ORDIN nr. 2.420 din 24 noiembrie 2022pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1190 din 12 decembrie 2022
  Având în vedere dispozițiile art. XV alin. (1), (1^1), (4), (5), (7) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, ale art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, ale art. XIX alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobată prin Legea nr. 274/2022, ale art. 6 alin. (1) lit. a) și b),alin. (3), alin. (5) lit. a), alin. (6) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată prin Legea nr. 102/2022, ale art. 6 alin. (1) lit. a) și b) și art. 7 alin. (1), alin. (3) lit. a), alin. (4) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 280/2022, ale art. 139^1, art. 146 alin. (12), art. 147^1, art. 157^2, art. 157^3, art. 168 alin. (11), art. 169^1 și art. 169^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 107 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și Avizul conform al Ministerului Finanțelor nr. 743.532 din 23.11.2022,
  în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă modelul și conținutul formularelor:
  a) „Notificare privind nedeclararea obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate“, prevăzut în anexa nr. 2;
  b) „Referat privind estimarea bazei de calcul în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate“, prevăzut în anexa nr. 3;
  c) 672 „Decizie privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate“, precum și anexa la acesta „Situație privind stabilirea obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizația prevăzută la secțiunea I, pct….“, prevăzute în anexa nr. 4;
  d) 662 „Decizie de anulare a Deciziei privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate“, prevăzut în anexa nr. 5.


  Articolul 3

  Procedura și formularele de la art. 1 și 2 se utilizează pentru stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizațiile acordate reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale, precum și pentru unele venituri realizate din străinătate, începând cu anul fiscal 2021.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare în anul fiscal de referință, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 7

  Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuș

  București, 24 noiembrie 2022.
  Nr. 2.420.

  Anexa nr. 1

  PROCEDURĂ
  privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice
  pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale
  și pentru unele venituri obținute din străinătate


  Anexa nr. 2


  Sigla DGRFP

  Agenția Națională de Administrare Fiscală
  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice .........
  Unitatea fiscală .............
  Nr. de înregistrare ...................................
  Data ..../....../................
  Codul de identificare fiscală ...................
  Către ....................................
  Str. .................. nr. …., bl. ...., sc. .....,
  et. ......, ap. ...., județul/ sectorul ...... ,
  localitatea ..................., codul poștal ...........
  NOTIFICARE
  privind nedeclararea obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizații
  reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate

  Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoștință că, potrivit evidențelor noastre, ați încasat venituri reprezentând:
  [ ] indemnizația/indemnizațiile prevăzută/e la art. .......... din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ......................;
  [ ] venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate potrivit art. 139^1 și 157^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  [ ] venituri obținute din pensii din străinătate potrivit art. 169^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

  Ca urmare, aveți obligația declarării contribuției de asigurări sociale/contribuției de asigurări sociale de sănătate și/sau impozitului pe venit în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru perioada …………………………. .
  Neîndeplinirea la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege se sancționează cu amendă contravențională, prevăzută la art. 336 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  Nedepunerea declarației, în termen de 15 zile de la primirea prezentei notificări, atrage după sine stabilirea din oficiu a obligației de plată, potrivit art. 107 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  Totodată, vă rugăm să vă prezentați la sediul unității fiscale, în termen de 10 zile de la data primirii prezentei notificări, în vederea audierii, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
  Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este dna/dl ....................., la sediul nostru sau la numărul de telefon ........................., între orele.....-..... .
  În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.
  În situația în care ați îndeplinit obligațiile declarative, vă rugăm să nu dați curs prezentei.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele .....................
  Șef compartiment
  Numele și prenumele .....................

  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.


  Anexa nr. 3


  Sigla DGRFP

  Agenția Națională de Administrare Fiscală
  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ................
  Unitatea fiscală ...............
  Nr. de înregistrare ................
  Data ........../.........../..............
  REFERAT
  privind estimarea bazei de calcul în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor fiscale
  datorate de persoanele fizice pentru indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale
  și pentru unele venituri obținute din străinătate pentru anul .........

  În temeiul art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a nedeclarării obligațiilor fiscale reprezentând contribuție de asigurări sociale (CAS) și/sau contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) și/sau impozit pe venit pentru anul .............. de către contribuabilul ............................., s-au constatat următoarele:
  A. Prezentarea situației contribuabilului
  1. Datele de identificare a contribuabilului
  Numele și prenumele ........................................................
  Codul numeric personal/Numărul de identificare fiscală .......................................
  Domiciliul ...........................................................................
  2. Natura venitului pentru care se realizează stabilirea din oficiu:
  [ ] 2.1. indemnizație încasată potrivit art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare;
  [ ] 2.2. indemnizație încasată potrivit art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare;
  [ ] 2.3. indemnizație încasată potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată prin Legea nr. 102/2022;
  [ ] 2.4. indemnizație încasată potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 280/2022;
  [ ] 2.5. venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate potrivit art. 139^1 și 157^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  [ ] 2.6. venituri obținute din pensii din străinătate prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

  B. Estimarea bazei de impozitare
  B.1. Pentru indemnizațiile de la pct. 2.1-2.4*) baza lunară de calcul estimată se stabilește din oficiu, având în vedere nedeclararea CAS/CASS/impozitului pe venit, după cum urmează:
  Nr. crt.LunaBaza de calcul al contribuției de asigurări socialeBaza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătateVenitul bază de calcul al impozitului
  1.Ianuarie


  2.Februarie


  3.Martie


  4.Aprilie


  5.Mai


  6.Iunie


  7.Iulie


  8.August


  9.Septembrie


  10.Octombrie


  11.Noiembrie


  12.Decembrie  *) Se generează câte un tabel pentru fiecare indemnizație de la pct. 2.1-2.4.

  B.2. Potrivit art. 139^1, art. 146 alin. (12), art. 147^1, art. 157^2, art. 168 alin. (11) și art. 169^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile de la pct. 2.5, baza anuală de calcul estimată se stabilește din oficiu, având în vedere nedeclararea CAS și/sau CASS și nedepunerea declarației de impunere, după cum urmează:
  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate  B.3. Potrivit art. 157^3 și art. 169^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile de la pct. 2.6, baza de calcul estimată**) se stabilește din oficiu, având în vedere nedeclararea CASS și nedepunerea declarației de impunere, după cum urmează:
  Nr. crt.PerioadaBaza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate
  1.


  **) Se stabilește pentru fiecare drept de pensie.

  Referatul se arhivează la dosarul contribuabilului.
  Aprobat
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ........................................
  Data ..................

  Avizat
  Șef compartiment specialitate
  Numele și prenumele
  ........................................
  Data ..................

  Întocmit
  Funcție ...................................
  Numele și prenumele
  ................................................
  Data ..................

  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.


  Anexa nr. 4


  Sigla DGRFP

  Agenția Națională de Administrare Fiscală
  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ................
  Unitatea fiscală ..................
  672

  Nr. de înregistrare .................... Data ........../.........../...............
  DECIZIE
  privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice
  pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale
  și pentru unele venituri obținute din străinătate, pentru anul ............

  Codul de identificare fiscală:
  ..............................................................................................

  În baza art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, a art. 139^1, art. 146 alin. (12), art. 147^1, art. 157^2, art. 157^3, art. 168 alin. (11), art. 169^1 și 169^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a art. XV alin. (1), (1^1), (4), (5), (7) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, a art. 6 alin. (1) lit. a) și b),alin. (3), alin. (5) lit. a), alin. (6) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată prin Legea nr. 102/2022, a art. 6 alin. (1) lit. a) și b) și art. 7 alin. (1), alin. (3) lit. a), alin. (4) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 280/2022, după cum urmează:
  Către:
  Numele: ................................
  Prenumele: ..................................
  Domiciliul fiscal: localitate ...................,
  str. ......................................
  nr. ..... bl. ..... sc. .., et. ..., ap. ...., județul/sectorul ..................I. Date privind veniturile realizate1.1. [ ] indemnizație încasată potrivit art. XV alin. (1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare;1.2. [ ] indemnizație încasată potrivit art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare;1.3. [ ] indemnizație încasată potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2021, aprobată prin Legea nr. 102/2022;1.4. [ ] indemnizație încasată potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022, aprobată prin Legea nr. 280/2022;1.5. [ ] venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate;1.6. [ ] venituri obținute din pensii din străinătate.
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
  II. Stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale, contribuție de asigurări sociale de sănătate și/sau impozit pe venit pentru indemnizația prevăzută la pct. ........... :

  - lei -

  Denumire indicator

  Contribuția de asigurări sociale (CAS)

  Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

  Impozit pe venit

  Decizie anterioară

  Decizie curentă

  Decizie anterioară

  Decizie curentă

  Decizie anterioară

  Decizie curentă

  1. Total CAS datorată (anexa la prezenta decizie)

  x

  x

  x

  x

  2. Total CASS datorată (anexa la prezenta decizie)

  x

  x

  x

  x

  3. Total impozit pe venit (anexa la prezenta decizie)

  x

  x

  x

  x
  III. Stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate datorate pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate:

  - lei -

  Denumire indicator

  Decizie anterioară

  Decizie curentă

  1. Bază de calcul CAS

  2. Bază de calcul CASS

  3. CAS

  4. CASS
  IV. Stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorate pentru venituri obținute din pensii din străinătate*):

  - lei -

  Denumire indicator

  Decizie anterioară

  Decizie curentă

  1. Bază de calcul CASS

  2. CASS

  *) Se stabilește pentru fiecare drept de pensie.

  Obligația de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale (pct. II rd. 1; pct. III rd. 3) în sumă de ...... lei, contribuția de asigurări sociale de sănătate (pct. II rd. 2; pct. III rd. 4; pct. IV rd. 2) în sumă de ....... lei, impozit pe venit (pct. II rd. 3) în sumă de ........ lei se plătește astfel:– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.
  Pentru obligațiile principale stabilite se vor calcula obligații fiscale accesorii, conform legii.
  Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creanță și constituie înștiințare de plată, conform legii. Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii, potrivit art. 268, 270 și 272 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la organul fiscal emitent.
  Depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, potrivit legii, pentru obligațiile stabilite din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei decizii, conduce la anularea deciziei de impunere din oficiu.
  Date necesare efectuării plății contribuției de asigurări sociale, a contribuției de asigurări sociale de sănătate și a impozitului pe venit
  Obligații de platăCASCASSImpozit
  Beneficiar


  Cod de identificare fiscală beneficiar


  Contul de venituri bugetare corespunzător obligației de plată


  Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare


  Explicații


  Suma (lei)  Informații privind modalitățile de plată a obligațiilor datorate:
  Achitarea sumelor datorate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalități:– în numerar, la unitatea Trezoreriei Statului …………………………..........................................;– prin mandat poștal, la subunitățile poștale ale Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A.;
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.– prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, sau în sistem online, prin intermediul Sistemului național electronic de plăți, disponibil la adresa de internet www.ghișeul.ro;– prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „Internet banking“;– prin virament**) în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea***), utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare/disponibilități în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăsește pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.
  Aprobat
  Funcție ............................
  Numele și prenumele ...............
  Data ...../....../......

  Verificat
  Funcție .......................
  Numele și prenumele ...............
  Data ...../....../......

  Întocmit
  Funcție .......................
  Numele și prenumele ...............
  Data ...../....../......

  Am primit un exemplar.
  Semnătură contribuabil ...….
  Data ...../....../...... sau numărul și data confirmării de primire.............................
  **) Plata în contul tranzitoriu prin virament se efectuează fără perceperea de comisioane și este disponibilă numai pentru clienții instituțiilor de credit cu care Ministerul Finanțelor are încheiate convenții.
  ***) Plata în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea este disponibilă pentru orice persoană fizică în situația în care instituțiile de credit cu care Ministerul Finanțelor are încheiate convenții optează pentru oferirea acestor servicii.
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

  ANEXĂ

  la decizie
  CNP/NIF

  SITUAȚIE
  privind stabilirea obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice
  pentru indemnizația prevăzută la secțiunea I pct. ........*), pentru anul ..........

  Luna Indemnizația brută încasată (lei)Contribuția de asigurări sociale (CAS) (lei)Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) (lei)Venitul bază de calcul al impozitului (lei)Impozit pe venit (lei)
  12345 = col. 2 – col. 3 – col. 46 = col. 5 x 10%
  1. Ianuarie
  2. Februarie
  3. Martie
  4. Aprilie
  5. Mai
  6. Iunie
  7. Iulie
  8. August
  9. Septembrie
  10. Octombrie
  11. Noiembrie
  12. Decembrie
  TOTAL

  *) Se generează câte un tabel pentru fiecare tip de indemnizație de la secțiunea I pct. 1.1-1.4 din decizie.
  Prezenta anexă face parte integrantă din formularul 672 „Decizie privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate“.


  Anexa nr. 5


  Sigla DGRFP

  Agenția Națională de Administrare Fiscală
  Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice .....................
  Unitatea fiscală*) ........................................
  662

  Nr. de înregistrare ............................
  Data ........../.........../..........................
  DECIZIE DE ANULARE
  a Deciziei privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice
  pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale
  și pentru unele venituri obținute din străinătate, pentru anul ......

  Către:
  Numele: ............................
  Prenumele: ...............................
  Domiciliul fiscal: localitatea ......................,
  str. ...........................................
  nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. .......,
  județul/sectorul ..................
  Cod de identificare fiscală:
  ......................................
  Având în vedere dispozițiile art. 94 alin. (2) și ale art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că Decizia privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate nr. .................../...................... a fost anulată ca urmare a depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, potrivit legii/documentelor care atestă faptul că nu aveați obligativitatea achitării contribuției de asigurări sociale/contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
  Împotriva prezentei decizii se poate face contestație, care se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării, la organul fiscal emitent. Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării.
  Aprobat
  Funcția ..................................
  Numele și prenumele ............
  Data ..................

  Verificat
  Funcția ..................................
  Numele și prenumele ............
  Data ..................

  Întocmit
  Funcția ..................................
  Numele și prenumele ............
  Data ..................

  Am primit un exemplar.
  Semnătura contribuabilului ........
  Data ............./....../............. sau nr. și data confirmării de primire ...........................
  *) Se menționează denumirea organului fiscal emitent.
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

  ----