LEGE nr. 286 din 28 decembrie 2010
bugetului de stat pe anul 2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 28 decembrie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2011 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.


  Secţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2011


  Articolul 2

  (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 80.802,1 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 108.481,9 milioane lei, cu un deficit de 27.679,8 milioane lei.
  (3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.
  (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).
  --------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  (5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.


  Articolul 3

  Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.


  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2011


  Articolul 4

  Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 13.120,6 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
  a) 1.962,9 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4;
  b) 8.154,6 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;
  c) 561,8 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor;
  d) 2.001,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)-(7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) 440,3 milioane lei pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, care se vor repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare.


  Articolul 5

  (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. a) sunt destinate finanţării:
  a) sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;
  b) drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore;
  c) drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional;
  d) cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat;
  e) cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;
  f) instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;
  g) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din tară;
  h) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene.
  (2) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (3) În situaţiile în care produsele lactate şi de panificaţie, mierea de albine, precum şi fructele se contractează şi de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va repartiza sume cu această destinaţie unităţilor administrativ-teritoriale respective, în funcţie de numărul beneficiarilor şi valoarea produselor distribuite.
  (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. b) sunt destinate finanţării:
  a) cheltuielilor cu salariile, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, ale instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
  b) materialelor de natura obiectelor de inventar ale instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
  c) drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiei lunare;
  d) ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social;
  e) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
  f) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;
  g) cheltuielilor creşelor;
  h) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, pentru elevii din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult.
  (5) Finanţarea cheltuielilor cu salariile, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, exclusiv învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, şi cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.
  (7) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (4), cu excepţia celor pentru plata cheltuielilor cu salariile, stabilite prin lege, şi contribuţiile aferente acestora, ale instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, autorităţile administraţiei publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din bugetele locale ale acestora.
  (8) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.


  Articolul 6

  (1) În anul 2011, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanţa cu prioritate acele lucrări de investiţii noi sau în continuare, aferente unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.
  (2) Se interzice finanţarea lucrărilor de investiţii noi dacă nu sunt asigurate surse de finanţare a lucrărilor de investiţii în continuare, astfel încât să se respecte graficele de execuţie sau termenele de punere în funcţiune. Se interzice finanţarea obiectivelor de investiţii noi dacă în portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale există obiective de investiţii în derulare al căror termen de punere în funcţiune este depăşit, până la finalizarea acestora, când vor putea fi incluse la finanţare lucrări noi. Excepţie fac lucrările de investiţii colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial şi funcţional de o anumită investiţie directă, necesare punerii în funcţiune şi exploatării investiţiei directe realizate ca urmare a implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.


  Articolul 7

  Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2011 sunt prevăzute în anexa nr. 9.


  Secţiunea a 3-a Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011


  Articolul 8

  (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.
  (2) În baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 105,3 milioane lei care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.
  (3) Pentru anul 2011, cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:
  a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse.


  Articolul 9

  Prevederile art. 39 se aplică în mod corespunzător şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


  Secţiunea a 4-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2011


  Articolul 10

  (1) Pentru anul 2011, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricole şi de pescuit, altor programe/instrumente/facilităţi postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare.
  (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pot asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice, aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele de finanţare.
  (3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul de finanţare.
  (4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite.
  (5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu din punctul de vedere al eligibilităţii activităţilor de către autoritatea de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilităţii.
  (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune al/a programului/instrumentului/facilităţii:
  a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România;
  b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integral de la bugetul de stat;
  c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
  (7) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) să efectueze în cursul întregului an redistribuiri de fonduri între proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum şi să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz, respectând condiţiile prevăzute la alin. (5), cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.
  (8) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unităţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.
  (9) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilităţilor sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare", "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare", precum şi "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN".


  Articolul 11

  (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 10 alin. (1) eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricole şi de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii rambursarea acesteia, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
  (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi, la proiectele prevăzute la art. 10 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor legale comunitare şi naţionale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, Autoritatea de Certificare şi Plată sau de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare, după caz.
  (3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează cu celeritate în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective.
  (4) Sumele aferente proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (1) rămase neutilizate în cadrul bugetelor locale la finele exerciţiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie pentru care acestea au fost iniţial prevăzute, până la finalizarea proiectelor respective.
  (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, de Autoritatea de Certificare şi Plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmise de instituţia beneficiară de proiect.


  Articolul 12

  (1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe prin ordin norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state.
  (2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.


  Secţiunea a 5-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2011


  Articolul 13

  (1) Pentru anul 2011 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009.
  (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora.


  Articolul 14

  Fac excepţie de la prevederile art. 13 cheltuielile aferente proiectelor finanţate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective.


  Articolul 15

  (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcţie de derularea programelor respective.
  (2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitole şi între proiectele/programele cu finanţare rambursabilă, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.


  Articolul 16

  În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".


  Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi


  Articolul 17

  Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 18

  În bugetul Secretariatului General al Guvernului sunt cuprinse şi sumele necesare organizării şi desfăşurării recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011.


  Articolul 19

  (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul propriu şi al instituţiilor din subordine sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, primite în cursul anului şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2011.
  (2) Ordonatorii principali de credite vor comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice sumele primite conform alin. (1), precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare.


  Articolul 20

  (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume între proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare, şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate în bugetul de stat sau în bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, la titlul "Alte transferuri".
  (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să comunice lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit alin. (1).


  Articolul 21

  (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
  (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2011 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.
  (4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament în cadrul titlului "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor finanţate/aprobate la finanţare sau pentru introducerea unor proiecte noi finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.
  (5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", redistribuiri de credite de angajament şi virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
  (6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua şi de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri.
  (7) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" sau articolul corespunzător, să introducă titlul şi articolul respective, cu condiţia existenţei fişelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare/finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz.
  (8) Prevederile alin. (7) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli.
  (9) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate conform alin. (3)-(7), concomitent cu transmiterea formularelor de prezentare modificate în mod corespunzător şi, după caz, a formularelor de fundamentare.
  (10) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fondurile externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.


  Articolul 22

  (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile.
  (2) Reparaţiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, la poziţia C "Alte cheltuieli de investiţii", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite.


  Articolul 23

  Din fondurile prevăzute la alin. (4) şi (5) ale art. 227 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze în anul 2011 şi cheltuieli pentru finalizarea obiectivelor de investiţii în derulare - construcţii-montaj, achiziţionarea şi amenajarea unor sedii ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale subordonate, în limita sumelor prevăzute în anexa nr. 3/16/13b la bugetul Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2011.


  Articolul 24

  (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor la care se face referire la art. 14.
  (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, inclusiv cele reprezentând componenta locală aferentă acestora la care se face referire la alin. (1), precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.


  Articolul 25

  (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare la şi de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatele "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" şi "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
  (2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii şi a celor către titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare".
  (3) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.
  (4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" şi de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii.
  (5) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:
  a) plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursărilor de credite interne şi externe, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente creditelor, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri comunitare, pre şi postaderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă;
  b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând majorările de întârziere.
  (6) Ministerul Finanţelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene".
  (7) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
  (8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze suplimentări de credite bugetare la poziţia bugetară "Fondul Naţional de Preaderare" prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole şi alineate de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol de cheltuieli, în funcţie de stadiul implementării proiectelor derulate în cadrul programelor cu finanţare nerambursabilă de preaderare.


  Articolul 26

  Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări ale indicatorilor tehnico-economici în fişele de investiţii aferente obiectivelor de investiţii, precum şi să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament neutilizate, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2011 în programele de investiţii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi bugetelor fondurilor speciale.


  Articolul 27

  Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la capitolul "Transporturi", articolul "Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul", se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor executate şi neplătite în anul 2010.


  Articolul 28

  (1) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA", din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, respectiv schema de plată directă unică pe suprafaţă, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului.
  (2) Sumele alocate pentru finanţarea măsurilor de intervenţie în piaţă, cuprinse în măsurile de piaţă şi intervenţie în agricultură, finanţate din sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare, sunt purtătoare de dobândă. Sumele reprezentând contravaloarea împrumutului acordat de Ministerul Finanţelor Publice din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, precum şi dobânzile aferente vor fi rambursate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din sumele restituite cu această destinaţie de către Uniunea Europeană.


  Articolul 29

  În anul 2011, sumele reprezentând plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, acordate în completarea schemelor de plăţi naţionale directe pe suprafaţă, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul "Programe din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - FEADR".


  Articolul 30

  Angajamentele legale aferente creditelor contractate în anul 2009 de către producătorii agricoli în baza Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003, cu modificările şi completările ulterioare, rambursate în anul 2010 cu respectarea prevederilor art. 5 din legea menţionată, se pot finanţa din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în anul 2011, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".


  Articolul 31

  În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la capitolul "Învăţământ", sunt prevăzute, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiţii, consolidări, reabilitări, achiziţii de imobile, reparaţii capitale, achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea şi construirea de campusuri şcolare şi şcoli de arte şi meserii, asigurarea utilităţilor de natura investiţiilor, reforma educaţiei timpurii, precum şi alte dotări specifice învăţământului.


  Articolul 32

  În bugetul Ministerului Sănătăţii, la "Cheltuieli de capital", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01.30 "Alte active fixe", este cuprinsă şi suma pentru achiziţionarea de software care asigură clasificarea automată a datelor în sistemul "Diagnostic related group" (DRG).


  Capitolul III Dispoziţii finale


  Articolul 33

  În anul 2011, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.


  Articolul 34

  În anul 2011, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de asistenţă socială, finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăşi 1,05% din valoarea sumelor virate.


  Articolul 35

  Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi securitate naţională sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională din care provin cursanţii.


  Articolul 36

  (1) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi, asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor unităţi.
  (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nicio activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


  Articolul 37

  În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale", la titlul "Cheltuieli de personal" este prevăzută o sumă globală, din care, prin hotărâre a Guvernului pot fi majorate cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare aferente creşterilor salariale stabilite pentru anul 2011.


  Articolul 38

  (1) Sumele aferente drepturilor băneşti acordate personalului din cadrul instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, din fondurile constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care, potrivit legii, se introduc în salariul de bază şi sunt prevăzute în anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite şi, respectiv, la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  (2) Ordonatorii principali de credite virează lunar la bugetul de stat şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, sumele aferente drepturilor prevăzute la alin. (1) din fondurile constituite potrivit legii şi prevăzute în anexele la buget.
  (3) Cu sumele virate potrivit alin. (2) se majorează veniturile bugetului de stat şi, respectiv, ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, precum şi cheltuielile de personal ale ordonatorilor principali de credite, prin diminuarea în mod corespunzător a veniturilor şi cheltuielilor aprobate potrivit alin. (1).
  (4) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat şi ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat.


  Articolul 39

  Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat prin prezenta lege şi fondul aferent salariilor de bază, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 40

  (1) Pentru anul 2011, operatorii economici definiţi potrivit art. 27 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, determină cheltuielile salariale, astfel:
  a) operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul precedent sau care primesc subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depăşi nivelul cheltuielilor cu salariile aferente anului precedent;
  b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent acordă creşteri salariale, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, dar nu mai mari decât inflaţia prognozată pentru anul 2011;
  c) pentru operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 3 pct. 2 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, fondul de salarii este aprobat de Guvern prin bugetele de venituri şi cheltuieli şi se aplică politica salarială din sectorul bugetar.
  (2) În anul 2011, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) nu pot majoră numărul maxim de personal prevăzut prin bugetul aprobat pentru anul 2010. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condiţiile extinderii activităţii, Guvernul poate aproba creşterea numărului de personal şi în mod corespunzător a cheltuielilor cu salariile la unii operatori economici.


  Articolul 41

  Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  IOAN OLTEAN
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  PETRU FILIP
  Bucureşti, 28 decembrie 2010.
  Nr. 286.


  Anexa 1
  BUGETUL DE STAT
  pe anul 2011
  - SINTEZA -
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2011
  A B 1
  0001 01 0002 01 0003 01 0004 01 0005 01 0101 01 02 0201 01 02 03 04 05 50 0300 01 0301 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 60 0401 01 0500 01 0501 50 0700 01 0701 03 1000 01 1001 1101 01 02 05 06 07 1201 01 1401 1601 01 03 04 06 07 50 1700 01 1701 01 03 1800 01 1801 04 2000 01 2001 05 2900 01 3000 01 3001 01 02 04 05 08 3101 03 3300 01 3301 02 03 04 05 06 07 08 09 16 17 20 23 25 26 29 50 3401 01 50 3501 01 02 03 04 05 50 3601 01 02 03 05 14 16 17 19 50 3900 01 3901 01 02 03 06 07 08 50 4000 01 4001 04 07 08 4501 5001 01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 75 79 80 81 5100 01 01 10 20 30 50 51 55 56 59 70 71 75 79 81 5101 01 10 20 51 55 56 59 70 71 01 01 02 03 04 03 04 5301 01 10 20 51 55 56 59 70 71 01 02 5401 01 10 20 50 55 59 70 71 75 02 03 04 11 12 14 15 50 5501 01 20 30 51 79 81 5601 01 51 02 03 04 6000 01 01 10 20 30 51 55 56 57 59 65 70 71 6001 01 10 20 51 55 57 59 70 71 01 02 03 25 50 6101 01 10 20 30 51 55 56 57 59 65 70 71 01 03 01 02 03 04 05 06 07 25 50 6500 01 01 10 20 51 55 56 57 59 65 70 71 79 80 6501 01 10 20 51 55 56 57 59 65 70 71 01 02 03 01 04 01 02 03 05 06 01 02 07 02 11 04 30 25 50 6601 01 10 20 51 55 56 65 70 71 01 02 04 05 06 01 08 09 10 50 50 6701 01 10 20 51 55 56 59 65 70 71 01 02 03 01 03 04 11 12 14 16 05 01 02 50 6801 01 10 20 51 55 56 57 59 65 70 71 79 80 01 02 03 05 02 06 08 09 15 01 03 04 50 25 50 7000 01 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 7001 01 20 40 51 55 56 65 70 71 03 01 05 02 50 7401 01 10 20 30 51 55 56 59 70 71 01 03 04 25 50 8000 01 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 79 80 81 8001 01 10 20 40 51 55 56 59 65 70 71 01 01 03 05 06 07 10 11 12 30 8101 01 51 55 05 06 50 8201 01 20 30 40 51 55 79 81 01 50 8301 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 79 80 81 01 02 03 02 03 04 05 30 04 50 8401 01 10 20 30 40 51 55 56 59 65 70 71 79 81 01 03 01 04 01 02 05 06 02 03 50 8501 01 10 20 55 56 59 65 70 71 01 8601 01 51 55 02 03 04 8701 01 20 51 56 65 01 9901 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE IMPOZIT PE PROFIT Impozit pe profit de la agenţii economici Impozit pe profit de la băncile comerciale ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine Impozitul pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Impozit pe venituri din activităţi independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobânzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natură Impozit pe veniturile din economii sub formă de dob. realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane fizice române rezidente fiscal în România Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente Impozit pe venituri din activităţi agricole Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile incheiate potrivit Codului civil Impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor non-profit Impozit pe venituri din alte surse Regularizări COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială şi alte taxe de timbru A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastruc- turii şi a bazelor sportive din spaţiul rural(se scad) ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale ACCIZE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI Taxe pentru jocurile de noroc Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE VENITURI INCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Taxe vamale Contribuţii în sectorul zahărului A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE Alte taxe pe tranzacţii şi comerţ internaţional B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale Încasări din cota reţinută, conform codului penal Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale a României Venituri din concesiuni şi închirieri Venituri din dividende VENITURI DIN DOBÂNZI Alte venituri din dobânzi C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Taxe consulare Venituri din taxe pentru prestaţii vamale Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare Taxe şi alte venituri în învăţământ Venituri din expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale Venituri din prestări de servicii Taxe şi alte venituri din protecţia mediului Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, specializare şi perfecţionare Venituri din cercetare Venituri din timbrul judiciar Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat Venituri din despăgubiri Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale individuale anticipate şi pentru emiterea sau modificarea unui acord de preţ în avans Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen Amenzi judiciare Alte amenzi, penalităţi şi confiscări DIVERSE VENITURI Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui şi a produselor lactate în instituţiile şcolare Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate Venituri din recuperarea creanţelor fiscale Alte venituri II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale Venituri obţinute în procesul de cesiune a creanţelor fiscale Alte venituri din valorificarea unor bunuri III. OPERAŢIUNI FINANCIARE ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Autorităţi executive şi legislative Administraţia prezidenţială Autorităţi legislative Autorităţi executive Alte organe ale autorităţilor publice Contribuţia la bugetul UE Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Cercetare fundamentală (de bază) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIV - F0NDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului Fondul Naţional de Preaderare Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare Fondul Naţional de Dezvoltare Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul programului Prima casa Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat Alte servicii publice generale TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administraţie centrală Apărare Naţională Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în afara teritoriului statului român Cercetare şi dezvoltare pentru apărare Alte cheltuieli în domeniul apărării ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administraţia centrală Ordine publică Poliţie Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţională Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţa naţională Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Invăţământ preşcolar şi primar Invăţământ preşcolar Invăţământ secundar Invăţământ secundar inferior Invăţământ secundar superior Invăţământ profesional Invăţământ postliceal Invăţământ superior Invăţământ universitar Invăţământ postuniversitar Invăţământ nedefinibil prin nivel Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice Servicii auxiliare pentru educaţie Cămine şi cantine pentru studenţi Alte servicii auxiliare Cercetare şi dezvoltare pentru invăţământ Alte cheltuieli în domeniul invăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administraţia centrală Servicii publice descentralizate Servicii medicale în ambulator Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sănătate publică Hematologie şi securitate transfuzională Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte instituţii şi acţiuni sanitare CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Servicii culturale Biblioteci publice naţionale Muzee Instituţii publice de spectacole şi concerte Edituri Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale Servicii recreative şi sportive Sport Tineret Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă socială în caz de invaliditate Asistenţă socială pentru familie şi copii Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Locuinţe Dezvoltarea sistemului de locuinţe Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice Amenajări hidrotehnice Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Administraţie centrală Reducerea şi controlul poluării Protecţia biosferei şi a mediului natural Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului Alte servicii în domeniul protecţiei mediului Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Acţiuni generale economice şi comerciale Administraţie centrală Meteorologie Sistemul naţional antigrindină Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale Programe de dezvoltare regională şi socială Rezerve de stat şi de mobilizare Ajutoare de stat Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Energie electrică Energie termică Alte cheltuieli privind combustibilii şi energia INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Agricultură Imbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli Reproducţia şi selecţia animalelor Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvilcultură Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrală Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferată Transport cu metroul Transport pe apă Transport aerian Aviaţia civilă Zboruri speciale Alte cheltuieli în domeniul transporturilor COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Comunicaţii CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Fondul Român de Dezvoltare Socială DEFICIT 80.802.121 74.852.350 67.619.696 15.784.675 10.703.595 9.882.785 9.552.585 330.200 820.810 635.150 190 168.030 6.460 10.740 240 5.079.056 18.400.243 505.240 13.384.156 360.612 1.354.991 360.000 1.100.000 124.949 11.132 137.746 253 94.404 74.781 4.056 71.646 5.594 155.130 2.543 242.880 -51.535 86.929 374.736 -13.321.187 -13.321.187 2.024 2.024 2.024 6.476 6.476 6.476 51.156.845 46.231.100 -13.120.647 -1.962.896 -8.154.619 -561.770 -2.000.991 -440.371 18.533 18.533 17.363.100 664.759 526.500 115.830 21.208 527 437 257 614.000 614.000 607.910 6.090 57.700 57.700 57.700 377.073 377.073 377.073 6.855.581 4.642.645 4.449.795 118.349 81 1.035.300 1.347.768 1.948.297 192.850 192.850 2.212.936 1.198.748 147.420 105 105 211 4.475 1.702 982.807 18.722 71 3.333 3 1.580 4.107 4.265 158 29.684 185.983 761 185.222 429.282 371.698 686 52.650 130 2.633 1.485 398.923 11.794 234 1.392 210.600 2.948 15.795 105 211 155.844 59.879 59.879 14.897 632 20.154 6.400 421 16.848 527 6.392 6.392 53 6.318 21 5.883.500 108.481.950 103.668.714 15.309.517 3.881.386 8.320.032 4.110.171 207.000 27.186.210 15.014.755 8.118.879 14.648.381 1.291.120 5.581.263 1.878.289 1.873.339 4.950 2.934.947 509 2.934.438 42.106.387 39.609.505 2.933.385 631.298 8.163.177 207.000 17.498.996 8.962.454 899.961 313.234 91.720 86.770 4.950 2.405.162 2.405.162 9.206.280 9.127.892 1.905.371 510.826 31.357 5.868.349 808.506 3.483 78.388 78.388 3.547.870 25.502 284.684 2.983.051 254.633 5.557.611 100.799 1.745.903 1.737.543 138.974 18.479 29.140 1.444.532 91.455 14.963 8.360 8.360 159.131 1.586.772 3.101.290 3.096.318 889.040 55.917 207.000 1.649.573 294.788 4.972 22 4.950 200.000 7.000 1.424.177 58.689 4.950 102.680 62.637 1.241.157 10.972.103 8.566.941 46.076 8.163.177 357.688 2.405.162 2.405.162 17.080.811 17.080.811 17.080.811 13.942.745 3.032.785 105.281 14.604.872 13.582.923 10.896.940 1.267.920 5.320 797.035 177.840 243.441 180 7.042 187.205 1.021.949 1.021.949 3.785.789 3.332.406 2.646.082 463.175 72.588 150.201 110 250 453.383 453.383 258.922 3.119.510 371.444 23.948 11.965 10.819.083 10.250.517 8.250.858 804.745 5.320 724.447 27.639 243.441 70 6.792 187.205 568.566 568.566 1.979.932 3.376.608 1.762.386 816.045 798.177 1.445.112 881.384 1.827.182 641.751 1.500 665.614 26.087.319 25.739.718 881.579 1.467.191 6.254.171 121.569 703.076 14.648.201 901.939 761.992 347.192 347.192 409 409 4.169.909 3.939.811 488.657 165.991 1.988.250 4.214 373.007 230.062 408.619 281.011 230.098 230.098 134.767 493.177 2.875 2.875 419.229 191.445 195.888 31.896 45.091 2.238.862 2.193.233 45.629 46.500 46.500 295.648 117.898 177.750 25 493.735 2.414.329 2.339.379 215.820 709.351 1.146.430 34.963 20.000 212.815 74.950 74.950 14.900 190.000 7.209 7.209 45.372 45.372 143.421 65.000 5.853 1.942.574 1.942.574 1.847.747 1.825.253 36.316 356.845 636.333 78.852 11.000 462.070 243.837 22.494 22.494 12.500 10.647 359.548 10.000 105.932 178.130 1.986 55.000 7.500 1.000 297.632 292.632 5.000 1.167.420 17.655.334 17.635.275 140.786 235.004 2.483.158 3.540 299.069 14.418.139 31.250 24.329 19.650 19.650 409 409 328.611 175.526 7.540.520 2.055.485 2.055.485 5.747.052 119.958 800 1.331.222 1.245.600 1.258 5.000 79.364 1.400 354.760 3.024.291 2.735.991 103.300 39.074 10.000 10.000 896.649 246.541 868.792 200 561.435 288.300 288.300 1.766.544 1.510.544 8.000 10.000 646.421 190.688 94.000 561.435 256.000 256.000 599.210 599.210 727.334 727.334 440.000 1.257.747 1.225.447 103.300 31.074 10.000 250.228 55.853 774.792 200 32.300 32.300 38.270 1.200.432 2.200 5.045 11.800 22.659.081 22.000.577 494.313 475.903 141.535 4.100.171 1.739.359 5.506.351 5.403.609 68.705 4.070.631 129.128 129.128 529.376 100 529.276 3.956.959 3.945.732 148.887 152.557 219.402 118.727 2.402.749 829.207 10 74.193 11.227 11.227 3.956.959 130.426 43.910 4.000 9.750 219.402 850.824 4.671 2.372.217 321.759 513.400 513.400 215.000 298.400 252.776 215.000 45.624 422.538 349.350 21 9.108 216.769 6.900 116.552 73.188 73.188 84.203 338.335 6.278.973 6.181.790 310.410 156.333 427 2.084.000 633.296 315.907 2.539.550 59.602 82.265 94.233 94.233 2.950 100 2.850 97.214 702.582 2.802.684 421.000 28.000 2.078.184 25.500 250.000 164.060 2.512.433 10.849.625 10.389.049 25.829 8.888 132.000 1.580.000 586.000 2.258.442 1.890.991 7.593 3.899.306 7.338 7.338 453.238 453.238 98.870 6.281.082 6.281.082 3.619.941 2.862.836 757.105 715.013 127.231 113.231 14.000 7.488 189.912 173.582 9.187 139.660 1.200 11.401 1.500 10.634 16.330 16.330 189.912 138.537 138.537 25.436 113.101 36.336 58.101 44.100 309.137 309.137 18.444 154.000 132.460 4.233 309.137 -27.679.829


  Anexa 2
  TOTAL
  SINTEZA
  cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe,
  titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz
  pe anul 2011
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2011
  A B 1
  5000 01 10 20 30 40 50 51 55 56 57 59 65 70 71 75 79 80 81 5001 01 10 01 01 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 23 24 01 02 03 04 25 28 30 01 02 03 04 06 07 08 09 30 31 32 33 30 01 01 02 01 02 03 05 04 40 01 02 03 04 05 06 13 14 15 16 18 30 50 01 02 51 01 01 02 03 04 07 08 10 11 13 25 26 28 31 32 34 37 38 45 48 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 55 01 01 02 03 05 06 07 08 09 12 13 14 18 28 29 41 46 47 48 49 50 53 02 01 03 04 05 03 01 03 04 05 06 07 10 04 02 56 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 57 01 02 01 02 03 59 01 03 04 05 07 08 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 26 27 28 30 65 01 70 71 01 01 02 03 30 02 01 03 75 79 80 02 30 81 01 01 06 02 02 03 5101 01 10 01 01 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 04 01 02 03 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 16 25 30 01 02 03 04 07 08 09 30 51 01 01 03 55 01 07 08 12 18 02 01 04 03 01 03 04 05 06 07 10 56 01 02 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 59 01 11 17 22 30 70 71 01 01 02 03 30 03 01 01 02 03 04 03 04 5301 01 10 01 01 05 06 10 11 12 13 30 02 04 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 02 05 30 06 01 02 11 13 14 30 02 04 07 30 51 01 01 55 01 08 12 13 48 02 01 56 01 02 15 20 59 01 11 19 22 26 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 5401 01 10 01 30 03 01 02 03 20 01 08 09 12 25 30 09 30 50 01 02 55 01 14 41 47 50 02 03 05 59 03 17 70 71 01 02 30 75 02 03 04 11 12 14 15 50 5501 01 20 24 01 02 03 04 30 01 01 02 01 04 51 02 10 79 81 01 06 02 02 03 5601 01 51 01 07 08 11 02 03 04 6001 01 10 01 01 05 06 11 12 13 14 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 10 11 12 13 14 15 25 30 01 02 03 04 09 30 51 01 03 55 02 01 57 02 02 59 11 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 03 25 50 6101 01 10 01 01 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 24 01 02 25 28 30 01 02 03 04 07 30 30 03 05 51 01 01 03 10 02 08 12 55 01 03 08 18 02 01 56 01 02 09 10 11 12 13 14 15 16 17 57 02 01 02 59 11 17 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 01 03 01 02 03 04 05 06 07 25 50 6501 01 10 01 01 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 16 25 30 01 02 03 04 07 30 51 01 01 02 03 55 01 03 18 02 01 56 01 02 15 57 02 02 03 59 01 15 17 19 22 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 03 01 04 01 02 03 05 06 01 02 07 02 11 04 30 25 50 6601 01 10 01 01 05 06 10 12 13 14 30 02 02 03 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 01 02 03 04 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 16 25 30 02 03 04 30 31 32 33 51 01 01 03 11 25 38 45 02 08 11 12 22 23 24 55 01 08 02 01 56 01 02 08 14 18 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 04 05 06 01 08 09 10 50 50 6701 01 10 01 01 05 06 12 13 14 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 04 02 05 30 06 01 02 09 11 12 13 14 16 25 30 02 03 04 30 51 01 01 55 01 02 18 02 01 56 01 02 15 16 17 59 04 05 07 08 12 13 14 16 19 20 22 23 24 28 65 01 70 71 01 01 02 03 30 01 02 03 01 03 04 11 12 14 16 05 01 02 50 6801 01 10 01 01 05 06 10 12 13 30 02 02 04 05 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 10 11 12 13 14 16 25 30 01 02 03 04 06 07 09 30 51 01 01 04 26 31 37 55 01 12 02 01 56 01 02 15 16 17 20 21 22 57 01 02 01 02 03 59 11 17 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 79 80 02 01 02 03 05 02 06 08 09 15 01 03 04 50 25 50 7001 01 20 22 24 01 30 30 40 30 51 01 13 32 02 03 04 05 09 20 55 01 03 12 56 03 65 01 70 71 01 01 30 03 01 05 02 50 7401 01 10 01 01 05 06 12 13 14 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 03 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 16 24 01 25 30 01 02 03 04 07 09 30 30 02 02 51 02 14 55 01 03 07 08 09 12 48 02 01 56 01 02 07 08 15 16 18 20 21 22 23 59 17 70 71 01 01 02 03 30 03 01 03 04 25 50 8001 01 10 01 01 05 06 12 13 14 16 30 02 02 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 05 30 06 01 02 11 13 14 21 23 30 01 02 03 04 30 40 13 51 01 01 02 06 55 01 05 12 13 46 53 02 01 56 01 02 17 20 21 22 23 59 17 65 01 70 71 01 01 02 03 30 02 01 03 01 01 03 05 06 07 10 11 12 30 8101 01 51 01 34 55 01 12 05 06 50 8201 01 20 24 01 30 02 02 40 01 03 06 16 18 51 02 06 55 01 01 08 12 18 79 81 01 01 01 50 8301 01 10 01 01 05 06 12 13 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 18 24 01 30 01 02 03 04 07 30 30 02 02 40 06 15 51 01 01 48 55 01 06 08 12 18 02 01 56 04 05 06 15 16 59 17 27 65 01 70 71 01 01 02 03 30 03 79 80 30 81 01 01 01 02 03 02 03 04 05 30 04 50 8401 01 10 01 01 05 06 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 04 02 05 01 03 30 06 01 02 11 12 13 14 24 01 25 30 01 02 07 30 30 02 02 40 02 04 05 14 30 51 01 01 28 02 13 55 01 03 08 12 28 29 02 01 56 01 03 16 17 20 59 01 65 01 70 71 01 02 03 30 79 81 01 01 01 03 01 04 01 02 05 06 02 03 50 8501 01 10 01 01 06 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 30 02 05 30 06 01 02 11 12 13 14 25 30 01 02 30 55 02 01 56 01 15 20 59 17 65 01 70 71 01 03 30 01 8601 01 51 01 01 55 01 48 49 04 02 02 03 04 8701 01 20 30 30 51 02 21 56 01 65 01 01 5006 01 55 01 03 70 71 01 02 6106 70 71 01 02 03 03 7006 01 55 01 03 05 02 7406 01 55 01 03 06 8406 01 55 01 03 01 03 01 5008 01 10 01 13 30 20 01 01 02 03 06 08 09 30 03 01 04 01 02 05 30 06 01 02 30 30 55 01 07 08 09 18 56 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 70 71 01 02 03 5108 01 55 01 07 08 56 13 14 16 01 03 5308 01 55 01 08 02 6108 01 10 01 13 30 20 01 01 02 03 06 08 09 30 03 01 04 01 02 05 30 06 01 02 30 30 56 09 10 11 12 14 15 16 70 71 01 03 01 03 01 02 03 05 06 07 50 6508 01 56 15 06 02 6608 01 55 01 18 56 14 70 71 01 02 02 7408 01 55 01 08 09 03 8008 01 55 01 08 56 08 16 01 10 8208 01 55 01 08 50 8308 01 55 01 08 56 04 05 06 01 03 04 8408 01 55 01 08 09 01 03 01 04 01 5010 01 10 01 01 03 05 06 10 11 12 13 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 04 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 16 25 30 01 03 03 04 07 09 30 34 35 40 16 51 01 01 03 25 35 02 08 11 12 25 26 27 55 01 02 12 18 48 02 01 04 56 01 02 04 18 57 02 01 02 59 01 11 17 20 22 70 71 01 01 02 03 30 02 01 03 79 81 02 01 5110 01 10 01 01 05 11 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 02 04 03 05 01 03 30 06 01 02 09 11 13 14 30 01 02 03 04 30 55 02 04 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 03 5310 01 10 01 01 05 06 10 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 03 02 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 16 25 30 02 04 30 55 02 01 59 11 22 70 71 01 01 02 03 30 03 01 02 6010 01 10 01 05 06 11 13 30 02 02 03 01 02 03 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 10 11 12 13 14 15 30 01 02 04 09 30 70 71 01 02 03 30 03 02 25 6110 01 10 01 01 03 05 06 11 13 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 05 01 03 30 06 01 02 09 11 12 13 14 15 25 30 01 02 03 04 30 57 02 01 59 17 70 71 01 01 02 03 30 03 02 04 06 50 6510 01 10 01 01 05 06 11 12 13 30 02 02 03 30 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 30 01 02 03 04 07 30 55 02 01 56 01 02 04 18 57 02 01 02 59 01 70 71 01 01 02 03 30 79 81 02 01 05 06 01 02 25 50 6610 01 10 01 01 06 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 09 10 11 12 13 14 25 30 03 04 30 34 35 51 01 03 25 35 02 08 11 12 25 26 27 70 71 01 02 03 30 03 02 04 05 06 01 09 10 50 50 6710 01 10 01 01 05 06 11 12 13 30 02 02 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 04 05 01 03 30 06 01 02 11 12 13 14 16 25 30 01 02 03 04 30 51 01 01 55 01 02 59 20 22 70 71 01 02 03 30 03 01 02 03 06 11 05 01 50 6810 01 10 01 01 13 03 01 02 03 04 06 20 01 05 09 30 02 06 01 30 30 70 71 02 01 01 02 50 01 7010 01 10 01 01 12 13 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 06 01 02 11 13 30 02 30 55 01 12 18 70 71 01 02 03 30 04 50 7410 01 20 30 30 55 01 48 03 8010 01 10 01 01 30 02 02 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 13 14 30 03 30 70 71 01 30 01 30 8210 01 40 16 50 8310 01 55 01 12 70 71 01 01 03 30 04 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI de PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI de REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţie de conducere Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Prima de vacanţă Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţa şi expertiza Pregătire profesională Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată Studii şi cercetări Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor Meteorologie Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne Stabilirea riscului de ţară Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor preluate/contractate de MEF în baza OUG 64/2007 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Ajutor public judiciar Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Fondul Primului ministru Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în cabinetele medicale din unităţilor de învăţământ TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobânzi Dobânzi la operaţiunile de leasing Dobanzi aferente imprumuturilor preluate/contractate de MEF în baza OUG 64/2007 TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe produse Subvenţii pe activităţi Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul Acţiuni de ecologizare Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale Susţinerea infrastructurii de transport Sprijinirea producătorilor agricoli Programe de conservare sau de închidere a minelor Protecţie socială în sectorul minier Alte subvenţii TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Finanţarea de bază a învăţământului superior Acţiuni de sănătate Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar Programe pentru sănătate Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Întreţinerea infrastructurii rutiere Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Reabilitarea termică a clădirilor de locuit Transferuri pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole Transferuri de capital Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale Dezvoltarea infrastructurii rutiere Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenta în sănătate Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de apărare Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român Programe cu finanţare rambursabilă Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină Sprijinirea proprietarilor de păduri Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Naţional de Preaderare Alte transferuri curente interne Cheltuieli neeligibile ISPA Reparaţii curente aferente infrastructurii feroviare publice Asistenţă pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat Plata valorii de executare a garanţiei în contul finanţatorilor în cadrul programului Prima casă Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare Transferuri pentru finanţarea cercetării în domeniul economic Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale Asistenţa pentru dezvoltare alocata în străinătate Alte transferuri curente în străinătate Contribuţia României la Fondul European pentru Dezvoltare Contribuţia României la bugetul U.E. Contribuţii din taxe vamale Contribuţii din sectorul zahărului Contribuţii din resursa TVA Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Marii Britanii Contribuţii din resursa VBN Contribuţii suplimentare şi neprevăzute Contribuţii pentru reducerile în favoarea Ţărilor de jos şi Suediei Alte plăţi către UE Contribuţia României la fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe din Fondul de Coeziune (FC) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finanţate în cadrul facilităţii Sehengen Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilităţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură Tichete de creşă TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Finanţarea partidelor politice Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Asociaţii şi fundaţii Susţinerea cultelor Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult Contribuţii la salarizarea personalului neclerical Proiecte de comunicare,informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare Despăgubiri civile Indemnizaţia de merit Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara Sume acordate membrilor academiilor Renta viageră agricolă Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea discriminării TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Reparaţii capitale aferente activelor fixe TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat Alte împrumuturi TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe Rambursări de credite interne Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate/contractate de MEF în baza OUG 64/2007 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii dc detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme dc hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Fondul Primului ministru Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale Alte transferuri curente în străinătate Contribuţia României la bugetul U.E. Contribuţii din taxe vamale Contribuţii din sectorul zahărului Contribuţii din resursa TVA Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Marii Britanii Contribuţii din resursa VBN Contribuţii suplimentare şi neprevăzute Contribuţii pentru reducerile în favoarea Ţărilor de jos şi Suediei TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe finanţate în cadrul facilităţii Sehengen Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie Alte facilităţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SSE Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Asociaţii şi fundaţii Despăgubiri civile Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea discriminării CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Autorităţi executive şi legislative Administraţia prezidenţială Autorităţi legislative Autorităţi executive Alte organe ale autorităţilor publice Contribuţia la bugetul UE Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Asociaţii şi fundaţii Indemnizaţia de merit Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural Sume acordate de la bugetul de stat membrilor academiilor CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Cercetare fundamentală (de bază) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Consultanţă şi expertiză Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Fond Naţional de Preaderare Asistenţă pentru dezvoltare alocată în beneficiul statelor partenere Plata valorii de executare a garanţiei în contul finanţatorilor în cadrul programului Prima casă Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate Contribuţia României la Fondul European pentru dezvoltare TITLUL X ALTE CHELTUIELI Finanţarea partidelor politice Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Alte active fixe TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE Fond de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului Fondul Naţional de Preaderare Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare Fondul Naţional de Dezvoltare Plata valorii de executare a garanţiei în contul finanţatorilor în cadrul programului Prima casă Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat Alte servicii publice generale TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞISERVICII Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne Stabilirea riscului de tara Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente imprumuturilor preluate/contracte de MFP în baza OUG nr. 64/2007 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Plaţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Diferente de curs aferente datoriei publice externe Rambursări de credite interne Diferente de curs aferente datoriei publice interne Rambursări de credite în contul imprumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cercetare-dezvoltare Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Acţiuni de sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natura TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundaţii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţie centrala Apărare naţionala Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în afara teritoriului statului român Cercetare şi dezvoltare pentru apărare Alte cheltuieli în domeniul apărării ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizatie de conducere Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plaţii cu ora Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitaţii Indemnizatii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţa de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor interne Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Ajutor public judiciar Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânzi la operaţiunile de leasing TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenta Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanţilor tarilor terţe Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen Programele finanţate din Facilitatea de Tranziţie Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundaţii Despăgubiri civile TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţia centrala Ordine publică Politie Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţionala Protecţie civila şi protecţia contra incendiilor Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţa naţionala Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţie de conducere Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de blocul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinta de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru Întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferari Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Finanţarea de baza a învăţământului superior Acţiuni de sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natura Tichete de cresa TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Contribuţii la salarizarea personalului neclerical Despăgubiri civile Indemnizaţia de merit Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţie centrala Servicii publice descentralizate Învăţământ preşcolar şi primar Învăţământ preşcolar Învăţământ secundar Învăţământ secundar inferior Învăţământ secundar superior Învăţământ profesional Învăţământ postliceal Învăţământ superior Învăţământ universitar Învăţământ postuniversitar Învăţământ nedefinibil prin nivel Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice Servicii auxiliare pentru educaţie Cămine şi cantine pentru studenţi Alte servicii auxiliare Cercetare şi dezvoltare pentru invatamant Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servici Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în strainatate Materiale de laborator Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea asistentei medicale desfăşurate în cabinetele medicale din unităţile de învăţământ TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Programe pentru sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea unităţilor de asistenţa medico-sociale Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea sănătăţii Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenta Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenta în sănătate Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Programe Instrumentul European de Vecinatate şi Parteneriat (ENPI) Programele finanţate din Facilitatea de Tranziţie Programul Norvegian pentru Crestere Economica şi Dezvoltare Durabila TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţia centrala Servicii publice descentralizate Servicii medicale în ambulator Asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sănătate publică Hematologie şi securitate transfuzionala Cercetare aplicativa şi dezvoltare experimentala în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte institutii şi acţiuni sanitare CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizatii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SBRVICH Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în strainatate Materiale de laborator Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Alte programe comunitare Finanţate în perioada 2007-08 Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE TITLUL X ALTE CHELTUIELI Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat Finantarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intolerantei Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Susţinerea cultelor Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare Indemnizaţia de merit Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistentei Sighet Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara Finantarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Administraţie centrala Servicii publice descentralizate Servicii culturale Biblioteci publice naţionale Muzee Instituţii publice de spectacole şi concerte Edituri Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale Servicii recreative şi sportive Sport Tineret Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Locuinţa de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Incălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru Întreţinere şi functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cercetare-dezvoltare Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutorul social Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne cărbuni, combustibili petrolieri TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL III PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Asistenţa tehnica în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operational Asistenţa Tehnica Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finantate parţial sau integral din venituri proprii şi alti beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura Tichete de cresa TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundatii Despăgubiri civile TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat Administraţie centrala Servicii publice descentralizate Pensii şi ajutoare pentru batranete Asistenţa sociala în caz de boli şi invalidităţi Asistenţa sociala în caz de invaliditate Asistenţa sociala pentru familie şi copii Ajutoare la trecerea în rezerva, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ST SERVICII Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IV SUBVENŢII Alte subvenţii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar Reabilitarea termica a clădirilor de locuit Transferuri de capital Subprogramul pentru pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate Programul pentru construcţii de locuinţe şi sali de sport Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţa Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul de Coeziune(FC) TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Alte active fixe Locuinţe Dezvoltarea sistemului de locuinţe Alimentare cu apa şi amenajări hidrotehnice Amenajări hidrotehnice Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitaţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încalzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Studii şi cercetări Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL II DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Investiţii ale agentilor economici cu capital de stat Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Programe Instrumentul de Asistenţa pentru Preaderare (IPA) Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat(ENPI) Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Programul Norvegian pentru Creştere Economica şi Dezvoltare Durabila Asistenţa tehnica în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operational Asistenţa Tehnica Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alti beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţie centrala Reducerea şi controlul poluării Protecţia biosferei şi a mediului natural Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului Alte servicii în domeniul protecţiei mediului ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărti, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesionala Protecţia muncii Meteorologie Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IV SUBVENŢII Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri de capital Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programul de realizare a sistemului naţional antigrindina Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de paza şi întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Mecanismul financiar SEE Asistenţa tehnica în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operational Asistenţa Tehnica Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finantate parţial sau integral din venituri proprii şi alti beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Reparaţii capitale aferente activelor fixe Acţiuni generale economice şi comerciale Administraţie centrala Meteorologie Sistemul naţional antigrindina Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale Programe de dezvoltare regionala şi sociala Rezerve de stat şi de mobilizare Ajutoare de stat Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat Energie electrica Energie termica Alte cheltuieli privind combustibili şi energia INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe produse Subvenţii pentru acoperirea diferentelor de pret şi tarif Acţiuni de ecologizare Programe de conservare sau de inchidere a minelor Protecţie sociala în sectorul minier TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de apărare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Industria extractiva a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Plaţi pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Acţiuni de ecologizare Sprijinirea producătorilor agricoli TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijinirea proprietarilor de păduri Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 Alte facilitaţi şi instrumente postaderare TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile Renta viagera agricola TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XV ÎMPRUMUTURI Alte împrumuturi TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrala Servicii publice descentralizate Agricultura Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului Protecţia plantelor şi carantina fitosanitara Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli Reproducţia şi selecţia animalelor Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvicultura Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încalzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Fondul Preşedinţelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe activităţi Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de calatori Subvenţii pentru transportul de calatori cu metroul Susţinerea infrastructurii de transport Alte subvenţii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Întreţinerea infrastructurii rutiere Transferuri de capital Dezvoltarea infrastructurii rutiere TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Cheltuieli neeligibile ISPA Reparaţii curente aferente infrastructurii feroviare publice B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul de Coeziune (FC) Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Mecanismul financiar SEE Asistenţa tehnica în cadrul programelor operaţionale, altele decat Programul Operational Asistenţa Tehnica TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrala Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferata Transport cu metroul Transport pe apa Transport aerian Aviaţia civila Zboruri speciale Alte cheltuieli în domeniul transporturilor COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Alte sporuri Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferari Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013 Asistenţa tehnica în cadrul programelor operaţionale, altele decât Programul Operational Asistenţa Tehnica TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Comunicaţii CERCETARE ŞI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare Transferuri pentru finanţarea cercetării în domeniul economic Alte plaţi către UE Contribuţia României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Otel Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila Fondul Roman de Dezvoltare Sociala CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Ordine publică Paza şi supravegherea frontierei LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Alimentare cu apa şi amenajări hidrotehnice Amenajări hidrotehnice PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Canalizarea şi tratarea apelor reziduale TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Administratie centrala Transport rutier Drumuri şi poduri FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale şi bani TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Piese de schimb Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în strainatate Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Alte transferuri curente interne TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) Programe Instrumentul European de Vecinatate şi Parteneriat (ENPI) Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanţilor tarilor terţe Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen Programele finantate din Facilitatea de Tranziţie Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Alte facilitaţi şi instrumente postaderare CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe finantate în cadrul facilităţii Schengen Programele finanţate din Facilitatea de Tranziţie Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Autorităţi executive şi legislative Autorităţi executive CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încalzit, iluminat şi forţa motrica Piese de schimb Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi Sume aferente Fondului European de Returnare Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor ţărilor terţe Sume aferente Fondului Frontierelor Externe Programele finantate din Facilitatea de Tranziţie Alte programe comunitare finanţate în perioda 2007-2013 Alte facilitaţi şi instrumente postaderare CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Administraţia centrala Ordine publică Politie Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Servicii de protecţie contra incendiilor Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 Învăţământ superior Învăţământ postuniversitar SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programele finanţate din Facilitarea de Tranziţie CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Servicii publice descentralizate PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Reducerea şi controlul poluării ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) Alte facilitaţi şi instrumente postaderare Acţiuni generale economice şi comerciale Programe de dezvoltare regionala şi sociala INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) Administraţie centrala Agricultura Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A.Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Administraţie centrala Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferata VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Indemnizaţie de conducere Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariate în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului institutiei publice Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru programele naţionale de sănătate derulate de unitatile sanitare din reţeaua administraţie publice locale TITLUL IV SUBVENŢII Programe de conservare sau de inchidere a minelor TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate Programe pentru sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenta Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicatii în urgenta în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătaţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Roman Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare B. Transferuri curente în străinătate (către organiza- ţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale Alte transferuri curente în strainatate TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social Europcan(FSE) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) Programul Norvegian pentru Creştere Economica şi Dezvoltare Durabila TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse Asociaţii şi fundaţii Despăgubiri civile Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru condiţii de muncă Fond aferent plaţii cu ora Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesionala Protecţia muncii Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Alte transferuri curente în străinătate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Autorităţi executive şi legislative Autorităţi legislative Autorităţi executive CERCETARE FUNDAMENTALA ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundaţii Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Cercetare fundamentala (de baza) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond aferent plaţii cu ora Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sanătate Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Apărare naţionala Cercetare şi dezvoltare pentru apărare ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Indemnizaţie de conducere Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Ordine publică Jandarmerie Siguranţa naţionala Autorităţi judecătoreşti Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond aferent plaţii cu ora Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferari Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Programe din Fondul Social European (FSE) Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Programul Norvegian pentru Creştere Economica şi Dezvoltare Durabila TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL X ALTE CHELTUIELI Burse CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate Învăţământ postliceal Învăţământ superior Învăţământ universitar Învăţământ postuniversitar Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Alte sporuri Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşari, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru acţiuni de sănătate din cadrul unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei publice locale Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru programele naţionale de sănătate derulate de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei publice locale TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Acţiuni de sănătate Programe pentru sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenta Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicatii în urgenta în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finantarea reparaţiilor capitale în sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finantarea altor investiţii în sănătate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Servicii publice descentralizate Servicii medicale în ambulator Centre medicale mulţifuncţionale Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Hematologie şi securitate transfuzionala Cercetare aplicativa şi dezvoltare experimentala în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte instituţii şi acţiuni sanitare CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond aferent plaţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrană Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, delăsări, transferări Deplasări interne, deplăsări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţa şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Roman TITLUL X ALTE CHELTUIELI Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţie centrala Servicii publice descentralizate Servicii culturale Case de cultura Edituri Servicii recreative şi sportive Sport Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Indemnizatii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Carburanţi şi lubrifianti Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Administraţie centrala Servicii publice descentralizate Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale Rezerva de stat LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărti, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesionala Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTELE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Servicii şi dezvoltare publică Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare Reducerea şi controlul poluării ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Pregatire profesionala Protecţia muncii Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viaţă Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe Acţiuni generale economice şi comerciale Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRATOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII Programe de conservare sau de inchidere a minelor Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Agricultura Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvicultură 123.896.394 117.179.368 17.232.401 5.717.934 8.320.032 4.190.121 207.000 28.712.696 15.927.522 15.280.190 14.660.786 1.349.423 5.581.263 3.776.579 3.771.629 4.950 2.940.447 509 2.939.938 108.481.950 103.668.714 15.309.517 9.537.891 7.228.260 33.503 600.151 267.021 98.340 3.858 29.063 10.430 371.294 3.943 4.137 21.070 866.821 2.044.234 1.424.239 414.320 480 17.443 187.752 2.970.991 2.375.528 38.965 486.421 7.770 8.214 54.093 3.881.386 1.667.061 34.779 9.445 340.419 57.962 137.523 37.525 20.091 162.777 685.175 181.365 53.298 95.806 92.351 3.455 86.071 74.620 6.658 4.114 679 59.717 37.686 1.605 20.426 151.702 80.090 71.612 1.025 3.037 13.832 16.588 11.177 4.136 7.971 179 13.622 43.000 6.800 9.340 50.372 14.609 14.441 3.000 18.322 51.924 22.881 809.748 1.084 17.822 33.698 191.864 171.029 1.469 500 8.146 384.136 381.067 10.000 126.919 8.320.032 5.086.342 5.086.342 2.253.739 2.102.204 151.535 5.320 5.320 974.631 4.110.171 30.459 22.000 765 1.146.000 349.000 23.516 219.402 51.915 2.078.184 164.945 2.900 21.085 207.000 200.000 7.000 27.186.210 25.467.815 2.437.607 1.708.675 586.557 2.003.660 13.942.745 3.032.785 1.200 408.738 11.050 43.147 114.256 390.000 35.820 150.000 215.000 319.000 17.602 21.073 28.900 1.718.395 222.721 70.000 14.000 70.682 46.898 8.000 357.688 39.000 25.528 168.000 250.228 170.650 154.000 60.000 60.000 1.000 15.014.755 8.850.105 37.700 18.577 62.509 4.000 4.000 105 100.021 10.748 2.580.031 366.270 1.424.177 201.864 347.935 62.562 100 2.372.217 102.680 1.030.886 55.901 62.637 5.185 568.939 508.715 12.779 245 47.200 5.557.611 448.260 4.210 611.636 216.740 4.195.655 45.607 35.503 38.100 38.100 8.118.879 1.392.405 948.483 947.539 2.282.107 170.201 39.000 124 1.758 633 1.244 1.097 48.835 7.839 1.771 31.783 83.898 23.791 6.225 31.503 275.370 678.539 1.006.684 37.251 100.799 14.648.381 7.418.829 7.229.552 6.720.610 507.092 1.850 1.291.120 406.961 6.394 73.710 3.000 6.000 5.000 34.745 28.386 8.724 248.637 1.958 2.700 298.094 31.887 63.975 2.578 1.287 749 7.410 57.302 1.053 570 5.581.263 5.581.263 1.878.289 1.873.339 1.687.302 776.178 413.125 43.490 454.509 10 10 85.939 4.950 2.934.947 509 409 100 2.934.438 703.434 529.276 174.158 111.202 111.202 2.119.802 9.206.280 9.127.892 1.905.371 1.480.530 1.283.886 41.698 18.650 100 613 800 7.062 73.185 1.485 196 3.091 49.764 14.980 14.770 13 72 5 120 409.861 300.208 7.703 77.144 2.621 6 22.179 510.826 238.492 7.481 1.911 46.396 6.967 13.318 2.285 772 30.464 79.640 49.258 10.938 444 432 2 10 3.278 25 58 3.195 84.287 45.813 38.474 4 10 3.432 819 2.401 758 84 556 165.323 237 13.209 4.183 97.210 958 500 71 48.955 31.357 31.357 31.312 45 5.868.349 43.938 5 7.958 34.625 1.350 266.800 266.555 245 5.557.611 448.260 4.210 611.636 216.740 4.195.655 45.607 35.503 808.506 15.847 297.671 89 554 23.237 4.030 101 31.503 62.452 35.440 231.230 5.553 100.799 3.483 1.000 395 1.398 120 570 78.388 78.388 74.541 29.579 19.931 10.264 14.767 3.847 3.547.870 25.502 284.684 2.983.051 254.633 5.557.611 100.799 1.745.903 1.737.543 138.974 108.730 95.265 2.361 9.815 19 94 254 85 837 55 55 30.189 22.807 543 5.649 267 923 18.479 10.315 90 53 4.580 260 138 10 119 715 1.120 3.230 330 3 3 64 64 393 135 258 99 50 27 7.198 465 25 10 6.698 29.140 29.140 29.140 1.444.532 1.385.897 3.456 29.185 346.270 1.006.986 58.635 58.635 91.455 43.212 32.967 82 15.194 14.963 1.720 100 5.575 158 7.410 8.360 8.360 6.760 6.250 300 110 100 1.600 159.131 1.586.772 3.101.290 3.096.318 889.040 404.000 404.000 485.040 458.000 4.040 23.000 55.917 8 5 3 125 45.726 10.058 7.988 2.070 207.000 200.000 7.000 1.649.573 1.589.594 1.424.177 100 102.680 62.637 59.979 12.779 47.200 294.788 6.394 288.394 4.972 22 22 12 10 4.950 200.000 7.000 1.424.177 58.689 4.950 102.680 62.637 1.241.157 10.972.103 8.566.941 46.076 46.076 10.314 14.440 3.000 18.322 8.163.177 5.086.342 5.086.342 2.102.204 2.102.204 974.631 357.688 357.688 357.688 2.405.162 2.405.162 174.158 174.158 111.202 111.202 2.119.802 17.080.811 17.080.811 17.080.811 17.080.811 13.942.745 3.032.785 105.281 13.942.745 3.032.785 105.281 3.785.789 3.332.406 2.646.082 1.595.349 1.024.664 143.841 8.752 144 9 273.938 897 143.104 665.616 456.460 60.400 12.744 136.012 385.117 300.370 2.794 69.416 7.704 4.833 463.175 320.728 3.223 1.638 114.759 25.689 48.166 16.975 11.521 32.865 61.437 4.455 10.910 33.823 32.333 1.490 4.973 4.132 389 15 437 29.711 25.506 706 3.499 16.946 7.474 9.472 1.357 709 15 594 831 4.287 32 38.259 5 1.487 8.106 2.820 22 25.819 72.588 72.588 72.588 150.201 150.201 150.201 110 110 110 250 250 453.383 453.383 426.256 47.907 4.709 300 373.340 27.127 258.922 3.119.510 371.444 23.948 11.965 10.819.083 10.250.517 8.250.858 4.838.911 3.883.565 32.926 370.910 219.450 97.690 15 1.136 112 20.051 1.308 3.900 17.616 190.232 1.311.902 910.852 347.814 106 4.298 48.832 1.355.111 1.061.605 18.555 254.610 2.564 500 17.277 804.745 360.230 6.311 2.072 101.505 14.245 59.214 14.505 7.226 61.376 73.708 20.068 20.442 10.673 8.741 1.932 2.415 1.950 207 180 78 10.698 4.481 236 5.981 26.905 12.189 14.716 355 282 1.423 13.278 1.458 1.410 3.532 2.978 2.977 1 5.020 22.881 139.422 436 1.328 17.839 60.511 422 58.886 5.320 5.320 5.320 724.447 714.549 647.651 65.698 1.200 9.898 8.398 1.500 27.639 23.260 7.708 11.552 4.000 4.379 4.379 243.441 69.697 94.022 633 1.244 1.097 48.835 7.750 566 8.495 9.253 1.849 70 70 60 10 6.792 4.000 2.792 187.205 187.205 568.566 568.566 444.273 104.987 317.786 5.395 16.105 28.195 1.979.932 3.376.608 1.762.386 816.045 798.177 1.445.112 881.384 1.827.182 641.751 1.500 665.614 4.169.909 3.939.811 488.657 347.018 260.834 577 13.513 5.616 550 2.981 26.889 209 979 176 41 263 34.390 32.954 23.672 6.004 130 387 2.761 97.218 75.512 1.515 17.466 381 1 2.343 165.991 79.911 3.952 1.911 31.885 6.171 1.884 1.173 255 5.412 6.455 20.813 5.490 36.102 36.097 5 1.194 739 334 13 108 12.179 7.379 576 4.224 6.110 4.955 1.155 32 188 6.544 634 3.899 280 152 7 45 10.454 102 247 595 1.824 28 7.658 1.988.250 1.988.250 279.515 1.708.675 60 4.214 3.813 2.140 1.673 401 401 373.007 39.133 333.825 49 230.062 230.062 228.412 1.650 408.619 396.648 1.958 250 8.883 880 281.011 281.011 230.098 230.098 214.705 190.595 22.016 2.058 36 15.206 134.767 493.177 2.875 2.875 419.229 191.445 195.888 31.896 45.091 2.238.862 2.193.233 45.629 46.500 46.500 295.648 117.898 177.750 25 493.735 2.414.329 2.339.379 215 820 168.898 139.583 6.770 1.250 210 2.340 628 12 18.105 1.094 978 89 27 45.828 34.636 833 8.697 245 1.417 709.351 43.971 1.650 643 9.160 1.271 2.223 364 6 3.958 6.449 18.247 969 15.081 15.081 76.816 67.306 5.666 3.812 32 595 2 593 2.181 1.585 596 586 193 170 831 186 1 10 49.775 5 12 297 49.461 381.067 10.000 126.919 1.146.430 923.902 90.457 448.166 303.457 43.147 17.602 21.073 222.528 38.500 39.000 24.028 60.000 60.000 1.000 34.963 31.963 31.963 3.000 3.000 20.000 6.103 10.785 1.261 651 1.200 212.815 212.815 74.950 74.950 70.947 59.862 10.435 100 550 200 14.900 190.000 7.209 7.209 45.372 45.372 143.421 65.000 5.853 1.942.574 1.942.574 1.847.747 1.825.253 36.316 29.257 27.192 40 350 300 207 10 1.158 7.059 5.256 139 1.422 50 192 356.845 331.369 879 201 3.463 421 613 108 13 1.557 320.655 3.459 537 1 1 542 542 1.648 400 1.248 1 178 21 185 31 32 207 22.093 656 437 8.977 12.023 636.333 636.333 636.333 78.852 76.455 18.577 57.878 2.397 2.397 11.000 2.378 3.000 588 320 4.714 462.070 73.710 3.000 6.000 5.000 28.386 8.724 248.637 2.700 17.429 63.975 1.420 1.287 749 1.053 243.837 243.837 22.494 22.494 22.494 8.567 10.846 2.522 559 12.500 10.647 359.548 10.000 105.932 178.130 1.986 55.000 7.500 1.000 297.632 292.632 5.000 1.167.420 17.655.334 17.635.275 140.786 110.294 104.662 456 200 20 10 402 4.544 233 107 117 9 30.259 22.785 553 5.612 164 1.145 235.004 38.825 2.782 325 8.568 926 2.020 457 44 6.283 86 17.334 759 16 16 71 45 13 4 9 644 5 19 620 3.676 2.406 1.270 1.200 555 21 433 159 10 180 188.455 25 78 1.505 11.250 171.021 12 60 4.504 2.483.158 2.483.158 10.422 2.003.660 114.256 35.820 319.000 3.540 1.400 1.400 2.140 2.140 299.069 18.607 152.011 141 260 5.973 67.330 2.540 52.207 14.418.139 7.418.829 6.999.310 6.720.550 278.560 200 31.250 30.000 1.250 24.329 24.329 19.650 19.650 13.792 6.656 4.511 1.510 1.115 5.858 409 409 409 328.611 175.526 7.540.530 2.055.485 2.055.485 5.747.052 119.958 800 1.331.222 1.245.600 1.258 5.000 79.364 1.400 354.760 1.766.544 1.510.544 8.000 6.800 200 200 1.000 1.000 10.000 10.000 646.421 161.050 11.050 150.000 485.371 222.721 70.000 14.000 8.000 170.650 190.688 190.688 3.500 187.188 94.000 94.000 561.435 561.435 256.000 256.000 256.000 255.800 200 599.210 599.210 727.334 727.334 440.000 1.257.747 1.225.447 103.300 81.465 77.608 3.167 98 6 491 5 90 21.835 16.507 401 4.100 254 573 31.074 20.243 1.064 87 4.906 438 2.955 346 28 2.661 3.529 4.229 659 63 63 44 44 438 118 320 3.278 1.484 1.794 12 87 825 80 190 45 990 990 83 4.037 23 118 956 931 17 5 1.987 10.000 10.000 10.000 250.228 250.228 250.228 55.853 39.753 12 100 11.638 10.748 12.455 4.800 16.100 16.100 774.792 53.266 1.897 124 497 18.934 358 4.924 35.000 139.635 490.157 30.000 200 200 32.300 32.300 29.404 7.409 1.729 3.171 17.095 2.896 38.270 1.200.432 2.200 5.045 11.800 3.956.959 3.945.732 148.887 102.795 79.380 4.032 62 103 284 50 100 18.784 17.400 17.400 28.692 21.743 528 5.286 217 918 152.557 91.761 4.797 182 6.108 476 1.262 456 50 5.125 54.166 19.139 434 201 201 1.147 872 275 87 105 130 43.000 9.340 6.352 118 114 65 4.453 1.602 219.402 219.402 118.727 54.945 54.945 63.782 63.782 2.402.749 2.402.722 4.000 1.320 20.000 2.372.217 5.185 27 27 829.207 10.410 22.305 7.125 53.655 500.924 233.090 1.698 10 10 74.193 74.193 11.227 11.227 11.207 30 11.112 40 25 10 10 10 3.956.959 130.426 43.910 4.000 9.750 219.402 850.824 4.671 2.372.217 321.759 513.400 513.400 215.000 215.000 215.000 298.400 298.400 298.400 252.776 215.000 45.624 422.538 349.350 21 21 21 9.108 9.108 9.108 216.769 30.459 765 17.700 164.945 2.900 6.900 6.900 6.900 116.552 116.552 37.700 1.282 77.500 70 73.188 73.188 73.188 73.188 84.203 338.335 6.278.973 6.181.790 310.410 243.068 227.820 12.118 2.572 20 538 67.342 50.476 1.226 12.613 960 3 2.064 156.333 122.300 2.216 385 6.499 829 5.244 766 55 10.916 76.518 18.872 1.650 45 20 25 112 16 45 36 15 1.214 167 1.047 3.577 2.377 1.200 35 463 400 1.051 27 13.622 5 5 11.832 120 72 3.566 8 8 8.058 427 427 427 2.084.000 5.816 2.078.184 633.296 633.296 604.396 28.900 315.907 313.427 4.000 20.034 152.500 136.893 2.480 2.480 2.539.550 2.282.107 170.201 39.000 2.218 46.024 59.602 2.300 57.302 82.265 82.265 94.233 94.233 93.233 58.536 4.000 1.200 29.497 1.000 2.950 100 100 2.850 2.850 2.850 97.214 702.582 2.802.684 421.000 28.000 2.078.184 25.500 250.000 164.060 2.512.433 10.849.625 10.389.049 25.829 20.342 17.431 1.245 26 5 390 1.245 5.487 4.146 99 1.036 37 169 8.888 6.726 172 2 1.890 224 426 10 2 900 1.409 1.691 80 1 1 103 3 10 90 931 300 631 22 120 70 62 102 102 15 656 8 23 14 611 132.000 132.000 132.000 1.580.000 22.000 1.146.000 349.000 51.915 11.085 586.000 418.000 28.000 390.000 168.000 168.000 2.258.442 2.257.242 49.149 12.138 1.785.458 347.935 62.562 1.200 1.200 1.890.991 997.607 853.539 4.446 100 35.299 7.593 7.593 3.899.306 3.899.306 7.338 7.338 7.338 5.738 500 1.100 453.238 453.238 453.238 453.238 98.870 6.281.082 6.281.082 3.619.941 2.862.836 757.105 715.013 127.231 113.231 14.000 7.488 189.912 173.582 9.187 7.234 6.370 180 116 568 1.953 1.477 36 370 10 60 139.660 2.182 162 35 700 45 60 70 540 570 100 50 50 623 100 523 40 160 20 45 50 136.390 10 20 136.360 1.200 1.200 1.200 11.401 3.685 1.276 6.440 1.500 1.500 10.634 10.634 16.330 16.330 16.330 16.320 10 189.912 138.537 138.537 25.436 25.436 25.436 113.101 75.001 19.100 55.901 38.100 38.100 36.336 58.101 44.100 309.137 309.137 18.444 18.444 18.444 154.000 154.000 154.000 132.460 132.460 4.233 4.233 309.137 957.507 41.967 41.967 41.967 41.967 915.540 915.540 915.540 915.540 915.540 915.540 915.540 915.540 915.540 915.540 915.540 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 16.091 16.091 16.091 16.091 16.091 16.091 12.876 12.876 12.876 12.876 12.876 11.500 1.376 1.376 6.970.179 6.964.336 629 629 180 449 1.293 330 52 3 1 2 9 261 2 29 29 156 106 50 239 239 195 51 144 344 344 705.554 705.554 870 229.609 423.078 51.997 6.256.860 2.750.000 134.720 3.080.000 173.479 2.846 2.633 4.520 34.566 358 17.758 10.303 45.677 5.843 5.843 5.843 5.809 34 24.740 24.740 3.893 3.893 870 3.023 20.847 358 9.807 10.682 24.740 24.740 1.377 1.377 1.377 1.377 1.377 1.377 91.430 91.396 629 629 180 449 1.293 330 52 3 1 2 9 261 2 29 29 156 106 50 239 239 195 51 144 344 344 89.474 2.846 2.633 4.520 34.566 3.186 9.198 32.525 34 34 34 34 18.793 55.276 11.444 6.650 37.182 1.603 902 155 14.701 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 1.105 62.571 56.762 51.997 51.997 51.997 4.765 4.765 5.809 5.809 5.809 5.809 62.571 67.000 67.000 67.000 67.000 44.000 23.000 67.000 282.571 282.571 106.622 106.622 106.622 175.949 173.479 2.470 282.571 282.571 2.539 2.539 2.539 2.539 2.539 2.539 6.014.919 6.014.919 50.199 50.199 50.199 5.964.720 2.750.000 134.720 3.080.000 50.199 5.964.720 5.964.720 421.927 421.927 421.927 421.927 21.849 400.078 79.136 270.738 270.738 72.053 72.053 7.486.758 6.504.351 1.922.255 1.676.451 1.623.062 624 4.541 2.833 274 8.586 13.038 2.703 20.790 11.518 9.398 990 20 1.110 232.535 174.200 4.506 45.305 1.481 1 7.042 1.835.255 1.218.630 727.791 3.903 60.233 9.738 22.710 16.236 1.788 88.642 176.001 111.588 63.640 20.548 19.297 1.251 101.423 55.280 19.510 25.647 986 21.931 7.782 489 13.660 16.834 8.655 8.179 8.601 7.241 6.502 225 1.664 1.481 17.101 202 68 221.872 399 895 1.595 16.776 20 10 202.177 72.903 51.700 79.950 79.950 1.526.486 1.142.958 29.078 85.913 126.451 901.516 383.528 90.000 90.000 102.877 15.000 20.000 65.651 165.246 146.486 17.000 80.500 41.241 7.745 18.760 17.374 1.386 904.451 136.320 756.339 8.890 2.902 12.405 12.405 12.395 10 58.303 48.671 50 10 8.715 857 976.907 976.907 858.104 516.809 134.109 71.897 135.289 50.052 50.052 68.751 5.500 5.500 5.500 5.500 1.443.180 1.204.839 913.429 718.709 702.502 184 1.700 10.952 552 2.819 194.720 147.249 3.557 36.840 1.070 6.004 290.024 213.208 7.259 919 32.228 3.424 8.432 3.883 39 69.077 25.070 62.877 29.197 91 91 31 31 9.032 6.491 10 2.531 7.580 4.222 3.358 66 816 611 832 28.560 212 344 1.466 16.072 10.466 1.386 1.386 1.386 238.341 238.341 232.341 94.000 16.140 56.110 66.091 6.000 1.443.180 10.847 1.432.333 113.178 92.018 36.999 29.274 27.593 30 61 274 146 1.105 65 7.725 5.405 308 1.523 254 235 54.699 33.468 400 100 2.300 200 100 50 16.318 5.500 8.500 850 10 10 950 10 940 4.698 930 3.768 3.800 662 45 52 58 2 5 10.099 40 20 10.039 170 170 170 150 50 100 21.160 21.160 20.460 10.500 7.000 500 2.460 700 53.140 60.038 314.245 193.018 629 498 30 30 33 54 351 15 15 116 66 11 30 1 8 192.389 125.324 1.498 1.576 17.002 3.265 10.356 11.025 1.615 216 77.028 1.743 26.103 9.400 8.300 1.100 64 56 6 1 1 5.024 700 92 4.232 243 221 22 353 150 15 58 93 17.100 8.462 1 27 5 10 8.419 121.227 121.227 80.227 13.600 5.200 61.427 41.000 311.218 3.027 145.510 132.506 46.320 29.133 13.506 624 4.036 2.198 500 111 8.158 10.972 8.950 950 20 1.052 5.314 3.467 31 1.774 2 40 85.876 10.193 310 267 3.287 913 223 283 20 882 287 3.721 2.060 8.372 8.356 16 6 4 2 2.060 341 169 1.550 418 316 102 1 63 14 5 260 1 8 59.876 25 28 21 128 59.674 300 300 300 10 10 13.004 13.004 13.004 8.057 2.745 2.150 52 17.257 17.257 3.790 845 123.618 2.903.863 2.537.877 825.807 821.340 807.297 250 403 6.262 368 455 6.305 408 310 40 58 3.209 1.989 172 988 60 729.639 721.057 716.449 197 1.821 700 21 282 68 156 1.163 200 1.457 177 177 2.460 45 70 2.345 935 380 555 90 888 523 11 145 50 1.696 105 101 5 61 20 1.404 17.204 17.204 17.204 904.451 136.320 756.339 8.890 2.902 12.105 12.105 12.095 10 48.671 48.671 360.486 360.486 360.486 349.837 3.101 3.372 4.176 5.500 5.500 5.500 5.500 2.567 2.743.345 2.443.827 299.518 16.333 141.618 1.939.032 1.823.213 21.495 16.686 16.556 130 4.809 3.607 91 933 31 147 304.310 21.675 1.409 590 2.563 877 2.745 599 1 1.624 4.828 6.439 851 24 24 101.081 55.020 19.502 25.615 944 1.275 75 101 1.099 1.847 1.847 4.644 6.000 1.741 64 521 96 15 39.873 90 300 39.483 72.903 51.700 1.497.408 1.113.880 85.913 126.451 901.516 383.528 90.000 90.000 102.877 15.000 20.000 65.651 115.819 115.819 94.819 90.919 3.600 300 21.000 31.803 8.885 8.885 1.300 1.300 57.000 10.000 1.830.044 1.830.044 88.651 87.299 1.898 1.330 88 11 11 91 512 270 347 40 40 528 295 35 116 36 46 29.851 18.248 243 239 841 236 124 66 45 191 15.749 514 1.083 2.474 2.464 10 241 200 41 1.035 120 47 868 294 268 26 1.917 76 84 87 200 40 4.072 56 3 11 190 3.812 29.078 29.078 29.078 17.000 17.000 17.000 9.472 8.715 757 1.352 1.352 1.301 160 650 491 51 2.000 3.500 10.051 8.251 1.800 70.600 70.600 2.500 196.443 146.391 70.543 55.349 55.249 100 15.194 11.492 276 2.873 83 470 75.848 73.248 500 45.500 27.248 2.000 400 400 200 200 50.052 50.052 50.052 50.052 7.750 62.693 126.000 126.000 180.736 179.777 1.251 1.156 40 1.060 56 95 8 8 71 1 7 57.285 2.133 217 10 166 121 205 41 171 866 336 29 85 85 419 71 348 630 180 53.809 352 53.457 121.241 121.241 80.000 41.241 959 959 959 444 315 200 179.800 936 22.745 22.745 15.000 15.000 15.000 7.745 7.745 7.745 22.745 4.310 4.218 3.884 2.976 231 2.745 83 83 825 622 17 157 4 25 334 76 6 5 25 2 4 7 7 10 10 10 10 10 8 5 225 2 223 92 92 92 92 4.310 4.310 79.950 79.950 79.950 79.950 79.950 54.915 500 500 500 500 54.415 54.415 54.415 54.415 43.915 43.915 11.000


  Anexa 4
  SUME
  defalcate din taxa pe valoarea adăugată
  pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
  la nivelul judeţelor, pe anul 2011
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulSumadin care, pentru finanţarea cheltuie lilor cu:
    susţinerea sistemului de protecţie a copiluluisusţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicapacordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine
    TOTAL1.962.896644.190*)356.206*)404.565
    1 ALBA46.93912.68812.8287.578
    2 ARAD41.49111.9753.7579.256
    3 ARGEŞ54.79117.56111.13813.464
    4 BACĂU67.93120.84218.56415.927
    5 BIHOR69.12320.1159.37512.801
    6 BISTRIŢA -  NĂSĂUD39.26810.4305.3047.662
    7 BOTOŞANI47.83815.9777.17511.456
    8 BRAŞOV49.44917.8474.06910.776
    9 BRĂILA25.4877.7392.5027.023
    10 BUZĂU45.54121.1083.8888.086
    11 CARAS-SEVERIN41.81316.4193.0496.574
    12 CĂLĂRAŞI29.27612.5386.3007.313
    13 CLUJ64.37511.5407.88111.507
    14 CONSTANŢA61.48118.30513.69714.831
    15 COVASNA22.96211.1577045.192
    16 DÂMBOVIŢA38.54612.7705.19611.466
    17 DOLJ47.6409.7189.90813.924
    18 GALAŢI49.37319.6714.0189.531
    19 GIURGIU21.4147.0035.1756.214
    20 GORJ33.3619.7457.5569.087
    21 HARGHITA34.85117.1623.8267.379
    22 HUNEDOARA40.4769.70410.2349.673
    23 IALOMIŢA21.7528.4042.6736.374
    24 IAŞI110.27055.49210.27820.015
    25 ILFOV24.4006.3405.7176.136
    26 MARAMUREŞ55.12215.4999.52512.238
    27 MEHEDINŢI26.4698.6732.9955.907
    28 MUREŞ62.60214.55921.10812.603
    29 NEAMŢ63.67718.02913.49210.757
    30 OLT38.35114.6566.1879.965
    31 PRAHOVA71.03519.06622.34916.104
    32 SATU MARE36.77411.0638.7948.207
    33 SĂLAJ30.37410.1616.7225.531
    34 SIBIU56.27613.69214.0318.781
    35 SUCEAVA91.47722.37217.39518.056
    3C TELEORMAN27.8529.5332.5317.919
    37 TIMIŞ85.62926.60717.09912.244
    33 TULCEA32.33210.71611.0845.039
    39 VASLUI64.88134.2269.8095.792
    40 VÂLCEA49.52019.50610.8678.254
    41 VRANCEA40.67713.5827.4067.923

  ----------- Notă *) reprezintă limita minimă care poate fi majorată cu sume alocate din suma totală aprobată pe judeţ, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din această sumă.


  Anexa 5
  SUME
  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
  finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
  comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor
  şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2011
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulSumadin care, pentru finanţarea cheltuielilor cu:
    salariile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din instituţiile de învăţământ preuniversitar de statdrepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare
    TOTAL8.154.6197.098.823736.806
    1.ALBA135.821119.23813.447
    2.ARAD165.376144.65816.682
    3.ARGEŞ228.444205.91316.702
    4.BACĂU264.900234.43822.779
    5.BIHOR240.362209.00526.078
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD131.732118.40710.439
    7.BOTOŞANI181.910163.87014.288
    8.BRAŞOV192.572173.63214.386
    9.BRĂILA117.745*)105.1399.614
    10.BUZĂU172.843151.58515.425
    11.CARAS - SEVERIN118.765101.16914.384
    12.CĂLĂRAŞI119.386102.27414.062
    13.CLUJ234.962205.11023.882
    14.CONSTANŢA247.984222.69017.951
    15.COVASNA94.45286.8155.569
    16.DÂMBOVIŢA202.123172.48924.767
    17.DOLJ245.826220.18215.671
    13.GALAŢI211.954190.42915.652
    19.GIURGIU95.132*)81.87510.103
    20.GORJ156.814139.87113.299
    21.HARGHITA144.716135.3136.401
    22.HUNEDOARA170.192143.16323.510
    23.IALOMIŢA106.44092.94710.763
    24.IAŞI331.636299.63922.788
    25.ILFOV97.25782.26213.142
    26.MARAMUREŞ193.813169.96317.882
    27.MEHEDINŢI116.17395.69316.082
    28.MUREŞ226.668202.36819.305
    29.NEAMŢ199.302177.19816.347
    30.OLT171.013151.81014.263
    31.PRAHOVA283.511246.13932.177
    32.SATU MARE150.188134.98212.422
    33.SĂLAJ104.50689.32012.928
    34.SIBIU159.158139.54715.664
    35.SUCEAVA290.949259.76726.064
    36.TELEORMAN133.891117.49511.572
    37.TIMIŞ245.188213.21327.717
    38.TULCEA88.17476.1259.412
    39.VASLUI193.511170.22717.714
    40.VÂLCEA156.291131.94719.485
    41.VRANCEA142.971117.58721.212
    42.MUNICIPIUL BUCUREŞTI739.968**)553.329***)54.776
    43.Sume rezervate care se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin hotărâri ale Guvernului, în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale150.000150.0000

  ---------- Notă *) din care: 83 mii lei pentru finanţarea ajutorului de stat la Administraţia Zonei Libere a municipiului Brăila şl 1.044 mii lei pentru finanţarea ajutorului de stat la Administraţia Zonei Libere a municipiului Giurgiu. Notă **) din care: 55.056 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 20.577 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi 27.073 mii lei pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine. Notă ***) include şi cheltuielile aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.


  Anexa 6
  SUME
  defalcate din taxa pe valoarea adăugată
  pentru drumurile judeţene şi comunale,
  pe anul 2011
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulSuma
    TOTAL561.770
    1 ALBA18.979
    2 ARAD15.795
    3 ARGEŞ24.071
    4 BACĂU17.151
    5 BIHOR21.142
    6 BISTRIŢA - NĂSĂUD10.255
    7 BOTOŞANI14.450
    8 BRAŞOV10.176
    9 BRĂILA7.937
    10BUZĂU20.082
    11CARAS-SEVERIN11.923
    12CĂLĂRAŞI7.073
    13CLUJ18.930
    14CONSTANŢA15.893
    15COVASNA4.901
    16DÂMBOVIŢA12.929
    17DOLJ15.464
    18GALAŢI9.948
    19GIURGIU7.172
    20GORJ15.890
    21HARGHITA12.738
    22HUNEDOARA24.968
    23IALOMIŢA6.924
    24IAŞI17.399
    25ILFOV4.986
    26MARAMUREŞ12.152
    27MEHEDINŢI12.258
    28MUREŞ14.492
    29NEAMŢ12.402
    30OLT16.104
    31PRAHOVA16.321
    32SATU MARE11.873
    33SĂLAJ11.338
    34SIBIU11.547
    35SUCEAVA16.599
    36TELEORMAN9.762
    37TIMIŞ20.425
    38TULCEA8.698
    39VASLUI15.522
    40VÂLCEA14.119
    41VRANCEA10.982


  Anexa 7
  SUME
  defalcate din taxa pe valoarea adăugată
  pentru echilibrarea bugetelor locale
  pe anul 2011
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulSuma
    TOTAL2.000.991
    1 ALBA40.074
    2 ARAD43.742
    3 ARGEŞ49.844
    4 BACĂU75.346
    5 BIHOR55.308
    6 BISTRIŢA-NĂSĂUD40.294
    7 BOTOŞANI65.141
    8 BRAŞOV39.948
    9 BRĂILA37.718
    10BUZĂU54.261
    11CARAS - SEVERIN48.960
    12CĂLĂRAŞI45.610
    13CLUJ40.913
    14CONSTANŢA48.748
    15COVASNA26.032
    16DÂMBOVIŢA55.720
    17DOLJ62.066
    18GALAŢI49.790
    19GIURGIU34.854
    20GORJ33.951
    21HARGHITA40.947
    22HUNEDOARA42.499
    23IALOMIŢA36.689
    24IAŞI67.834
    25ILFOV11.296
    26MARAMUREŞ60.383
    27MEHEDINŢI34.472
    28MUREŞ51.761
    29NEAMŢ75.483
    30OLT57.263
    31PRAHOVA51.395
    32SATU MARE38.800
    33SĂLAJ30.205
    34SIBIU32.181
    35SUCEAVA99.120
    36TELEORMAN59.339
    37TIMIŞ47.083
    38TULCEA39.503
    39VASLUI68.660
    40 VÂLCEA44.131
    41VRANCEA52.481
    42Sume ce se repartizează în baza unor acte normative*)11.146
    *) Din care, în baza prevederilor:  
    - art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999, aprobată prin Legea nr. 55/2000 şi a Legii nr. 298/2003, se alocă bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în coordonarea căreia este Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa294
    - art. 2, alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externă şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern, aprobată prin Legea nr. 22/1997; cu completările ulterioare, se alocă, Consiliului judeţean Hunedoara4.458
    - art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, aprobată prin Legea nr. 643/2002, se alocă, Consiliului local al municipiului Iaşi3.197
    - art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, aprobată prin Legea nr. 643/2002, se alocă, Consiliului local al municipiului Suceava3.197


  Anexa 8
  NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI
  finanţate pentru personalul neclerical angajat
  în unităţile de cult, pe anul 2011
    Nr. crt.JudeţulNumăr de posturi
    TOTAL18.951
    1 ALBA759
    2 ARAD428
    3 ARGEŞ550
    4 BACĂU456
    5 BIHOR867
    6 BISTRIŢA-NĂSĂUD300
    7 BOTOŞANI274
    8 BRAŞOV458
    9 BRĂILA217
    10BUZĂU268
    11CARAS-SEVERIN550
    12CĂLĂRAŞI130
    13CLUJ815
    14CONSTANŢA291
    15COVASNA218
    16DÂMBOVIŢA400
    17DOLJ464
    18GALAŢI474
    19GIURGIU132
    20GORJ337
    21HARGHITA333
    22HUNEDOARA330
    23IALOMIŢA166
    24IAŞI720
    25ILFOV211
    26MARAMUREŞ729
    27MEHEDINŢI269
    28MUREŞ734
    29NEAMŢ930
    30OLT331
    31PRAHOVA257
    32SATU MARE453
    33SĂLAJ530
    34SIBIU544
    35SUCEAVA614
    36TELEORMAN330
    37TIMIŞ710
    38TULCEA270
    39VASLUI322
    40VÂLCEA505
    41VRANCEA248
    42MUNICIPIUL BUCUREŞTI1.027  Anexa 9
  CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
  aferente bugetelor locale pe anul 2011
       
    Nr. crt.Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
      CAPITOLUL I
      Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale judeţelor
      A. Venituri
      (impozite, taxe şi alte venituri)
    1.Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor judeţene1)
    2.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
      a) Cote defalcate din impozitul pe venit
      b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
    3.Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:
      a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice
    4.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:
      a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
      b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
      c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
    5.Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi:
      a) Impozitul pe mijloacele de transport
      b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
    6.Venituri din proprietate:
      a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judeţene
      b) Venituri din concesiuni şi închirieri
      c) Venituri din dividende
      d) Alte venituri din proprietate
    7.Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:
      a) Venituri din prestări de servicii
      b) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială
      c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
      d) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
    8.Amenzi, penalităţi şi confiscări:
      a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
      b) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii
      c) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
    9.Diverse venituri:
      a) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
      b) Taxe speciale
      c) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe
      d) Venituri din ajutoare de stat recuperate
      e) Alte venituri
    10.Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:
      a) Donaţii şi sponsorizări
      b) Alte transferuri voluntare
      c) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (evidenţiate cu semnul minus)
      d) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
    11.Venituri din valorificarea unor bunuri:
      a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
      b) Venituri din privatizare
      c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
      d) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
    12.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
      a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
      b) Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
      c) Împrumuturi temporare din trezoreria statului
      d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă
      e) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
    13.Subvenţii de la bugetul de stat:
      a) Aeroporturi de interes local
      b) Planuri şi regulamente de urbanism
      c) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor
      d) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă
      e) Subvenţii pentru finanţarea programelor multi anuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
      f) Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
      g) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
      h) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare
      i) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
      j) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
      k) Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice prin Programul operaţional regional 2007-2013
      l) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
      m) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
      n) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
      o) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale
      p) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism
      r) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii
      s) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA
      ş) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole
    14.Subvenţii de la alte administraţii:
      a) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă
      b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
      c) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate
    15.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări
      a) Fondul European de Dezvoltare Regională
      a1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      a2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      a3) Prefinanţare
      b) Fondul Social European
      b1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      b2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      b2) Prefinanţare
      c) Fondul de Coeziune
      c1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      c2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      c2) Prefinanţare
      d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală
      d1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      d2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      d3) Prefinanţare
      e) Fondul European de Pescuit
      e1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      e2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      e3) Prefinanţare
      f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare
      f1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      f2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      f3) Prefinanţare
      g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat
      g1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      g2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      g3) Prefinanţare
      h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 - 2013
      h1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      h2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      h3) Prefinanţare
      i) Alte facilităţi şi instrumente postaderare
      i1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      i2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      i3) Prefinanţare
      j) Mecanismul financiar SEE
      j1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      J2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      j3) Prefinanţare
      k) Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă
      k1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      k2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      k3) Prefinanţare
      B. Cheltuieli
    1.Autorităţi publice şi acţiuni externe;
      a) Autorităţi executive
    2.Alte servicii publice generale:
      a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale
      b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat
      c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile administraţiei publice locale
      d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
      e) Alte servicii publice generale
    3.Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
    4.Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:
      a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului
      b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate
    5.Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
    6.Apărare:
      a) Apărare naţională (Centre militare)
    7.Ordine publică şi siguranţă naţională:
      a) Ordine publică
      a1) Poliţie comunitară
      b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară)
      c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
    8.Învăţământ:
      a) Învăţământ preşcolar şi primar*)
      a1) Învăţământ preşcolar*)
      a2) Învăţământ primar*)
      b) Învăţământ secundar*)
      b1) Învăţământ secundar inferior*)
      c) Învăţământ nedefinibil prin nivel
      c1) Învăţământ special
      d) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
    9.Sănătate:
      a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
      a1) Spitale generale
      a2) Unităţi medico-sociale
      b) Servicii de sănătate publică
      c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
      c1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
    10.Cultură, recreere şi religie:
      a) Servicii culturale
      a1) Biblioteci publice judeţene
      a2) Muzee
      a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
      a4) Şcoli populare de artă şi meserii
      a5) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
      a6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
      a7) Alte servicii culturale
      b) Servicii recreative şi sportive
      b1) Sport
      c) Servicii religioase
      d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
    11.Asigurări şi asistenţă socială:
      a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
      b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
      b1) Asistenţă socială în caz de invaliditate
      c) Asistenţă socială pentru familie şi copii
      d) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
    12.Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:
      a) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
      a1) Alimentare cu apă
      a2) Amenajări hidrotehnice
      b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
    13.Protecţia mediului:
      a) Reducerea şi controlul poluării
      b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor
      b1) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
    14.Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:
      a) Acţiuni generale economice şi comerciale
      a1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
      a2) Programe de dezvoltare regională şi socială
      a3) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
    15.Combustibili şi energie:
      a) Energie termică
      b) Alte cheltuieli privind combustibili şi energie
    16.Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare:
      a) Agricultură
      a1) Camere agricole
      a2) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
    17.Transporturi;
      a) Transport rutier
      a1) Drumuri şi poduri
      b) Transport aerian
      b1) Aviaţia civilă
      c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
    18.Alte acţiuni economice:
      a) Zone libere
      b) Turism
      c) Proiecte de dezvoltare multifuncţională
      d) Alte acţiuni economice
      CAPITOLUL II
      Veniturile şi cheltuielile aferente bugetelor proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti
      A. Venituri
      (impozite, taxe şi alte venituri)
    1.Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale1)
    2.Impozit pe venit
    3.Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
      a) Cote defalcate din impozitul pe venit
      b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
    4.Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:
      a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice
    5.Impozite şi taxe pe proprietate:
      a) Impozit şi taxa pe clădiri
      b) Impozit şi taxa pe teren
      c) Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru
      d) Alte impozite şi taxe pe proprietate
    6.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată:
      a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor**)
      b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti
      c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri
      d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
      e) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural
    7.Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii:
      a) Taxe hoteliere
    8.Taxe pe servicii specifice:
      a) Impozit pe spectacole
      b) Alte taxe pe servicii specifice
    9.Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi:
      a) Impozit pe mijloacele de transport
      b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare
      c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
    10.Alte impozite şi taxe fiscale:
      a) Alte impozite şi taxe
    11.Venituri din proprietate:
      a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale
      b) Venituri din concesiuni şi închirieri
      c) Venituri din dividende
      d) Alte venituri din proprietate
    12.Venituri din dobânzi:
      a) Alte venituri din dobânzi
    13.Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:
      a) Venituri din prestări de servicii
      b) Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea copiilor în creşe
      c) Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
      d) Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură
      e) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială
      f) Venituri din recuperarea cheltuielilor dejudecată, imputaţii şi despăgubiri
      g) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
    14.Venituri din taxe administrative, eliberări permise:
      a) Taxe extrajudiciare de timbru
      b) Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise
    15.Amenzi, penalităţi şi confiscări:
      a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
      b) Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe
      c) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii
      d) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări
    16.Diverse venituri:
      a) Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive
      b) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice
      c) Taxe speciale
      d) Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe
      e) Venituri din ajutoare de stat recuperate
      f) Alte venituri
    17.Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:
      a) Donaţii şi sponsorizări
      b) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (evidenţiate cu semnul minus)
      c) Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
    18.Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
      a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
      b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
      c) Venituri din privatizare
      d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
      e) Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
    19.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate
      a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
      b) Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice
      c) Împrumuturi temporare din trezoreria statului
      d) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă
      e) Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate
    20.Subvenţii de la bugetul de stat:
      a) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
      b) Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
      c) Aeroporturi de interes local
      d) Planuri şi regulamente de urbanism
      e) Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi
      f) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor
      g) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
      cu destinaţie de locuinţă
      h) Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit
      i) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
      j) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare
      k) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
      l) Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale
      m) Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate
      n) Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice prin Programul operaţional regional 2007-2013
      o) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
      p) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
      r) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar
      s) Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili
      ş) Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
      t) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale
      ţ) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea programelor de electrificare
      u) Subvenţii din bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism
      v) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii
      x) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA
      y) Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European
      z) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare
    21.Subvenţii de la alte administraţii:
      a) Subvenţii din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului
      b) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă
      c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap***)
      d) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare de extremă dificultate
    22.Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări
      a) Fondul European de Dezvoltare Regională
      a1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      a2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      a3) Prefinanţare
      b) Fondul Social European
      b1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      b2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      b3) Prefinanţare
      c) Fondul de Coeziune
      c1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      c2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      c3) Prefinanţare
      d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală
      d1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      d2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      d3) Prefinanţare
      e) Fondul European de Pescuit
      e1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      e2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      e3) Prefinanţare
      f) Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare
      f1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      f2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      f3) Prefinanţare
      g) Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat
      g1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      g2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      g3) Prefinanţare
      h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 - 2013
      h1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      h2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      h3) Prefinanţare
      i) Alte facilităţi şi instrumente postaderare
      i1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      i2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      13) Prefinanţare
      j) Mecanismul financiar SEE
      j1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      J2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      j3) Prefinanţare
      k) Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă
      k1) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
      k2) Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
      k3) Prefinanţare
      B. Cheltuieli
    1.Autorităţi publice şi acţiuni externe:
      a) Autorităţi executive
    2.Alte servicii publice generale;
      a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale
      b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat
      c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de autorităţile administraţiei publice locale
      d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
      e) Alte servicii publice generale
    3.Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi
    4.Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:
      a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
      b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate
    5.Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
    6.Apărare:
      a) Apărare naţională (Centre militare)
    7.Ordine publică şi siguranţă naţională:
      a) Ordine publică
      a1) Poliţie comunitară
      b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă nonmilitară)
      c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
    8.Învăţământ:
      a) Învăţământ preşcolar şi primar
      a1) Învăţământ preşcolar
      a2) Învăţământ primar
      b) Învăţământ secundar
      b1) Învăţământ secundar inferior
      b2) Învăţământ secundar superior
      b3) Învăţământ profesional
      c) Învăţământ postliceal
      d) Învăţământ nedefinibil prin nivel
      d1) Învăţământ special***)
      e) Servicii auxiliare pentru educaţie
      e1) Internate şi cantine pentru elevi
      e2) Alte servicii auxiliare
      f) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului
    9.Sănătate:
      a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi
      a1) Spitale generale
      a2) Unităţi medico-sociale
      b) Servicii de sănătate publică
      c) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
      c1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
    10.Cultură, recreere şi religie;
      a) Servicii culturale
      a1) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
      a2) Muzee
      a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
      a4) Şcoli populare de artă şi meserii****)
      a5) Case de cultură
      a6) Cămine culturale
      a7) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
      a8) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
      a9) Alte servicii culturale
      b) Servicii recreative şi sportive:
      b1) Sport
      b2) Tineret
      b3) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
      c) Servicii religioase
      d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
    11.Asigurări şi asistenţă socială;
      a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă
      b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi
      b1) Asistenţă socială în caz de invalidităţi
      c) Asistenţă socială pentru familie şi copii
      d) Ajutoare pentru locuinţe
      e) Creşe
      f) Unităţi de asistenţă medico-sociale
      g) Prevenirea excluderii sociale
      g1) Ajutor social
      g2) Cantine de ajutor social
      h) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale
    12.Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:
      a) Locuinţe
      a1) Dezvoltarea sistemului de locuinţe
      a2) Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
      b) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
      b1) Alimentare cu apă
      b2) Amenajări hidrotehnice
      c) Iluminat public şi electrificări rurale
      d) Alimentare cu gaze naturale în localităţi
      e) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale
    13.Protecţia mediului:
      a) Reducerea şi controlul poluării
      b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor
      b1) Salubritate
      b2) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
      c) Canalizare şi tratarea apelor reziduale
    14.Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:
      a) Acţiuni generale economice şi comerciale
      a1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
      a2) Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii
      a3) Programe de dezvoltare regională şi socială
      a4) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
    15.Combustibili şi energie:
      a) Energie termică
      b) Alţi combustibili
      c) Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
    16.Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare:
      a) Agricultură
      a1) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
      a2) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
    17.Transporturi;
      a) Transport rutier
      a1) Drumuri şi poduri
      a2) Transport în comun
      a3) Străzi
      b) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
    18.Alte acţiuni economice:
      a) Fondul Român de Dezvoltare Socială
      b) Zone libere
      c) Turism
      d) Proiecte de dezvoltare multifuncţională
      e) Alte acţiuni economice

  ---------
  *1) numai de la regiile autonome şi societăţile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanţare externă, conform Codului fiscal Notă *) Se cuprind cheltuielile pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie, precum şi cheltuielile pentru acordarea de fructe, conform legii. Notă **) Se cuprind sumele pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie, precum şi pentru acordarea de fructe, conform legii, în situaţia în care contractarea acestor produse se face de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor. Notă ***) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti Notă ****) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti


  Anexa 10
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SANĂTATE
  BUGETUL
  fondului naŢional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2011 Program
  A B 1
  0001 05 0002 05 2000 05 2005 03 01 02 03 04 05 2105 03 01 02 03 04 05 50 2900 05 3000 05 3105 03 4100 05 4200 05 4205 23 26 27 47 4305 02 03 06 12 13 4505 01 02 5005 01 10 01 O1 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 06 01 02 11 13 14 30 04 30 30 03 02 56 01 02 57 02 01 70 71 01 02 03 30 03 6600 05 01 10 20 56 57 70 71 6605 01 10 01 01 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 O8 09 30 02 05 30 06 01 02 11 13 14 30 04 30 30 03 02 56 01 02 70 71 01 02 03 30 03 01 02 03 01 02 03 04 05 04 01 02 03 04 05 05 06 01 04 07 11 6805 O1 57 02 01 05 01 06 VENITURI - TOTAL I.VENITURI CURENTE B.CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori Contribuţii de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat Contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele aflate în şomaj Venituri încasate în urma valorificării creanţelor de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice Contribuţii pentru concedii ţi indemnizaţii datorate de persoanele aflate în şomaj CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi Contribuţia datorată de persoanele asigurate care au calitatea de angajat Contribuţia datorată de alte persoane asigurate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate de asiguraţi Contribuţia datorată de pensionari Contribuţii facultative ale asiguraţilor Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de asiguraţi C.VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN DOBÂNZI Alte venituri din dobânzi IV SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aliate în concediu pentru creşterea copilului Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventive Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical din cauză de accidente de muncă şi boli profesionale Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Contribuţii din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pentru concedii şi indemnizaţii datorate persoanelor aflate în incapacitate temporara de muncă din cauza accident de muncă sau boală profesională SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLAŢILOR EFECTUATE ŞI REFINANŢĂRI Fondul European de Dezvoltare Regională Fondul Social European CHELTUIELI-TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifiantii Piese de schimb Postă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări îi străinătate Cârti, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesionala Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânda datorata trezoreriei statului TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FFN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FFDR) Programe din Fondul Social European(FSF) TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI şi SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL CHELTUIELI DL PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi torta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesionala Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Alte dobânzi Dobânda datorată trezoreriei statului TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (EEDR) Programe din Fondul Social European(FSH) CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţia centrala Servicii publice descentralizate Produse financiare, materiale sanitare specifice şi dispozitive medicale Medicamente cu şi fără contribuţie personală Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naţionale cu scop curativ Materiale sanitare specifice utilizate în programele naţionale cu scop curativ Servicii medicale de hemodializa şi dializa peritoneala Dispozitive şi echipamente medicale Servicii medicale în ambulator Asistenţa medicală primara Asistenţa medicală pentru specialităţi clinice Asistenţa medicală stomatologica Asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice Asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale Servicii de urgenta prespitaliceşti şi transport sanitar Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Unităţi de recuperare-reabilitare a sănătăţii Îngrijiri medicale la domiciliu Prestaţii medicale acordate în baza documentelor internaţionale ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă sociala în caz de boli Asistenţa socială pentru familie şi copii 16.497.803 14.904.622 14.889.896 6.893.517 6.893.517 5.683.159 160.728 100 1.024.690 24.840 7.996.379 7.940.154 6.020.298 225.386 4.470 1.690.000 1.800 54.425 14.726 14.726 14.726 14.726 1.487.131 1.487.131 560.014 1.200 408.738 114.256 35.820 927.117 24.045 200 1.174 901.516 182 106.050 78.175 27.875 16.497.803 16.352.803 87.299 68.470 65.318 1.500 132 1.520 18.829 14.227 342 3.557 116 587 15.012.052 15.005.829 2.138 167 4.799 444 977 279 3.740 14.961.464 31.821 603 201 201 811 707 104 153 7 72 4.376 3.277 1.099 39.200 39.200 39.200 160.252 118.956 41.296 1.054.000 1.054.000 1.054.000 145.000 145.000 140.300 49.184 131 90.985 4.700 16.497.803 16.352.803 87.299 15.012.052 160.252 1.054.000 145.000 145.000 15.443.803 15.298.803 87.299 68.470 65.318 1.500 132 1.520 18.829 14.227 342 3.557 116 587 15.012.052 15.O05.829 2.138 167 4.799 444 977 279 3.740 14.961.464 31.821 603 201 201 811 707 104 153 7 72 4.376 3.277 1.099 39.200 39.200 39.200 160.252 118.956 41.296 145.000 145.000 140.300 49.184 131 90.985 4.700 427.200 108.018 5.239.200 3.100.000 1.328.800 136.600 563.000 110.800 1.817.900 1.067.400 310.000 58.100 310.000 72.400 649.700 7.156.785 7.084.785 72.000 32.600 12.400 1.054.000 1.054.000 1.054.000 1.054.000 1.054.000 654.256 654.256 399.744

  NOTA: - Cheltuielile de administrare, functionare şi de capital ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pot depăşi 3% din sumele colectate cu cheltuielile aferente implementării cardului naţional, sistemului informatic unic integrat pentru dosarul electronic de sănătate şi pentru sistemul naţional de prescripţie electronică.
  - Din suma de 7.084.785 mii lei prevăzută la paragraful "Spitale generale" cheltuielile de personal pot reprezenta maxim 4.959.349 mii


  Anexa 10/02
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ
  pe anii 2010-2011
  (sume alocate din bugetul fondului naţional unic de
  asigurări sociale de sănătate)
  Număr de posturi finanţat în anul 2010 Salariul mediu de bază din anul 2011 (lei) Modificarea numărului de posturi în anul 2011(±) faţă de anul 2010 Număr de posturi finanţat în anul 2011 Fond aferent salariilor de bază pe anul 2011 (mii lei)
  0 1 2 3 4=1±3 5=2x4x12 luni/1000
  TOTAL din care: 6605 SĂNĂTATE 3.709 3.709 1.686 -480 -480 3.229 3.229 65.318 65.318


  Anexa 10/03
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
  pe anul 2011 conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003
  şi Ordonanţei Guvernului nr. 29/2004
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2011 Program
  A B 1
  0001 10 0002 2900 3300 3600 50 5010 01 10 6610 01 10 01 01 03 01 02 03 04 06 6610 01 02 VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI I VENITURI CURENTE C.VENITURI NEFISCALE C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII DIVERSE VENITURI Alte venituri VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Administraţia centrală Servicii publice descentralizate 50.491 50.491 50.491 50.491 50.491 50.491 50.491 50.491 50.491 50.491 50.491 50.491 39.757 39.757 10.734 8.270 199 2.067 67 131 9.971 40.520


  Anexa 10/04
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTAE
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
  SINTEZA
  proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor
  aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola
  şi de Pescuit precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare
    mii lei
                           
    Denumirea şi codul proiectului/surse de finanţareCodValoarea totală a finanţăriiRealizări până în anul 2008Realizări 2009Execuţie preliminată 2010Program 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii următori
    0   1=2+3+...+923456789
    TOTAL CHELTUIELI50.05                  
    I. Credite de angajament   280.854       160.252120.602      
    II. Credite bugetare   280.854       160.252120.602      
    din care:                    
    Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FF.DR)56.01                  
    I. Credite de angajament   212.857       118.95693.901      
    II. Credite bugetare   212.857       118.95693.901      
    din care:                    
    Finanţare naţională56.01.01                  
    I. Credite de angajament   31.523       17.60413.919      
    II. Credite bugetare   31.523       17.60413.919      
    Finanţare externă nerambursabilă56.01.02                  
    I. Credite de angajament   139.983       78.17561.808      
    II. Credite bugetare   139.983       78.17561.808      
    Cheltuieli neeligibile56.01.03                  
    I. Credite de angajament   41.351       23.17718.174      
    II. Credite bugetare   41.351       23.17718.174      
    din acesta:                    
    2. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)                    
    I. Credite de angajament   212.857       118.95693.901      
    II. Credite bugetare   212.857       118.95693.901      
    din care:                    
    Finanţare naţională56.01.01                  
    I. Credite de angajament   31.523       17.60413.919      
    II. Credite bugetare   31.523       17.60413.919      
    Finanţare externă nerambursabilă56.01.02                  
    I. Credite de angajament   139.983       78.17561.808      
    II. Credite bugetare   139.983       78.17561.808      
    Cheltuieli neeligibile56.01.03                  
    I. Credite de angajament   41.351       23.17718.174    
    II. Credite bugetare   41.351       23.17718.174    
    Programe din Fondul Social European (FSE)56.02                  
    I. Credite de angajament   67.997       41.29626.701    
    II. Credite bugetare   67.997       41.29626.701    
    din care:                    
    Finanţare naţională56.02.01                  
    I. Credite de angajament   8.102       4.9183.184    
    II. Credite bugetare   8.102       4.9183.184    
    Finanţare externă nerambursabilă56.02.02                  
    I. Credite de angajament   45.923       27.87518.048    
    II. Credite bugetare   45.923       27.87518.048    
    Cheltuieli neeligibile56.02.03                  
    I. Credite de angajament   13.972       8.5035.469    
    II. Credite bugetare   13.972       8.5035.469    
    din acesta:                    
    4. Program Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PO DCA)                    
    I. Credite de angajament   67.997       41.29626.701    
    II. Credite bugetare   67.997       41.29626.701    
    din care:                    
    Finanţare naţională56.02.01                  
    I. Credite de angajament   8.102       4.9183.184    
    II. Credite bugetare   8.102       4.9183.184    
    Finanţare externă nerambursabilă56.02.02                  
    I. Credite de angajament   45.923       27.87518.048    
    II. Credite bugetare   45.923       27.87518.048    
    Cheltuieli neeligibile56.02.03                  
    I. Credite de angajament   13.972       8.5035.469    
    II. Credite bugetare   13.972       8.5035.469    


  Anexa 10/05
  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTAE
  Program/facilitate/instrument: 2 - Programul Operaţional Sectorial
  Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE)
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
  FIŞA PROIECTULUI
  finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de
  Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi
  de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare
    mii lei
    Denumirea proiectului şi/sau Nr. ... data contract/decizie/ordin de finanţare   CodValoarea totală a finanţăriiRealizări până în anul 2008Realizări 2009Execuţie preliminată 2010Program 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014Estimări anii următori
    0     1=2+3+...+923456789
                             
    Proiectul: 1 Sistemul informatic integrat pentru dosarul electronic de sănătate
    TOTAL CHELTUIELI
      I   164 308       70.40793.901      
    II   164.308       70.40793.901      
      Capitolul bugetar: 66.05 SĂNĂTATE                      
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERAREI   164 308       70.40793.901      
      II   164.308       70.40793.901      
    Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)I 56.01164.308       70.40793.901      
    din care:II   164.308       70.40793.901      
      Finanţare naţionalăI 5E.01.0124.364       10.44513.919      
      II   24.364       10.44513.919      
      Finanţare externă nerambursabilăI 56.01.02108.191       46.38361.808      
      II   108.191       46.38361.808      
      Cheltuieli neeligibileI 56.01.0331.753       13.57918.174      
      II   31.753       13.57918.174      
    Proiectul: 2 PRESCRIPŢIA ELECTRONICĂ                      
    TOTAL CHELTUIELII   48.549       48.549        
    II   48 549       48 549        
      Capitolul bugetar: 66.05 SĂNĂTATE                      
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN POSTADERARE                      
    I 5648.549       48.549        
    II   48.549       48.549        
    Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)I 56.0148.549       48.549        
    din care:II   48.549       48.549        
      Finanţare naţionalăI 56.01.017.159       7.159        
      II   7.159       7.159        
      Finanţare externă nerambursabilăI 56.01.0231.792       31.792        
      II   31.792       31.792        
      Cheltuieli neeligibileI 56.01.039.598       9.598        
      II   9.598       9.598      
    Proiectul: 3 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate prin structurile de control a activităţii furnizorilor de servicii medicale, aflaţi în relaţie contractuală cu acestea
    TOTAL CHELTUIELI
      I   8.928       5.3573.571      
      II   8.928       5.3573.571      
      Capitolul bugetar: 66.05 SĂNĂTATE
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN                      
    POSTADERAREI 568.928       5.3573.571      
      II   8.928       5.3573.571      
    Programe din Fondul Social European (FSE)I 56.028.928       5.3573.571      
    din care:II   8.928       5.3573.571      
      Finanţare naţionalăI 56.02.011.080       648432      
      II   1.080       648432      
      Finanţare externă nerambursabilăI 56.02.026.120       3.6722.448      
      II   6.120       3.6722.448      
      Cheltuieli neeligibileI 56.02.031.728       1.037691      
      II   1.728       1.037691      
    Proiectul: 4 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii, eficienţei şi a serviciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin dezvoltarea unui sistem de control intern şi de management al calităţii
    TOTAL CHELTUIELI
      I   4.836       2.9021.934      
      II   4.836       2.9021.934      
      Capitolul bugetar: 66.05 SĂNĂTATE
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN                      
    POSTADERAREI 564.836       2.9021.934      
      II   4.836       2.9021.934      
    Programe din Fondul Social European (FSE)I 56.024.836       2.9021.934      
    din care:II   4.836       2.9021.934      
      Finanţare naţionalăI 56.02.01585       351234      
      II   585       351234      
      Finanţare externă nerambursabilăI 56.02.023.315       1.9891.326      
      II   3.315       1.9891.326      
      Cheltuieli neeligibileI 56.02.03936       562374      
      II   936       562374      
    Proiectul: 5 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii, eficienţei şi a serviciilor publice prin dezvoltarea unor standarde de costuri anuale în ambulatoriu, pentru pacienţii cu boli cronice costisitoare
    TOTAL CHELTUIELI
      I   7.254       4.3522.902      
      II   7.254       4.3522.902      
      Capitolul bugetar: 66.05 SĂNĂTATE
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN                      
    POSTADERAREI 567.254       4.3522.902      
    II   7.254       4.3522.902      
    Programe din Fondul Social European (FSE)I 56.027.254       4.3522.902      
    din care:II   7.254       4.3522.902      
      Finanţare naţionalăI 56.02.01877       526351      
      II   877       526351      
      Finanţare externă nerambursabilăI 56.02.024.973       2.9841.989      
      II   4.973       2.9841.989      
      Cheltuieli neeligibileI 56.02.031.404       842562      
      II   1.404       842562      
    Proiectul: 6 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate de casele de asigurări de sănătate, orientate către asigurat şi angajatori
    TOTAL CHELTUIELI
      I   9.796       5.8783.918      
      II   9.796       5.8783.918      
      Capitolul bugetar: 66.05 SĂNĂTATE
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN                      
    POSTADERAREI 569.796       5.8783.918      
      II   9,796       5.8783.918      
    Programe din Fondul Social European (FSE)I 56.029.796       5.8783.918      
    din care:II   9.796       5.8783.918      
      Finanţare naţionalăI 55.02.011.185       711474      
      II   1.185       711474      
      Finanţare externă nerambursabilăI 56.02.026.715       4.0292.686      
      II   6.715       4.0292.686      
      Cheltuieli neeligibileI 56.02.031.896       1.138758      
      II   1.896       1.138758      
    Proiectul: 7 Creşterea capacităţii instituţionale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin monitorizarea electronică a calităţii serviciilor prestate către furnizorii de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale
    TOTAL CHELTUIELI
      I   19.703       11.8227.881      
      II   19.703       11.8227.881      
      Capitolul bugetar: 66.05 SĂNĂTATE
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN                      
    POSTADERAREI 5619.703       11.8227.881      
      II   19.703       11.8227.881      
    Programe din Fondul Social European (FSE)I 56.0219.703       11.8227.881      
    din care:II   19.703       11.8227.881      
      Finanţare naţionalăI 56.02.012.383       1.430953      
      II   2.383       1.430953      
      Finanţare externă nerambursabilăI 56.02.0213.507       8.1045.403      
      II   13.507       8.1045.403      
      Cheltuieli neeligibileI 56.02.033.813       2.2881.525      
      II   3.813       2.2881.525      
    Proiectul: 8 Îmbunătăţirea şi creşterea calităţii, eficienţei şi a serviciilor furnizate la nivelul sistemului de asigurări sociale de sănătate prin optimizarea comunicării şi a schimbului de date între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
    TOTAL CHELTUIELI
      I   17.480       10.9856.495      
      II   17.480       10.9856.495      
      Capitolul bugetar: 66.05 SĂNĂTATE
    PROIECTE CU FINANŢARE DIN FEN                      
    POSTADERAREI 5617.480       10.9856.495      
      II   17.480       10.9856.495      
    Programe din Fondul Social European (FSE)I 56.0217.480       10.9856.495      
    din care:II   17.480       10.9856.495      
      Finanţare naţionalăI 56.02.011.992       1.252740      
      II   1.992       1.252740      
      Finanţare externă nerambursabilăI 56.02.0211.293       7.0974.196      
      II   11.293       7.0974.196      
      Cheltuieli neeligibileI 56.02.034.195       2.6361.559      
      II   4.195       2.6361.559    


  Anexa 10/06
  SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR
    - mii lei -
    CodordonatorProg.DenumireRealizări până în 2009Execuţie preliminată 2010Program 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014TOTAL
    0111697800   Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
          TOTAL CHELTUIELI
          I. Credite de angajament5.880.74416.804.20514.908.58515.355.843 15.326.025 15.281.299 83.556.701
          II. Credite bugetare5.880.74416.304.20514.908.58515.355.84315.326.02515.281.29983.056.701
          Buget fond sănătate              
          I. Credite de angajament5.880.74416.804.20514.908.58515.355.84315.326.02515.281.29983.556.701
          II. Credite bugetare5.880.74416.304.20514.908.58515.355.84315.326.02515.281.29983.056.701
        530 PROGRAM
        530 Program naţional de sănătate cu scop curativ
        530 TOTAL PROGRAM
        530 I. Credite de angajament5.478.1662.190.8652.039.8922.101.0892.097.0092.090.88915.997.910
        530 II. Credite bugetare5.478.1662 190.8652.039.8922.101.0892.097.0092090.88915.997 910
        530 Buget fond sănătate              
        530 I. Credite de angajament5.478.1662.190.8652.039.8922.101.0892.097.0092.090.88915.997.910
        530 II. Credite bugetare5.478.1662.190.8652.039.8922.101.0892.097.0092.090.88915.997.910
        580 PROGRAM
        580 Program naţional de sănătate privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară
        580 TOTAL PROGRAM
        580 I. Credite de angajament402.578           402.578
        580 II. Credite bugetare402.578           402.578
        580 Buget fond sănătate              
        580 I. Credite de angajament402.578           402.578
        580 II. Credite bugetare402.578           402.578
        659 PROGRAM
        659 Program naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate
        659 TOTAL PROGRAM
        659 I. Credite de angajament   14.613.34012.868.69313.254.75413.229.01613.190.41067.156.213
        659 II. Credite bugetare   14.113.34012.868.69313.254.75413.229.01613.190.41066.656.213
        659 Buget fond sănătate              
        659 I. Credite de angajament   14.613.34012.868.69313.254.75413.229.01613.190.41067.156.213
        659 II. Credite bugetare   14.113.34012.868.69313.254.75413.229.01613.190.41066.656.213


  Anexa 10/07
  Fişa Programului
    - mii lei -
    CodordonatorCod programCod indicator   Realizări până în 2009Execuţie preliminată 2010Program 2011Estimări 2012Estimări 2013Estimări 2014TOTAL
    0111697800     Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
        530   PROGRAM:
            Program naţional de sănătate cu scop curativ
            PRIORITATEA: 1
            PARTENERI:
            Ministerul Sănătăţii
            DESCRIERE:
            Asigurarea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice precum şi a serviciilor medicale paraclinice pentru boli cronice cu risc crescut. Asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice, transport bolnavi).
            Data începerii: 01-01-2006
            Data închiderii: 31-12-2012
            FINANŢARE:
            TOTAL - eligibil:
            I. Credite de angajament
              5.478.1662.190.8652.039.8922.101.0892.097.0092.090.88915.997.910
            II. Credite bugetare
              5.478.1662.190.8652.039.8922.101.0892.097.0092.090.88915.997.910
            Indicatori de finanţare
            Buget fond sănătate
          5005CHELTUIELI - TOTAL
          5005I. Credite de angajament
              5.478.1662.190.8652.039.8922.101.0892.097.0092.090.88915.997.910
          5005II. Credite bugetare
              5.478.1662.190.8652.039.8922.101.0892.097.0092.090.88915.997.910
          6605SĂNĂTATE
          6605I. Credite de angajament
              5.478.1662.190.8652.039.8922.101.0892.097.0092.090.88915.997.910
          6605II. Credite bugetare
              5.478.1662.190.8652.039 8922.101.0892.097.0092.090.889 15.997.910
          660520TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
          660520l. Credite de angajament
              5.478.1662.190.8652.039.8922.101.0892.097.0092.090.88915.997.910
          660520II. Credite bugetare
              5.478.1662.190.8652.039.8922.101.0892.097.0092.090.88915.997.910
            Rata de finanţare din:
            Fonduri eligibile:
            I. Credite de angajament
              100100100100100100  
            II. Credite bugetare
              100100100100100100  
            REZULTATE AŞTEPTATE:
            Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea speranţei de viaţă a bolnavilor.
            COMENTARII:
            Programul se finanţează din Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, din venituri proprii şi bugetul de stat prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii.
        580   PROGRAM:
            Program naţional de sănătate privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primară
            PRIORITATEA: 1
            PARTENERI:
            Ministerul Sănătăţii
            DESCRIERE:
            Examinarea clinică şi de laborator a populaţiei.
            Data începerii: 01-07-2007
            Data închiderii: 31-12-2009
            FINANŢARE:
            TOTAL - eligibil:
            I. Credite de angajament
                402.578           402.578
            II. Credite bugetare
                402.578           402.578
            Indicatori de finanţare
            Buget fond sănătate
          5005CHELTUIELI - TOTAL
          5005I. Credite de angajament
                402.578           402.578
          5005II. Credite bugetare
                402.578           402.578
          6605SĂNĂTATE
          6605I. Credite de angajament
                402.578           402.578
          6605II. Credite bugetare
                402.578           402.578
          660520TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
          660520I. Credite de angajament
                402.578           402.578
          660520II. Credite bugetare
                402.578           402.578
            Rata de finanţare din:
            Fonduri eligibile:
            I. Credite de angajament
                100            
            II. Credite bugetare
                100            
            REZULTATE AŞTEPTATE:
            Evaluarea stării de sănătate a populaţiei.
            COMENTARII:
            Programul se derulează împreună cu Ministerul Sănătăţii.
        659   PROGRAM:
            Program naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate
            PRIORITATEA: 1
            PARTENERI:
            Ministerul Sănătăţii
            DESCRIERE:
            Asigurarea dispozitivelor şi echipamentelor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală, asigurarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară, asistenţa medicală pentru specialităţi clinice, asistenţa medicală stomatologică, asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice, în centre med multifuncţionale (servicii medicale de recuperare), servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar, servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi, servicii profilactice, îngrijiri medicale la domiciliu şi asigurarea prestaţiilor medicale acordate în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte.
            Data începerii: 01-01-2009
            Data închiderii: 31-12-2013
            FINANŢARE:
            TOTAL - eligibil:
            I. Credite de angajament
                14.613.34012.868.69313.254.75413.229.01613.190.41067.156.213
            II. Credite bugetare
                14.113.34012.868.69313.254.75413.229.01613.190.41066.656.213
            Indicatori de finanţare
            Buget fond sănătate
          5005CHELTUIELI - TOTAL
          5005I. Credite de angajament
                14.613.34012.868.69313.254.75413.229.01613.190.41067.156.213
          5005II. Credite bugetare
                14.113.34012.868.69313.254.75413.229.01613.190.41066.656.213
          6605SĂNĂTATE
          6605I. Credite de angajament
                14.613.34012.868.69313.254.75413.229.01613.190.41067.156.213
          6605II. Credite bugetare
                14.113.34012.868.69313.254.75413.229.01613.190.41066.656 213
          660520TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
          660520I. Credite de angajament
                14.613.34012.868.69313.254.75413.229.01613.190.41067.156.213
          660520II. Credite bugetare
                14.113.34012.868.69313.254.75413.229.01613.190.41066.656.213
            Rata de finanţare din:
            Fonduri eligibile:
            I. Credite de angajament
                100100100100100  
            II. Credite bugetare  
                100100100100100  
            REZULTATE AŞTEPTATE:
            Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale acordate asiguraţilor
            Indicatori de fundamentare
            EFICIENŢA
          3526Asistenţă medicală primară - cost pe asigurat înscris pe listă medic de familie (lei)
                58,6258,6258,6258,6258,62  
          3528Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice - cost mediu pe asigurat (lei)
                42,8441,2541,2543,4343,43  
          3529Asistenţă medicală pentru specialităţi paraclinice (lei)
                8,718,228,468,78,92  
          3531Asistenţă medicală stomatologică - cost mediu/serviciu (lei)