HOTĂRÂRE nr. 15 din 6 aprilie 2016
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 11 aprilie 2016  Având în vedere prevederile art. 114 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi ale art. 110 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,
  văzând observaţiile şi propunerile formulate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale prin adresele cu nr. 91.853 din 11 martie 2016 şi nr. 92.230 din 31 martie 2016, înregistrate la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 2.576 din 16 martie 2016 şi nr. 75 din 31 martie 2016,
  luând în considerare observaţiile şi propunerile formulate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin Adresa cu nr. 7.169 din 17 martie 2016, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 3.520 din 18 martie 2016,
  văzând propunerile Grupului de lucru pentru coordonarea implementării şi a gestionării Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal,
  ţinând cont de necesitatea funcţionării în bune condiţii a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal,
  în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) şi al art. 110 alin. (2) din Legea nr. 208/2015,
  Autoritatea Electorală Permanentă emite prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 2 noiembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Sistemul informatic central reprezintă un ansamblu informatic complex compus din servere de baze de date, servere de aplicaţii informatice, echipamente de comunicaţii de date şi echipamente de protecţie împotriva incidentelor de securitate cibernetică şi staţii de lucru pentru administratori, asigurat de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Sistemul informatic central funcţionează în Centrul de Date al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, într-un spaţiu special destinat acestui scop la care au acces reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente şi membrii Biroului Electoral Central."
  2. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură înregistrarea convorbirilor telefonice prevăzute la art. 18 alin. (4), art. 21 alin. (4) şi art. 24 alin. (5), precum şi a convorbirilor efectuate prin intermediul Centrului de suport tehnic."
  3. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Persoanele care participă la sesiunile de examinare practică, organizate în centre de evaluare, sunt notificate telefonic sau prin e-mail de către Autoritatea Electorală Permanentă cu privire la locul, data şi ora sesiunii de examinare."
  4. La articolul 7, alineatele (7)-(9) se abrogă.
  5. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 7^1. - (1) Până cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt desemnaţi de Autoritatea Electorală Permanentă prin tragere la sorţi dintre persoanele declarate admise ca urmare a examinării prevăzute la art. 7 alin. (2). Rezultatul tragerii la sorţi este consemnat într-un proces-verbal.
  (2) Numărul operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare dintr-o circumscripţie electorală, desemnaţi prin tragere la sorţi, va fi cu 20% mai mare faţă de numărul secţiilor de votare din localitatea respectivă.
  (3) Fracţiunile rezultate din operaţiunea prevăzută la alin. (2) se rotunjesc la 1.
  (4) Tragerea la sorţi prevăzută la alin. (1) va fi efectuată pe localităţi, criteriul avut în vedere fiind localitatea indicată în cererea depusă conform art. 7 alin. (4).
  (5) Persoanele declarate admise ca urmare a examinării prevăzute la art. 7 alin. (2) care nu au fost desemnate operatori de calculator, conform procedurii prevăzute la alin. (1), rămân la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente pentru înlocuirea în cazuri deosebite a operatorilor de calculator.
  (6) În cazul în care într-o localitate, în urma examinării prevăzute la art. 7 alin. (2), au fost declarate admise insuficiente persoane, desemnarea operatorilor de calculator va fi efectuată dintre persoanele declarate admise care, până la data tragerii la sorţi prevăzută de alin. (1), îşi exprimă în scris acordul pentru exercitarea funcţiei de operator de calculator în localitatea respectivă.
  (7) Operatorii de calculator desemnaţi potrivit alin. (1), dar care nu sunt repartizaţi pe secţii de votare, vor fi prezenţi în preziua şi în ziua votării la sediile birourilor electorale de circumscripţie, având următoarele sarcini:
  a) acordarea suportului tehnic pentru remedierea disfuncţionalităţilor SIMPV, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
  b) înlocuirea operatorilor de calculator repartizaţi pe secţii de votare care nu îşi pot îndeplini atribuţiile."
  6. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Operatorii de calculator exercită următoarele atribuţii principale:".
  7. La articolul 10 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  "a^1) sunt prezenţi la testele privind funcţionarea SIMPV organizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;".
  8. La articolul 10 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "b) sunt prezenţi în secţia de votare în preziua votării, de la ora 18,00 până la finalizarea activităţilor din ziua respectivă, precum şi în ziua votării de la ora 06,00 a zilei votării până la momentul încheierii procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării;
  c) înscriu în SIMPV codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, prin preluarea automată a acestora de mecanismul integrat în terminalul informatic sau prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa SIMPV;".
  9. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 11^1. - La intrarea în localul de vot, alegătorii au obligaţia de a prezenta actul de identitate sau documentul de identitate, după caz, operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare."
  10. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) După validarea operaţiunii de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot, SIMPV va semnala operatorilor de calculator din secţiile de votare unde alegătorii sunt înscrişi în listele electorale permanente situaţiile în care aceştia figurează că au fost înscrişi în SIMPV la alte secţii de votare, decât unde au fost arondaţi conform domiciliului sau reşedinţei, după cum urmează:
  a) pentru secţiile de votare din ţară, în interfaţa ADV va apărea mesajul «Alegătorul ...(Se trec numele şi prenumele.)... , cu CNP ......, înscris în lista electorală permanentă la poziţia ....., figurează ca înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ....., localitatea ......, judeţul ......, la ora ...(hh.mm)... .»;
  b) pentru secţiile de votare din străinătate, SIMPV va transmite mesajul «Alegătorul ...(Se trec numele şi prenumele.)..., cu CNP ......., înscris în lista electorală permanentă la poziţia ......, figurează ca înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ...., localitatea ......, statul ......, la ora ...(hh.mm)... .»"
  11. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Prevederile alin. (1) lit. a) şi alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul cetăţenilor Uniunii Europene înscrişi în copiile de pe listele electorale complementare care votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărţii de rezidenţă permanentă."
  12. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) La alegerile locale generale, în cadrul operaţiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:
  a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăseşte în listele electorale permanente ale secţiei respective, mesajul va fi «Alegătorul ...(Se trec numele şi prenumele.)..., cu CNP ......, este înscris în lista electorală permanentă a acestei secţii de votare la poziţia nr. ..... .»;
  b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi «Persoana cu CNP ....... nu a împlinit vârsta de 18 ani»;
  c) pentru codul numeric personal al persoanei căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, mesajul va fi «Persoana ...(Se trec numele şi prenumele.)..., cu CNP ......, figurează cu dreptul de vot interzis!»;
  d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează ca înscris deja în SIMPV, mesajul va fi «Alegătorul ... (Se trec numele şi prenumele.)..., cu CNP ......, figurează că a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. .... din localitatea ......, judeţul ......, la ora ...(hh.mm)... .»;
  e) pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o altă secţie de votare decât cea unde este înscris în lista electorală permanentă, mesajul va fi «Alegătorul ...(Se trec numele şi prenumele.)..., cu CNP ......, este înscris în lista electorală permanentă a Secţiei de votare nr. ..... din localitatea ......, judeţul ...... .»;
  f) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă, mesajul va fi «Persoana cu CNP ...... nu este înscrisă în listele electorale permanente».
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), operaţiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot este validată automat, operatorul de calculator predând, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziţiei la care este înscris alegătorul.
  (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), operatorul de calculator are obligaţia de a preda, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi de a-i aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărute în interfaţa ADV.
  (4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
  (5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
  (6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător în cazul cetăţenilor Uniunii Europene înscrişi în copiile de pe listele electorale complementare care votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărţii de rezidenţă permanentă.
  (7) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) şi deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV al cărui model este prevăzut la anexa nr. 4."
  13. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) pentru cetăţeanul Uniunii Europene care figurează ca înscris în SIMPV, mesajul va fi «Alegătorul ...(Se trec numele şi prenumele.)(Se trec data naşterii şi statul membru al Uniunii Europene.)... figurează că a fost înscris în SIMPV, la Secţia de votare nr. ..... din localitatea ......, judeţul ......, la ora ...(hh.mm)... .»"
  14. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Codurile numerice personale sau datele de identificare prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) ale alegătorilor care formulează cereri de votare prin intermediul urnei speciale, aprobate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare conform legii, sunt preluate prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secţiunea destinată acestui scop în interfaţa ADV.
  (2) În urma preluării datelor de identificare prevăzute la alin. (1), în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele prevăzute la art. 18 şi 19."
  15. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) La alegerile parlamentare generale, în cadrul operaţiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului prin ADV, în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe din următoarele mesaje:
  a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăseşte în listele electorale permanente ale secţiei respective, mesajul va fi «Alegătorul ...(Se trec numele şi prenumele.)..., cu CNP ......, este înscris în lista electorală permanentă a acestei secţii de votare la poziţia nr. ..... .»;
  b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul va fi «Persoana cu CNP ...... nu a împlinit vârsta de 18 ani!»;
  c) pentru codul numeric personal al persoanei căreia i sa interzis exercitarea dreptului de vot, mesajul va fi «Persoana ...(Se trec numele şi prenumele.)... , cu CNP ......, figurează cu dreptul de vot interzis!»;
  d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a fost înscris deja în SIMPV la acelaşi scrutin în ţară, mesajul va fi «Alegătorul ...(Se trec numele şi prenumele.)..., cu CNP ......, figurează că a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ..... din localitatea ......, judeţul ......, la ora ...(hh.mm)...»;
  e) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează că a fost înscris în SIMPV în străinătate mesajul va fi «Alegătorul ...(Se trec numele şi prenumele.)..., cu CNP ......, figurează că a fost înscris în SIMPV la Secţia de votare nr. ..... din localitatea ......, statul ......, la ora ...... .»;
  f) pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o secţie de votare unde nu este înscris în lista electorală permanentă, mesajul va fi «Alegătorul ...(Se trec numele şi prenumele.)..., cu CNP ......, este înscris în lista electorală permanentă a Secţiei de votare nr. ..... din localitatea ......, judeţul ...... .»;
  g) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă, mesajul va fi «Persoana cu CNP ...... nu este înscrisă în listele electorale permanente.»
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), operaţiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot este validată automat, operatorul de calculator predând, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziţiei la care este înscris alegătorul.
  (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), operatorul de calculator are obligaţia de a preda, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi de a-i aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărute în interfaţa ADV.
  (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va contacta telefonic, prin intermediul terminalului pus la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
  (5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
  (6) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) - g) şi deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4."
  16. La articolul 22, litera a) a alineatului (1) şi alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăseşte în listele electorale permanente ale secţiei respective şi nu şi-a exercitat deja dreptul de vot, mesajul va fi «Alegătorul ...(Se trec numele şi prenumele.)..., cu CNP ......, este înscris în listele electorale permanente ale acestei secţii de votare la poziţia nr. ..... .»;
  ............................................................
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), operaţiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot este validată automat, operatorul de calculator predând, de îndată, actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea numărului poziţiei la care este înscris alegătorul.
  ............................................................
  (6) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot."
  17. La articolul 22, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
  "(7) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) - g) şi deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4."
  18. La articolul 27, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(9) Până la data de 15 aprilie 2016, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale predă Autorităţii Electorale Permanente codul-sursă al aplicaţiei informatice pentru verificarea datelor de identificare ale alegătorilor."
  19. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul ADV, precum şi jurnalele operaţiunilor efectuate de către operatorii de calculator în ADV sunt stocate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pe toată durata necesară asigurării scopului şi obiectivelor SIMPV, precum şi pe durata prevenirii, combaterii şi sancţionării fraudelor electorale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare."
  20. La articolul 28, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Autoritatea Electorală Permanentă, în calitate de operator de date cu caracter personal, împuterniceşte Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în sensul Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze operaţiuni privind colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, ştergerea şi distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate pentru implementarea SIMPV."
  21. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
  22. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul III

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Autorităţii

  Electorale Permanente,

  Ana Maria Pătru

  Contrasemnează:

  ---------------

  Vicepreşedinte,

  Florin-Constantin Mituleţu-Buică

  Bucureşti, 6 aprilie 2016.
  Nr. 15.

  Anexa 1

  (Anexa nr. 2 la normele metodologice)
  Modelul procesului-verbal pentru constatarea
  disfuncţionalităţii
  Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei
  la vot şi de prevenire a votului ilegal
  Statul:
  Localitatea:
  Secţia de votare nr. .......
  PROCES-VERBAL
  pentru constatarea disfuncţionalităţii Sistemului
  informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi
  de prevenire a votului ilegal
  încheiat în data ..........
  *Font 9*
  ┌────┬────────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Indicativ │ Constatare şi notificare │ Remediere şi notificare │
  │crt.│disfuncţionalitate*)├───────────┬──────────────┬───────────┼──────────┬──────────────┬───────────┤
  │ │ │ Ora │ Ora │ Ora │ Ora │ Ora │ Ora │
  │ │ │constatării│ notificării │notificării│remedierii│ notificării │notificării│
  │ │ │ │ Biroului │ Centrului │ │ Biroului │ Centrului │
  │ │ │ │ electoral de │ de suport │ │ electoral de │ de suport │
  │ │ │ │circumscripţie│ tehnic │ │circumscripţie│ tehnic │
  ├────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
  │ 1.│ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
  │ 2.│ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
  │ 3.│ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
  │ ...│ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
  │ ...│ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
  │ ...│ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────────────┴───────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴───────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Indicativ disfuncţionalitate (Se va trece în tabel.):

  A - defecţiune a terminalului informatic;

  B - defecţiune a echipamentelor conexe terminalului informatic;

  C - defecţiune a conexiunii la internet;

  D - imposibilitatea de a accesa şi/sau de a efectua operaţiuni în interfaţa Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;

  E - întârzieri mai mari de 2 minute în primirea mesajelor;

  F - altele - se vor preciza în tabel.

  ──────────

  Ora se va trece în format hh, mm.
          Preşedintele biroului electoral Operatorul de calculator
              al secţiei de votare al secţiei de votare
         ............................. ...........................
             (numele, prenumele, (numele, prenumele şi semnătura)
        semnătura şi ştampila de control)


  Anexa 2

  (Anexa nr. 4 la normele metodologice)
  Modelul formularului privind consemnarea
  cazurilor deosebite semnalate de SIMPV
  Statul:
  Localitatea:
  Secţia de votare nr. .......
  FORMULAR
  pentru consemnarea cazurilor
  deosebite semnalate de SIMPV
  *Font 7*
  ┌────┬───────────────────┬─────────────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────────┬─────────────┐
  │Nr. │Numele şi prenumele│ Codul numeric personal │Caz semnalat│ Semnătura │ Decizia │ Semnătura │
  │crt.│ alegătorului │ │ de SIMPV*) │ operatorului│ preşedintelui │preşedintelui│
  │ │ │ │ │de calculator│biroului electoral al│ biroului │
  │ │ │ │ │ │secţiei de votare**) │electoral al │
  │ │ │ │ │ │ │ secţiei de │
  │ │ │ │ │ │ │ votare │
  ├────┼───────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ 1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ 2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ 3.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ ...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ ...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼─────────────┤
  │ ...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴───────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────────────┴─────────────┴─────────────────────┴─────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Se înscrie, după caz, una dintre următoarele menţiuni: "are mai puţin de 18 ani", "fără drept de vot", "arondat la altă secţie de votare" sau "figurează deja în SIMPV".

  **) Se înscrie, după caz, una dintre următoarele menţiuni: "poate să voteze" sau "nu poate să voteze".

  ──────────

  NOTE:
  Constituie cazuri deosebite următoarele situaţii:
  a) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot avea mai puţin de 18 ani;
  b) SIMPV a semnalat faptul că persoanei care s-a prezentat la vot i-a fost interzisă exercitarea dreptului de vot;
  c) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot este arondată la altă secţie de votare;
  d) SIMPV a semnalat faptul că persoana care s-a prezentat la vot figurează că a fost înscrisă în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi la altă secţie de votare.
  Se aplică ştampila de control a secţiei de votare.
  -----