ORDONANTA nr. 96 din 27 august 1998 (*republicată*)(**actualizata**)
privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
(actualizata până la data de 20 martie 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 75/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2002.
  Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 24 ianuarie 2000.
  **) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 26 februarie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 martie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 octombrie 2003; LEGEA nr. 33 din 11 martie 2004.

  Capitolul 1 Dispozitii generale


  Articolul 1

  Padurile, prin functiile economice şi de protecţie pe care le indeplinesc, constituie, indiferent de forma de proprietate, o avutie de interes naţional de care beneficiaza întreaga societate. În acest scop este necesară asigurarea gestionarii durabile a pădurilor, prin stabilirea de măsuri concrete de administrare, ingrijire, exploatare rationala şi regenerare.


  Articolul 2

  Indiferent de forma de proprietate, strategia de punere în valoare economica, sociala şi ecologica a pădurilor este un atribut al statului. În condiţiile respectarii dreptului de proprietate, padurile din România sunt administrate şi gospodarite într-un sistem unitar, vizand valorificarea continua, în folosul generatiilor actuale şi viitoare, a functiilor lor ecologice şi social-economice.


  Articolul 3

  După forma de proprietate, fondul forestier naţional, definit la art. 1 din Codul silvic**), este constituit din:
  a) fondul forestier proprietate publică a statului;
  b) fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii);
  c) fondul forestier proprietate privată a unităţilor de cult (parohii, schituri, manastiri), a instituţiilor de invatamant sau a altor persoane juridice;
  d) fondul forestier proprietate privată indiviza a persoanelor fizice (fosti composesori, mosneni şi razesi sau mostenitori ai acestora);
  e) fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice.
  -------------
  **) Legea nr. 26/1996 - Codul silvic a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996.


  Articolul 4

  (1) Drumurile forestiere şi caile ferate forestiere, existente la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, indiferent de forma de proprietate a fondului forestier pe care acestea îl strabat, apartin statului.
  (2) Regimul juridic al drumurilor şi cailor ferate forestiere care se vor construi în viitor va fi stabilit în raport cu sursa de finanţare şi cu natura proprietăţii terenurilor, astfel:
  a) drumurile şi caile ferate forestiere, construite pe terenurile proprietate publică a statului şi finantate cu fonduri de la bugetul de stat sau din fondul de dezvoltare al Regiei Naţionale a Pădurilor, vor fi proprietate publică a statului şi vor fi administrate de regie;
  b) drumurile şi caile ferate forestiere, construite pe terenuri din fondul forestier proprietate privată şi finantate din resursele financiare ale proprietarilor de paduri, vor fi proprietate privată.


  Articolul 5

  Titularii dreptului de proprietate asupra fondului forestier, proprietate publică sau privată, îşi exercită dreptul de proprietate în limitele şi în condiţiile legii, urmarind conservarea şi gospodarirea durabila a pădurilor.


  Capitolul 2 Regimul silvic


  Articolul 6

  Fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, este supus regimului silvic.


  Articolul 7

  (1) Regimul silvic reprezinta un sistem unitar de norme cu caracter tehnic silvic, economic şi juridic, referitoare la amenajarea, paza, protectia contra daunatorilor, exploatarea şi regenerarea pădurilor, în vederea asigurarii gestionarii durabile a ecosistemelor forestiere.
  (2) Respectarea normelor definite la alin. (1) este obligatorie pentru toţi proprietarii de paduri sau alti deţinători.
  (3) Normele tehnice silvice reglementeaza activităţile de amenajare şi regenerare a pădurilor, protecţie a pădurilor împotriva daunatorilor, ingrijire (degajari, curatari, rarituri), punere în valoare a masei lemnoase şi de exploatare a lemnului atât pentru padurile proprietate publică, cat şi pentru padurile proprietate privată. Normele tehnice actuale vor fi revizuite în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, prin grija autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.
  (4) Normele cu caracter economic se referă la totalitatea obligaţiilor financiare ce revin proprietarilor de paduri pentru asigurarea regenerarii pădurilor, stării de sănătate a acestora, efectuării lucrărilor de amenajare, ingrijire şi punere în valoare, precum şi la modalitatile de finanţare.
  (5) Normele juridice cuprind totalitatea reglementarilor cu specific silvic (legi, hotărâri şi ordonante ale Guvernului, ordine şi instrucţiuni ale autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura).
  (6) La dobandirea dreptului de proprietate proprietarii de paduri vor lua cunoştinţa sub semnatura, prin grija autorităţii publice pentru silvicultura, de oblibaţiile pe care le au pentru respectarea regimului silvic.


  Articolul 8

  (1) În vederea respectarii reglementarilor referitoare la regimul silvic, proprietarii de paduri şi detinatorii cu orice titlu au urmatoarele obligaţii:
  a) sa elaboreze amenajamentele silvice pentru padurile pe care le deţin, prin unităţi specializate, în mod gratuit, autorizate în acest scop de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura. Costul acestor lucrari se suporta de proprietari, în cazul persoanelor juridice, şi de administrator, în cazul pădurilor statului. Pentru padurile cu suprafete mai mici de 10 hectare, aparţinând persoanelor fizice, precum şi pentru suprafete mai mici de 30 hectare, aparţinând unităţilor de cult şi celor de invatamant, se intocmesc, de unităţi specializate, extrase sumare din amenajamente silvice, al caror continut se va preciza prin normele tehnice de amenajare;
  b) să asigure paza pădurilor, în vederea prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetatiei forestiere, pasunatului abuziv, braconajului şi a altor fapte infractionale sau contraventionale. Proprietarii de paduri menţionaţi la art. 12 alin. (1) vor asigura paza prin structurile silvice de administrare, de stat sau private, după caz. Neasigurarea pazei prin structurile silvice autorizate atrage raspunderea contraventionala;
  c) să execute lucrarile necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi daunatorilor pădurilor, stabilite de organele autorităţii publice pentru silvicultura, cu mijloace proprii sau contra cost, prin unităţi silvice specializate;
  d) să asigure respectarea masurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi, după caz, dotarea cu mijloace de prima interventie;
  e) să efectueze lucrarile de impadurire şi de ajutorare a regenerarii naturale, potrivit prevederilor amenajamentelor silvice şi ale normelor tehnice specifice. Lucrarile de impadurire se vor executa în termen de cel mult 2 ani de la exploatarea masei lemnoase. În caz contrar, se vor aplica masurile prevăzute la art. 67 din Codul silvic;
  f) să efectueze lucrarile de întreţinere a plantatiilor şi regenerarilor naturale până la realizarea stării de masiv;
  g) să execute la timp, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor tehnice specifice, lucrarile de ingrijire a arboretelor - degajari, curatari, rarituri, taieri de igiena;
  h) să execute taieri de arbori numai după punerea în valoare şi eliberarea documentelor specifice, de către personalul silvic autorizat;
  i) să asigure, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi actelor normative în vigoare, întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere aflate în proprietate.
  (2) În situaţiile în care gospodarirea pădurilor, proprietate privată, aparţinând persoanelor fizice sau juridice, este asigurata pe baze contractuale de Regia Naţionala a Pădurilor sau de unităţi specializate, oblibaţiile menţionate la alin. (1) se vor regasi ca atare în contractele incheiate.


  Articolul 9

  (1) În vederea gospodăririi durabile a pădurilor se interzic:
  a) defrisarea vegetatiei forestiere - respectiv înlăturarea acesteia şi schimbarea destinatiei terenului - fără aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura;
  b) desfăşurarea de activităţi care produc degradarea solului şi a malurilor apelor, distrugerea semintisului utilizabil şi a arborilor nedestinati exploatarii, potrivit prevederilor art. 45 din Codul silvic.
  (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. a) terenurile aflate în perimetrul fasiei de protecţie a frontierei de stat, care fac parte din domeniul public şi care, prin natura lor, sunt destinate protectiei şi intretinerii liniei de frontieră, potrivit prevederilor Legii privind frontiera de stat a României nr. 56/1992*). Defrisarea vegetatiei forestiere pentru realizarea fasiei de protecţie a frontierei de stat se va executa de către proprietarul sau deţinătorul padurii, sub supravegherea organului de politie de frontieră şi a autorităţii silvice competente.
  ------------
  *) Legea nr. 56/1992 a fost abrogata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 8 mai 2002.


  Articolul 10

  (1) Exploatarea produselor lemnoase ale pădurilor se face numai în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi cu respectarea instructiunilor privind termenele, modalitatile şi epocile de recoltare şi transport al materialului lemnos din paduri, emise de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura.
  (2) Pentru masa lemnoasa destinata a se exploata proprietarii sau detinatorii cu orice titlu de paduri intocmesc acte de punere în valoare, în conformitate cu normele tehnice în vigoare, cu inventarierea prealabila a arborilor destinati taierii de către personalul silvic delegat sa utilizeze ciocanul silvic de marcat.
  (3) Ocoalele silvice, agentii economici atestati să execute exploatari forestiere, persoanele fizice şi juridice care au în proprietate sau în administrare paduri au obligaţia sa foloseasca tehnologii de recoltare şi de scoatere a lemnului din padure, care să nu produca degradarea solului, poluarea apelor, distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil, a arborilor nedestinati exploatarii peste limitele admise prin instrucţiunile prevăzute la alin. (1).
  (4) Masa lemnoasa care se exploateaza şi se transporta din padure va fi însoţită de documentele prevăzute în instrucţiunile privind circulatia materialelor lemnoase şi controlul instalaţiilor de debitat lemn rotund în cherestea, aprobate prin hotărâre a Guvernului**).
  (5) Materialul lemnos care se transporta din padure are ca document de însoţire bonul de vanzare sau foaia de însoţire, fiind marcat, cu excepţia celui fasonat în metri steri, cu marca dreptunghiulara specifică agentului economic care administreaza padurea sau celui care exploateaza masa lemnoasa, după caz.
  -----------
  **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 735/1998 pentru aprobarea Instructiunilor cu privire la circulatia şi controlul circulaţiei materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 octombrie 1998.


  Capitolul 3 Administrarea fondului forestier naţional


  Secţiunea 1 Administrarea fondului forestier proprietate publică a statului


  Articolul 11

  (1) Fondul forestier proprietate publică a statului se administreaza potrivit Codului silvic de Regia Naţionala a Pădurilor.
  (2) Regulamentul de organizare şi functionare a Regiei Naţionale a Pădurilor se aproba prin hotărâre a Guvernului*), la propunerea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.
  -----------------
  *) A se vedea HOTĂRÂREA nr. 1.105 din 25 septembrie 2003 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 26 septembrie 2003.


  Secţiunea a 2-a Administrarea fondului forestier proprietate publică a comunelor, oraşelor şi municipiilor şi a celui proprietate privată indiviza (fosti composesori, mosneni, razesi sau mostenitorii acestora)


  Articolul 12

  (1) Padurile proprietate publică, aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi cele proprietate privată indiviza, aparţinând fostilor composesori, mosneni şi razesi, precum şi persoanelor aparţinând altor forme asociative conform prevederilor legale sau mostenitorilor acestora, se administreaza de către proprietari prin structurile silvice proprii, similare cu cele ale statului, sau, la cerere, prin structurile silvice de stat existente, pe baza unor contracte convenite între părţi. Pentru gestionarea pădurilor prin structuri silvice proprii detinatorii menţionaţi mai sus angajează personal de specialitate, autorizat în condiţiile prezentei ordonante.
  (2) Pentru realizarea prevederilor menţionate la alin. (1) persoanele fizice, fosti composesori, mosneni şi razesi sau mostenitorii acestora, se vor constitui, în prealabil, în mod obligatoriu, în asociaţii cu personalitate juridica, potrivit legii.
  (3) În scopul asigurarii continuitatii modului de gospodarire durabila a pădurilor se mentin actualele unităţi teritoriale amenajistice şi gruparea lor pe actualele unităţi silvice teritoriale administrative.
  (4) Pentru crearea structurilor silvice proprii, similare cu cele de stat, se va angaja personal silvic, prin concurs, cu avizul proprietarilor.


  Articolul 13

  În condiţiile mentinerii unităţilor silvice teritoriale administrative şi a celor teritoriale amenajistice, modalitatile concrete de gospodarire a pădurilor, repartizarea resurselor materiale şi a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice şi juridice pentru padurile pe care le au în proprietate, precum şi oblibaţiile acestora se reglementeaza prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile**).
  -------------
  **) Conform art. I pct. 5 din Legea nr. 75/2002, termenul de 60 de zile curge de la data de 31 ianuarie 2002, data publicarii acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 14

  (1) Proprietarii de paduri la care se referă prezenta secţiune îşi pot gospodari padurile ce le apartin, pe baza contractuala, în condiţiile art. 12 alin. (3), prin Regia Naţionala a Pădurilor.
  (2) Prin contractul incheiat între părţi se stabilesc drepturile şi oblibaţiile proprietarilor de paduri şi ale Regiei Naţionale a Pădurilor. În mod obligatoriu se vor stipula:
  a) drepturile materiale ale proprietarilor de paduri, în natura sau în bani, care rezultă din valorificarea resurselor lemnoase şi nelemnoase ale pădurilor preluate în gestiune;
  b) oblibaţiile Regiei Naţionale a Pădurilor de a asigura paza pădurilor şi de a executa lucrarile tehnice silvice de ingrijire, combatere a daunatorilor, punere în valoare a masei lemnoase, exploatare a resurselor şi de regenerare a arboretelor, în conformitate cu regimul silvic;
  c) modalitatile financiare de a suporta costul lucrărilor de intocmire a amenajamentelor silvice, de administrare, paza, ingrijire, protecţie contra daunatorilor, exploatare şi regenerare.


  Secţiunea a 3-a Administrarea fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice


  Articolul 15

  (1) Padurile proprietate privată aparţinând persoanelor fizice sunt supuse regimului silvic. Proprietarii au obligaţia să asigure paza pădurilor şi să execute lucrarile necesare impuse de regimul silvic, prin mijloace proprii.
  (2) În situaţia în care proprietarii de paduri nu îşi pot îndeplini, în mod individual, oblibaţiile prevăzute la alin. (1), acestia îşi vor gospodari padurile pe baza contractuala prin structurile silvice private sau de stat, scop în care se pot constitui, în prealabil, în asociaţii cu personalitate juridica.
  (3) În vederea respectarii obligaţiei prevăzute la alin. (1), proprietarii pădurilor private, individuali sau constituiti în asociaţii, pot solicita unităţilor teritoriale ale Regiei Naţionale a Pădurilor sau unităţilor specializate, autorizate de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, sa administreze padurile ce le apartin, pe bază de contracte.


  Secţiunea a 4-a Administrarea pădurilor proprietate privată a unităţilor de cult (parohii, schituri, manastiri), a instituţiilor de invatamant sau a altor persoane juridice


  Articolul 16

  (1) Administrarea pădurilor proprietate privată aparţinând parohiilor, schiturilor, manastirilor, unităţilor de invatamant sau altor persoane juridice se face cu personal silvic specializat, în vederea respectarii obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1).
  (2) Pentru indeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) proprietarii pădurilor respective se pot asocia cu alti deţinători de paduri, în vederea gospodăririi pădurilor în condiţiile prevăzute la art. 13.
  (3) Proprietarii de paduri care fac obiectul prezentei secţiuni pot solicita ca padurile ce le apartin să fie administrate pe baza contractuala de structurile silvice de stat sau private, în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2), art. 13 şi 14, completate de prevederi specifice, convenite de părţile contractante.


  Secţiunea a 5-a Reglementari comune pentru administrarea fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate privată


  Articolul 17

  (1) Contractele de administrare a fondului forestier, menţionate la secţiunile 2-4 din prezentul capitol, se incheie pe o durată minima, egala cu perioada de aplicare a amenajamentului silvic, conform prevederilor art. 18 din Codul silvic.
  (2) Contractele prevăzute la alin. (1) se incheie în forma autentica la birourile notariale, taxele şi comisioanele suportandu-se de structurile silvice care administreaza padurile respective. Aceste contracte se înregistrează la inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, institutii definite conform art. 20 şi 22, în a caror raza teritoriala se afla fondul forestier.
  (3) Rezilierea contractului din iniţiativa unei părţi se solutioneaza conform legislaţiei civile şi în condiţiile administrarii pădurilor, în continuare, în regim silvic, prin structuri silvice autorizate.
  (4) Activitatea personalului silvic angajat din structuri proprii şi a celui din unitatile specializate, care executa pe bază de contract paza şi gospodarirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate privată, este controlata, sub raportul regimului silvic, de personalul tehnic al autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura şi al inspectoratelor silvice teritoriale, prevăzute la cap. IV.
  (5) Personalul silvic angajat pentru paza pădurilor va fi dotat cu armament de serviciu, în condiţiile legii, şi cu uniforma de serviciu.


  Articolul 18

  Până la retrocedarea unor terenuri forestiere din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată, respectiv până la punerea în posesie conform prevederilor Legii nr. 1/2000, Regia Naţionala a Pădurilor are obligaţia să execute lucrarile tehnice silvice conform prevederilor amenajamentelor silvice şi reglementarilor impuse de regimul silvic, acordând proprietarilor profitul rezultat din valorificarea masei lemnoase respective. Profitul rezultat se acordă în bani sau în natura, la cererea proprietarului.


  Articolul 19

  Modalitatile concrete de constituire a structurilor silvice pentru gospodarirea pădurilor, care fac obiectul secţiunilor 2-4 din prezentul capitol, precum şi modul de organizare şi functionare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante*).
  ------------
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 997/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea şi functionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodarirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi a celor proprietate privată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 8 decembrie 1999.


  Capitolul 4 Controlul respectarii regimului silvic


  Articolul 20

  (1) Controlul respectarii regimului silvic pentru intregul fond forestier naţional se exercită de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, precum şi prin inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, aflate în subordinea acesteia.
  (2) Modul de organizare şi functionare a controlului aplicarii regimului silvic la nivel central şi local, precum şi structurile administrative aferente se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante**).
  -------------
  **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.046/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a controlului aplicarii regimului silvic la nivel central şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 24 noiembrie 2000.


  Articolul 21

  Directia generală pentru controlul aplicarii regimului silvic, prin organele sale centrale şi teritoriale, are urmatoarele atribuţii:
  a) controlează modul de respectare de către proprietarii şi detinatorii cu orice titlu de paduri a dispoziţiilor legale în domeniul silviculturii, precum şi a normelor specifice regimului silvic;
  b) analizeaza şi controlează modul de respectare a prevederilor amenajamentelor silvice pentru toate padurile, indiferent de natura proprietăţii;
  c) controlează activitatea de exploatare a masei lemnoase, executata prin agenti economici atestati sau în regie proprie, şi dispune sistarea activităţilor care încalcă normele tehnice specifice sau care provoaca degradarea vegetatiei forestiere, eroziunea solului sau alte deteriorări ale mediului;
  d) controlează aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale privind prevenirea şi stingerea incendiilor în paduri;
  e) controlează activitatea de reparare şi întreţinere a drumurilor forestiere, în conformitate cu legislatia şi normele specifice în vigoare;
  f) constata faptele contraventionale în domeniul silviculturii şi exploatarii pădurilor şi propune sau stabileste, după caz, sanctiunile, potrivit imputernicirilor prevăzute de lege;
  g) constata faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatarii pădurilor şi sesizeaza de îndată organul de politie, în vederea efectuării cercetării penale, în conformitate cu prevederile art. 207 şi 209 din Codul de procedură penala;
  h) verifica sesizarile scrise cu privire la abaterile comise în fondul forestier proprietate publică sau proprietate privată şi stabileste situaţiile de încălcare a actelor normative în vigoare, propunand masurile de reglementare sau de sanctionare, potrivit legii;
  i) indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin lege.


  Articolul 22

  (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic se constituie la nivelul fiecarui judet, dacă suprafaţa pădurilor judeţului, potrivit art. 3 lit. a)-e), este de minimum 50.000 hectare.
  (2) În cazul judetelor în care suprafaţa pădurilor este sub limita prevăzută la alin. (1), inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic vor fi constituite pe raza a doua sau mai multe judete limitrofe, astfel încât suprafaţa minima a acestora să fie cea prevăzută la alin. (1), dar nu mai mare de 150.000 hectare.
  (3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic se constituie prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Personalul tehnic de specialitate din inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic va fi dimensionat în raport cu suprafaţa pădurilor şi cu numărul de proprietari, astfel încât pentru o suprafaţa medie de 20.000 hectare sa existe un inspector inginer silvic.
  (5) Pentru controlul lucrărilor tehnice de teren şi pentru executarea controalelor de fond se va asigura un inginer silvic sau un tehnician silvic pentru o suprafaţa medie de 10.000 hectare.


  Articolul 23

  Finantarea organelor centrale şi teritoriale pentru controlul respectarii regimului silvic se face de la bugetul de stat.


  Capitolul 5 Scoaterea definitivă sau temporara a terenurilor din fondul forestier naţional


  Articolul 24

  (1) Reducerea suprafetei pădurilor din fondul forestier naţional este interzisa, cu excepţia urmatoarelor situaţii:
  a) pentru constructii cu destinatie militara, pentru cai ferate, drumuri europene, naţionale şi judetene, autostrăzi, linii electrice de înaltă tensiune, mine, forari, sonde şi echipamente aferente, conducte magistrale de transport gaze sau petrol, lucrari de imbunatatiri funciare, de gospodarire a apelor sau de realizare a unor noi surse de apa. Ocuparea definitivă de terenuri din fondul forestier proprietate privată, cu sau fără defrisarea padurii, se aproba cu acordul prealabil al proprietarilor terenurilor, potrivit prevederilor prezentei ordonante. În cazurile în care proprietarii de terenuri nu sunt de acord, ocuparea terenurilor se poate face în condiţiile stabilite potrivit reglementarilor legale privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică;
  b) pentru construirea de obiective turistice, cu acordul proprietarului şi cu aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura;
  c) în scopul executarii de lucrari, instalaţii şi constructii necesare pentru gospodarirea fondului forestier sau de interes propriu, la cererea proprietarilor şi cu aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura;
  d) orice alte investitii cu caracter social, cultural, sportiv, medical şi de cult, cu avizul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.
  (2) Scoaterea/ocuparea definitivă a terenurilor din fondul forestier, fără compensarea acestora cu o suprafaţa echivalenta de teren, pentru obiectivele şi lucrarile prevăzute la alin. (1), se face cu plata de către persoanele fizice şi juridice solicitante a urmatoarelor taxe şi despăgubiri:
  a) taxa pentru ocuparea definitivă a terenurilor forestiere, potrivit prevederilor art. 92 alin. (4), cu excepţiile prevăzute la alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, care se varsă la Fondul de ameliorare a fondului funciar, fond aflat la dispoziţia autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura;
  b) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier, care se achită proprietarului terenului forestier pentru terenurile proprietate privată, sau, respectiv, o despăgubire acordată administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, care se varsă în Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor;
  c) contravaloarea pierderii de crestere, determinata de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitatii, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată, sau, respectiv, o despăgubire acordată administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, care se varsă în Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor;
  d) valoarea obiectivelor dezafectate pentru terenurile ocupate din fondul forestier proprietate publică a statului, care se achită administratorului acestora.
  (3) La cererea persoanelor fizice şi juridice, scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional pentru obiectivele şi lucrarile prevăzute la alin. (1), dacă beneficiarul compenseaza cu terenuri echivalente ca suprafaţa şi bonitate, limitrofe fondului forestier, se poate face cu plata unei taxe egale cu valoarea masei lemnoase la exploatabilitate pentru specia principala de baza corespunzătoare staţiunii, care se varsă la Fondul de ameliorare a fondului funciar, a despăgubirilor prevăzute la alin. (2) lit. d), precum şi a cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv pe terenul primit în compensare, care se achită anticipat administratorului fondului forestier.
  (4) Prevederile art. 92 alin. (6) din Legea nr. 18/1991, republicată, sunt aplicabile.


  Articolul 25

  (1) Pentru ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier naţional, persoanele fizice sau juridice beneficiare de folosirea terenului au obligaţia sa achite:
  a) o garantie în suma egala cu cheltuielile necesare pentru aducerea în condiţii apte de impadurire a terenului ocupat temporar; suma prevăzută se depune într-un cont special, purtator de dobânda, la Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziţia autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, prevăzut în Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
  b) chiria anuală pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată şi administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, în Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere;
  c) contravaloarea pierderii de crestere determinata de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitatii, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată şi administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, în Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere;
  d) cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, pentru terenurile ocupate proprietate publică a statului, care se achită anticipat administratorului acestora;
  e) valoarea obiectivelor dezafectate de pe terenurile ocupate proprietate publică a statului, care se achită administratorului acestora.
  (2) În situaţia în care ocuparea temporara a terenului nu implica defrisarea vegetatiei forestiere lemnoase, beneficiarul nu plateste proprietarului sau administratorului terenului sumele prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e).
  (3) În cazul în care titularul aprobării de scoatere temporara din circuitul forestier îşi indeplineste oblibaţiile cu privire la redarea terenurilor în fondul forestier, acestuia îi sunt restituite garantia şi dobânda aferenta.
  (4) Preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, care se foloseşte pentru calculul obligaţiilor banesti aferente ocuparii terenurilor din fondul forestier naţional, prevăzute la art. 24 şi în prezentul articol, se stabileste prin ordin al ministrului responsabil de domeniul silviculturii, ţinând seama de preţul de piaţa.


  Articolul 26

  Metodologia de finanţare şi de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetatiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. c), se elaboreaza de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.


  Articolul 27

  Ocuparea definitivă sau folosirea temporara a terenurilor din fondul forestier naţional, potrivit prevederilor art. 24 şi 25, se face numai cu acordul proprietarilor şi se aproba după cum urmeaza:
  a) pentru suprafaţa de până la un hectar, de către inspectoratul silvic teritorial, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare;
  b) pentru suprafaţa de peste un hectar, dar nu mai mare de 50 hectare, de către autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare, cu avizul inspectoratului silvic teritorial;
  c) pentru suprafaţa de peste 50 hectare, prin hotărâre a Guvernului, la cererea persoanelor juridice beneficiare şi la propunerea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.


  Capitolul 6 Finantarea administrarii fondului forestier naţional


  Articolul 28

  Finantarea activităţilor de administrare a fondului forestier naţional se face din:
  a) venituri proprii;
  b) bugetul de stat;
  c) alte surse.


  Articolul 29

  (1) În vederea sprijinirii proprietarilor de paduri, indiferent de forma de proprietate, în efectuarea unor lucrari de gospodarire, în scopul asigurarii integritatii fondului forestier naţional şi gestionarii durabile a acestuia, statul va aloca anual de la buget fondurile necesare pentru:
  a) refacerea pădurilor afectate de calamitati naturale sau de incendii a caror cauza este necunoscuta;
  b) refacerea unor cai forestiere de transport distruse în urma calamitatii naturale;
  c) combaterea bolilor şi daunatorilor pădurilor proprietate privată;
  d) amenajarea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice;
  e) finantarea unor studii complexe de fundamentare a solutiilor de gospodarire a pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice;
  f) punerea la dispoziţie proprietarilor de paduri a normelor tehnice silvice şi juridice care reglementeaza regimul silvic şi a materialelor de propaganda şi educatie forestiera privind ocrotirea şi conservarea pădurilor;
  g) sprijinirea proprietarilor de paduri cu functii speciale de protecţie, persoane fizice, prin acordarea unor compensatii reprezentand contravaloarea bunurilor pe care nu le recolteaza datorita restrictiilor impuse prin amenajamentele silvice în padurile cu functii speciale de protecţie;
  h) finantarea administrarii pădurilor prin structuri silvice autorizate, în situaţiile în care veniturile obtinute prin valorificarea integrală a resurselor forestiere, conform amenajamentelor silvice, nu asigura costurile administrarii în regim silvic.
  (2) Normele metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor acordate potrivit prevederilor alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante*).
  -------------
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 163/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea şi controlul sumelor destinate proprietarilor de paduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrari de gospodarire, în scopul asigurarii integritatii fondului forestier naţional şi gestionarii durabile a pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 martie 2000.


  Capitolul 7 Raspunderi şi sancţiuni


  Articolul 30

  Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage, după caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a persoanei vinovate, potrivit legii.


  Articolul 31

  (1) Incalcarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 10 ani şi cu interzicerea unor drepturi.
  (2) Materialul lemnos rezultat se confisca şi se valorifica potrivit legii.
  (3) Infractorul este obligat, de asemenea, sa aduca terenul forestier în starea de a fi plantat şi să asigure plantarea acestuia, conform documentatiei tehnice de specialitate, ambele operaţiuni facandu-se pe cheltuiala sa.
  (4) Abrogat.
  --------------
  Art. 31 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 23 octombrie 2003.
  Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 33 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 17 martie 2004.
  Alin. (4) al art. 31 a fost abrogat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 33 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 17 martie 2004.


  Articolul 32

  (1) Taierea sau scoaterea din radacini, fără drept, de arbori, puieti sau lastari din fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, de către proprietari, deţinători sau de către oricare altă persoană, dacă valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decat preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior sau dacă valoarea este sub aceasta limita, dar fapta a fost savarsita de cel puţin două ori în interval de 2 ani, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.
  (2) Dacă fapta a avut ca urmare o paguba în valoare de 20 de ori mai mare decat preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 5 ani.
  (3) Când fapta a avut ca urmare o paguba în valoare de peste 50 de ori mai mare decat preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
  (4) Maximul pedepselor prevăzute la alin. (1)-(3) se majoreaza cu 3 ani în cazul în care faptele au fost savarsite în urmatoarele împrejurări:
  a) de doua sau mai multe persoane împreună;
  b) de o persoană având asupra sa o arma sau substante chimice periculoase;
  c) în timpul noptii;
  d) în arii forestiere protejate.
  (5) Tentativa se pedepseste.


  Articolul 33

  Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neintrebuintare a unor suprafete de paduri de către proprietari, deţinători sau de oricare altă persoană, precum şi incendierea acestora constituie infractiunea de distrugere şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani.


  Articolul 34

  (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, şi se sancţionează după cum urmeaza:
  a) refuzul proprietarilor sau al altor deţinători de paduri de a întocmi amenajamente silvice, conform obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 400.000 lei la 2.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane juridice;
  b) neasigurarea pazei pădurilor de către persoanele fizice detinatoare, cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei şi neasigurarea pazei şi administrarii prin structuri silvice autorizate a pădurilor aparţinând persoanelor juridice, cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
  c) refuzul proprietarilor sau al altor deţinători de paduri de a executa lucrarile de prevenire şi combatere a daunatorilor şi bolilor pădurilor, conform dispozitiei art. 8 alin. (1) lit. c), sau de a executa lucrarile de ingrijire a arboretelor, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g), cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei.
  (2) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu excepţia art. 25-27.
  (3) Cuantumul amenzilor contraventionale se reactualizeaza periodic prin hotărâre a Guvernului.
  ------------
  *) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.
  Precizam ca în art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 se prevede că ori de cate ori intr-o lege speciala sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, aceasta se va socoti facuta la dispozitiile corespunzătoare din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.


  Articolul 35

  Stabilirea şi sanctionarea contraventiilor silvice, altele decat cele prevăzute la art. 34, indiferent de forma de proprietate a pădurilor în care acestea au fost comise, sunt reglementate prin lege speciala.


  Articolul 36

  Constatarea infracţiunilor prevăzute la art. 31-33 şi a contraventiilor prevăzute la art. 34 se face de către personalul silvic prevăzut la art. 105 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi de către personalul silvic din structurile silvice nou-înfiinţate, precum şi de către organele de cercetare penala, în cazul infracţiunilor, şi de către primari, în cazul contraventiilor.


  Capitolul 8 Dispozitii finale


  Articolul 37

  În termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura va revizui şi va completa cu prevederi specifice pădurilor proprietate publică şi privată regulamentele, instrucţiunile şi normele tehnice din domeniul silviculturii.


  Articolul 38

  În exercitarea atribuţiilor de serviciu privind paza fondului forestier, constatarea contraventiilor şi a infracţiunilor silvice, personalul silvic prevăzut la art. 36 este asimilat personalului care indeplineste functii ce implica exercitiul autorităţii publice.


  Articolul 39

  Unitatile de politie, împreună cu cele ale jandarmeriei, precum şi organele administraţiei publice locale ori, după caz, organele de pompieri militari vor sprijini organele silvice sau, după caz, le vor acorda asistenţa tehnica, potrivit competentelor, în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi de combatere a fenomenului infractional şi contraventional şi, respectiv, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor atât în padurile proprietate publică, cat şi în cele proprietate privată.


  Articolul 40

  Marcarea şi evaluarea arborilor destinati taierii, pentru proprietarii de paduri, persoane fizice, care îşi administreaza singuri padurile, se fac, la cerere, de către personalul silvic autorizat din cadrul ocoalelor silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor şi de personalul din unitatile silvice înfiinţate conform prevederilor art. 13. O dată cu plata acestor prestatii proprietarii vor primi documentele legale pentru exploatarea şi transportul materialului lemnos respectiv.


  Articolul 41

  În înţelesul prezentei ordonante, prin structuri silvice private sau de stat, considerate în ansamblul lor, se înţelege: cantoane, brigazi sau districte şi ocoale silvice.


  Articolul 42

  Structurile silvice private, similare cu cele de stat, legal constituite, precum şi personalul silvic angajat vor fi autorizate de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile de la depunerea documentelor necesare autorizarii.


  Articolul 43

  Prevederile referitoare la infractiunile din prezenta ordonanţă se completeaza cu cele cuprinse în titlul VI "Raspunderi şi sancţiuni" din Codul silvic.


  Articolul 44

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I**).
  -------------
  **) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare


  Articolul 45

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare.
  NOTĂ:
  Potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 141/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, în termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura va revizui şi va completa cu prevederi specifice pădurilor, proprietate publică şi privată, regulamentele şi instrucţiunile din domeniul silviculturii.
  Totodata, potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 75/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2002, autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura va stabili, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, suprafetele maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art 23 alin. (1) lit. b), c) şi d) [devenit art. 24 alin. (1) lit. b), c) şi d) în republicare].
  ---------------
  Art. I şi II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 23 octombrie 2003 specifică:
  "ART. I
  Prin derogare de la prevederile art. 70 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, ale art. 8 alin. (1) lit. b) teza I şi ale art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, Regia Naţionala a Pădurilor asigura paza pădurilor proprietatea persoanelor fizice, care nu sunt administrate prin structuri silvice autorizate, în vederea pastrarii integritatii, prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetatiei forestiere, pasunatului abuziv, braconajului şi a altor fapte infractionale sau contraventionale.


  Articolul II

  Fondurile necesare indeplinirii obligaţiei prevăzute la art. I se asigura din resursele Regiei Naţionale a Pădurilor."
  Art. I şi II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 23 octombrie 2003 au fost modificate de LEGEA nr. 33 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 17 martie 2004, în sensul următor:
  "Art. I. - Prin derogare de la prevederile art. 70 alin. 1 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, ale art. 8 alin. (1) lit. b) teza I şi ale art. 15 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva asigura paza pădurilor proprietatea persoanelor fizice în vederea pastrarii integritatii, prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetatiei forestiere, pasunatului abuziv, braconajului şi a altor fapte infractionale sau contraventionale."
  Articolul II va avea urmatorul cuprins:
  "Art. II. - (1) Fondurile necesare indeplinirii obligaţiei prevăzute la art. I se asigura din resursele Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. În situaţiile în care Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva înregistrează pierderi prin aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, acestea vor fi suportate de la bugetul de stat.
  (2) În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta structura şi fondul de salarii ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva vor fi dimensionate în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 33 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 17 martie 2004 introduce art. II^1 cu urmatorul cuprins:
  "Art. II^1 . - Preluarea în paza de către structurile silvice de stat a pădurilor aflate în proprietatea persoanelor fizice se va face prin inventariere executata în prezenta proprietarului sau a imputernicitului acestuia, inclusa într-un contract neoneros."
  -------------