LEGE nr. 152 din 24 iulie 2020privind promovarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 24 iulie 2020
  (la 04-09-2023, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1
  (1) Prezenta lege reglementează cadrul legislativ referitor la desfășurarea activităților de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor în rândul populației din România.(2) Activitățile de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor în rândul populației din România sunt responsabilitatea statului român și de ele beneficiază cetățenii români, indiferent de statutul lor de asigurat.(3) Activitățile de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor în rândul populației din România reprezintă un ansamblu de acțiuni intersectoriale, coordonate de către Guvern și instituțiile abilitate și realizate prin toate tipurile de unități sanitare, constituite și organizate conform legii, împreună cu cetățenii, familia, societatea în ansamblul ei, pentru creșterea speranței de viață, reducerea deceselor evitabile, precum și îmbunătățirea stării de sănătate și creșterea calității vieții.
  (la 04-09-2023, Alineatul (3), Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )


  Articolul 2

  Principiile care stau la baza activităților de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor sunt:
  a) principiul echității - presupune asigurarea distribuției și a accesului tuturor cetățenilor, în mod echitabil și nediscriminatoriu, la acest tip de activități, în funcție de nevoile de sănătate;
  (la 04-09-2023, Litera a), Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )

  b) principiul subsidiarității - asigură implementarea deciziilor cât mai aproape de cetățean, precum și corelarea activităților de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor la nivel național în concordanță cu posibilitățile existente la nivel regional sau local;
  (la 04-09-2023, Litera b), Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )

  c) principiul responsabilității - reprezintă cooptarea și implicarea activă a cetățeanului în păstrarea sănătății, precum și responsabilizarea autorităților din domeniul serviciilor preventive în promovarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor;
  d) principiul cooperării multisectoriale - reprezintă acțiunea coordonată a tuturor instituțiilor implicate în realizarea activităților de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor;
  e) principiul sănătatea în toate politicile - reprezintă maximizarea impactului pozitiv al sănătății în toate politicile publice;
  f) principiul integralității - reprezintă asigurarea activităților de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor în mod integrat, prin dezvoltarea unei infrastructuri;
  (la 04-09-2023, Litera f), Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )

  g) principiul eficienței - reprezintă gestionarea eficientă și organizată a resurselor alocate activităților de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor în scopul reducerii costurilor asistenței medicale curative;
  (la 04-09-2023, Litera g), Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )

  h) principiul transparenței - reprezintă întreaga activitate în domeniul promovării sănătății și prevenirii îmbolnăvirilor, care este complet transparentă, conform prevederilor legale în vigoare;
  i) principiul individualității - reprezintă totalitatea activităților care au ca scop identificarea și modificarea factorilor de risc individuali și a comportamentelor la risc pentru o sănătate corespunzătoare stilului de viață;
  j) principiul nonindividualității - reprezintă totalitatea activităților care au ca scop modificarea determinanților stării de sănătate, în vederea creșterii calității vieții și a bunăstării populației.


  Articolul 3

  Scopurile activităților de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor sunt următoarele:
  a) promovarea sănătății și educația pentru sănătate, inclusiv măsuri care acționează asupra determinanților sociali și a inechităților în starea de sănătate;
  b) sprijin, comunicare și mobilizare socială pentru sănătate;
  c) ocrotirea sănătății și combaterea bolilor infectocontagioase;
  d) prevenirea apariției îmbolnăvirilor;
  e) stoparea sau diminuarea avansării procesului de îmbolnăvire;
  f) prevenirea și/sau reducerea complicațiilor îmbolnăvirilor;
  g) prevenirea și/sau reducerea internărilor evitabile;
  h) reducerea utilizării nejustificate/improprii a procedurilor de diagnostic și tratament;
  i) evitarea deceselor premature.


  Articolul 4
  (1) Activitățile de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor se realizează pe baza unui Plan național de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor.(2) Ministerul Sănătății, în colaborare cu ministerele și instituțiile publice cu atribuții în adoptarea și implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea unor medii de viață și muncă benefice sănătății și prevenirii îmbolnăvirilor, elaborează Planul național de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor pe o perioadă de 4 ani. Notă
  Conform articolului II din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă Planul național de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor, elaborat potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 152/2020 privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor.
  (3) Coordonarea procesului de elaborare și, după caz, revizuire a Planului național de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor prevăzut la alin. (1), precum și monitorizarea rezultatelor acestuia revin Ministerului Sănătății.
  (la 04-09-2023, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )


  Articolul 5
  (1) Activitățile de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor sunt garantate de stat și sunt finanțate de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor și instituțiilor publice cu responsabilități în realizarea planului prevăzut la art. 4 alin. (1), de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele locale, din bugetul fondurilor externe nerambursabile, din donații și sponsorizări, precum și din alte surse legal constituite, potrivit legislației în vigoare.
  (la 04-09-2023, Alineatul (1), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )
  (2) Fundamentarea, elaborarea și execuția sumelor alocate anual, precum și evaluarea atingerii rezultatelor și a eficienței cheltuielilor efectuate din fonduri publice pentru realizarea planului prevăzut la art. 4 alin. (1) sunt în responsabilitatea fiecărui minister sau a fiecărei instituții publice implicate în implementarea activităților Planului național de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor.
  (la 04-09-2023, Alineatul (2), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )
  (3) Abrogat.
  (la 04-09-2023, Alineatul (3), Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 6., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )
  (4) Alocarea fondurilor de la bugetele prevăzute la alin. (1) pentru activitățile specifice de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor se va face în corespondență cu prioritățile identificate anual, cu fundamentările realizate pentru implementarea activităților Planului național de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor prevăzut la art. 4 alin. (1) și cu încadrarea în bugetele aprobate anual ministerelor și instituțiilor publice responsabile.
  (la 04-09-2023, Alineatul (4), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )


  Articolul 6
  (1) Activitățile de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor sunt organizate și coordonate de Ministerul Sănătății.
  (la 04-09-2023, Alineatul (1), Articolul 6 a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )
  (2) Abrogat.
  (la 04-09-2023, Alineatul (2), Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )
  (3) În sensul prezentei legi, activitățile de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor se referă la:
  a) promovarea sănătății și educația pentru sănătate;
  b) analiza, monitorizarea și evaluarea riscurilor pentru sănătate;
  c) reducerea impactului factorilor de risc în populația generală și în grupurile vulnerabile;
  d) prevenirea și combaterea bolilor infectocontagioase;
  e) prevenirea și depistarea precoce a bolilor cronice;
  f) modalități de organizare a activităților de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor în sistemul de sănătate;
  g) activități de comunicare și analiză a politicilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor;
  h) activități integrative și multisectoriale referitoare la politici de prevenție specifice;
  i) activități de cercetare.
  (la 04-09-2023, Alineatul (3), Articolul 6 a fost modificat de Punctul 9., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )


  Articolul 7
  (1) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. a) se realizează prin:
  a) evaluarea principalilor determinanți ai stării de sănătate și a abordării acestora în toate politicile publice;
  (la 04-09-2023, Litera a), Alineatul (1), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 10., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )

  b) participarea împreună cu alte instituții guvernamentale la elaborarea unor politici publice care să maximizeze sănătatea populației;
  c) analiza și evaluarea nevoilor de sănătate ale populației și comunităților din România;
  (la 04-09-2023, Litera c), Alineatul (1), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 10., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )

  d) elaborarea, participarea la implementare și monitorizarea activităților de promovare a sănătății și schimbare a comportamentelor la risc la nivel național;
  e) activități de marketing social;
  f) elaborarea împreună cu Ministerul Educației a curriculumului de educație pentru sănătate.
  (la 04-09-2023, Litera f), Alineatul (1), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 10., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )
  (2) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. b) se realizează prin:
  a) identificarea factorilor de risc semnificativi pentru populația României, ținând cont de specificul local;
  b) analiza distribuției riscurilor pentru sănătate în populația României;
  c) elaborarea de metode predictive de estimare și cuantificare a riscurilor pentru sănătate;
  d) monitorizarea continuă a riscurilor pentru sănătate prin corelarea datelor referitoare la determinanții stării de sănătate, a datelor referitoare la starea de sănătate și a celor referitoare la utilizarea serviciilor de sănătate.
  (3) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. c) se realizează prin:
  a) elaborarea de reglementări privind controlul factorilor de risc;
  (la 04-09-2023, Litera a), Alineatul (3), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 11., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )

  b) abrogată;
  (la 04-09-2023, Litera b), Alineatul (3), Articolul 7 a fost abrogată de Punctul 12., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )

  c) elaborarea de programe de activități transsectoriale în vederea creării de mecanisme de stimulare a populației pentru urmarea unui mod de viață sănătos.
  (4) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. d) se realizează prin:
  a) asigurarea vaccinurilor pe întreg teritoriul, conform necesităților obiective ale României, ținând cont de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății;
  (la 04-09-2023, Litera a), Alineatul (4), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 13., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )

  b) abrogată.
  (la 04-09-2023, Litera b), Alineatul (4), Articolul 7 a fost abrogată de Punctul 14., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )

  c) desfășurarea campaniilor de promovare și informare a populației generale privind vaccinarea;
  d) finanțarea campaniilor de vaccinare;
  e) desfășurarea activității de supraveghere epidemiologică pe întreg teritoriul României.
  (la 04-09-2023, Litera e), Alineatul (4), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 15., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )
  (5) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. e) se realizează prin:
  a) desfășurarea campaniilor de promovare și informare a populației generale privind factorii de risc ai bolilor cronice și principalele metode de prevenție;
  (la 04-09-2023, Litera a), Alineatul (5), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )

  b) dezvoltarea de intervenții aplicabile la nivel individual pentru reducerea factorilor de risc modificabili;
  (la 04-09-2023, Litera b), Alineatul (5), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )

  c) desfășurarea programelor de screening populațional și pentru depistarea precoce a bolilor cronice;
  (la 04-09-2023, Litera c), Alineatul (5), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 16., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )

  d) elaborarea de regulamente, norme, instrucțiuni, general aplicabile și obligatorii, atât pentru medici, cât și pentru pacienți;
  e) crearea unui mecanism transparent de stimulare a activității medicilor.
  (6) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. f) se realizează prin:
  a) elaborarea și utilizarea mecanismelor și instrumentelor de prioritizare a activităților preventive;
  b) integrarea activităților de promovare a sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor în managementul bolilor cronice și în procesele de coordonare a îngrijirilor pentru sănătate;
  c) identificarea și implementarea de mecanisme inovative de realizare a activităților preventive;
  (la 04-09-2023, Litera c), Alineatul (6), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 17., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )

  d) elaborarea de ghiduri pentru asigurarea și controlul calității pentru activitățile preventive;
  (la 04-09-2023, Litera d), Alineatul (6), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 17., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )

  e) monitorizarea performanțelor sistemului de sănătate în domeniul promovării sănătății și prevenirii îmbolnăvirilor.
  (7) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. g) se realizează prin:
  a) identificarea modalităților adecvate de informare și comunicare către populație cu privire la determinanții stării de sănătate;
  b) realizarea de acțiuni de informare și comunicare către populație și campanii naționale privind factorii de risc și comportamentele la risc și evaluarea efectelor acestora.
  (la 04-09-2023, Alineatul (7), Articolul 7 a fost modificat de Punctul 18., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )
  (8) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. h) se realizează prin:
  a) identificarea și elaborarea, împreună cu alte instituții guvernamentale, a politicilor publice care îmbunătățesc starea de sănătate a populației României;
  b) supravegherea implementării principiului „sănătatea în toate politicile“;
  c) dezvoltarea și utilizarea de instrumente pentru evaluarea impactului politicilor publice și proiectelor implementate în comunități asupra sănătății.
  (la 04-09-2023, Litera c), Alineatul (8), Articolul 7 a fost modificată de Punctul 19., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )
  (9) Activitatea prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. i) se realizează prin:
  a) finanțarea activităților de cercetare privind elaborarea, implementarea și evaluarea activităților de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor;
  b) finanțarea activităților de cercetare a factorilor de risc privind îmbolnăvirile.


  Articolul 8

  Abrogat.
  (la 04-09-2023, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 20., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )


  Articolul 9

  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 10

  Abrogat.
  (la 04-09-2023, Articolul 10 a fost abrogat de Punctul 21., Articolul I din ORDONANȚA nr. 40 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 1 septembrie 2023 )

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 24 iulie 2020.
  Nr. 152.
  ----