


   3. Buget


    1. Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituții


     În această secțiune vor fi evidențiate distinct suma fondurilor europene atrase de fiecare instituție centrală.


    2. Situația plăților (execuție bugetară)


    3. Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi/beneficii


   4. Bilanțuri contabile


   5. Achiziții publice


    1. Programul anual al achizițiilor publice


    2. Centralizatorul achizițiilor publice


    3. Contractele de achiziție publică de peste 5000 de euro


    4. Documentele privind execuția contractului: declarații de calitate și conformitate, procese verbale de recepție, ordine de plată


   6. Declarații de avere și de interese ale personalului instituției publice


   7. Modelele de cereri/formulare tipizate


   8. Situaţia anuală a finanţărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial


  2. Secțiunea transparență decizională


   - Temei: Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare.


  3. Contact  1. Secțiunea „Despre noi” / „Despre Instituție”/

   „Prezentare”


   Tipul de informație publicată

   Temeiul demersului

   1. Legislație care reglementează organizarea și funcționarea instituției cu link către fiecare act

   normativ (disponibil în format electronic) în portalul http://legislatie.just.ro/ .

   Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001).

   2. Conducere

   2.1 Conducerea – lista completă a persoanelor cu funcții din conducere, cu nume și prenume. În cazul demnitarilor (miniștrii, secretari de stat,

   prefecți, directori ai agențiilor/companiilor de

   Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001).


   stat), a membrilor și directorilor din cadrul companiilor de stat/regiilor autonome, vor fi publicate CV-urile și fotografiile acestora.

   Aspecte aprobate de Guvernul României prin Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” din luna martie 2016.

   2.2. Agenda conducerii, cu o actualizare periodică și menționarea activităților desfășurate de conducerea instituției.

   Aspecte aprobate de Guvernul României prin Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” din luna martie 2016.

   3. Organizare

   3.1. Regulamentul de organizare și funcționare cu precizarea atribuțiilor departamentelor.

   Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001).


   3.2 Organigrama

   Prevedere expresă a legii nr. 544/2001 (Art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001), cu evidențierea următoarelor aspecte, aprobate de Guvernul României prin Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” din luna martie 2016;:


   · numărul maxim de posturi.

   Alături de organigramă va exista un link către Regulamentul de organizare și funcționare, pentru informații complete legate de atribuțiile structurilor componente.


   3.3. Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea instituției în cauză.

   Aspect aprobat de Guvernul României prin Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” din luna martie 2016.


   3.4 Carieră – publicarea anunțurilor posturilor scoase la concurs din cadrul respectivei instituții.

   Prevedere expresă a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.


   (Art. 39 alin. (2) din H.G. 611/2008)


   Tipul de informaţie publicată

   Temeiul demersului

   4. Programe și strategii proprii

   Prevedere expresă a legii - (Art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 544/2001).

   5. Rapoarte și studii (rapoarte de activitate și alte rapoarte cerute de lege)

   Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001).

   Cadrul orientativ pentru raportul de activitate este prevăzut în anexele Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice ale Legii nr. 544/2001.

  2. Secțiunea „Informații de interes public” / „Interes public”


   Tipul de informaţie publicată

   Temeiul demersului

   1. Solicitare informații de interes public

   1.1. Nume și prenume ale funcționarilor publici responsabili pentru accesul la informații de interes public precum și datele lor de contact (adresă de e-mail, telefon).

   (Art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001)

   1.2 . Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție, conform legii.

   Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (1) lit. g) și

   h) din Legea nr. 544/2001).

   1.3 Model de cerere tip/ formular - solicitare de acces la informații în baza Legii nr. 544/2001.

   Modelul de cerere tip este prevăzut în anexele Hotărârii de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a

   Legii nr. 544/2001.

   1.4 . Modalitatea de contestare a deciziei și modele de formulare în acest sens, conform anexelor normelor de aplicare.

   Mențiune expresă a legii (Art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 544/2001)

   Modelele de reclamație administrativă se regăsesc în Anexele din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001.

   1.5 Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

   Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001)

   2. Buletinul informativ al informațiilor de interes public.

   Prevedere expresă a legii (Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001)

   Buletinul va cuprinde trimiteri (link-uri) către informațiile publicate deja în diverse secțiuni, reprezentând o situație centralizată a acestora, în sensul creșterii accesibilității informațiilor.

   3. Buget

   3.1. Bugetul ce cuprinde toate sursele financiare ale instituției, pe ani, în format deschis

   precum și rectificările bugetare ale instituției.

   Prevedere expresă a legii


   (Art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001)


   3.2. Execuția bugetară – situația plăților în format deschis (actualizate cu o frecvență lunară).

   Aspect aprobat de Guvernul României prin Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” din luna martie 2016.

   Plățile vor fi publicate lunar, începând cu 2015 și conținând cel puțin următoarele elemente (numele furnizorului, data plății, suma achitată, natura cheltuielii, explicații), din care aferente fondurilor nerambursabile.

   3.3 Situația drepturilor salariale și a altor drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special

   Aspect aprobat de Guvernul României prin Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” din luna martie 2016.

   3.4. Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial

   Art. 11 din Legea nr. 350 /2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

   Pagina de internet va informa care sunt drepturile de natură salarială stabilite potrivit legii, pe categorii de funcții pentru personalul din respectiva instituție, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special (sporuri, indemnizații din proiecte).


   În aceeași secțiune vor fi menționate beneficii legale acordate de instituție precum: parcul auto al instituției, locuințe de serviciu, costuri de protocol, cu indicarea pentru fiecare informație a cadrului legal (act normativ și articolul) care conferă aceste drepturi, conform modelului de mai jos. Acest model reprezintă un standard minimal de detaliere a informațiilor.


   În cazul Consiliilor de Administrație ale companiilor de stat/întreprinderilor cu capital de stat, se va publica totalul indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și componența

   acestuia, precum și execuțiile contabile semestriale.

   Model de raportare situație drepturi salariale Nr. Funcție Drepturi salariale (minim-maxim) Alte drepturi/beneficii


   Tipul de informaţie publicată

   Temeiul demersului

   4. Bilanțurile contabile semestriale.

   Prevedere expresă a legii

   (Art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001)

   1. Ministru .............. ...........

   2. Secretar de stat .............. ...........

   3. Consilier juridic .............. ...........


   5. Achiziții publice


   5.1 Programul anual de achiziții publice

   Conform art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 544/2001 coroborat cu art. 2 alin. (3) lit. b) din

   H.G. nr. 395/2016, fiecare autoritate publică trebuie să publice pe pagina proprie programul anual de achiziții și anexa acestuia.

   5.2 Centralizatorul achizițiilor publice cu evidențierea execuției contractelor, în format deschis,pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 euro, cu o actualizare trimestrială.

   Aspect aprobat de Guvernul României prin Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” din luna martie 2016;

   5.3 Contractele de achiziţii publice cu o

   Conform art. 111 alin. (1) din Legea nr.

   valoarea totală mai mare de 5.000 EUR,

   544/2001, fiecare instituţie are obligaţia să pună

   inclusiv anexe acestora.

   la dispoziţie celor interesaţi copii ale


   contractelor de achiziţii. Se vor afișa contractele


   de achiziție publică, derulate şi/sau executate de


   autoritatea contractantă, cu o valoare mai mare


   de 5000    de    EUR. Fiecare Autoritate


   Contractantă căreia i se aplică Memorandumul


   va publica contractele de achiziție publică, cu


   respectarea prevederilor art. 217 din Legea nr.


   98/2016 privind achiziţiile publice, cu


   modificările și completările ulterioare.


   Autoritățile Contractante au obligația de a


   asigura protejarea acelor informații pe care


   operatorul economic le precizează ca fiind


   confidențiale, în măsura în care, în mod obiectiv,


   dezvăluirea acestor informații ar prejudicia


   interesele legitime ale operatorului economic, în


   special în ceea ce privește secretul comercial și


   proprietatea intelectuală. În cazul clauzelor de


   confidențialitate, nepublicarea pe site-ul


   autorității contractante va fi motivată.


   Centralizatorul achizițiilor publice – situația executării contractelor de achiziţii publice va fi actualizată trimestrial.   Titlu contract


   Nr. contract și data atribuirii


   Obiect contract


   Procedura aplicată


   Număr ofertanți


   Furnizor / Prestator / Executant


   Parteneri (asociați/ subcontractanți/ terți/susținători)


   Valoarea prevăzută în contract (RON)


   Sursa finanțării


   Data de început


   Data de

   finalizare prevăzută în contract

   Modificare a cuantumului prețului prin act adițional / și data acestuia.

   Executarea contractului


   Preț final


   Status (finalizat / în execuție)

   Valoare plătită (cu TVA)

   Data efectuării plăţii


   .....
   15.000

   01.01.2016


   25.000


   10.000

   01.02.2016


   Tipul de informaţie publicată

   Temeiul demersului

   6. Declarații de avere și declarații de interese ale personalului instituției publice – demnitari, funcționari publici, personal contractual

   Prevedere expresă a legii (Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative)

   7. Cereri / formulare tipizate pe care autoritățile administrației publice le solicită a fi completate de către cetățeni. Fiecare formular va indica timpul mediu estimativ pentru completare de către persoana interesată.


   Ex:

   Formular X - timp de completare 3 minute Formular Y - timp de completare 7 minute

   Cerere recurentă a societăţii civile, motivată iniţial de simplificarea procedurilor şi menţinută şi ca premisă a tendinţei de digitalizare actuale a administraţiei publice


  3. Secțiunea „Contact”


   Contact


   1. Datele de contact ale autorității: denumire, sediu, numere de telefon/fax, adrese e-mail, adresă pagină de internet. (Art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001).


   2. Programul de funcționare al instituției. (Art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 544/2001).


   3. Audiențe: Program de audiențe (Art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544/2001), cu precizarea modului de înscriere pentru audiențe și a datelor de contact pentru înscriere.


   4. Petiții: adresă de e-mail pentru transmiterea petițiilor (art. 6 alin. (1) O.G. nr. 27/2002 privind organizarea unui compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, încadrat cu personalul necesar, care va avea pregătirea corespunzătoare şi care va primi, va înregistra şi se va îngriji de rezolvarea petiţiilor) și formular electronic pentru petiții.


   5. Nume și prenume ale funcționarilor publici responsabili pentru accesul la informații de interes public precum și datele lor de contact (adresă de e-mail, telefon). (Art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001)


  4. Integritatea instituţională


  1. Cod etic/deontologic/de conduită

  2. Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora;

  3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii;

  4. Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională;

  5. Planul de integritate al instituției;

  6. Un raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor atât în prevăzute în SNA, cât şi în planul de integritate ce revin în sarcina fiecărei instituții;

  7. Situația incidentelor de integritate, precum şi o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului;

  8. Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante.


  Anexa nr. 5


  STANDARDUL DE PUBLICARE A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC PRIVIND INTREPRINDERILE PUBLICE


  Pe lângă informaţiile de interes public prevăzute în Anexa nr. 4 , întreprinderile publice vor lua măsurile necesare pentru publicarea pe propriul website a următoarelor date și informații (inclusiv în format deschis, acolo unde este posibil) :


  1. Componența Consiliului de Administrare (CA) si a directorilor, inclusiv:


   1. numele fiecărui membru al CA/ directorilor;


   2. CV-ul fiecărui membru al CA si a directorilor;


   3. precizarea datei de la care sunt membri ai CA/ directori;


   4. afilierea politică a fiecărui membru/ director;


   5. declaraţiile de avere şi de interese ale fiecărui membru al CA/ director de pe întreaga durată a mandatului;


   6. remuneraţia fiecărui membru al CA / director(inclusiv cu sporuri, bonusuri sau alte beneficii);


   7. statutul lor (interimari sau finali).


  2. Procedura prin care s-a făcut selecţia membrilor Consiliului de Administrare şi a Directorului General, precum şi revocările din funcţiile respective în ultimii 3 ani şi motivele revocărilor;


  3. Scrisoarea de așteptări;


  4. Contractul de mandat;


  5. Publicarea bugetului pentru investiţii în fiecare dintre ultimii 3 ani financiari;


  6. Publicarea cheltuielilor totale cu personalul în ultimii 3 ani (inclusiv salarii, sporuri, bonusuri, training-uri sau formare profesională, decontări şi alte beneficii);


  7. Publicarea datoriilor companiei către bugetul de stat, către instituţii de creditare şi către parteneri comerciali, cu menţiunea pentru fiecare categorie cât la sută este reprezentat de restanţe de plată;


  8. Valoarea subvenţiei operaţionale primite de la bugetul de stat;


  9. Detalierea serviciilor sau bunurilor produse de întreprindere in interes public;


  10. Menționarea obiectivului de politica publica a întreprinderii;


  11. Detalierea situațiilor de risc/ analiza de risc din domeniul de activitate al întreprinderii;


  12. Planul de integritate al întreprinderii (dezvoltat în concordanță cu Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea) și mecanismul de raportare de către avertizorii în interes public a încălcărilor legii;


  13. Publicarea raportului de audit extern;


  14. Publicarea raportului anual agregat pe pagina web a întreprinderii.


  Publicarea informațiilor prevăzute în prezenta anexă se va realiza într-o secțiune distinctă de pe pagina de internet a respectivei întreprinderi publice. În situația în care întreprinderea nu deține o pagina de internet dedicată, aceste informații vor fi publicate pe pagina de internet a autorității tutelare.