ORDONANŢĂ nr. 32 din 18 august 1995 (*actualizată*)
privind timbrul judiciar
(actualizată până la data de 1 ianuarie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de 15 februarie 2013 prin LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012.
  ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 ianuarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 106 din 16 noiembrie 1995; LEGEA nr. 123 din 9 iulie 1997; ORDONANŢA nr. 10 din 29 ianuarie 1998; LEGEA nr. 120 din 17 iunie 1998; ORDONANŢA nr. 10 din 28 ianuarie 1999; LEGEA nr. 781 din 29 decembrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 18 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  având în vedere şi prevederile art. 121 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  (1) Se instituie timbrul judiciar, care, în condiţiile prezentei ordonanţe, se aplică acţiunilor, cererilor, actelor şi serviciilor de competenţa tuturor instanţelor judecătoreşti, Ministerului Justiţiei, Parchetului General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, precum şi actelor notariale ce se îndeplinesc de către notarii publici.
  -----------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 123 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 11 iulie 1997.
  (2) Timbrul judiciar nu se aplică în cazurile în care nu se percepe taxa de timbru.


  Articolul 2

  (1) Timbrul judiciar se imprima la cererea şi sub controlul Ministerului Justiţiei.
  (2) Timbrul judiciar este mobil şi are următoarele valori: 1.500 lei, 5.000 lei, 10.000 lei, 50.000 lei.
  -------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 120 din 17 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 18 iunie 1998.
  (3) Timbrele de alte valori emise rămân în circulaţie până la epuizarea stocului existent.
  -------------
  Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 120 din 17 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 18 iunie 1998.


  Articolul 3

  (1) Cererile de chemare în judecata, adresate instanţelor judecătoreşti, se timbrează cu timbru judiciar în valoare de 3.000 lei, în cazul în care se solicita soluţionarea în fond a cauzei, şi în valoare de 1.500 lei, când cererile au ca obiect exercitarea unei cai de atac.
  -----------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 123 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 11 iulie 1997.
  (2) În cazul în care cererile prevăzute la alin. (1), indiferent dacă privesc fondul sau o cale de atac, au ca obiect o valoare mai mare de 1.000.000 lei, se aplică timbre judiciare de 15.000 lei, dacă valoarea este de peste 10.000.000 lei, se aplică timbre judiciare de 30.000 lei, iar dacă valoarea este de peste 100.000.000 lei, se aplică timbre judiciare de 50.000 lei.
  -----------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 123 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 11 iulie 1997.
  (3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. 2 cererile introduse de persoanele care se considera vătămate în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, prin care s-a solicitat şi repararea pagubei suferite, pentru care timbrul judiciar se calculează potrivit prevederilor alin. 1.
  (4) Cererile adresate Parchetului General de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie se timbrează cu timbre judiciare în valoare de 3.000 lei, dacă, potrivit legii, sunt supuse taxei de timbru.
  -----------
  Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 123 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 11 iulie 1997.
  (5) În cazul cererilor de înmatriculare/înregistrare a menţiunilor în registrul comerţului, transmise în formă electronică, oficiile registrului comerţului vor încasa contravaloarea timbrului judiciar aplicabil. Dispoziţiile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
  -----------
  Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 18 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 23 iunie 2008.


  Articolul 4

  (1) Cererilor adresate instanţelor judecătoreşti pentru eliberarea de copii, certificate, investirea cu formula executorie, transcrierea (intabularea) în registrele de publicitate a instrainarilor de imobile, înscrierea drepturilor de ipoteca, orice alte notari în registrele de publicitate, notificări şi somaţii comunicate prin executorii judecătoreşti, precum şi oricăror alte cereri care nu fac obiectul activităţii de judecată, dar sunt supuse taxei de timbru, potrivit legii, li se aplică timbre judiciare de 1.500 lei.
  (2) Cererile de acordare a cetateniei sau de renunţare la cetăţenie se timbrează cu timbre judiciare de 15.000 lei.
  (3) Supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei se timbrează cu timbre judiciare de 1.500 lei pentru fiecare exemplar.
  -----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 123 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 11 iulie 1997.


  Articolul 5

  (1) Pentru actele notariale ce se îndeplinesc de către notarii publici, pentru care legea prevede taxe de timbru în suma fixa, se aplică timbru judiciar în valoare de 1.500 lei.
  (2) În cazul actelor notariale care au ca obiect o valoare mai mare de 1.000.000 lei se aplică timbre judiciare de 15.000 lei, pentru cele ce depăşesc 10.000.000 lei se aplică timbre judiciare de 30.000 lei, iar dacă valoarea este de peste 100.000.000 lei, se aplică timbre judiciare de 50.000 lei.
  -----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 123 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 11 iulie 1997.


  Articolul 6

  (1) Răspunderea pentru realizarea emisiunilor şi circulaţia timbrului judiciar, ca şi pentru gestionarea fondurilor obţinute, revine Ministerului Justiţiei.
  (2) Vînzarea timbrului judiciar se face de către instituţiile şi notarii publici prevăzuţi la art. 1 sau prin unităţi autorizate sa vinda timbre fiscale, pe bază de convenţie, cu un comision de până la 5% din valoarea acestuia.
  ------------
  Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 106 din 16 noiembrie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 21 noiembrie 1995.


  Articolul 7

  (1) Sumele încasate din vânzarea timbrului judiciar se constituie şi se utilizează ca venituri extrabugetare, la dispoziţia Ministerului Justiţiei, în completarea alocaţiilor de la bugetul de stat.
  -----------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 123 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 11 iulie 1997.
  (2) Disponibilităţile de la finele anului se vor raporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie.
  (3) Cheltuielile necesare realizării primei emisiuni a timbrului judiciar de până la 25 milioane lei se acoperă din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.


  Articolul 8

  Veniturile încasate din vânzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna funcţionare a judecătoriilor, tribunalelor, curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a parchetelor de pe lângă aceste instanţe, laboratoarelor de expertiză criminalistică, pentru administrarea justiţiei prin organul de specialitate al administraţiei publice centrale, pentru realizarea de noi emisiuni ale timbrului judiciar, pentru achiziţionarea de publicaţii şi lucrări de specialitate din ţară şi din străinătate, de sisteme moderne de informatizare şi aparatură specifică, pentru organizarea unor acţiuni cu caracter profesional sau social.
  ------------
  Art. 8 a fost modificat de articolul V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.


  Articolul 9

  (1) Cererile pentru care se datorează timbru judiciar nu vor fi primite şi înregistrate, dacă nu sunt timbrate corespunzător.
  (2) În cazul nerespectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe, se va proceda conform prevederilor legale în vigoare referitoare la taxa de timbru.


  Articolul 10

  (1) În termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe, Ministerul Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, va emite norme metodologice de aplicare.
  (2) Normele metodologice se publică în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 11

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  p. Ministrul justiţiei,
  Adrian Duta,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  -------------------------