HOTĂRÂRE nr. 322 din 11 mai 2017pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 23 mai 2017
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  h) îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă şi participă la procesul de elaborare a politicilor şi documentelor europene în domeniul tineretului şi sportului.
  2. La articolul 3 alineatul (1), literele d), e), h) şi ţ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  d) elaborează programe proprii şi în parteneriat pentru finanţarea proiectelor şi activităţilor pentru tineret şi studenţi;
  e) coordonează şi avizează desfăşurarea activităţilor din bazele proprii;
  ...............................................................................................
  h) înfiinţează centre de tineret în condiţiile legii;
  ................................................................................................
  ţ) acreditează în vederea colaborării persoanele juridice sau persoane fizice autorizate pentru organizarea programului de tabere;
  3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 4

  În îndeplinirea rolului şi a obiectivelor sale în domeniul absorbţiei fondurilor europene şi internaţionale, Ministerul Tineretului şi Sportului are următoarele atribuţii specifice:
  a) asigură absorbţia fondurilor europene în domeniul tineretului şi sportului;
  b) accesează fonduri structurale şi de investiţii europene destinate susţinerii politicilor de coeziune în domeniul tineretului şi sportului, cu respectarea metodologiei specifice, în calitate de gestionar, beneficiar sau partener;
  c) gestionează fonduri publice şi fonduri atrase de la organisme finanţatoare interne sau internaţionale, pe care le alocă susţinerii iniţiativelor tinerilor şi ale structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, conform legislaţiei specifice;
  d) conlucrează cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în vederea realizării obiectivelor din domeniile tineretului şi sportului în cadrul programului Erasmus +.
  4. La articolul 5 alineatul (2), literele a), d), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  a) organizează şi susţine activităţi sportive şi evenimente în vederea promovării programelor de sport;
  ...............................................................................................
  d) elaborează şi implementează strategia naţională de sport şi educaţie fizică;
  e) gestionează fonduri publice şi fonduri atrase, interne sau internaţionale, pe care le alocă susţinerii proiectelor de dezvoltare a structurilor sportive şi a organismelor neguvernamentale cu activitate de şi pentru sport;
  f) stabileşte politicile şi strategiile naţionale în conformitate cu normele Uniunii Europene în domeniul sportului, pe acţiuni, măsuri de monitorizare şi evaluare a impactului proiectelor care vor fi utilizate de structurile sportive reprezentative.
  5. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) Ministerul Tineretului şi Sportului are un secretar general şi doi secretari generali adjuncţi, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.(2) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului şi coordonează activităţile delegate prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, acţionând pentru ducerea la îndeplinire a acestora.
  6. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Ministerul Tineretului şi Sportului iniţiază acte normative în condiţiile legii, prin care pot fi date în folosinţă gratuită imobile din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, către federaţiile sportive naţionale şi organizaţiilor neguvernamentale de utilitate publică cu activitate în domeniul tineretului sau sportului, la solicitarea fundamentată a acestora, cu plata de către acestea a cheltuielilor cote-părţi comune, respectiv cu păstrarea destinaţiei imobilului.7. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Încadrarea personalului Ministerului Tineretului şi Sportului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Marius-Alexandru Dunca
  p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Adrian-Marius Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan

  Bucureşti, 11 mai 2017.
  Nr. 322.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2013)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Tineretului şi Sportului

  *Font 7*
                                                                               NUMĂR TOTAL DE POSTURI - 171
                                                                             EXCLUSIV DEMNITARII ŞI CABINETUL
                                                                                        MINISTRULUI

                                                    ┌──────────┐
                                                    │ MINISTRU │
                                                    └────┬─────┘
                                                         │    ┌───────────────────┐
                                                         ├────┤ CABINET MINISTRU  │
                                                         │    └───────────────────┘
                ┌──────────────────────────────────┐     │    ┌───────────────────────────────┐
                │ CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI ├─────┼────┤ BIROUL DE AUDIT PUBLIC INTERN │
                └──────────────────────────────────┘     │    └───────────────────────────────┘
                  ┌────────────────────────────────┐     │    ┌────────────────────────────┐
                  │   COMPARTIMENT COMUNICARE ŞI   ├─────┼────┤    COMPARTIMENT RELAŢII    │
                  │    TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI      │     │    │      INTERNAŢIONALE        │
                  └────────────────────────────────┘     │    └────────────────────────────┘
                  ┌────────────────────────────────┐     │    ┌────────────────────────────┐
                  │  UNITATEA DE POLITICI PUBLICE  ├─────┼────┤    COMPARTIMENT DOCUMENTE  │
                  │                                │     │    │        CLASIFICATE         │
                  └────────────────────────────────┘     │    └────────────────────────────┘
                                                         │
   ┌-----------------------------------------------------┼-------------------------------------------------------┐
   |     ┌───────────────┬───────────┬───────────┬───────┼───────────────────────────────┐                       |
   |     │               │           │           │       │                               │                       |
   | ┌───┴───────┐ ┌─────┴───┐ ┌─────┴───┐ ┌─────┴─────┐ │       ┌──────────┐  ┌─────────┴────────┐  ┌─────────┐ |
   | │SUBSECRETAR│ │SECRETAR │ │SECRETAR │ │SUBSECRETAR│ │       │ SECRETAR ├──┤ SECRETAR GENERAL ├──┤ SECRETAR│ |
   | │ DE STAT   │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │  DE STAT  │ │       │ GENERAL  │  └──┬─────────────┬─┘  │ GENERAL │ |
   | └───────────┘ └─────┬───┘ └─────┬───┘ └───────────┘ │       │ ADJUNCT  │     │             │    │ ADJUNCT │ |
   |                     │           │                   │       └──────────┘     │             │    └─────────┘ |
   |               ┌─────┴───┐ ┌─────┴────┐              │                        │             │                |
   |               │ CABINET │ │ CABINET  │              │                        │             │                |
   |               │ SECRETAR│ │ SECRETAR │              │                        │             │                |
   |               │ DE STAT │ │ DE STAT  │              │                        │             │                |
   |               └─────────┘ └──────────┘              │                        │             │                |
   |                                                     │                        │             │                |
   └-----------------------------------------------------┼------------------------┼-------------┼----------------┘
                                                         │                        │             │
                                                         │                        │             │
   ┌-----------------------------------------------------┼------------------------┼-------------┼----------------┐
   |            ┌─────────────────────────┬──────────────┴───────┐                │             │                |
   |            │                         │                      │                │             │                |
   |      ┌─────┴─────────────┐   ┌───────┴────────────┐         │        ┌───────┴───────────┐ │                |
   |      │ DIRECŢIA GENERALĂ │   │  DIRECŢIA GENERALĂ │         │        │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │                |
   |      │POLITICI, STRATEGII│   │ POLITICI, STRATEGII│         │        │   JURIDICĂ ŞI     │ │                |
   |      │  ŞI PROGRAME ÎN   │   │  ŞI ACTIVITĂŢI ÎN  │         │        │    PATRIMONIU     │ │                |
   |      │DOMENIUL SPORTULUI │   │DOMENIUL TINERETULUI│         │        │                   │ │                |
   |      └──┬────────────┬───┘   └────┬───────────┬───┘         │        └───┬────────────┬──┘ └────────┐       |
   |         │            │            │           │             │            │            │             │       |
   | ┌───────┴──────┐┌────┴──────┐┌────┴─────┐┌────┴──────┐┌─────┴─────┐  ┌───┴──────┐┌────┴──────┐┌─────┴─────┐ |
   | │  DIRECŢIA    ││ DIRECŢIA  ││ DIRECŢIA ││  DIRECŢIA ││  BIROUL   │  │ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA  ││  DIRECŢIA │ |
   | │INFRASTRUCTURĂ││SINTEZĂ ŞI ││ACTIVITĂŢI││PROIECTE ŞI││COORDONARE │  │ JURIDICĂ ││ ACHIZIŢII ││ ECONOMICĂ │ |
   | │   SPORTIVĂ   ││ EVALUARE  ││ PENTRU   ││ POLITICI  ││TERITORIALĂ│  └──────────┘│INVESTIŢII ││ŞI RESURSE │ |
   | └──────────────┘│ACTIVITATE ││STUDENŢI  ││  PENTRU   │└─────┬─────┘              │PATRIMONIU ││   UMANE   │ |
   |                 │ SPORTIVĂ  ││ŞI TABERE ││  TINERET  │      │                    └───────────┘└───────────┘ |
   |                 └───────────┘└──────────┘└───────────┘      │                                               |
   |                                                      ┌──────┴────────┐                                      |
   |                                                      │ COMPARTIMENT  │                                      |
   |                                                      │PENTRU SPRIJIN │                                      |
   |                                                      │ PERSOANE CU   │                                      |
   |                                                      │NEVOI SPECIALE │                                      |
   |                                                      └───────────────┘                                      |
   └-------------------------------------------------------------------------------------------------------------┘

  ----