ORDIN nr. 158 din 14 ianuarie 2015
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
  ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 20 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 8 alineatul (1), partea dispozitivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Categoriile de cheltuieli, definite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, care se pot finanţa prin Program de la bugetul de stat şi de la bugetul local sunt:".
  2. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/ autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar."
  3. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) În sensul art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare, obiectivele de investiţii noi sunt obiectivele de investiţii care nu au beneficiat de nicio sursă de finanţare în baza unor contracte/convenţii de finanţare."
  4. La articolul 10, alineatul (1^1) se abrogă.
  5. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) În sensul art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, obiectivele de investiţii în continuare se definesc după cum urmează:
  a) obiective de investiţii preluate în Program, conform art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) obiective de investiţii care au fost finanţate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse legal constituite, prin alte programe derulate de instituţii ale administraţiei publice centrale/locale, şi/sau au fost încheiate contracte/convenţii de finanţare, contracte de lucrări, cu condiţia încadrării în cel puţin unul dintre domeniile specifice prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Toate contractele de bunuri/servicii/lucrări pentru obiectivele de investiţii prevăzute la alin. (2) lit. a) încheiate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se derulează în continuare în conformitate cu prevederile Programului."
  6. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Beneficiarii subprogramelor prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) pot solicita consiliilor judeţene finanţarea prin Program atât a obiectivelor de investiţii în continuare, cât şi a obiectivelor de investiţii noi, solicitările de finanţare fiind întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2."
  7. La articolul 11, alineatele (7)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(7) Consiliile judeţene transmit, în termen de 15 zile de la comunicarea bugetului previzionat, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista cu propunerile de finanţare, prevăzută la alin. (6), întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de solicitarea de finanţare în Program a beneficiarilor, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, de o notă de fundamentare care să conţină criteriul de prioritizare din anexa B aplicat.
  (7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în situaţii justificate, beneficiarii prevăzuţi la art. 3 pot transmite direct Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice propunerile de finanţare pentru anul în curs, atât pentru obiectivele de investiţii în continuare, cât şi pentru obiectivele de investiţii noi. Acestea sunt însoţite de solicitarea de finanţare în Program, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi de o notă justificativă prin care beneficiarul fundamentează necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei.
  (8) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează lista cu propunerile de finanţare prevăzută la alin. (7) şi (7^1), iar în baza datelor deţinute şi a analizelor proprii de specialitate întocmeşte lista finală de obiective propuse spre finanţare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. După aprobare, lista finală cu obiectivele de investiţii care se finanţează se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."
  8. La articolul 11, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(10) Lista obiectivelor de investiţii care se finanţează în anul în curs, prevăzută la alin. (8), se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, conform modelului prevăzut la anexa nr. 4a), urmând ca Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să încheie contracte de finanţare cu beneficiarii în termenul prevăzut la art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare."
  9. La articolul 11, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(12) Pentru obiectivele de investiţii noi cuprinse în lista prevăzută la alin. (10), în vederea încheierii contractelor de finanţare, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice documentaţiile tehnico-economice, însoţite de devizul general actualizat, defalcat pe obiecte, categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, certificatul de urbanism însoţit de avizele şi acordurile stabilite prin acesta."
  10. La articolul 11, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:
  "(12^1) Pentru obiectivele de investiţii în continuare, care nu au mai fost finanţate prin Program, cuprinse în lista prevăzută la alin. (10), în vederea încheierii contractelor de finanţare, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice devizul general actualizat, defalcat pe obiecte, categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărârea consiliului local/judeţean de asigurare a cofinanţării pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz, precum şi contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale care au fost încheiate, în copie conformă cu originalul."
  11. La articolul 11 alineatul (14), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) documentaţiile tehnico-economice sunt însoţite de hotărârile consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3), după caz;".
  12. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) După încheierea contractelor de finanţare prevăzute la art. 11 alin. (10), beneficiarii pot solicita lunar, în funcţie de necesităţi, în scris Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferul sumelor alocate cu destinaţia finanţării cheltuielilor eligibile prevăzute în contractele anuale de finanţare, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5."
  13. La articolul 13, alineatele (2)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Transferarea sumelor pentru obiectivele de investiţii noi se face în limita contractelor anuale de finanţare încheiate, pe baza cheltuielilor care se finanţează prin Program.
  (3) Transferarea sumelor pentru obiectivele de investiţii în continuare, prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a), se face în limita contractului anual de finanţare pentru restul cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii care se pot finanţa de la bugetul de stat, precum şi pentru lucrările executate, facturate şi nedecontate, efectuate anterior emiterii prezentelor norme metodologice.
  (3^1) Transferarea sumelor pentru obiectivele de investiţii în continuare, prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b), se face cu respectarea prevederilor art. 8, în limita contractului anual de finanţare pentru restul cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii, de la data aprobării preluării în Program, prevăzută la art. 11 alin. (10).
  (4) În cazul în care există solicitări de redistribuire a sumelor necheltuite între obiectivele de investiţii din Program, transmise de către consiliile judeţene ca urmare a solicitărilor beneficiarilor sau direct de către beneficiari pentru obiectivele de investiţii derulate de unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile acestora, solicitarea trebuie să fie însoţită în mod obligatoriu de nota de fundamentare care să justifice necesitatea şi oportunitatea modificărilor, cu precizarea în mod expres a diminuărilor, respectiv a suplimentărilor de alocaţii între obiectivele de investiţii, iar această solicitare se aprobă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  (5) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea transferării sumelor pentru obligaţiile de plată neonorate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, din lipsa creditelor bugetare şi prevăzute în contractele de finanţare, beneficiarii pot solicita în scris Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferarea acestor sume, solicitare întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, precum şi în anexa nr. 6, prin care se justifică utilizarea acestora.
  (6) Transferarea sumelor prevăzute la alin. (5) se face în limita contractului de finanţare încheiat pentru anul în curs.
  (7) Sumele care constituie transferuri pentru anul curent se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificaţiei bugetare.
  (8) Sumele care constituie transferuri pentru anii precedenţi conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează în conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare celor din care au fost efectuate plăţile în anii precedenţi, pe titlul de cheltuieli 85 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent»."
  14. La articolul 15, alineatele (1) şi (1^1) se abrogă.
  15. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Beneficiarii sunt responsabili pentru bunurile achiziţionate, lucrările executate şi/sau serviciile prestate."
  16. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Pentru monitorizarea utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu destinaţia finanţării cheltuielilor prevăzute în contractele anuale de finanţare, unităţile administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în termen de 30 de zile de la efectuarea transferurilor de sume către acestea, justificarea utilizării acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6."
  17. La articolul 18, alineatele (1^2), (1^3) şi (3) se abrogă.
  18. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Pentru toate obiectivele de investiţii finanţate prin Program, beneficiarii au obligaţia de a respecta panoul de informare, prevăzut în anexa C."
  19. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - Anexele A, B şi C şi anexele nr. 2, 3, 4a), 5 şi 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."
  20. Anexele nr. 2, 3, 4a), 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  21. După anexa B se introduce o nouă anexă, anexa C, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Bucureşti, 14 ianuarie 2015.
  Nr. 158.

  Anexa 1

  (Anexa nr. 2 la normele metodologice)
  Judeţul ............
  Consiliul Judeţean ......./Primăria .......
  Nr. ......./data .........
  SOLICITARE
  de finanţare prin Programul naţional de dezvoltare
  locală a obiectivului de investiţii "........" în anul ........
                                                                          - lei -
                                                     ┌───┬────┬─────────────┬────┐
         Tipul obiectivului*1) │Nou│ │În continuare│ │
  ┌──────────────────────────────────────────────────┼───┴────┴─────────────┴────┤
  │Amplasamentul obiectivului de investiţii propus │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului │ │
  │de investiţii (în unităţi fizice)*2) │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Valoarea totală a investiţiei (lei cu TVA)*3) │ │
  │conform hotărârii consiliului local/hotărârii │ │
  │consiliului judeţean │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Nr. hotărârii consiliului local/hotărârii │ │
  │consiliului judeţean din data ............ │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Nr. contractului de lucrări/servicii/alte │ │
  │cheltuieli, din data ........ │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Valoarea totală a contractului de lucrări/ │ │
  │servicii/alte cheltuieli, inclusiv acte │ │
  │adiţionale (lei cu TVA) │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Valoarea totală decontată pentru obiectivul de │ │
  │investiţii (lei cu TVA) │ ................ │
  │ ├───────────────────────────┤
  │- buget de stat │ ................ │
  │ ├───────────────────────────┤
  │- buget local │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ │ │
  │realizarea obiectivului de investiţii (lei cu TVA)│ │
  │din care: │ ................ │
  │ ├───────────────────────────┤
  │- buget de stat │ ................ │
  │ ├───────────────────────────┤
  │- buget local │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Valoarea solicitată pentru finanţare de la bugetul│ │
  │de stat în anul ........ (lei cu TVA) │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Stadiu fizic realizat (%) │ ................ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Termen PIF (conform contractului de lucrări şi │ │
  │acte adiţionale) │ ................ │
  └──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *1) Se bifează în spaţiul corespunzător.

  *2) De exemplu: lungime drum (km), lungime reţea (m), suprafeţe pe care se realizează investiţia (mp) etc.

  *3) Valoarea totală a investiţiei este formată din valoarea totală decontată şi valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii.

  ──────────

  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială ........
  Preşedintele consiliului judeţean/Primar
  Numele şi prenumele ..........
  Semnătura ..........


  Anexa 2

  (Anexa nr. 3 la normele metodologice)
  Consiliul Judeţean ...........
  LISTA
  propunerilor de finanţare a obiectivelor
  de investiţii pe anul .........
  *Font 7*
                                                                                                       - lei -
  ┌────┬──────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────────┬────────────────────┬────────────────────┬──────┬───────┐
  │Nr. │Denu- │Denu- │ Tipul │ Valoa-│Numă- │Valoarea │ Valoarea totală │ Valoarea totală │Valoa-│ │
  │crt.│mirea │mirea │obiec- │ rea │ rul/ │contrac- │ decontată, din │ necesară pentru │ rea │ │
  │ │ uni- │obiec-│tivului│ totală│ Data │tului de │ care: │finalizarea/reali- │ soli-│Stadiul│
  │ │tăţii │tivu- │(lucră-│ a in- │ con- │ lucrări/ │ │ zarea obiectivului │citată│ fizic │
  │ │ admi-│lui de│ri noi/│ vesti-│trac- │servicii/ │ │ de investiţii │ de la│ rea- │
  │ │ nis- │inves-│ în │ ţiei*)│tului │ alte │ │ (inclusiv TVA) │ buge-│lizat │
  │ │trativ│tiţii │conti- │ (in- │de lu-│cheltuieli├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬──────┤tul de│ (%) │
  │ │-teri-│ │nuare) │ clusiv│crări/│inclusiv │ │Buget │Buget │ │Buget │Buget │ stat │ │
  │ │tori- │ │ │ TVA) │servi-│acte adi- │Total │ de │local │Total │ de │local │pentru│ │
  │ │ ale │ │ │ │cii/ │ţionale │ │ stat │ (in- │ │ stat │ (in- │ anul │ │
  │ │ │ │ │ │alte │(inclusiv │ │ (in- │ clu- │ │ (in- │ clu- │..... │ │
  │ │ │ │ │ │chel- │TVA) │ │ clu- │ siv │ │ clu- │ siv │ (in- │ │
  │ │ │ │ │ │tuieli│ │ │ siv │ TVA) │ │ siv │ TVA) │ clu- │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ TVA) │ │ │ TVA) │ │ siv │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ TVA) │ │
  ├────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
  ├────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
  │ │ A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
  │ │ Z │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┴──────┴──────┴───────┼───────┼──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
  │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────────────────────────┴───────┴──────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘
  Notă

  ──────────

  *) Valoarea totală a investiţiei se calculează însumând valoarea totală decontată (col. 7) şi valoarea totală necesară pentru finalizarea/realizarea obiectivului de investiţii (col. 10).

  ──────────

  Preşedinte
  Numele şi prenumele ............
  Semnătura ....................


  Anexa 3

  [Anexa nr. 4a) la normele metodologice]
  Anexă la Ordinul nr. ...../..........
  LISTA
  obiectivelor de investiţii din Programul naţional
  de dezvoltare locală finanţate în anul ............
  JUDEŢUL ............
                                                                         - lei -
  ┌─────┬───────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐
  │Nr. │ Denumirea unităţii │ Denumirea obiectivului │ Alocaţii de la │
  │crt. │ administrativ-teritoriale │ de investiţii │ bugetul de stat │
  │ │ │ │ în anul ......... │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 1.│ A │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 2.│ . │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │ 3.│ . │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │ ...│ . │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │ . │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │ . │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │ Z │ │ │
  ├─────┼───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├─────┴───────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┤
  │ TOTAL JUDEŢ ........... │ │ │
  └─────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┘

  Ordonator principal de credite,
  .............................


  Anexa 4

  (Anexa nr. 5 la normele metodologice)
  Judeţul .............
  Consiliul Judeţean ......../Primăria ..........
  Nr. ......./data .........
  SITUAŢIA*)
  privind necesarul de la bugetul de stat pentru
  decontarea lucrărilor/serviciilor şi a altor cheltuieli
  în anul ...... pentru obiectivul de investiţii "........"
  în baza Contractului de finanţare nr. ....... Notă

  ──────────

  *) Se va completa doar pentru lucrările incluse la finanţare în anul curent.

  ──────────

  *Font 7*
                                                                                                   - lei -
  ┌────┬──────────────┬────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┬──────────────┬────────┐
  │Nr. │ Valoarea │ Valoarea totală │ Valoarea totală │Factură fiscală│ Sume │ │
  │crt.│ contractului │ decontată de la │ nedecontată a │ │ solicitate │ │
  │ │ de finanţare │începutul anului....│lucrărilor/serviciilor│ │de la bugetul │Stadiul │
  │ │de la bugetul │ (până la data │şi a altor cheltuieli,│ │ de stat, în │ fizic │
  │ │de stat pentru│ solicitării) │în limita contractului│ │ limita │realizat│
  │ │ anul.... │ │de finanţare pe anul │ │ contractului │ până │
  │ │(inclusiv TVA)│ │ în curs │ │ de finanţare │ la data│
  │ │ ├──────┬──────┬──────┼──────┬──────┬────────┼──────┬────────┤pentru anul.. │ solici-│
  │ │ │ │Buget │Buget │ │Buget │ Buget │Număr/│Valoarea│(inclusiv TVA)│ tării │
  │ │ │Total │ de │local │Total │ de │ local │dată │(inclu- │ │ % │
  │ │ │ │ stat │ (in- │ │ stat │ (in- │ │siv TVA)│ │ │
  │ │ │ │ (in- │ clu- │ │ (in- │ clu- │ │ │ │ │
  │ │ │ │ clu- │ siv │ │ clu- │ siv │ │ │ │ │
  │ │ │ │ siv │ TVA) │ │ siv │ TVA) │ │ │ │ │
  │ │ │ │ TVA) │ │ │ TVA) │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────────────┼────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
  ├────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────────────┼────────┤
  │ 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────────────┼────────┤
  │ 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼──────┼────────┼──────────────┼────────┤
  │....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┴──────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴──────┼────────┼──────────────┼────────┘
  │ TOTAL: │ │ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────┘

  Subsemnatul, ......., în calitate de reprezentant al ......, având funcţia de ......, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că situaţia lucrărilor/serviciilor/altor cheltuieli realizate pentru care solicit transferul de la buget de stat a sumei solicitate de ....... (lei cu TVA) se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, cu modificările şi completările ulterioare, nu au fost decontate din alte surse de finanţare şi sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială .........
  Preşedintele consiliului judeţean/Primar
  Numele şi prenumele ...........
  Semnătura ............


  Anexa 5

  (Anexa nr. 6 la normele metodologice)
  Nr. ...../data .....
  SITUAŢIE*)
  privind lucrările/serviciile/alte cheltuieli realizate şi
  decontate pentru obiectivul de investiţii "......." din
  cadrul Programului naţional de dezvoltare locală
  Situaţie lucrări realizate şi decontate:
  *Font 7*
                                                                                                                            - lei cu TVA -
  ┌──────┬───────────────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────┐
  │ Nr. │ Valoarea │Contract de lucrări/│ Situaţii de │Valoarea totală decontată│ Factură │ Ordin de plată │Stadiu fizic│
  │ crt. │contractului de│ servicii/alte │ lucrări/ │de la începutul anului...│ │ │realizat (%)│
  │ │finanţare de la│cheltuieli (inclusiv│ servicii/alte │ (până la data │ │ │ │
  │ │bugetul de stat│ acte adiţionale) │ cheltuieli │ solicitării) │ │ │ │
  │ │pentru anul....├─────────┬──────────┼────────┬────────┼─────┬─────────┬─────────┼────────┬────────┼────────┬────────┤ │
  │ │(inclusiv TVA) │Nr./data │ Valoarea │Nr./data│Valoarea│Total│Buget de │ Buget │Nr./dată│Valoarea│Nr./dată│Valoarea│ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ stat │ local │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │(inclusiv│(inclusiv│ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ TVA) │ TVA) │ │ │ │ │ │
  ├──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
  │ 1. │ │ ....... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
  │ 2. │ │ ....... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
  │ 3. │ │ ....... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┤
  │Total:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────┴───────────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┘

  Subsemnatul, ......., în calitate de reprezentant al ....., având funcţia de ......, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că situaţia lucrărilor/serviciilor/altor cheltuieli realizate şi decontate în luna .... din suma de ......, alocată de la bugetul de stat pe anul ......, conform Contractului de finanţare nr. ....., mai sus completată, se încadrează în cheltuielile care se pot finanţa de la bugetul de stat conform art. 8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială ..............
  Preşedintele consiliului judeţean/Primar
  Numele şi prenumele ...........


  Anexa 6

  (Anexa C la normele metodologice)
  PANOUL DE INFORMARE
  Programul naţional de dezvoltare locală este un program guvernamental gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) pentru finanţarea proiectelor locale de dezvoltare, prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socioeducativă, reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare.
  Activităţile de comunicare privind proiectele incluse în Programul naţional de dezvoltare locală urmăresc creşterea nivelului de informare publică, conştientizare şi transparenţă cu privire la utilizarea bugetului fondurilor publice.
  Beneficiarii finanţărilor vor promova faptul că proiectele sunt finanţate de Guvernul României, prin Programul naţional de dezvoltare locală, coordonat de MDRAP.
  În acest sens, beneficiarul finanţării are obligaţia să informeze publicul cu privire la implementarea proiectului, prin amplasarea la locul investiţiei a unui panou de informare, după modelul de mai jos.
  Panoul de informare
  Dimensiunea minimă a unui panou este de 2 x 1,2 m şi va include obligatoriu următoarele informaţii:
  ● sigla Guvernului României;
  ● denumirea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
  ● tipul proiectului implementat: alimentare cu apă/canalizare/şcoală/unitate sanitară/drum/pod/obiectiv cultural de interes local/platformă de gunoi/piaţă/bază sportivă/sediu primărie/obiectiv turistic;
  ● denumirea beneficiarului;
  ● denumirea programului prin care se finanţează investiţia: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ.
  Panourile utilizate pentru marcarea unor sectoare de drum, a proiectelor de alimentare cu apă şi canalizare vor fi plasate pe ambele părţi ale infrastructurii respective în număr de 2 sau 4, amplasate la capetele sectorului de drum/de reţea şi pe traseul proiectului, câte unul pe fiecare sens de circulaţie.
  Numărul şi dimensiunea panourilor trebuie să corespundă dimensiunii lucrărilor, elementele din legislaţie fiind elemente minime obligatorii. Panourile trebuie să fie suficient de vizibile, astfel încât trecătorii să poată citi şi înţelege informaţiile prezentate.
  Model*) de panou de informare
  Modelul în format electronic va fi pus la dispoziţia beneficiarilor de către MDRAP.
  Culori
  Atât pentru sigla Guvernului României, cât pentru fundalul denumirii programului va fi folosit codul de culoare PANTONE 280 C, astfel:
  - cod CMYK: C100, M72, Y0, K18;
  - cod RGB: R0, G73, B144.
  -----