LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizată*)
privind bunurile proprietate publică**)
(actualizată până la data de 10 martie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.

  ──────────

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Abrogat.
  -----------
  Art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 2

  Abrogat.
  -----------
  Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 3

  (1) Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobândite de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege.
  (2) Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, din cele prevăzute la pct. I din anexa, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public naţional, declarate ca atare prin lege.
  (3) Domeniul public al judeţelor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. II din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judeţean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional.
  (4) Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean.


  Articolul 4

  Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public.
  Asupra acestor bunuri statul sau unităţile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.


  Articolul 5

  Abrogat.
  -----------
  Art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 6

  (1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi bunurile dobândite de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituţiei, a tratatelor internaţionale la care România era parte şi a legilor în vigoare la data preluării lor de către stat.
  (2) Bunurile preluate de stat fără un titlu valabil, inclusiv cele obţinute prin vicierea consimţământului, pot fi revendicate de foştii proprietari sau de succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de reparaţie.
  (3) Instanţele judecătoreşti sunt competente să stabilească valabilitatea titlului.


  Capitolul 2 Regimul juridic al proprietăţii publice


  Articolul 7

  Abrogat.
  -----------
  Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 8

  (1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local.
  (2) Hotărârea de trecere a bunurilor poate fi atacată, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ competenta în a carei raza teritoriala se afla bunul.
  (3) Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăţilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este acţionar, se poate face numai cu plata şi cu acordul adunării generale a acţionarilor societăţii comerciale respective. În lipsa acordului menţionat, bunurile societăţii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publică şi după o justa şi prealabila despăgubire.


  Articolul 9

  (1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.
  (3) Trecerea unui bun din domeniul public al judeţului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a judeţului respectiv se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a consiliului judeţean.
  ----------
  Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 18 din 4 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 7 martie 2016.
  (4) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local.
  ----------
  Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 18 din 4 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 7 martie 2016.


  Articolul 10

  (1) Abrogat.
  -----------
  Alin. (1) al art. 10 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.
  (2) Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel.
  (3) Hotărârea de trecere a bunului în domeniul privat poate fi atacată în condiţiile art. 8 alin. (2).


  Articolul 11

  Abrogat.
  -----------
  Art. 11 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 12

  (1) Abrogat.
  -----------
  Alin. (1) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.
  (2) Abrogat.
  -----------
  Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.
  (3) Abrogat.
  -----------
  Alin. (3) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.
  (4) Abrogat.
  -----------
  Alin. (4) al art. 12 a fost abrogat de pct. 3 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.
  (5) În litigiile privitoare la dreptul de administrare, statul este reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, iar unităţile administrativ-teritoriale de către consiliile judeţene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, preşedintelui consiliului judeţean ori primarului. Acesta poate desemna un alt funcţionar de stat sau un avocat care să îl reprezinte în faţa instanţei.
  -----------
  Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.
  (6) Abrogat.
  -----------
  Alin. (6) al art. 12 a fost abrogat de pct. 5 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 13

  Abrogat.
  -----------
  Art. 13 a fost abrogat de pct. 5 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Articolul 14

  (1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.
  (2) Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoana fizica sau juridica, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare.


  Articolul 15

  Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.


  Articolul 16

  (1) Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale.
  (2) În cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cota-parte intre 20-50%, stabilită, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local prin care s-a aprobat închirierea.


  Articolul 17

  Abrogat.
  -----------
  Art. 17 a fost abrogat de pct. 5 al art. 89, Secţiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.


  Capitolul 3 Dispoziţii finale


  Articolul 18

  Evidenta contabil-financiara a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale se tine distinct în contabilitate, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 19

  (1) Inventarul bunurilor din domeniul public se întocmeşte în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Departamentul pentru Administraţie Publică Locala va elabora, pe baza propunerilor consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor locale, după caz, normele tehnice pentru întocmirea inventarului, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.


  Articolul 20

  (1) Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri.
  (2) Centralizarea inventarului menţionat la alin. (1) se realizează de către Ministerul Finanţelor şi se supune spre aprobare Guvernului.


  Articolul 21

  (1) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale se întocmeşte, după caz, de comisii special constituite, conduse de preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari.
  (2) Inventarele întocmite potrivit prevederilor alin. (1) se însuşesc, după caz, de consiliile judeţene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale.
  (3) Inventarele astfel însuşite se centralizează de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să se ateste apartenenţa bunurilor la domeniul public judeţean sau de interes local.


  Articolul 22

  Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice centrale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, după caz, sunt obligate să facă înregistrarea operaţiunilor de modificare a regimului juridic al bunurilor din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.


  Articolul 23

  Litigiile cu privire la delimitarea domeniului public al statului, judeţelor, comunelor, oraşelor sau al municipiilor sunt de competenta instanţelor de contencios administrativ.


  Articolul 24

  În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanţelor va elabora normele metodologice prevăzute la art. 18, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.


  Articolul 25

  În accepţiunea prezentei legi, prin sintagma domeniu public, cuprinsă în art. 477 din Codul civil, se inţelege domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.


  Articolul 26

  În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va elabora un proiect de lege privind restituirea în natura sau în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.


  Articolul 27

  Prezenta lege intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi data se abroga orice dispoziţie contrară.

  Aceasta lege a fost adoptata de Senat în şedinţa din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  ULM SPINEANU

  Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  ANDREI CHILIMAN


  Anexă

  LISTA
  cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
  I. Domeniul public al statului este alcătuit din următoarele bunuri*):
  1. bogăţiile de orice natura ale subsolului, în stare de zăcământ;
  2. spaţiul aerian;
  3. apele de suprafaţă, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, apele subterane, apele maritime interioare, faleza şi plaja marii, cu bogăţiile lor naturale şi cu potenţialul energetic valorificabil, marea teritoriala şi fundul apelor maritime, căile navigabile interioare;
  4. pădurile şi terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultura, de producţie ori de administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier naţional şi nu sunt proprietate privată;
  5. terenurile care au aparţinut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945; terenurile obţinute prin lucrări de îndiguiri, de desecări şi de combatere a eroziunii solului; terenurile institutelor şi staţiunilor de cercetări ştiinţifice şi ale unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, destinate cercetării şi producerii de seminţe şi de material săditor din categoriile biologice şi de animale de rasa;
  6. parcurile naţionale;
  7. rezervaţiile naturale şi monumentele naturii;
  8. patrimoniul natural al Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării";
  9. resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, împreună cu platoul continental;
  10. infrastructura cailor ferate, inclusiv tunelele şi lucrările de arta;
  11. tunelele şi casetele de metrou, precum şi instalaţiile aferente acestuia;
  12. drumurile naţionale - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale europene, principale, secundare****);
  13. canalele navigabile, cuvetele canalului, construcţiile hidrotehnice aferente canalului, ecluzele, apărările şi consolidările de maluri şi de taluzuri, zonele de siguranţă de pe malurile canalului, drumurile de acces şi teritoriile pe care sunt realizate acestea;
  14. reţelele de transport al energiei electrice;
  15. spectre de frecventa şi reţelele de transport şi de distribuţie de telecomunicaţii;
  16. canalele magistrale şi reţelele de distribuţie pentru irigaţii, cu prizele aferente;
  17. conductele de transport al ţiţeiului, al produselor petroliere şi al gazelor naturale;
  18. lacurile de acumulare şi barajele acestora, în cazul în care activitatea de producere a energiei electrice este racordată la sistemul energetic naţional, sau cele cu transe pentru atenuarea undelor de viitura;
  19. digurile de apărare împotriva inundaţiilor;
  20. lucrările de regularizare a cursurilor de ape;
  21. cantoanele hidrotehnice, staţiile hidrologice, meteorologice şi de calitate a apelor;
  22. porturile maritime şi fluviale, civile şi militare - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru alte activităţi din navigaţia civilă, bazine, acvatorii şi senale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate pe malul cailor navigabile, în fără incintelor portuare destinate activităţilor de navigaţie;
  23. terenurile destinate exclusiv instrucţiei militare;
  24. pichetele de grăniceri şi fortificaţiile de apărare a tarii;
  25. pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe acestea şi terenurile pe care sunt amplasate;
  26. statuile şi monumentele declarate de interes public naţional;
  27. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice;
  28. muzeele, colecţiile de arta declarate de interes public naţional;
  29. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea: Parlamentul, Preşedinţia, Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice subordonate acestora; instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea; unităţi ale ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne, ale serviciilor publice de informaţii, precum şi cele ale Direcţiei generale a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi prefecturile, cu exceptia celor dobândite din venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora. Notă

  ──────────

  Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000***), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 prevede că: "Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completează la pct. I şi III conform prevederilor art. I."

  La pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 se menţionează:

  Baza materială a instituţiilor de învăţământ superior de stat este de drept proprietatea acestora.

  Pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 prevede:

  Baza materială a unităţilor de învăţământ special şi a celorlalte unităţi de învăţământ din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, ale căror cheltuieli de întreţinere, funcţionare şi dezvoltare se finanţează de la bugetul de stat, face parte din domeniul public al statului şi se afla în administrarea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

  ***) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 a fost respinsă de LEGEA nr. 113 din 14 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, făcând inaplicabile completările aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2000 începând cu data de 20 martie 2002.

  Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 menţionează că: "Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completează la pct. I, II şi III conform prevederilor art. I."

  Pct. 2**) al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 prevede:

  "Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, ale căror cheltuieli de întreţinere, funcţionare şi dezvoltare se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor şi instituţiilor respective."

  **) Pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost abrogat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001.

  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost aprobata de LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001 cu următoarele modificări în ceea ce priveşte domeniul public al statului:

  " Baza materială a instituţiilor de învăţământ superior de stat este de drept proprietatea acestora. Ministerul Educaţiei şi Cercetării este împuternicit să emită certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru instituţiile de învăţământ superior, pe baza documentaţiei înaintate de către acestea."

  "Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ale căror cheltuieli de întreţinere, funcţionare şi dezvoltare se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului şi se afla în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor şi instituţiilor respective."

  ****) Conform pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 47 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2004, care completează Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată:

  "Fac parte din elementele infrastructurii autostrăzilor şi drumurilor naţionale aparţinând domeniului public al statului:

  1. suprastructura şi infrastructura drumului, situate în cadrul amprizei, şi terenul aferent;

  2. podurile, tunelurile, viaductele, pasajele denivelate şi alte lucrări de arta, cu terenul aferent;

  3. locurile de parcare, oprire şi staţionare, precum şi terenurile aferente care aparţin domeniului public al statului;

  4. lucrările de consolidare, de protecţie şi de apărare şi terenul aferent;

  5. plantaţiile rutiere şi terenul aferent;

  6. suprafeţele de teren situate de o parte şi de cealaltă a drumului, care formează zonele de siguranţă, în limitele prevăzute de prezenta ordonanţa."

  ──────────

  II. Domeniul public judeţean este alcătuit din următoarele bunuri*):
  1. drumurile judeţene;
  2. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean şi aparatul propriu al acestuia, precum şi instituţiile publice de interes judeţean, cum sunt: biblioteci, muzee, spitale judeţene şi alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes public naţional sau local;
  3. reţelele de alimentare cu apa realizate în sistem zonal sau microzonal, precum şi staţiile de tratare cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente acestora. Notă

  ──────────

  Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 menţionează că: "Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completează la pct. I, II şi III conform prevederilor art. I."

  Pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000 prevede:

  "Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ special de stat fac parte din domeniul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi sunt în administrarea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror raza teritoriala îşi desfăşoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale ale unităţilor de învăţământ special de stat sunt de drept proprietatea acestora."

  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost aprobata de LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001 cu următoarele modificări în ceea ce priveşte domeniul public judeţean:

  "Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ special de stat fac parte din domeniul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi trec în administrarea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti. Bunurile imobile trecute în administrarea serviciilor descentralizate pentru protecţia drepturilor copilului din subordinea consiliilor judeţene, în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000, trec în administrarea inspectoratelor şcolare."

  ──────────

  III. Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din următoarele bunuri*):
  1. drumurile comunale, vicinale şi străzile;
  2. pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de agrement;
  3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean;
  4. reţelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente;
  5. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea;
  6. locuinţele sociale;
  7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional;
  8. bogăţiile de orice natura ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de interes public naţional;
  9. terenurile cu destinaţie forestiera, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;
  10. cimitirele orăşeneşti şi comunale.
  ------------
  Poziţia 4 a punctului III din anexa a fost modificata de art. 1 din LEGEA nr. 241 din 6 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 13 iunie 2003. Notă

  ──────────

  *) Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000**), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 prevede că: "Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completează la pct. I şi III conform prevederilor art. I."

  La pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 se menţionează:

  Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar - grădiniţe, scoli generale (primare şi gimnaziale), licee, grupuri şcolare, seminarii teologice, scoli profesionale şi scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror raza îşi desfăşoară activitatea.

  Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul ministrului educaţiei naţionale.

  De asemenea, tot la pct. 2 al art. 1 din acelaşi act normativ se menţionează următoarele:

  "Construcţiile destinate învăţământului, realizate din fondurile alocate de la bugetele locale, vor face parte din domeniul public al unităţii administrative care a alocat fondurile."

  **) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 a fost respinsă de LEGEA nr. 113 din 14 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, făcând inaplicabile completările aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2000 începând cu data de 20 martie 2002.

  Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 menţionează că: "Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completează la pct. I, II şi III conform prevederilor art. I."

  Pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 prevede: "Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat - grădiniţe, scoli generale (primare şi gimnaziale), licee, grupuri şcolare, seminarii teologice, scoli profesionale şi scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor în a căror raza teritoriala îşi desfăşoară activitatea. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat."

  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 206 din 15 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 a fost aprobata de LEGEA nr. 713 din 3 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001 cu următoarele modificări în ceea ce priveşte domeniul public al comunelor, oraşelor şi municipiilor:

  "Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat: grădiniţe, scoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, seminarii teologice, scoli profesionale şi scoli postliceale fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau al municipiului Bucureşti, în a căror raza teritoriala îşi desfăşoară activitatea, şi trec în administrarea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat."

  "Schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului educaţiei şi cercetării. Înstrăinarea sau schimbarea destinaţiei bunurilor din baza materială a învăţământului fără avizul ministrului educaţiei şi cercetării constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale. Actele de înstrăinare sau de schimbare a destinaţiei bunurilor din baza materială a învăţământului, fără avizul ministrului educaţiei şi cercetării, sunt nule."

  ──────────

  ------