HOTĂRÂRE nr. 956 din 18 august 2005
privind plasarea pe piaţa a produselor biocide
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 21 septembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 15 lit. m) din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Procedura de plasare pe piaţa a produselor biocide pe teritoriul României se stabileşte potrivit prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 2

  Autoritatea competenţa pentru reglementarea regimului produselor biocide pe teritoriul României este Ministerul Sănătăţii, denumit în continuare autoritate competentă.


  Articolul 3

  Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind autorizarea şi înregistrarea produselor biocide pe teritoriul României se înfiinţează Comisia Naţionala pentru Produse Biocide, organism de specialitate, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Sănătăţii, denumita în continuare Comisie.


  Articolul 4.

  (1) Comisia este alcătuită din persoane cu experienta profesională în domeniul produselor biocide.
  (2) Comisia are următoarea componenta: un preşedinte desemnat de Ministerul Sănătăţii, 2 vicepreşedinţi desemnaţi de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi, respectiv, de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, un secretar şi un număr de 7 membri, dintre care 4 membri desemnaţi de Ministerul Sănătăţii, 2 membri desemnaţi de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi un membru desemnat de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (3) Pe lângă Comisie funcţionează un grup de experţi care participa la evaluarea dosarelor, pentru eficacitatea, chimia, toxicologia şi ecotoxicologia produselor biocide, desemnaţi de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi, respectiv, de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor.


  Articolul 5

  (1) Atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare, precum şi procedura de lucru se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, care se aproba prin ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Componenta nominală a Comisiei se aproba prin ordin comun al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.


  Articolul 6

  (1) Comisia are ca organism executiv un secretariat tehnic care funcţionează în cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti din subordinea Ministerului Sănătăţii.
  (2) Coordonatorul Secretariatului tehnic este şi secretarul Comisiei.
  (3) Atribuţiile Secretariatului tehnic sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei.


  Articolul 7

  Nu se autorizeaza pentru plasare pe piaţa produsele biocide care conţin substanţe active dintre cele menţionate în anexa nr. 1.


  Articolul 8

  Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri următoarele substanţe chimice şi produse care intră în domeniul de aplicare al următoarelor reglementări:
  a) produsele medicamentoase de uz uman, reglementate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) produsele medicinale/medicamentele de uz veterinar, reglementate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 4/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 21 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) dispozitivele medicale reglementate prin Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată;
  d) aditivii alimentari, alţii decât colorantii sau indulcitorii, reglementati prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 şi 722 bis din 3 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) materialele şi articolele care intră în contact cu produsele alimentare, inclusiv laptele crud, laptele pasteurizat, produsele pe bază de lapte, produsele pe bază de oua, produsele de pescarie, reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) suplimentele nutritive destinate animalelor;
  g) aditivii din hrana pentru animale, reglementati în art. 3 lit. e) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare;
  h) produsele cosmetice reglementate prin Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată;
  i) produsele pentru protecţia plantelor, reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasarii pe piaţa şi a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările ulterioare.


  Articolul 9

  Prezenta hotărâre se aplică fără a aduce atingere reglementărilor cuprinse în:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piaţa şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 18 noiembrie 2002;
  c) Hotărârea Guvernului nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza pentru controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase - procedura PIC, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecţie a muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002;
  e) cap. II din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul II Definirea termenilor


  Articolul 10

  În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni şi expresii se definesc astfel:
  a) substanţa - conform definitiei prevăzute la art. 6 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001;
  b) preparat - conform definitiei prevăzute la art. 6 lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001;
  c) produse biocide - substantele active şi preparatele conţinând una sau mai multe substanţe active, condiţionate într-o formă în care sunt furnizate utilizatorului, având scopul sa distruga, sa împiedice, să facă inofensiva şi sa prevină acţiunea sau sa exercite un alt efect de control asupra oricărui organism daunator, prin mijloace chimice sau biologice;
  d) produse biocide cu risc scăzut - produsele biocide care conţin doar substantele active incluse în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut" şi care nu conţin una sau mai multe substanţe potenţial periculoase;
  e) substanţe de baza - substantele incluse în "Lista substanţelor de baza aprobate de Comunitatea Europeană", care sunt utilizate în principal la nonpesticide, dar care au o utilizare minora ca biocide fie direct, fie într-un produs conţinând substanţa şi un diluant simplu, care la rândul sau nu reprezintă o substanţa potenţial periculoasa şi care nu este comercializat direct în scopul folosirii drept biocid;
  f) substanţa activa - o substanţa sau un microorganism, inclusiv un virus sau o ciuperca (fung), care are o acţiune generală sau specifică asupra sau împotriva organismelor dăunătoare;
  g) substanţa potenţial periculoasa - orice substanţa, alta decât substanţa activa, care are capacitatea inerenta de a cauza efecte adverse oamenilor, animalelor sau mediului şi care este prezenta sau poate aparea într-un produs biocid, într-o concentraţie suficienta, pentru a cauza astfel de efecte. O astfel de substanţa, dacă nu exista alte motive de ingrijorare, va fi în mod normal o substanţa clasificata ca periculoasa conform art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, fiind prezenta în produsul biocid într-o concentraţie ce va face ca produsul să fie considerat periculos, conform Hotărârii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase;
  h) organisme dăunătoare - oricare dintre organismele care au o prezenta nedorita sau un efect daunator pentru oameni, pentru activităţile lor ori asupra produselor pe care aceştia le folosesc sau le produc, pentru animale ori pentru mediu;
  i) substanţe reziduale - una sau mai multe dintre substantele prezente într-un produs biocid, ce rămân după utilizare, inclusiv metabolitii acestora şi produsele rezultate din degradarea sau reactia acestora;
  j) plasarea pe piaţa - furnizarea către terţi contra cost sau gratuit, depozitarea, alta decât depozitarea urmată de expediere de pe teritoriul vamal al Comunităţii Europene ori eliminarea. Importul se considera plasare pe piaţa în sensul prezentei hotărâri;
  k) autorizaţie - actul administrativ prin care produsul biocid este autorizat pentru plasare pe piaţa pe teritoriul României de către autoritatea competentă, în urma unei cereri formulate de un solicitant;
  l) formulare-cadru - specificăţii tehnice pentru un grup de produse biocide având aceeaşi utilizare şi acelaşi tip de utilizator. Acest grup de produse trebuie să conţină aceleaşi substanţe active cu aceleaşi caracteristici, iar compozitia lor nu trebuie să prezinte modificări faţă de un produs biocid autorizat anterior, decât unele variatii care să nu afecteze nici nivelul de risc al acestora şi nici eficacitatea lor. În acest context este/sunt permisă/permise reducerea procentajului substanţei active şi/sau modificarea proportiei uneia ori mai multor substanţe inactive din compozitia produsului biocid şi/sau înlocuirea unuia sau mai multor pigmenti, coloranti, parfumuri cu alte asemenea substanţe ce prezintă acelaşi risc sau un risc mai mic şi care nu îi micşorează eficacitatea;
  m) înregistrare - actul administrativ prin care autoritatea competentă, în urma unei cereri formulate de un solicitant, permite plasarea pe piaţa, pe teritoriul României, a unui produs biocid cu risc scăzut, după verificarea dosarului ce trebuie să fie conform cu cerinţele cuprinse în prezenta hotărâre;
  n) scrisoare de acces - un document semnat de deţinătorul sau de deţinătorii datelor relevante protejate de lege, în care se specifică ca aceste date pot fi folosite de autoritatea competentă în scopul acordării autorizaţiei sau în scopul înregistrării unui produs biocid în conformitate cu prezenta hotărâre;
  o) cercetare şi dezvoltare ştiinţifică - conform definitiei prevăzute la art. 2 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare;
  p) cercetare şi dezvoltare aplicativa - conform definitiei prevăzute la art. 2 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 11

  (1) Produsele biocide cărora li se aplică prezenta hotărâre sunt clasificate în 23 de tipuri de produse biocide din următoarele grupe principale:
  a) grupa 1: Dezinfectante şi produse biocide în general;
  b) grupa 2: Conservanti;
  c) grupa 3: Pesticide nonagricole;
  d) grupa 4: Alte produse biocide.
  (2) Tipurile de produse biocide care fac parte din grupurile principale prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexa nr. 2.


  Capitolul III Autorizarea pentru plasarea pe piaţa a produselor biocide


  Articolul 12

  Produsele biocide sunt plasate pe piaţa şi folosite pe teritoriul României numai dacă sunt autorizate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.


  Articolul 13

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 12 sunt permise plasarea pe piaţa şi folosirea produselor biocide cu risc scăzut, cu condiţia înregistrării acestora, dacă dosarul depus conţine toate elementele prevăzute la art. 36.
  (2) Prevederile prezentei hotărâri, referitoare la autorizare, se aplică şi în cazul înregistrării produselor biocide cu risc scăzut.


  Articolul 14

  (1) Sunt interzise plasarea pe piaţa şi utilizarea substanţelor de baza în scopuri biocide, dacă acestea nu au fost incluse în "Lista substanţelor de baza aprobate de Comunitatea Europeană".
  (2) Este interzisă plasarea pe piaţa a produselor biocide ce conţin substanţe active care nu sunt incluse în anexa nr. 3.
  (3) Este interzisă plasarea pe piaţa a produselor biocide ce conţin substanţe active care nu sunt incluse în tipul/tipurile de produs/produse biocid/biocide prezentate în anexa nr. 4.
  (4) Este interzisă plasarea pe piaţa a unei substanţe sau a unui produs biocid neautorizat, cu excepţia cazurilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare prevăzute la art. 52 alin. (1) şi cap. XIII.


  Articolul 15

  (1) Cererile pentru produsele biocide care necesita autorizare sunt soluţionate de către autoritatea competentă în termen de un an, după prezentarea documentaţiei complete.
  (2) Cererile pentru produsele biocide care necesita înregistrare sunt soluţionate de către autoritatea competentă în termen de 60 de zile de la prezentarea documentaţiei complete.


  Articolul 16

  (1) La emiterea unei autorizaţii pentru un anume tip de produs biocid, autoritatea competentă stabileşte o formulare-cadru pe care o comunică solicitantului, la cerere sau din proprie iniţiativă.
  (2) În cazul în care o cerere ulterioară de autorizare pentru un nou produs biocid se bazează pe o formulare-cadru, solicitantul are drept de acces la formularea-cadru sub forma de scrisoare de acces.
  (3) Cererile prevăzute la alin. (2) sunt soluţionate de autoritatea competentă în termen de 60 de zile de la depunerea scrisorii de acces.


  Articolul 17

  (1) Autorizaţia este acordată pe o perioadă de maximum 10 ani, în funcţie de tipul de produs biocid şi fără a depăşi termenul limita specificat pentru substanţa activa în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide" sau în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut".
  (2) Autorizaţia poate fi reînnoită, la cerere, după ce se verifica dacă sunt îndeplinite în continuare condiţiile prevăzute la art. 24 şi 25.


  Articolul 18

  (1) Produsele biocide sunt utilizate în mod corespunzător, în condiţiile prevăzute la art. 24-27 şi în cadrul prevederilor de etichetare menţionate la art. 68.
  (2) Utilizarea corespunzătoare a produselor biocide implica aplicarea raţională a unor combinatii de măsuri fizice, biologice, chimice sau de alta natura, astfel încât utilizarea produselor biocide să fie limitată la minimul necesar.
  (3) În cazul în care produsele biocide sunt utilizate la locul de muncă, aceasta utilizare trebuie să se conformeze cerinţelor referitoare la protecţia muncii.


  Capitolul IV Recunoaşterea mutuala a autorizaţiilor


  Articolul 19

  (1) Un produs biocid care este deja autorizat într-un stat membru al Comunităţii Europene se autorizeaza şi în România în termen de 120 de zile de la primirea cererii, cu condiţia ca substanţa activa din produsul biocid să fie inclusă în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide", iar cerinţele din prezenta hotărâre să fie îndeplinite. În acest caz se eliberează Autorizaţia de recunoaştere mutuala.
  (2) Un produs biocid care este deja înregistrat într-un stat membru al Comunităţii Europene se înregistrează şi în România în termen de 60 de zile de la primirea cererii, cu condiţia ca substanţa activa din produsul biocid să fie inclusă în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut", iar cerinţele din prezenta hotărâre să fie îndeplinite. În acest caz se eliberează Înregistrarea de recunoaştere mutuala.
  (3) Pentru recunoaşterea mutuala a autorizaţiilor, la formularul de cerere se ataşează o copie legalizată a primei autorizaţii şi din dosarul depus pentru autorizare, conform art. 35, numai rezumatul.
  (4) Pentru recunoaşterea mutuala a înregistrării produselor biocide cu risc scăzut, la formularul de cerere se ataşează datele menţionate la art. 36, cu excepţia datelor de eficacitate pentru care este suficient numai rezumatul.


  Articolul 20

  (1) Autoritatea competenţa poate constata următoarele situaţii:
  a) specia-ţinta nu este prezenta în cantităţi dăunătoare pe teritoriul României;
  b) s-a demonstrat o toleranta sau rezistenta inacceptabila a organismelor-ţinta faţă de produsul biocid;
  c) circumstanţele relevante de utilizare, cum ar fi climatul sau perioada de reproducere a speciilor-ţinta din statul membru al Comunităţii Europene unde produsul biocid a fost autorizat prima data, diferă semnificativ de cele din România şi astfel o autorizaţie nemodificata poate conduce, prin utilizarea produsului biocid, la riscuri inacceptabile pentru oameni sau mediu.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autoritatea competentă poate solicita ca prevederile referitoare la etichetarea produselor biocide să fie adaptate la diferite circumstanţe, astfel încât sa conţină datele specificate la art. 68 alin. (3) lit. e), f), h), j) şi l), şi condiţiile de autorizare să fie îndeplinite.


  Articolul 21

  (1) Dacă autoritatea competentă considera ca un produs biocid cu risc scăzut, care a fost înregistrat de un alt stat membru al Comunităţii Europene, nu corespunde definitiei prevăzute la art. 10 lit. d), aceasta poate refuza temporar înregistrarea acestuia şi are obligaţia de a comunică imediat acest lucru autorităţii competente din statul în care produsul a fost înregistrat.
  (2) Dacă, într-o perioadă de maximum 90 de zile, nu se ajunge la un acord între autorităţile implicate, cazul este înaintat Comisiei Europene.


  Articolul 22

  (1) Dacă autoritatea competentă considera ca un produs biocid autorizat de un alt stat membru al Comunităţii Europene nu îndeplineşte condiţiile stabilite la art. 24 poate lua decizia de a refuza autorizarea sau de a limita autorizaţia sub anumite condiţii.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autoritatea competentă are obligaţia de a notifica Comisiei Europene, celorlalte state membre ale Comunităţii Europene şi solicitantului şi de a le transmite un document explicativ care conţine numele produsului, specificăţiile acestuia şi motivele pentru care refuza autorizarea sau limitează autorizaţia.


  Articolul 23

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 19, autoritatea competentă poate refuza, cu condiţia respectării Tratatului instituind Comunitatea Europeană, recunoaşterea mutuala a autorizaţiilor acordate pentru următoarele tipuri de produse, cu condiţia ca o astfel de limitare să poată fi justificată:
  a) avicide;
  b) piscicide;
  c) produse pentru controlul altor vertebrate.
  (2) Autoritatea competenţa informează statele membre ale Comunităţii Europene şi Comisia Europeană despre orice decizie luată în aceasta privinta, cu specificarea motivelor ce au stat la baza acesteia.


  Capitolul V Condiţiile pentru emiterea unei autorizaţii


  Articolul 24

  (1) Autoritatea competenţa autorizeaza produsele biocide dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
  a) conţin substanţe active incluse în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide" sau în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut";
  b) în conformitate cu principiile uniforme de autorizare, rezultă ca:
  b.1) în condiţii normale de utilizare, produsele biocide prezintă următoarele caracteristici:
  b.1.1) sunt eficace;
  b.1.2) nu au nici un efect inacceptabil asupra organismelor-ţinta, cum ar fi o rezistenta inacceptabila sau incrucisata, suferinţe şi dureri inutile cauzate vertebratelor;
  b.1.3) nu au un efect nociv direct sau indirect asupra sănătăţii umane ori animale, prin apa potabilă, alimente şi furaje, prin aerul dintr-o incinta, sau consecinţe la locul de muncă ori asupra apelor de suprafaţa sau a celor subterane;
  b.1.4) nu au un efect negativ, direct sau indirect, asupra mediului înconjurător, având în vedere modul de patrundere şi distribuţia în mediu, în special contaminarea apelor de suprafaţa, a apei subterane şi potabile şi influenţa asupra speciilor nontinta;
  b.2) natura şi cantitatea substanţelor lor active şi, dacă este cazul, ale impuritatilor şi ale altor substanţe din compoziţie, din punct de vedere toxicologic şi ecotoxicologic, pot fi determinate cu ajutorul unor metode adecvate;
  b.3) reziduurile provenite din utilizarile autorizate şi care sunt semnificative din punct de vedere toxicologic sau ecotoxicologic, pot fi determinate cu ajutorul metodelor adecvate utilizate în mod curent;
  b.4) proprietăţile lor fizico-chimice au fost determinate şi considerate acceptabile pentru utilizarea, depozitarea şi transportul adecvate.
  (2) Aplicarea alin. (1) lit. b) pct. b.1)-b.4) se realizează prin efectuarea de teste şi analize recunoscute oficial, conform art. 39, în condiţii adecvate folosirii produsului biocid respectiv şi reprezentative.


  Articolul 25

  (1) Autoritatea competenţa nu autorizeaza pentru comercializare sau utilizare de către populaţie un produs biocid clasificat în conformitate cu art. 2 din Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, ca fiind toxic, foarte toxic, cancerigen din categoria 1 sau 2, mutagen din categoria 1 sau 2 ori toxic pentru reproducere din categoria 1 sau 2.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru produsele biocide deja plasate pe piaţa, pentru care autorizaţiile vor fi revizuite.


  Articolul 26

  Autorizaţia poate fi condiţională; în acest caz sunt specificate cerinţele referitoare la plasarea pe piaţa şi utilizarea produsului sau cel puţin cele care asigura respectarea prevederilor art. 24 alin. (1).


  Articolul 27

  În cazul în care alte dispoziţii legale impun anumite cerinţe referitoare la condiţiile de eliberare a unei autorizaţii privind utilizarea produsului biocid, în special când acestea au rolul de a proteja sănătatea distribuitorilor, utilizatorilor, lucrătorilor şi consumatorilor, sănătatea animalelor sau protecţia mediului, autoritatea competentă tine cont de acestea la eliberarea unei autorizaţii şi condiţioneaza, dacă este necesar, aceasta eliberare numai dacă aceste cerinţe sunt îndeplinite.


  Capitolul VI Revizuirea, anularea sau modificarea autorizaţiei


  Articolul 28

  (1) Autorizaţia poate fi revizuită în orice moment pe perioada de valabilitate sau dacă, potrivit prevederilor art. 50, se constată că nu mai este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 24. În acest caz autoritatea competentă poate cere deţinătorului autorizaţiei informaţii suplimentare, necesare pentru revizuire.
  (2) Autorizaţia poate fi prelungită pe perioada efectuării revizuirii, până la prezentarea informaţiilor suplimentare.


  Articolul 29

  Autorizaţia este anulată dacă:
  a) substanţa activa nu mai este inclusă în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide" sau în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut";
  b) nu mai sunt îndeplinite condiţiile de obţinere a autorizaţiei prevăzute la art. 24 alin. (1);
  c) se descoperă ca solicitantul a depus la autoritatea competentă documente false sau inexacte cu privire la produsul biocid, pe baza cărora a fost eliberata autorizaţia.


  Articolul 30

  Deţinătorul autorizaţiei poate solicita anularea acesteia, prezentând motivele de anulare.


  Articolul 31

  (1) În cazul în care autoritatea competentă intenţionează sa anuleze o autorizaţie, îl informează pe deţinătorul acesteia despre decizia luată, îl audiaza şi îi acorda o perioadă de graţie pentru comercializarea, utilizarea, depozitarea şi eliminarea stocurilor de produse biocide existente la momentul anulării autorizării, fără a veni în contradictie cu reglementările cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 347/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În funcţie de motivele anulării, dacă autoritatea competentă constata ca produsul biocid reprezintă un risc, nu se mai acorda perioada de graţie în momentul anulării autorizaţiei.


  Articolul 32

  (1) Autorizaţia se poate modifica în următoarele condiţii:
  a) modificarea modului de utilizare sau cantităţile de utilizare, în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului;
  b) solicitarea extinderii domeniului de utilizare;
  c) în urma revizuirii;
  d) la solicitare, deţinătorul autorizaţiei prezintă motive de modificare.
  (2) Autorizaţia este modificată numai dacă sunt îndeplinite în continuare condiţiile prevăzute la art. 24.


  Capitolul VII Cerinţe pentru obţinerea autorizaţiei


  Articolul 33

  Autorizaţia se solicita autorităţii competente, printr-o cerere, de către sau în numele persoanei juridice, producător ori importator, care este responsabilă pentru prima plasare pe teritoriul României a produsului biocid respectiv.


  Articolul 34

  Persoana juridică care are sediul permanent în Comunitatea Europeană şi nu desfăşoară activităţi comerciale pe teritoriul României poate solicita autorizarea şi prin intermediul reprezentantei sau al unui reprezentant legal cu sediul în România.


  Articolul 35

  Solicitantul trebuie să depună odată cu cererea de autorizaţie următoarele documente:
  a) un dosar sau o scrisoare de acces pentru produsul biocid, care să cuprindă toate testele necesare pentru evaluare;
  b) un dosar sau o scrisoare de acces pentru fiecare substanţa activa continuta în produsul biocid, care să cuprindă toate testele necesare pentru evaluare.


  Articolul 36

  Pentru un produs biocid cu risc scăzut dosarul trebuie să cuprindă următoarele elemente:
  a) datele solicitantului:
  a.1) numele şi adresa;
  a.2) fabricantii produsului biocid şi ai substanţelor active, numele şi adresele, inclusiv sediul fabricantilor substanţei active;
  a.3) unde este cazul, o scrisoare de acces pentru orice date relevante necesare;
  b) date privind identitatea produsului biocid:
  b.1) denumirea comercială;
  b.2) compozitia integrală a produsului biocid;
  b.3) proprietăţile fizico-chimice prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b) pct. b.4);
  c) date privind destinaţia utilizării:
  c.1) tipul de produs, conform anexei nr. 2, şi domeniul de utilizare;
  c.2) categoriile de utilizatori;
  c.3) metoda de folosire;
  d) date privind eficacitatea;
  e) metodele analitice de determinare a substanţelor active;
  f) clasificarea, ambalarea şi etichetarea, inclusiv un proiect de eticheta conform prevederilor art. 68 alin. (3);
  g) fişa tehnica de securitate întocmită potrivit Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, referitoare la etichetare.


  Articolul 37

  (1) Dacă din evaluarea documentelor din dosar se constată că sunt necesare informaţii noi, inclusiv alte date şi rezultate necesare evaluării riscului produsului biocid, autoritatea competentă cere solicitantului prezentarea acestor informaţii.
  (2) Evaluarea dosarului începe după completarea acestuia.


  Articolul 38

  Denumirea substanţei active trebuie să corespundă cu denumirea substanţei chimice prevăzute în lista din anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, sau, în cazul în care denumirea nu apare în lista, i se atribuie denumirea chimica din inventarul european al substanţelor existente puse pe piaţa - IESCE, aprobat prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 227/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 19 iunie 2002, sau, dacă numele nu este inclus nici acolo, substanţei active i se atribuie denumirea chimica obişnuită conform Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO), iar dacă nici aceasta nu este disponibilă, substanţei i se atribuie denumirea chimica în conformitate cu regulile Uniunii Internaţionale de Chimie Pura şi Aplicată (IUPAC).


  Articolul 39

  (1) Testele trebuie efectuate conform metodelor prevăzute în anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002. În situaţia în care o astfel de metoda nu se poate aplica sau nu este descrisă, atunci pot fi utilizate alte metode aprobate prin standarde ISO sau CEN, metode naţionale standardizate sau alte metode standardizate acceptate de ţările membre ale Uniunii Europene. Testele trebuie să respecte prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 471/2002, şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de buna practica de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testarilor efectuate asupra substanţelor chimice.
  (2) Testele efectuate prin alte metode decât cele descrise în anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, sunt evaluate de la caz la caz, luându-se în considerare necesitatea reducerii numărului de teste pe animale vertebrate.


  Articolul 40

  Autoritatea competenţa poate solicita mostre din produsul biocid şi din ingredientele utilizate.


  Articolul 41

  (1) Toate documentele necesare pentru autorizarea unui produs biocid sunt prezentate în limba română şi în limba engleza.
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie traduse de un traducător autorizat.


  Capitolul VIII Plasarea pe piaţa a substanţelor active utilizate pentru produse biocide


  Articolul 42

  (1) Substanţa activa care nu este cuprinsă în anexa nr. 3 este considerată ca fiind substanţa noua, deoarece nu a fost introdusă pe piaţa comunitara în scop biocid înainte de 14 mai 2000, limita de timp stabilită de Comunitatea Europeană, pentru identificarea substanţelor active existente utilizate în produsele biocide.
  (2) Includerea unei substanţe noi în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide" sau în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut" sau în "Lista substanţelor de baza aprobate de Comunitatea Europeană" se limitează la cele 23 de tipuri de produse biocide prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 43

  O substanţa activa noua este plasata pe piaţa pentru utilizare într-un produs biocid dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
  a) solicitantul prezintă un dosar care cuprinde toate testele necesare pentru evaluare, prevăzute la art. 83, împreună cu o declaraţie în care se menţionează pentru ce tip de produs biocid este utilizata aceasta;
  b) este clasificata, etichetata şi ambalata în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001.


  Articolul 44

  Autoritatea competenţa evalueaza datele din dosarul substanţei active şi face o recomandare pentru includerea sau neincluderea substanţei active în una dintre listele enumerate la art. 42 alin. (2), recomandare care este transmisă Comisiei Europene, statului membru raportor şi solicitantului.


  Capitolul IX Utilizarea informaţiilor deţinute de autoritatea competentă pentru alţi solicitanţi


  Articolul 45

  Autoritatea competenţa nu utilizează informaţiile cuprinse în documentele prevăzute la art. 35 lit. b) în beneficiul unui al doilea sau ulterior solicitant decât:
  a) dacă al doilea sau ulterior solicitant deţine aprobarea scrisă, sub forma unei scrisori de acces, prin care primul solicitant da acceptul utilizării informaţiilor respective;
  b) în cazul unei substanţe active care nu se afla pe piaţa la data prevăzută la art. 42 alin. (1), pentru o perioadă de 15 ani de la data primei includeri în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide" sau în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut";
  c) în cazul unei substanţe active care se afla deja pe piaţa la data prevăzută la art. 42 alin. (1):
  c.1) pentru o perioadă de 10 ani de la data prevăzută la art. 42 alin. (1), pentru orice informaţii prezentate în conformitate cu art. 35 lit. b), cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt deja protejate în conformitate cu art. 62. În acest caz informaţiile sunt protejate până la expirarea perioadei de protecţie, de maximum 10 ani de la data prevăzută la art. 42 alin. (1);
  c.2) pentru o perioadă de 10 ani începând cu data includerii unei substanţe active în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide" sau în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut" pentru informaţiile înaintate pentru prima data în sprijinul primei includeri în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide" sau în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut" fie a substanţei active, fie a unui tip de produs adiţional pentru aceasta substanţa activa;
  d) în cazul altor informaţii prezentate pentru prima data în una dintre următoarele situaţii:
  d.1) modificarea condiţiilor de includere în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide" sau în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut";
  d.2) menţinerea unei includeri în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide" sau în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut", pentru o perioadă de 5 ani de la data deciziei care urmează de la primirea informaţiilor noi, cu excepţia cazului în care perioada de 5 ani nu expira înaintea perioadei prevăzute la lit. b) şi c), caz în care perioada de 5 ani este prelungită astfel încât sa expire pe aceeaşi dată cu perioadele respective.


  Articolul 46

  Autoritatea competenţa nu utilizează informaţiile cuprinse în documentele prevăzute la art. 35 lit. a) în beneficiul unui al doilea sau ulterior solicitant decât:
  a) dacă al doilea sau ulterior solicitant deţine aprobarea scrisă, sub forma unei scrisori de acces, prin care primul solicitant da acceptul utilizării informaţiilor respective;
  b) în cazul unui produs biocid care conţine o substanţa activa care nu se afla pe piaţa la data prevăzută la art. 42 alin. (1), pentru o perioadă de 10 ani de la data primei autorizaţii în oricare stat membru al Comunităţii Europene;
  c) în cazul unui produs biocid care conţine o substanţa activa care se afla deja pe piaţa la data prevăzută la art. 42 alin. (1):
  c.1) pentru o perioadă de 10 ani de la data prevăzută la art. 42 alin. (1), pentru orice informaţii prezentate în conformitate cu art. 35 lit. a), cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt deja protejate în conformitate cu art. 62. În acest caz informaţiile sunt protejate până la expirarea perioadei de protecţie, de maximum 10 ani de la data prevăzută la art. 42 alin. (1);
  c.2) pentru o perioadă de 10 ani începând cu data includerii unei substanţe active în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide" sau în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut" pentru informaţiile înaintate pentru prima data în sprijinul primei includeri în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide" sau în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut" fie a substanţei active, fie a unui tip de produs adiţional pentru aceasta substanţa activa;
  d) în cazul altor informaţii prezentate pentru prima data în una dintre următoarele situaţii:
  d.1) modificarea condiţiilor de autorizare a unui produs biocid;
  d.2) prezentarea datelor necesare pentru a menţine includerea unei substanţe active în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide" sau în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut", pentru o perioadă de 5 ani de la data primirii informaţiilor noi, cu excepţia cazului în care perioada de 5 ani expira înainte de perioada prevăzută la lit. b) şi c), caz în care perioada de 5 ani este prelungită astfel încât sa expire pe aceeaşi dată cu perioadele respective.


  Articolul 47

  În vederea adoptării deciziei de a include sau nu o substanţa activa pe una dintre listele enumerate la art. 42 alin. (2), autoritatea competentă poate transmite informaţiile prevăzute la art. 45 şi 46 în scopul utilizării lor de către Comisia Europeană sau de către celelalte state membre ale Comunităţii Europene.


  Capitolul X Cooperarea pentru utilizarea informaţiilor la a doua şi la ulterioarele solicitări de autorizare


  Articolul 48

  (1) Fără a se aduce atingere obligaţiilor prevăzute la art. 45-47, în cazul unui produs biocid autorizat în conformitate cu prevederile art. 12-18 şi 24-27, autoritatea competentă permite unui solicitant ulterior de autorizaţie să facă referire la informaţiile furnizate de primul solicitant de autorizaţie.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) solicitantul ulterior trebuie să demonstreze ca produsul biocid este similar şi ca substantele sale active, inclusiv gradul de puritate şi natura impuritatilor, sunt identice cu cele ale produsului autorizat anterior.


  Articolul 49

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 35:
  a) înainte de a efectua experimente pe animale vertebrate, solicitantul unei autorizaţii pentru un produs biocid trebuie să solicite autorităţii competente informaţii privind existenta unei autorizaţii privind un produs biocid similar celui pentru care înaintează cererea de autorizare, numele şi adresa deţinătorului sau deţinătorilor autorizaţiei ori autorizaţiilor. Cererea trebuie să fie susţinută de documente justificative care să ateste ca solicitantul are intenţia de a depune cererea de autorizare în nume propriu şi ca celelalte informaţii prevăzute la art. 35 sunt disponibile;
  b) dacă autoritatea competentă este convinsa ca solicitantul are intenţia de a depune o cerere de acest tip, furnizează numele şi adresa deţinătorului sau deţinătorilor de autorizaţii anterioare similare şi comunică simultan acestora din urma numele şi adresa solicitantului. Deţinătorul sau deţinătorii de autorizaţii anterioare şi solicitantul iau toate măsurile necesare pentru a ajunge la un acord asupra comunicării informaţiilor, astfel încât sa evite, dacă este posibil, creşterea numărului de teste pe animale vertebrate.
  (2) Autoritatea competenţa sprijină deţinătorii acestor informaţii sa coopereze pentru furnizarea informaţiilor cerute, în vederea limitării repetarii testelor pe animale vertebrate.
  (3) Dacă solicitantul şi deţinătorii de autorizaţii anterioare pentru acelaşi produs nu reuşesc sa ajungă la o înţelegere pentru comunicarea informaţiilor, autoritatea competentă ia măsuri care să oblige deţinătorii de autorizaţii anterioare stabiliţi pe teritoriul României să facă schimb de informaţii cu solicitantul, pentru a evita o repetare a testelor pe animale vertebrate şi a determina atât procedura pentru utilizarea informaţiilor, cat şi echilibrul rezonabil al intereselor părţilor implicate.


  Capitolul XI Revizuirea informaţiilor


  Articolul 50

  (1) Deţinătorul unei autorizaţii pentru un produs biocid notifica imediat autorităţii competente orice informaţii privind substanţa activa sau produsul biocid care conţine aceasta substanţa, pe care le cunoaşte sau pe care ar putea în mod rezonabil să le cunoască şi care pot influenţa menţinerea autorizaţiei.
  (2) Notificarea cuprinde, mai ales, următoarele informaţii:
  a) cunoştinţe sau informaţii noi asupra efectelor substanţei active sau ale produsului biocid cu privire la populaţie sau la mediu;
  b) schimbări privind provenienţă sau compozitia substanţei active;
  c) schimbări privind compozitia unui produs biocid;
  d) dezvoltarea rezistentei;
  e) schimbări de natura administrativă sau privind alte aspecte, precum natura ambalajului.


  Articolul 51

  Autoritatea competenţa notifica imediat celorlalte state membre ale Comunităţii Europene şi Comisiei Europene informaţiile primite în legătură cu efectele nocive potenţiale pentru om şi mediu sau noua compoziţie a unui produs biocid, substantele sale active, impuritatile, componentele sau reziduurile.


  Capitolul XII Derogare de la solicitări


  Articolul 52

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 12-18 şi 23-27, autoritatea competentă poate permite plasarea pe piaţa a unui produs biocid neautorizat numai în situaţii speciale, în urma apariţiei unui pericol neprevăzut, care nu poate fi înlăturat prin alte mijloace, numai cu utilizarea limitată şi controlată a produsului biocid. În acest caz se eliberează Autorizaţia de urgenta, valabilă pe o perioadă de maximum 120 de zile.
  (2) Autoritatea competenţa informează, în termen de 24 de ore, Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Comunităţii Europene şi motiveaza autorizarea de urgenta prevăzută la alin. (1).
  (3) Autorizaţia de urgenta, la propunerea Comisiei Europene, poate fi prelungită pe o perioadă de maximum un an sau anulată.


  Articolul 53

  (1) Prin derogare de la art. 24 alin. (1) lit. a), autoritatea competentă poate permite plasarea pe piaţa a unui produs biocid, care conţine substanţe active ce nu sunt încă înscrise în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide" sau "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut", dar pentru care este începută evaluarea substanţei active de către un stat membru. În acest caz se eliberează Autorizaţia provizorie sau Înregistrarea provizorie, valabile pe o perioadă de maximum 3 ani.
  (2) Pentru eliberarea Autorizaţiei provizorii, produsul biocid trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) dosarul substanţei active şi dosarul produsului biocid cuprind toate testele necesare pentru evaluare în vederea autorizării sau înregistrării;
  b) produsul biocid îndeplineşte cerinţele art. 24 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi ale art. 25 şi, pe baza rezumatului primit, nici un alt stat membru al Comunităţii Europene nu formulează, în conformitate cu art. 59, obiecţii legitime privind conţinutul incomplet al dosarelor.


  Capitolul XIII Cercetare şi dezvoltare


  Articolul 54

  Prin derogare de la prevederile art. 12-18, autoritatea competentă permite efectuarea unor experimente sau teste, în scopul cercetării şi dezvoltării, care implica plasarea pe piaţa a unui produs biocid neautorizat sau a unei substanţe active utilizate exclusiv într-un produs biocid, numai în următoarele situaţii:
  a) în cazul cercetării şi dezvoltării ştiinţifice, persoanele implicate întocmesc şi actualizează documente cu informaţii privind identitatea produsului biocid sau a substanţei active, etichetarea, cantităţile furnizate, numele şi adresele persoanelor care primesc produsul biocid sau substanţa activa şi realizează un dosar care conţine toate datele disponibile privind posibilele efecte asupra sănătăţii oamenilor sau animalelor ori impactul asupra mediului;
  b) în cazul cercetării şi dezvoltării aplicative, informaţiile menţionate la lit. a) sunt notificate, înainte de plasarea pe piaţa a produsului biocid sau a substanţei active, autorităţii competente din statul pe teritoriul căruia va avea loc plasarea pe piaţa şi celei din statul pe teritoriul căruia trebuie efectuat experimentul sau testul.


  Articolul 55

  (1) Autoritatea competenţa poate autoriza plasarea pe piaţa a unui produs biocid neautorizat sau a unei substanţe active cu folosire exclusiva la un produs biocid, pentru experimente sau teste, în scopul cercetării şi dezvoltării, care implica sau au ca rezultat eliberarea acestuia/acesteia în mediul înconjurător, cu condiţia evaluării datelor disponibile. În acest caz, pentru fiecare experiment sau test se eliberează Autorizaţia pentru experiment sau test, care limitează cantităţile de produs biocid ce sunt folosite şi ariile de utilizare.
  (2) Autoritatea competenţa poate impune condiţii suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (1).


  Articolul 56

  Dacă pentru un produs biocid sau o substanţa activa care se plaseaza pe piaţa în unul dintre statele membre ale Comunităţii Europene se realizează un experiment sau test în România, solicitantul trebuie să obţină Autorizaţia pentru experiment sau test de la autoritatea competentă.


  Articolul 57

  În cazul în care experimentele sau testele prevăzute la art. 54 şi 55 sunt susceptibile să aibă efecte nocive asupra oamenilor şi animalelor sau un impact negativ inacceptabil asupra mediului, autoritatea competentă poate să le interzică sau să le aprobe cu toate condiţiile considerate necesare pentru prevenirea respectivelor consecinţe.


  Capitolul XIV Schimbul de informaţii


  Articolul 58

  (1) Autoritatea competenţa informează statele membre ale Comunităţii Europene şi Comisia Europeană, în termen de o luna care curge de la sfârşitul fiecărui trimestru, asupra următoarelor aspecte:
  a) produsele biocide autorizate sau înregistrate;
  b) produsele biocide pentru care autorizaţia sau înregistrarea a fost refuzată, modificată, reînnoită ori anulată.
  (2) Informarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin:
  a) numele sau denumirea solicitantului ori a deţinătorului de autorizaţie sau de înregistrare;
  b) denumirea comercială a produsului biocid;
  c) denumirea şi cantitatea fiecărei substanţe active pe care o conţine, precum şi denumirea fiecărei substanţe periculoase în conformitate cu lista prevăzută în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cantitatea şi clasificarea acesteia;
  d) tipul produsului şi utilizarea sau utilizarile pentru care a fost autorizat;
  e) compozitia chimica;
  f) conţinutul maxim de reziduuri care a fost stabilit;
  g) condiţiile autorizării şi, dacă este cazul, motivele modificării sau anulării autorizaţiei;
  h) o indicaţie care să precizeze dacă este vorba despre un tip special de produs, de exemplu care intra într-o formulare-cadru, produs biocid cu risc scăzut.


  Articolul 59

  În cazul în care autoritatea competentă primeşte un rezumat al dosarelor şi exista motive întemeiate pentru ca dosarele să fie considerate incomplete, aceasta informează fără întârziere Comisia Europeană şi statele membre ale Comunităţii Europene în legătură cu acestea.


  Articolul 60

  (1) Autoritatea competenţa întocmeşte şi gestionează o baza de date cu produsele biocide autorizate şi înregistrate pe teritoriul României.
  (2) Autoritatea competenţa elaborează anual o lista cu produsele biocide autorizate şi înregistrate pe teritoriul României, pe care o comunică Comisiei Europene şi statelor membre ale Comunităţii Europene.


  Articolul 61

  Autoritatea competenţa constituie un sistem informaţional pentru a facilita schimbul de date cu statele membre ale Comunităţii Europene şi cu Comisia Europeană, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Capitolul XV Confidenţialitate


  Articolul 62

  (1) Solicitantul poate indica autorităţii competente informaţiile pe care le considera sensibile din punct de vedere comercial şi a căror difuzare îl poate prejudicia din punct de vedere industrial şi comercial şi pe care doreşte să le ţină secrete faţă de toate celelalte persoane, cu excepţia autorităţii competente şi Comisiei Europene. În aceasta situaţie se prezintă justificări complete pentru fiecare caz.
  (2) La cererea solicitantului, autoritatea competentă ia măsurile necesare pentru a asigura confidenţialitatea cu privire la toate ingredientele din compozitia unui produs biocid, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.


  Articolul 63

  (1) Autoritatea competenţa decide, pe baza documentaţiei furnizate de solicitant, care sunt informaţiile cu un caracter confidenţial, potrivit art. 62 alin. (1).
  (2) Informaţiile acceptate de autoritatea competentă ca fiind confidenţiale sunt considerate confidenţiale de celelalte state membre ale Comunităţii Europene şi de Comisia Europeană.


  Articolul 64

  După acordarea autorizaţiei de către autoritatea competentă nu se păstrează confidenţialitatea, indiferent de caz, cu privire la următoarele informaţii:
  a) numele şi adresa solicitantului;
  b) numele şi adresa producătorului de produse biocide;
  c) numele şi adresa producătorului de substanţe active;
  d) numele şi conţinutul substanţei sau substanţelor active din produsul biocid şi numele produsului biocid;
  e) numele altor substanţe care sunt considerate periculoase, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, şi care contribuie la clasificarea produsului;
  f) informaţii cu privire la caracteristicile fizice şi chimice ale substanţei active şi ale produsului biocid;
  g) metodele care fac ca substanţa activa sau produsul biocid sa devină inofensiv;
  h) prezentarea pe scurt a rezultatelor testelor pentru stabilirea eficacitatii substanţei sau produsului biocid şi efectele asupra populaţiei, animalelor şi mediului şi, unde este cazul, capacitatea acestora de a favoriza rezistenta;
  i) metodele şi măsurile de precautie recomandate pentru a reduce pericolele rezultate din manipulari, stocare, transport şi utilizare, precum şi pericolele de incendiu sau alte situaţii periculoase;
  j) fişele tehnice de securitate;
  k) metodele de analiza prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b) pct. b.2);
  l) metodele de eliminare a produsului şi a ambalajului acestuia;
  m) procedurile care trebuie urmate şi măsurile care trebuie luate în cazul imprastierii sau scurgerii produsului;
  n) măsuri de prim ajutor şi sfaturi medicale care se impun în caz de raniri ale unor persoane.


  Articolul 65

  Dacă solicitantul, producătorul sau importatorul produsului biocid ori al substanţei active doreşte sa divulge ulterior obţinerii autorizaţiei informaţii care au fost anterior confidenţiale, înştiinţează autoritatea competentă despre aceasta.


  Capitolul XVI Clasificarea, etichetarea şi ambalarea


  Articolul 66

  Produsele biocide se clasifica din punct de vedere al periculozitatii conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase.


  Articolul 67

  Ambalarea produselor biocide respecta cerinţele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, precum şi următoarele cerinţe suplimentare:
  a) produsele biocide trebuie să fie ambalate astfel încât sa nu fie confundate cu alimentele, băuturile sau cu hrana pentru animale;
  b) produsele biocide accesibile populaţiei, care pot fi confundate cu alimentele, băuturile sau cu hrana pentru animale, trebuie să conţină pe ambalaj informaţii de avertizare care să descurajeze consumul lor.


  Articolul 68

  (1) Produsele biocide sunt etichetate conform Hotărârii Guvernului nr. 92/2003.
  (2) Etichetele nu trebuie să induca în eroare sau sa dea o impresie exagerata asupra produsului şi în nici un caz nu trebuie să conţină indicaţiile: "Produs biocid cu risc redus", "Netoxic", "Nu dauneaza sănătăţii" sau orice alta indicaţie similară.
  (3) Pe etichete trebuie să fie înscrise în mod obligatoriu următoarele indicaţii lizibile, care nu pot fi şterse:
  a) identitatea fiecărei substanţe active şi concentraţia în unităţi metrice;
  b) numărul autorizaţiei acordate pentru produsul biocid de către autoritatea competentă;
  c) tipul preparatului, cum ar fi: concentrat lichid, granule, pulberi, substanţe solide şi altele;
  d) utilizarile pentru care produsul biocid este autorizat, cum ar fi: conservarea lemnului, dezinfecţie, biocid de suprafaţa, antidepunere etc.
  e) indicaţiile de folosire şi dozaj pentru fiecare utilizare, conform condiţiilor prevăzute în autorizaţie, exprimate în unităţi metrice;
  f) detalii privind efectele adverse directe sau indirecte care pot aparea şi instrucţiuni de prim ajutor;
  g) sintagma "Cititi instrucţiunile ataşate înainte de folosire", dacă produsul este însoţit de un prospect;
  h) instrucţiunile pentru eliminarea în siguranţa a produsului biocid şi a ambalajului sau, inclusiv, dacă este necesar, o interdicţie de refolosire a ambalajului;
  i) numărul sau denumirea lotului de fabricaţie şi data expirării în condiţii normale de depozitare;
  j) perioada de timp necesară pentru efectul biocid, intervalul care trebuie respectat între utilizarile produsului biocid sau între prima aplicare şi următoarea aplicare pe materialul tratat ori primul acces al oamenilor sau animalelor în zone în care s-a folosit produsul biocid, inclusiv detaliile cu privire la metodele şi măsurile de decontaminare şi perioada de aerisire necesară pentru zonele tratate; detalii cu privire la curatarea corespunzătoare a echipamentelor; măsurile de precautie pe perioada utilizării, depozitarii şi transportului, de exemplu îmbrăcămintea şi echipamentele de protecţie ale personalului, măsuri de protecţie împotriva incendiilor, acoperirea mobilierului, îndepărtarea alimentelor şi hranei şi indicaţii pentru prevenirea contaminarii animalelor şi în funcţie de tipul de produs:
  k) categoriile de utilizatori pentru care produsul biocid este restrictionat;
  l) informaţiile asupra oricărui risc specific pentru mediu, în special pentru protejarea organismelor care nu sunt vizate şi pentru evitarea contaminarii apei;
  m) pentru produsele biocide microbiologice, cerinţele de etichetare cu privire la protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor aferente expunerii la agenţi biologici la locul de muncă.


  Articolul 69

  (1) Este obligatoriu ca indicaţiile prevăzute la art. 68 alin. (3) lit. a), b), d), iar în funcţie de tipul de produs, indicaţiile menţionate la art. 68 alin. (3) lit. g) şi k) sa figureze pe eticheta produsului.
  (2) Se admite ca indicaţiile prevăzute la art. 68 alin. (3) lit. c), e), f), h), i), j) şi l) sa figureze pe o altă parte a ambalajului sau să facă obiectul unui prospect care însoţeşte produsul şi care este considerat parte integrantă a etichetei.


  Articolul 70

  Clasificarea, etichetarea şi ambalarea, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, nu se aplică transportului pe calea ferată, terestra, navigabila sau aeriană al produselor biocide.


  Articolul 71

  Autoritatea competenţa poate solicita proiecte sau modele ale ambalajelor, etichetelor şi prospectelor.


  Articolul 72

  Produsele biocide sunt plasate pe piaţa numai dacă au etichete în limba română.


  Capitolul XVII Date referitoare la fişele tehnice de securitate


  Articolul 73

  Responsabilii de plasarea pe piaţa a produsului biocid furnizează utilizatorilor profesionali, industriali, precum şi altor utilizatori fişa tehnica de securitate conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 92/2003.


  Capitolul XVIII Publicitate


  Articolul 74

  (1) Orice forma de publicitate pentru un produs biocid trebuie să fie însoţită de sintagma "Utilizaţi produsele biocide cu atenţie. Înaintea utilizării, cititi eticheta şi informaţiile referitoare la produs".
  (2) Sintagma menţionată la alin. (1) trebuie să se distinga clar de restul mesajului publicitar.


  Articolul 75

  (1) Difuzorii de publicitate pot înlocui cuvântul "Biocid" cu o descriere precisa a tipului de produs căruia i se face reclama, de exemplu: dezinfectant, produs de conservare a lemnului etc.
  (2) Publicitatea pentru produse biocide nu trebuie să se refere la produs într-o maniera care produce confuzie cu privire la riscurile cauzate de produs asupra omului sau mediului. Publicitatea pentru un produs biocid nu poate în nici un caz sa conţină sintagme de genul: "Produs biocid cu risc redus", "Netoxic", "Nu dauneaza sănătăţii" sau alte indicaţii similare.


  Capitolul XIX Controlul intoxicatiilor


  Articolul 76

  (1) În cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti se înfiinţează până la sfârşitul anului 2006 Centrul de Informare Toxicologica, centru specializat pentru primirea informaţiilor referitoare la produsele biocide plasate pe piaţa, inclusiv a informaţiilor privind compozitia chimica a acestor produse. Aceste informaţii se pun la dispoziţie în cazul suspiciunii de intoxicare cu un produs biocid şi sunt utilizate numai în scop medical pentru măsuri preventive şi curative, în special în urgente.
  (2) Centrul de Informare Toxicologica ia măsuri ca aceste informaţii să îşi menţină caracterul confidenţial şi sa nu fie utilizate în alte scopuri.


  Capitolul XX Contravenţii şi sancţiuni


  Articolul 77

  Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de persoanele fizice sau juridice autorizate sa desfăşoare activităţi comerciale cu produse biocide:
  a) declararea de date nereale, incomplete sau inexacte despre produsele biocide;
  b) neprezentarea fişelor tehnice de securitate sau prezentarea lor cu date incomplete ori gresite;
  c) clasificarea, ambalarea şi etichetarea gresita a produselor biocide;
  d) necomunicarea la termen către autoritatea competentă a notificării produselor biocide comercializate, în vederea inventarierii la nivel naţional;
  e) plasarea pe piaţa a produselor biocide ale căror acte administrative au fost anulate;
  f) încălcarea prevederilor prezentei hotărâri prin oricare alte fapte decât cele prevăzute la lit. a)-e).


  Articolul 78

  (1) Fapta prevăzută la art. 77 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 8.000 lei (RON), precum şi cu retragerea autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor comerciale.
  (2) Faptele prevăzute la art. 77 lit. b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 5.500 lei (RON).
  (3) Fapta prevăzută la art. 77 lit. d) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON) şi cu anularea actului administrativ pe baza căruia produsul biocid a fost plasat pe piaţa.
  (4) Fapta prevăzută la art. 77 lit. e) se sancţionează cu amendă de 20.000 lei (RON).
  (5) Fapta prevăzută la art. 77 lit. f) se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 6.000 lei (RON).


  Articolul 79

  (1) Săvârşirea repetată a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 77 sau neîndeplinirea măsurilor de remediere stabilite de autoritatea competentă se sancţionează cu dublul amenzii contravenţionale maxime prevăzute pentru contravenţia respectiva.
  (2) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat anual prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 80

  Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 77 şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de personalul împuternicit de autoritatea competentă.


  Articolul 81

  Dacă personalul împuternicit să aplice sancţiunea contravenţională apreciază ca fapta întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni va sesiza organul de urmărire penală competent.


  Articolul 82

  Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute în prezentul capitol se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul XXI Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 83

  "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide", "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut", "Lista substanţelor de baza aprobate de Comunitatea Europeană", cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substanţelor active şi ale produselor biocide, testele necesare şi metodologia de evaluare a dosarelor produselor biocide noi în vederea autorizării şi pentru recunoaşterea mutuala a autorizaţiilor se aproba prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi constituie parte componenta a normelor metodologice privind aplicarea prezentei hotărâri.


  Articolul 84

  (1) Autoritatea competenţa înfiinţează până la sfârşitul anului 2006 un sistem de supraveghere şi inspecţie cu privire la respectarea condiţiilor de plasare pe piaţa şi comercializare a produselor biocide.
  (2) Autoritatea competenţa prezintă începând cu data de 30 noiembrie 2009, la fiecare 3 ani, cel mai târziu până la data de 30 noiembrie, un raport Comisiei Europene cu privire la rezultatele acţiunilor de inspecţie din anii anteriori, precum şi informaţii privind cazurile de intoxicari cu produse biocide.


  Articolul 85

  (1) Autoritatea competenţa realizează inventarierea la nivel naţional a tuturor produselor biocide, asa cum sunt definite în cuprinsul prezentei hotărâri, care sunt plasate deja pe piaţa. Inventarierea produselor biocide se finalizează până la data de 31 iulie 2006.
  (2) Fiecare persoana juridică producător şi importator are obligaţia sa notifice în scris la Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide, până la data de 31 decembrie 2005, produsele biocide pe care le produc sau le comercializează. Formularul de notificare cuprinzând informaţiile necesare pentru întocmirea Registrului naţional al produselor biocide este prevăzut în anexa nr. 5.
  (3) Autoritatea competenţa întocmeşte şi administrează baza de date electronică pentru Registrul naţional al produselor biocide inventariate la nivel naţional, pe baza informaţiilor date de producătorii sau importatorii de produse biocide.
  (4) Formularele de notificare a produselor biocide sunt arhivate timp de 10 ani.


  Articolul 86

  Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor participa alături de Ministerul Sănătăţii la inventarierea produselor biocide.


  Articolul 87

  Autoritatea competenţa, în procesul de inventariere, are dreptul sa revizuiasca şi sa anuleze actele administrative, indiferent de emitentul acestora, pe baza cărora produsele biocide au fost plasate pe piaţa. Anularea actelor administrative se face prin reevaluarea produsului biocid din punct de vedere al substanţelor active din compozitia lui, în urma informaţiilor transmise prin formularul de notificare, comparativ cu listele prevăzute în anexele nr. 1-4.


  Articolul 88

  (1) Se anulează actele administrative pe baza cărora produsele biocide au fost plasate pe piaţa, pentru produsele biocide care conţin substanţe active menţionate în anexa nr. 1.
  (2) Se anulează actele administrative pe baza cărora produsele biocide au fost plasate pe piaţa, pentru produsele biocide ale căror substanţe active nu sunt menţionate în anexa nr. 3.
  (3) Se anulează actele administrative pe baza cărora produsele biocide au fost plasate pe piaţa, pentru produsele biocide ce conţin substanţe active care nu sunt incluse în tipul/tipurile de produs biocid menţionat în anexa nr. 4.
  (4) Se anulează actele administrative pe baza cărora produsele biocide au fost plasate pe piaţa, pentru produsele biocide prevăzute la art. 25 alin. (1).


  Articolul 89

  (1) În termen de 30 de zile de la definitivarea procesului de inventariere, autoritatea competentă publică lista cu produsele biocide ale căror acte administrative au fost anulate şi care nu se mai comercializează, precum şi lista cu produsele biocide ale căror acte administrative au fost menţinute.
  (2) Autorităţile desemnate în domeniul inspecţiei iau măsurile necesare pentru ca produsele biocide ale căror acte administrative au fost anulate sa nu mai fie comercializate şi utilizate începând cu data de 1 septembrie 2006.
  (3) Autorităţile prevăzute la alin. (2) sunt:
  a) direcţiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătăţii sau ministerele cu reţea proprie de sănătate publică;
  b) persoanele abilitate din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, precum şi persoanele abilitate din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu;
  c) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor sau ministerele cu reţea sanitară veterinara proprie.


  Articolul 90

  (1) Listele cu substantele active existente sunt prevăzute în cuprinsul anexelor după cum urmează:
  a) Lista cu substantele active existente şi care în programul de revizuire nu intră în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide" sau "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut" sau "Lista substanţelor de baza aprobate de Comunitatea Europeană" este prevăzută în anexa nr. 1;
  b) Lista cu substantele active existente, identificate în Comunitatea Europeană, este prevăzută în anexa nr. 3;
  c) Lista cu substantele active existente şi incluse în tipul/tipurile de produs biocid, care intră în programul de revizuire în Comunitatea Europeană, este prevăzută în anexa nr. 4.
  (2) Tipurile de produse biocide şi descrierea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 91

  În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea competentă elaborează norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Ordinul comun se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 92

  În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionarii obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, şi a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piaţa a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima data şi destinate utilizării ori consumului uman, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 857/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 8 iulie 2004, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti este singurul organism abilitat pentru derularea procedurii de plasare pe piaţa a substanţelor şi produselor biocide, prevăzute la poziţiile nr. 5, 7 şi 11 din anexa nr. 1 la procedurile cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 117/2002.


  Articolul 93

  Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi se actualizează, conform progresului tehnic, prin ordin al ministrului sănătăţii.
  ------------ Notă *) Anexele nr. 1-5 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.


  Articolul 94

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 92, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a art. 12, 13, a art. 14 alin. (1) şi (4), a art. 15-17, 19-22, 24, 26, 27, a art. 29 lit. a) şi b), a art. 30, 33-37, 39, 40, 41, 43, 44, 46-54, 58-60, care intră în vigoare la data aderării României la Comunitatea Europeană.
  Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 98/8/CE privind plasarea pe piaţa a produselor biocide, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 123 din 24 aprilie 1998, pag. 1, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul nr. 1.882/2003/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 284 din 31 octombrie 2003.
  Prevederile anexelor I, IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB şi VI la Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 98/8/CE vor fi preluate integral prin actul normativ prevăzut la art. 83.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Mircea Cinteza
  p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Attila Korodi,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Mugur Craciun,
  secretar de stat
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocanea,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Mara Rimniceanu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 18 august 2005.
  Nr. 956.


  Anexa 1
  Lista cu substantele active existente şi care în programul de revizuire nu intră în "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană admise în componenta produselor biocide" sau "Lista substanţelor active aprobate de Comunitatea Europeană admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut" sau "Lista substanţelor de baza aprobate de Comunitatea Europeană"
  Numele substanţei (EINECS şi/sau alte denumiri) Număr CE Număr CAS
  Ergocalciferol/Vitamin D2 200-014-9 50-14-6
  Lactic acid 200-018-0 50-21-5
  Clofenotane/DDT 200-024-3 50-29-3
  Ascorbic acid 200-066-2 50-81-7
  2,4-dinitrophenol 200-087-7 51-28-5
  2-imidazol-4-ylethylamine 200-100-6 51-45-6
  Trichlorfon 200-149-3 52-68-6
  Sodium salicylate 200-198-0 54-21-7
  Fenthion 200-231-9 55-38-9
  Glycerol trinitrate 200-240-8 55-63-0
  Tributyltin acetate 200-269-6 56-36-0
  Coumaphos 200-285-3 56-72-4
  Glycerol 200-289-5 56-81-5
  Chlorhexidine diacetate 200-302-4 56-95-1
  Allyl isothiocyanate 200-309-2 57-06-7
  Cetrimonium bromide/Hexadecyltrimethylammonium bromide 200-311-3 57-09-0
  Urea 200-315-5 57-13-6
  Strychnine 200-319-7 57-24-9
  Propane-1,2-diol 200-338-0 57-55-6
  Caffeine 200-362-1 58-08-2
  Sulfaquinoxaline 200-423-2 59-40-5
  2-phenylethanol 200-456-2 60-12-8
  Methylthioninium chloride 200-515-2 61-73-4
  Thiourea 200-543-5 62-56-6
  Carbaryl 200-555-0 63-25-2
  Acetic acid 200-580-7 64-19-7
  Chloroform/Trichloromethane 200-663-8 67-66-3
  Colecalciferol 200-673-2 67-97-0
  Hexachlorophene 200-733-8 70-30-4
  Butan-1-ol 200-751-6 71-36-3
  Methoxychlor 200-779-9 72-43-5
  Bromomethane/Methyl bromide 200-813-2 74-83-9
  Hydrogen cyanide 200-821-6 74-90-8
  Metaldehyde 200-836-8 9002-91-9
  Carbon disulfide 200-843-6 75-15-0
  Iodoform/Triiodomethane 200-874-5 75-47-8
  Terţ-butyl hydroperoxide 200-915-7 75-91-2
  Trichloronitromethane 200-930-9 76-06-2
  Bornan-2-one/Campher 200-945-0 76-22-2
  (3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c- dodecahydro-2,10-dimethoxy-3,8,11a,11c-tetramethyldibenzo[de,g] chromene-1,5,11-trione/Quassin 200-985-9 76-78-8
  3,beta-hydroxyurs-12-en-28-oic acid/Ursolic acid 201-034-0 77-52-1
  1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid 201-072-8 77-95-2
  2-methylpropan-1-ol 201-148-0 78-83-1
  Propionic acid 201-176-3 79-09-4
  Chloroacetic acid 201-178-4 79-11-8
  p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6
  Pin-2(3)-ene 201-291-9 80-56-8
  Sennoside A 201-339-9 81-27-6
  Coumachlor 201-378-1 81-82-3
  Ethyl quinine carbonate 201-500-3 83-75-0
  (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9- dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-one/Rotenone 201-501-9 83-79-4
  Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2
  Salicylanilide 201-727-8 87-17-2
  (+)-tartaric acid 201-766-0 87-69-4
  Pentachlorophenol 201-778-6 87-86-5
  2,4,6-trichlorophenol 201-795-9 88-06-2
  Menthol 201-939-0 89-78-1
  Isopulegol 201-940-6 89-79-2
  Thymol 201-944-8 89-83-8
  Guaiacol/2-methoxyphenol 201-964-7 90-05-1
  Propyl 4-hydroxybenzoate 202-307-7 94-13-3
  Butyl 4-hydroxybenzoate 202-318-7 94-26-8
  Dibenzoyl peroxide 202-327-6 94-36-0
  2-ethylhexane-1,3-diol 202-377-9 94-96-2
  Benzotriazole 202-394-1 95-14-7
  3-chloropropane-1,2-diol 202-492-4 96-24-2
  Eugenol 202-589-1 97-53-0
  Allantoin 202-592-8 97-59-6
  Methyl 4-hydroxybenzoate 202-785-7 99-76-3
  Benzyl alcohol 202-859-9 100-51-6
  2,2'-[(1,1,3-trimethylpropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4,4,6-trimethyl -1,3,2-dioxaborinane] 202-899-7 100-89-0
  Methenamine/Hexamethylenetetramine 202-905-8 100-97-0
  Chlorpropham 202-925-7 101-21-3
  1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol 203-041-4 102-60-3
  2,2',2''-nitrilotriethanol 203-049-8 102-71-6
  Chlorphenesin 203-192-6 104-29-0
  Anethole 203-205-5 104-46-1
  Cinnamaldehyde/3-phenyl-propen-2-al 203-213-9 104-55-2
  2-ethylhexan-1-ol/Isooctanol 203-234-3 104-76-7
  Citronellol 203-375-0 106-22-9
  Citronellal 203-376-6 106-23-0
  Ethylendiamine 203-468-6 107-15-3
  Chloro-acetaldehyde 203-472-8 107-20-0
  Ethane-1,2-diol 203-473-3 107-21-1
  Methyl formate 203-481-7 107-31-3
  Butane-1,3-diol 203-529-7 107-88-0
  Vinyl acetate 203-545-4 108-05-4
  Acetic anhydride 203-564-8 10824-7
  Resorcinol 203-585-2 108-46-3
  Cyanuric acid 203-618-0 108-80-5
  Phenol 203-632-7 108-95-2
  Ethyl formate 203-721-0 109-94-4
  Succinic acid 203-740-4 110-15-6
  Pyridine 203-809-9 110-86-1
  Morpholine 203-815-1 110-91-8
  2-Butoxyethanol 203-905-0 111-76-2
  Cetrimonium chloride/Hexadecyl-trimethylammoniumchloride 203-928-6 112-02-7
  2,2'-(ethylenedioxy)diethanol/Triethylene-glycol 203-953-2 112-27-6
  Undec-10-enoic acid 203-965-8 112-38-9
  Oleic acid 204-007-1 112-80-1
  (Z)-docos-13-enoic acid 204-011-3 112-86-7
  Endosulfan 204-079-4 115-29-7
  1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl thiocyanatoacetate 204-081-5 115-31-1
  Dicofol 204-082-0 115-32-2
  Linalyl acetate 204-116-4 115-95-7
  3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone 204-187-1 117-39-5
  Methyl salicylate 204-317-7 119-36-8
  Ethyl 4-hydroxybenzoate 204-399-4 120-47-8
  Piperonal 204-409-7 120-57-0
  Indole 204-420-7 120-72-9
  3-(but-2-enyl)-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl2,2-dimethyl-3-(3- methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate/Cinerin II 204-454-2 121-20-0
  2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl[1R-[1.alpha.[S* (Z)],3.-beta.]]-chrysanthemate/Pyrethrin I 204-455-8 121-21-1
  2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl[1R-[1.alpha.(S* (Z)](3.-beta.)-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-enyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate/Pyrethrin II 204-462-6 121-29-9
  5-nitrothiazol-2-ylamine 204-490-9 121-66-4
  Cetalkonium chloride 204-526-3 122-18-9
  Benzyldimethyl(octadecyl)ammonium chloride 204-527-9 122-19-0
  Simazine 204-535-2 122-34-9
  Propham 204-542-0 122-42-9
  4-Phenylbutanone 204-555-1 122-57-6
  2-Ethylhexanal 204-596-5 123-05-7
  Pyridazine-3,6-diol/Maleic hydrazide 204-619-9 123-33-1
  Adipic acid 204-673-3 124-04-9
  Dodecylamine/Laurylamine 204-690-6 124-22-1
  Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 204-712-4 124-76-5
  Sodium acetate 204-823-8 127-09-3
  Sodium N-chlorobenzenesulphonamide 204-847-9 127-52-6
  Bis(2,3,3,3-tetrachloropropyl)ether 204-870-4 127-90-2
  N-bromosuccinimide 204-877-2 128-08-5
  N-chlorosuccinimide 204-878-8 128-09-6
  2,6-di-terţ-butyl-p-cresol 204-881-4 128-37-0
  Dimethyl phthalate 205-011-6 131-11-3
  2,4-Dichloro-3,5-xylenol 205-109-9 133-53-9
  Bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate 205-137-1 134-31-6
  Dipropyl pyridine-2,5-dicarboxylate 205-245-9 136-45-8
  Zinc bis(2-ethylhexanoate) 205-251-1 136-53-8
  6-methylbenzotriazole 205-265-8 136-85-6
  Sodium propionate 205-290-4 137-40-6
  Dipentene 205-341-0 138-86-3
  Benzododecinium chloride 205-351-5 139-07-1
  Miristalkonium chloride 205-352-0 139-08-2
  Nitrilo triacetic acid 205-355-7 139-13-9
  p-tolyl acetate 205-413-1 140-39-6
  Sodium formate 205-488-0 141-53-7
  2,3-dihydroxypropyl laurate 205-526-6 142-18-7
  Hexanoic acid 205-550-7 142-62-1
  Lauric acid 205-582-1 143-07-7
  Potassium oleate 205-590-5 143-18-0
  Oxalic acid 205-634-3 144-62-7
  Quinolin-8-ol 205-711-1 148-24-3
  Monuron 205-766-1 150-68-5
  Rutoside 205-814-1 153-18-4
  Glyoxylic acid 206-058-5 298-12-4
  Fenchlorphos 206-082-6 299-84-3
  5-chlorosalicylic acid 206-283-9 321-14-2
  Potassium thiocyanate 206-370-1 333-20-0
  Metronidazole 207-136-1 443-48-1
  Cineole 207-431-5 470-82-6
  7,8-dihydroxycoumarin 207-632-8 486-35-1
  Sodium carbonate 207-838-8 497-19-8
  Carvacrol 207-889-6 499-75-2
  6.beta.-acetoxy-3beta(.beta.-D-glucopyranosyloxy)-8,14- dihydroxybufa-4,20,22-trienolide/Scilliroside 208-077-4 507-60-8
  Barium carbonate 208-167-3 513-77-9
  3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione 208-293-9 520-45-6
  Osalmid 208-385-9 526-18-1
  2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone 208-484-7 530-55-2
  Acridine-3,6-diamine dihydrochloride 208-515-4 531-73-7
  Trisodium hydrogendicarbonate/Sodium sesquicarbonate 208-580-9 533-96-0
  Silver carbonate 208-590-3 534-16-7
  Crimidine 208-622-6 535-89-7
  Calcium diformate 208-863-7 544-17-2
  Myristic acid 208-875-2 544-63-8
  1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one 208-912-2 546-80-5
  1,3,4,6,8,13-hexahydroxy-10,11-dimethylphenanthro[1,10,9,8-opqra] perylene-7,14-dione/Hypericum perforatum 208-941-0 548-04-9
  [4-[4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene]dimethylammonium chloride 208-953-6 548-62-9
  Zinc dibenzoate pg. 4 209-047-3 553-72-0
  Methyl isothiocyanate 209-132-5 556-61-6
  4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride 209-321-2 569-61-9
  [4-[alpha-[4-(dimethylamino)phenyl]benzylidene]cyclohexa-2,5-dien- 1-ylidene]dimethylammonium chloride/Malachite green chloride] 209-322-8 569-64-2
  Potassium benzoate 209-481-3 582-25-2
  Sodium 3-(p-anilmophenylazo)benzenesulphonate/Metanil yellow 209-608-2 587-98-4
  DL-lactic acid 209-954-4 598-82-3
  BHC or HCH/Hexachlorocyclohexane 210-168-9 608-73-1
  DL-malic acid 210-514-9 617-48-1
  N-(hydroxymethyl)acetamide 210-897-2 625-51-4
  Succinaldehyde 211-333-8 638-37-9
  2-fluoroacetamide 211-363-1 640-19-7
  2-hydroxyethanesulphonic acid, compound with 4,4'-[hexane-1,6- diylbis(oxy)]bis[benzenecarboxamidine] (2:1) 211-533-5 659-40-5
  Tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran 211-797-1 696-59-3
  N-[(dichlorofluoromethyl)thio]phthalimide 211-952-3 719-96-0
  Proflavine hydrochloride 213-459-9 952-23-8
  N'1-quinoxalin-2-ylsulphanilamide, sodium salt 213-526-2 967-80-6
  Norbormide 213-589-6 991-42-4
  (hydroxymethyl)urea 213-674-8 1000-82-4
  Dodecyltrimethylammonium bromide 214-290-3 1119-94-4
  Xylenol 215-089-3 1300-71-6
  Bentonite 215-108-5 1302-78-9
  Potassium hydroxide 215-181-3 1310-58-3
  Sodium hydroxide 215-185-5 1310-73-2
  Silicic acid, potassium salt/Potassium silicate 215-199-1 1312-76-1
  Trimanganese tetraoxide 215-264-5 1317-35-7
  Cresol 215-293-2 1319-77-3
  Aluminum chloride, basic 215-477-2 1327-41-9
  Dicopper chloride trihydroxide 215-572-9 1332-65-6
  Sodium hydrogendifluoride 215-608-3 1333-83-1
  Naphthenic acids, copper salts 215-657-0 1338-02-9
  Ammonium hydrogendifluoride 215-676-7 1341-49-7
  Silicic acid, sodium salt 215-687-4 1344-09-8
  Copper(II) chloride 215-704-5 1344-67-8
  N,N''-bis(2-ethylhexyl)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradecanediamidine dihydrochloride 216-994-6 1715-30-6
  Ethacridine lactate 217-408-1 1837-57-6
  4,4'-(2-ethyl-2-nitropropane-1,3-diyl)bismorpholine 217-450-0 1854-23-5
  Dodecylammonium acetate 217-956-1 2016-56-0
  Allyl propyl disulphide 218-550-7 2179-59-1
  Didecyldimethylammonium bromide 219-234-1 2390-68-3
  Bis[[4-[4-(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1- ylidene]dimethylammonium] oxalate, dioxalate 219-441-7 2437-29-8
  Dodine 219-459-5 2439-10-3
  2,2'-[methylenebis(oxy)]bisethanol 219-891-4 2565-36-8
  Phenthoate 219-997-0 2597-03-7
  2,2'-[(1-methylpropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4-methyl-1,3,2- dioxaborinane] 220-198-4 2665-13-6
  2-Amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone 220-529-2 2797-51-5
  2-chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide 220-598-9 2832-19-1
  Dodecylethyldimethylammonium ethyl sulphate 221-108-6 3006-13-1
  Sodium 2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate 221-416-0 3088-31-1
  4-isopropyl-m-cresol 221-761-7 3228-02-2
  Copper dinitrate 221-838-5 3251-23-8
  Temephos 222-191-1 3383-96-8
  Thuj-4(10)-ene 222-212-4 3387-41-5
  Chlorhexidine dihydrochloride 223-026-6 3697-42-5
  Denatonium benzoate 223-095-2 3734-33-6
  Hexahydro-1,3,5-tris(3-methoxypropyl)-1,3,5-triazine 223-563-6 3960-05-2
  4-oxo-4-[(tributylstannyl)oxy]but-2-enoic acid/Tributyltin maleate 223-701-5 4027-18-3
  N-ethylheptadecafluorooctanesulphonamide 223-980-3 4151-50-2
  Isobutyl 4-hydroxybenzoate/Isobutyl parabene 224-208-8 4247-02-3
  Tributylstannyl salicylate/Tributyltin salicylate 224-397-7 4342-30-7
  Tributylstannyl benzoate/Tributyltin benzoate 224-399-8 4342-36-3
  Sodium 1-(3,4-dihydro-6-methyl-2,4-dioxo-2H-pyran-3-ylidene) ethanolate 224-580-1 4418-26-2
  Diethylammonium salicylate 224-586-4 4419-92-5
  Dimethyl dicarbonate 224-859-8 4525-33-1
  Farnesol 225-004-1 4602-84-0
  Octylphosphonic acid 225-218-5 4724-48-5
  Sodium 4-(methoxycarbonyl)phenolate 225-714-1 5026-62-0
  Sulphamidic acid 226-218-8 5329-14-6
  Citral 226-394-6 5392-40-5
  1-benzyl-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane chloride 226-445-2 5400-93-1
  Dimethyldioctylammonium chloride 226-901-0 5538-94-3
  N-dodecylpropane-1,3-diamine 226-902-6 5538-95-4
  4-methoxybenzene-1,3-diamine sulphate 228-290-6 6219-67-6
  Dodicin 229-930-7 6843-97-6
  Malic acid 230-022-8 6915-15-7
  (Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine 230-528-9 7173-62-8
  Benzyldodecyldimethylammonium bromide 230-698-4 7281-04-1
  Boron 231-151-2 7440-42-8
  Zinc 231-175-3 7440-66-6
  Dithallium sulphate 231-201-3 7446-18-6
  Quinine monohydrochloride dihydrate 231-437-7 6119-47-7
  Trisodium orthophosphate (TSP) 231-509-8 7601-54-9
  Sodium nitrite 231-555-9 7632-00-0
  Sodium peroxometaborate/Sodium perborate hydrate 231-556-4 7632-04-4
  Hydrogen fluoride 231-634-8 7664-39-3
  Ammonia, anhydrous 231-635-3 7664-41-7
  Sulphuric acid 231-639-5 7664-93-9
  Potassium iodide 231-659-4 7681-11-0
  Sodium hydrogensulphate 231-665-7 7681-38-1
  Sodium fluoride 231-667-8 7681-49-4
  Sulphur 231-722-6 7704-34-9
  Iron sulphate 231-753-5 7720-78-7
  Iron vitriol/Ferrous sulphate heptahydrate/Iron sulphate heptahydrate 231-753-5 7782-63-0
  Bromine 231-778-1 7726-95-6
  Dipotassium peroxodisulphate 231-781-8 7727-21-1
  Zinc sulphate heptahydrate 231-793-3 7446-20-0
  Copper chloride 231-842-9 7758-89-6
  Sodium thiosulphate pentahydrate 231-867-5 10102-17-7
  Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9
  Hexahydro-1,3,5-triethyl-1,3,5-triazine 231-924-4 7779-27-3
  Ammonium sulphate 231-984-1 7783-20-2
  Aluminium ammonium bis(sulphate) 232-055-3 7784-25-0
  Manganese sulphate 232-089-9 7785-87-7
  Manganese sulphate tetrahydrate 232-089-9 10101-68-5
  Iodine monochloride 232-236-7 7790-99-0
  Terpineol 232-268-1 8000-41-7
  Soyabean oil 232-274-4 8001-22-7
  Linseed oil 232-278-6 8001-26-1
  Corn oil 232-281-2 8001-30-7
  Coconut oil 232-282-8 8001-31-8
  Castor oil 232-293-8 8001-79-4
  Turpentine oil 232-350-7 8006-64-2
  Tar, pine/Pine wood tar 232-374-8 8011-48-1
  Beeswax 232-383-7 8012-89-3
  Paraffin oils 232-384-2 8012-95-1
  Oils avocado 232-428-0 8024-32-6
  Orange, sweet, ext. 232-433-8 8028-48-6
  White mineral oil (petroleum) 232-455-8 8042-47-5
  Saponins 232-462-6 8047-15-2
  Tall-oil rosin 232-484-6 8052-10-6
  Asphalt/Bitumen 232-490-9 8052-42-4
  Copals 232-527-9 9000-14-0
  Aluminium sulphate 233-135-0 10043-01-3
  Aluminium potassium bis(sulphate)/Alum 233-141-3 10043-67-1
  Disilver(1+) sulphate 233-653-7 10294-26-5
  Sodium metaphosphate 233-782-9 10361-03-2
  Resmethrin 233-940-7 10453-86-8
  N,N'-ethylenebis[N-acetylacetamide) 234-123-8 10543-57-4
  Tridecasodium hypochloritetetrakis(phosphate) 234-307-8 11084-85-8
  Natural boric acid 234-343-4 11113-50-1
  Sodium perborate tetrahydrate 234-390-0 10486-00-7
  Perboric acid, sodium salt 234-390-0 11138-47-9
  Naphthenic acids, zinc salts 234-409-2 12001-85-3
  [2H4]ammonium chloride 234-607-9 12015-14-4
  Dialuminium chloride pentahydroxide 234-933-1 12042-91-0
  Sodium toluenesulphonate 235-088-1 12068-03-0
  Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate 235-541-3 12267-73-1
  Maneb 235-654-8 12427-38-2
  N-(hydroxymethyl)formamide 235-938-1 13052-19-2
  2,3,5,6-tetrachloro-4-(methylsulphonyl)pyridine 236-035-5 13108-52-6
  Nifurpirinol 236-503-9 13411-16-0
  Titanium dioxide 236-675-5 13463-67-7
  Barium diboron tetraoxide 237-222-4 13701-59-2
  Lithium hypochlorite 237-558-1 13840-33-0
  Orthoboric acid, sodium salt 237-560-2 13840-56-7
  Zinc bis(diethyldithiocarbamate) 238-270-9 14324-55-1
  2,2'-oxybis[4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane] 238-749-2 14697-50-8
  Bis(8-hydroxyquinolyl) sulphate, monopotassium salt 239-133-6 15077-57-3
  Dibromopropionamide 239-153-5 15102-42-8
  Sodium perborate monohydrate 239-172-9 10332-33-9
  2,2'-methylenebis(6-bromo-4-chlorophenol) 239-446-8 15435-29-7
  Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3) 239-707-6 15630-89-4
  1-bromo-3-chloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione 240-230-0 16079-88-2
  (R)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propionic acid 240-539-0 16484-77-8
  Disodium hexafluorosilicate 240-934-8 16893-85-9
  Benomyl 241-775-7 17804-35-2
  O,O-diethyl O-5-phenylisoxazol-3-ylphosphorothioate 242-624-8 18854-01-8
  Methyl hydroxymethoxyacetate 243-271-2 19757-97-2
  2-butene-1,4-diyl bis(bromoacetate) 243-962-9 20679-58-7
  Tetrachlorvinphos 244-865-4 22248-79-9
  2-terţ-Butyl-4-methoxyphenol 246-563-8 25013-16-5
  Bis(hydroxymethyl)urea 246-679-9 25155-29-7
  2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol 246-807-3 25307-17-9
  3-(but-2-enyl)-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl 2,2-dimethyl-3-(2- methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate/Cinerin I 246-948-0 25402-06-6
  3-phenoxybenzyl 2-dimethyl-3-(methylpropenyl) cyclopropanecarboxylate/Phenothrin 247-404-5 26002-80-2
  5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one 247-500-7 26172-55-4
  Dodecylbenzenesulphonic acid 248-289-4 27176-87-0
  Lauric acid, monoester with glycerol 248-337-4 27215-38-9
  Zinc neodecanoate 248-370-4 27253-29-8
  Dodecyl(ethylbenzyl)dimethylammonium chloride 248-486-5 27479-28-3
  Lithium heptadecafluorooctanesulphonate 249-644-6 29457-72-5
  5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane 250-001-7 30007-47-7
  Decyldimethyloctylammonium chloride 251-035-5 32426-11-2
  2-(hydroxymethylamino)ethanol 251-974-0 34375-28-5
  N-[3-(dodecylamino)propyl]glycine 251-993-4 34395-72-7
  2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyldibenzofuran-1,3(2H,9bH)- dione, monosodium salt 252-204-6 34769-44-3
  Sodium 4-ethoxycarbonylphenoxide 252-487-6 35285-68-8
  Sodium 4-propoxycarbonylphenoxide 252-488-1 35285-69-9
  Benzyldimethyloleylammonium chloride 253-363-4 37139-99-4
  2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid 253-733-5 37971-36-1
  4-methoxy-m-phenylenediammonium sulphate 254-323-9 39156-41-7
  N,N''-methylenebis [N'-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4- yl]urea] 254-372-6 39236-46-9
  Dinocap 254-408-0 39300-45-3
  Isopropyl (2E,4E)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate/ Methoprene 254-993-2 40596-69-8
  (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl(1R-cis)- 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate 257-144-4 51348-90-4
  Cyano (3-phenoxybenzyl)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate/ Fenvalerate 257-326-3 51630-58-1
  bis(2-ethylhexanoato-O)-.mu.-oxodizinc 259-049-3 54262-78-11- ethynyl-2-methylpent-2-enyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl) cyclopropanecarboxylate/Empenthrin 259-154-4 54406-48-3
  [2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methanol 260-097-2 56289-76-0
  2-ethoxyethyl bromoacetate 260-240-9 56521-73-4
  N-octyl-N'-[2-(octylamino)ethyl]ethylenediamine 260-725-5 57413-95-3
  1,2-benzisothiazol-3(2H)one, sodium salt 261-184-8 58249-25-5
  Azaconazole 262-102-3 60207-31-0
  N,N-bis(2-hydroxyethyl)undec-10-enamide 262-114-9 60239-68-1
  2-chloro-3-(phenylsulphonyl)acrylonitrile 262-395-8 60736-58-5
  [1,1'-Biphenyl]-2-ol, chlorinated 262-974-5 61788-42-9
  Amines, coco alkyl 262-977-1 61788-46-3
  Quaternary ammonium compounds, (hydrogenated tallow alkyl) trimethyl, chlorides 263-005-9 61788-78-1
  Quaternary ammonium compounds, coco alkyltrimethyl, chlorides 263-038-9 61789-18-2
  Quaternary ammonium compounds, benzylcoco alkylbis (hydroxyethyl), chlorides 263-078-7 61789-68-2
  Quaternary ammonium compounds, benzylcoco alkyldimethyl, chlorides 263-080-8 61789-71-7
  Quaternary ammonium compounds, dicocoalkyl dimethyl, chlorides 263-087-6 61789-77-3
  Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow alkyl) dimethyl, chlorides 263-090-2 61789-80-8
  Quaternary ammonium compounds, trimethylsoya alkyl, chlorides 263-134-0 61790-41-8
  Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs 263-163-9 61791-31-9
  1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs 263-171-2 61791-39-7
  Imidazolium compounds, 1-benzyl-4,5-dihydro-1-(hydroxyethyl)-2- norcocoalkyl, chlorides 263-185-9 61791-52-4
  Amines, N-tallow alkyldipropylenetri- 263-191-1 61791-57-9
  Amines, N-coco alkyltrimethylenedi- 263-195-3 61791-63-7
  Amines, N-coco alkyltrimethylenedi-, acetates 263-196-9 61791-64-8
  Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides 264-151-6 63449-41-2
  Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic 265-098-1 64741-97-5
  Distillates (petroleum), hydrotreated light 265-149-8 64742-47-8
  N-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-hydroxy-1,3-dimethyl- 2,4-dioxopyrimidine-5-carboxamide 265-732-7 65400-98-8
  ●alpha.-cyano-3-phenoxybenzyl [1R-[1.alpha.(S*),3.alpha.]]-3-(2,2- dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 265-898-0 65731-84-2
  Tar acids, coal 266-019-3 65996-85-2
  Glass powder 266-046-0 65997-17-3
  Betaines. C12-C14-alkyl dimethyl 266-368-1 66455-29-6
  ●alpha.-cyano-3-phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(1,2,2,2- tetrabromoethyl)cyclopropanecarboxylate/Tralomethrin 266-493-1 66841-25-6
  2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl) acetamide 266-583-0 67129-08-2
  N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1- carboxamide 266-994-5 67747-09-5
  Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters 267-015-4 67762-38-3
  ●alpha-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1- enyl)-2,2-dimethyl cyclopropanecarboxylate/Cyhalothrin 268-450-2 68085-85-8
  Dodecylethyldimethylammonium bromide/Laudacit 269-249-2 68207-00-1
  Quaternary ammonium compounds, di-C6-12-alkyldimethyl, chlorides 269-925-7 68391-06-0
  Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts 270-115-0 68411-30-3
  Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-16-alkyldimethyl, chlorides 270-324-7 68424-84-0
  Betaines, coco alkyldimethyl 270-329-4 68424-94-2
  1-Propanaminium, 3-amino-N,N,N-trimethyl-, N-C12-18 acyl derivs., Me sulfates 271-063-1 68514-93-2
  Amides, coco, N,N-bis(2-hydroxyethyl) 271-657-0 68603-42-9
  Quaternary ammonium compounds, (oxydi-2,1-ethanediyl)bis [coco alkyldimethyl, dichlorides 271-761-6 68607-28-3
  9-Octadecenoic acid (Z)-, sulfonated, potassium salts 271-843-1 68609-93-8
  Urea, reaction products with formaldehyde 271-898-1 68611-64-3
  Imidazolium compounds, 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1- (carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl, hydroxides, sodium salts 272-043-5 68650-39-5
  bis(tetraamminecopper) carbonatedihydroxide 272-415-7 68833-88-5
  1-hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-one, compound with 2-aminoethanol (1:1) 272-574-2 68890-66-4
  Amines, N-tallowalkyl trimethylenedi-, diacetates 272-786-5 68911-78-4
  Quassia, ext. 272-809-9 68915-32-2
  Fatty acids, C8-10 273-086-2 68937-75-7
  Sulfuric acid, mono-C12-18-alky] esters, sodium salts 273-257-1 68955-19-1
  Quaternary ammonium compounds, C12-18-alkyl[(ethylphenyl)methyl] dimethyl, chlorides 273-318-2 68956-79-6
  Didecylmethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 273-403-4 68959-20-6
  Quaternary ammonium compounds, benzyl-C10-16-alkyldimethyl, chlorides 273-544-1 68989-00-4
  Quaternary ammonium compounds, di-C8-18-alkyldimethyl, chlorides 277-453-8 73398-64-8
  1-[hydroxymethy])amino)propan-2-ol 278-534-0 76733-35-2
  Dihydrogen bis[monoperoxyphthalato(2-)-O1,OO1] magnesate(2-) 279-013-0 78948-87-5
  (2-Butoxyethoxy)methanol 281-648-3 84000-92-0
  Zinc, isodecanoate isononanoate complexes, basic 282-786-7 84418-73-5
  Juniper, Juniperus communis. ext. 283-268-3 84603-69-0
  Laurus nobilis, ext. 283-272-5 84603-73-6
  Rosemary, ext. 283-291-9 84604-14-8
  Eucalyptus globulus, ext. 283-406-2 84625-32-1
  Cinnamomum zeylanicum, ext. 283-479-0 84649-98-9
  Lavender, Lavandula angustifolia angustifolia, ext. 283-994-0 84776-65-8
  Thyme, Thymus serpyllum, ext. 284-023-3 84776-98-7
  Formaldehyde, reaction products with diethylene glycol 284-062-6 84777-35-5
  Formamide, reaction products with formaldehyde 284-064-7 84777-37-7
  Glycine, N-(3-aminopropyl)-, N'-C10-16-alkyl derivs. 284-065-2 84777-38-8
  Lemon, ext. 284-515-8 84929-31-7
  Thyme, Thymus vulgaris, ext. 284-535-7 84929-51-1
  Clove, ext. 284-638-7 84961-50-2
  Formaldehyde, reaction products with propylene glycol 286-695-3 85338-22-3
  [R-(Z)]-3-[(12-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl)amino] propyltrimethylammoniummethyl sulphate 287-462-9 85508-38-9
  Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derives. 287-494-3 85536-14-7
  Guanidine, N,N''-1,3-propanediylbis-, N-coco alkyl derivs., diacetates 288-198-7 85681-60-3
  Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, sodium salts 288-330-3 85711-69-9
  Cymbopogon nardus, ext. 289-753-6 89998-15-2
  Lavender, Lavandula angustifolia, ext. 289-995-2 90063-37-9
  Litsea cubeba, ext. 290-018-7 90063-59-5
  Mentha arvensis, ext. 290-058-5 90063-97-1
  Pelargonium graveolens, ext. 290-140-0 90082-51-2
  Benzenesulfonic acid, mono-C10-14-alkyl derivs., compds. with Me 1Hbenzimidazol-2-ylcarbamate 290-651-9 90194-41-5
  Copper, EDTA-complexes 290-989-7 90294-99-8
  Formaldehyde, reaction products with propanolamine 291-325-9 90387-52-3
  Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, bromides 293-522-5 91080-29-4
  Fir, Abies sibirica, ext. 294-351-9 91697-89-1
  Amines, N-(3-aminopropyl)-N'-coco alkyltrimethylenedi-, monoacrylated 294-702-6 91745-32-3
  Cymbopogon winterianus, ext. 294-954-7 91771-61-8
  Lemongrass (Cymbopogon flexuosus) 295-161-9 91844-92-7
  White mineral oil (petroleum), light 295-550-3 92062-35-6
  N-[3-(dodecylamino)propyl]glycine hydrochloride 298-216-5 93778-80-4
  Bis(2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-1,3(2H,9bH)- dibenzofurandionato-O2,O3)copper 304-149-6 94246-73-8
  Citrus, ext 304-454-3 94266-47-4
  Trimethyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]propylammonium methyl sulphate 304-990-8 94313-91-4
  Peppermint, American, ext. 308-770-2 98306-02-6
  Natural lemon juice (filtered) 310-127-6 999999-99-4
  Hedera helix 310-127-6 999999-99-4
  Onion Oil 310-127-6 999999-99-4
  Thuja occidentalis 310-127-6 999999-99-4
  Salvia officinalis 310-127-6 999999-99-4
  Hyssopus officinalis 310-127-6 999999-99-4
  Chrysanthemum vulgare 310-127-6 999999-99-4
  Artemisia absinthium 310-127-6 999999-99-4
  Achillea millefolium 310-127-6 999999-99-4
  Origanum vulgare 310-127-6 999999-99-4
  Majorana hortensis 310-127-6 999999-99-4
  Origanum majorano 310-127-6 999999-99-4
  Rosmarinus officinalis 310-127-6 999999-99-4
  Satureja hortensis 310-127-6 999999-99-4
  Uritica dioica 310-127-6 999999-99-4
  Aesculus hippocastanum 310-127-6 999999-99-4
  Symphytum officinale 310-127-6 999999-99-4
  Equisetum arvense 310-127-6 999999-99-4
  Sambucus nigra 310-127-6 999999-99-4
  (4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl) dimethylsilane 405-020-7 105024-66-6
  Lithium 3-oxo-1,2(2H)-benzisothiazol-2-ide 411-690-1 111337-53-2
  Tetrachlorodecaoxide complex 420-970-2 92047-76-2
  N-cyclohexyl-S,S-dioxobenzo[b]tiophene-2-carboxamide 423-990-1 149118-66-1
  Paraformaldehyde 30525-89-4
  Bromomyristyl isoquinoline 51808-87-8
  9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate 52417-22-8
  Chlorinated trisodium phosphate 56802-99-4
  (1S,2R,5S)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol 104870-56-6
  Denatonium Capsaicinate 192327-95-0
  Tris(N-cyclohexyldiazeniumdioxy)aluminium 312600-88-7
  Reaction product of essential oils and ozone în-situ (Open Air Factor (OAF))
  Silver zeolite A
  5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol
  Benzyl-lauryl-dimethyl-myristylammonium chloride/Lauryl-myristyl dimethyl benzyl ammonium chloride
  ((1,2-Ethanediylbis(carbamodithioato))(2-))manganese mixture with ((1,2-ethandiylbis(carbamodithioate))(2-)) zinc/Mancozeb Produs de protecţia plantelor 8018-01-7
  Chlorosulfamic acid Produs de protecţia plantelor 17172-27-9
  Ethyl (2E,4E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate/Hydroprene Produs de protecţia plantelor 41096-46-2
  N-(2-((2,6-Dimethyl)phenyl)amino)-2-oxoethyl)-N,N-diethyl benzenemethanaminiumsaccharide/Denatonium Saccharide Produs de protecţia plantelor 90823-38-4
  ●alpha.-(4-Chlorophenyl)-.alpha.-(1-cyclopropylethyl)-1H-1,2,4- triazole-1-ethanol/Cyproconazole Produs de protecţia plantelor 94361-06-5
  Aluminium sodium silicate-silver copper complex/Silver Copper Zeolite Produs de protecţia plantelor 130328-19-7
  N-Isononyl-N,N-dimethyl-N-decylammonium chloride Produs de protecţia plantelor 138698-36-9
  N-((6-Chloro-3-pyridinyl)methyl)-N'-cyano-N- methylethanimidamide/Acetamiprid Produs de protecţia plantelor 160430-64-8
  [1.alpha.(S*),3.alpha.]-(.alpha.)-Cyano-(3-phenoxyphenyl) methyl 3- (2,2-dichloroethenyl)-2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimenthylcyclopropanecarboxylate Produs de protecţia plantelor
  Butoxy polypropylene glycol Polimer 9003-13-8
  Polydimethylsiloxane Polimer 9016-00-6
  Polymer of N,N,N,N-tetramethyl-ethane-1,2-diamine and (chloromethyl)-oxirane Polimer 25988-98-1
  Polymer of N,N,N',N'-tetramethyl-1,6-hexanediainine and 1,6- dichlorohexane Polimer 27789-57-7
  Poly(hexamethylendimethylammonium chloride)/Poly [(dimethylimino)- 1,6-hexanediyl-chloride] Polimer 28728-61-2
  N,N-Didecyl(-N-methyl]-poly(oxyethyl)ammoniumpropionate/1- Decanaminium, N-decyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-, propanoate (salt) Polimer 107879-22-1
  Tributyltin coPolymer (TBT-coPolymer) Polimer
  Fat alcohol polyglycol ether Polimer
  Poly(vinyl chloride-co-isobutyl vinyl ether-co-N-vinyl, N'-dimethyl octyl bromide propyl diamine) Polimer
  Polyglycolpolyamine resin Polimer
  Alkylaryl polyether alcohol-iodine complex
  Iodine complex with ethylene-propylene block co-Polymer (pluronic)
  Iodine complex with poly alkylenglycol
  Iodine Resin/Polyiodide Anion resin
  Neem/Neem-Vital Ulei natural 5945-86-8
  Pinus pumilio oil Ulei natural 8000-26-8
  Cedarwood oil Ulei natural 8000-27-9
  Lavender oil Ulei natural 8000-28-0
  Citronella oil Ulei natural 8000-29-1
  Essential oil of eugenia caryophyllus Ulei natural 8000-34-8
  Geranium oil Ulei natural 8000-46-2
  Eucalyptus Oil Ulei natural 8000-48-4
  Orange oil Ulei natural 8000-57-9
  Pine oil Ulei natural 8002-09-3
  Black pepper oil Ulei natural 8006-82-4
  Peppermint oil Ulei natural 8006-90-4
  Lemongrass oil Ulei natural 8007-02-1
  Penny Royal Oil Ulei natural 8007-44-1
  Thyme oil Ulei natural 8007-46-3
  Coriander oil Ulei natural 8008-52-4
  Spearmint oil Ulei natural 8008-75-5
  Valeriana officinalis oil Ulei natural 8008-88-6
  Cajuput Oil Ulei natural 8008-98-8
  Juniperberry oil Ulei natural 8012-91-7
  Cypress Oil Ulei natural 8013-86-3
  Patchouli oil Ulei natural 8014-09-3
  Cumin Oil Ulei natural 8014-13-9
  Palmarosa oil Ulei natural 8014-19-5
  Rue oil Ulei natural 8014-29-7
  Basilicum Ocimum basilium oil Ulei natural 8015-73-4
  Bois de rose oil/Rosewood oil Ulei natural 8015-77-8
  Celery oil Ulei natural 8015-90-5
  Chamomile oil Ulei natural 8015-92-7
  Clove leaf oil (Eugenia caryophyllus) Ulei natural 8015-97-2
  Melaleuca oil Ulei natural 68647-73-4
  Litsea cubeba oil Ulei natural 68855-99-2
  Cornmint oil Ulei natural 68917-18-0
  Cedar Oil (Cedarwood oil Texas, Juniperus mexicana oil, 22%) Ulei natural 68990-83-0
  Citrus extract of seeds of tabebuia avellanedae Ulei natural
  Essential oil of cymbopogon winterianus Ulei natural
  Allium sativum and Allium cepa Ulei natural
  Essential oil of cinnamomum zeylanicum Ulei natural
  Clove oil (main components: Eugenol (83,8%), Caryophyllene (12,4%), Eugenol acetate (0,4%)) Ulei natural
  Fir needle perfume oil: (Ethereal oil, main components: Turpentine oil (30-37,5%), Terpineol (15-20%), Isobornyl acetate (15-20%), Pinene beta (12,5-15%), Pinene alpha (7-10%), Coumarin (1-3%). Terpineol-fraction (1-3%) Ulei natural
  Perfume oil Spring Fresh: ethereal oil: main components: Citral- Diethylacetal (Citrathal) (1-3%), Citronellol (1-3%), Ylanat (1-3%), Hivertal (1-3%), Allylcapronate (1-3%) Ulei natural
  Rosas oil Ulei natural
  Natural Pyrethrins Extract natural
  Peat extract Extract natural
  Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride/Benzalkonium chloride Amestec 8001-54-5
  Cetrimide Amestec 8044-71-1
  Mixture of 3,6-diamino-10-methylacridinium chloride (EINECS 201- 668-8;) and 3,6-acridinediamine/Acriflavine Amestec 8048-52-0
  Mixture of ((3,6-diamino-10-methylacridinium chloride (EINECS 201- 668-8)and 3,6-acridinediamine) hydrochloride)/Acriflavine HCl Amestec 8063-24-9
  Benzalkonium saccharinate/Benzalkonium o-sulfobenzimidate Amestec 39387-42-3
  Iodine în the form of iodophor Amestec 39392-86-4
  Iodine complex în solution with non-ionic detergent Amestec
  Siloxanes and Silicones, di-Me, reaction products with silica/Treated Fumed Silica Amestec 67762-90-7
  Reaction mixture of fatty acids mixed esters (C6-18, derived from coconut oil) with acetic acid and 2,2'-methylenebis(4-chlorophenol) Amestec 106523-52-8
  Reaction products of 5,5-dimethylhydantoin and formaldehyde Amestec
  Reaction products of 2-(2-butoxyethoxy)ethanol and formaldehyde Amestec
  Reaction products of ethylene glycol and formaldehyde Amestec
  Reaction products of urea, ethylene glycol and formaldehyde Amestec
  Reaction products of chloroacetamide, 2(2-butoxyethoxy) ethanol and formaldehyde
  Acypetacs copper Amestec
  Acypetacs zinc Amestec
  Webbing clothes moths pheromone: components: E,Z-Octadecadi-2,13- enal (75%) and E-Octadec-2-enal (25%) Amestec
  Mixture of chromium trioxide (EINECS 215-607-8; 34,2%), diarsenic pentoxide (EINECS 215-116-9; 24,1%), copper(II)oxide (EINECS 215- 269-I; 13,7%), water (EINECS 231-791-2; 28%) Amestec
  Mixture of chlormethylisothiazolinon, ethandiylbisoxybismethanol, methylisothiazolinon Amestec
  Mixture of bromine (EINECS 231-778-1) and hypobromous acid (CAS- No.: 13517-11-8) manufactured în situ Amestec
  Products of natural fermentation of plants în water, sulphur- containing Amestec
  Bacillus thuringiensis Amestec 68038-71-1
  Bacillus thuringiensis + D38 lis subsp. Israelensis Microorganism
  Bacillus thuringiensis Var. Kurstaky Microorganism
  Bacillus ihuringiensis var. israelensis Microorganism


  Anexa 2
  Tipuri de produse biocide şi descrierea acestora
  GRUPA PRINCIPALA 1: Dezinfectante şi produse biocide generale
  Aceste tipuri de produse exclud produsele de curăţenie ce nu sunt destinate a avea efect biocid, inclusiv lichidele pentru spălat, pudre şi produse similare.
  Tip de produs 1: Produse biocide pentru igiena umană
  În acest grup sunt incluse produsele biocide utilizate pentru igiena umană.
  Tip de produs 2: Dezinfectante pentru spaţii private şi zone de sănătate publică şi alte produse biocide
  Produsele utilizate pentru dezinfectia aerului, a suprafeţelor, materialelor, echipamentului şi mobilierului care nu sunt utilizate pentru contact direct cu produse alimentare şi furaje în zone private, publice şi industriale, inclusiv spitale, precum şi produse utilizate ca algicide.
  Domeniile de utilizare includ, printre altele, bazine de inot, acvarii, ape de imbaiere şi alte ape; sisteme de aer condiţionat; pereţii şi podelele din spaţiile destinate îngrijirii sănătăţii sau alte instituţii; toalete chimice, ape reziduale, deşeuri spitaliceşti, sol sau alte sub-straturi (pe terenurile de joaca).
  Tip de produs 3: Produse biocide pentru igiena veterinara
  Produsele din acest grup sunt produse biocide utilizate pentru igiena veterinara, inclusiv produse utilizate în zonele în care sunt adapostite, ţinute sau transportate animalele.
  Tip de produs 4: Dezinfectante pentru industria alimentara şi industria de preparare a furajelor
  Produsele utilizate pentru dezinfectia echipamentului, recipientelor, ustensilelor de consum, suprafeţelor sau conductelor aferente producţiei, transportului, depozitarii sau consumului de alimente, furaje sau băuturi (inclusiv apa potabilă) pentru oameni şi animale.
  Tip de produs 5: Dezinfectante pentru apa potabilă
  Produsele utilizate pentru dezinfectia apei potabile (atât pentru oameni, cat şi pentru animale).
  GRUPA PRINCIPALA 2: Conservanti
  Tip de produs 6: Conservanti pentru produse imbuteliate
  Produsele utilizate pentru conservarea în recipienţi a produselor fabricate, altele decât alimente sau furaje, prin controlul procesului de degradare microbiana pentru a asigura menţinerea produsului pe raft.
  Tip de produs 7: Conservanti pentru pelicule
  Produsele utilizate pentru păstrarea peliculelor sau straturilor de acoperire prin controlul procesului de degradare microbiana pentru a proteja proprietăţile iniţiale ale suprafeţei sau materialelor ori obiectelor, precum vopsele, materiale plastice, materiale de izolare sau sigilare, adezivi pentru zidărie, lianti, hârtie, lucrări de arta.
  Tip de produs 8: Conservanti pentru lemn
  Produsele utilizate pentru conservarea lemnului, începând de la faza de tăiere la gater, până la produse finite din lemn, prin combaterea organismelor ce distrug sau degradeaza lemnul.
  Acest tip de produse includ atât produsele de prevenire, cat şi cele de combatere.
  Tip de produs 9: Conservanti pentru fibre, piele, cauciuc şi materiale polimerizate
  Produsele utilizate pentru păstrarea materialelor fibroase sau polimerizate, precum piele, cauciuc sau hârtie, ori produse textile şi de cauciuc, prin controlul degradării microbiologice.
  Tip de produs 10: Conservanti pentru zidărie
  Produsele utilizate pentru conservare şi remediere a zidariei sau a materialelor de construcţie, altele decât lemn, prin controlul atacului microbiologic şi al algelor.
  Tip de produs 11: Conservanti pentru instalaţiile de răcire pe bază de lichide şi a sistemelor de prelucrare
  Produsele utilizate pentru păstrarea apei sau a altor lichide folosite la sistemele de răcire şi de prelucrare, prin controlul organismelor dăunătoare, precum microbi, alge şi scoici.
  Produsele utilizate pentru păstrarea apei potabile nu sunt incluse în această categorie de produse.
  Tip de produs 12: Produse ce împiedica depunerile de slamuri
  Produse utilizate pentru prevenirea sau controlul depunerilor de namoluri pe materiale, echipamente şi structuri utilizate în procesele industriale, ex. pe pasta de lemn sau hârtie, pe straturi de nisip poros din extractia de ţiţei.
  Tip de produs 13: Conservanti pentru fluidele utilizate în metalurgie
  Produsele utilizate pentru conservarea fluidelor metalurgice, prin combaterea degradării microbiene.
  GRUPA PRINCIPALA 3: Pesticide non-agricole
  Tip de produs 14: Rodenticide
  Produse utilizate pentru combaterea soarecilor, sobolanilor şi a altor rozatoare.
  Tip de produs 15: Avicide
  Produse utilizate pentru combaterea pasarilor.
  Tip de produs 16: Moluscocide
  Produse utilizate pentru combaterea molustelor.
  Tip de produs 17: Piscicide
  Produse utilizate pentru combaterea pestilor; aceste produse exclud produsele destinate tratamentului bolilor la peşti.
  Tip de produs 18: Insecticide, acaricide şi produse pentru combaterea altor artropode
  Produse utilizate pentru combaterea artropodelor (ex. insecte, arahnide şi crustacee).
  Tip de produs 19: Repelenti şi atractanti
  Produse folosite pentru controlul organismelor dăunătoare (nevertebrate, precum purici, vertebrate, precum păsări), prin respingere sau atragere, inclusiv cele utilizate pentru igiena umană sau veterinara, fie direct sau indirect.
  GRUPA PRINCIPALA 4: Alte produse biocide
  Tip de produs 20: Conservanti pentru produse alimentare sau furajere
  Produse utilizate pentru conservarea produselor alimentare sau furajere, prin combaterea organismelor dăunătoare.
  Tip de produs 21: Produse antibioderma
  Produse utilizate pentru controlul creşterii şi depunerii organismelor care formează o bioderma (microbi, plante sau animale) pe vase, echipamente de acvacultura sau alte structuri folosite în apa.
  Tip de produs 22: Fluide pentru imbalsamare şi produse taxidermale
  Produse utilizate pentru dezinfectia şi conservarea cadavrelor umane sau animale sau a unor părţi ale acestora
  Tip de produs 23: Combaterea altor vertebrate
  Produse utilizate pentru combaterea altor specii de vertebrate dăunătoare.


  Anexa 3
  Lista cu substantele active existente, identificate în
  Comunitatea Europeană
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┐
  │ Denumirea substanţei (EINECS şi/sau alte denumiri) │ Număr CE │ Număr CAS │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Formaldehyde │ 200-001-8 │ 50-00-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ergocalciferol/Vitamin D2 │ 200-014-9 │ 50-14-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Lactic acid │ 200-018-0 │ 50-21-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Clofenotane/DDT │ 200-024-3 │ 50-29-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ascorbic acid │ 200-066-2 │ 50-81-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether/Piperonyl butoxide │ 200-076-7 │ 51-03-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,4-dinitrophenol │ 200-087-7 │ 51-28-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-imidazol-4-ylethylamine │ 200-100-6 │ 51-45-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bronopol │ 200-143-0 │ 52-51-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Trichlorfon │ 200-149-3 │ 52-68-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium salicylate │ 200-198-0 │ 54-21-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Fenthion │ 200-231-9 │ 55-38-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Glycerol trinitrate │ 200-240-8 │ 55-63-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bis(tributyltin) oxide │ 200-268-0 │ 56-35-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tributyltin acetate │ 200-269-6 │ 56-36-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Coumaphos │ 200-285-3 │ 56-72-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Glycerol │ 200-289-5 │ 56-81-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chlorhexidine diacetate │ 200-302-4 │ 56-95-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Allyl isothiocyanate │ 200-309-2 │ 57-06-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cetrimonium bromide/Hexadecyltrimethylammonium bromide │ 200-311-3 │ 57-09-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Urea │ 200-315-5 │ 57-13-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Strychnine │ 200-319-7 │ 57-24-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Propane-1,2-diol │ 200-338-0 │ 57-55-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Caffeine │ 200-362-1 │ 58-08-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Diphenoxarsin-10-yl oxide │ 200-377-3 │ 58-36-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Gamma-HCH or Gamma-BHC/Lindane/1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane │ 200-401-2 │ 58-89-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sultaquinoxaline │ 200-423-2 │ 59-40-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chlorocresol │ 200-431-6 │ 59-50-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-phenylethanol │ 200-456-2 │ 60-12-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dimethoate │ 200-480-3 │ 60-51-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Methylthioninium chloride │ 200-515-2 │ 61-73-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Thiourea │ 200-543-5 │ 62-56-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dichlorvos │ 200-547-7 │ 62-73-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Carbaryl │ 200-555-0 │ 63-25-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ethanol │ 200-578-6 │ 64-17-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Formic acid │ 200-579-1 │ 64-18-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Acetic acid │ 200-580-7 │ 64-19-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Benzoic acid │ 200-618-2 │ 65-85-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Propan-2-ol │ 200-661-7 │ 67-63-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chloroform/Trichloromethane │ 200-663-8 │ 67-66-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Colecalciferol │ 200-673-2 │ 67-97-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Salicylic acid │ 200-712-3 │ 69-72-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Hexachlorophene │ 200-733-8 │ 70-30-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Propan-1-ol │ 200-746-9 │ 71-23-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Butan-1-ol │ 200-751-6 │ 71-36-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Methoxychlor │ 200-779-9 │ 72-43-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bromomethane/Methyl bromide │ 200-813-2 │ 74-83-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Hydrogen cyanide │ 200-821-6 │ 74-90-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Metaldehyde │ 200-836-8 │ 9002-91-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Carbon disulfide │ 200-843-6 │ 75-15-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ethylene oxide │ 200-849-9 │ 75-21-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Iodoform/Triiodomethane │ 200-874-5 │ 75-47-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Terţ-butyl hydroperoxide │ 200-915-7 │ 75-91-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Trichloronitromethane │ 200-930-9 │ 76-06-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bornan-2-one/Campher │ 200-945-0 │ 76-22-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c- │ 200-985-9 │ 76-78-8 │
  │dodecahydro-2,10-dimethoxy-3,8,11a,11c-tetramethyldibenzo │ │ │
  │[de,g]chromene-1,5,11-trione/Quassin │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin │ 201-030-9 │ 77-48-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │3.beta.-hydroxyurs-12-en-28-oic acid/Ursolic acid │ 201-034-0 │ 77-52-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Citric acid │ 201-069-1 │ 77-92-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Citric acid monohydrate │ 201-069-1 │ 5949-29-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1,3.4,5-tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid │ 201-072-8 │ 77-95-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Linalool │ 201-134-4 │ 78-70-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-methylpropan-1-ol │ 201-148-0 │ 78-83-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-chloroacetamide │ 201-174-2 │ 79-07-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bromoacetic acid │ 201-175-8 │ 79-08-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Propionic acid │ 201-176-3 │ 79-09-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chloroacetic acid │ 201-178-4 │ 79-11-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Glycollic acid │ 201-180-5 │ 79-14-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Peracetic acid │ 201-186-8 │ 79-21-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │L-(+)-lactic acid │ 201-196-2 │ 79-33-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │p-(1,1-dimethylpropyl)phenol │ 201-280-9 │ 80-46-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Pin-2(3)-ene │ 201-291-9 │ 80-56-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sennoside A │ 201-339-9 │ 81-27-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Warfarin │ 201-377-6 │ 81-81-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Coumachlor │ 201-378-1 │ 81-82-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Diphacinone │ 201-434-5 │ 82-66-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ethyl quinine carbonate │ 201-500-3 │ 83-75-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9- │ 201-501-9 │ 83-79-4 │
  │dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-one/Rotenone │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Anthraquinone │ 201-549-0 │ 84-65-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dibutyl phthalate │ 201-557-4 │ 84-74-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Salicylanilide │ 201-727-8 │ 87-17-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(+)-tartaric acid │ 201-766-0 │ 87-69-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Pentachlorophenol │ 201-778-6 │ 87-86-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Symclosene │ 201-782-8 │ 87-90-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chloroxylenol │ 201-793-8 │ 88-04-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,4,6-trichlorophenol │ 201-795-9 │ 88-06-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Menthol │ 201-939-0 │ 89-78-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Isopulegol │ 201-940-6 │ 89-79-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Thymol │ 201-944-8 │ 89-83-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Guaiacol/2-methoxyphenol │ 201-964-7 │ 90-05-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Biphenyf-2-ol │ 201-993-5 │ 90-43-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Naphthalene │ 202-049-5 │ 91-20-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Propyl 4-hydroxybenzoate │ 202-307-7 │ 94-13-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Butyl 4-hydroxybenzoate │ 202-318-7 │ 94-26-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dibenzoyl peroxide │ 202-327-6 │ 94-36-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-ethylhexane-1,3-diol │ 202-377-9 │ 94-96-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Benzotriazole │ 202-394-1 │ 95-14-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │3-chloropropane-1,2-diol │ 202-492-4 │ 96-24-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dichlorophen │ 202-567-1 │ 97-23-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Eugenol │ 202-589-1 │ 97-53-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Allantoin │ 202-592-8 │ 97-59-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Methyl 4-hydroxybenzoate │ 202-785-7 │ 99-76-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Benzyl alcohol │ 202-859-9 │ 100-51-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,2'-[(1,1,3-trimethylpropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4,4,6- │ 202-899-7 │ 100-89-0 │
  │trimethyl-1,3,2-dioxaborinane] │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Methenamine/Hexamethylenetetramine │ 202-905-8 │ 100-97-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Triclocarban │ 202-924-1 │ 101-20-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chlorpropham │ 202-925-7 │ 101-21-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol │ 203-041-4 │ 102-60-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,2',2''-nitrilotriethanol │ 203-049-8 │ 102-71-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chlorphenesin │ 203-192-6 │ 104-29-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Anethole │ 203-205-5 │ 104-46-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cinnamaldehyde/3-phenyl-propen-2-al │ 203-213-9 │ 104-55-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-ethylhexan-1-ol/Isooctanol │ 203-234-3 │ 104-76-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Citronellol │ 203-375-0 │ 106-22-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Citronellal │ 203-376-6 │ 106-23-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Geraniol │ 203-377-1 │ 106-24-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1,4-dichlorobenzene │ 203-400-5 │ 106-46-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ethylendiamine │ 203-468-6 │ 107-15-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chloro-acetaldehyde │ 203-472-8 │ 107-20-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ethane-1,2-diol │ 203-473-3 │ 107-21-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Glyoxal │ 203-474-9 │ 107-22-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Methyl formate │ 203-481-7 │ 107-31-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Butane-1,3-diol │ 203-529-7 │ 107-88-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Vinyl acetate │ 203-545-4 │ 108-05-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Acetic anhydride │ 203-564-8 │ 108-24-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │m-Cresol │ 203-577-9 │ 108-39-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Resorcinol │ 203-585-2 │ 108-46-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cyanuric acid │ 203-618-0 │ 108-80-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Phenol │ 203-632-7 │ 108-95-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ethyl formate │ 203-721-0 │ 109-94-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Succinic acid │ 203-740-4 │ 110-15-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Hexa-2,4-dienoic acid/Sorbic acid │ 203-768-7 │ 110-44-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Pyridine │ 203-809-9 │ 110-86-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Morpholine │ 203-815-1 │ 110-91-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Glutaral │ 203-856-5 │ 111-30-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-Butoxyethanol │ 203-905-0 │ 111-76-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cetrimonium chloride/Hexadecyl-trimethylammoniumchloride │ 203-928-6 │ 112-02-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Nonanoic acid │ 203-931-2 │ 112-05-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Undecan-2-one/Methyl-nonyl-ketone │ 203-937-5 │ 112-12-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,2'-(ethylenedioxy)diethanol/Triethylene-glycol │ 203-953-2 │ 112-27-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Undec-10-enoic acid │ 203-965-8 │ 112-38-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Oleic acid │ 204-007-1 │ 112-80-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(Z)-docos-13-enoic acid │ 204-011-3 │ 112-86-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboximide │ 204-029-1 │ 113-48-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Propoxur │ 204-043-8 │ 114-26-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Endosulfan │ 204-079-4 │ 115-29-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl thiocyanatoacetate │ 204-081-5 │ 115-31-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dicofol │ 204-082-0 │ 115-32-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Linalyl acetate │ 204-116-4 │ 115-95-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone │ 204-187-1 │ 117-39-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin │ 204-258-7 │ 118-52-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Methyl salicylate │ 204-317-7 │ 119-36-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Clorophene │ 204-385-8 │ 120-32-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ethyl 4-hydroxybenzoate │ 204-399-4 │ 120-47-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Benzyl benzoate │ 204-402-9 │ 120-51-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Piperonal │ 204-409-7 │ 120-57-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Indole │ 204-420-7 │ 120-72-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │3-(but-2-enyl)-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl 2,2-dimethyl-3- │ 204-454-2 │ 121-20-0 │
  │(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate/ │ │ │
  │Cinerin II │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl [1R- │ 204-455-8 │ 121-21-1 │
  │[1.alpha.[S*(Z)],3.-beta.]]-chrysanthemate/Pyrethrin I │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dienyl)cyclopent-2-enyl [1R-[1.alpha. │ 204-462-6 │ 121-29-9 │
  │[S*(Z)](3.-beta.)-3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-enyl)-2,2- │ │ │
  │dimethylcyclopropanecarboxylate/Pyrethrin II │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Benzethonium chloride │ 204-479-9 │ 121-54-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │5-nicrothiazol-2-ylamine │ 204-490-9 │ 121-66-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Malathion │ 204-497-7 │ 121-75-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Fenitrothion │ 204-524-2 │ 122-14-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cetalkonium chloride │ 204-526-3 │ 122-18-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Benzyldimethyl(octadecyl)ammonium chloride │ 204-527-9 │ 122-19-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Simazine │ 204-535-2 │ 122-34-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Propham │ 204-542-0 │ 122-42-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │4-Phenylbutanone │ 204-555-1 │ 122-57-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-Phenoxyethanol │ 204-589-7 │ 122-99-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cetylpyridimum chloride │ 204-593-9 │ 123-03-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cetylpyridinium chloride monohydrate │ 204-593-9 │ 6004-24-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-Ethylhexanal │ 204-596-5 │ 123-05-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Pyridazine-3,6-diol/Maleic hydrazide │ 204-619-9 │ 123-33-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Adipic acid │ 204-673-3 │ 124-04-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Octanoic acid │ 204-677-5 │ 124-07-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dodecylamine/Laurylamine │ 204-690-6 │ 124-22-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Carbon dioxide │ 204-696-9 │ 124-38-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium dimethylarsinate │ 204-708-2 │ 124-65-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol │ 204-712-4 │ 124-76-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Nitromethylidynetrimethanol │ 204-769-5 │ 126-11-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium acetate │ 204-823-8 │ 127-09-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium N-chlorobenzenesulphonamide │ 204-847-9 │ 127-52-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tosylchloramide sodium │ 204-854-7 │ 127-65-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bis(2,3,3,3-tetrachloropropyl) ether │ 204-870-4 │ 127-90-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Potassium dimethyldithiocarbamate │ 204-875-1 │ 128-03-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium dimethyldithiocarbamate │ 204-876-7 │ 128-04-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-bromosuccinimide │ 204-877-2 │ 128-08-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-chlorosuccinimide │ 204-878-8 │ 128-09-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,6-di-terţ-butyl-p-cresol │ 204-881-4 │ 128-37-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Warfarin sodium │ 204-929-4 │ 129-06-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dimethyl phthalate │ 205-011-6 │ 131-11-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium pentachlorophenolate │ 205-025-2 │ 131-52-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium 2-biphenylate │ 205-055-6 │ 132-27-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium 2-biphenylate tetrahydrate │ 205-055-6 │ 6152-33-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Captan │ 205-087-0 │ 133-06-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-(trichloromethylthio)phthalimide/Folpet │ 205-088-6 │ 133-07-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,4-Dichloro-3,5-xylenol │ 205-109-9 │ 133-53-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Methyl anthranilate │ 205-132-4 │ 134-20-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate │ 205-137-1 │ 134-31-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N,N-diethyl-m-toluamide │ 205-149-7 │ 134-62-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dipropyl pyridine-2,5-dicarboxylate │ 205-245-9 │ 136-45-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Zinc bis(2-ethylhexanoate) │ 205-251-1 │ 136-53-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │6-methylbenzotriazole │ 205-265-8 │ 136-85-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Thiram │ 205-286-2 │ 137-26-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ziram │ 205-288-3 │ 137-30-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium propionate │ 205-290-4 │ 137-40-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Potassium methyldithiocarbamate │ 205-292-5 │ 137-41-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Metam-sodium │ 205-293-0 │ 137-42-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dipentene │ 205-341-0 │ 138-86-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Disodium cyanodithiocarbamate │ 205-346-8 │ 138-93-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Benzododecinium chloride │ 205-351-5 │ 139-07-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Miristalkonium chloride │ 205-352-0 │ 139-08-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Nitrilo triacetic acid │ 205-355-7 │ 139-13-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │p-tolyl acetate │ 205-413-1 │ 140-39-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1,3-bis(hydroxymethyl)urea │ 205-444-0 │ 140-95-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium formate │ 205-488-0 │ 141-53-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,3-dihydroxypropyl laurate │ 205-526-6 │ 142-18-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Nabam │ 205-547-0 │ 142-59-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Hexanoic acid │ 205-550-7 │ 142-62-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Lauric acid │ 205-582-1 │ 143-07-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Potassium oleate │ 205-590-5 │ 143-18-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium hydrogencarbonate │ 205-633-8 │ 144-55-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Oxalic acid │ 205-634-3 │ 144-62-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quinolin-8-ol │ 205-711-1 │ 148-24-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Thiabendazole │ 205-725-8 │ 148-79-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Benzothiazole-2-thiol │ 205-736-8 │ 149-30-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Monuron │ 205-766-1 │ 150-68-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Rutoside │ 205-814-1 │ 153-18-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Glyoxylic acid │ 206-058-5 │ 298-12-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Fenchlorphos │ 206-082-6 │ 299-84-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Naled │ 206-098-3 │ 300-76-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │5-chlorosalicylic acid │ 206-283-9 │ 321-14-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Diuron │ 206-354-4 │ 330-54-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Potassium thiocyanate │ 206-370-1 │ 333-20-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Diazinon │ 206-373-8 │ 333-41-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Decanoic acid │ 206-376-4 │ 334-48-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cyanamide │ 206-992-3 │ 420-04-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Metronidazole │ 207-136-1 │ 443-48-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cineole │ 207-431-5 │ 470-82-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │7,8-dihydroxycoumarin │ 207-632-8 │ 486-35-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium carbonate │ 207-838-8 │ 497-19-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-one │ 207-880-7 │ 499-44-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Carvacrol │ 207-889-6 │ 499-75-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │6.beta.-acetoxy-3beta(.beta.-D-glucopyranosyloxy)-8,14- │ 208-077-4 │ 507-60-8 │
  │dihydroxybufa-4,20,22-trienolide/Scilliroside │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Barium carbonate │ 208-167-3 │ 513-77-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │3-acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione │ 208-293-9 │ 520-45-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Osalmid │ 208-385-9 │ 526-18-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,6-Dimethoxy-p-benzoquinone │ 208-484-7 │ 530-55-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Acridine-3,6-diamine dihydrochloride │ 208-515-4 │ 531-73-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium benzoate │ 208-534-8 │ 532-32-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dazomet │ 208-576-7 │ 533-74-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Trisodium hydrogendicarbonate/Sodium sesquicarbonate │ 208-580-9 │ 533-96-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Silver carbonate │ 208-590-3 │ 534-16-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Crimidine │ 208-622-6 │ 535-89-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Calcium diformate │ 208-863-7 │ 544-17-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Myristic acidv 208-875-2 │ 544-63-8 │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1-isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one │ 208-912-2 │ 546-80-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1,3,4,6,8,13-hexahydroxy-10,11-dimethylphenanthro[1,10,9,8- │ 208-941-0 │ 548-04-9 │
  │opqra]perylene-7,14-dione/Hypericum perforatum │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │[4-[4,4'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1- │ 208-953-6 │ 548-62-9 │
  │ylidene)dimethylammonium chloride │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Zinc dibenzoate │ 209-047-3 │ 553-72-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Methyl isothiocyanate │ 209-132-5 │ 556-61-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │4,4'-(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene) │ 209-321-2 │ 569-61-9 │
  │dianilinehydrochloride │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │[4-[alpha-[4-(dimethylamino)phenyl)benzylidene]cyclohexa-2,5-dien- │ 209-322-8 │ 569-64-2 │
  │1-ylidene]dimethylammonium chloride/Malachite green chloride │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Potassium benzoate │ 209-481-3 │ 582-25-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2- │ 209-542-4 │ 584-79-2 │
  │dimethy]-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropanecarboxylate (all │ │ │
  │isomers; ratio:1:1:1:1:1:1:1:1)/ │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium 3-(p-anilinophenylazo)benzenesulphonate/Metanil yellow │ 209-608-2 │ 587-98-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │DL-lactic acid │ 209-954-4 │ 598-82-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │BHC or HCH/Hexachlorocyclohexane │ 210-168-9 │ 608-73-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │DL-malic acid │ 210-514-9 │ 617-48-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-(hydroxymethyl)acetamide │ 210-897-2 │ 625-51-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Succinaldehyde │ 211-333-8 │ 638-37-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-fluoroacetamide │ 211-363-1 │ 640-19-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Phthalaldehyde │ 211-402-2 │ 643-79-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-hydroxyethanesulphonic acid, compound with 4,4'-[hexane-1,6- │ 211-533-5 │ 659-40-5 │
  │diylbis(oxy)]bis[benzenecarboxamidine] (2:1) │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran │ 211-797-1 │ 696-59-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-[(dichlorofluoromethyl)thio]phthalimide │ 211-952-3 │ 719-96-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dichloro-N-[(dimethylamino)sulphonyl]fluoro-N-(p-tolyl) │ 211-986-9 │ 731-27-1 │
  │methanesulphenamide/Tolylfluanid │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Hydroxyl-2-pyridone │ 212-506-0 │ 822-89-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate │ 212-579-9 │ 828-00-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Terbutryn │ 212-950-5 │ 886-50-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Proflavine hydrochloride │ 213-459-9 │ 952-23-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N'1-quinoxalin-2-ylsulphanilamide, sodium salt │ 213-526-2 │ 967-80-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Norbormide │ 213-589-6 │ 991-42-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(hydroxymethyl)urea │ 213-674-8 │ 1000-82-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dichlofluanid │ 214-118-7 │ 1085-98-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Copper thiocyanate │ 214-183-1 │ 1111-67-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dodecyltrimethylammonium bromide │ 214-290-3 │ 1119-94-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tetradonium bromide │ 214-291-9 │ 1119-97-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(1,3,4,5,6,7-hexabydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl(1R-trans)-│ 214-619-0 │ 1166-46-7 │
  │2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate/d- │ │ │
  │Tetramethrin │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │4,5-dichloro-3H-1,2-dithiol-3-one │ 214-754-5 │ 1192-52-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Xylenol │ 215-089-3 │ 1300-71-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bentonite │ 215-108-5 │ 1302-78-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Diarsenic pentaoxide │ 215-116-9 │ 1303-28-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Diboron trioxide │ 215-125-8 │ 1303-86-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Potassium hydroxide │ 215-181-3 │ 1310-58-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium hydroxide │ 215-185-5 │ 1310-73-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Silicic acid, potassium salt/Potassium silicate │ 215-199-1 │ 1312-76-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Zinc oxide │ 215-222-5 │ 1314-13-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Trizinc diphosphide │ 215-244-5 │ 1314-84-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Zinc sulphide │ 215-251-3 │ 1314-98-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Trimanganese tetraoxide │ 215-264-5 │ 1317-35-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Copper oxide │ 215-269-0 │ 1317-38-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dicopper oxide │ 215-270-7 │ 1317-39-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cresol │ 215-293-2 │ 1319-77-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Aluminum chloride, basic │ 215-477-2 │ 1327-41-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Disodium tetraborate, anhydrous │ 215-540-4 │ 1330-43-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Disodium tetraborate decahydrate │ 215-540-4 │ 1303-96-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dicopper chloride trihydroxide │ 215-572-9 │ 1332-65-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chromium trioxide │ 215-607-8 │ 1333-82-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium hydrogendifluoride │ 215-608-3 │ 1333-83-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Naphthenic acids, copper salts │ 215-657-0 │ 1338-02-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-Butanone, peroxide │ 215-661-2 │ 1338-23-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Naphthenic acids │ 215-662-8 │ 1338-24-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ammonium hydrogendifluoride │ 215-676-7 │ 1341-49-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Silicic acid, sodium salt │ 215-687-4 │ 1344-09-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Copper(II) chloride │ 215-704-5 │ 1344-67-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N,N''-bis(2-ethylhexyl)-3,12-diimino-2,4,11,13- │ 216-994-6 │ 1715-30-6 │
  │tetraazatetradecanediamidine dihydrochloride │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Monolinuron │ 217-129-5 │ 1746-81-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,4-dichlorobenzyl alcohol │ 217-210-5 │ 1777-82-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ethacridine lactate │ 217-408-1 │ 1837-57-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │4,4'-(2-ethyl-2-nitropropane-1,3-diyl)bismorpholine │ 217-450-0 │ 1854-23-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chlorothalonil │ 217-588-1 │ 1897-45-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dodecylammonium acetate │ 217-956-1 │ 2016-56-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Fluometuron │ 218-500-4 │ 2164-17-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Allyl propyl disulphide │ 218-550-7 │ 2179-59-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │4-(2-nitrobutyl)morpholine │ 218-748-3 │ 2224-44-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine │ 219-145-8 │ 2372-82-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Didecyldimethylammonium bromide │ 219-234-1 │ 2390-68-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tolnaftate │ 219-266-6 │ 2398-96-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bis[[4-[4-(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1- │ 219-441-7 │ 2437-29-8 │
  │ylidene]dimethylammonium] oxalate, dioxalate │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dodine │ 219-459-5 │ 2439-10-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-one │ 219-655-0 │ 2491-38-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,2'-dithiobis[N-methylbenzamide] │ 219-768-5 │ 2527-58-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,2'-[methylenebis(oxy)]bisethanol │ 219-891-4 │ 2565-36-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Phenthoate │ 219-997-0 │ 2597-03-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1,2-benzisothiazol-3(2H)-one │ 220-120-9 │ 2634-33-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,2'-[(1-methylpropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4-methyl-1,3,2- │ 220-198-4 │ 2665-13-6 │
  │dioxaborinane] │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-methyl-2H-isothiazol-3-one │ 220-239-6 │ 2682-20-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sulphuryl difluoride │ 220-281-5 │ 2699-79-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-Amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone │ 220-529-2 │ 2797-51-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide │ 220-598-9 │ 2832-19-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Troclosene sodium │ 220-767-7 │ 2893-78-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium dichloroisocyanurate dihydrate │ 220-767-7 │51580-86-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chlorpyrifos │ 220-864-4 │ 2921-88-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Mecetronium ethyl sulphate │ 221-106-5 │ 3006-10-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dodecylethyldimethylammonium ethyl sulphate │ 221-108-6 │ 3006-13-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bis(trichloromethyl) sulphone │ 221-310-4 │ 3064-70-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium 2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate │ 221-416-0 │ 3088-31-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │4-isopropyl-m-cresol │ 221-761-7 │ 3228-02-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Copper dinitrate │ 221-838-5 │ 3251-23-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Triclosan │ 222-182-2 │ 3380-34-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Temephos │ 222-191-1 │ 3383-96-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Thuj 4-(10)-ene │ 222-212-4 │ 3387-41-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Oct-1-ene-3-ol │ 222-226-0 │ 3391-86-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium 5-chloro-2-[4-chloro-2-[[[(3,4-dichlorophenyl)amino] │ 222-654-8 │ 3567-25-7 │
  │carbonyl]amino]phenoxy]benzenesulphonate │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(ethylenedioxy)dimethanol │ 222-720-6 │ 3586-55-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chlorophacinone │ 223-003-0 │ 3691-35-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dipyrithione │ 223-024-5 │ 3696-28-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chlorhexidine dihydrochloride │ 223-026-6 │ 3697-42-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Denatonium benzoate │ 223-095-2 │ 3734-33-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium 2,4,6-trichlorophenolate │ 223-246-2 │ 3784-03-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt │ 223-296-5 │ 3811-73-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Hexahydro-1,3,5-tris(3-methoxypropyl)-1,3,5-triazine │ 223-563-6 │ 3960-05-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │4-oxo-4-[(tributylstannyl)oxy]but-2-enoic acid/Tributyltin maleate │ 223-701-5 │ 4027-18-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Methenamine 3-chloroallylochloride │ 223-805-0 │ 4080-31-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-ethylheptadecafluorooctanesulphonamide │ 223-980-3 │ 4151-50-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Isobutyl 4-hydroxybenzoate/Isobutyl parabene │ 224-208-8 │ 4247-02-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tributylstannyl salicylate/Tributyltin salicylate │ 224-397-7 │ 4342-30-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tributylstannyl benzoate/Tributyltin benzoate │ 224-399-8 │ 4342-36-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium I-(3,4-dihydro-6-methyl]-2,4-dioxo-2H-pyran-3- │ 224-580-1 │ 4418-26-2 │
  │ylidene)etnanolate │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Diethylammonium salicylate │ 224-586-4 │ 4419-92-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dimethyl dicarbonate │ 224-859-8 │ 4525-33-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Farnesol │ 225-004-1 │ 4602-84-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine-1,3,5-triyl)triethanol │ 225-208-0 │ 4719-04-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Octylphosphonic acid │ 225-218-5 │ 4724-48-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium 4-(methoxycarbonyl)phenolate │ 225-714-1 │ 5026-62-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sulphamidic acid │ 226-218-8 │ 5329-14-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Citral │ 226-394-6 │ 5392-40-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole- │ 226-408-0 │ 5395-50-6 │
  │2,5(1H,3H)-dione │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1-benzyl-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane chloride │ 226-445-2 │ 5400-93-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dimethyldioctylammonium chloride │ 226-901-0 │ 5538-94-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-dodecylpropane-1,3-diamine │ 226-902-6 │ 5538-95-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chlorpyrifos-methyl │ 227-011-5 │ 5598-13-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N,N'-methylenebismorpholine │ 227-062-3 │ 5625-90-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Coumatetralyl │ 227-424-0 │ 5836-29-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Terbuthylazine │ 227-637-9 │ 5915-41-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(R)-p-mentha-1,8-diene │ 227-813-5 │ 5989-27-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │4-methoxybenzene-1,3-diamine sulphate │ 228-290-6 │ 6219-67-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Methylene dithiocyanate │ 228-652-3 │ 6317-18-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione │ 229-222-8 │ 6440-58-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dodicin │ 229-930-7 │ 6843-97-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Malic acid │ 230-022-8 │ 6915-15-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(2-bromo-2-nitrovinyl)benzene │ 230-515-8 │ 7166-19-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Didecyldimethylammonium chloride │ 230-525-2 │ 7173-51-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine │ 230-528-9 │ 7173-62-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Benzyldodecyldimethylammonium bromide │ 230-698-4 │ 7281-04-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Prometryn │ 230-711-3 │ 7287-19-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Silver │ 231-131-3 │ 7440-22-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Boron │ 231-151-2 │ 7440-42-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Copper │ 231-159-6 │ 7440-50-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Zinc │ 231-175-3 │ 7440-66-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sulphur dioxide │ 231-195-2 │ 7446-09-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dithallium sulphate │ 231-201-3 │ 7446-18-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Calcium dihexa-2,4-dienoate │ 231-321-6 │ 7492-55-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quinine monohydrochloride dihydrate │ 231-437-7 │ 6119-47-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Iodine │ 231-442-4 │ 7553-56-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Iodine în the form of iodophor │ Amestec │39392-86-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Iodine complex în solution with non-ionic detergents │ Amestec │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Polyvinylpyrrolidone iodine │ Polimer │25655-41-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Alkylaryl polyether alcohol-iodine complex │ Polimer │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Iodine complex with ethylene-propylene block co-Polymer (pluronic) │ Polimer │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Iodine complex with poly alkylenglycol │ Polimer │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Iodinated Resin/Polyiodide Anion Resin │ Polimer │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Trisodium orthophosphate (TSP) │ 231-509-8 │ 7601-54-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Silicon dioxide - amorphous │ 231-545-4 │ 7631-86-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium hydrogensulphite │ 231-548-0 │ 7631-90-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium nitrite │ 231-555-9 │ 7632-00-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium peroxometaborate/Sodium perborate hydrate │ 231-556-4 │ 7632-04-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Hydrogen chloride/Hydrochloric acid │ 231-595-7 │ 7647-01-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium chloride │ 231-598-3 │ 7647-14-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium bromide │ 231-599-9 │ 7647-15-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Orthophosphoric acid │ 231-633-2 │ 7664-38-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Hydrogen fluoride │ 231-634-8 │ 7664-39-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ammonia, anhydrous │ 231-635-3 │ 7664-41-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sulphuric acid │ 231-639-5 │ 7664-93-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Potassium iodide │ 231-659-4 │ 7681-11-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium hydrogensulphate │ 231-665-7 │ 7681-38-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium fluoride │ 231-667-8 │ 7681-49-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium hypochlorite │ 231-668-3 │ 7681-52-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Disodium disulphite │ 231-673-0 │ 7681-57-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tetramethrin │ 231-711-6 │ 7696-12-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sulphur │ 231-722-6 │ 7704-34-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Iron sulphate │ 231-753-5 │ 7720-78-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Iron vitriol/Ferrous sulphate heptahydrate/Iron sulphate │ 231-753-5 │ 7782-63-0 │
  │heptahydrate │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Potassium permanganate │ 231-760-3 │ 7722-64-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Hydrogen peroxide │ 231-765-0 │ 7722-84-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bromine │ 231-778-1 │ 7726-95-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dipotassium peroxodisulphate │ 231-781-8 │ 7727-21-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Nitrogen │ 231-783-9 │ 7727-37-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Zinc sulphate heptahydrate │ 231-793-3 │ 7446-20-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazole │ 231-810-4 │ 7747-35-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium sulphite │ 231-821-4 │ 7757-83-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium chlorite │ 231-836-6 │ 7758-19-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Copper chloride │ 231-842-9 │ 7758-89-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Copper sulphate │ 231-847-6 │ 7758-98-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Copper sulphate pentahydrate │ 231-847-6 │ 7758-99-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Silver nitrate │ 231-853-9 │ 7761-88-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium thiosulphate pentahydrate │ 231-867-5 │10102-17-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium chlorate │ 231-887-4 │ 7775-09-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Disodium peroxodisulphate/Sodium persulphate │ 231-892-1 │ 7775-27-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Potassium dichromate │ 231-906-6 │ 7778-50-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Calcium hypochlorite │ 231-908-7 │ 7778-54-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Hexahydro-1,3,5-triethyl-1,3,5-triazine │ 231-924-4 │ 7779-27-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chlorine │ 231-959-5 │ 7782-50-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ammonium sulphate │ 231-984-1 │ 7783-20-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Silver chloride │ 232-033-3 │ 7783-90-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Aluminium ammonium bis(sulphate) │ 232-055-3 │ 7784-25-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Manganese sulphate │ 232-089-9 │ 7785-87-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Manganese sulphate tetrahydrate │ 232-089-9 │10101-68-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Iodine monochloride │ 232-236-7 │ 7790-99-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Terpineol │ 232-268-1 │ 8000-41-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Soyabean oil │ 232-274-4 │ 8001-22-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Linseed oil │ 232-278-6 │ 8001-26-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Corn oil │ 232-281-2 │ 8001-30-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Coconut oil │ 232-282-8 │ 8001-31-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Creosote │ 232-287-5 │ 8001-58-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Castor oil │ 232-293-8 │ 8001-79-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bone oil/Animal oil │ 232-294-3 │ 8001-85-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Rape oil │ 232-299-0 │ 8002-13-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Pyrethrins and Pyrethroids │ 232-319-8 │ 8003-34-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Turpentine oil │ 232-350-7 │ 8006-64-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Garlic ext. │ 232-371-1 │ 8008-99-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tar, pine/Pine wood tar │ 232-374-8 │ 8011-48-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Beeswax │ 232-383-7 │ 8012-89-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Paraffin oils │ 232-384-2 │ 8012-95-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Oits avocado │ 232-428-0 │ 8024-32-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Orange, sweet, ext. │ 232-433-8 │ 8028-48-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │White mineral oil (petroleum) │ 232-455-8 │ 8042-47-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Saponins │ 232-462-6 │ 8047-15-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tall-oil rosin │ 232-484-6 │ 8052-10-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Asphalt/Bitumen │ 232-490-9 │ 8052-42-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Copals │ 232-527-9 │ 9000-14-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Lignin │ 232-682-2 │ 9005-53-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Aluminium sulphate │ 233-135-0 │10043-01-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Boric acid │ 233-139-2 │10043-35-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Aluminium potassium bis(sulphate)/Alum │ 233-141-3 │10043-67-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chlorine dioxide │ 233-162-8 │10049-04-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Potassium sulphite │ 233-321-1 │10117-38-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium hydrogen 2,2'methylenebis[4-chlorophenolate │ 233-457-1 │10187-52-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,2-dibromo-2-cyanoacetamide │ 233-539-7 │10222-01-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤

  │Disilver(1+) sulphate │ 233-653-7 │10294-26-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium metaphosphate │ 233-782-9 │10361-03-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Oxine-copper │ 233-841-9 │10380-28-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Resmethrin │ 233-940-7 │10453-86-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N,N'-ethylenebis[N-acetylacetamide] │ 234-123-8 │10543-57-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium dichromate │ 234-190-3 │10588-01-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Carbendazim │ 234-232-0 │10605-21-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tridecasodium hypochloritetetrakis(phosphate) │ 234-307-8 │11084-85-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Natural boric acid │ 234-343-4 │11113-50-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium perborate tetrahydrate │ 234-390-0 │10486-00-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Perboric acid, sodium salt │ 234-390-0 │11138-47-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Naphthenic acids, zinc salts │ 234-409-2 │12001-85-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Disodium octaborate │ 234-541-0 │12008-41-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Disodium octaborate tetrahydrate │ 234-541-0 │12280-03-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │[2H4]ammonium chloride │ 234-607-9 │12015-14-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dialuminium chloride pentahydroxide │ 234-933-1 │12042-91-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Trimagnesium diphosphide │ 235-023-7 │12057-74-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium toluenesulphonate │ 235-088-1 │12068-03-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Copper(II) carbonate-copper(II) hydroxide (1:1) │ 235-113-6 │12069-69-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Zineb │ 235-180-1 │12122-67-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ammonium bromide │ 235-183-8 │12124-97-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate │ 235-541-3 │12267-73-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Maneb │ 235-654-8 │12427-38-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Hexaboron dizinc undecaoxide/Zinc borate │ 235-804-2 │12767-90-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-(hydroxymethyl)formamide │ 235-938-1 │13052-19-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,3,5,6-tetrachloro-4-(methylsulphonyl)pyridine │ 236-035-5 │13108-52-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Nifurpirinol │ 236-503-9 │13411-16-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Pyrithione zinc │ 236-671-3 │13463-41-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Titanium dioxide │ 236-675-5 │13463-67-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dodecylguanidine monohydrochloride │ 237-030-0 │13590-97-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Barium diboron tetraoxide │ 237-222-4 │13701-59-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Potassium 2-biphenylate │ 237-243-9 │13707-65-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Lithium hypochlorite │ 237-558-1 │13840-33-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Orthoboric acid, sodium salt │ 237-560-2 │13840-56-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bromine chloride │ 237-601-4 │13863-41-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Zinc bis(diethyldithiocarbamate) │ 238-270-9 │14324-55-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(benzyloxy)methanol │ 238-588-8 │14548-60-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,2'-oxybis[4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane] │ 238-749-2 │14697-50-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Phoxim │ 238-887-3 │14816-18-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bis(1-hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper │ 238-984-0 │14915-37-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bis(8-hydroxyquinolyl) sulphate, monopotassium salt │ 239-133-6 │15077-57-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dibromopropionamide │ 239-153-5 │15102-42-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium perborate monohydrate │ 239-172-9 │10332-33-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,2'-methylenebis(6-bromo-4-chlorophenol) │ 239-446-8 │15435-29-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chlorotoluron │ 239-592-2 │15545-48-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Disodium carbonate, compound witn hydrogen peroxide (2:3) │ 239-707-6 │15630-89-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium p-chloro-m-cresolate │ 239-825-8 │15733-22-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chloralose │ 240-016-7 │15879-93-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1-bromo-3-chloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione │ 240-230-0 │16079-88-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(R)-2-(4-ch]oro-2-methylphenoxy)propionic acid │ 240-539-0 │16484-77-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dipotassium disulphite │ 240-795-3 │16731-55-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Methomyl │ 240-815-0 │16752-77-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Disodium hexafluorosilicate │ 240-934-8 │16893-85-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Hexafluorosilicic acid │ 241-034-8 │16961-83-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Benomyl │ 241-775-7 │17804-35-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │D-gluconic acid, compound with N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12- │ 242-354-0 │18472-51-0 │
  │diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine (2:1) │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │O,O-diethyl O-5-phenylisoxazol-3-ylphosphorothioate │ 242-624-8 │18854-01-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Benzoxonium chloride │ 243-008-1 │19379-90-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Methyl hydroxymethoxyacetate │ 243-271-2 │19757-97-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │p-[(diiodomethyl)sulphonyl]toluene │ 243-468-3 │20018-09-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Copper dihydroxide │ 243-815-9 │20427-59-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Disilver oxide │ 243-957-1 │20667-12-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-butene-1,4-diyl bis(bromoacetate) │ 243-962-9 │20679-58-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Aluminium phosphide │ 244-088-0 │20859-73-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(benzothiazol-2-ylthio)methyl thiocyanate │ 244-445-0 │21564-17-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tetrachlorvinphos │ 244-865-4 │22248-79-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bendiocarb │ 245-216-8 │22781-23-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-methyl]-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-en-1-yl 2,2-dimethyl-3- │ 245-387-9 │23031-36-9 │
  │(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate/Prallethrin │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate │ 246-376-1 │24634-61-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-terţ-Butyl-4-methoxyphenol │ 246-563-8 │25013-16-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bis(hydroxymethyl)urea │ 246-679-9 │25155-29-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │●alpha.,.alpha.',.alpha.''trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-│ 246-764-0 │25254-50-6 │
  │triethanol │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol │ 246-807-3 │25307-17-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │3-(but-2-enyl)-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl 2,2-dimethyl-3- │ 246-948-0 │25402-06-6 │
  │(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate/Cinerin I │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │3-phenoxybenzyl 2-dimethyl-3-(methylpropenyl) │ 247-404-5 │26002-80-2 │
  │cyclopropanecarboxylate/Phenothrin │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one │ 247-500-7 │26172-55-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-octyl-2H-isothiazol-3-one │ 247-761-7 │26530-20-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dodecylbenzenesulphonic acid │ 248-289-4 │27176-87-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Lauric acid, monoester with glycerol │ 248-337-4 │27215-38-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Zinc neodecanoate │ 248-370-4 │27253-29-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dodecyl(ethylbenzyl)dimethylammonium chloride │ 248-486-5 │27479-28-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cis-tricos-9-ene │ 248-505-7 │27519-02-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride │ 248-595-8 │27668-52-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N'-terţ-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4- │ 248-872-3 │28159-98-0 │
  │diamine │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl(1R,3R)-2,2-dimethyl-3- │ 249-013-5 │28434-00-6 │
  │(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropanecarboxylate (only 1R trans, │ │ │
  │1S isomer)/S-Bioallethrin │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bioresmethrin │ 249-01-40 │28434-01-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │3-[3-(4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4- │ 249-205-9 │28772-56-7 │
  │hydroxy-2-benzopyrone/Bromadiolone │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Pirimiphos-methyl │ 249-528-5 │29232-93-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Lithium heptadecafluorooctanesulphonate │ 249-644-6 │29457-72-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane │ 250-001-7 │30007-47-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl] │ 250-517-2 │31218-83-4 │
  │oxy]crotonate │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(Z,E)-tetradeca-9,12-dienyl acetate │ 250-753-6 │31654-77-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Decyldimethyloctylammonium chloride │ 251-035-5 │32426-11-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bromochloro-5,5 -dimethylimidazolidine-2,4-dione │ 251-171-5 │32718-18-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Amitraz │ 251-375-4 │33089-61-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea/Isoproturon │ 251-835-4 │34123-59-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-(hydroxymethylamino)ethano │ 251-974-0 │34375-28-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-[3-(dodecylamino)propyl]glycine │ 251-993-4 │34395-72-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyldibenzofuran-1,3(2H,9bH)- │ 252-204-6 │34769-44-3 │
  │dione, monosodium salt │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium 4-ethoxycarbonylphenoxide │ 252-487-6 │35285-68-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium 4-propoxycarbonylphenoxide │ 252-488-1 │35285-69-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-[[(4-chlorophenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide │ 252-529-3 │35367-38-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole/Imazalil │ 252-615-0 │35554-44-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(±)-1-(.beta.-allyloxy-2,4-dichlorophenylethyl)imidazole/Technical │Produs pentru│73790-28-0 │
  │grade imazalil │ protecţia │ │
  │ │ plantelor │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │S-[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl] O,O- │ 252-626-0 │35575-96-3 │
  │dimethyl thiophosphate/Azamethiphos │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile │ 252-681-0 │35691-65-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Benzyldimethyloleylammonium chloride │ 253-363-4 │37139-99-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid │ 253-733-5 │37971-36-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │4-methoxy-m-phenylenediammonium sulphate │ 254-323-9 │39156-41-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N,N''-methylenebis[N'-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4- │ 254-372-6 │39236-46-9 │
  │yl]urea] │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dinocap │ 254-408-0 │39300-45-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │●alpha.-cyano-3-phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1- │ 254-484-5 │39515-40-7 │
  │enyl)cyclopropanecarboxylate │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Isopropyl (2E,4E)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate/ │ 254-993-2 │40596-69-8 │
  │Methoprene │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dimethyltetradecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride │ 255-451-8 │41591-87-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Mixture of cis- and trans-p-menthane-3,8 diol/Citriodiol │ 255-953-7 │42822-86-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │4,4-dimethyloxazolidine │ 257-048-2 │51200-87-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl (1R-cis)- │ 257-144-4 │51348-90-4 │
  │2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cyano (3-phenoxybenzyl)-2-(4-chlorophenyl)-3-methylbutyrate/ │ 257-326-3 │51630-58-1 │
  │Fenvalerate │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │ethyl N-acetyl-N-butyl-.beta.-alaninate │ 257-835-0 │52304-36-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │●alpha.-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- │ 257-842-9 │52315-07-8 │
  │dimethylcyclopropanecarboxylate/Cypermethrin │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- │ 258-067-9 │52645-53-1 │
  │dimethylcyclopropanecarboxylate/Permethrin │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │●alpha.-cyano-3-phenoxybenzyl [1R-[1.alpha.(S*),3.alpha.]]-3- │ 258-256-6 │52918-63-5 │
  │(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate/Deltamethrin│ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │bis(2-ethylhexanoato-O)-.mu.-oxodizinc 259-049-3 54262-78-11- │ 259-154-4 │54406-48-3 │
  │ethynyl-2-methylpent-2-enyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl) │ │ │
  │cyclopropanecarboxylate/Empenthrin │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │3-iodo-2-propynyl butylcarbamate │ 259-627-5 │55406-53-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate (2:1) │ 259-709-0 │55566-30-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4- │ 259-978-4 │56073-07-5 │
  │hydroxycoumarin/Difenacoum │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │4-hydroxy-3-(3-(4'-bromo-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1- │ 259-980-5 │56073-10-0 │
  │naphthyl)coumarin/Brodifacoum │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methanol │ 260-097-2 │56289-76-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-ethoxyethyl bromoacetate │ 260-240-9 │56521-73-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-octyl-N'-[2-(octylamino)ethyl]ethylenediamine │ 260-725-5 │57413-95-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, sodium salt │ 261-184-8 │58249-25-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Azaconazole │ 262-102-3 │60207-31-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H- │ 262-104-4 │60207-90-1 │
  │1,2,4-triazole/Propiconazole │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N,N-bis(2-hydroxyethyl)undec-10-enamide │ 262-114-9 │60239-68-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-chloro-3-(phenylsulphonyl)acrylonitrile │ 262-395-8 │60736-58-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │[1,1'-Biphenyl]-2-ol, chlorinated │ 262-974-5 │61788-42-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Amines, coco alkyl │ 262-977-1 │61788-46-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, (hydrogenated tallow │ 263-005-9 │61788-78-1 │
  │alkyl)trimethyl, chlorides │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, coco alkyltrimethyl, chlorides │ 263-038-9 │61789-18-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, benzylcoco alkylbis(hydroxyethyl), │ 263-078-7 │61789-68-2 │
  │chlorides │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, benzylcoco alkyldimethyl, chlorides │ 263-080-8 │61789-71-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, dicocoalkyl dimethyl, chlorides │ 263-087-6 │61789-77-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow │ 263-090-2 │61789-80-8 │
  │alkyl)dimethyl, chlorides │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, trimethylsoya alkyl, chlorides │ 263-134-0 │61790-41-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs. │ 263-163-9 │61791-31-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs │ 263-171-2 │61791-39-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Imidazolium compounds, 1-benzyl-4,5-dihydro-1-(hydroxyethyl)-2- │ 263-185-9 │61791-52-4 │
  │norcocoalkyl │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Amines, N-tallow alkyldipropylenetri- │ 263-191-1 │61791-57-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Amines, N-coco alkyltrimethylenedi- │ 263-195-3 │61791-63-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Amines, N-coco alkyltrimethylenedi-, acetates │ 263-196-9 │61791-64-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, │ 264-151-6 │63449-41-2 │
  │chlorides │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one │ 264-843-8 │64359-81-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-chloro-N-[[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino]carbonyl]benzamide │ 264-980-3 │64628-44-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic │ 265-098-1 │64741-97-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Distillates (petroleum), hydrotreated light │ 265-149-8 │64742-47-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-hydroxy-1,3-dimethyl- │ 265-732-7 │65400-98-8 │
  │2,4-dioxopyrimidine-5-carboxamide │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │●alpha.-cyano-3-phenoxybenzyl [1R-[1.alpha.(S*),3.alpha.]]-3-(2,2- │ 265-898-0 │65731-84-2 │
  │dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tar acids, coal. │ 266-019-3 │65996-85-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Glass powder │ 266-046-0 │65997-17-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine]/Oxazolidin │ 266-235-8 │66204-44-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine │ 266-257-8 │66215-27-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Betaines, C12-C14-alkyl dimethyl │ 266-368-1 │66455-29-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │●alpha.-cyano-3-phenoxybenzyl 2,2-dimethyl-3-(1,2,2,2- │ 266-493-1 │66841-25-6 │
  │tetrabromoethyl)cyclopropanecarboxylate/Tralomethrin │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)acetamide │ 266-583-0 │67129-08-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cis-4-[3-(p-terţ-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6- │ 266-719-9 │67564-91-4 │
  │dimethylmorpholine │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1- │ 266-994-5 │67747-09-5 │
  │carboxamide │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Me esters │ 267-015-4 │67762-38-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │●alpha-cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1- │ 268-450-2 │68085-85-8 │
  │enyl)-2,2-dimethyl cyclopropanecarboxylate/Cyhalothrin │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dodecylethyldimethylammonium bromide/Laudacit │ 269-249-2 │68207-00-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │●alpha.-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- │ 269-855-7 │68359-37-5 │
  │dimethylcyclopropanecarboxylate/Cyfluthrin │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, │ 269-919-4 │68391-01-5 │
  │chlorides │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, di-C6-12-alkyldimethyl, chlorides │ 269-925-7 │68391-06-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts │ 270-115-0 │68411-30-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-16-alkyldimethyl, │ 270-324-7 │68424-84-0 │
  │chlorides │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, │ 270-325-2 │68424-85-1 │
  │chlorides │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Betaines, coco alkyldimethyl │ 270-329-4 │68424-94-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorides │ 270-331-5 │68424-95-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Fatty acids, coco, reaction products with diethanolamine │ 270-430-3 │68440-04-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1-Propanaminium, 3-amino-N,N,N-trimethyl-, N-C12-18 acyl derivs., │ 271-063-1 │68514-93-2 │
  │Me sulfates │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Amides, coco, N,N-bis(2-hydroxyethyl) │ 271-657-0 │68603-42-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, (oxydi-2,1-ethanediyl)bis[coco │ 271-761-6 │68607-28-3 │
  │alkyldimethyl, dichlorides │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │9-Octadecenoic acid (Z)-, sulfonated, potassium salts │ 271-843-1 │68609-93-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Urea, reaction products with formaldehyde │ 271-898-1 │68611-64-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Imidazolium compounds, 1-[2-(carboxymethoxy)ethyl]-1- │ 272-043-5 │68650-39-5 │
  │(carboxymethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl, hydroxides, sodium │ │ │
  │salts │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │bis(tetraamminecopper) carbonatedihydroxide │ 272-415-7 │68833-88-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1-hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-one, │ 272-574-2 │68890-66-4 │
  │compound with 2-aminoethanol (1:1) │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Amines, N-tallowalkyl trimethylenedi-, diacetates │ 272-786-5 │68911-78-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quassia, ext. │ 272-809-9 │68915-32-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Fatty acids, C8-10 273-086-2 68937-75-7 │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl esters, sodium salts │ 273-257-1 │68955-19-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, C12-18- │ 273-318-2 │68956-79-6 │
  │alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorides │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Didecylmethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride │ 273-403-4 │68959-20-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, benzyl-C10-16-alkyldimethyl, │ 273-544-1 │68989-00-4 │
  │chlorides │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, salts │ 273-545-7 │68989-01-5 │
  │with 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide (1:1) │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sodium N-(hydroxymethyl)glycinate │ 274-357-8 │70161-44-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Amines, C10-16-alkyldimethyl, N-oxides │ 274-687-2 │70592-80-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate) │ 274-778-7 │70693-62-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N,N'-(decane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidene)bis(octylammonium)│ 274-861-8 │70775-75-6 │
  │dichloride │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazolium chloride │ 274-948-0 │70862-65-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)elhyl]carbamate/Fenoxycarb │ 276-696-7 │72490-01-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, di-C8-18-alkyldimethyl, chlorides │ 277-453-8 │73398-64-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1-[(hydroxymethyl)amino]propan-2-ol │ 278-534-0 │76733-35-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3- │ 278-928-2 │78491-02-8 │
  │bis(hydroxymethyl)-urea/Diazolidinylurea │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Dihydrogen bis[monoperoxyphthalato(2-)-O1,OO1]magnesate(2-) │ 279-013-0 │78948-87-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Magnesium monoperoxyphthalate hexahydrate │ 279-013-0 │84665-66-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tributyltetradecylphosphonium chloride │ 279-808-2 │81741-28-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(2-Butoxyethoxy)methanol │ 281-648-3 │84000-92-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Zinc, isodecanoate isononanoate complexes, basic │ 282-786-7 │84418-73-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Juniper, Juniperus communis, ext. │ 283-268-3 │84603-69-0 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Laurus nobilis, ext. │ 283-272-5 │84603-73-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Rosemary, ext. │ 283-291-9 │84604-14-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Eucalyptus globulus, ext. │ 283-406-2 │84625-32-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cinnamomum zeylanicum, ext. │ 283-479-0 │84649-98-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Margosa ext. │ 283-644-7 │84696-25-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Lavender, Lavandula angustifolia angustifolia, ext. │ 283-994-0 │84776-65-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Thyme, Thymus serpyllum, ext. │ 284-023-3 │84776-98-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Formaldehyde, reaction products with diethylene glycol │ 284-062-6 │84777-35-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Formamide, reaction products with formaldehyde │ 284-064-7 │84777-37-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Glycine, N-(3-aminopropyl)-, N'-C10-16-alkyl derivs. │ 284-065-2 │84777-38-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Lemon, ext. │ 284-515-8 │84929-31-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Thyme, Thymus vulgaris. ext. │ 284-535-7 │84929-51-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Clove, ext. │ 284-638-7 │84961-50-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tar acids, polyalkylphenol fraction │ 284-893-4 │84989-05-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Metaleuca alternifolia, ext./Australian Tea Tree Oil │ 285-377-1 │85085-48-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,4,8,10-tetra(terţ-butyl)-6-hydroxy-12H- │ 286-344-4 │85209-91-2 │
  │dibenzo[d,g][1,3,2]dioxaphosphocin 6-oxide, sodium salt │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Formaldehyde, reaction products with propylene glycol │ 286-695-3 │85338-22-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Stannane, tributyl-, mono(naphthenoyloxy) derivs. │ 287-083-9 │85409-17-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, │ 287-089-1 │85409-22-9 │
  │chlorides │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl] │ 287-090-7 │85409-23-0 │
  │dimethyl, chlorides │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │[R-(Z))-3-[(12-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl)amino] │ 287-462-9 │85508-38-9 │
  │propyltrimethylammoniummethyl sulphate │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derives. │ 287-494-3 │85536-14-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Guanidine, N,N-1,3-propanediylbis-, N-coco alkyl derivs., │ 288-198-7 │85681-60-3 │
  │diacetates │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, sodium salts │ 288-330-3 │85711-69-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │●alpha.-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl [1.alpha.(S*),3.alpha.]- │ 289-244-9 │86560-93-2 │
  │(±)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chrysanthemum cinerariaefolium, ext. │ 289-699-3 │89997-63-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cymbopogon nardus, ext. │ 289-753-6 │89998-15-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Lavender, Lavandula angustifolia, ext. │ 289-995-2 │90063-37-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Litsea cubeba, ext. │ 290-018-7 │90063-59-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Mentha arvensis, ext. │ 290-058-5 │90063-97-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Pelargonium graveolens, ext. │ 290-140-0 │90082-51-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Benzenesulfonic acid, mono-C10-14-alkyl derivs., compds. with Me │ 290-651-9 │90194-41-5 │
  │1Hbenzimidazol-2-ylcarbamate │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Copper, EDTA-complexes │ 290-989-7 │90294-99-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Formaldehyde, reaction products with propanolamine │ 291-325-9 │90387-52-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Urea, N,N'-bis(hydroxymethyl)-, reaction products with 2- │ 292-348-7 │90604-54-9 │
  │(2-butoxyethoxy)-ethanol, ethylene glycol and formaldehyde │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, bromides│ 293-522-5 │91080-29-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Fir, Abies sibirica, ext. │ 294-351-9 │91697-89-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Juniper, Juniperus mexicana, ext. │ 294-461-7 │91722-61-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Lavender, Lavandula hybrida, ext./Lavandin oil │ 294-470-6 │91722-69-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Amines, N-(3-aminopropyl)-N'-coco alkyltrimethylenedi-, │ 294-702-6 │91745-32-3 │
  │monoacrylated │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cymbopogon winterianus, ext. │ 294-954-7 │91771-61-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Lemongrass (Cymbopogon flexuosus) │ 295-161-9 │91844-92-7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │White mineral oil (petroleum), light │ 295-550-3 │92062-35-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-[3-(dodecylammo)propyl]glycine hydrochloride │ 298-216-5 │93778-80-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bis(2,6-diacetyl-7,9-dihydroxy-8,9b-dimethyl-1,3(2H,9bH)- │ 304-149-6 │94246-73-8 │
  │dibenzofurandionato-O2,O3)copper │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Citrus, ext. │ 304-454-3 │94266-47-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Pine ext. │ 304-455-9 │94266-48-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Trimethyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]propylammonium methyl │ 304-990-8 │94313-91-4 │
  │sulphate │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Peppermint, American, ext. │ 308-770-2 │98306-02-6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Quaternary ammonium compounds, [2-[[2-[(2-carboxyethyl) │ 309-206-8 │100085-64-1│
  │(2-hydroxyethyl)mino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]coco alkyldimethyl, │ │ │
  │ydroxides, inner salts │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Corn cob, powdered │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Natural lemon juice (filtered) │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Hedera helix │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Onion Oil │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Thuja occidentalis │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Salvia officinalis │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Hyssopus officinalis │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chrysanthemum vulgare │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Artemisia absinthium │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Achillea millefolium │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Origanum vulgare │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Majorana hortensis │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Origanum majorano │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Rosmarinus officinalis │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Satureja hortensia │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Uritica dioica │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Aesculus hippocastanum │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Symphytum officinale │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Equisetum arvense │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Sambucus nigra │ 310-127-6 │999999-99-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)-3- │ 401-400-1 │86479-06-3 │
  │(2,6-difluorobenzoyl)-urea/Hexaflumuron │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1,3-dichloro-5-ethyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione │ 401-570-7 │89415-87-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-│ 403-640-2 │107534-96-3│
  │3-ol/Tebuconazole │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Reaction products of: glutamic acid and N-(C12-14-alkyl) │ 403-950-8 │164907-72-6│
  │propylenediamine │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Mixture of: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium │ 404-690-8 │68132-19-4 │
  │bis(2-ethylhexyl)phosphate; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl) │ │ │
  │ammonium 2-ethylhexylhydrogenphosphate │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilane │ 405-020-7 │105024-66-6│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2,3,5,6-tetrafluorobenzyl trans-2-(2,2-dichlorovinyl)-3,3- │ 405-060-5 │118712-89-3│
  │dimethylcyclopropanecarboxylate/Transfluthrin │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │5,5-dimethyl-perhydro-pyrimidin-2-one.alpha.-(4- │ 405-090-9 │67485-29-4 │
  │trifluoromethylstyryl)-.alpha.-(4-trifluoromethyl) │ │ │
  │cinnamylidenehydrazone/Hydramethylnon │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether/Etofenprox │ 407-980-2 │80844-07-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │6-(phthalimido)peroxyhexanoic acid │ 410-850-8 │128275-31-0│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Lithium 3-oxo-1,2(2H)-benzisothiazol-2-ide │ 411-690-1 │111337-53-2│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Methyl neodecanamide │ 414-460-9 │105726-67-8│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Mixture of: alpha-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1R,3R)-[(S)-3- │ 415-130-7 │91465-08-6 │
  │(2-chloro-3,3,3-trifluoro-prop-1-enyl)]-2,2- │ │ │
  │dimethylcyclopropanecarboxylate; alpha-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)- │ │ │
  │(1S,3S)-[-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-prop-1-enyl)]-2,2- │ │ │
  │dimethylcyclopropanecarboxylate/Lambda cyhalothrin │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1-(4-(2-cloro-a,a,a-p-trifluorotolyloxy)-2-fluorophenyl)-3- │ 417-680-3 │101463-69-8│
  │(2,6-difluorobenzolyl) urea/Flufenoxuron │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │5-chloro-2-(4-chlorphenoxy)phenol │ 418-890-8 │ 3380-30-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one │ 420-590-7 │04299-07-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tetrachlorodecaoxide complex │ 420-970-2 │92047-76-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Mixture of: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4- │ 421-960-0 │90035-08-8 │
  │trifluoromethylbenzyloxy)phenyl)-1-naphthyl)coumarin; trans-4- │ │ │
  │hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluoromethylbenzyloxy) │ │ │
  │phenyl)-1-naphthyl)coumarin/Flocoumafen │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate/Icaridine │ 423-210-8 │119515-38-7│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │N-cyclohexyl-S,S-dioxobenzo[b]tiophene-2-carboxamide │ 423-990-1 │149118-66-1│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Fipronil │ 424-610-5 │120068-37-3│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │cis-1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride │ 426-020-3 │51229-78-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │1-(6-chloropyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamine/ │ 428-040-8 │138261-41-3│
  │Imidacloprid │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Thiamethoxam │ 428-650-4 │153719-23-4│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │[2,4-Dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]methyl(1R)-cis- │ 428-790-6 │72963-72-5 │
  │chrysanthemate; [2,4-Dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]methyl │ │ │
  │(1R)-trans-chrysanthemate/Imiprothrin │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │2-(1-methyl-2-(4-phenoxy-phenoxy)-ethoxy)-pyridine/Pyriproxyfen │ 429-800-1 │95737-68-1 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazine,4-oxide │ 431-030-6 │163269-30-5│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Reaction products of diisopropanotamine with formaldehyde (1:4) │ 432-440-8 │220444-73-5│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chloromethyl n-octyl disulfide │ 432-680-3 │180128-56-7│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Reaction product of dimethyl adipate, dimethyl glutarate, dimethyl │ 432-790-1 │ │
  │succinate with hydrogen peroxide/Perestane │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bis(3-aminopropyl)octylamine │ 433-340-7 │86423-37-2 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine │ 433-460-1 │210880-92-5│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(E)-2-Octadecenal │Nealocat încă│51534-37-3 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(E,Z)-2,13-Octadecadienal │Nealocat încă│99577-57-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Silver-zinc-aluminium-boronphosphate glass/Glass oxide, silver- and│Nealocat încă│398477-47-9│
  │zinccontaining │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Silver sodium hydrogen zirconium phosphate │Nealocat încă│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Paraformaldehyde │ │30525-89-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Peroxyoctanoic acid │ │33734-57-5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bromomyristyl isoquinoline │ │51808-87-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │9-Aminoacridine hydrochloride monohydrate │ │52417-22-8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chlorinated trisodium phosphate │ │56802-99-4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Cyclohexylhydroxydiazene 1-oxide, potassium salt │ │66603-10-9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │(1S,2R,5S)-2-Isopropenyl-5-methylcyclohexanol │ │104870-56-6│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Silica, amorphous, crystalline-free │ │112945-52-5│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Denatonium Capsaicinate │ │192327-95-0│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Tris(N-cyclohexyldiazeniumdioxy)aluminium │ │312600-88-7│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-copper │ 312600-89-8 │312600-88-7│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Reaction product of essential oils and ozone în-situ (Open Air │ │ │
  │Factor (OAF)) │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Silver zeolite A │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Silver sodium borosilicate │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Benzyl-lauryl-dimethyl-myristylammonium chloride/Lauryl-myristyl │ │ │
  │dimethyl benzyl ammonium chloride │ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │((1,2-Ethanediylbis(carbamodithioato))(2-))manganese mixture with │Produs pentru│ 8018-01-7 │
  │((1,2-ethandiylbis(carbamodithioate))(2-))zinc/Mancozeb │ protecţia │ │
  │ │ plantelor │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Chlorosulfamic acid │Produs pentru│17172-27-9 │
  │ │ protecţia │ │
  │ │ plantelor │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Ethyl (2E,4E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoate/Hydroprene │Produs pentru│41096-46-2 │
  │ │ protecţia │ │
  │ │ plantelor │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │Silicium dioxide/Kieselguhr │Produs pentru│61790-53-2 │
  │ │ protecţia │ │
  │ │ plantelor │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┤
  │●alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-N-methyl-4,6-dinitro-N-(2,4,6- │Produs pentru│63333-35-7 │
  │tribromophenyl)-o-toluidine/Bromethalin │ protecţia │ │
  │ │ plantelor │ │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────