HOTĂRÂRE nr. 94 din 31 ianuarie 2023privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 7 februarie 2023
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1) și (2), art. 296 alin. (1) și (7) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 863 lit. e), art. 867 și 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se declară bun de interes public național imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă trecerea imobilului prevăzut la art. 1 din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului.(2) Se aprobă înscrierea imobilului prevăzut la alin. (1) în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București, în vederea construirii Centrului de Inovație și e-Health.(3) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Realizarea investiției la imobilul prevăzut la art. 2 se va face în termen de cel mult 5 ani de la data obținerii autorizației de construire.


  Articolul 4

  Dreptul de administrare al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București asupra imobilului prevăzut în anexă se revocă și imobilul revine în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, în condițiile legii, în cazul în care nu este respectată destinația prevăzută la art. 2 alin. (2) sau investiția nu se realizează în termenul prevăzut la art. 3.


  Articolul 5

  Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, numărul curent 847^3 va avea următorul cuprins:

  Nr.
  crt.

  Denumirea imobilului și adresa

  Teren
  - mp -

  Temei legal

  847^3

  Teren - Bd. Expoziției nr. 22-30, sectorul 1

  10.295

  Hotărârea Guvernului nr. 873/2018


  Articolul 6

  Ministerul Educației și Secretariatul General al Guvernului vor actualiza în mod corespunzător datele din evidențele cantitativ-valorice și, împreună cu Ministerul Finanțelor, vor opera modificările corespunzătoare în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat

  București, 31 ianuarie 2023.
  Nr. 94.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului care se transmite din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome
  „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului și în
  administrarea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București

  Nr.
  crt.

  Denumirea și adresa imobilului

  Codul de clasificație

  Anul și actul dobândirii

  Nr. M.F.

  Persoana juridică de la care se transmite imobilul CUI

  Persoana juridică la care se transmite imobilul
  CUI

  Elementele-cadru de descriere-cadru ale bunului, conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  Valoarea de inventar

  1.

  Teren Bd. Expoziției nr. 22-30, sectorul 1, București

  8.30.03

  2018
  Hotărârea Guvernului nr. 873/2018

  Se va atribui.

  Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ CUI 2351555

  Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila“ București
  Cod fiscal 4192910

  Teren neîmprejmuit în suprafață de 1.000 mp Lot 2. Teren intravilan neîmprejmuit
  Număr cadastral 280960, înscris în cartea funciară nr. 280960 București, sectorul 1

  3.562.480,00 lei

  ------