NORME din 14 iunie 2005
privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii
EMITENT
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 24 iunie 2005
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Potrivit art. 61 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, Fondul de protecţie a victimelor străzii se constituie în vederea protejării cetăţenilor români şi a rezidenţilor în România, persoane păgubite prin accidente produse pe teritoriul României de autovehicule supuse înmatriculării, precum şi de tramvaie, în care autorul a rămas neidentificat sau autovehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat printr-o asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, denumită în continuare asigurare obligatorie RCA.
  (2) Fondul de protecţie a victimelor străzii nu acoperă prejudiciile provocate de autovehicule înmatriculate în străinătate, cu excepţia prejudiciilor suferite de cetăţeni români şi/sau de rezidenţi.
  (3) Cetăţenii străini prejudiciaţi prin evenimente rutiere produse pe teritoriul României vor putea fi despăgubiţi din Fondul de protecţie a victimelor străzii pe bază de reciprocitate.
  (4) Fondul de protecţie a victimelor străzii, denumit în continuare Fond, se constituie prin contribuţia asigurătorilor din România autorizaţi de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să practice asigurarea obligatorie RCA şi a asigurătorilor autorizaţi de autorităţile competente din statele membre care practică asigurarea obligatorie RCA în România, conform dreptului de stabilire şi liberă circulaţie a serviciilor, denumiţi în continuare asigurători RCA, şi este destinat atât plăţilor de despăgubiri pentru vătămări corporale şi/sau decese, dacă autorul a rămas neidentificat, cât şi plăţilor despăgubirilor pentru avarierea ori distrugerea de bunuri sau vătămări corporale şi/sau decese, după caz, produse de autovehicule ori de tramvaie care nu au o asigurare obligatorie RCA valabilă la data accidentului. Cheltuielile ocazionate de constituirea, administrarea şi/sau utilizarea Fondului se acoperă din disponibilităţile acestuia, potrivit art. 61^1 alin. 1 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  (1) În conformitate cu art. 61 alin. 5 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, Fondul se constituie, se administrează şi se utilizează de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare Administrator.
  (2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor stabileşte anual cota procentuală ce se aplică asupra volumului de prime brute încasate din activitatea de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule pe teritoriul României, în limitele prevăzute de art. 61 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Cota procentuală prevăzută la alin. (2) se aprobă prin ordin al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul II Constituirea Fondului


  Articolul 3

  (1) Asigurătorii RCA au obligaţia de a contribui la constituirea Fondului.
  (2) Obligaţia virării sumelor datorate acestui Fond revine asigurătorilor RCA, chiar dacă la termenul scadent al virării respectivelor contribuţii aceştia nu mai practică acest produs de asigurare.


  Articolul 4

  Sumele ce reprezintă contribuţia asigurătorilor RCA la Fond se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului expirat sau următoarea zi lucrătoare, în cazul în care această dată este zi nelucrătoare, în contul "Disponibil din venituri proprii aferente Fondului de protecţie a victimelor străzii" deschis pe seama Administratorului.


  Articolul 5

  (1) Pentru nevirarea la termen a sumelor cuvenite Fondului se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate potrivit reglementărilor legale, aplicabile în materia colectării creanţelor bugetare, conform prevederilor art. 62 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se evidenţiază distinct pe ordinul de plată şi se virează în contul Fondului, prevăzut la art. 4.


  Articolul 6

  (1) Potrivit Legii nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile Fondului constau în:
  - contribuţii datorate de asigurătorii RCA;
  - dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a contribuţiei la Fond;
  - sume rezultate în urma fructificării disponibilităţilor Fondului;
  - sume obţinute din recuperarea creanţelor Fondului;
  - sume recuperate în urma acţiunilor în regres.
  (2) Administratorul are obligaţia urmăririi încasării veniturilor Fondului, precum şi a respectării prevederilor legale privind calculul cuantumului contribuţiei datorate, al dobânzilor şi penalităţilor de întârziere pentru neplata la termen a acestora.
  (3) Administratorul transmite trimestrial Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului expirat sau următoarea zi lucrătoare, în cazul în care această dată este zi nelucrătoare, Raportarea privind contribuţia la Fondul de protecţie a victimelor străzii şi plăţile de despăgubiri efectuate, conform anexei nr. 1.


  Articolul 7

  În contabilitatea asigurătorilor RCA constituirea obligaţiei de plată a contribuţiei către Fond se reflectă în debitul contului 643 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", analitic distinct, prin creditul contului 443 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurare", analitic distinct.


  Articolul 8

  (1) Verificarea respectării prevederilor legale privind virarea obligaţiilor la Fond revine Administratorului.
  (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 63 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, la sesizarea şi la propunerea Administratorului.


  Articolul 9

  (1) Actul prin care se constată şi se individualizează obligaţia de plată a unui asigurător RCA la Fond, întocmit sau emis de Administrator, constituie titlu de creanţă potrivit legii.
  (2) Titlul de creanţă prevăzut la alin. 1 devine titlu executoriu la data expirării termenului de plată prevăzut la art. 4.


  Articolul 10

  Asigurătorii RCA au posibilitatea de a efectua regularizări şi/sau compensări de sume virate la Fond, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea prealabilă a Administratorului.


  Articolul 11

  Sumele calculate şi virate cu titlu de contribuţii la Fond nu se returnează asigurătorilor RCA care încetează de a mai practica definitiv sau temporar asigurarea obligatorie RCA.


  Articolul 12

  (1) Asigurătorii RCA care datorează sume la Fond au obligaţia de a întocmi lunar Raportarea privind virarea contribuţiei la Fondul de protecţie a victimelor străzii, în forma prezentată în anexa nr. 2.
  (2) Asigurătorii RCA preiau informaţiile cuprinse în raportarea privind virarea obligaţiilor la Fond din evidenţele contabile şi operative, pe care au obligaţia să le conducă potrivit prevederilor art. 20 alin. 3 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Raportarea privind virarea contribuţiei la Fond se transmite Administratorului pentru luna imediat expirată, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare sau în următoarea zi lucrătoare, în cazul când această dată este zi nelucrătoare.


  Capitolul III Administrarea Fondului


  Articolul 13

  (1) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului.
  (2) Administratorul transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului expirat sau următoarea zi lucrătoare, în cazul în care această dată este zi nelucrătoare, contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului.


  Articolul 14

  (1) Cheltuielile din Fond se vor efectua în limita disponibilităţilor existente şi a prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
  (2) Dacă disponibilităţile Fondului nu sunt suficiente pentru efectuarea plăţilor despăgubirilor, acestea se vor plăti pe măsura alimentării cu resursele prevăzute de lege.
  (3) Plăţile de despăgubiri se fac numai din disponibilităţile Fondului. Nu pot fi executate pentru obligaţii ale Fondului alte sume, bunuri mobile sau imobile aparţinând Administratorului.


  Articolul 15

  Excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului la finele anului financiar se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.


  Articolul 16

  În cursul anului financiar, în caz de deficit al bugetului Fondului, pentru acoperirea obligaţiilor acestuia, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate majoră contribuţia aprobată conform art. 2 alin. 2.


  Articolul 17

  Evidenţierea operaţiunilor de încasări şi plăţi din Fond se face distinct în contabilitatea Administratorului, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.


  Capitolul IV Utilizarea Fondului


  Articolul 18

  Din disponibilităţile Fondului se acordă despăgubiri în condiţiile prevăzute la art. 1, astfel:
  - pentru vătămări corporale şi/sau decese, în condiţiile în care se confirmă răspunderea proprietarului sau conducătorului autovehiculului vinovat de producerea accidentului, dar identitatea lor a rămas necunoscută;
  - pentru avarierea ori distrugerea de bunuri sau vătămări corporale şi/sau decese, după caz, atunci când proprietarul unui autovehicul identificat, care a cauzat prejudiciul, nu are încheiată o asigurare obligatorie RCA, valabilă la data producerii accidentului.


  Articolul 19

  (1) În vederea obţinerii despăgubirii din Fond, persoana păgubită avizează Administratorul direct sau prin intermediul oricărui asigurător RCA.
  (2) Avizarea daunei va fi însoţită de actul încheiat de organele abilitate să cerceteze accidentele de autovehicule, din care să rezulte că autorul care a produs accidentul nu este identificat sau că pentru autovehiculul care a produs accidentul nu există o asigurare RCA valabilă la data accidentului.


  Articolul 20

  (1) După primirea avizării de daună, Administratorul va comunică persoanei păgubite, în termen de 10 zile calendaristice, după caz:
  a) informaţii complete privind societatea de asigurare care va instrumenta dosarul de daună;
  b) motivul respingerii cererii de despăgubire, în cazul în care persoana păgubită nu este îndreptăţită să primească despăgubiri din Fond.
  (2) În vederea instrumentării dosarelor de daună care urmează a fi plătite din Fond, Administratorul va încheia contracte de prestări de servicii cu asigurători RCA.


  Articolul 21

  (1) Instrumentarea dosarelor de daună se va face în limitele şi în condiţiile prevăzute de Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, în vigoare la data producerii accidentului.
  (2) În cazul în care pentru autovehiculul care a produs accidentul nu există o asigurare obligatorie RCA valabilă la data accidentului, autorul poate să participe la constatarea pagubelor materiale. În acest sens, societatea care instrumentează dosarul de daună are obligaţia de a comunică, în scris, autorului data şi locul efectuării constatării.


  Articolul 22

  În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii de către persoana păgubită a ultimului document necesar finalizării instrumentării dosarului de daună, asigurătorul RCA prevăzut la art. 20 alin. (2) are obligaţia de a transmite Administratorului dosarul de daună în original.


  Articolul 23

  (1) Dosarul de daună se analizează şi se aprobă de către Administrator, care virează despăgubirile cuvenite persoanelor păgubite, fie în conturile comunicate de acestea, deschise la o bancă comercială, fie prin mandat poştal, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii dosarului de daună.
  (2) În nici un caz despăgubirea plătită din Fond nu va depăşi limitele stabilite în Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, valabile la data producerii accidentului.
  (3) În cazul despăgubirilor pentru daune materiale plătite din Fond, se aplică o franşiză deductibilă de 100 euro/persoană păgubită, la cursul de referinţă al Băncii Naţionale a României valabil la data producerii accidentului.


  Articolul 24

  În cazul în care persoanele păgubite au înaintat o acţiune directă în justiţie împotriva persoanei responsabile de accident sau a proprietarului unui autovehicul care nu are asigurare obligatorie RCA, aceştia nu sunt despăgubiţi pe cale amiabilă din Fond. În acest caz, Fondul va fi citat în mod obligatoriu în proces prin Administrator, despăgubirea urmând a fi plătită de către Fond în baza hotărârii judecătoreşti irevocabile.


  Articolul 25

  Potrivit prezentelor norme nu se acordă despăgubiri din Fond în oricare dintre următoarele cazuri:
  a) pentru persoanele păgubite aflate de bună voie în autovehiculul care a provocat accidentul, atunci când există dovezi că acestea ştiau că autovehiculul nu dispune de asigurare obligatorie RCA;
  b) pentru persoanele păgubite aflate de bună voie în autovehiculul care a provocat accidentul şi care nu dispune de asigurare obligatorie RCA, atunci când există dovezi că acestea ştiau că autovehiculul este furat;
  c) pentru pagube aduse drumurilor publice, diferitelor obiecte şi/sau accesorii aparţinând drumurilor publice, instalaţiilor electrice şi de comunicaţii, precum şi/sau panourilor/firmelor de publicitate, produse prin accidente de autovehicule şi/sau de tramvaie neasigurate pentru răspundere civilă obligatorie RCA sau provocate de autori neidentificaţi;


  Articolul 26

  Nu se acordă despăgubiri pentru pagube materiale din Fond dacă persoana păgubită poate fi despăgubită în baza unui contract de asigurare facultativă, care acoperă riscuri specifice autovehiculelor.


  Articolul 27

  Societăţile de asigurare care au compensat în vreun fel, parţial sau integral, persoana păgubită nu au dreptul de a solicita recuperarea sumelor de la Fond.


  Articolul 28

  Administratorul se subrogă în drepturile persoanei păgubite, având dreptul de a recupera pe cale de regres despăgubirea plătită, toate cheltuielile aferente instrumentării şi lichidării daunei, precum şi dobânda legală calculată de la data efectuării plăţii, astfel:
  a) de la cel care a provocat paguba, precum şi de la persoana care nu şi-a îndeplinit obligaţia de a încheia sau a menţine valabilitatea unui contract de asigurare obligatorie RCA la data producerii accidentului;
  b) de la persoana răspunzătoare de producerea pagubei dacă, ulterior efectuării plăţii despăgubirii, aceasta a fost identificată de către organele competente, precum şi de la persoana care nu şi-a îndeplinit obligaţia de a încheia ori a menţine valabilitatea unui contract de asigurare obligatorie RCA la data producerii accidentului;
  c) de la asigurătorul autovehiculului implicat în producerea pagubei dacă, ulterior plăţii despăgubirii, se dovedeşte că respectivul autovehicul dispunea de asigurare obligatorie RCA valabilă la data producerii accidentului;
  d) de la asigurătorul de bunuri dacă, ulterior plăţii despăgubirii, se dovedeşte că despăgubirea plătită putea fi achitată în baza unei asigurări facultative de bunuri, conform art. 26.


  Articolul 29

  În cazuri bine justificate se poate renunţa, total sau parţial, la recuperarea sumelor menţionate la art. 28 lit. d).


  Articolul 30

  (1) Administratorul efectuează plăţile de despăgubiri din Fond către persoana păgubită, independent de existenţa unui litigiu al acesteia cu un asigurător RCA, având ca obiect valabilitatea contractului de asigurare obligatorie RCA.
  (2) În cazul în care, ulterior plăţii despăgubirilor de către Administrator, instanţa stabileşte, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, obligaţia asigurătorului RCA de a suporta despăgubirea, acesta va vira în contul Fondului, menţionat la art. 4, suma care a fost plătită conform prevederilor alin. (1).
  (3) Administratorul despăgubeşte persoana păgubită, independent de refuzul ori de imposibilitatea de plată a autorului identificat, ca fiind entitatea răspunzătoare pentru prejudiciul provocat. Prevederile art. 28 se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 31

  Administratorul are obligaţia de a notifica persoanei împotriva căreia urmează să exercite acţiunea în regres toate informaţiile referitoare la prejudiciile produse care au fost sau urmează a fi acoperite din disponibilităţile Fondului, precum şi asupra tuturor elementelor dosarului de daună. Notificarea se face cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de efectuarea plăţii despăgubirii.


  Articolul 32

  Asigurătorul prevăzut la art. 28 lit. c) şi d) este obligat să vireze în contul Fondului, menţionat la art. 4, suma totală, stabilită conform art. 23 alin. (1) de Administratorul Fondului, în termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii notificării prevăzute la art. 31.


  Capitolul V Dispoziţii finale


  Articolul 33

  (1) În vederea administrării Fondului, în cadrul Administratorului se înfiinţează un compartiment specializat, ale cărui organigramă şi regulament de organizare şi funcţionare se supun avizării prealabile de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
  (2) Conducătorul compartimentului specializat trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi de experienţă în domeniul asigurărilor, aplicabile personalului de conducere al asigurătorilor potrivit prevederilor legale în vigoare, urmând a fi aprobat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
  (3) În termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, Administratorul este obligat să îşi modifice în mod corespunzător statutul în ceea ce priveşte constituirea Fondului şi să întreprindă toate demersurile legale necesare administrării şi utilizării acestuia.


  Articolul 34

  În termen de 15 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme sau în termen de 15 zile de la data scadenţei depozitelor la termen, după caz, Administratorul virează în contul prevăzut la art. 4 toate sumele acumulate în Fond.


  Articolul 35

  Neplata la termen de către asigurători a sumelor cuvenite Fondului se sancţionează potrivit art. 63 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 36

  (1) Încălcarea de către asigurători, în orice mod, a prevederilor prezentelor norme se sancţionează potrivit art. 69^1 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 8 şi 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Nerespectarea de către Administrator a prevederilor prezentelor norme atrage revocarea acestuia din calitatea de administrator al Fondului, precum şi răspunderea pentru prejudiciile cauzate, în condiţiile legii.


  Anexa 1
  la norme
  RAPORTARE
  privind contribuţia la Fondul de protecţie a
  victimelor străzii şi plăţile de despăgubiri efectuate
  Încasări în trimestrul de raportare...
                                                                        - lei -
  Nr. crt. Asiguratorii autorizaţi să practice asigurarea obligatorie RCA Total prime brute încasate din asigu- rarea obligato- rie RCA Contri- buţia datorată la Fon- dul de protec- ţie a victi- melor străzii Suma virată Dife- renţe (+/-) Dobânzi şi pe- nalităţi de în- târziere datorate Dobânzi şi penalităţi de întăr- ziere- virate Dife- renţe (+/-)
  1 2 3 4 5=(4-3 6 7 8=(7-6
  1.
  2.
  3.

  Soldul contului disponibil din Fondul de protecţie a victimelor străzii la data de ... este ... lei.
  Plăţi/rezerve de daune constituite în trimestrul de raportare...
  I. În cazul evenimentelor rutiere provocate de autori neidentificaţi
                                                                         - lei -
  Nr. crt Numele şi prenumele persoanelor păgubite Despăgubirile Rezerva de primă consti- tuită pentru daunele avizate, dar nelichidate Recuperări

  II. În cazul evenimentelor rutiere provocate de autovehicule, inclusiv tramvaie neasigurate RCA
  - lei -
  ┌────┬───────────┬───────────┬───────────────┬───────────┬───────────┬─────────┐
  │Nr. │Forma │Numărul de │ Despăgubirile │Rezerva de │Numărul de │Recupe- │
  │crt.│juridică a │daune avi- │plătite, cumu- │primă con- │daune neli-│rările │
  │ │persoanelor│zate, cumu-│lat de la înce-│stituită │chidate, │cumulate │
  │ │păgubite │lat de la │putul exerci- │pentru da- │cumulat de │de la │
  │ │ │începutul │ţiul financiar │unele avi- │începutul │începutul│
  │ │ │exerciţiu- │de raportare │zate, dar │exerciţiu- │exerci- │
  │ │ │lui finan- ├───────┬───────┤nelichidate│lui finan- │ţiului │
  │ │ │ciar de │ a │ b │ │ciar de │financiar│
  │ │ │raportare │ │ │ │raportare │de rapor-│
  │ │ │ │ │ │ │ │ tare │
  ├────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤
  │ 1. │Persoane │ │ │ │ │ │ │
  │ │fizice │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼─────────┤
  │ 2. │Persoane │ │ │ │ │ │ │
  │ │fizice │ │ │ │ │ │ │
  └────┴───────────┴───────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴─────────┘

      a - vătămări corporale
      b - daune materiale


  Anexa 2
  la norme
  RAPORTARE
  privind virarea contribuţiei la Fondul de protecţie a victimelor străzii
  Societatea de asigurări .......................
  Luna de raportare .............................
                                                                          - lei -
  Total prime brute înca- sate din asigurarea obligatorie RCA Contribuţia datorată la Fondul de protecţie a victimelor străzii Suma virată Dife- renţe (+/-) Dobânzile şi penali- tăţile de întârziere datorate Dobânzile şi penali- tăţile de întârziere virate Dife- renţe (+/-) Docu- mentul de plată
  1 2 3 4=(3-2) 5 6 7=(6-5) 8

  ------