HOTĂRÂRE nr. 795 din 24 septembrie 2020privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf degresat și a anumitor brânzeturi
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 28 septembrie 2020
  Având în vedere dispozițiile art. 1 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/591 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 de deschidere a unei scheme de ajutor cu caracter temporar și excepțional pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului, ale art. 1 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/597 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a untului și fixarea în avans a valorii ajutorului, precum și ale art. 1 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/598 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat și fixarea în avans a valorii ajutorului,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se acordă ajutor financiar solicitanților care respectă prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/1.238 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutoarele pentru depozitarea privată și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată și care îndeplinesc condițiile prevăzute la:
  a) art. 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/591 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 de deschidere a unei scheme de ajutor cu caracter temporar și excepțional pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi și de stabilire în avans a cuantumului ajutorului;
  b) art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/597 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a untului și fixarea în avans a valorii ajutorului;
  c) art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/598 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat și fixarea în avans a valorii ajutorului.
  (2) Sprijinul financiar pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf degresat și a anumitor brânzeturi se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020 la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (F.E.G.A.)“.


  Articolul 2
  (1) Valoarea totală a ajutorului financiar, stabilit în avans, este:
  a) în limita sumei de 47.018,96 lei echivalentul a 9.696,03 euro, pentru ajutorul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a);
  b) în limita sumei de 15.866,86 lei echivalentul a 3.271,99 euro, pentru ajutorul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b);
  c) în limita sumei de 1.834,15 lei echivalentul a 378,23 euro, pentru ajutorul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. c).
  (2) Cursul de schimb utilizat este cel anunțat de Banca Centrală Europeană, potrivit prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, respectiv 4,8493 lei pentru 1 euro.


  Articolul 3

  Ajutorul prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă pentru cererile depuse în perioada stabilită potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/591 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020, ale art. 3 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/597 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 și ale art. 3 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/598 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020.


  Articolul 4
  (1) Cantitatea minimă eligibilă pentru acordarea ajutorului este de:
  a) 10 tone per cerere, pentru ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) și c);
  b) 0,5 tone per cerere, pentru ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a).
  (2) Cererile vizează produse care au fost deja depozitate.


  Articolul 5

  Categoriile de produse eligibile pentru ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) și sumele corespunzătoare pentru fiecare perioadă de depozitare, potrivit prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2020/591 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/597 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020 și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/598 al Comisiei Europene din 30 aprilie 2020, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 6
  (1) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, este autoritatea competentă pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut la art. 1 alin. (1).(2) APIA întocmește și transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale centralizatorul cu beneficiarii și sumele cuvenite.(3) În baza centralizatorului cu beneficiarii și sumele cuvenite, transmise de APIA, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoțită de Situația centralizatoare cu sumele solicitate pentru ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1).(4) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile solicitanților, potrivit legislației în vigoare.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  George Scarlat,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu

  București, 24 septembrie 2020.
  Nr. 795.

  ANEXĂ

  CATEGORIILE
  de produse eligibile pentru ajutorul financiar

  Produsul

  Regulamentul specific aplicabil

  Categorii de produs

  Cantitatea minimă eligibilă/ cerere
  (tone)

  Perioada de depozitare (zile)

  Cuantumul sprijinului (euro/tonă)

  Garanție
  (euro/tonă)

  Unt

  597/2020

  Conform Regulamentului (UE) nr. 1.238/2016

  10,00

  Între 90 și 180 de zile

  O 9,83 euro/tonă pentru depozitare fixă
  O 0,43 euro/tonă produs/zi de depozitare contractuală

  0,00

  Lapte praf degresat

  598/2020

  Conform Regulamentului (UE) nr. 1.238/2016

  10,00

  Între 90 și 180 de zile

  O 5,11 euro/tonă pentru depozitare fixă
  O 0,13 euro/tonă produs/zi de depozitare contractuală

  0,00

  Brânzeturi

  591/2020

  Codul NC 0406, cu excepția celor care nu se pretează depozitării după perioada de maturare și cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012

  0,50

  Între 60 și 180 de zile

  O 15,57 euro/tonă pentru depozitare fixă
  O 0,40 euro/tonă produs/zi de depozitare contractuală

  0,00

  Valoarea ajutoarelor:
  a) lapte praf degresat: 5,11 euro/tonă pentru costuri fixe de depozitare și 0,13 euro/tonă/zi de depozitare contractuală;
  b) unt: 9,83 euro/tonă pentru costuri fixe de depozitare și 0,43 euro/tonă/zi de depozitare contractuală;
  c) brânzeturi: 15,57 euro/tonă pentru costuri fixe de depozitare și 0,40 euro/tonă/zi de depozitare contractuală.

  -----