ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 28 octombrie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2008  Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice şi luând în considerare faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri ar putea avea ca efect o diminuare a gradului de cheltuire a fondurilor publice alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local, cele mai afectate fiind proiectele incluse în Programul operaţional regional, POS Transporturi şi POS Mediu,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 9, literele c) şi c^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "c) atribuirea, de către un operator economic fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
  - respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;
  - valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro;
  c^1) atribuirea, de către un operator economic fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
  - respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;
  - valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro;".
  2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - În cazurile prevăzute la art. 9 lit. c) şi c^1), autoritatea contractantă are obligaţia de a impune prin contractul de finanţare aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă pentru atribuirea contractelor respective."
  3. La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 46. - (1) Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri:
  a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză;
  b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat."
  4. La articolul 49, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Erorile prevăzute la alin. (2) reprezintă acele informaţii/cerinţe din anunţul transmis spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la încălcări ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică.
  (2^2) Nedetectarea acestor erori în procesul de verificare nu afectează dreptul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice de a sancţiona, pe parcursul activităţii de supraveghere, faptele prevăzute la art. 293."
  5. La articolul 55 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro;".
  6. La articolul 57 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro;".
  7. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 80. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în anunţul de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaţii."
  8. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 93. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în invitaţia de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaţii."
  9. La articolul 122, partea introductivă şi a treia liniuţă de la litera i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  i) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
  .............................................................
  - valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial;".
  10. La articolul 204, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1^1) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică."
  11. După articolul 210 se introduce un nou articol, articolul 210^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 210^1. - În cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite în SEAP informaţii referitoare la motivele anulării."
  12. La articolul 213, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. j) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru/sistemului de achiziţie dinamic şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:".
  13. La articolul 241 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Contractele atribuite în scopul efectuării activităţilor relevante prevăzute la alin. (1) sunt considerate contracte sectoriale."
  14. La articolul 252, partea introductivă a literei j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "j) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:".
  15. La articolul 263, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Evaluarea activităţii Consiliului şi a completelor acestuia se efectuează în primul semestru al fiecărui an de către un colegiu şi are în vedere perioada cuprinsă între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale anului precedent.
  ..................................................................
  (5) Procedura de evaluare a activităţii Consiliului şi a completelor acestuia se stabileşte prin regulament al colegiului, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  16. La articolul 263 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;".
  17. La articolul 270 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele c^1) şi c^2), cu următorul cuprins:
  "c^1) data-limită de deschidere a ofertelor, în cazul în care contestaţia se referă la acte ale autorităţii contractante care au fost emise sau au avut loc înainte de această dată;
  c^2) data expirării perioadei prevăzute la art. 205 alin. (1), în cazul în care contestaţia se referă la acte ale autorităţii contractante care au fost emise sau au avut loc după data-limită de deschidere a ofertelor;".
  18. Articolul 271 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 271. - (1) Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 272. Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile.
  (2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi încă implicaţi în procedura de atribuire. Înştiinţarea trebuie să conţină inclusiv o copie a contestaţiei respective.
  (3) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispoziţiile art. 60 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
  (4) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art. 274 şi ale art. 277 alin. (1) nu sunt aplicabile."
  19. La articolul 272, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3), contestaţia care se referă la acte ale autorităţii contractante care sunt emise sau au loc înainte de deschiderea ofertelor poate fi înaintată nu mai târziu de o zi lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor, cu condiţia transmiterii acesteia şi prin fax ori prin mijloace electronice."
  20. La articolul 272, alineatul (5) se abrogă.
  21. Articolul 274 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 274. - (1) În cazul în care contestaţia/contestaţiile se referă la acte ale autorităţii contractante care au fost emise sau au avut loc înainte de deschiderea ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 272 alin. (4), punctul său de vedere asupra acesteia/acestora, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi, sub sancţiunea amenzii prevăzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziţiei publice. Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu împiedică soluţionarea contestaţiei/contestaţiilor, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora.
  (2) Autoritatea contractantă va notifica punctul de vedere şi contestatorului/contestatarilor, în acelaşi termen prevăzut la alin. (1).
  (3) În cazul în care contestaţia/contestaţiile se referă la acte ale autorităţii contractante care au fost emise sau au avut loc după deschiderea ofertelor, obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să fie îndeplinite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenelor prevăzute la art. 205 alin. (1)."
  22. Articolul 276 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 276. - (1) Consiliul are obligaţia de a soluţiona contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă. În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit cu încă 10 zile.
  (2) Nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei prevăzut la alin. (1) constituie abatere disciplinară şi poate atrage inclusiv declanşarea procedurii de evaluare în conformitate cu prevederile art. 263 alin. (6)."
  23. După articolul 276 se introduce un nou articol, articolul 276^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 276^1. - (1) După primirea unei contestaţii, autoritatea contractantă are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici încă implicaţi în procedura de atribuire, precum şi Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora.
  (2) În cazul în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului şi autorităţii contractante o notificare de renunţare la contestaţie. Notificarea de renunţare anulează obligaţiile prevăzute la art. 274 în sarcina autorităţii contractante."
  24. La articolul 277, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 277. - (1) Primirea unei contestaţii de către autoritatea contractantă, pentru care nu s-a luat act de renunţare conform prevederilor art. 276^1 alin. (2), suspendă de drept procedura de atribuire până la data expirării termenului prevăzut la art. 280 alin, (5). Perioada de suspendare începe de la data expirării termenului prevăzut la:
  a) art. 272 alin. (4), în cazul contestaţiei care se referă la acte ale autorităţii contractante care au fost emise sau au avut loc înainte de deschiderea ofertelor;
  b) art. 205 alin. (1), în cazul contestaţiei care se referă la acte ale autorităţii contractante care au fost emise sau au avut loc după deschiderea ofertelor.
  (2) Contractul încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absolută."
  25. La articolul 278, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) În situaţia în care Consiliul apreciază că, în afară de actele contestate în cadrul procedurii de atribuire, există şi alte acte care încalcă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, la care nu s-a făcut referire în contestaţie, atunci acesta va sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, transmiţându-i în acest sens toate datele/documentele relevante în susţinerea sesizării.
  (4) În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, va preciza şi termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, care nu poate fi mai scurt decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului, aşa cum este prevăzut la art. 280 alin. (5)."
  26. La articolul 279, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Decizia Consiliului, adoptată potrivit alin. (1), va fi motivată şi comunicată în scris părţilor în termen de 3 zile de la pronunţare. Decizia, fără motivarea acesteia, se publică pe pagina de internet a Consiliului înlăuntrul aceluiaşi termen."
  27. La articolul 279, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Decizia motivată a Consiliului se transmite de către acesta, în copie, Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în acelaşi termen prevăzut la alin. (3):"
  28. La articolul 281, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 281 - (1) Plângerea se înaintează instanţei competente sau Consiliului, în acest din urmă caz Consiliul având obligaţia de a transmite dosarul instanţei competente în cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea căii de atac."
  29. La articolul 296^1 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) în situaţiile prevăzute la art. 205 alin. (2), art. 277 alin. (2) şi art. 284 alin. (2);".


  Articolul II

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Reglementarea şi
  Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
  Marius Gogescu
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Gabriel Berca
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice şi locuinţelor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Aurel Ciobanu-Dordea,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 28 octombrie 2008.
  Nr. 143.
  ------------