DECRET nr. 10 din 16 ianuarie 1986
privind aprobarea şi utilizarea formularelor tipizate în unităţile socialiste şi perfecţionarea sistemului informaţional
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 2 din 17 ianuarie 1986  Pe baza hotărîrilor adoptate de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, din 12 aprilie 1985, în scopul rationalizarii şi simplificării sistemului de evidenta, al perfecţionării sistemului informaţional în unităţile socialiste,
  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Formularele tipizate se utilizează în unităţile socialiste pentru consemnarea fenomenelor economice şi social-culturale, pentru culegerea, prelucrarea şi asigurarea informaţiilor necesare conducerii economiei naţionale, precum şi pentru elaborarea, fundamentarea, urmărirea şi controlul îndeplinirii sarcinilor de plan, conducerea operativă a activităţilor, cunoaşterea resurselor de munca, materiale şi financiare şi a modului lor de folosire.
  Formularele tipizate se elaborează şi se codifica într-o concepţie unitară, în scopul ordonării şi prelucrării cît mai operative a datelor cu mijloace moderne de calcul, al creşterii eficientei informaţiilor, al reducerii muncii de evidenta şi a consumului de hirtie.


  Articolul 2

  Formularele tipizate, potrivit sferei lor de utilizare, sînt:
  a) formularele tipizate comune, care se utilizează pentru înregistrarea unor informaţii din activităţile desfăşurate în toate unităţile socialiste sau în unităţi din subordinea mai multor ministere, organe centrale sau locale, inclusiv în aparatul propriu al acestora;
  b) formulare tipizate specifice, care se utilizează pentru înregistrarea unor informaţii caracteristice activităţilor desfăşurate în aparatul propriu sau în unităţi din subordinea unui singur minister, organ central sau local.


  Articolul 3

  Se aproba formularele tipizate comune şi nomenclatorul de indicatori pentru:
     ________________________________________________________________
               Ministerul
           (organul central) Activitatea Anexa nr.
              coordonator
     ________________________________________________________________
      a) Comitetul de Stat al
         Planificării planificare 1 a, 1 b, 1 c
      b) Ministerul Finanţelor financiară 2 a, 2 b, 2 c
                                      şi contabila 2 d, 2 e, 2 f
      c) Banca Naţionala a Repu-
         blicii Socialiste România bancară 3 a, 3 b
      d) Direcţia Centrala de Sta-
         tistica statistica 4 a, 4 b, 4 c
                                                       4 d, 4 e, 4 f
                                                       4 g
     ________________________________________________________________


  Articolul 4

  Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanţelor, Banca Naţionala a Republicii Socialiste România şi Direcţia Centrala de Statistica, împreună cu celelalte ministere, organe centrale şi locale, vor asigura pentru domeniile de activitate prevăzute la art. 3:
  a) perfecţionarea în continuare a sistemului informaţional, a metodologiilor şi indicatorilor utilizaţi, precum şi realizarea progresiva a sistemului informatic unitar, pe toate treptele organizatorice, ca nucleu al Sistemului Informatic Naţional;
  b) elaborarea unui program unitar de realizare a sistemului de prelucrare a datelor cu mijloace moderne de calcul, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului decret.


  Articolul 5

  Numărul maxim de formulare tipizate, comune pe domenii de activitate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3, precum şi numărul minim de formulare adaptate la cerinţele prelucrării automate a datelor, sînt prevăzute în anexa nr. 5.
  Numărul maxim de formulare tipizate specifice pe ministere, organe centrale, şi consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi numărul minim de formulare adaptate la cerinţele prelucrării automate a datelor sînt prevăzute în anexa nr. 6.


  Articolul 6

  Comisia guvernamentală pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste aproba, la propunerea ministerelor şi organelor centrale coordonatoare de domenii de activitate, formulare tipizate comune, potrivit numărului stabilit conform anexei nr. 5.
  Organele de conducere colectivă ale ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti aproba formularele specifice, cu avizul organelor centrale coordonatoare de domenii de activitate şi cu acordul Comisiei guvernamentale pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste, potrivit numărului stabilit conform anexei nr. 6.
  Unele reglementări privind regimul dărilor de seama statistice sînt prevăzute în anexa nr. 7.


  Articolul 7

  Unităţile socialiste sînt obligate sa utilizeze, în cadrul sistemului de evidenta, numai formulare tipizate aprobate, conform legii. Pe toate aceste formulare se vor menţiona, după caz, numărul şi data actului normativ sau al aprobării organelor prevăzute la art. 6.


  Articolul 8

  Corespunzător numărului de formulare comune şi specifice aprobat prin prezentul decret şi extinderii prelucrării automate a datelor, se vor stabili şi cantităţile de hirtie necesare şi se vor lua măsuri pentru folosirea eficienta şi dimensionarea raţională a personalului muncitor din activitatea de evidenta.


  Articolul 9

  In vederea introducerii operative a unor măsuri de perfecţionare a sistemului de evidenta, corespunzător cerinţelor impuse de introducerea unor noi activităţi sau unor noi tehnologii, se autoriza:
  a) Consiliul de Miniştri, sa aprobe, la propunerea fundamentată a ministerelor şi celorlalte organe centrale prevăzute la art. 4, cu avizul Comisiei guvernamentale pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste, modificarea sau introducerea de formulare tipizate comune sau de noi indicatori, pentru activităţile: planificare, financiară şi contabila, bancară şi statistica, prevăzute în anexele nr. 1*-4*;
  b) Comisia guvernamentală pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste, sa aprobe, la propunerea fundamentată a ministerelor, celorlalte organe centrale şi comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, numărul maxim pentru noi formulare tipizate; modificarea numărului de formulare din anexele nr. 5 şi 6 va fi raportată anual Consiliului de Miniştri.


  Articolul 10

  Comisia guvernamentală pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste va acţiona împreună cu ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru:
  a) perfecţionarea sistemului de evidenta a indicatorilor economici, a sistemului de clasificare şi codificare şi a principalelor corelaţii din economia naţionala;
  b) raţionalizarea şi reducerea, în continuare, a formularisticii, extinderea numărului de formulare adaptate la cerinţele prelucrării automate a datelor, în scopul realizării unui sistem informaţional şi informatic unitar, operativ şi eficient;
  c) exercitarea unui control exigent pentru respectarea normelor legale în vigoare privind sistemul informaţional.


  Articolul 11

  Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru:
  a) raţionalizarea în continuare a sistemului de evidenta în unităţile subordonate, precum şi în aparatul propriu;
  b) elaborarea normelor de utilizare a formularelor comune şi specifice şi actualizarea periodică a acestora;
  c) analiza periodică în organele de conducere colectivă a modului de utilizare a formularelor tipizate şi a realizării sistemului informaţional şi informatic unitar, precum şi a rezultatelor şi eficientei obţinute;
  d) înaintarea proiectelor de acte normative spre aprobare, însoţite de avizul prealabil al Comisiei guvernamentale pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste, în toate cazurile în care prevederile acestora generează introducerea unor noi formulare şi evidente sau modificarea celor în vigoare.


  Articolul 12

  Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste răspunde pentru asigurarea editării, tipăririi şi livrării ritmice a formularelor tipizate pentru toate unităţile socialiste, în cantităţi fundamentate şi de calitate corespunzătoare, în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora.
  In acest scop, pe baza comenzilor unităţilor socialiste şi a cantităţilor de hirtie şi carton repartizate prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, va nominaliza cantităţile necesare pentru tipărirea formularelor tipizate aprobate.
  Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste va emite, cu acordul Comisiei guvernamentale pentru raţionalizarea sistemului de evidenta în unităţile socialiste, norme unitare pentru editarea, tipărirea şi livrarea formularelor tipizate aprobate.


  Articolul 13

  Dispoziţiile prezentului decret, cu privire la formularele tipizate comune, se aplica şi de unităţile din sectoarele speciale; formularele specifice necesare activităţii din aceste sectoare se aproba de organele de conducere colectivă ale ministerelor şi organelor centrale respective.


  Articolul 14

  Formularele tipizate care se utilizează în relaţiile internaţionale, pe baza unor reglementări ale organelor competente ale Republicii Socialiste România, nu fac obiectul prezentului decret.


  Articolul 15

  Încălcarea prevederilor prezentului decret atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, civilă sau materială, potrivit legii.


  Articolul 16

  Falsificarea de date statistice, prin înscrierea în documentele oficiale a unor date necorespunzătoare adevărului, ori prin omisiunea cu ştiinţa de a insera unele date, constituie infracţiunea de fals intelectual prevăzută de art. 289 din Codul penal, pedepsita cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte.


  Articolul 17

  Constituie contravenţie la prevederile prezentului decret următoarele fapte:
  a) introducerea sau utilizarea altor formulare în afară celor tipizate aprobate;
  b) nerespectarea normelor de utilizare a formularelor tipizate, stabilite potrivit art. 11 lit. b), sau tipărirea acestora cu încălcarea normelor elaborate potrivit art. 12 alin. 3;
  c) nerespectarea termenelor de prezentare, către organele în drept, a dărilor de seama statistice;
  d) refuzul de a comunica organelor în drept datele prevăzute în dările de seama statistice;
  e) refuzul de a prezenta organelor de control, la cerere, materialele necesare controlului prevăzut la art. 10 lit. c), precum şi documentaţia necesară verificării exactităţii datelor statistice;
  f) introducerea, solicitarea sau transmiterea altor dări de seama, indicatori şi date statistice în dările de seama statistice în vigoare, în afară celor aprobate, precum şi la alte termene şi periodicitati;
  g) neaplicarea măsurilor stabilite, potrivit legii, de către organele de control.


  Articolul 18

  Contravenţiile prevăzute la art. 17 lit. a), b) şi c) se sancţionează cu amenda de la 1.000 la 2.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d), e), f) şi
  g), cu amenda de la 2.000 la 5.000 lei.


  Articolul 19

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele anume împuternicite de organele prevăzute la art. 10 şi 11.


  Articolul 20

  Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunii se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora. Plîngerea, însoţită de o copie a procesului-verbal, se depune la organul din care face parte agentul constatator.
  Plîngerea se rezolva de judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia.


  Articolul 21

  Dispoziţiile privind contravenţiile prevăzute la art. 17-20 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.


  Articolul 22

  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul decret.


  Articolul 23

  Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1250/1973 privind reglementarea regimului dărilor de seama statistice de stat şi departamentale, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 163-164 din 22 octombrie 1973, astfel cum a fost modificată prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1028/1975, publicată în Buletinul Oficial nr. 128-129 din 6 decembrie 1975, precum şi alte dispoziţii contrare.
  ------------------


  Anexa 1a

   ------------------------------------------------------------------------------
   Nr. Cod formular
   crt. Denumirea formularului ---------------------------
                                                      Baza Varianta
   ------------------------------------------------------------------------------
    0 1 2 3
   ------------------------------------------------------------------------------

                              1.a/1 INDUSTRIE
                             -----------------
                    Producţia industriala şi capacităţile de producţie

   1. Propuneri de plan pentru principalii
      indicatori 1-1-1A
   2. Capacităţi de producţie industriala si
      gradul lor de utilizare 1-1-2A
   3. Producţia fizica şi fundamentarea producţiei
      industriale valorice 1-1-3A
      - producţia de repere de piese de schimb
        destinată beneficiarilor interni 1-1-3/aA
      - fundamentarea producţiei fizice şi destinaţia
        acesteia 1-1-3/bA
      - indicatorii înnoirii şi modernizării producţiei 1-1-3/cA
   4. Program unitar de cooperare pentru realizarea
      producţiei şi exportului 1-1-4A

                    Cercetare ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică si
                    introducerea progresului tehnic

   5. Instalaţii pilot, experimentale şi standuri
      de proba 1-6-3
   6. Tehnologii şi sisteme de mecanizare
      (automatizare) asimilate, care se prevăd in
      producţie 1-6-4
   7. Obiective de tipizare şi standardizare 1-6-5

                    Îmbunătăţirea calităţii producţiei şi a produselor

   8. Fundamentarea îmbunătăţirii calităţii
      produselor 1-7-1A
   9. Producţia destinată fondului pieţei pe
      sortimente şi clase de calitate îmbunătăţite 1-7-2
  10. Limite maxime de pierderi tehnologice 1-7-3

                    Reparaţii - investiţii - construcţii

  11. Fundamentarea planului reparaţiilor capitale,
      reviziilor generale şi modernizărilor la
      principalele instalaţii şi utilaje
      tehnologice 1-8-4A

                    Aprovizionarea tehnico-materială

  12. Balanţa materială*) 1-10-2A

                    Munca şi retribuirea muncii

  13. Fundamentarea fondului de timp de munca
      necesar 1-13-3A
  14. Productivitatea muncii în expresie fizica
      (norme de consum de munca pe produs) 1-13-4

                    Costuri de producţie, indicatori financiari, eficienta

  15. Planul costurilor producţiei industriale 1-14-2A
      - planul costului unitar al produsului 1-14-2/aA
      - planul cheltuielilor comune ale secţiei de producţie 1-14-2/bA
      - planul cheltuielilor generale ale întreprinderii 1-14-2/cA

                    1.a/2 AGRICULTURA
                    ------------------
                     Producţia agricolă

   1. Propuneri de plan pentru principalii indicatori
      în agricultura 1-2-1A
   2. Principalii indicatori ai producţiei
      agricole vegetale 1-2-2A

  -------------
      *) Se completează la nivel de minister şi centrala.

   3. Principalii indicatori ai producţiei agricole
      animale şi fundamentarea acesteia 1-2-3A
   4. Calculul resurselor de furaje 1-2-4A
      - calculul necesarului de furaje 1-2-4/aA
   5. Repartizarea producţiei agricole - IAS 1-2-5A
      - repartizarea producţiei agricole - CAP 1-2-5/aA
   6. Baza materială a agriculturii 1-2-6
   7. Fundamentarea valorii producţiei agricole
      pe baza producţiei fizice 1-2-7A
   8. Principalii indicatori ai staţiunii pentru
      mecanizarea agriculturii 1-2-8

                    Costuri de producţie, indicatori financiari, eficienta

   9. Costurile principalelor produse vegetale 1-14-3A
  10. Costurile principalelor produse animale 1-14-4A

                    1.a/3 CONSTRUCŢII
                    ------------------
                    Producţia de construcţii-montaj

   1. Principalii indicatori ai producţiei de
      construcţii-montaj 1-8-6A
   2. Lista lucrărilor de construcţii-montaj pe
      obiective de investiţii 1-8-7A
      - fişa lucrării 1-8-7/aA
      - fişa investiţiei 1-8-7/bA
      - planul producţiei de construcţii-montaj
        (lista de lucrări) 1-8-7/cA
      - lista investiţiilor din plan grupate pe
        faze ale elaborării notelor de comanda şi
        proiectelor de execuţie 1-8-7/dA
      - studiul finanţării investiţiilor noi cu PE
        aprobate (inclusiv lucrările derogatorii) din plan 1-8-7/eA
   3. Fundamentarea folosirii utilajelor de
      construcţii din parcul activ propriu 1-8-8
   4. Protocol privind predarea-preluarea indica-
      torilor planului de producţie de construcţii-
      montaj, ai planului de munca şi de retribuire
      a muncii, costurilor de producţie şi a
      indicatorilor financiari pentru executarea
      lucrării 1-8-9
   5. Fundamentarea ponderii mecanizării
      principalelor lucrări în construcţii 1-8-10

                    Aprovizionarea tehnico-materială

   6. Necesarul de materiale pentru investiţii-
      construcţii pentru obiectivul .... 1-10-9A
      - fundamentarea necesarului de materiale
        pe baza de extrase de deviz pentru .... 1-10-9/a

                    Munca şi retribuirea muncii

      - fundamentarea productivităţii muncii 1-13-1/a

                    Costuri de producţie, indicatori financiari, eficienta

   7. Costul producţiei de construcţii-montaj in
      antrepriza-regie 1-14-5A

                    Eşalonarea, desfăşurarea, actualizarea, preliminarea
                    indicatorilor, pe trimestre şi luni

   8. Corelaţia principalilor indicatori de plan 1-0-7

                    1.a/4 TRANSPORTURI SI TELECOMUNICAŢII
                    -------------------------------------

   1. Principalii indicatori ai activităţii de
      transport (feroviar, auto, fluvial, maritim,
      exploatare portuara) 1-5-1A
   2. Fundamentarea volumului de transport de
      mărfuri 1-5-2A
      - fundamentarea activităţii de transport
        pe calea ferată 1-5-2/aA
      - fundamentarea activităţii de transport auto 1-5-2/bA
      - fundamentarea activităţii de transport fluvial 1-5-2/cA
      - fundamentarea activităţii de transport maritim 1-5-2/dA
      - fundamentarea activităţii de transport prin
        conducte petroliere magistrale 1-5-2/eA
      - principalii indicatori ai activităţii de
        transport aerian 1-5-2/fA
   3. Transporturi rutiere de mărfuri şi călători cu
      parc de folosinţa proprie 1-5-3A
   4. Principalii indicatori ai activităţii de
      posta şi telecomunicaţii 1-5-4A
   5. Costul prestaţiei în transporturi 1-14-6A

                    1.a/5 ALTE CATEGORII DE UNITĂŢI
                    --------------------------------
                         Lucrări geografice

   1. Creşteri efective de rezerve de substanţe
      minerale utile - volume fizice de lucrări
      geologice şi volume de finanţare a
      lucrărilor geologice 1-9-1

                        Gospodărirea apelor

   2. Fundamentarea necesarului de apa 1-3-1
   3. Balanţa apei 1-3-2

                        Silvicultura

   4. Fundamentarea producţiei fizice şi valorice
      silvice 1-4-1
   5. Suprafaţa medie anuala ce urmează a fi
      parcursă cu tăieri de masa lemnoasă în fondul
      forestier 1-4-2

                    Aprovizionarea cu mărfuri şi prestările de servicii
                    pentru populaţie

   6. Principalii indicatori ai comerţului interior 1-16-1A
   7. Contractări şi achiziţii 1-16-4A
   8. Planul de desfacere şi stocurile pe grupe
      de produse 1-16-5A
   9. Desfaceri de mărfuri cu amănuntul în unităţi
      naturale 1-16-6A
  10. Cheltuieli de circulaţie 1-14-7A

                    1.a/6 FORMULARE COMUNE TUTUROR CATEGORIILOR
                    ---------------------------------------------
                    DE ÎNTREPRINDERI SI UNITĂŢI
                    ----------------------------

                      Cercetare ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică si
                      introducerea progresului tehnic

   1. Obiectivele de cercetare ştiinţifică,
      dezvoltare tehnologică şi de introducere a
      progresului tehnic 1-6-1
      - indicatorii sintetici privind obiectivele
        din cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
        tehnologică şi introducerea progresului
        tehnic 1-6-1/a
   2. Volumul total al activităţii de cercetare
      ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică si
      încasările din contracte de cercetare 1-6-2

                       Reparaţii - investiţii - construcţii

   3. Lista obiectivelor de investiţii 1-8-1A
   4. Lista utilajelor pentru investiţii (model A) 1-8-2A
      - utilaje şi aparataje pentru investiţii -
        faze de realizare (model B) 1-8-2/aA
   5. Balanţa fondurilor fixe 1-8-3A
   6. Reparaţii capitale şi modernizări la maşini
      şi utilaje standardizate 1-8-5A
   7. Elemente de calcul pentru norme de consum de
      materiale coeficienţi de utilizare 1-10-1A
   8. Necesarul de materii prime-centralizator 1-10-3A
   9. Necesarul de combustibili, energie termica
      şi energie electrica 1-10-4A
  10. Necesarul de benzina/motorina pentru
      transporturi 1-10-5A
  11. Bilanţul utilizării materiilor prime
      şi materialelor 1-10-6A
  12. Fişa ambalării produsului - elemente de
      calcul pentru coeficienţi de ambalare,
      norme şi normative de utilizare şi indici
      de refolosire 1-10-7A
  13. Fişa recuperării şi valorificării
      materialului refolosibil 1-10-8A
  14. Volumul de mărfuri încărcate şi expediate
      mecanizat 1-10-10A

                    Comerţ exterior şi cooperare economică internaţionala

  15. Indicatorii valorici ai comerţului exterior 1-11-1A
       - fundamentarea exportului 1-11-1/aA
       - fundamentarea valorii importului pentru
         producţie 1-11-1/bA
       - fundamentarea valorii importului pentru
         investiţii 1-11-1/cA
       - fundamentarea importului valoric pentru
         activitatea de cercetare ştiinţifică si
         dezvoltare tehnologică inclus în importul pentru
         producţie şi investiţii 1-11-1/dA
       - producţie, consum intern şi export 1-11-1/eA
  16. Fundamentarea turismului internaţional 1-11-2A
  17. Fundamentarea acţiunilor de cooperare si
      secializare cu alte tari 1-11-3

                    Asigurarea, pregătirea şi perfecţionarea forţei de munca

  18. Asigurarea necesarului de muncitori calificaţi
      pe meserii, de tehnicieni pe specialităţi
      şi de maiştri 1-12-1A
  19. Planul perfecţionării profesionale a
      personalului 1-12-2A

                    Munca şi retribuirea muncii

  20. Fundamentarea productivităţii muncii 1-13-1A
  21. Numărul mediu de personal muncitor 1-13-2A

                    Costuri de producţie, indicatori financiari, eficienta

  22. Calculul eficientei fondurilor fixe 1-14-1A

                    Aprovizionarea cu mărfuri şi prestările de servicii pentru
                    populaţie

  23. Fundamentarea livrărilor de mărfuri la
      fondul pieţei 1-16-2A
  24. Prestări de servicii pentru populaţie 1-16-3A

                    Eşalonarea, desfăşurarea, actualizarea şi preliminarea
                    indicatorilor pe trimestre, luni şi decade

  25. Desfăşurarea sarcinilor de plan 1-0-1
  26. Repartizarea pe trimestre a exportului si
      importului în expresie fizica 1-0-2
  27. Fundamentarea realizării preliminate a
      sarcinilor de plan pe perioada ... 1-0-3A
  28. Fundamentarea realizării preliminate a
      sarcinilor de plan pe trimestru (luna,
      decada) 1-0-4
  29. Actualizarea sarcinilor de plan 1-0-5
  30. Indicatorii planului de dezvoltare
      economico-socială în profil teritorial 1-0-6
  --------------------------------------------------------------------------------


  Anexa 1b

  PRINCIPALII INDICATORI AI DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE A
  R.S.ROMÂNIA PE ANUL 198...
  1.b/A - Sinteze pe economie pentru prezentare 1.b/B - Caiete pe ministere
          la Conducere
          1.b/A^1 - Principalii indicatori 1.b/B^1 - Principalii indicatori
                    sintetici ai dezvoltării valorici
                    economico-sociale 1.b/B^2 - Producţia fizica
                                                1.b/B^3 - Fundamentarea producţiei
                                                          fizice pe capacităţi
          1.b/A^2 - Principalii indicatori 1.b/B^4 - Exportul şi importul in
                    valorici pe ansamblul unităţi naturale
                    economiei şi pe minis-
                    tere
          1.b/A^3 - Producţia fizica indus- 1.b/B^5 - Aprovizionarea tehnico-
                    triala materială
          1.b/A^4 - Fundamentarea producţiei 1.b/B^6 - Cercetare ştiinţifică,
                    fizice industriale pe dezvoltare tehnologică
                    capacităţi şi introducerea progre-
                                                          sului tehnic
          1.b/A^5 - Exportul în unităţi 1.b/B^7 - Investiţii - construcţii
                    materiale
          1.b/A^6 - Importul în unităţi
                    naturale 1.b/C - Caiete pe ramuri
          1.b/A^7 - Balanţele de energie
                    primara, electrica si
                    termica 1.b/C^1 - Industria
                                                1.b/C^2 - Agricultura
          1.b/A^8 - Balanţele principalelor
                    materii prime şi
                    materiale 1.b.C^3 - Construcţii
                                                1.b/C^4 - Transporturi şi tele-
                                                          comunicaţii
          1.b/A^9 - Principalii indicatori
                    de consum: recuperarea
                    şi valorificarea
                    materialelor refolo-
                    sibile 1.b/D - Programe speciale
                                                  1.b/E - Indicatori in
                                                          profil teritorial


  Anexa 1c

  NOMENCLATORUL
  indicatorilor planului naţional unic pe anul 198...
  --------------------------------------------------------------------------------
  Nr. Cod Denumire
  crt.
  --------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2
  --------------------------------------------------------------------------------
                      I. PRODUCŢIA INDUSTRIALA
                            -------------------------

   1. 8001* Capacităţile de producţie industriala la principalele produse
               (instalaţii) şi gradul lor de utilizare
   2. 1011 Indicii de utilizare a fondului de timp disponibil de lucru al
               maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor din întreprinderile
               industriale de stat
   3. 8002 Indicii de utilizare a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor
               tehnologice de la întreprinderile industriale de stat
   4. 2* Producţia industriala în unităţi fizice
   5. 8003* Producţia industriala în unităţi fizice la principalele produse
               noi şi modernizate introduse în fabricaţie de la începutul
               cincinalului pînă în anul 198... inclusiv
   6. 8004* Producţia de utilaje tehnologice destinată pentru investiţii,
               producţie, reparaţii, întreţinere şi export
   7. 1008* Producţia de repere de piese de schimb în unităţi fizice destinate
               beneficiarilor interni
   8. 8005* Producţia în unităţi a principalelor bunuri de larg consum si
               livrările la fondul pieţei
   9. 8006* Producţia industriala destinată fondului pieţei la sortimentele cu
               structura şi clase de calitate îmbunătăţită
  10. 3025 Valoarea producţiei marfa industriale
  11. 2964 Valoarea producţiei marfa industriale şi a prestărilor de servicii
               neindustriale - în industria mica
  12. 915 Valoarea producţiei nete industriale
  13. 2900 Valoarea producţiei nete industriale şi a prestărilor de servicii
               neindustriale
  14. 4 Valoarea producţiei globale industriale
  15. 1079 Valoarea producţiei produselor noi şi modernizate
                              din care:
  16. 461 - pe seama produselor noi şi modernizate, pe baza de
                       concepţie proprie şi reproducere
  17. 2346 Ponderea producţiei produselor noi şi modernizate în valoarea
               totală a producţiei marfa
  18. 1132 Gradul de valorificare a materiilor prime, materialelor,
               combustibililor, energiei electrice, calculat pe baza:
  19. 1130 - Valorii producţiei marfa - lei/leu
  20. 1129 - Valorii producţiei nete - lei/leu
  21. 8007 Creşterea valorificării materiilor prime pe produse - exprimat
               fizic
  22. 8008* Programul de cooperare pentru asigurarea produselor destinate
               exportului
  23. 8009 - Livrări pentru producţia totală
  24. 8010 - Livrări pentru producţia destinată exportului

                     II. PRODUCŢIA AGRICOLĂ
                     ----------------------

   1. 762 Suprafaţa agricolă la finele anului, pe destinaţii
   2. 755 Suprafaţa arabila în cultura - total
                      - pe culturi
   3. 2951 Suprafaţa agricolă irigata în cultura
   4. 753 Suprafaţa arabila irigata în cultura - total
                      - pe culturi
   5. 867 Suprafaţa cu culturi duble şi succesive - total
                      - pe culturi
   6. 927 Suprafaţa de culturi intercalate - total
                      - pe culturi
   7. 4272 Plantaţii pe rod, pe categorii de plantaţii
   8. 4860 Suprafaţa insamintata cu soiuri noi pe principalele culturi
   9. 752 Producţii medii la hectar pe culturi
  10. 2952 Producţia totală a produselor vegetale (inclusiv culturile irigate,
               duble, succesive şi intercalate), pe produse
  11. 1020 Efectivele de animale la finele anului, pe specii
  12. 1023 Indicii de natalitate (pe specii: viţei, miei şi purcei)
  13. 8011 Producţii medii pe animal (pasare), pe produse şi greutatea
               medie de sacrificare, pe specii
  14. 1026 Producţia animala totală, pe produse
  15. 8012 Balanţa furajera pe specii şi grupe de vîrsta
  16. 106* Producţia secundară în unităţi fizice, pe produse
  17. 485* Fondul de stat de produse agricole, pe produse
  18. 8013 Dotarea cu mijloace mecanizate
  19. 3503 Îngrăşăminte organice ce vor fi aplicate
  20. 1038 Îngrăşăminte chimice livrate agriculturii - total
                      - pe sortimente
  21. 4866 Pesticide livrate agriculturii
  22. 2444 Suprafaţa amenajată pentru irigaţii
  23. 1043 Suprafaţa ameliorata prin lucrări de desecare
  24. 1045 Suprafaţa ameliorata prin lucrări de combatere a eroziunii solului
  25. 4266 Suprafaţa ameliorata prin lucrări agropedoameliorative
  26. 2319 Suprafaţa amenajată pentru piscicultura
  27. 1047 Suprafaţa de pajişti amenajată
  28. 731 Suprafaţa de pajişte regenerata
  29. 2945 Suprafaţa pajiştilor reinsamintate, suprainsamintate şi ingrasate
               chimic şi natural
  30. 2946 Suprafaţa de sere
  31. 3509 Indici de utilizare a parcului de tractoare la staţiunile pentru
               mecanizarea agriculturii
  32. 3508 Volumul veniturilor din activitatea de exploatare şi întreţinere a
               lucrărilor de îmbunătăţiri funciare
  33. 2839 Valoarea producţiei nete agricole
  34. 424 Valoarea producţiei marfa agricole a unităţilor agricole de stat
  35. 544 Valoarea producţiei globale agricole - total
                     - pe ramuri
  36. 425 Volumul lucrărilor executate de staţiunile pentru mecanizarea
               agriculturii

                     III. GOSPODĂRIREA APELOR
                     -------------------------

   1. 5095 Veniturile din activitatea de exploatare şi întreţinere a
               lucrărilor de gospodărire a apelor (inclusiv pentru lucrările
               aflate în administrarea oficiilor de gospodărire a apelor)
   2. 1150 Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a lucrărilor de
               gospodărire a apelor (inclusiv) pentru lucrările aflate in
               administraţia oficiilor de gospodărire a apelor)
   3. 8014 Balanţa apei

                     IV SILVICULTURA
                     ----------------

   1. 361 Producţia în unităţi fizice, pe produse
   2. 1892 Valoarea producţiei unităţilor silvice
   3. 1890 Balanţa masei lemnoase ce se pune în circuitul economic
   4. 8015 Suprafaţa ce urmează a fi parcursă cu tăieri de regenerare şi
               îngrijiri în fondul forestier
   5. 8016 Suprafaţa pădurilor regenerate

                     V TRANSPORTURI-TELECOMUNICAŢII
                     -------------------------------
               Activitatea unităţilor de transport feroviar, auto, naval şi aerian
               cu mijloace de folosinţa generală

   1. 1155 Venituri brute - total - pe feluri de transport
   2. 2043 Valoarea producţiei nete - pe feluri de transport
   3. 1958 Transport de mărfuri - total
                      - pe feluri de transport
   4. 1244 Transport de călători - total
                      - pe feluri de transport
   5. 1242 Transport aerian de mărfuri şi călători
   6. 1623 Greutatea medie bruta pe tren de marfa
   7. 77 Rulajul vagonului de marfa
   8. 8017 Indicele de utilizare a unei tone capacitate din parcul inventar
               de:
   9. 78 - autovehicule de marfa (exclusiv autovehicule in
                        conservare)
  10. 282 - nave maritime
  11. 283 - nave fluviale
  12. 281 Număr de remorci la 100 autocamioane
  13. 284 Indicele de utilizare a unui loc capacitate din parcul inventar de
               aeronave de călători
  14. 81 Transport prin conducte petroliere magistrale
  15. 8018 Valoarea producţiei nete şi brute pentru activitatea de
               exploatare portuara

                      Transporturi rutiere de mărfuri şi călători pe principalele
                      ministere, organe centrale şi locale, cu mijloace de
                      folosinţa proprie şi locală, pe total şi grupe de mărfuri

  16. 2043 Valoarea producţiei nete din activitatea de transport
  17. 1155 Venituri brute din activitatea de transport
  18. 1958 Transport de mărfuri - total
                            din care:
  19. 8019 - cu autobasculante
  20. 1244 Transport de călători cu autobuze
  21. 78 Indicele de utilizare a unei tone capacitate din parcul inventar
               de autovehicule de marfa - total
                            din care:
  22. 8020 - cu autobasculante
  23. 8021 Indicele de utilizare a unui loc capacitate din parcul inventar
               de autobuze
  24. 8022 Transporturi rutiere de mărfuri cu parcul de folosinţa generală -
               total
                             din care:
  25. 8023 - cu autobasculante

                      Posta şi telecomunicaţii

  26. 1326 Venituri brute din activitatea de posta şi telecomunicaţii

                     VI. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ SI
                     ------------------------------------------------------
                     INTRODUCEREA PROGRESULUI TEHNIC
                     --------------------------------

   1. 1071* Obiectivele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi de
               introducere a progresului tehnic pentru:
   2. 8024 - produse noi şi modernizate
   3. 8025 - tehnologii noi şi perfectionate, sisteme noi de mecanizare
                        şi automatizate
   4. 8026 - alte soluţii de progres tehnic
   5. 8027 Instalaţii pilot, experimentale şi standuri de proba a căror
               execuţie este finanţată din fondul pentru cercetarea ştiinţifică,
               dezvoltarea tehnologică şi introducerea progresului tehnic
   6. 8028 Tehnologii, sisteme de mecanizare şi automatizare aplicate
               în anii 198... - 198... şi tehnologii avansate ce se prevăd in
               producţie în anul 198...
   7. 1095 - pe baza de concepţie proprie
   8. 1096 - pe baza de licenţe
   9. 8029 Obiective de tipizare şi standardizare
  10. 8030 Obiective de tipizare
  11. 8031 Obiective de standardizare
  12. 8032 - Standarde noi
  13. 8033 - Revizuiri de standarde

                      VII. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PRODUSELOR
                      ----------------------------------------

   1. 386 Valoarea produselor care se realizează pe mai multe calităţi
   2. 382 Valoarea produselor de calitate superioară
   3. 383 Ponderea valorii produselor de calitate superioară în valoarea
               produselor care se realizează în mai multe calităţi
   4. 384 Ponderea producţiei de calitate I (superioară) la produsele
               principale calculată la cantitatea totală - în unităţi fizice
   5. 2090 Limite maxime de pierderi tehnologice
   6. 8034 Valoarea produselor de baza de nivel tehnic şi calitativ mondial
               ridicat

                      VIII. REPARAŢII CAPITALE - INVESTIŢII -
                      ---------------------------------------
                      CONSTRUCŢII
                      -------------

                      Reparaţii capitale

   1. 1144 Volumul total de reparaţii capitale
                         din care:
   2. 147 - Reparaţii capitale de maşini, utilaje şi instalaţii
                        tehnologice
   3. 161 - Reparaţii capitale de construcţii - total
                      - pe grupe de fonduri fixe

                      Investiţii

   4. 8035* Volumul, structura investiţiilor şi valoarea fondurilor fixe ce
               se pun în funcţiune
   5. 1511 Investiţii - total
                         din care:
   6. 86 - Construcţii-montaj
               Din total investiţii:
   7. PT** - Investiţii ce se realizează pentru crearea de capacităţi
                        de producţie în care se aplica soluţii de progres
                        tehnic pe baza de concepţie proprie
   8. 99 Volumul fondurilor fixe ce se pun în funcţie - total
                         din care:
   9. PT ** - Fonduri fixe ce se pun în funcţiune pe baza investiţiilor
                        pentru crearea de capacităţi de producţie în care se
                        aplica soluţii de progres tehnic pe baza de concepţie
                        proprie
  10. 97 Volumul utilajelor în stoc şi în curs de montaj din ţara şi din
               import la 31 decembrie 198...
  11. 8036 Studii, cercetări şi documentaţii tehnico-economice care se
               elaborează în anul 198...
  12. SL** Obiective cu termene de prezentare spre aprobare la Conducere a
               documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţiile care încep in
               anul 198...
  13. SL** Lucrări în continuare, dotări şi alte lucrări de investiţii
  14. SL** Lucrări de investiţii care încep în anul 198... cu note de
               comanda sau indicatori tehnico-economici aprobaţi
  15. SL** Lucrări de investiţii prevăzute sa înceapă în anul 198... cu
               termene de prezentare spre aprobare la Conducere a documentaţiilor
               tehnico-economice
  16. 8037 Lucrări geologice, foraje, împăduriri, plantaţii, lucrări de
               combatere eroziunii solului, amenajări de pajişti şi iazuri,
               defrişări şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor
  17. SL** Volumul utilajelor independente şi al dotărilor diverse
               necuprinse în obiectivele de investiţii
  18. SL** Principalele capacităţi ce se pun în funcţiune
  19. 8038 Lucrări pentru utilizarea resurselor energetice refosolosibile şi a
               celor pentru utilizarea surselor noi de energie, în continuare si
               noi pe anul 198...
  20. 8039 Gradul de industrializare a construcţiilor exprimat prin
               ponderea prefabricatelor în total betoane

                     Construcţii-montaj

  21. 2398 Valoarea producţiei nete de construcţii-montaj - total
                         din care:
  22. 1076 - Antrepriza
  23. 2399 Valoarea producţiei globale de construcţii-montaj - total
                         din care:
  24. 170* - Antrepriza
  25. 8040 Tipizarea lucrărilor de construcţii şi a tehnologiilor de
               execuţie
  26. 8041 Ponderea mecanizării principalelor lucrări de construcţii:
                      - pe categorii de lucrări
                      - pe operaţii

                      IX. LUCRĂRI GEOLOGICE
                      ----------------------

   1. 8042 Creşteri efective de rezerve de substanţe minerale utile
   2. 4185 Volum total de finanţare a lucrărilor geologice
   3. 8043 Volume fizice de lucrări geologice - total
                      - pe feluri de lucrări geologice
   4. 8044 Volumul lucrărilor de foraj de cercetare şi exploatare pentru ţiţei
               gaze - exprimate fizic

                      X. APROVIZIONAREA TEHNICO-MATERIALĂ
                      -----------------------------------

   1. 1170* Norme şi normative de consum de materii prime, materiale si
               energetice
   2. 1682* Coeficienţi de utilizare a materiilor prime şi materialelor
   3. 1169* Normative de valorificare a materiilor prime şi materialelor
               (valoarea produselor obţinute din prelucrarea superioară a unei
               unităţi fizice de materii prime)
   4. 2898* Recuperarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile,
               utilizarea şi circulaţia ambalajelor
   5. 3435* Sarcini de recuperare, colectare şi valorificare a materialelor
               refolosibile
   6. 1175* Recuperarea şi refolosirea ambalajelor
   7. 8045* Valorificarea resurselor energetice refolosibile libere
   8. 8046* Balanţele principalelor materii prime, materiale, energie,
               combustibili, maşini, utilaje tehnologice de transport

                      XI. COMERŢ EXTERIOR
                      --------------------

   1. 54 Export valoric total
                         din acesta:
   2. 8047 Export valoric, inclusiv aport net din lucrări de construcţii-
               montaj şi asistenta tehnica
                         din care:
   3. 4196 - Export de mărfuri
   4. 8068 - Aport valutar net din construcţii-montaj, proiecte si
                        asistenta tehnica aferentă
   5. 8069 - Aport valutar net din asistenta tehnica, licenţe,
                        documentaţii, proiecte etc.
   6. 8070 Aport valutar net din servicii internaţionale şi alte activităţi de
               export
                         din care:
                      - Turisma internaţional
   7. 8048 - Volum de activitate
   8. 8049 - Aport valutar
                      - Servicii de transporturi, telecomunicaţii şi asigurări
   9. 8050 - Volum de activitate
  10. 8051 - Aport valutar
                          din care:
                      - Transporturi navale
  11. 8052 - Volum de activitate
  12. 8053 - Aport valutar
                      - Transporturi aeriene
  13. 8054 - Volum de activitate
  14. 8055 - Aport valutar
                      - Transporturi auto
  15. 8056 - Volum de activitate
  16. 8057 - Aport valutar
                      - Transporturi feroviare
  17. 8058 - Volum de activitate
  18. 8059 - Aport valutar
                      - Posta şi telecomunicaţii
  19. 8060 - Volum de activitate
  20. 8061 - Aport valutar
                      - Alte servicii
  21. 8062 - Volum de activitate
  22. 8063 - Aport valutar
  23. 8064 Aport valutar din servicii ale Camerei de Comerţ
  24. 8065 Aport valutar din servicii necomerciale
  25. 8066 Aport valutar din activitatea bancară
  26. 8067 Aport valutar din operaţiuni comerciale
  27. 17 Export în unităţi naturale
  28. 3020 Import pentru producţie valoric şi în unităţi naturale
                         din care:
  29. 3042 - Materii prime
  30. 3061 - Materiale de baza
  31. 3048 - Alte materiale pentru producţie
  32. 3051 - Piese şi subansamble
  33. 65 Import valoric pentru investiţii
  34. 2843 Import pentru investiţii (cu nominalizarea integrala a importurilor
               pe ministere)
  35. 18 Import de bunuri pentru comerţul socialist (valoric şi pe
               principalele produse)
  36. 8071 Balanţa comercială externa pe principalele ministere
  37. 1143 Cheltuieli privind transportul mărfurilor din import cu nave
               închiriate (navlu import)
  38. 8072 Sinteze şi cheltuieli de transport şi expediţii internaţionale
               pentru mărfurile din import
  39. 8073 Cheltuieli valutare privind exploatarea flotei de pescuit oceanic
  40. 2870 Cursuri de revenire pentru export, import pentru producţie şi alte
               operaţiuni
  41. 8074 Balanţa de plati externe

      NOTA:
      Sarcinile de plan pentru comerţ exterior se dau pe total şi modalităţi
      de plata:
      1. Total (mil. lei)
      2. Cliring tari socialiste (mil. ruble)
      3. Devize convertibile (mil. dolari)

                     XII. COOPERAREA ECONOMICĂ INTERNAŢIONALA
                     -----------------------------------------
   1. 8075* Societăţi mixte de producţie şi comercializare cu sediul în R.S.
               România (investiţii, vărsăminte, aprovizionare, producţie,
               desfacere, beneficii, personal, fond de retribuire etc.)
   2. 8076* Societăţi mixte de producţie şi comercializare cu sediul in
               străinătate (vărsăminte, credite, export, import, cheltuieli,
               beneficii, personal etc.)
   3. 8077* Societăţi comerciale, bancare, de transporturi şi asigurări cu
               sediul în străinătate sau în R.S.România (vărsăminte, export,
               beneficii, personal etc.)
   4. 8078* Obiective ce se construiesc în străinătate (valoarea livrărilor
               şi lucrărilor, export, cheltuieli, aport valutar, personal)
   5. 8079 Cercetări geologice, filiale şi birouri de inginerie în
               străinătate pentru acţiuni de cooperare (valoarea lucrărilor,
               fonduri de investiţii, cheltuieli, personal, fond de retribuire
               etc.)

                      XIII.ASIGURAREA, PREGĂTIREA SI PERFECŢIONAREA
                      ---------------------------------------------
                      FORŢEI DE MUNCA
                      ---------------

   1. 1232 Asigurarea necesarului de muncitori calificaţi - total
                      - pe principalele meserii
   2. 202 Numărul de cursanţi şcolarizaţi prin cursuri de calificare
   3. 203 Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului muncitor
   4. 8080 Numărul de muncitori necesar de recrutat
   5. 2553 Fondul de şcolarizare

                      XIV. MUNCA, RETRIBUIREA MUNCII SI VENITURILE POPULAŢIEI
                      --------------------------------------------------------

       *** Productivitatea muncii exprimată valoric:
   1. 2322 - Industria republicană
   2. 4013 - Agricultura de stat (DAS şi SMA)
   3. 1319 - Construcţii-montaj
   4. 1264 - Transporturi (M.T.Tc.)
               Productivitatea muncii exprimată fizic:
   5. 4017 - Industria republicană
   6. 4018 - Agricultura de stat (DAS şi SMA)
   7. 4020 - Construcţii-montaj
   8. 4021 - Transporturi (M.T.Tc)
   9. 8081 Economia relativă totală de personal eferenta creşterii
               productivităţii muncii
                          din care:
  10. 8082 - cu aportul progresului tehnic
  11. 162 Numărul mediu de personal muncitor - total
                      - pe ramuri şi activităţi
                      - pe grupe şi categorii de personal
  12. 2523 Fondul de retribuire a muncii - total
                      - pe principalele ramuri şi activităţi
                      - pe grupe şi categorii de personal
  13. 418 Nivelul fondului de retribuire a muncii la 1000 lei volum de
               desfacere şi prestaţii
  14. 3774 Veniturile populaţiei
                      - Retribuţia medie pe o persoana
  15. 1261 - Nominală
  16. 1262 - Reală
  17. 159 - Veniturile reale ale ţărănimii din munca în CAP si
                        gospodăriile personale, pe o persoana activa
  18. 1347 Normative de munca unificate

                      XV. COSTURI DE PRODUCŢIE, EFICIENTA
                      ------------------------------------

                         Costuri de producţie
                      In industria republicană

   1. 2040 Cheltuieli maxime la 1000 lei producţie marfa a întreprinderilor
               industriale (exclusiv societăţile mixte)
   2. 3120 Cheltuieli materiale maxime la 1000 lei producţie marfa a
               întreprinderilor industriale (exclusiv societăţile mixte)
   3. 8083 Costurile şi rentabilitatea pe principalele produse şi grupe de
               produse industriale

                      In agricultura de stat

   4. 167 Cheltuieli maxime la 1000 lei producţie marfa
   5. 8084 Cheltuieli materiale la 1000 lei producţie globală
   6. 8085 Cheltuieli maxime la 1000 lei volum de lucrări la staţiunile de
               mecanizare a agriculturii

                      In construcţii-montaj (antrepriza)

   7. 3127 Cheltuieli totale maxime la 1000 lei producţie de
               construcţii-montaj
   8. 8086 Cheltuieli materiale maxime la 1000 lei producţie de
               construcţii-montaj

                      In transporturi

   9. 1127 Cheltuieli maxime la 1000 lei venituri brute din activitatea de
               transport, pe feluri de transport

                      In activitatea de contractări-achiziţii

  10. 8087 Cheltuieli maxime de recepţionare, depozitare şi conservare pe
               tona
  11. 8088 Economiile la costurile de producţie cu aportul progresului tehnic
               fata de anul precedent (în industria republicană, agricultura de
               stat, construcţii-montaj-antrepriza şi transporturi de folosinţa
               generală) - total
                         din care:
  12. 8089 - la cheltuielile materiale

                      Eficienta fondurilor fixe

               Valoarea producţiei marfa industriale din activitatea de baza la
               1000 lei fonduri fixe medii, din activitatea de baza
  13. 2965 - la valoarea de inventar
  14. 2966 - la valoarea rămasă
               Valoarea producţiei nete industriale din activitatea de baza la
               1000 lei fonduri fixe medii, din activitatea de baza
  15. 2075 - la valoarea de inventar
  16. 3637 - la valoarea rămasă
               Beneficii din activitatea de baza la 1000 lei fonduri fixe medii
               din activitatea de baza
  17. 2079 - la valoarea de inventar
  18. 3734 - la valoarea rămasă
  19. 8090 Valoarea producţiei globale agricole la 1000 lei fonduri fixe
               medii la valoarea de inventar, în unităţi socialiste
  20. 8091 Valoarea producţiei globale de construcţii-montaj la 1000 lei
               fonduri fixe din activitatea de baza, la valoarea de inventar
  21. 1490 Beneficii la 1000 lei fonduri fixe medii (mijloace de transport)

                      XVI. PREŢURI
                      -------------

   1. 8092 Indicii preţurilor cu amănuntul şi ai tarifelor pentru total
               populaţiei şi pentru personalul muncitor
   2. 8093 Indicii preţurilor de producţie şi de livrare în industria de
               stat
   3. 8094 Indicii preţurilor produselor agricole livrate la fondul de stat
               de către unităţile agricole de stat, cooperativele agricole de
               producţie şi gospodăriile populaţiei
   4. 8095 Preţurile medii pentru livrările de mărfuri la fondul pieţei

                      XVII. APROVIZIONAREA CU MĂRFURI SI PRESTĂRILE DE
                      ------------------------------------------------
                      SERVICII PENTRU POPULAŢIE
                      --------------------------

   1. 190* Livrările de mărfuri către fondul pieţei, fizic
   2. 199 - Sortimente ieftine
   3. 192 - Articole pentru copii
   4. 279 - Produse preambalate
   5. 189 Livrările de mărfuri către fondul pieţei, valoric
               Desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin comerţul socialist
   6. 274* - Fizic
   7. 2940 - Produse alimentare
   8. 2941 - Produse nealimentare
   9. 8096 - Valoric
  10. 196 Stocurile de mărfuri din comerţul socialist
  11. 201 Volumul şi structura prestărilor de servicii pentru populaţie -
               - total şi pe categorii
                         din care:
  12. 111 - plătite de populaţie
  13. 2581 Volumul şi structura activităţilor de transport şi de gospodărie
               comunală pentru populaţie - total
                         din care:
  14. 4251 - plătite de populaţie

                      XVIII. CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢE SI PROTECŢIA
                      -------------------------------------------
                      MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
                      ---------------------

   1. 4498 Construcţii de locuinţe din fondurile statului desfăşurate pe
               ministere, consilii populare şi în profil teritorial
   2. 8097 Locuinţe ce se executa de populaţie cu fonduri proprii
   3. 1751 Vinzarile de locuinţe din fondul locativ de stat existent, către
               populaţie, conform Legii nr. 4/1973
   4. 8098 Investiţii pentru protecţia mediului înconjurător
                         din care:
   5. 8099 - Construcţii-montaj

                     XIX. PRODUSUL SOCIAL SI VENITUL NAŢIONAL
                     -----------------------------------------

   1. 2433 Produsul social
   2. 1639 Ponderea Cheltuielilor materiale în produsul social - %
   3. 341 Venitul naţional
   4. 2513 Fondul de consum
   5. 1662 Ponderea fondului de acumulare în venitul naţional utilizat pentru
               consum şi acumulare - %
   6. 1653 Fondul naţional de dezvoltare economico-socială

                      XX. BALANŢA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BĂNEŞTI
                      ________________________________________________
                      ALE POPULAŢIEI
                      ---------------

   1. 4508 Venituri
   2. 781 Cheltuieli

  -------------------------------------------------------------------------------

  * Indicatorii respectivi au asociate nomenclatoare specifice.
  ** Coduri de selecţie asociate cu codurile obiectivelor de investiţii.
  *** Indicatorii de productivitate a muncii în expresie valorică se calculează pentru fiecare ramura în funcţie de metodologia în vigoare


  Anexa 2a

  NOMENCLATORUL
  formularelor tipizate comune privind bugetele de venituri şi cheltuieli din subactivitatea planificare financiară
   ------------------------------------------------------------------------------
   Nr. Cod
   crt. Denumirea formularului ---------------------------
                                                      Baza Varianta
   ------------------------------------------------------------------------------
    0 1 2 3
   ------------------------------------------------------------------------------
   1. Bugetul de venituri şi cheltuieli al
      întreprinderii 1-20-1A
   2. Bugetul de venituri şi cheltuieli al
      instituţiei de stat 1-20-2A
   3. Bugetul de venituri şi cheltuieli al
      centralei 1-20-3A
   4. Bugetul de venituri şi cheltuieli al
      ministerului (cu activitate economică) 1-20-4A
      - Bugetul de venituri şi cheltuieli al
        ministerului (fără activitate economică) 1-20-4/aA
      - Bugetul de venituri şi cheltuieli al
        băncilor şi C.E.C. - Model 1-20-4/bA
      - Bugetul de venituri şi cheltuieli al
        Administraţiei Asigurărilor de Stat -
        Model 1-20-4/cA
      - Bugetul de venituri şi cheltuieli al
        Administraţiei de Stat Loto-Pronosport -
        Model 1-20-4/dA
      - Bugetul de venituri şi cheltuieli al
        caselor de ajutor reciproc organizate
        pe lîngă sindicate şi caselor de
        ajutor reciproc ale pensionarilor -
        Model 1-20-4/eA
      - Bugetul de venituri şi cheltuieli
        (cooperaţia mestesugareasca) 1-20-4/fA
      - Bugetul de venituri şi cheltuieli
        (cooperaţia de producţie, achiziţii
        şi desfacere a mărfurilor) 1-20-4/gA
      - Bugetul de venituri şi cheltuieli al
        cooperativei agricole de producţie şi
        asociaţiei economice intercooperatiste
        cu profil agricol 1-20-4/hA
      - Bugetul de venituri şi cheltuieli al
        cooperativei de credit - Model 1-20-a/iA
   5. Bugetul de venituri şi cheltuieli al
      judeţului (municipiului Bucureşti) 1-20-5A
   6. Bugetul de venituri şi cheltuieli al
      municipiului, oraşului şi comunei 1-20-6A
   7. Bugetul de venituri şi cheltuieli al
      organizaţiei obşteşti 1-20-7A
   8. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru
      asigurări sociale 1-20-15A
   9. Planul financiar în profil teritorial -
      Model 1-20-12A

                     Anexe la bugetul de venituri şi cheltuieli
        Planul de finanţare-creditare a investiţiilor
      (anexa 1 - întreprindere, centrala, minister şi alte organe
      centrale, consilii populare)
        Mijloacele circulante şi resursele de finanţare
      (anexa 2 - întreprindere)
        Mijloacele circulante şi resursele de finanţare
      pe ramuri ale economiei naţionale (anexa 3 -
      centrala, minister şi alte organe centrale,
      consilii populare judeţene şi al municipiului
      Bucureşti)
        Planul cheltuielilor de circulaţie (anexa 4,
      pe ramuri - întreprindere, centrala, minister
      şi alte organe centrale, consilii populare
      judeţene şi al municipiului Bucureşti)
        Detalierea veniturilor şi cheltuielilor din
      activitatea economică pe ramuri economice
      (anexa 5 - centrala, minister şi alte
      organe centrale, consilii populare judeţene
      şi al municipiului Bucureşti)
        Determinarea încasărilor din prestaţii, a
      impozitului pe circulaţia mărfurilor, a
      rezultatelor financiare, precum şi a
      veniturilor şi cheltuielilor privind
      administrarea fondului locativ de stat
      (anexa 6 - întreprindere, consilii
      populare judeţene şi al municipiului
      Bucureşti)
        Indicatori de calcul, fundamentare si
      eficienta (anexa 7 - pe ramuri, cu excepţia
      ramurilor comerţ exterior şi turism -
      centrala, minister şi late organe centrale,
      consilii populare judeţene şi al municipiului
      Bucureşti)
        Indicatori de calcul, fundamentare şi eficienta
      (anexa 8 - pentru ramurile comerţ exterior si
      turism - centrala, minister, alte organe
      centrale, consilii populare judeţene şi al
      municipiului Bucureşti)
        Planul de finanţare a investiţiilor instituţiei
      de stat şi altor organizaţii (anexa 9 -
      instituţie, consilii populare comunale,
      orăşeneşti şi municipale, minister fără
      activitate economică, organizaţie
      obsteasca)
        Detalierea veniturilor proprii ale instituţiei
      de stat şi activităţilor autofinanţate (anexa
      10 - consilii populare comunale, orăşeneşti,
      municipale, judeţene şi al municipiului
      Bucureşti)
        Detalierea cheltuielilor pe articole şi
      alineate (anexa 11 - ministere şi consilii
      populare)
        Bugetul local (anexa 12 - consilii populare
      comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene
      şi al municipiului Bucureşti)
        Indicatori financiari pentru cheltuielile
      agrozooveterinare, întreţinerea şi repararea
      drumurilor şi podurilor, gospodărie,
      comunală şi alte cheltuieli
      economice (anexa 13 - minister, consilii
      populare comunale, orăşeneşti, municipale,
      judeţene şi al municipiului Bucureşti)
        Indicatori de calcul şi fundamentare pentru
      cheltuielile agrozooveterinare, de întreţinere
      şi repararea drumurilor şi podurilor,
      de gospodărie comunală şi pentru alte cheltuieli
      economice (anexa 14 - minister, consilii populare
      comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene şi
      al municipiului Bucureşti)
        Indicatori financiari pentru cheltuieli
      social-culturale, administraţia de stat şi
      alte cheltuieli (anexa 15 - minister) - Model
        Indicatori financiari pentru cheltuieli
      social-culturale, administraţia de stat şi
      alte cheltuieli (anexa 16 - consilii populare
      comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene
      şi al municipiului Bucureşti)
        Indicatori de calcul şi fundamentare
      pentru cheltuieli social-culturale,
      (anexa 17 - minister) - Model
        Indicatori de calcul şi fundamentare pentru
      cheltuielile social-culturale (anexa 18
      - consilii populare comunale, orăşeneşti,
      municipale, judeţene şi al municipiului Bucureşti)
      Indicatori financiari şi indicatori de calcul
      şi fundamentare privind învăţămîntul superior
      (anexa 18 - minister) - Model
        Indicatori de calcul şi fundamentare a cheltuielilor
      pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii,
      pensii IOVR şi unele cheltuieli sociale (anexa
      20 - minister) - Model
        Indicatori de calcul şi fundamentare pentru
      impozitul pe veniturile unităţilor cooperaţiei
      meşteşugăreşti, unităţilor cooperaţiei de producţie,
      achiziţii şi desfacere a mărfurilor şi unităţilor
      economice ale organizaţiilor obşteşti, impozitul pe
      fondul total de retribuire, impozitul agricol de la
      cooperativele agricole de producţie şi impozitele
      şi taxele de la populaţie (anexa 21 - consilii populare
      comunale, orăşeneşti, municipale, judeţene şi al
      municipiului Bucureşti)
        Fondul pentru simularea exportului (anexa 22 -
      întreprindere, centrala, minister şi alte organe
      centrale, consilii populare judeţene şi al
      municipiului Bucureşti)
  10. Comunicare de indicatori 1-20-13
  11. Cerere pentru deschidere de credite 1-20-14A
  --------------------------------------------------------------------------------


  Anexa 2b

  ---------
  - Extras -
  NOMENCLATORUL
  formularelor tipizate privind activitatea financiară şi contabila
   ------------------------------------------------------------------------------
   Nr. Cod
   crt. Denumirea formularului ---------------------------
                                                      Baza Varianta
   ------------------------------------------------------------------------------
    0 1 2 3
   ------------------------------------------------------------------------------

                      I. MIJLOACE FIXE
                      -----------------

   1. Registrul numerelor de inventar 14-1-1
      - Registru pentru evidenta mijloacelor fixe 14-1-1/a
   2. Fişa mijloacelor fixe 14-1-2
      - Lista de evidenta şi inventariere a
        mijloacelor fixe 14-1-2/a
   3. Bon de mişcare a mijloacelor fixe 14-1-3A
      - Proces-verbal de scoatere din funcţiune
        a mijloacelor fixe de declasare a unor
        bunuri materiale 14-1-3/aA
      - Bon de mişcare 14-1-3-/bA

                      II. Materiale
                      -------------

   4. Nota de recepţie şi constatare de diferenţe 14-2-1A
      - Nota de recepţie şi constatare de diferenţe 14-2-1/aM
      - Nota de intrare în gestiune şi constatare
        de deferente 14-2-1/bA
   5. Bond de predare-transfer, restituire 14-2-2A
   6. Bon de consum 14-2-3A
      - Bon de consum (colectiv) 14-2-3/aA
      - Fişa limita de consum 14-2-3/bA
      - Fişa limita de consum (colectivă) 14-2-3/cA
      - Lista zilnica de alimente 14-2-3/dA
   7. Dispoziţie de livrare-aviz de expediere "RS" 14-2-5A
      - Bon de prelucrare "RS" 14-2-5/a
      - Aviz de expediere-document de eliberare -
        bon de consum 14-2-5/bA
   8. Borderou de predare a documentelor 14-2-6
   9. Fişa de magazie 14-2-7
      - Fişa de magazie (cu doua unităţi de măsura) 14-2-7/a
      - Fişa de magazie a formularelor cu regim special 14-2-7/b
      - Fişa de magazie cu repartizarea ieşirilor 14-2-7/c
  10. Fişa de evidenta a obiectelor de inventar in
      folosinţa 14-2-8
      - Fişa de evidenta a materialelor şi obiectelor
        de inventar pe locuri de folosinţa 14-2-8/a
  11. Fişa de cont analitic pentru valori materiale 14-2-9
      - Fişa de cont analitic pentru valori materiale 14-2-9/aM
  12. Registrul stocurilor 14-2-10
      _ Registrul stocurilor 14-2-10/aM
  13. Lista de inventariere 14-2-11
      - Lista de inventariere (pentru gestiuni
        global-valorice) 14-2-11/a

                     III. MIJLOACE BĂNEŞTI SI DECONTĂRI
                     ------------------------------------

  14. Chitanţa "RS" 14-3-1
      - Chitanţa (pentru operaţii în valuta) "RS" 14-3-1/a
      - Chitanţa (chirii) "RS" 14-3-1/b
      - Chitanţa (autotaxi) "RS" 14-3-1/c
      - Chitanţa (operaţii service auto) "RS" 14-3-1/d
      - Bon de comanda-chitanţa (curăţătorie-spălătorie) "RS" 14-3-1/e
  15. Proces-verbal de plati 14-3-2A
  16. Dispoziţie de plata-încasare către casierie 14-3-3
      - Dispoziţie de plata-încasare către
        casierie (colectivă) 14-3-3/a
  17. Împuternicire 14-3-4
  18. Borderoul documentelor achitate cu
      cecuri de decontare 14-3-5
  19. Registru de casa 14-3-6A
      - Registru de casa (în valuta) 14-3-6/aA
  20. Dispoziţie bugetară 14-3-7
  21. Decont privind impozitul pe circulaţia
      mărfurilor 14-3-8A
  22. Factura "RS" 14-3-9A
      - Continuarea facturii 14-3-9/aA
      - Factura (cu dispoziţie de plata-
        încasare) "RS" 14-3-9/bA
      - Factura-dispoziţie de livrare "RS" 14-3-9/cA
      - Continuarea facturii-dispoziţie de livrare 14-3-9/dA
      - Factura-dispoziţie de livrare (pentru
        mărfuri) "RS" 14-3-9e/M
      - Continuarea facturii-dispoziţie de livrare
        (pentru mărfuri) 14-3-9/fM
      - Factura (gospodărie comunală - apa, canal,
        salubritate - pentru populaţie) "RS" 14-3-9/gM
      - Factura (gospodărie comunală - apa, canal,
        salubritate - pentru populaţie) "RS" 14-3-9/hA
      - Factura (gospodărie comunală - apa, canal,
        salubritate - pentru unităţi socialiste) "RS" 14-3-9/iM
      - Factura (gospodărie comunală - apa, canal,
        salubritate - pentru unităţi socialiste) "RS" 14-3-9/jM
      - Factura (gospodărie comunală - apa, canal,
        salubritate) "RS" 14-3-9/kA
      - Factura (gospodărie comunală - energie termica)
        "RS" 14-3-9/lM
      - Factura (gospodărie comunală - energie termica)
        "RS" 14-3-9/mA
  23. Calculul penalităţilor pentru intirzierea
      plăţilor 14-3-10
  24. Stat de retribuţii 14-4-1
      - Stat de retribuţii 14-4-1/a
      - Stat de retribuţii 14-4-1/bM
      - Stat de retribuţii (fără elementele componente
        ale retribuţiei totale) 14-4-1/cM
      - Stat de retribuţii (fără elementele componente
        ale retribuţiei totale) 14-4-1/dM
      - Lista de avans chenzinal 14-4-1/e
      - Lista de avans chenzinal 14-4-1/f
      - Lista de indemnizaţii pentru concediu de odihna 14-4-1/gM
      - Desfăşurătorul indemnizaţiilor plătite in
        contul asigurărilor sociale de stat 14-4-1/h
  25. Fişa de evidenta a retribuţiilor 14-4-2
      - Fişa de evidenta a retribuţiilor (cu
        elementele componente ale retribuţiei totale) 14-4-2/aM
  26. Stat de pensa 14-4-3
  27. Ordin de deplasare (delegaţie) 14-4-4
      - Ordin de deplasare (delegaţie) in
        străinătate (transporturi internaţionale) 14-4-4/a
  28. Decont de cheltuieli (pentru deplasări
      externe) 14-4-5
      - Decont de cheltuieli valutare (transporturi
        internaţionale) 14-4-5/a

                      V. CONTABILITATEA GENERALĂ
                      ---------------------------

  29. Nota de debitare-creditare 14-5-1A
      - Proces-verbal de scădere 14-5-1/a
  30. Nota de contabilitate 14-5-2A
      - Nota de contabilitate 14-5-2/aA
  31. Extras de cont 14-5-3
  32. Jurnal - situaţie privind operaţiile
      contabile 14-5-4
      - Jurnal - situaţie privind operaţiile
        de casa şi banca 14-5-4/a
      - Jurnal - situaţie privind operaţiile
        de casa şi banca 14-5-4/b
      - Jurnal privind decontările cu furnizorii 14-5-4/c
      - Situaţia încasării-achitării facturilor 14-5-4/d
      - Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de materiale 14-5-4/e
      - Jurnal privind consumurile şi alte ieşiri de materiale 14-5-4/f
      - Situaţie privind valorile materiale intrate sau
        ieşite (după metoda operativ-contabila) 14-5-4/gM
      - Situaţie privind mişcarea materialelor şi cheltuielilor
        de transport-aprovizionare 14-5-4/h
      - Jurnal privind valorile materiale intrate sau
        ieşite (după metoda cantitativ-valorică) 14-5-4/iM
      - Jurnal privind retribuţiile şi contribuţia la
        asigurările sociale 14-5-4/j
      - Jurnal privind repartizarea şi decontarea
        cheltuielilor de producţie 14-5-4/k
      - Jurnal privind repartizarea şi decontarea
        cheltuielilor de producţie 14-5-4/l
      - Jurnal privind vînzarea produselor şi alte ieşiri 14-5-4/m
      - Jurnal privind vînzarea mărfurilor şi alte ieşiri 14-5-4/n
      - Situaţie privind facturile emise-încasate 14-5-4/oM
      - Jurnal privind operaţii diverse (pentru conturi
        sintetice 14-5-4/p
      - Jurnal privind operaţii diverse (pentru conturi
        sintetice) 14-5-4/r
      - Jurnal privind operaţii diverse 14-5-4/sM
      - Situaţie privind avansurile spre decontare 14-5-4/t
      - Jurnal privind operaţiile de banca 14-5-4/tA
  33. Jurnal de înregistrare 14-5-5
  34. Fişa de cont analitic pentru costuri
      efective 14-5-6
      - Fişa de cont analitica pentru
        cheltuieli indirecte 14-5-6/a
  35. Fişa de cont pentru operaţii diverse 14-5-7
      - Fişa de cont pentru operaţii diverse 14-5-7/aM
      - Fişa de cont pentru operaţii diverse
        (în valuta şi în lei) 14-5-7/bM
  36. Fişa pentru operaţii bugetare 14-5-8
  37. Fişa sintetică sah 14-5-9
  38. Document cumulativ 14-5-10
      - Document cumulativ 14-5-10/a
      - Document cumulativ 14-5-10/b
      - Document cumulativ 14-5-10/c
      - Borderou de desfacere a fondului de
        retribuire pe purtători de conturi 14-5-10/dA
      - Document cumulativ pentru reţineri 14-5-10/eA
  39. Registru pentru evidenta veniturilor 14-5-11
  40. Registru pentru evidenta cheltuielilor si
      altor operaţii 14-5-12
  41. Scadenţarul cheltuielilor anticipate 14-5-13
  42. Cartea Mare 14-5-14
  43. Jurnalul operaţiilor contabile 14-5-15A
  44. Balanţa de verificare 14-5-16
      - Balanţa de verificare (cu trei egalităţi) 14-5-16/a
      - Balanţa de verificare (cu doua egalităţi) 14-5-16/b
      - Balanţa analitica a valorilor materiale 14-5-16/cM

                      VI. BILANŢUL CONTABIL
                      -----------------------

  45. Bilanţ (unităţi economice) 14-6-1A
      - Situaţia principalilor indicatori
        economico-financiari (lunar) 14-6-1/aA
  46. Bilanţ (instituţii) 14-6-2A
      - Bilanţ (organe financiare) 14-6-2/aA
      - Situaţia soldurilor (consilii populare
        comunale) 14-6-2/bA
      - Bilanţ (organizaţii obşteşti) 14-6-2/cA
  47. Bilanţ B.N.R.S.R. - model 14-6-3A
      - Bilanţ B.A.I.A. - model 14-6-3/aA
      - Bilanţ B.I. - model 14-6-3/bA
      - Bilanţ B.R.C.E. - model 14-6-3/cA
      - Bilanţ C.E.C. - model 14-6-3/dA

                      Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
                      (anexe la bilanţuri şi dări de seama contabile)

        Veniturile, cheltuielile şi rezultatele
      întreprinderii (anexa 1 - unităţi economice)
        Repartizarea beneficiilor (anexa 2 - unităţi
      economice)
        Principalele cauze care au influenţat rezultatele
      financiare (anexa 3 - unităţi economice)
        Mijloace circulante (anexa 4 - unităţi economice)
        Fonduri proprii (anexa 5 - unităţi economice)
        Producţia marfa vinduta şi încasată şi indicatori de
      eficienta (anexa 6 - unităţi economice)
        Finanţarea şi creditarea investiţiilor (anexa 7 -
      unităţi economice)
        Cheltuieli care se suporta direct din rezultatele
      financiare, indirecte, administrativ-gospodăreşti
      şi alte cheltuieli (anexa 8 - unităţi economice)
        Pagube materiale (anexa 9 - unităţi economice,
      instituţii, organe financiare şi organizaţii
      obşteşti)
        Cheltuieli de circulaţie (comerţ interior, comerţ
      exterior, contractări, achiziţii, aprovizionare,
      turism - anexa 10 - unităţi economice)
        Cheltuieli de producţie (staţiunile pentru mecanizarea
      agriculturii - anexa 11 - unităţi economice)
        Cheltuieli de producţie (agricultura de stat - anexa 12
      unităţi economice)
        Cheltuielile activităţii de cercetare/ de proiectare
      (anexa 13 - unităţi economice)
        Rentabilitatea principalelor prestări (anexa 14 -
      unităţi economice)
        Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
      (anexa 15 - instituţii, anexa 15a - asigurări
      sociale)
        Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
      (anexa 16 - organe financiare)
        Veniturile şi cheltuielile bugetelor pe categorii
      de bugete (anexa 17 - organe financiare)
        Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
      (anexa 18 - organizaţii obşteşti)
        Detalierea cheltuielilor (anexa 19 - instituţii,
      organe financiare, organizaţii obşteşti)
        Fonduri cu destinaţie specială (anexa 20 - instituţii,
      organe financiare)
        Finanţarea bugetară (anexa 21 - instituţii)
        Finanţarea investiţiilor (anexa 22 - instituţii, organe
      financiare, organizaţii obşteşti)
        Soldul materialelor peste normativ la sfîrşitul
      anului (anexa 23 - instituţii, organe financiare)
        Realizarea planului de credite pe termen scurt
      (anexa 24 - B.N.R.S.R., B.A.I.A., B.I., B.R.C.E.)
        Realizarea planurilor de credite pe termen
      mijlociu şi lung (anexa 25 - B.A.I.A., B.I.,
      B.R.C.E., C.E.C)
        Eşalonarea la rambursare a creditelor (anexa 26 -
      B.N.R.S.E., B.A.I.A., B.I., B.R.C.E., C.E.C.)
        Execuţia de casa a planului de finanţare si
      creditare a investiţiilor pe perioada
      (anexa 27 - B.A.I.A., B.I.)
        Disponibilităţile din conturile investiţiilor
      de stat, bugetelor locale şi a avansurilor
      de la populaţie pentru construcţii de locuinţe
      şi cumpărarea de locuinţe din fondul locativ
      de stat (anexa 28 - B.N.R.S.R., B.I., B.A.I.,
      B.R.C.E., C.E.C.)
      ...............................................
        Execuţia de casa a bugetului statului (anexa 32 -
      B.N.R.S.R.)

                     VII. ALTE SUBACTIVITATI
                     ------------------------

  48. Declaraţia de inventar 14-7-1
  49. Adeverinţa (privind veniturile realizate) 14-7-2
  50. Decizie de imputare 14-7-3
      - Angajament de plata 14-7-3/a
  51. Contract de garanţie în numerar 14-7-4
      - Contract de garanţie suplimentară 14-7-4/a
  52. Carnet de proprietar al partii sociale 14-7-5
      Cerere de participare cu părţi sociale
      la fondul de dezvoltare economică 14-7-5/a
      - Fişa de evidenta a depunerilor la partea
        socială 14-7-5/b
      - Borderoul depunerilor la partea socială "RS" 14-7-5/c
      - Borderoul depunerilor la partea socială "RS" 14-7-5/d
      - Carnet de depuneri în bani la partea socială
        pentru fondul de dezvoltare economică a
        cooperativei 14-7-5/e
  53. Contract (pentru activităţi organizate, potrivit
      Decretului nr. 101/1980) 14-7-7
      Act adiţional (pentru activităţi organizate,
      potrivit Decretului nr. 101/1980) 14-7-7/a
  54. Registru pentru evidenta zilnica privind încasările
      şi cheltuielile (pentru activităţi organizate,
      privind Decretul nr. 101/1980) 14-7-8
  55. Registru pentru evidenta fondului de rulment
      şi a altor fonduri (pentru asociaţiile de
      locatari) 14-7-9
  56. Registru pentru evidenta bunurilor asociaţiei
      (pentru asociaţiile de locatari) 14-7-10
  57. Registru pentru evidenta operaţiilor băneşti
      (pentru asociaţiile de locatari 14-7-11
  58. Lista de plata a cotelor de contribuţii pentru
      cheltuielile comune de folosinţa întreţinere şi
      reparaţii (pentru asociaţiile de locatari) 14-7-12
  --------------------------------------------------------------------------------


  Anexa 2c

  ---------
  - Extras -
  NOMENCLATORUL
  indicatorilor financiari ce se aproba prin decret al Consiliului de Stat pe ministere, alte organe centrale consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, organizaţii cooperatiste, de masa şi obşteşti şi centrale industriale
  --------------------------------------------------------------------------------
   Nr.
   crt. Cod Denumirea indicatorilor
  --------------------------------------------------------------------------------

                     A. Pe ministere, alte organe centrale şi consilii populare
                     -----------------------------------------------------------
  judeţene şi al municipiului Bucureşti, organizaţii cooperatiste, de masa
  ---------------------------------------------------------------------------
  si obşteşti
  -----------

                     I. VENITURI
                     ------------

    1. 01 Beneficii
    2. 01.1 Beneficii pentru investiţii
    3. 01.2 Beneficii pentru fondul mijloacelor circulante
    4. 01.3 Beneficii pentru fondul de acţiuni sociale
    5. 01.4 Beneficii pentru participarea oamenilor muncii la
                         realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea
                         beneficiilor
    6. 01.4.011 Sume din fondul de participare a oamenilor muncii la
                          realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea
                          beneficiilor repartizate la fondul pentru acţiuni
                          sociale
    7. 01.5 Beneficii pentru rambursări de credite
    8. 01.6 Beneficii pentru dobînzi la credite
    9. 01.7 Vărsăminte la buget din beneficiile unităţilor economice
                         de stat
   10. 01.7.01 Vărsăminte la buget din beneficiile anului curent
   11. 01.7.04 Vărsăminte la buget pentru restituirea sumelor primite
                          de întreprinderi de la buget pentru mijloace circulante
   12. 01.7.05 Vărsăminte la buget din prisosul de beneficii rezultat
                          la fondul de investiţii pentru întreprinderi noi şi
                          dezvoltări importante
  ................................................................................
   15. 01.8 Impozitul pe veniturile unităţilor cooperatiste şi obşteşti
   16. 01.8.01 Impozitul pe veniturile cooperativelor şi organizaţiilor
                         cooperatiste meşteşugăreşti
   17. 01.8.02 Impozitul pe veniturile cooperativelor şi organizaţiilor
                         cooperatiste de producţie, achiziţii şi desfacere a
                         mărfurilor
   18. 01.8.03 Impozitul pe veniturile unităţilor economice ale
                         organizaţiilor obşteşti
   19. 01.9 Beneficii pentru alte destinaţii
   20. 01.9.01 Beneficii pentru compensarea majorării preţurilor si
                         tarifelor
   21. 01.9.02 Beneficii cuvenite oamenilor muncii pentru părţi sociale
   22. 01.9.03 Beneficii pentru fondul pentru reduceri de preţuri
   23. 01.9.04 Beneficii pentru fondul de asigurare
  ..............................................................................
   25. 01.9.06 Beneficii pentru fondul de calamitaţi
   26. 01.9.07 Beneficii pentru fondul de rezerva
   27. 01.9.08 Beneficii pentru fondul judeţean de dezvoltare a
                         activităţilor prevăzute de Legea nr. 7/1971
   28. 01.9.09 Beneficii pentru fondul intercooperatist de
                         întrajutorare
   29. 01.9.10 Vărsăminte din beneficiile unităţilor economice la
                         organul ierarhic superior
   30. 01.9.12 Beneficii pentru fondul pentru acţiuni gospodăreşti si
                         social-culturale, potrivit Legii nr. 7/1971
   31. 01.9.13 Beneficii pentru fondul pentru finanţarea unor acţiuni
                         specifice invalizilor şi nevăzătorilor
   32. 01.9.14 Beneficii pentru fondul acţiunilor cultural-sportive
   33. 01.9.15 Vărsăminte din beneficii pentru sport
   34. 01.9.16 Beneficii pentru finanţarea acţiunilor de interes general
   35. 01.9.17 Beneficii pentru cote-părţi cuvenite unităţilor
                         socialiste
   36. 01.9.70 Beneficii pentru alte destinaţii şi fonduri, potrivit
                         legii
   37. 04 Impozitul pe circulaţia mărfurilor
   38. 04.1 Impozitul pe circulaţia mărfurilor (la buget)
  ................................................................................
   40. 05 Prelevarea pentru societate
   41. 10 Amortizarea fondurilor fixe
   42. 10.1 Amortizarea pentru investiţii
   43. 10.2 Amortizarea pentru rambursări de credite
   44. 10.3 Amortizarea pentru dobînzi la credite
   45. 10.4 Alte vărsăminte din amortizare
  ................................................................................
   47. 12 Veniturile asigurărilor sociale
   48. 12.1 Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat
   49. 12.1.01 Contribuţia unităţilor socialiste pentru asigurări
                         sociale de stat
   50. 12.1.05 Contribuţia oamenilor muncii pentru tratament balnear si
                         odihna
   51. 12.1.10 Alte venituri ale asigurărilor sociale
   52. 12.2 Veniturile asigurărilor sociale din alte sisteme
   53. 12.2.02 Contribuţia unităţilor socialiste de stat pentru
                         alte sisteme de asigurări sociale
   54. 12.2.03 Contribuţia unităţilor socialiste la sistemele proprii de
                         asigurări sociale
   55. 12.2.04 Contribuţia oamenilor muncii la asigurări sociale
   56. 12.2.05 Contribuţia oamenilor muncii pentru tratament balnear si
                         odihna
   57. 12.2.10 Alte venituri ale asigurărilor sociale
   58. 12.3 Veniturile fondului pentru pensia suplimentară
   59. 12.3.06 Contribuţia oamenilor muncii pentru pensia suplimentară
   60. 15 Încasări din credite externe acordate
   61. 15.1 Încasări din rate scadente la creditele externe acordate
                        pentru mărfuri exportate şi acţiuni de cooperare*)
   62. 15.3 Încasări din rate scadente la alte credite externe
   63. 15.4 Încasări din dobînzi la creditele externe acordate
   64. 18 Alte venituri de la unităţile economice socialiste
   65. 18.1 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din
                        funcţiune şi alte resurse
   66. 18.1.10 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din
                         funcţiune şi alte resurse pentru investiţii
   67. 18.1.20 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din
                         funcţiune şi alte resurse pentru rambursări de credite
                         pentru investiţii
   68. 18.1.30 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din
                         funcţiune şi alte resurse pentru plata de dobînzi la
                         credite pentru investiţii
  ...............................................................................
   73. 18.3 Disponibilităţi din anii precedenţi*)
   74. 18.4 Taxe vamale de la unităţi socialiste
   75. 18.5 Veniturile fondului de cercetare ştiinţifică, dezvoltare
                        tehnologică introducerea progresului tehnic
   76. 18.7 Alte vărsăminte la buget ale unităţilor economice
                        socialiste
   77. 18.7.03 Vărsăminte din prisosul de amortizare rezultat la fondul
                         de investiţii pentru întreprinderi noi şi dezvoltări
                         importante
   78. 18.7.09 Venituri din locaţii la transportul pe calea ferată
   79. 18.7.19 Chirii*)
   80. 18.9 Diverse resurse cu destinaţie specială
   81. 18.9.01 Rambursări de credite pentru modelări, nivelări si
                         sacrificari
   82. 18.9.02 Rambursări de credite pentru consolidare
   83. 18.9.04 Rambursări de credite de la societăţi mixte
   84. 18.9.09 Rambursări de alte credite
   85. 20 Veniturile instituţiilor de stat
   86. 20.1 Vărsăminte la buget de la instituţiile de stat
   87. 20.1.02 Veniturile creşelor
   88. 20.1.04 Taxe de spitalizare, analize, consultaţii, tratamente,
                         înregistrarea medicamentelor şi proteze
   89. 20.1.05 Veniturile sanatoriilor balneoclimaterice
   90. 20.1.07 Taxe de metrologie
   91. 20.1.09 Venituri din activitatea de navigaţie şi alte prestări
                         de servicii porturi, taxe pentru folosirea aeroporturilor
                         civile, drumurilor
   92. 20.1.13 Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele
                         decît cele sanitare, de pe lîngă instituţii
   93. 20.1.14 Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule,
                         eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri
                         privind circulaţia pe drumurile publice
   94. 20.1.15 Venituri din activitatea de gospodărire a apelor
   95. 20.1.16 Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane
                         fizice prin unităţile vamale
   96. 20.1.17 Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de
                         combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal
   97. 20.1.18 Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a
                         animalelor

  ---------------
      *) Se desfăşoară pe subcapitole potrivit clasificaţiei indicatorilor
         financiari.

   98. 20.1.19 Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi
                         dispensarelor veterinare
   99. 20.2 Veniturile proprii ale instituţiilor de stat si
                        activităţilor autofinanţate
  100. 20.2.01 Veniturile păşunilor comunale
  101. 20.2.02 Veniturile oficiilor judeţene pentru studii pedologice si
                         agrochimice
  102. 20.2.11 Contravaloarea muncii neefectuate de locuitori şi
                         contribuţia în bani a unităţilor economice socialiste
                         (în domeniul drumurilor şi podurilor)
  103. 20.2.21 Contravaloarea muncii neefectuate de locuitori si
                         contribuţia în bani a unităţilor economice socialiste
                         (în domeniul gospodăriei comunale)
  104. 20.2.22 Taxe pentru staţiuni balneoclimaterice
  105. 20.2.31 Veniturile unităţilor de cercetare fără personalitate
                         juridică
  106. 20.2.41 Veniturile pieţelor, tirgurilor şi oboarelor
  107. 20.2.42 Veniturile unităţilor cu volum mic de producţie si
                         prestări de servicii
  108. 20.2.43 Veniturile şcolilor de conducători auto
  109. 20.2.44 Veniturile activităţilor economice ale unităţilor privind
                         domeniul public
  110 20.2.45 Veniturile din lucrări executate pentru terţi de către
                         direcţiile de drumuri şi poduri
  111. 20.2.46 Veniturile cabinetelor pentru probleme de organizare
                         ştiinţifică a producţiei şi a muncii
  112. 20.2.47 Veniturile centrelor de calificare şi perfecţionare
  113. 20.2.48 Veniturile centrului de antrenament şi perfecţionare a
                         personalului din aeronautica civilă
  114. 20.2.49 Veniturile activităţilor productive ale caselor de copii
                         şi şcolilor speciale pentru copii cu deficiente şi ale
                         caselor de pionieri
  115. 20.2.50 Veniturile atelierelor-şcoala pe lîngă unităţile de
                         învăţămînt primar, gimnazial şi de pe lîngă licee
  116. 20.2.51 Veniturile grădinilor botanice
  117. 20.2.52 Veniturile activităţilor productive în cadrul loturilor
                         agricole, crescătorilor de animale de pe lîngă unităţile
                         de învăţămînt
  118. 20.2.53 Veniturile activităţilor de integrare cu producţia,
                         cercetarea, proiectarea şi prestarea de servicii in
                         unităţile de învăţămînt superior
  119. 20.2.54 Veniturile privind excursii, tabere şi colonii
  120. 20.2.55 Veniturile activităţilor productive în cadrul atelierelor
                         unităţilor de asistenta pentru batrini, pensionari sau
                         copii invalizi
  121. 20.2.56 Veniturile activităţilor productive în cadrul căminelor
                         atelier
  122. 20.2.57 Veniturile camerelor de cazare în comune
  123. 20.2.58 Veniturile inspecţiilor judeţene şi a municipiului
                         Bucureşti pentru construcţii
  124. 20.2.60 Alte venituri din domeniul activităţilor economice
  125. 20.2.61 Veniturile unităţilor de învăţămînt superior pentru
                         autofinanţare
  126. 20.2.62 Veniturile caselor corpului didactic
  127. 20.2.70 Alte venituri din domeniul învăţămîntului
  128. 20.2.71 Veniturile caselor de cultura
  129. 20.2.72 Veniturile centrelor de îndrumare a creaţiei populare si
                         a mişcării artistice de masa
  130. 20.2.73 Veniturile muzeelor
  131. 20.2.74 Veniturile teatrelor şi instituţiilor muzicale
  132. 20.2.75 Venituri din activitatea de presa
  133. 20.2.76 Veniturile căminelor culturale
  134. 20.2.77 Veniturile şcolilor populare de arta
  135. 20.2.78 Veniturile caselor de filme
  136. 20.2.79 Veniturile editurilor
  137. 20.2.80 Alte venituri din domeniul culturii şi artei
  138. 20.2.81 Veniturile spitalelor urbane şi spitalelor clinici
                         pentru autofinanţare
  139. 20.2.82 Veniturile din asistenta medicală ambulatorie cu plata
  140. 20.2.83 Veniturile activităţilor de ergoterapie în unităţi
                         medico-sanitare
  141. 20.2.84 Veniturile unităţilor balneoclimaterice neorganizate ca
                         întreprinderi
  142. 20.2.90 Alte venituri din domeniul sănătăţii
  143. 20.2.91 Venituri din activităţi de ergoterapie în unităţi de
                         asistenta socială
  144. 20.3 Veniturile proprii ale fondului silvic comunal
  145. 28 Părţi sociale
  146. 28.1 Creşterea părţilor sociale la unităţile economice
                        socialiste
  147. 28.1.01 Creşterea părţilor sociale la unităţile socialiste pentru
                         investiţii din fondul de dezvoltare economică
  148. 28.1.02 Creşterea părţilor sociale la unităţile socialiste
                         pentru fondul mijloacelor circulante
  149. 28.2 Creşterea părţilor sociale la cooperativele de credit si
                        casele de ajutor reciproc
  150. 30.4 Creşterea disponibilităţilor din veniturile proprii*)
  151. 30.5 Creşterea altor resurse de creditare*)
  152. 32 Credite externe primite
  153. 32.1 Credite externe primite pentru importuri
  154. 32.2 Credite externe primite pentru investiţii
  155. 32.3 Credite externe financiar-bancare
  156. 35 Alte venituri
  157. 35.1 Alte venituri la buget
  158. 35.3 Sume din vînzarea locuinţelor din fondul locativ de stat
  159. 35.4 Încasări de rate scadente la creditele pentru construcţii
                        şi cumpărări de locuinţe
  160. 35.4.01 Încasări de rate scadente la creditele pentru construcţii
                         de locuinţe
  161. 35.4.02 Încasări de rate scadente la creditele pentru cumpărări
                         de locuinţe
  162. 35.4.03 Încasări de rate scadente la creditele acordate
                         populaţiei pentru locuinţe în construcţie proprie şi alte
                         obiective
  163. 35.5 Contribuţia personalului muncitor la fondul pentru acţiuni
                        sociale
  164. 35.5.01 Contribuţia personalului muncitor la tratament balnear si
                         odihna
  165. 35.5.02 Contribuţia personalului muncitor la întreţinerea
                         copiilor în creşs
  166. 35.5.03 Contribuţia personalului muncitor la întreţinerea
                         copiilor în grădiniţe
  167. 35.5.09 Alte venituri ale fondului de acţiuni sociale
  168. 35.6 Veniturile proprii ale fondurilor cu destinaţie specială
                        la dispoziţia consiliilor populare
  169. 35.6.01 Contribuţia bănească a populaţiei
  170. 35.6.02 Contribuţia pentru paza obsteasca comunală
  171. 35.6.03 Contribuţia pentru electrificări rurale
  172. 35.7 Avansuri de la populaţie pentru construirea de locuinţe
                        proprietate personală
  173. 35.8 Veniturile proprii ale organizaţiilor obşteşti
  174. 35.9.01 Venituri din bugetele altor organizaţii
  175. 46 Resurse de creditare*)

                      II. CHELTUIELI
                      ---------------

  176. 51 Cheltuieli pentru investiţii
  177. 51.1 Alocaţii de la buget pentru investiţii
  178. 51.2 Cheltuieli pentru investiţii din resurse proprii ale
                       unităţilor economice
  179. 51.3 Credite de completare pentru cheltuieli de investiţii
  180. 51.4 Credite pentru construcţii de locuinţe proprietate
                       personală
  181. 51.5 Cheltuieli pentru investiţii ale instituţiilor si
                       organizaţiilor obşteşti din resurse proprii
  182. 51.5.01 Cheltuieli pentru investiţii din contribuţia bănească a
                         populaţiei
  183. 51.5.02 Cheltuieli pentru investiţii din veniturile proprii ale
                         instituţiilor de stat şi activităţilor autofinanţate
  184. 51.5.03 Cheltuieli pentru investiţii din veniturile fondului
                         silvic comunal
  185. 51.5.04 Cheltuieli pentru investiţii din veniturile proprii
                         ale organizaţiilor obşteşti
  186. 51.5.05 Cheltuieli pentru investiţii din alte resurse proprii
  187. 56 Alocări pentru mijloace circulante
  188. 56.1 Alocaţii de la buget pentru mijloace circulante
  189. 56.2 Alocări din resurse proprii pentru mijloace circulante
  190. 56.3 Credite bancare pentru mijloace circulante
  ................................................................................
  192. 66 Cheltuieli pentru acţiuni agrozooveterinare
  193. 66.1 Cheltuieli pentru acţiuni agrozooveterinare de la buget
  194. 66.2 Cheltuieli pentru acţiuni agrozooveterinare din veniturile
                        proprii instituţiilor de stat şi activităţilor autofinan-
                        tate
  195. 66.2.06 Cheltuieli pentru păşuni comunale
  196. 66.2.18 Cheltuieli pentru oficiile judeţene pentru studii
                         pedologice şi agro-chimice

  --------------
      *) Se desfăşoară pe subcapitole potrivit clasificaţiei indicatorilor
         financiari.


  197. 66.2.30 Cheltuieli pentru alte unităţi şi acţiuni
                         agrozooveterinare
  198. 66.3 Cheltuieli pentru acţiuni agrozooveterinare din
                        veniturile proprii ale organizaţiilor obşteşti şi din
                        beneficiile unităţilor economice subordonate
  199. 66.3.30 Cheltuieli pentru alte unităţi şi acţiuni
                         agrozooveterinare
  200. 67 Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor si
                       podurilor
  201. 67.1 Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor şi
                        podurilor de la buget
  202. 67.2 Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor si
                        podurilor din veniturile proprii ale instituţiilor de stat
                        şi activităţilor autofinanţate
  203. 67.4 Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor si
                        podurilor din contribuţia bănească a populaţiei
  204. 68 Cheltuieli pentru acţiuni de gospodărie comunală
  205. 68.1 Cheltuieli pentru acţiuni de gospodărie comunală de la
                        buget
  206. 68.2 Cheltuieli pentru acţiuni de gospodărie comunală din
                        veniturile proprii ale instituţiilor de stat şi activita-
                        tilor autofinanţate
  207. 68.2.01 Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea străzilor
  208. 68.2.11 Cheltuieli din taxe pentru staţiuni balneoclimaterice
  209. 68.2.30 Cheltuieli pentru alte acţiuni de gospodărie comunală
  210. 68.4 Cheltuieli pentru acţiuni de gospodărie comunală din
                        contribuţia bănească a populaţiei
  211. 69 Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare
                       tehnologică şi introducerea progresului tehnic
  212. 69.1 Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică de la buget
  213. 69.2 Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică din veniturile
                        proprii ale instituţiilor de stat şi activităţilor
                        autofinanţate
  214. 69.3 Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică din veniturile
                        proprii ale organizaţiilor obşteşti şi din beneficiile
                        unităţilor economice subordonate
  215. 69.6 Cheltuieli din fondul pentru cercetare ştiinţifică,
                        dezvoltare tehnologică şi introducerea progresului tehnic
  216. 70 Cheltuieli pentru prospecţiuni şi lucrări geologice de
                       cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi
  ................................................................................
  226. 72 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice
  227. 72.1 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice de la buget
  228. 72.1.01 Cheltuieli pentru unităţile vamale
  229. 72.1.02 Cheltuieli pentru aviaţia civilă
  330. 72.1.03 Cheltuieli pentru navigaţia civilă
  231. 72.1.04 Cheltuieli pentru activitatea de gospodărire a apelor
  232. 72.1.06 Alocaţii pentru compensarea majorării preţurilor si
                         tarifelor la unităţi economice
  233. 72.1.07 Cheltuieli pentru imobile preluate de stat
  234. 72.1.08 Cheltuieli pentru reparaţii, întreţinere şi administrarea
                         fondului locativ de stat
  235. 72.1.30 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice
  236. 72.2 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice din veniturile
                         proprii ale instituţiilor de stat şi activităţilor
                         autofinanţate
  237. 72.2.11 Cheltuieli pentru pieţe, tîrguri şi oboare
  238. 72.2.12 Cheltuielile unităţilor cu volum mic de producţie si
                         prestări de servicii
  239. 72.2.13 Cheltuielile şcolilor de conducători auto
  240. 72.2.14 Cheltuielile activităţilor economice ale unităţilor
                         privind domeniul public
  241. 72.2.15 Cheltuieli pentru lucrări executate pentru terţi de către
                         direcţiile de drumuri şi poduri
  242. 72.2.16 Cheltuielile cabinetelor pentru probleme de organizare
                         ştiinţifică a producţiei şi a muncii
  243. 72.2.17 Cheltuielile centrelor de calificare şi perfecţionare
  244. 72.2.18 Cheltuielile centrului de antrenament şi perfecţionare a
                         personalului din aeronautica civilă
  245. 72.2.19 Cheltuieli pentru activităţi productive ale caselor de
                         copii şi şcolilor speciale pentru copii cu deficiente si
                         ale caselor de pionieri
  246. 72.2.20 Cheltuielile atelierelor-şcoala pe lîngă unităţile de
                         învăţămînt primar, gimnazial şi de pe lîngă licee
  247. 72.2.21 Cheltuielile grădinilor botanice
  248. 72.2.22 Cheltuielile pentru activităţile productive în cadrul
                         loturilor agricole, crescătorilor de animale de pe lîngă
                         unităţile de învăţămînt
  249. 72.2.23 Cheltuielile activităţilor de integrare cu producţia,
                         cercetarea, proiectarea şi prestarea de servicii in
                         unităţile de învăţămînt superior
  250. 72.2.24 Cheltuieli pentru excursii, tabere şi colonii
  251. 72.2.25 Cheltuieli pentru activităţi productive în cadrul
                         căminelor atelierelor unităţilor de asistenta pentru
                         batrini, pensionari sau copii invalizi
  252. 72.2.26 Cheltuieli pentru activităţi productive în cadrul
                         căminelor atelier
  253. 72.2.27 Cheltuieli pentru camere de cazare în comune
  254. 72.2.28 Cheltuieli pentru inspecţii judeţene şi a municipiului
                         Bucureşti pentru construcţii
  255. 72.2.30 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice
  256. 72.4 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice din fondurile cu
                        destinaţie specială la dispoziţia consiliilor populare
  257. 72.4.04 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice din contribuţia
                         bănească a populaţiei
  258. 72.4.09 Cheltuieli din fondul silvic comunal
  259. 72.5 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice din beneficii si
                        amortizare
  260. 72.5.01 Cheltuieli pentru participarea oamenilor muncii la
                         realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea
                         beneficiilor
  261. 72.5.02 Compensarea majorării preţurilor şi tarifelor
  262. 72.5.03 Sume cuvenite oamenilor muncii pentru părţile sociale
  263. 72.5.04 Fonduri pentru reduceri de preţuri
  264. 72.5.05 Fonduri pentru acoperirea pierderilor determinate de
                         calamitaţi
  265. 72.5.06 Dobînzi la creditele bancare de completare pentru
                         investiţii
  266. 72.5.07 Fondul judeţean de dezvoltare a activităţilor
                         prevăzute de Legea nr. 7/1971
  267. 72.5.08 Fondul intercooperatist de întrajutorare
  268. 72.5.30 Alte cheltuieli pentru acţiuni economice
  269. 72.6 Cheltuieli pentru alte acţiuni economice din rezultatele
                        financiare ale unităţilor economice
  270. 72.8 Cheltuieli pentru alte obiective economice şi sociale
                        acoperite din credite
  271. 72.8.01 Cheltuieli pentru modelări, nivelări şi sacrificari
                         acoperite din credite
  272. 72.8.02 Cheltuieli pentru consolidare acoperite din credite
  273. 72.8.04 Cheltuieli pentru aport de capital la societăţi mixte
                         acoperite din credite
  274. 72.8.05 Credite acordate populaţiei pentru locuinţe in
                         construcţie proprie şi alte obiecte
  275. 72.8.06 Credite pentru cumpărări de locuinţe din fondul locativ
                         de stat
  276. 72.8.07 Creşterea (reducerea) creditelor pentru beneficiarii de
                         investiţii
  277. 72.9 Creşterea împrumuturilor acordate de cooperativele de
                       credit şi casele de ajutor reciproc
  278. 75 Cheltuieli pentru acordarea de credite externe pentru
                      export
  279. 75.1 Credite externe acordate pentru mărfuri exportate si
                       acţiuni de cooperare
  280. 75.3 Alte credite externe acordate
  281. 76 Cheltuieli pentru învăţămînt
  282. 76.1 Cheltuieli pentru învăţămînt de la buget
  283. 76.2 Cheltuieli pentru învăţămînt din veniturile proprii ale
                       instituţiilor de stat şi activităţilor autofinanţate
  284. 76.2.05 Cheltuieli pentru învăţămîntul superior
  285. 76.2.11 Cheltuieli pentru casele corpului didactic
  286. 76.2.30 Cheltuieli pentru alte instituţii şi acţiuni de
                         învăţămînt
  287. 76.4 Cheltuieli pentru învăţămînt din contribuţia bănească a
                        populaţiei
  288. 76.6 Cheltuieli pentru învăţămînt din rezultatele financiare
                        ale unităţilor economice
  289. 76.6.07 Cheltuieli pentru calificarea, perfecţionarea şi
                         specializarea cadrelor
  290. 76.7 Cheltuieli pentru învăţămînt din fondul de acţiuni sociale
  291. 76.7.01 Cheltuieli pentru învăţămînt preşcolar
  292. 76.8 Cheltuieli pentru învăţămînt din bugetele altor
                        organizaţii
  293. 77 Cheltuieli pentru cultura şi arta
  294. 77.1 Cheltuieli pentru cultura şi arta de la buget
  295. 77.2 Cheltuieli pentru cultura şi arta din veniturile proprii
                        ale instituţiilor de stat şi activităţilor autofinanţate
  296. 77.2.01 Cheltuieli pentru case de cultura
  297. 77.2.02 Cheltuieli pentru centre de îndrumare a creanţei populare
                         şi a mişcării artistice de masa
  298. 77.2.05 Cheltuieli pentru muzee
  299. 77.2.06 Cheltuieli pentru teatre şi instituţii muzicale
  300. 77.2.07 Cheltuieli pentru activitatea de presa
  301. 77.2.11 Cheltuieli pentru cămine culturale
  302. 77.2.12 Cheltuieli pentru şcoli populare de arta
  303. 77.2.13 Cheltuieli pentru case de filme
  304. 77.2.14 Cheltuieli pentru edituri
  305. 77.2.30 Cheltuieli pentru alte instituţii şi acţiuni de cultura
                         şi arta
  306. 77.3 Cheltuieli pentru cultura şi arta din veniturile proprii
                        ale organizaţiilor obşteşti şi beneficiile unităţilor
                        economice subordonate
  307. 77.3.30 Cheltuieli pentru alte instituţii şi acţiuni de cultura
                         şi arta
  308. 77.4 Cheltuieli pentru cultura şi arta din contribuţia
                        bănească a populaţiei
  309. 77.8 Cheltuieli pentru cultura şi arta din bugetele altor
                        organizaţii
  310. 78 Cheltuieli pentru sănătate
  311. 78.1 Cheltuieli pentru sănătate de la buget
  312. 78.2 Cheltuieli pentru sănătate din veniturile proprii ale
                        instituţiilor de stat şi activităţilor autofinanţate
  313. 78.2.04 Cheltuieli pentru spitale urbane şi spitale clinici
  314. 78.2.15 Cheltuieli pentru asistenta medicală, ambulatorie, cu
                         plata
  315. 78.2.16 Cheltuieli pentru activităţi de ergoterapie în unităţi
                         medico-sanitare
  316. 78.2.17 Cheltuieli pentru unităţi balneoclimaterice neorganizate
                         ca întreprinderi
  317. 78.2.30 Cheltuieli pentru alte instituţii şi acţiuni sanitare
  318. 78.3 Cheltuieli pentru sănătate din veniturile proprii ale
                        organizaţiilor obşteşti şi beneficiile unităţilor
                        economice subordonate
  319. 78.3.30 Cheltuieli pentru alte instituţii şi acţiuni sanitare
  320. 78.4 Cheltuieli pentru sănătate din contribuţia bănească a
                        populaţiei
  321. 78.7 Cheltuieli pentru sănătate din fondul pentru acţiuni
                        sociale
  322. 78.7.02 Cheltuieli pentru dispensare medicale din mediul urban
  323. 78.7.06 Cheltuieli pentru creşs
  324. 79 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport
  325. 79.1 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport de la buget
  326. 79.3 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport din veniturile
                        proprii ale organizaţiilor obşteşti şi beneficiile
                        unităţilor economice subordonate
  327. 79.4 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport din contribuţia
                        bănească a populaţiei
  328. 79.5 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport din beneficiile
                        unităţilor economice de stat
  329. 79.8 Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport din bugetele
                        altor organizaţii
  330. 80 Cheltuieli pentru asistenta socială
  321. 80.1 Cheltuieli pentru asistenta socială de la buget
  332. 80.2 Cheltuieli pentru asistenta socială din veniturile
                        proprii ale instituţiilor de stat şi activităţilor
                        autofinanţate
  333. 80.2.11 Cheltuieli pentru activităţi de ergoterapie în unităţi de
                         asistenta socială
  334. 80.3 Cheltuieli pentru asistenta socială din veniturile proprii
                        ale organizaţiilor obşteşti şi beneficiile unităţilor
                        economice subordonate
  335. 80.3.30 Cheltuieli pentru alte acţiuni de asistenta socială
  336. 80.4 Cheltuieli pentru asistenta socială din contribuţia
                       bănească a populaţiei
  337. 80.8 Cheltuieli pentru asistenta socială din bugetele altor
                       organizaţii
  338. 81 Cheltuieli pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii
  339. 81.1 Cheltuieli pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii,
                       de la buget
  340. 81.1.01 Alocaţii de stat pentru copii
  341. 81.1.02 Ajutoare pentru mame cu mulţi copii
  342. 81.1.03 Indemnizaţii de naştere
  343. 81.1.04 Ajutoare pentru sotii de militari în termen
  344. 81.6 Cheltuieli pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii,
                       din rezultatele financiare ale unităţilor
  345. 82 Cheltuieli pentru pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari si
                      alte persoane
  346. 82.1 Cheltuieli pentru pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari si
                       alte persoane, de la buget
  347. 82.1.01 Pensii şi ajutoare I.O.V.R.
  348. 82.1.02 Pensii militari
  349. 82.1.03 Alte pensii şi ajutoare
  350. 84 Cheltuielile asigurărilor sociale
  351. 84.1 Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat
  352. 84.1.01 Pensii de asigurări sociale de stat plătite prin oficiile
                        de pensii
  353. 84.1.02 Pensii de asigurări sociale de stat plătite prin
                        întreprinderi şi instituţii
  354. 84.1.06 Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de munca din
                        cauza de boala şi accident
  355. 84.1.07 Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea
                        copiilor bolnavi
  356. 84.1.08 Ajutoare sociale
  357. 84.1.09 Ajutoare acordate personalului muncitor
  358. 84.1.10 Ajutoare pentru pensionari
  359. 84.1.11 Cheltuieli pentru tratament balnear şi odihna
  360. 84.1.12 Cheltuieli pentru transmiterea pensiilor
  361. 84.1.13 Impozit asupra indemnizaţiilor de asigurări sociale
  362. 84.1.14 Cheltuieli pentru masa calda mineri şi geologi
  363. 84.1.30 Alte cheltuieli pentru asigurări sociale
  364. 84.2 Cheltuielile asigurărilor sociale din alte sisteme
  365. 84.2.03 Pensii de asigurări sociale plătite din alte sisteme de
                        asigurări sociale
  366. 84.2.06 Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de munca din
                        cauza boala şi accident
  367. 84.2.07 Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea
                        copiilor bolnavi
  368. 84.2.08 Ajutoare sociale
  369. 84.2.09 Ajutoare acordate personalului muncitor
  370. 84.2.10 Ajutoare pentru pensionari
  371. 84.2.11 Cheltuieli pentru tratament balnear şi odihna
  372. 84.2.12 Cheltuieli pentru transmiterea pensiilor
  373. 84.2.13 Impozit asupra indemnizaţiilor de asigurări sociale
  374. 84.2.15 Vărsăminte la buget pentru asistenta medicală
  375. 84.2.16 Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii din fondurile
                        sistemelor proprii de asigurări sociale
  376. 84.2.30 Alte cheltuieli pentru asigurări sociale
  377. 84.3 Cheltuieli pentru asigurări sociale din fondul pentru
                       pensia suplimentară
  378. 84.3.04 Pensii suplimentare plătite pensionarilor proveniţi din
                        unităţile de stat
  379. 84.3.05 Pensii suplimentare plătite pensionarilor proveniţi din
                        unităţile care au sisteme proprii de asigurări sociale
  380. 85 Cheltuieli pentru alte acţiuni social-culturale
  381. 85.1 Alocaţii de la buget pentru fondul de acţiuni sociale
  382. 85.5 Cheltuieli pentru alte acţiuni social-culturale din
                       beneficii
  383. 85.7 Cheltuieli pentru alte acţiuni social-culturale finanţate
                       din fondul de acţiuni sociale
  384. 85.7.01 Cheltuieli pentru tratament balnear şi odihna
  385. 85.7.02 Cheltuieli pentru cantine-restaurant
  386. 85.7.03 Cheltuieli pentru cămine muncitoreşti
  387. 85.7.30 Alte cheltuieli social-culturale
  388. 86 Cheltuieli pentru funcţionarea organelor puterii si
                      administraţiei de stat
  389. 86.1 Cheltuieli pentru funcţionarea organelor puterii si
                       administraţiei de stat de la buget
  390. 86.1.01 Cheltuieli pentru organele supreme ale puterii de stat
  391. 86.1.02 Cheltuieli pentru organele centrale ale administraţiei de
                        stat, organe judecătoreşti şi de procuratura
  392. 86.1.03 Cheltuieli pentru unităţile exterioare ale organelor
                        centrale, organelor judecătoreşti şi de procuratura
  393. 86.1.04 Cheltuieli pentru reprezentantele Republicii Socialiste
                        România în străinătate
  394. 86.1.05 Cheltuieli pentru comitetele executive ale consiliilor
                        populare judeţene
  395. 86.1.06 Cheltuieli pentru comitetele executive ale consiliilor
                        populare municipale şi ale sectoarelor municipiului
                        Bucureşti
  396. 86.1.07 Cheltuieli pentru birourile executive ale consiliilor
                        populare orăşeneşti
  397. 86.1.08 Cheltuieli pentru birourile executive ale consiliilor
                        populare comunale
  ...............................................................................
  399. 87 Cheltuieli pentru apărarea tarii
  400. 89 Rate şi dobînzi la credite externe primite
  401. 89.1 Rate scadente la creditele externe primite
  402. 89.1.01 Rate scadente la creditele externe primite pentru
                        importuri*)
  403. 89.1.02 Rate scadente la creditele externe primite pentru
                        investiţii
  404. 89.1.03 Rate scadente la creditele externe financiar-bancare
  405. 89.1.04 Rate scadente la creditele externe primite de la F.M.I.
  406. 89.2 Dobînzi la creditele externe primite
  407. 89.2.01 Dobînzi la creditele externe primite pentru importuri*)
  408. 89.2.02 Dobînzi la creditele externe primite pentru investiţii
  409. 89.2.03 Dobînzi la creditele externe financiar-bancare
  410. 89.2.04 Dobînzi la creditele externe primite de la F.M.I.
  411. 90 Alte cheltuieli
  412. 90.1 Cheltuieli pentru alte acţiuni de la buget
  413. 90.3 Cheltuieli ale altor organizaţii obşteşti
  414. 90.3.30 Alte cheltuieli
  415. 90.4 Cheltuieli din fondurile cu destinaţie specială la
                       dispoziţia consiliilor populare
  416. 90.4.01 Cheltuieli din contribuţia bănească a populaţiei
  417. 90.4.03 Cheltuieli din fondul pentru acţiuni gospodăreşti
  418. 90.4.04 Cheltuieli din fondul pentru paza obsteasca
  419. 90.6 Alte cheltuieli din rezultatele financiare ale unităţilor
                       economice
  420. 90.6.01 Cheltuieli de protocol din rezultatele financiare ale
                        unităţilor economice
  -------------
      *) Se desfăşoară pe subcapitole potrivit clasificaţiei indicatorilor financiari.

  421. 90.1.02 Fonduri de rezerva în bugetul local
  422. 92.1.02 Excedentele bugetelor locale
  423. 92.1.03 Vărsăminte la bugetul republican pentru fondul de
                        dezvoltare al întregii societăţi
  424. 92.1.04 Fond de rulment pentru autofinanţare la dispoziţia
                        comitetelor (birourilor) executive ale consiliilor
                        populare
  425. 96 Credite bancare şi alte active bancare*)
  ------------
      *) Se desfăşoară pe subcapitole potrivit clasificaţiei indicatorilor financiari.

            III. Alţi indicatori
  ................................................................................
  431. 48.4.04 Viteza de rotaţie - în zile - a mijloacelor circulante
                        totale, pentru ramurile:
                        01 - industrie
                        04 - construcţii
                        06 - transporturi
                        07 - telecomunicaţii
                        08 - comerţ interior
                        09 - comerţ exterior
                        10 - aprovizionare tehnico-materială
                      12.1 - cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
                      12.2 - proiectare
                        18 - prestări de servicii

        B. Pe centrale industriale şi unităţi economice asimilate acestora
        ------------------------------------------------------------------
  1. 01 Beneficii
  2. 04 Impozitul pe circulaţia mărfurilor
  3. 05 Prelevarea pentru societate
  4. 10 Amortizarea fondurilor fixe
  5. 56 Alocări pentru mijloace circulante
  --------------------------------------------------------------------------------

  NOTA:
  Prezentul nomenclator se completează de Ministerul Finanţelor cu indicatorii rezultaţi din dispoziţii legale şi măsuri aprobate de Conducere, cu cei stabiliţi prin clasificaţia indicatorilor financiari.


  Anexa 2d

  NOMENCLATORUL
  indicatorilor financiari care se aproba de Ministerul Finanţelor pe ministere, celelalte organe centrale consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, organizaţii cooperatiste, de masa şi obşteşti
  --------------------------------------------------------------------------------
  Nr. Cod Denumirea indicatorilor
  crt.
  --------------------------------------------------------------------------------
  1. 48.9.40 Cheltuieli administrativ-gospodăreşti ale unităţilor
                          economice
  2. 48.9.401 Cheltuieli de birou
  3. 48.9.402 Cheltuieli de deplasare, detaşare şi transfer
  4. 48.9.403 Cheltuieli pentru întreţinere şi reparaţii la clădiri
                            şi alte mijloace fixe şi cheltuieli gospodăreşti
  --------------------------------------------------------------------------------

  NOTA:
  Prezentul nomenclator se completează de Ministerul Finanţelor cu indicatorii rezultaţi din dispoziţii legale şi măsuri aprobate de Conducere, cu cei stabiliţi prin clasificaţia indicatorilor financiari.


  Anexa 2 e

  - Extras -
  NOMENCLATORUL
  indicatorilor financiari ce se aproba de ministere, celelalte organe centrale, consilii populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, organizaţii cooperatiste, de masa şi obşteşti, pe unităţile în subordine, în cadrul şi în corelare cu indicatorii economici şi financiari aprobaţi potrivit legii
  --------------------------------------------------------------------------------
  Nr. Cod Denumirea indicatorilor
  crt.
  --------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2
  --------------------------------------------------------------------------------
                              I. VENITURI
                              -----------
    1. 01.0.01 Beneficii pentru fondul de dezvoltare economică
    2. 01.0.02 Beneficii pentru fondul pentru construcţii de locuinţe si
                     alte investiţii cu caracter social
    3. 01.1.01 Beneficii pentru investiţii din fondul de dezvoltare
                     economică
    4. 01.1.02 Beneficii pentru investiţii din fondul pentru construcţii de
                     locuinţe şi alte investiţii cu caracter social
    5. 01.1.03 Beneficii pentru restituirea fondurilor primite pentru
                     investiţii
    6. 01.4.01 Beneficii pentru fondul de participare a oamenilor muncii la
                     realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea
                     beneficiilor
    7. 01.4.02 Beneficii pentru stimularea suplimentară a oamenilor muncii
                     pentru realizarea exportului
    8. 01.5.01 Beneficii pentru rambursări de credite pentru investiţii
                     finanţate din fondul de dezvoltare economică
    9. 01.5.02 Beneficii pentru rambursări de credite pentru investiţii
                     finanţate din fondul de construcţii de locuinţe şi alte
                     investiţii cu caracter social
   10. 01.5.03 Beneficii pentru rambursări de credite pentru investiţii din
                     împrumuturi externe
   11. 01.5.04 Beneficii pentru rambursări de credite pentru investiţii din
                     alte fonduri
   12. 01.5.09 Beneficii pentru rambursări de alte credite
   13. 01.6.01 Beneficii pentru dobînzi la credite pentru investiţii
                     finanţate din fondul de dezvoltare economică
   14. 01.6.02 Beneficii pentru dobînzi la credite pentru investiţii
                     finanţate din fondul pentru construcţii de locuinţe şi alte
                     investiţii cu caracter social
   15. 10.0.01 Amortizarea fondurilor fixe pentru fondul de dezvoltare
                     economică
   16. 10.0.02 Amortizarea fondurilor fixe pentru fondul pentru construcţii
                     de locuinţe şi alte investiţii cu caracter social
   17. 10.1.01 Amortizarea pentru investiţii din fondul de dezvoltare
                     economică
   18. 10.1.02 Amortizarea pentru investiţii din fondul pentru construcţii
                     de locuinţe şi alte investiţii cu caracter social
   19. 10.1.03 Amortizarea pentru restituirea fondurilor primite pentru
                     investiţii
   20. 10.2.01 Amortizarea pentru rambursări de credite pentru investiţii
                     finanţate din fondul de dezvoltare economică
   21. 10.2.02 Amortizarea pentru rambursări de credite pentru investiţii
                     finanţate din fondul de construcţii de locuinţe şi alte
                     investiţii cu caracter social
   22. 10.2.03 Amortizarea pentru rambursări de credite pentru investiţii
                     din împrumuturi externe
   23. 10.2.04 Amortizarea pentru rambursări de alte credite
   24. 10.3.011 Amortizarea pentru dobînzi la creditele pentru investiţii
                     finanţate din fondul de dezvoltare economică
   25. 10.3.012 Amortizarea pentru dobînzi la creditele pentru investiţii
                     finanţate din fondul pentru construcţii de locuinţe şi alte
                     investiţii cu caracter social
   26. 10.3.04 Amortizarea pentru dobînzi la alte credite
   27. 10.4.01 Vărsăminte din prisosul de amortizare la fondul centralei
   28. 10.4.02 Amortizarea pentru fondul la dispoziţia organului ierarhic
                     superior
   29. 18.1.01 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune
                     şi alte resurse pentru fondul de dezvoltare economică
   30. 18.1.02 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune
                     şi alte resurse pentru fondul pentru construcţii de locuinţe
                     şi alte investiţii cu caracter social
   31. 18.1.101 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune
                     şi alte resurse pentru investiţii din fondul de dezvoltare
                     economică
   32. 18.1.102 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune
                     şi alte resurse pentru investiţii din fondul pentru
                     construcţii de locuinţe şi alte investiţii cu caracter social
   33. 18.1.103 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune
                     şi alte resurse pentru finanţarea investiţiilor instituţiilor
                     de stat
   34. 18.1.104 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune
                     şi alte resurse pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe
                     din fondurile statului
   35. 18.1.201 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune
                     şi alte resurse pentru rambursări de credite de investiţii
                     finanţate din fondul de dezvoltare economică
   36. 18.1.202 Sume din valorificarea fondurilor fixe scoase din funcţiune
                     şi alte resurse pentru rambursări de credite pentru
                     investiţii finanţate din fondul pentru construcţii de
                     locuinţe şi alte investiţii cu caracter social
  ................................................................................
   41. 18.3.101 Disponibilităţi din anii precedenţi pentru investiţii din
                     fondul de dezvoltare economică
   42. 18.3.102 Disponibilităţi din anii precedenţi pentru investiţii din
                     fondul pentru construcţii de locuinţe şi alte investiţii cu
                     caracter social
   43. 18.3.103 Disponibilităţi din anii precedenţi pentru investiţii din
                     fondul pentru întreprinderi noi şi dezvoltări importante
   44. 18.5.01 Încasări din valorificarea producţiei realizată din fondul
                     pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică si
                     introducerea progresului tehnic
   45. 18.5.02 Sume pentru fondul de cercetare ştiinţifică, dezvoltare
                     tehnologică şi introducerea progresului tehnic incluse in
                     costurile de producţie
   46. 18.5.03 Sume primite de la organul ierarhic superior la fondul de
                     cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi introducerea
                     progresului tehnic
   47. 20.8 Sume primite de la organul ierarhic superior
   48. 35.6.05 Venituri din sumele încasate de la unităţile economice
                     socialiste şi de la populaţie pentru neefectuarea
                     contribuţiei în munca

                           II. CHELTUIELI
                           --------------
   49. 51.1.01 Alocaţii de la buget pentru investiţiile instituţiilor de
                     stat
   50. 51.1.02 Alocaţii de la buget pentru investiţii la întreprinderi noi
                     şi dezvoltări importante
   51. 51.1.03 Alocaţii de la buget pentru construcţii de locuinţe din
                     fondurile statului
   52. 51.1.05 Alocaţii de la buget pentru alte investiţii
   53. 51.2.01 Cheltuieli pentru investiţii din fondul de dezvoltare
                     economică
   54. 51.2.02 Cheltuieli pentru investiţii din fondul pentru construcţii de
                     locuinţe şi alte investiţii cu caracter social
   55. 51.2.03 Cheltuieli pentru investiţii din fondul pentru întreprinderi
                     noi şi dezvoltări importante
   56. 51.3.01 Credite de completare pentru investiţii din fondul de
                     dezvoltare economică
   57. 51.3.02 Credite de completare pentru investiţii din fondul pentru
                     construcţii de locuinţe şi alte investiţii cu caracter social
   58. 51.3.03 Credite de completare pentru investiţii din resurse externe
   59. 51.3.04 Alte credite de completare pentru investiţii
   60. 51.0.01 Cheltuieli totale pentru investiţii din fondul de dezvoltare
                     economică
   61. 51.0.02 Cheltuieli totale pentru investiţii din fondul pentru
                     construcţii de locuinţe şi alte investiţii cu caracter social
   62. 51.0.03 Cheltuieli totale pentru investiţii din fondul pentru
                     întreprinderi noi şi dezvoltări importante
   63. 51.0.04 Cheltuieli totale pentru investiţii ale instituţiilor de stat
   64. 51.0.05 Cheltuieli totale pentru investiţii ale instituţiilor de stat
                     şi activităţi autofinanţate
   65. 51.0.06 Cheltuieli totale pentru investiţii din contribuţia bănească
                     a populaţiei
   66. 51.0.07 Cheltuieli totale pentru investiţii din fondul silvic comunal
   67. 51.0.08 Cheltuieli pentru investiţii ale unităţilor financiar-bancare
   68. 51.0.09 Cheltuieli pentru construcţii de locuinţe din fondul statului
   69. 66.1.01 Cheltuieli de la buget pentru amendarea solurilor acide
   70. 66.1.02 Cheltuieli de la buget pentru acoperirea sumelor fixe
                     stabilite la cantităţile de seminţe
   71. 66.1.03 Cheltuieli de la buget pentru încercarea şi omologarea
                     soiurilor
   72. 66.1.04 Cheltuieli de la buget pentru drepturile şi indemnizaţiile
                     pentru cadrele din CAP, consilii intercooperatiste
   73. 66.1.05 Cheltuieli de la buget pentru combaterea dăunătorilor si
                     bolilor în sectorul vegetal
   74. 66.1.06 Cheltuieli de la buget pentru păşuni comunale
   75. 66.1.07 Cheltuieli de la buget pentru prime pentru viţei
   76. 66.1.08 Cheltuieli de la buget pentru reproducţia şi selecţia
                     animalelor
   77. 66.1.09 Cheltuieli de la buget pentru circumscripţii, spitale si
                     laboratoare veterinare, precum şi combaterea epizootiilor
   78. 66.1.12 Cheltuieli de la buget pentru activitatea direcţiilor
                     generale pentru agricultura
   79. 66.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte unităţi şi acţiuni
                     agrozooveterinare
   80. 67.1.01 Cheltuieli de la buget pentru întreţinerea şi repararea
                     drumurilor şi podurilor
   81. 67.1.02 Cheltuieli de la buget pentru întreţinerea şi funcţionarea
                     unităţilor de drumuri
   82. 68.1.01 Cheltuieli de la buget pentru întreţinerea şi repararea
                     străzilor
   83. 68.1.02 Cheltuieli de la buget pentru iluminat public
   84. 68.1.03 Cheltuieli de la buget pentru salubritate
   85. 68.1.04 Cheltuieli de la buget pentru întreţinerea grădinilor
                     publice, parcurilor şi zonelor verzi
   86. 68.1.05 Cheltuieli de la buget pentru întreţinerea şi funcţionarea
                     unităţilor privind domeniul public
   87. 68.1.06 Cheltuieli de la buget pentru prevenirea şi stingerea
                     incendiilor
   88. 68.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte acţiuni de gospodărie
                     comunală
   89. 69.1.01 Cheltuieli de la buget pentru obiective, teme de cercetare si
                     cercetări complexe din programele prioritare
   90. 69.1.02 Cheltuieli de la buget pentru unităţi de cercetare
   91. 69.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte instituţii şi acţiuni
                     pentru cercetare ştiinţifică
   92. 69.2.02 Cheltuieli din veniturile proprii ale instituţiilor de stat
                     şi activităţilor autofinanţate pentru unităţi de cercetare
   93. 69.2.30 Cheltuieli din veniturile proprii ale instituţiilor de stat
                     şi activităţilor autofinanţate pentru alte instituţii si
                     acţiuni pentru cercetare ştiinţifică
   94. 69.3.02 Cheltuieli din veniturile proprii ale organizaţiilor obşteşti
                     şi din beneficiile unităţilor economice subordonate pentru
                     unităţi de cercetare
   95. 69.3.30 Cheltuieli din veniturile proprii ale organizaţiilor obşteşti
                     şi din beneficiile unităţilor economice subordonate pentru
                     alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică
   96. 72.6.01 Cheltuieli din rezultatele financiare ale unităţilor
                     economice pentru amortizarea şi cheltuielile pentru
                     reparaţiile clădirilor şi altor fonduri fixe date in
                     folosinţa şcolilor profesionale şi organizaţiilor obşteşti
                     conform prevederilor legale
   97. 72.6.02 Cheltuieli din rezultatele financiare ale unităţilor
                     economice pentru comisionul plătit întreprinderilor de comerţ
                     exterior pentru export
   98. 72.6.30 Cheltuieli din rezultatele financiare ale unităţilor
                     economice pentru alte acţiuni economice
   99. 72.6.301 Fondul de ajutor ce se constituie direct din rezultatele
                     financiare
  100. 72.6.302 Pierderi neimputabile, neacoperite din anii precedenţi, ce se
                     suporta direct din rezultatele financiare
  101. 72.6.303 Alte cheltuieli de lege din rezultatele financiare
  102. 72.6.304 Cotizaţii la Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de
                     Producţie
  103. 76.1.01 Cheltuieli de la buget pentru învăţămîntul preşcolar
  104. 76.1.02 Cheltuieli de la buget pentru învăţămîntul primar si
                     gimnazial
  105. 76.1.03 Cheltuieli pentru învăţămînt de la buget pentru licee
  106. 76.1.04 Cheltuieli de la buget pentru unităţile de învăţămînt pentru
                     copii cu deficiente
  107. 76.1.05 Cheltuieli de la buget pentru învăţămîntul superior
  108. 76.1.06 Cheltuieli pentru învăţămînt pentru casele de copii
  109. 76.1.07 Cheltuieli de la buget pentru calificarea, perfecţionarea si
                     specializarea cadrelor
  110. 76.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte instituţii şi acţiuni de
                     învăţămînt
  111. 77.1.01 Cheltuieli de la buget pentru casele de cultura
  112. 77.1.02 Cheltuieli de la buget pentru centrele de îndrumare a
                     creaţiei populare şi a mişcării artistice de masa
  113. 77.1.03 Cheltuieli de la buget pentru bibliotecile comunale
  114. 77.1.04 Cheltuieli de la buget pentru biblioteci naţionale,
                     universitare, judeţene, municipale şi orăşeneşti
  115. 77.1.05 Cheltuieli de la buget pentru muzee
  116. 77.1.06 Cheltuieli de la buget pentru teatre şi instituţii muzicale
  117. 77.1.07 Cheltuieli de la buget pentru presa
  118. 77.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte instituţii şi acţiuni de
                     cultura şi arta
  119. 78.1.01 Cheltuieli de la buget pentru dispensare medicale din mediul
                     rural
  120. 78.1.02 Cheltuieli de la buget pentru dispensare medicale din mediul
                     urban
  121. 78.1.03 Cheltuieli de la buget pentru spitale rurale
  122. 78.1.04 Cheltuieli de la buget pentru spitale urbane şi spitale
                     clinici
  123. 78.1.05 Cheltuieli de la buget pentru sanatorii, preventorii si
                     dispensare cu staţionar TBC
  124. 78.1.06 Cheltuieli de la buget pentru creşs
  125. 78.1.07 Cheltuieli de la buget pentru leagăne de copii
  126. 78.1.08 Cheltuieli de la buget pentru unităţi şi acţiuni
                     balneoclimaterice
  127. 78.1.09 Cheltuieli de la buget pentru centre de recoltare si
                     conservare a singelui
  128. 78.1.10 Cheltuieli de la buget pentru staţii de salvare
  129. 78.1.30 Cheltuieli de la buget pentru instituţii şi acţiuni sanitare
  130. 80.1.01 Cheltuieli de la buget pentru cămine de batrini şi pensionari
  131. 80.1.02 Cheltuieli de la buget pentru cămine spital, pentru invalizi
                     şi bolnavi cronici
  132. 80.1.03 Cheltuieli de la buget pentru cămine de copii infirmi si
                     cămine atelier
  133. 80.1.04 Cheltuieli de la buget pentru cantine de ajutor social
  134. 80.1.05 Cheltuieli de la buget pentru centre de primire a minorilor
  135. 80.1.06 Cheltuieli de la buget pentru plasament familial
  136. 80.1.30 Cheltuieli de la buget pentru alte acţiuni de asistenta
                     socială
  137. 90.1.01 Cheltuieli de la buget pentru protocol
  138. 90.1.02 Cheltuieli de la buget pentru centre militare teritoriale
  139. 90.1.03 Cheltuieli de la buget pentru apărarea civilă
  140. 90.1.04 Cheltuieli de la buget pentru centre şi oficii de calcul
  141. 90.1.05 Cheltuieli de la buget pentru cotizaţii şi contribuţii ale
                     R.S.R. la organisme internaţionale
  142. 90.1.06 Cheltuieli de la buget pentru deserventii cultelor religioase
  143. 90.1.07 Cheltuieli de la buget pentru recompense acordate persoanelor
                     decorate
  144. 90.1.30 Cheltuieli pentru alte acţiuni de la buget privind alte
                     cheltuieli
  145. 90.8 Vărsăminte la organul ierarhic superior

               III. DESFĂŞURAREA PE ARTICOLE A CAPITOLELOR
               --------------------------------------------
                   SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI
                   -------------------------------

    1. 15 Cheltuieli cu retribuţiile
    2. 16 Impozitul pe fondul total de retribuire
    3. 17 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
    4. 18 Drepturi cu caracter social
    5. 19 Deplasări, detaşări şi transferări
    6. 20 Hrana
    7. 21 Burse
    8. 22 Medicamente şi materiale sanitare*)
    9. 23 Cheltuieli de întreţinere şi gospodărie
   10. 24 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
   11. 25 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                     echipament
   12. 26 Reparaţii curente
   13. 27 Reparaţii capitale
   14. 28 Cărţi şi publicaţii
   15. 29 Alocaţii pentru instituţii, organizaţii şi activităţi
                     autofinanţate
   16. 30 Alte cheltuieli
   17. 40 Alocaţii de la buget pentru fondul de acţiuni sociale ale
                     unităţilor economice
   18. 41 Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii
   19. 42 Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane
   20. 43 Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat
   21. 44 Cheltuieli pentru acţiuni economice finanţate direct de la
                     buget
   22. 45 Alte cheltuieli
  --------------------------------------------------------------------------------

  NOTA:
  Prezentul nomenclator se completează de Ministerul Finanţelor cu indicatorii rezultaţi din dispoziţiile legale şi măsuri aprobate de Conducere, cu cei stabiliţi prin clasificaţia indicatorilor financiari.


  Anexa 2 f

  NOMENCLATORUL
  indicatorilor financiari care se aproba de întreprinderi şi instituţii în cadrul
  şi în corelare cu indicatorii economici şi financiari aprobaţi potrivit legii
  --------------------------------------------------------------------------------
  Nr. Cod Denumirea indicatorilor
  crt.
  --------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2
  --------------------------------------------------------------------------------
                           A. Întreprinderi

    1. 33.1 Venituri din activitatea de baza**)
    2. 33.2 Venituri din alte activităţi**)
    3. 33 Venituri totale din activitatea economică**)
    4. 73.1 Cheltuieli privind activitatea de baza**)
    5. 73.2 Cheltuieli privind alte activităţi
    6. 73 Cheltuieli totale privind activitatea economică**)
    7. 18.8.01 Avansuri primite de la clienţi
    8. 18.8.02 Resurse atrase
    9. 35.8.01 Venituri din taxe de înscriere, cotizaţii etc.
   10. 35.8.02 Veniturile subunităţilor şi activităţilor anexe
   11. 35.8.30 Venituri din alte activităţi

                           B. Instituţii

                     Desfăşurarea pe alineate a articolelor din cadrul capitolelor
                     şi subcapitolelor de cheltuieli

    1. 15.01 Cheltuieli cu retribuţii pentru personalul muncitor
    2. 15.02 Cheltuieli cu retribuţii din fondul planificat pe activităţi
                     şi acţiuni
    3. 15.03 Cheltuieli cu compensaţii pentru majorarea preţurilor si
                     tarifelor
    4. 18.01 Cheltuieli pentru manuale şi rechizite şcolare
    5. 18.02 Cheltuieli cu transportul elevilor, studenţilor, asistaţilor,
                     bolnavilor, invalizilor şi însoţitorilor lor
    6. 18.03 Cheltuieli privind drepturi pentru elevi, studenţi pe
                     perioada practicii în producţie, a concursurilor si
                     campionatelor
  ---------------
      *) Se detaliază pe art. 22.01 Medicamente şi art. 22.02 Materiale sanitare.
      **) Se desfăşoară potrivit clasificaţiei cadrului comun al veniturilor,
     respectiv al cheltuielilor de producţie, circulaţie şi alte cheltuieli
     privind activitatea economică, stabilită de Ministerul Finanţelor.

    7. 18.04 Cheltuieli privind drepturi pentru donatorii de singe
    8. 18.05 Cheltuieli pentru alte drepturi stabilite de dispoziţiile
                     legale
    9. 20.01 Hrana oamenilor
   10. 20.02 Hrana animalelor
   11. 23.01 Cheltuieli pentru încălzit
   12. 23.02 Cheltuieli pentru iluminat şi forta motrice
   13. 23.03 Cheltuieli pentru apa, canal, salubritate
   14. 23.04 Cheltuieli pentru posta, telefon, telex, radio şi televizor
   15. 23.05 Cheltuieli pentru furnituri de birou
   16. 23.06 Cheltuieli pentru materiale de curăţenie
   17. 23.07 Cheltuieli pentru alte materiale şi prestări de servicii
   18. 30.01 Cheltuieli pentru protecţia muncii
   19. 30.03 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale pentru
                     instituţii finanţate de la buget
  --------------------------------------------------------------------------------


  Anexa 3 a

  NOMENCLATORUL
  formularelor tipizate comune din activitatea bancară
  --------------------------------------------------------------------------------
  Nr. SUBACTIVITATEA Codul formularului
  crt. ------------------------ ----------------------------
           denumirea formularelor de baza varianta
  --------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2 3
  --------------------------------------------------------------------------------
                                  I. CREDITE
                                  -----------

   1. Planul de credite pe termen scurt pe trimestrul...
      19... total economie 1-24-1
      Anexa 1 - Necesarul de credite pe trimestrul....
      19...
   2. Planul de credite pe termen scurt pe trimestrul...
      19... al sucursalei judeţene........... 1-24-2
      Anexa 1 - Comunicare de plafoane nr... (pentru
      industrie)
      Anexa 2 - Comunicare de plafoane nr... (pentru
      baze şi comerţ)
      Anexa 3 - Comunicare de plafoane nr... (pentru
      modificări)
      - Planul de credite pe termen scurt şi comunicarea
      plafoanelor de credite repartizate pe trimestrul...
      19... 1-24-100/a
      - Comunicare de plafoane (Banca pentru Agricultura
      şi Industrie Alimentara) Sucursala judeţeana... 1-24-200/a
   3. Contract de credite nr... 24-1-1
      Anexa 1 - Situaţia garanţiei creditelor la data
      de...
      - Cerere-contract de credit pe termen scurt pentru
      investiţii 24-1-100/a
      - Contract de credite nr... (pentru construcţii-
      montaj) 24-1-100/b
      Anexa 1 - Grafic de rambursare a creditelor in
      trimestrul.........
      Anexa 2 - Act adiţional la contractul de credite
      nr...
      - Situaţia imobilizărilor şi a garanţiei creditelor
      bancare la data de..... 24-1-100/c
      - Contract de credite nr... (pentru unităţile
      agricole de stat) 24-1-200/a
      Anexa 1 - Situaţia garanţiei creditelor la finele
      lunii... şi a necesarului de credite pentru luna...
      19... la... (pentru unităţile agricole de stat si
      asociaţiile economice)
      - Contract de credite pentru unităţile din industria
      alimentara şi de valorificare a produselor agricole
      şi a altor unităţi economice cu activitate neagricola 24-1-200/b
      Anexa 1 - Situaţia avansurilor pentru contractări
      la finele lunii... 19...
      Anexa 2 - Graficul eşalonării avansurilor băneşti
      pentru produsele contractate a se livra la fondul
      de stat în anul...
      Anexa 3 - Situaţia verificării garanţiei creditelor
      la data de...
      - Contract de credit (pentru unităţile agricole
      cooperatiste) 24-1-200/d
      Anexa 1 - Cerere privind necesarul de credite pentru
      producţie preliminat la finele trimestrului...
      şi planificat pe trimestrul... la unităţile
      agricole cooperatiste
      - Contract de credit (pentru producătorii agricoli
      constituiţi în asociaţii) 24-1-200/e
   4. Contract de credit pe termen mijlociu şi lung 24-1-100
      - Contract de credite (pentru investiţiile
      unităţilor agricole cooperatiste) 24-1-200/c
      Anexa 1 - Act adiţional (la contractul de credite
      pentru investiţiile unităţilor agricole cooperatiste)
   5. Fişa privind verificarea îndeplinirii condiţiilor
      prevăzute de lege pentru aprobarea deschiderii fi-
      nantarii şi începerii execuţiei lucrărilor la
      obiectivul de investiţii... 24-1-101
   6. Propuneri de credite pe trimestrul... pentru
      activitatea de export 24-1-300
      - Propuneri de credite pe trimestrul... pentru
      mărfuri vîndute pe credit comercial în străinătate
      (pe termen de pînă la un an) 24-1-300/a
      - Propuneri de credite pe trimestrul... pentru mărfuri
      şi documente de import 24-1-300/b
   7. Cerere de credit - cadru nr... din... pentru acti-
      vitatea de construcţii în străinătate 24-1-301
      Anexa 1 - Situaţia garanţiei creditelor pentru
      activitatea de construcţii-montaj în străinătate la
      data de...
      - Cerere de credit-cadru nr... din... pentru exporturi
      pe credit guvernamental-cooperare, comercial 24-1-301/a
      - Cerere de credit export nr... 24-1-301/b
      Anexa 1 - Situaţia garanţiei creditelor pentru exportul
      şi importul de mărfuri întocmită în baza bilanţului
      contabil sau a balanţei de verificare din...
   8. Situaţia centralizata privind realizarea aportului
      valutar pe luna... 24-1-302
   9. Cerere de credit (pentru investiţiile producătorilor
      agricoli) 24-1-201
      Anexa 1 - Angajament (al producătorului ce contrac-
      teaza produse agricole)
      Anexa 2 - Angajament (al asociaţiei de producători
      agricoli)
  10. Obligaţia de plata a împrumutului agricol 24-1-202
  11. Situaţia financiară a unităţilor care au imobilizări
      de fonduri sau pierderi de mijloace circulante pe
      luna... 19... 24-1-203
  12. Situaţia creditelor pe termen scurt şi a plăţilor
      restante la.... 24-1-2 A
      Anexa 1 - Dare de seama cu privire la angajamentele
      din creditarea pe baza de aprobări speciale, la
      sfîrşitul lunii... 19...
      Anexa 2 - Situaţia lunară a creditelor pe termen
      scurt la data de... 19...
      Anexa 3 - Situaţia chenzinala a creditelor pe judeţ
      la data de... 19...
  13. Situaţia realizării planului de credite pe sucursala
      la finele trimestrului... 19... 24-1-3
      Anexa 1 - Situaţia creditelor nerambursate la
      scadenta, a creditelor pentru refacerea capacităţii
      de plata şi a plăţilor restante, precum şi a cauzelor
      care le-au determinat la finele trimestrului... 19...
  14. Raportarea realizării planului de credite pe termen
      scurt pe unităţi şi feluri de credite la data de... 24-1-204 A
      Anexa 1 - Situaţia creditelor pe termen scurt la data
      de...
      Anexa 2 - Situaţia plăţilor neachitate la termen la
      data de...
      Anexa 3 - Situaţia plăţilor neachitate la termen la
      data de... ale cooperativelor agricole de producţie
      Anexa 4 - Cauzele plăţilor neachitate - investiţii -
      la data de...
  15. Situaţia creditelor pe termen mijlociu şi lung 24-1-205 A
      Anexa 1 - Situaţia creditelor pe termen mijlociu si
      lung transferate şi primite prin transfer
  16. Dare de seama privind creditele pentru investiţii
      acordate unităţilor agricole cooperatiste de la
      1 ianuarie la... 24-1-206 A

                             II. DECONTĂRI
                             -------------

  17. Cerere de deschidere a contului....... 24-2-1
      Anexa 1 - Fişa specimenelor de semnături
      Anexa 2 - Proces-verbal privind condiţiile de
      efectuare a decontărilor încheiat astăzi......
      - Cerere pentru deschidere de cont (pentru
      cooperativele de credit) 24-2-200/a
  18. Cec de decontare din carnet fără limita de suma 24-2-3 A
      - Cec de decontare din carnet cu limita de suma 24-2-3/a A
      - Borderoul cecurilor de decontare depuse la banca
      spre încasare 24-2-3/b
  19. Dispoziţie de... (plata/încasare) 24-2-4 A
      - Dispoziţie de... (plata/încasare) pentru operaţiuni
      privind asigurările sociale de stat 24-2-4/a A
      - Dispoziţie de... (plata-încasare) pentru lucrări de
      construcţii montaj 24-2-4/c A
      Anexa 1 - Anexa la dispoziţia de plata/încasare nr...
      din...
  20. Scrisoare de garanţie 24-2-2
      - Adeverinţa de disponibil 24-2-200/b
  21. Cerere de prelungire a termenului de acceptare/
      /acceptare la plata a facturilor (pentru mai multe
      facturi) 24-2-5
      - Cerere de prelungire a termenului de acceptare/
      acceptare la plata a facturii (pentru o singura
      factura) 24-2-5/a
  22. Registru de evidenta a dispoziţiilor de plata-
      -încasare 24-2-6
  23. Date privind structura plăţilor fără numerar (luna
      septembrie din anul...) 24-2-7 A
      Anexa 1 - Volumul documentelor neachitate în termen,
      refuzate şi respinse la plata în anul...
      Anexa 2 - Refuzurile de plata grupate pe cauzele
      legale (art. 158 din Legea finanţelor)
      Anexa 3 - Documentele respinse la plata
      Anexa 4 - Volumul documentelor neachitate în termen
      Anexa 5 - Plăţile fără numerar pe instrumente şi
      limite valorice
  24. Decont pentru justificarea fondurilor de investiţii
      la obiectivul... 24-2-100
  25. Cerere de admitere la decontare 24-2-101
  26. Cerere limite de plati 24-2-102 A

                          III. CIRCULAŢIE BĂNEASCĂ
                          ------------------------

  27. Planul de casa pe trim... 19... al... 1-24-4
      Anexa 1 - Determinarea încasărilor din comerţ pe
      trimestrul... 19...
      Anexa 2 - Operaţiuni cu numerar ale CEC pe
      trimestrul... 19...
      Anexa 3 - Operaţiile cu numerar ale PTTR pe
      trimestrul... 19...
      Anexa 4 - Calculul plăţilor în numerar pentru produse
      agricole pe trimestrul... 19...
  28. Balanţa de plan a veniturilor şi cheltuielilor
      băneşti ale populaţiei pe anul... 1-24-5
      Anexa 1 - Calculul veniturilor băneşti din retribuirea
      muncii pe anul...
      Anexa 2 - Calculul veniturilor băneşti ale ţărănimii
      Anexa 3 - Calculul plăţilor pentru impozite şi taxe
      pe anul...
      Anexa 4 - Calculul fondului de cumpărare
      Anexa 5 - Calculul cumpărărilor de mărfuri şi al
      planului de desfacere necesar
  29. Graficul modificării numerarului în circulaţie 24-3-1
  30. Fişa de plan casa 24-3-2
  31. Situaţia operaţiunilor cu numerar pe luna... 19... 24-3-3 A
  32. Situaţia chenzinala a realizării planului de casa
      pentru unităţi cu sarcini de încasări la data de... 24-3-4 A
      - Situaţia semidecadala a realizării planului de casa
      la data de... 24-3-4/a A
      - Situaţia zilnica a operaţiunilor cu numerar la data
      de... 24-3-4/b A
  33. Situaţia realizării încasărilor în numerar din
      prestări de servicii pe perioada... 24-3-5 A
  34. Evidenta operaţiilor de emisiune pe luna... 24-3-6
  35. Situaţia comparativa a realizării planului de casa
      pe perioada... 24-3-7
      - Situaţia executării planului de casa de sucursalele
      Băncii Naţionale pe perioada... 24-3-7/a A
  36. Stabilirea modalităţii şi termenelor pentru
      efectuarea vărsămintelor 24-3-8
  37. Situaţia plăţilor efectuate din încasări în
      perioada... 24-3-9 A
  38. Situaţia unităţilor la care s-au înregistrat
      diferenţe între fondul calculat şi solicitat pe
      perioada... 24-3-10
      - Situaţia plăţilor pentru premii, recompense, fond
      de participare a oamenilor muncii la beneficiu,
      premii anuale, stimulente pentru export şi compensare
      bănească pentru personalul muncitor în trim... 19... 24-3-10/a
  39. Situaţia realizării plăţilor pentru cheltuieli de
      deplasare pe trim... 19... 24-3-11
  40. Declaraţie pentru eliberarea retribuţiilor pe luna...
      19... 24-3-12
      Anexa 1 - Indicatorii de plan pentru calcularea şi
      eliberarea fondului de retribuire (activitatea
      industrie)
      - Declaraţie pentru eliberarea retribuţiilor pe
      luna... anul... privind activitatea de construcţii-
      -montaj 24-3-100/b
  41. Declaraţia sumelor pentru plata retribuirii muncii
      în bani, ce se eliberează de banca pe luna... 19...
      (unităţi CAP) 24-3-200
      Anexa 1 - Calculatia fondului de retribuire în bani
      pe luna... 19... (sector vegetal)
      Anexa 2 - Calculatia fondului de retribuire pe
      luna... 19... (sector zootehnic)
      Anexa 3 - Calculatia fondului de retribuire la
      activităţile industriale şi prestări servicii pe
      luna... 19...
  42. Fişa pentru evidenta plăţilor de retribuţii 24-3-13
  43. Fişa plăţilor plafonate 24-3-14
  44. Situaţia plăţilor din fondul de retribuire planificat
      pe activităţi şi acţiuni prin planurile de casa
      trimestriale pe anul 19... 24-3-15

                  IV. EXECUTAREA DE CASA A BUGETULUI DE STAT
                  ------------------------------------------

  45. Situaţia îndeplinirii planului de încasări la data
      de... din veniturile de stat de la unităţile
      controlate de Banca Naţionala, exclusiv sectorul
      special 24-4-1
  46. Graficul de urmărire a vărsămintelor la buget din... 24-4-2
  47. Dispoziţia de înregistrare nr... (individuală) 24-4-3
      - Dispoziţia de înregistrare nr... (colectivă) 24-4-3/a
  48. Situaţia majorărilor 24-4-4
  49. Execuţia de casa a bugetului republican la data
      de... 24-4-5 A
  50. Dare de seama, situaţia trimestriala privind
      veniturile bugetului republican întocmită la data
      de... 24-4-6 A
  51. Situaţia sumelor defalcate din veniturile bugetului
      republican pentru bugetele locale la data de 31
      decembrie 19... 24-4-7 A
  52. Situaţia plăţilor de casa din bugetul republican
      pentru alocaţia de stat şi alte ajutoare pentru copii,
      întocmită la data de 31 decembrie 19... 24-4-8 A

                      V. VALUTARĂ SI METALE PREŢIOASE
                      --------------------------------

  53. Autorizaţia nr... (pentru efectuarea de operaţii cu
      mijloace de plata străine) 24-5-1
      - Buletin de schimb nr... 24-5-1/a
      - Buletin de schimb nr...
      (valute efective ale ţărilor socialiste) 24-5-1/b
      - Specificaţia nr... valute încasate în ziua (zilele)
      de... din operaţii de... 24-5-1/c
      - Cerere pentru eliberarea de valuta pentru titularii
      de plan de plati valutare 24-5-1/d
  54. Adeverinţa nr... (vamal-valutară) 24-5-2
      - Registru de evidenta al adeverinţelor vamal-
      valutare 24-5-2/a
  55. Cerere de deschidere de cont în valuta 24-5-3
      - Cerere de eliberare-virare 24-5-3/a
      - Cerere de depunere şi utilizare a valutei 24-5-3/b
      - Adeverinţa (depunere) 24-5-3/c
      - Înştiinţare pentru sume primite prin ordine de
      plata externe 24-5-3/d
      - Certificat nr... (pentru export de valuta şi
      cecuri) 24-5-3/e
      - Confirmarea provenienţei valutei 24-5-3/f
  56. Chitanţa nr... ordin de plata nr... 24-5-4
      - Chitanţa (text în limba franceza) 24-5-4/a
  57. Specificaţie de valutele ce se remit la B.R.C.E. 24-5-5
  58. Jurnal de valute nr... (format mic) 24-5-6
      - Jurnal de valute nr... (format mare) 24-5-6/a
  59. Situaţia mişcării mijloacelor de plata străine 24-5-7 A
      - Situaţia încasărilor şi plăţilor în valuta pe
      beneficiari şi capitole de plan 24-5-7/a A
  60. Plan de repartiţii şi recuperări de metale preţioase
      pe trim... anul 19... 1-24-6
      Anexa 1 - Fundamentarea planului de consum la metalele
      preţioase pe anul 19... şi trim...
      Anexa 2 - Fundamentarea planului de recuperări de
      metale preţioase pe anul 19... şi trim....
  61. Autorizaţia nr... pentru efectuari de operaţiuni cu
      metale preţioase, eliberata in... 24-5-8
  62. Repartiţia nr... de metale preţioase pe trim...
      19... 24-5-9
  63. Act de vînzare nr... 24-5-10
  64. Adeverinţa provizorie nr... / buletin de analiza şi
      marcare nr... 24-5-11
      - Borderou nr... al obiectelor şi bijuteriilor
      depuse pentru analiza şi marcare 24-5-11/a
      - Buletinul de analiza nr... pentru obiecte din aur
      şi platina depuse pentru preschimbarea cu aur dentar
      de... 24-5-11/b
      - Buletin de analiza (laborator - pentru
      întreprinderi) 24-5-11/c
      - Buletin de analiza (laborator - pentru populaţie) 24-5-11/d
      - Borderou nr... (individual) 24-5-11/e
  65. Inventar de metale preţioase şi pietre preţioase
      ridicate de la... 24-5-12
  66. Autorizaţia nr... pentru colecţii numismatice 24-5-13
      Anexa 1 - Specificaţie privind colecţia numismatica

                        VI. DESERVIREA OPERATIVĂ BANCARĂ
                        --------------------------------

  67. Cont analitic 24-6-1 A
      - Extras de cont 24-6-1/a A
      - Fişa nr... (cont analitic pentru unităţile cu cont
      la cooperativele de credite) 24-6-200/a
      - Extras de cont (pentru unităţile cu cont la
      cooperativele de credite) 24-6-200/b
      - Fişa centralizatoare (cont sintetic) 24-6-1/b A
  68. Jurnal contabil-balanţa de verificare la... 24-6-2 A
  69. Balanţa de verificare 24-6-3 A
  70. Situaţia pentru controlul soldurilor privind
      conturile sintetice pe... 19... 24-6-4 A
      - Situaţia numerelor şi dobînzilor calculate pe
      trim... 19... privind contul sintetic... 24-6-4/a A
      - Situaţia numerelor şi a dobînzilor calculate pe
      anul 19... privind contul... 24-6-4/b A
  71. Propuneri privind cheltuielile generale pe anul 19...
      (cont 91) 24-6-5
  72. Situaţia centralizatoare cuprinzînd planul de
      cheltuieli generale pe anul 19... repartizate la
      sedii şi defalcate pe trimestre 24-6-6 A
      Anexa 1 - Plan de cheltuieli generale pe anul 19...
      cu repartizarea pe trimestre
      Anexa 2 - Fişa de evidenta a rezervei la contul...
  73. Situaţia realizării bugetului de venituri şi
      cheltuieli pe trim... 19... 24-6-7 A
      - Situaţia realizării cheltuielilor generale la
      contul 91 la data... 24-6-7/a A
      - Situaţia realizării "cheltuielilor efectuate cu
      operaţiunile cont 90" şi "venituri din operaţiuni
      şi alte venituri-cont 95" la data de... 24-6-7/b A
  74. Elemente de calcul, evidenta, control şi raportare
      a operaţiilor de creditare, decontare, circulaţie
      bănească şi diverse...*) 24-6-10

                           VII. TEZAUR SI CASIERIE
                           -----------------------

  75. Ordin de încasare nr... 24-7-1
      - Ordin de plata nr.. 24-7-1/a
  76. Chitanţa nr... /foaia de varsamint nr... 24-7-2
      - Chitanţa nr... /foaia de varsamint nr... 24-7-200/a
      - Borderou însoţitor nr... 24-7-2/a
  77. Cec nr... 24-7-3
      - Cec nr... (B.A.I.A.) 24-7-200/b
  ---------------
      *) Formular cadru.

  78. Registrul de predare-primire a genţilor cu numerar 24-7-4
      - Registru pentru evidenta numerarului manipulat de
      personalul casieriei 24-7-4/a
      - Registru de evidenta lipsurilor şi plusurilor 24-7-4/b
      - Registru pentru evidenta valutelor efective şi a
      cecurilor de călătorie 24-7-4/c
      - Proces-verbal pentru plusuri şi minusuri de numerar 24-7-4/d
  79. Situaţia casei de circulaţie, fondului de rezerva şi
      altor valori din ziua de... 19... 24-7-5
      - Situaţia încasărilor şi plăţilor din... 19... 24-7-5/a
      - Evidenta aprobărilor cont... pe luna... 19... 24-7-5/b
      - Scrisoare pentru remitere de valori 24-7-5/c
  80. Dare de seama privind specificarea casei de
      circulaţie şi a fondului de rezerva pe cupiuri la
      data de... 19... 24-7-6
      - Informare privind activitatea de tezaur şi casierie
      în anul 19... 24-7-6/a
  81. Evidenta la intrare în tezaur 24-7-7
  82. Recapitulaţia plăţilor efectuate în ziua de... 19... 24-7-200
      Anexa 1 - Lista plăţilor zilnice din borderoul de
      recepţie nr... din... 19...
      - Centralizatorul borderourilor de plata avansuri
      şi produselor către producători în perioada... 24-7-200/c
      Anexa 1 - Borderou nr... pentru plata avansurilor şi
      a primelor în perioada... 19...
      - Borderou centralizator de decontare privind plati
      de produse în perioada de la... pînă la... 24-7-200/d
      Anexa 1 - Borderou nr... de plata produselor
      efectuată în ziua (perioada)... 19...
      - Evidenta borderourilor de recepţie predate pentru
      plata casierilor plătitori 24-7-200/e
      - Tabel cuprinzînd producătorii neprezentati în
      termen la plata produselor agricole 24-7-200/f
  83. Elemente de calcul, evidenta şi raportări cu privire
      la primirea, gestionarea şi predarea numerarului,
      mijloacelor de plata străine, metale preţioase şi a
      altor valori în tezaurele băncii...*) 24-7-15

                             VIII. CONTROL
                             -------------

  84. Planul acţiunilor de control pe semestrul... 19...
      împreună cu Consiliul Central de Control Muncitoresc
      al Activităţii Economice şi Sociale şi Curtea
      Superioară de Control Financiar 24-8-1
      Anexa 1 - Plan de deplasări pentru verificarea
      activităţii sucursalelor, filialelor şi altor unităţi
      în luna... 19...
      Anexa 2 - Plan de munca pe trimestrul... 19...
  85. Situaţia sancţiunilor aplicate şi a măsurilor dispuse
      în anul... în conformitate cu prevederile Legii
      nr. 5/1970 24-8-2
  86. Situaţia volumului activităţii bancare privind
      perioada... 24-8-3 A

                        IX. SECRETARIAT-ADMINISTRATIV
                        -----------------------------
  87. Lista privind necesarul de aprovizionat a
      formularelor utilizate în unităţile operative ale
      băncii, în anul... 24-9-1
  ----------------

  *) Formular cadru.


  Anexa 3 b

  NOMENCLATORUL
  indicatorilor sintetici utilizaţi în activitatea bancară
  --------------------------------------------------------------------------------
  Nr. Cod Subactivitatea
  crt. ---------------------
                                   Denumirea indicatorilor
  --------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2
  --------------------------------------------------------------------------------
                              1. CREDITE
                              -----------
    1. 1.1. Volumul creditelor pe termen scurt pentru
                        producţie şi circulaţia mărfurilor-total

                           din care:
    2. 1.1.01 - Credite pentru activitatea de baza - total
                             din care:
    3. 1.1.01.1 - Industrie
    4. 1.1.01.2 - Construcţii-montaj*)
    5. 1.1.01.3 - Foraj geologie
    6. 1.1.01.4 - Agricultura
    7. 1.1.01.5 - Proiectare, cercetare ştiinţifică*)
    8. 1.1.01.6 - Comerţ interior
    9. 1.1.01.7 - Baze de aprovizionare şi desfacere*)
   10. 1.1.01.8 - Credite pentru completarea fondurilor proprii de mijloace
                      circulante
   11. 1.1.01.9 - Comerţ exterior - total
                         din care:
   12. 1.1.01.9.1. - Credite pentru activitatea de import
   13. 1.1.01.9.2. - Credite pentru activitatea de export cu plata la vedere
   14. 1.1.01.9.3. - Credite pentru activitatea de export cu plata pe credit
   15. 1.1.02 - Credite pentru produse preluate, achiziţionate
   16. 1.1.03 - Credite pentru avansuri contractări
   17. 1.1.04 - Credite pentru stocuri rezerva de plan
   18. 1.1.05 - Credite pe baza de aprobări speciale*)
   19. 1.1.06 - Credite pentru mărfuri vîndute, servicii prestate cu plata
                      în rate
   20. 1.1.07 - Credite pentru beneficiarii de investiţii
   21. 1.1.08 - Credite pentru organizare de şantier*)
   22. 1.1.09 - Credite diverse-total
                        din care:
   23. 1.1.09.1 - Credite pentru materii prime agricole
   24. 1.1.09.2 - Credite pentru acoperirea cheltuielilor planificate care
                        depăşesc în unele trimestre veniturile
   25. 1.1.09.3 - Credite pentru cheltuieli de reparaţii capitale
   26. 1.1.09.4 - Credite pentru cantina
   27. 1.1.09.5 - Credite pentru stoc de intervenţie la bazele
                        M.A.T.M.C.G.F.F.
   28. 1.1.09.6 - Credite pentru stocuri de materii şi materiale disponibile
                        preluate de baze
   29. 1.1.09.7 - Credite pentru nevoi temporare pentru plata furnizorilor
   30. 1.1.10. - Credite pentru refacerea capacităţii de plata*)
   31. 1.1.11 - Credite nerambursabile la scadenta
   32. 1.1.12 - Rezerva planului de credite
   33. 1.1.13 - Credite acordate băncilor specializate (B.A.I.A. şi B.I.)
   34. 1.1.14 - Alte active

   35. 1.2 Volumul creditelor pe termen scurt - pe ramuri - total
                           din care:
   36. 1.2.01 - Industrie - total
                            din care:
   37. 1.2.01.1 - Unităţi de stat
   38. 1.2.01.2 - Unităţi cooperatiste
   39. 1.2.02 - Construcţii-montaj - total
                           din care:
   40. 1.2.02.1 - Foraj geologie
   41. 1.2.03 - Agricultura - total
                           din care:
   42. 1.2.03.1 - Unităţi de stat
   43. 1.2.03.2 - Unităţi cooperatiste
   44. 1.2.03.3 - Unităţi S.M.A.
   45. 1.2.03.4 - Alte unităţi
   46. 1.2.04 - Silvicultura
   47. 1.2.05 - Transporturi
   48. 1.2.06 - Telecomunicaţii
   49. 1.2.07 - Comerţ interior - total
                           din care:
   50. 1.2.07.1 - unităţi de stat
   51. 1.2.07.2 - unităţi cooperatiste
   52. 1.2.08 - Comerţ exterior
   53. 1.2.09 - Baze de aprovizionare tehnico-materială
   54. 1.2.10 - Achiziţii produse agricole
   55. 1.2.11 - Gospodărie comunală
   56. 1.2.12 - Cultura şi arta
   57. 1.2.13 - Ştiinţa şi deservire ştiinţifică
   58. 1.2.14 - Turism şi odihna
   59. 1.2.15 - Editura şi presa
   60. 1.2.16 - Informatica
   61. 1.2.17 - Colectarea metalelor
   62. 1.2.18 - Beneficiari de investiţii

   63. 1.3. Volumul creditelor pe termen scurt pentru investiţii - total
                        din care:
   64. 1.3.01 - Credite pentru acoperirea decalajului planificat pe
                      trimestre
   65. 1.3.02 - Credite pentru depăşirea planului trimestrial de investiţii
   66. 1.3.03 - Credite pentru reconstituirea resurselor proprii destinate
                      finanţării investiţiilor
   67. 1.3.04 - Credite pentru achiziţionarea în devans a utilajelor
                      tehnologice
   68. 1.3.05 - Credite pentru probe tehnologice
   69. 1.3.06 - Credite pentru restituirea resurselor virate în plus în anul
                      precedent
   70. 1.3.07 - Credite acordate pe baza de aprobări speciale pentru
                      achiziţii de utilaje
   71. 1.3.08 - Credite pentru plata ratelor, dobînzilor şi comisioanelor la
                      împrumuturile acordate de B.I.R.D.
   72. 1.3.09 - Credite pentru suplinirea resurselor nerealizate ca urmare a
                      nevinzarii locuinţelor din fondul de stat existent
   73. 1.3.10 - Credite pentru acoperirea diferenţelor de preţ la locuinţe
   74. 1.3.11 - Credite nerambursate la scadenta

   75. 1.4. Volumul creditelor pe termen mijlociu şi lung - total
                                din care:
   76. 1.4.01 - Credite pentru investiţii în curs de execuţie
   77. 1.4.02 - Credite pentru investiţii terminate şi date în funcţiune
   78. 1.4.03 - Credite pentru utilaje ce necesita montaj
   79. 1.4.04 - Credite pentru organizare de şantier
   80. 1.4.05 - Credite pentru utilaje disponibile
   81. 1.4.06 - Credite pentru construcţii de şcoli
   82. 1.4.07 - Credite pentru dispensare şi case de naştere
   83. 1.4.08 - Credite pentru cămine culturale şi cluburi
   84. 1.4.09 - Credite pentru brutării
   85. 1.4.10 - Credite pentru completare fond I
   86. 1.4.11 - Credite pentru completare fond II
   87. 1.4.12 - Credite pentru completare acordate după expirarea termenelor
                      planificate de punere în funcţiune
   88. 1.4.13 - Credite pentru investiţii integral creditate
   89. 1.4.14 - Credite pentru locuinţele necontractate cu populaţia, in
                      curs de execuţie
   90. 1.4.15 - Credite pentru locuinţe necontractate cu populaţia,
                      terminate şi trecute la închiriere
   91. 1.4.16 - Credite pentru plata ratelor, dobînzilor şi comisioanelor la
                      împrumuturile acordate de B.I.R.D.
   92. 1.4.17 - Credite din împrumuturi externe pentru investiţii la
                      unităţile agricole de stat
   93. 1.4.18 - Credite din împrumuturi externe pentru investiţii la unităţi
                      agricole cooperatiste
   94. 1.4.19 - Credite pentru investiţii acordate unităţilor C.A.P.,
                      membrilor C.A.P. şi producătorilor cu gospodărie individuală
                      - total
                            din care:
   95. 1.4.19.1 - Credite pentru investiţii acordate unităţilor C.A.P. - total
                            din care:
   96. 1.4.19.1.01 - Îmbunătăţiri funciare - total
                            din care:
   97. 1.4.19.1.01.1 - Irigaţii în sisteme
   98. 1.4.19.1.01.2 - Irigaţii amenajări locale
   99. 1.4.19.1.01.3 - Îndiguiri şi desecări
  100. 1.4.19.1.01.4 - Combaterea eroziunii solului
  101. 1.4.19.1.01.5 - Amendarea solului
  102. 1.4.19.1.01.6 - Utilaje pentru irigaţii
  103. 1.4.19.1.01.7 - Alte lucrări
  104. 1.4.19.1.02 - Viticultura
  105. 1.4.19.1.03 - Pomicultura
  106. 1.4.19.1.04 - Legumicultura - total
                           din care:
  107. 1.4.19.1.04.1 - Sere tip industrial
  108. 1.4.19.1.04.2 - Solarii încălzite
  109. 1.4.19.1.04.3 - Solarii neîncălzite
  110. 1.4.19.1.04.4 - Alte lucrări
  111. 1.4.19.1.05 - Construcţii agrozootehnice - total
                            din care:
  112. 1.4.19.1.05.01 - Ferme porci
  113. 1.4.19.1.05.02 - Ferme de reproducţie porci
  114. 1.4.19.1.05.03 - Ingrasatorii tineret taurin
  115. 1.4.19.1.05.04 - Ferme vaci lapte
  116. 1.4.19.1.05.05 - Ferme vitele
  117. 1.4.19.1.05.06 - Ferme pui carne
  118. 1.4.19.1.05.07 - Ferme găini oua
  119. 1.4.19.1.05.08 - Ferme berbecuti sau mielute
  120. 1.4.19.1.05.09 - Ferme ovine
  121. 1.4.19.1.05.10 - Ferme pui animale blana
  122. 1.4.19.1.05.11 - Alte lucrări
  123. 1.4.19.1.06 - Amenajări dezvoltări, modernizări în ferme existente -
                        total
                             din care:
  124. 1.4.19.1.06.1 - Modernizări în ferme existente
  125. 1.4.19.1.06.2 - Extinderi în cadrul acţiunii de modernizare
  126. 1.4.19.1.06.3 - Alte lucrări
  127. 1.4.19.1.07 - Utilaje, instalaţii, maşini agricole şi mijloace de
                        transport independente
  128. 1.4.19.1.08 - Amenajări pajişti
  129. 1.4.19.1.09 - Amenajări piscicole
  130. 1.4.19.1.10 - Cumpărări de animale de producţie şi de munca - total
                            din care:
  131. 1.4.19.1.10.1 - Din sector socialist - total
                            din care:
  132. 1.4.19.1.10.1.1 - Vitele şi juninci
  133. 1.4.19.1.10.1.2 - Vaci lapte şi bivoliţe
  134. 1.4.19.1.10.1.3 - Ovine
  135. 1.4.19.1.10.2 - Din sector particular - total
                            din care:
  136. 1.4.19.1.10.2.1 - Vitele şi juninci
  137. 1.4.19.1.10.2.2 - Vaci lapte şi bivoliţe
  138. 1.4.19.1.10.2.3 - Ovine
  139. 1.4.20 - Alte investiţii (locuinţe specialişti, activităţi anexe
                        etc.)
  140. 1.4.21 - Rezerva sucursalei
  141. 1.4.22 - Credite pentru investiţii ce se executa în cadrul
                        acordurilor B.I.R.D.
                        - an curent
  142. 1.4.23 - Credite B.I.R.D. acordate în anul curent dar care privesc
                        anii anteriori
  143. 1.4.24 - Credite rambursate - total
                          din care:
  144. 1.4.24.1 - Credite B.I.R.D.
  145. 1.4.25 - Credite pentru mărfuri exportate, acţiuni de cooperare si
                        organizare de şantier
  146. 1.4.26 - Credite furnizori pentru societăţi mixte din ţara
                        (investiţii)
  147. 1.4.27 - Credite pentru aport la capital la societăţi mixte din
                        străinătate
  148. 1.4.28 - Credite pentru livrări de la furnizori din producţia
                        interna către societăţi mixte cu sediul în ţara (Decret
                        nr. 302/1982)
  149. 1.4.29 - Credite nerambursabile la scadenta

  150. 1.5 Volumul resurselor de creditare - total
                             din care:
  151. 1.5.1. - Volumul mijloacelor proprii ale băncii - total
                            din care:
  152. 1.5.1.1 - Fond statutar
  153. 1.5.1.2 - Fond de rezerva
  154. 1.5.1.3 - Alte fonduri
  155. 1.5.2 - Volumul mijloacelor bugetului de stat - total
                             din care:
  156. 1.5.2.1. - Excedent din anii precedenţi
  157. 1.5.2.2. - Soldul bugetului republican
  158. 1.5.2.3 - Soldul bugetelor locale
  159. 1.5.2.4 - Sume rezervate ca resurse de creditare
  160. 1.5.3 - Volumul disponibilităţilor unităţilor economice din
                        conturi curente şi de decontare - total
                            din care:
  161. 1.5.3.1 - Disponibilităţile unităţilor economice de stat
  162. 1.5.3.2 - Disponibilităţile unităţilor cooperatiste
  163. 1.5.3.3 - Disponibilităţile în expediţie în circuitul între bănci
  ................................................................................
  165. 1.5.4 - Volumul disponibilităţilor din fonduri cu destinaţie
                        specială şi alte disponibilităţi - total
                           din care:
  166. 1.5.4.1 - Contribuţia pentru pensia suplimentară
  167. 1.5.4.2 - Disponibilităţi ale ministerelor, centralelor,
                          întreprinderilor din fondul cu destinaţie specială
  168. 1.5.4.3 - Disponibilităţi ale organizaţiilor de masa şi obşteşti
                          din conturile cu destinaţie specială
  169. 1.5.4.4 - Alte disponibilităţi ale instituţiilor de stat cu
                          destinaţie specială
  170. 1.5.4.5 - Fonduri M.F. cu destinaţie specială
  171. 1.5.5. - Volumul disponibilităţilor instituţiilor de credit si
                        asigurare - total
                            din care:
  172. 1.5.5.1 - Casa de Economii şi Consemnaţiuni
  173. 1.5.5.2 - Administraţia Asigurărilor de Stat
  174. 1.5.5.3 - Banca Romana de Comerţ Exterior
  175. 1.5.6 - Volumul disponibilităţilor din resurse externe - total
                           din care:
  176. 1.5.6.1 - Credite bancare externe primite
  177. 1.5.6.2 - Disponibilităţi şi decontări cu corespondenţii din
                          străinătate
  178. 1.5.6.3 - Disponibilităţi în valuta ale persoanelor fizice române
                          şi străine
  179. 1.5.7 - Mijloace de la Banca Naţionala - total
                            din care:
  180. 1.5.7.1. - pentru credite pe termen scurt
  181. 1.5.7.2 - pentru credite pe termen lung
  182. 1.5.8 - Numerarul în circulaţie
  183. 1.5.9 - Alte pasive
  -------
      NOTA:
      a) Indicatorii de mai sus se urmăresc de către centralele băncilor pe
      ministere (departamente) şi ramuri ale economiei naţionale, iar în
      teritoriu de către filiale şi sucursale, pe titulari de cont
     (întreprinderi şi centrale industriale), atît în faza de plan cît şi de
      urmărire a realizării acestuia.
      b) Indicatorii prevăzuţi cu *) se urmăresc de către Banca de Investiţii
      şi pe consilii populare judeţene.

                       2. DECONTĂRI
                       ------------
  184. 2.01 Volumul plăţilor fără numerar pe economie - total
                      din care:
  185. 2.01.1 - Plati pentru livrări de mărfuri, executări de lucrări,
                       prestări de servicii - total
                         din care efectuate prin:
  186. 2.01.1.1 - Dispoziţie de plata
  187. 2.01.1.2 - Cec de decontare fără limita de suma
  188. 2.01.1.3 - Cec de decontare cu limita de suma
  189. 2.01.1.4 - Dispoziţie de încasare cu factura sau situaţie de plata
  190. 2.01.1.5 - Dispoziţie de încasare fără factura
  191. 2.01.2 - Alte plati
  192. 2.02 - Plati pe baza de acreditive deschise la banca furnizorului
  193. 2.03 - Plati pe baza de scrisoare de garanţie - total
                           din care:
  194. 2.03.1 - Scrisori de garanţie eliberate
  195. 2.03.2 - Plati efectuate din scrisori de garanţie eliberate
  196. 2.04 - Convenţii de plati planificate
  197. 2.05 - Documente neachitate în termen - total
                          din care:
  198. 2.05.1 - Documente neachitate în termen - investiţii - total
                          din care pentru:
  199. 2.05.1.1 - neprimirea resurselor de la centralele industriale si
                           unităţile asimilate acestora
  200. 2.05.1.2 - nerealizarea resurselor proprii
  201. 2.05.1.3 - depăşirea limitei de plati la utilaje
  202. 2.05.1.4 - depăşirea planului anual de investiţii
  203. 2.05.1.5 - neîncadrarea în documentaţia admisă la decontare
  204. 2.05.1.6 - execuţia unor lucrări înainte de admiterea la finanţare
  205. 2.05.1.7 - depăşirea devizelor generale aprobate
  206. 2.05.1.8 - depăşirea termenelor sau valorilor aprobate pentru
                           execuţie în condiţii derogatorii
  207. 2.06 - Documente respinse la plata
  208. 2.07 - Documente refuzate - total
                          din care, din:
  209. 2.07.1 - lipsa de contract
  210. 2.07.2 - neprimirea produselor
  211. 2.07.3 - nerespectarea preţurilor sau tarifelor
  212. 2.07.4 - neprimirea documentelor
  213. 2.07.5 - sume pretinse şi nedatorate
  214. 2.07.6 - nerespectarea clauzelor contractuale (calitate, termen
                        etc.)
  215. 2.08 - Durata medie de staţionare în restanta a documentelor
  216. 2.09 - Durata medie de decontare exprimată în zile
  217. 2.10 - Încasări în valuta din exportul de mărfuri, executări de
                     lucrări, prestări de servicii - total
                        din care pe baza de:
  218. 2.10.1 - acreditive
  219. 2.10.2 - garanţii
  220. 2.10.3 - incasouri
  221. 2.10.4 - ordine de plata
  222. 2.11 - Plati în valuta pentru importuri de mărfuri, executări de
                     lucrări, prestări de servicii - total
                        din care pe baza de:
  223. 2.11.1 - acreditive
  224. 2.11.2 - garanţii
  225. 2.11.3 - incasouri
  226. 2.11.4 - ordine de plata
  227. 2.12 - Volumul documentelor de export remise la încasare - total
                        din care:
  228. 2.12.1 - neîncasate în termenul convenţional stabilit
  -------
      NOTA:
      - Indicatorii de la aceasta subactivitate se urmăresc de către fiecare
      unitate bancară (filiala, sucursala) ca număr şi valoare pe titulari de
      cont şi se centralizează la nivelul centralelor băncilor pe ministere,
      cu excepţia celor menţionaţi la pct. 217-228 care se urmăresc numai de
      către B.R.C.E.
      - Indicatorii de la numărul curent 186-191 se urmăresc şi pe 5 categorii
      de limite valorice: sub 500 lei; de la 501 la 5.000 lei; de la 5.001 la
      100.000 lei; de la 100.001 la 1.000.000 lei şi peste 1.000.000 lei.

                         3. CIRCULAŢIA BĂNEASCĂ
                         ----------------------

  229. 3.1 Încasări în numerar - total
                            din care:
  230. 3.1.1 - Încasări din comerţ - total
                          din care:
  231. 3.1.1.1 - prin unităţi M.C.I.
  232. 3.1.1.2 - prin unităţi Centrocoop
  233. 3.1.1.3 - prin alte sisteme comerciale
  234. 3.1.2 - Încasări din prestări servicii
  235. 3.1.3 - Încasări din impozite şi taxe
  236. 3.1.4 - Încasări de la C.A.P.
  237. 3.1.5 - Încasări diverse
  238. 3.1.6 - Încasări de la C.E.C.
  239. 3.1.7 - Încasări de la P.T.T.R.
  240. 3.1.8 - Încasări din părţi sociale la fondul de dezvoltare

  241. 3.2. Plati în numerar - total
                           din care:
  242. 3.2.1 - Plati pentru retribuirea muncii
  243. 3.2.2 - Plati pentru alocaţii de stat pentru copii
  244. 3.2.3 - Plati pentru ajutoare, burse, pensii, daune A.D.A.S.
  245. 3.2.4 - Plati către ţărănime
  246. 3.2.5 - Plati pentru retribuirea muncii în C.A.P.
  247. 3.2.6 - Plati pentru preluări de produse agricole
  248. 3.2.7 - Alte plati C.A.P.
  249. 3.2.8 - Plati diverse

  250. 3.3 Modificarea numerarului în circulaţie
  -------
      NOTA:
      Indicatorii de la aceasta subactivitate se urmăresc de către toate unităţile
      bancare (filiale, sucursale şi centrale) pe titulari de plan cu sarcini de
      încasări (întreprinderi).

                   4. EXECUTAREA DE CASA A BUGETULUI DE STAT
                   -----------------------------------------
                                        Veniturile bugetului republican

  251. 4.01.7 - Vărsăminte la buget din beneficiile unităţilor economice de
                    stat^1)
  252. 4.04.1 - Impozitul pe circulaţia mărfurilor^1)
  253. 4.05.1 - Prelevarea pentru societate
  254. 4.12.1 - Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat
  255. 4.18.7 - Alte vărsăminte la buget ale unităţilor economice socialiste
  256. 4.20.1 - Vărsăminte la buget de la instituţiile de stat^2)
  257. 4.23.1 - Impozitul pe fondul total de retribuire
  258. 4.35.1 - Alte venituri la buget
                                        Cheltuielile bugetului republican

  259. 4.51.1 - Alocaţii de la buget pentru investiţii^3)
  260. 4.56.1 - Alocaţii de la buget pentru mijloace circulante^3)
  ................................................................................
  262. 4.66.1 - Cheltuieli pentru acţiuni agrozooveterinare de la buget
  263. 4.67.1 - Cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea drumurilor si
                    podurilor de la buget
  264. 4.69.1 - Cheltuieli pentru cercetare ştiinţifică de la buget
  265. 4.70.1 - Cheltuieli pentru prospecţiuni şi lucrări geologice de
                    cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi de la buget
  ................................................................................
  267. 4.72.1 - Cheltuieli pentru alte acţiuni economice de la buget
  268. 4.76.1 - Cheltuieli pentru învăţămînt de la buget
  269. 4.77.1 - Cheltuieli pentru cultura şi arta de la buget
  270. 4.78.1 - Cheltuieli pentru sănătate de la buget
  271. 4.79.1 - Cheltuieli pentru educaţie fizica şi sport de la buget
  272. 4.80.1 - Cheltuieli pentru asistenta socială de la buget
  273. 4.81.1 - Cheltuieli pentru alocaţii şi alte ajutoare pentru copii de la
                    buget^3)
  274. 4.82.1 - Cheltuieli pentru pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari si
                    alte persoane de la buget
  275. 4.84.1 - Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat
  276. 4.85.1 - Alocaţii de la buget pentru fondul de acţiuni sociale
  277. 4.86.1 - Cheltuieli pentru funcţionarea organelor puterii si
                    administraţiei de stat de la buget
  278. 4.87.1 - Cheltuieli pentru apărarea tarii
  279. 4.90.1 - Cheltuieli pentru alte acţiuni de la buget
  280. 4.92.1 - Excedentul bugetului de stat
  281. 4.93.1 - Transferuri între bugete^3)
  -------
      NOTA:
      Indicatorii de la aceasta subactivitate se urmăresc de către toate unităţile
      teritoriale ale băncilor, precum şi de Centrala Băncii Naţionale a Republicii
      Socialiste România. Astfel:
      - veniturile: pe capitole şi subcapitole; subdiviziunile notate cu 1) se
      desfăşoară pe titulari de plan şi plătitori, iar cele cu 2), numai pe
      titulari de plan;
      - cheltuielile: pe capitole şi titulari de plan; capitole notate cu 3), pe
      subcapitole şi titulari de plan.
  ................................................................................

                       6. DESERVIREA OPERATIVĂ BANCARĂ
                       -------------------------------
  333. 6.1 Venituri - total
                        din care:
  334. 6.1.1 - Venituri din dobînzi
  335. 6.1.2 - Dobînzi şi diverse venituri în valuta
  336. 6.1.3 - Comisioane şi taxe de serviciu încasate
  337. 6.1.4 - Comisioane bancare şi speze încasate pentru operaţiunile cu
                    străinătatea
  338. 6.1.5 - Recuperarea cheltuielilor pentru colectarea numerarului
  339. 6.1.6 - Venituri în lei din comisioane
  340. 6.1.7 - Rambursarea de către clienţi a cheltuielilor efectuate in
                    contul lor
  341. 6.1.8 - Alte venituri
  342. 6.2 Cheltuieli - total
                       din care:
  343. 6.2.01 - Dobînzi plătite
  344. 6.2.02 - Dobînzi plătite băncilor din străinătate
  345. 6.2.03 - Taxe de serviciu plătite pentru operaţii de mandat
  346. 6.2.04 - Comisioane şi speze plătite băncilor din străinătate
  347. 6.2.05 - Cheltuieli cu imprimarea biletelor şi baterea monedei metalice
  348. 6.2.06 - Cheltuieli în contul clienţilor pentru posta, telefon etc.
  349. 6.2.07 - Cheltuieli în contul clienţilor privind colectarea numerarului
  350. 6.2.08 - Diverse cheltuieli cu operaţiunile
  351. 6.2.09 - Cheltuieli de interes general
  352. 6.2.10 - Cheltuieli administrativ-gospodăreşti
  353. 6.2.11 - Cheltuieli neproductive
  354. 6.2.12 - Sume ce se suporta din rezultatele financiare
                                               Beneficiile băncii
  -------
      NOTA:
      Indicatorii de la aceasta subactivitate se urmăresc de către toate unităţile
      băncilor pe feluri de venituri şi cheltuieli potrivit metodologiei elaborate
      de Ministerul Finanţelor.
  ................................................................................


  Anexa 4 a

  NOMENCLATORUL
  formularelor din activitatea statistica
  Dări de seama statistice
  --------------------------------------------------------------------------------
  Nr. Denumirea Codul dării de seama Periodi- Beneficiarii dărilor
  crt. dării -------------------- citatea de seama de la:
        de seama Baza Varianta ------------------------------
                                                    unităţile centrale ministere
                                                      de la şi si
                                                       baza unităţile celelalte
                                                               asimilate organe
                                                               acestora centrale
  --------------------------------------------------------------------------------
   0 1 2 3 4 5 6 7
  --------------------------------------------------------------------------------
   1. Îndeplinirea 60-1-0101 A lunar*) Organul Organul Direcţia
      planului la ierarhic ierarhic Centrala
      principalii superior superior de
      indicatori Direcţia Direcţia Statis-
      ai produc- judeţeana Centrala tica
      tiei indus- de de Comitetul
      triale (Ind. statistica Statis- de Stat
      1 la - fila Banca tica al
      1) finanta- Comitetul Planifi-
                                                    toare de Stat carii
                                                                  al Ministe-
                                                               Planifi- rul
                                                                carii Finanţe-
                                                                           lor
                                                                          Banca
                                                                         finanta-
                                                                          toare

      - Elemente 60-1-0101/aA semes- Organul Organul Direcţia
      componente trial ierarhic ierarhic Centrala
      ale produc- superior superior de
      tiei indus- Direcţia Direcţia Statis-
      triale şi judeţeana judeţeana tica
      producţia de de Comitetul
      marfa in- statistica statis- de Stat
      dustriala tica al
      pe desti- Planifi-
      natii (Ind. carii
      1 a - fila
      2)

      - Îndeplinirea 60-1-0101/bA semes- Organul Organul Direcţia
      planului de trial ierarhic ierarhic Centrala
      producţie pe superior superior de
      ramuri ale Direcţia Direcţia Statis-
      industriei judeţeana judeţeana tica
      (Ind. 1 a de de Comitetul
      - fila 3) statistica statis- de Stat
                                                                tica al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii

      - Producţia 60-1-0101/cA anual Direcţia Direcţia -
      industriala judeţeana Centrala
      în profil de de de
      ramura şi statistica Statisti-
      teritorial ca
      (Ind. 1 a
      - fila 4)

   2. Îndeplinirea 60-1-0102 A lunile Organul Organul Direcţia
      planului I şi II ierarhic ierarhic Centrala
      valorii pro- ale superior superior de
      ducţiei nete trimes- Direcţia Direcţia Statis-
      industriale trelor judeţeana Centrala tica
      (P. N. Ind - şi de de Comitetul
      fila 1) trimes- statistica Statis- de Stat
                                            trele Banca tica al
                                            I şi finanta- Comite- Planifi-
                                             III toare tul de carii
                                                               Stat al Ministe-
                                                               Planifi- rul Fi-
                                                                carii nantelor
                                                                           Banca
                                                                         finanta-
                                                                          toare

      - Îndeplinirea 60-1-0102/aA semes- Organul Organul Direcţia
      planului trial ierarhic ierarhic Centrala
      valorii pro- superior superior de
      ducţiei nete Direcţia Direcţia Statis-
      industriale judeţeana Centrala tica
      şi structura de de Comitetul
      acesteia pe statistica Statis- de Stat
      elemente com- Banca tica al
      ponente (P.N. finanta- Comite- Planifi-
      Ind. - fila 2) toare tul de carii
                                                               Stat al Ministe-
                                                               Planifi- rul Fi-
                                                                carii nantelor

      - Producţia neta 60-1-0102/bA anual Organul Organul Direcţia
      industriala în ierarhic ierarhic Centrala
      profil de ramura superior superior de
      şi teritorial Direcţia Direcţia Statis-
      (P.N. Ind. - judeţeana judeţeana tica
      fila 3) de de
                                                   statistica statis-
                                                                tica

   3. Îndeplinirea 60-1-0103 A trimes- Organul Organul Direcţia
      planului de trial ierarhic ierarhic Centrala
      ridicare a superior superior de
      nivelului Direcţia Statis-
      tehnic şi judeţeana tica
      calitativ al de Comitetul
      producţiei statistica de Stat
      (Ind. 1 b - al
      fila 1) Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Fi-
                                                                         nantelor

      - Pierderi teh- 60-1-0103/aA trimes- Organul Organul Direcţia
      nologice. Piese, trial ierarhic ierarhic Centrala
      subansamble şi superior superior de
      produse reclamate Direcţia Statis-
      în termen de ga- judeţeana tica
      rantie şi chel- de Comitetul
      tuieli pentru statistica de Stat
      remediere (Ind. al
      1 b - fila 2) Planifi-
                                                                          carii   4. Suprafaţa 60-1-0104 A anual Organul Direcţia -
      productiva ierarhic Centrala
      de primavara superior de
      (Agr. 2 a**)) Direcţia Statis-
                                                   judeţeana tica
                                                      de
                                                   statistica

      - Suprafaţa 60-1-0104/aA anual Organul Direcţia -
      productiva ierarhic Centrala
      de primavara superior de
      (Agr. 2 a Direcţia Statis-
      - Consiliul judeţeana tica
      popular**)) de
                                                   statistica

   5. Producţia 60-1-0105 A anual Organul Direcţia -
      obţinută la ierarhic Centrala
      culturile re- superior de
      coltate în Direcţia Statis-
      toamna (Agr. judeţeana tica
      2 b**)) de
                                                   statistica

      - Producţia 60-1-0105/aA anual Organul Direcţia -
      obţinută la ierarhic Centrala
      culturile re- superior de
      coltate în Direcţia Statis-
      toamna (Agr. judeţeana tica
      2 b - Consi- de
      liul popular**)) statistica

   6. Producţia 60-1-0106 A anual Organul Direcţia -
      culturilor ierarhic Centrala
      recoltate în superior de
      vara şi su- Direcţia Statis-
      prafata in- judeţeana tica
      samintata cu de
      culturi suc- statistica
      cesive (duble)
      (Agr. 3**))

      - Producţia 60-1-0106/aA anual Organul Direcţia -
      culturilor ierarhic Centrala
      recoltate în superior de
      vara şi su- Direcţia Statis-
      prafata in- judeţeana tica
      samintata cu de
      culturi suc- statistica
      cesive (duble)
      (Agr. 3 - Con-
      siliul popu-
      lar**)

  -------------------
      *) Zilnic şi decadal se raportează operativ date privind producţia în expresie
      naturala, iar decadal şi producţia marfa în expresie valorică.
      **) La nivelul direcţiilor judeţene de statistica se folosesc dări de seama
      centralizate cu acelaşi conţinut de informaţii.

   7. Suprafaţa şi 60-1-0107 A anual Organul Direcţia -
      producţia ierarhic Centrala
      serelor superior de
      (Agr. 4) Direcţia Statis-
                                                   judeţeana tica
                                                      de
                                                   statistica

      - Suprafaţa şi 60-1-0107/aA anual Organul Direcţia -
      producţia sere- ierarhic Centrala
      lor (Agr. 4 - superior de
      Consiliul Direcţia Statis-
      popular) judeţeana tica
                                                      de
                                                   statistica

   8. Aplicarea 60-1-0108 A anual Organul Direcţia -
      măsurilor ierarhic Centrala
      agrotehnice, superior de
      plantari şi Direcţia Statis-
      defrişări de judeţeana tica
      vii şi pomi de
      (Agr. 5) statistica

      - Aplicarea 60-1-0108/aA anual Organul Direcţia -
      măsurilor ierarhic Centrala
      agrotehnice, superior de
      plantari şi Direcţia Statis-
      defrişări de judeţeana tica
      vii şi pomi de
      la consiliile statistica
      populare si
      gospodăriile
      populaţiei
      (Agr. 5 -
      Consiliul
      popular)

   9. Efectivele 60-1-0109 A lunile Organul Direcţia -
      şi producţia I şi II ierarhic Centrala
      animalelor ale superior de
      domestice trimes- Direcţia Statis-
      (Agr. 6 a) trelor judeţeana tica
                                                      de
                                                   statistica

  10. Efectivele 60-1-0110 A trimes- Organul Direcţia -
      de animale trial ierarhic Centrala
      domestice, superior de
      producţia Direcţia Statis-
      animala şi judeţeana tica
      consumul de de
      furaje (Agr. statistica
      6 b)

      - Efectivele 60-1-0110/aA trimes- Organul Direcţia -
      de animale trele ierarhic Centrala
      domestice, I, II superior de
      producţia şi III Direcţia Statis-
      animala, con- judeţeana tica
      sumul de fu- de
      raje, desfa- statistica
      cerile de mar-
      furi şi pres-
      ţările de ser-
      vicii (Agr. 6
      b - C.A.P.)

  11. Intrări de 60-1-0111 A deca- Organul Direcţia -
      produse agri- dal ierarhic Centrala
      cole în fon- superior de
      dul de stat, Direcţia Statis-
      încheieri de judeţeana tica
      contracte şi de
      stocul de le- statistica
      gume, cartofi
      şi fructe (Fd.
      S 1 a)

  12. Intrări de 60-1-0112 A lunar Organul Direcţia -
      produse ierarhic Centrala
      agricole în superior de
      fondul de Direcţia Statis-
      stat (Fd. S judeţeana tica
      1 b) de
                                                   statistica

  13. Intrări de 60-1-0113 A trimes- Organul Direcţia -
      produse trial ierarhic Centrala
      agricole în superior de
      fondul de Direcţia Statis-
      stat (Fd.S 2) judeţeana tica
                                                      de
                                                   statistica

  14. Producţia 60-1-0114 A trimes- Organul - Direcţia
      unităţii sil- trial ierarhic Centrala
      vice (Silv. 2) superior de
                                                   Direcţia Statis-
                                                   judeţeana tica
                                                      de Comitetul
                                                   statistica de Stat
                                                                            al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii

  15. Masa lem- 60-1-0115 A anual Organul - Direcţia
      noasa pusă ierarhic Centrala
      în circuitul superior de
      economic şi Direcţia Statis-
      suprafaţa din judeţeana tica
      fondul fores- de Comitetul
      tier parcursă statistica de Stat
      cu tăieri (Silv. al
       3) Planifi-
                                                                          carii

  16. Lucrări de 60-1-0116 A semes- Organul - Direcţia
      cultura şi trial ierarhic Centrala
      refacere a pa- superior de
      durilor executa- Direcţia Statis-
      te în fondul judeţeana tica
      forestier de de Comitetul
      stat, terenuri statistica de Stat
      degradate şi al
      alte terenuri Planifi-
      (Silv. 4) carii

  17. Îndeplinirea 60-1-0117 A lunar Organul Organul Direcţia
      planului de ierarhic ierarhic Centrala
      construcţii- superior superior de
      montaj termi- Direcţia Direcţia Statis-
      nata în an- judeţeana judeţeana tica
      trepriza/regie de de Comitetul
      (Cs. 1 a) statistica statis- de Stat
                                                     Banca tica al Plani-
                                                    finanta- ficarii
                                                     toare Banca
                                                                         finanta-
                                                                           toare

  18. Producţia de 60-1-0118 A anual Organul Organul Direcţia
      construcţii- ierarhic ierarhic Centrala
      montaj reali- superior superior de
      zata pe struc- Direcţia Direcţia Statis-
      tura şi judeţe; judeţeana judeţeana tica
      prefabricarea de de Comitetul
      betonului şi statistica statis- de Stat
      a apartamente- Banca tica al
      lor în atre- finanta- Planifi-
      priza/regie toare carii
      (Cs. 1 b) Ministe-
                                                                           rul
                                                                         Finanţe-
                                                                           lor
                                                                          Banca
                                                                         finanta-
                                                                          toare

  19. Îndeplinirea 60-1-0119 A anual Organul Organul Direcţia
      planului va- ierarhic ierarhic Centrala
      lorii produc- superior superior de
      tiei nete în Direcţia Direcţia Statis-
      construcţii- judeţeana judeţeana tica
      montaj antre- de de Comitetul
      priza (regie) statistica Statis- de Stat
      (P.N.Cs.) Banca tica al
                                                   finanta- Planifi-
                                                    toare carii
                                                                         Ministe-
                                                                           rul
                                                                         Finanţe-
                                                                           lor
                                                                          Banca
                                                                         finanta-
                                                                          toare

  20. Îndeplinirea 60-1-0120 A trimes- Organul Organul Direcţia
      planului lu- trial ierarhic ierarhic Centrala
      crarilor de superior superior de
      întreţinere- Direcţia Direcţia Statis-
      reparaţii cu- judeţeana judeţeana tica
      rente şi pres- de de Comitetul
      tari în cons- statistica statis- de Stat
      tructii (Cs. 2) Banca tica al
                                                   finanta- Planifi-
                                                    toare carii
                                                                         Ministe-
                                                                           rul
                                                                         Finanţe-
                                                                           lor
                                                                          Banca
                                                                         finanta-
                                                                          toare

  21. Îndeplinirea 60-1-0121 A trimes- Organul Organul Direcţia
      planului lu- trial ierarhic ierarhic Centrala
      crarilor geo- superior superior de
      logice (L.G. 1) Direcţia Statis-
                                                   judeţeana tica
                                                      de Comitetul
                                                   statistica de Stat
                                                    Banca al
                                                   finanta- Planifi-
                                                    toare carii

  22. Îndeplinirea 60-1-0122 A anual Organul Organul Direcţia
      planului de ierarhic ierarhic Centrala
      creşteri de superior superior de
      rezerve de sub- Direcţia Statis-
      stante minera- judeţeana tica
      le utile (L.G. de Comitetul
      2 - fila 1) statistica de Stat
                                                                            al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii

      - Îndeplinirea 60-1-0122/aA trimes- Organul Organul Direcţia
      planului la trial ierarhic ierarhic Centrala
      principalele superior superior de
      obiective de Direcţia Statis-
      cercetare geo- judeţeana tica
      logica, cu ter- de Comitetul
      men de finali- statistica de Stat
      zare în tri- al
      mestrul... Planifi-
      (L.G. 2 - carii
      fila 2)

  23. Îndeplinirea 60-1-0123 A lunar Organul Organul Direcţia
      planului de ierarhic ierarhic Centrala
      transport al superior superior de
      mărfurilor şi Direcţia Statis-
      călătorilor, judeţeana tica
      activităţii de de Comitetul
      posta şi tele- statistica de Stat
      comunicaţii al
      şi activităţi Planifi-
      portuare (Tr. carii
      1 a)

  24. Îndeplinirea 60-1-0124 A lunile Organul Organul Direcţia
      planului pro- I şi II ierarhic ierarhic Centrala
      ducţiei nete ale superior superior de
      în transpor- trimes- Direcţia Statis-
      turi (P.N.Tr.) trelor judeţeana tica
                                                      de Comitetul
                                                   statistica de Stat
                                                   Banca al
                                                   finanţatoare Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Fi-
                                                                         nantelor

  25. Indicatorii 60-1-0125 A trimes- Organul Organul Direcţia
      de utilizare trial ierarhic ierarhic Centrala
      a mijloacelor superior superior de
      de transport de Direcţia Statis-
      folosinţa gene- judeţeana tica
      rala (Tr. 1 b) de Comitetul
                                                   statistica de Stat
                                                                            al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii

  26. Transporturi 60-1-0126 A trimes- Organul Organul Direcţia
      de mărfuri cu trial ierarhic ierarhic Centrala
      mijloace de superior superior de
      folosinţa ge- Direcţia Statis-
      nerala pe be- judeţeana tica
      neficiari şi de Comitetul
      grupe de mărfuri statistica de Stat
      (Tr. 1 c^1) al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii

  27. Realizarea 60-1-0127 A trimes- Organul Organul Direcţia
      traficului de trial ierarhic ierarhic Centrala
      mărfuri prin superior superior de
      porturi (Tr. 2) Direcţia Statis-
                                                   judeţeana tica
                                                      de Comitetul
                                                   statistica de Stat
                                                                            al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii

  28. Activitatea 60-1-0128 A trimes- Organul Organul Direcţia
      parcului auto trial ierarhic ierarhic Centrala
      pentru folo- superior superior de
      sinta proprie Direcţia Statis-
      şi locală judeţeana tica
      (Tr. 4) de Comitetul
                                                   statistica de Stat
                                                                            al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii

  29. Utilizarea 60-1-0201 A trimes- Organul Organul Direcţia
      fondului de trial ierarhic ierarhic Centrala
      timp disponi- superior superior de
      bil de lucru Direcţia Statis-
      al maşinilor- judeţeana tica
      unelte de baza de
      pentru prelu- statistica
      crarea metale- Banca
      lor, pe grupe finanta-
      (F.F. 5 - fila toare
       1) Inspectoratul
                                                   teritorial
                                                     pentru
                                                    controlul
                                                   gospodăririi
                                                    fondurilor
                                                     fixe,
                                                   combustibililor,
                                                     energiei si
                                                    pentru ve-
                                                   rificarea in-
                                                    stalatiilor
                                                    sub presiune
                                                    şi de ridicat

      - Utilizarea 60-1-0201/aA trimes- Organul Organul Direcţia
      fondului de trial ierarhic ierarhic Centrala
      timp disponibil superior superior de
      de lucru al ma- Direcţia Statis-
      sinilor, utila- judeţeana tica
      jelor şi insta- de Comitetul
      latiilor speci- statistica de Stat
      fice unor ramuri Banca al
      industriale finanta- Planifi-
      (F.F. 5 - fila 2) toare carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Apro-
                                                                         viziona-
                                                                         rii Teh-
                                                                         nico-Ma-
                                                                         teriale
                                                                         şi Con-
                                                                         trolului
                                                                         Gospoda-
                                                                         ririi Fon
                                                                         durilor
                                                                           Fixe

      - Maşini, uti- 60-1-0201/bA semes- Organul Organul Direcţia
      laje şi insta- trial ierarhic ierarhic Centrala
      latii nefolosi- superior superior de
      te în industrie Direcţia Statis-
      (F.F. 5 - fila 3) judeţeana tica
                                                      de Comitetul
                                                   statistica de Stat
                                                    Banca al Pla-
                                                   finanta- nificarii
                                                    toare Ministe-
                                                   Inspectoratul rul Apro-
                                                   teritorial viziona-
                                                     pentru rii Teh-
                                                    controlul nico-Ma-
                                                   gospodăririi teriale
                                                    fondurilor şi Con-
                                                     fixe, trolului
                                                   combustibililor, Gospoda-
                                                     energiei şi ririi Fon
                                                    pentru ve- durilor
                                                   rificarea in- Fixe
                                                    stalatiilor
                                                    sub presiune
                                                    şi de ridicat

  30. Indicii de 60-1-0202 A semes- Organul Organul Direcţia
      utilizare trial ierarhic ierarhic Centrala
      intensiva a superior superior de
      maşinilor, utilajelor Direcţia Statis-
      şi instalaţiilor judeţeana tica
      specifice unor de Comitetul
      ramuri indus- statistica de Stat
      triale (F.F. 6) al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Apro-
                                                                         viziona-
                                                                         rii Teh-
                                                                         nico-Ma-
                                                                         teriale
                                                                         şi Con-
                                                                         trolului
                                                                         Gospoda-
                                                                         ririi Fon
                                                                         durilor
                                                                           Fixe

  31. Mijloace de 60-1-0203 A anual Organul Organul Direcţia
      transport ierarhic ierarhic Centrala
      (F.F. 7) superior superior de
                                                   Direcţia Statis-
                                                   judeţeana tica
                                                      de Comitetul
                                                   statistica de Stat
                                                                            al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii

  32. Drumuri re- 60-1-0204 A anual Organul Organul Direcţia
      publicane, ierarhic ierarhic Centrala
      judeţene şi superior superior de
      comunale Direcţia Statis-
      (F.F. 8) judeţeana tica
                                                      de Comitetul
                                                   statistica de Stat
                                                                            al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii

  33. Îndeplinirea 60-1-0205 A trimes- Organul Organul Direcţia
      planului de trial ierarhic ierarhic Centrala
      folosire a ma- superior superior de
      sinilor, u- Direcţia Direcţia Statis-
      tilajelor şi judeţeana judeţeana tica
      instalaţiilor de de Comitetul
      de construcţii statistica statisti- de Stat
      şi de mecaniza- Banca ca al
      re a lucrărilor finantatoa- Planifi-
      de construcţii- re carii
      montaj (F.F. 9) Ministe-
                                                                         rul Apro-
                                                                         viziona-
                                                                         rii Teh-
                                                                         nico-Ma-
                                                                         teriale
                                                                         şi Con-
                                                                         trolului
                                                                         Gospoda-
                                                                         ririi Fon
                                                                         durilor
                                                                           Fixe
                                                                           Banca
                                                                         finanta-
                                                                          toare

  34. Îndeplinirea 60-1-0301 A lunile Organul Organul Direcţia
      planului de I şi II ierarhic ierarhic Centrala
      introducere a ale superior superior de
      progresului trimes- Direcţia Statis-
      tehnic, pe o- trelor judeţeana tica
      biective (C.S. de Comitetul
      Pg.T. 1 - fila statistica de Stat
            1) al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Comitetul
                                                                         Naţional
                                                                         pentru
                                                                         Ştiinţa
                                                                         şi Teh-
                                                                         nologie

      - Îndeplinirea 60-1-0301/aA trimes- Organul Organul Direcţia
      planului de trial ierarhic ierarhic Centrala
      cercetare stiin- superior superior de
      tifica, dezvol- Direcţia Statis-
      tare tehnolo- judeţeana tica
      gica şi intro- de Comitetul
      ducere a pro- statistica de Stat
      gresului tehnic, al
      pe obiective Planifi-
      (C.S.Pg. T 1 - carii
       fila 2) Comitetul
                                                                         Naţional
                                                                         pentru
                                                                         Ştiinţa
                                                                         şi Teh-
                                                                         nologie

  35. Dotarea şi 60-1-0302 A anual Organul Organul Direcţia
      rezultatele ierarhic ierarhic Centrala
      economico-fi- superior superior de
      nanciare ale Direcţia Statis-
      unităţii de judeţeana tica
      cercetare de Comitetul
      ştiinţifică, statistica de Stat
      inginerie teh- al
      nologica şi de Planifi-
      proiectare pen- carii
      tru obiective Comitetul
      de investiţii Naţional
      (C.S. - D.T.) pentru
                                                                         Ştiinţa
                                                                         şi Teh-
                                                                         nologie

  36. Eficienta 60-1-0303 A trimes- Organul Organul Direcţia
      economică a trial ierarhic ierarhic Centrala
      obiectivelor superior superior de
      de introducere Direcţia Statis-
      a progresului judeţeana tica
      tehnic (Pg. T de Comitetul
           2) statistica de Stat
            1) al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Comitetul
                                                                         Naţional
                                                                         pentru
                                                                         Ştiinţa
                                                                         şi Teh-
                                                                         nologie

  37. Îndeplinirea 60-1-0304 A trimes- Organul Organul Direcţia
      planului de trial ierarhic ierarhic Centrala
      expediere me- superior superior de
      canizata a mar- Direcţia Statis-
      furilor (Pg. T 3) judeţeana tica
                                                      de Comitetul
                                                   statistica de Stat
                                                                            al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Apro-
                                                                         viziona-
                                                                         rii Teh-
                                                                         nico-Ma-
                                                                         teriale
                                                                         şi Con-
                                                                         trolului
                                                                         Gospoda-
                                                                         ririi Fon
                                                                         durilor
                                                                           Fixe

  38. Activitatea 60-1-0305 A semes- Organul Organul Direcţia
      de standar- trial ierarhic ierarhic Centrala
      dizare (Pg.T. superior superior de
          4) Direcţia Statis-
                                                   judeţeana tica
                                                      de Comitetul
                                                   statistica de Stat
                                                                            al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Institu-
                                                                         tul Roman
                                                                         de Stan-
                                                                         dardizare

  39. Îndeplinirea 60-1-0401 A lunar*) Organul Organul Direcţia
      planului de ierarhic ierarhic Centrala
      investiţii şi superior superior de
      de punere în Direcţia Direcţia Statis-
      funcţiune a judeţeana Centrala tica
      fondurilor fixe de de Comitetul
      (Inv. 1 b - statistica Statis- de Stat
       fila 1) Banca tica al
                                                   finanta- Comitetul Planifi-
                                                    toare de Stat carii
                                                   Comitetul al Ministe-
                                                   Naţional Planifi- rul
                                                   pentru carii Finanţe-
                                                   Ştiinţa şi lor
                                                   Tehnologie Banca
                                                                         finanta-
                                                                          toare

      - Îndeplinirea 60-1-0401/aA trimes- Organul Organul -
      planului de trial**)ierarhic ierarhic
      investiţii pe superior superior
      obiective (Inv. Direcţia
      1 b - fila 2) judeţeana
                                                      de
                                                   statistica
                                                     Banca
                                                   finanţatoare

  40. Investiţii 60-1-0402 A anual Organul Organul Direcţia
      realizate şi ierarhic ierarhic Centrala
      fonduri fixe superior superior de
      puse în func- Direcţia Direcţia Statis-
      tiune, pe ele- judeţeana Centrala tica
      mente de struc- de de
      tura, ramuri şi statistica Statis-
      subramuri ale tica
      economiei na-
      tionale (Inv.
      1 c)

  41. Contractarea 60-1-0403 A lunar Organul Organul Direcţia
      şi achizitio- ierarhic ierarhic Centrala
      narea utila- superior superior de
      jelor şi ins- Direcţia Statis-
      talatiilor a- judeţeana tica
      ferente inves- de
      titiilor (Inv. statistica
      2) Banca fi-
                                                   nantatoare

  42. Îndeplinirea 60-1-0501 A trimes- Organul Organul Direcţia
      planului de trial ierarhic ierarhic Centrala
      reparaţii ca- superior superior de
      pitale ale fon- Direcţia Direcţia Statis-
      durilor fixe, judeţeana judeţeana tica
      de revizii ge- de de Comitetul
      nerale şi mo- statistica statis- de Stat
      dernizari la Banca tica al
      utilaje şi ins- finanta- Planifi-
      talatii tehno- toare carii
      logice, precum Ministe-
      şi la maşini rul
      şi utilaje Finanţe-
      standardizate lor
      (F.F. 10) Banca
                                                                         finanta-
                                                                          toare

  43. Îndeplinirea 60-1-0601 A trimes- Organul Organul Direcţia
      planului de trial ierarhic ierarhic Centrala
      aprovizionare superior superior de
      tehnico-ma- Direcţia Direcţia Statis-
      teriala (Apr.) judeţeana judeţeana tica
                                                      de de Comitetul
                                                   statistica statisti- de Stat
                                                                  ca al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Apro-
                                                                         viziona-
                                                                         rii Teh-
                                                                         nico-Ma-
                                                                         teriale
                                                                         şi Con-
                                                                         trolului
                                                                         Gospoda-
                                                                         ririi Fon
                                                                         durilor
                                                                           Fixe
  --------------
      *) La decadele I şi II se raportează operativ date privind volumul de
      investiţii şi de construcţii-montaj, precum şi pentru principalele capacităţi
      de producţie puse în funcţiune.
      **) Decadal şi lunar se transmit date privind îndeplinirea planului de
      investiţii pentru obiectivele prioritare din economie (conform anexei la
      planul de investiţii).

  44. Îndeplinirea 60-1-0602 A lunar Organul Organul Direcţia
      planului de ierarhic ierarhic Centrala
      livrări de superior superior de
      către furni- Direcţia Direcţia Statis-
      zori (Lv.Prod. judeţeana judeţeana tica
       1) de de Comitetul
                                                   statistica statisti- de Stat
                                                                  ca al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Apro-
                                                                         viziona-
                                                                         rii Teh-
                                                                         nico-Ma-
                                                                         teriale
                                                                         şi Con-
                                                                         trolului
                                                                         Gospoda-
                                                                         ririi Fon
                                                                         durilor
                                                                           Fixe

  45. Norme şi 60-1-0603 A lunar*) Organul Organul Direcţia
      normative de ierarhic ierarhic Centrala
      consum, coefi- superior superior de
      cienti de uti- Direcţia Direcţia Statis-
      lizare şi nor- judeţeana judeţeana tica
      mative de va- de de sta- Comitetul
      lorificare; con- statistica tistica de Stat
      sumul total de Inspectora- Ministe- al Pla-
      metal, laminate tul terito- rul Apro- nificarii
      finite pline rial pentru viziona- Ministe-
      de oţel, com- controlul rii rul Apro-
      bustibili şi gospodări- Tehnico- viziona-
      energie elec- ririi fon- Materiale rii Teh-
      trica (N.C.) durilor şi Con- nico-Ma-
                                                   fixe, trolului teriale
                                                   combusti- Gospoda- şi Con-
                                                   bililor ririi trolului
                                                   şi pentru Fonduri- Gospoda-
                                                   verifica- lor Fixe ririi Fon
                                                   rea insta- durilor
                                                   latiilor Fixe
                                                   sub pre-
                                                   siune şi de
                                                   ridicat

  46. Contractarea 60-1-0604 A lunar Organul Organul -
      producţiei ierarhic ierarhic
      marfa indus- superior superior
      triale şi re- Direcţia Direcţia
      alizarea con- judeţeana Centrala
      tractelor eco- de de
      nomice (C.E.) statistica Statis-
                                                                tica

  47. Exportul re- 60-1-0701 A decadal Organul Direcţia -
      alizat de şi lu- ierarhic Centrala
      unităţile nar superior de
      producătoare Minister Statistica
      (Export.Prod.) (organ cen-
                                                   tral)
                                                   Direcţia
                                                   judeţeana
                                                       de
                                                   statistica

  48. Export-total 60-1-0702 A lunar Organul - -
      (Com. E. 1 - ierarhic
      Operativ) superior
                                                   Direcţia
                                                   Centrala
                                                      de
                                                   Statistica
                                                   Ministerul
                                                   Comerţului
                                                   Exterior si
                                                   Cooperării
                                                   Economice
                                                   Internaţionale
                                                   Banca Romana
                                                   de Comerţ
                                                   Exterior
                                                   Ministerele
                                                   titulare de
                                                      plan

      - Stocul de 60-1-0702/aA lunar Organul - -
      produse ne- ierarhic
      vămuite (Anexa superior
      Com. E. 1 - Direcţia
      Operativ) Centrala
                                                      de
                                                   Statistica
                                                   Comitetul
                                                   de Stat al
                                                   Planificării
                                                   Ministerul
                                                   Comerţului
                                                   Exterior si
                                                   Cooperării
                                                   Economice
                                                   Internaţionale
                                                   Banca Romana
                                                   de Comerţ
                                                   Exterior
                                                   Ministerele
                                                   titulare de
                                                      plan

      - Îndeplinirea 60-1-0702/bA lunar Organul - -
      planului de ierarhic
      export (Com. superior
      E. 1) Direcţia
                                                   Centrala
                                                      de
                                                   Statistica
                                                   Comitetul
                                                   de Stat al
                                                   Planificării
                                                   Ministerul
                                                   Comerţului
                                                   Exterior si
                                                   Cooperării
                                                   Economice
                                                   Internaţionale
                                                   Banca Romana
                                                   de Comerţ
                                                   Exterior
                                                   Ministerul
                                                   Aprovizionării
                                                   Tehnico-
                                                   Materiale si
                                                   Controlului
                                                   Gospodăririi
                                                   Fondurilor
                                                      Fixe
                                                   Ministerele
                                                   titulare de
                                                      plan

  49. Macheta pri- 60-1-0703 A lunar - Organul Direcţia
      vînd indepli- ierarhic Centrala
      nirea planu- superior de
      lui de export Direcţia Statis-
                                                               Centrala tica
                                                                  de Comitetul
                                                               Statis- de Stat
                                                                 tica al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                           rul
                                                                         Comertu-
                                                                         lui Ex-
                                                                         terior
                                                                         şi Coope-
                                                                         rarii
                                                                         Economice
                                                                         Interna-
                                                                         tionale
                                                                         Ministe-
                                                                          rul
                                                                         Finanţe-
                                                                           lor

  -------------
      *) Decadal se raportează operativ date privind îndeplinirea normelor de
      consum pentru principalele materii prime şi materiale.

  50. Îndeplinirea 60-1-0704 A lunar Organul - -
      planului de ierarhic
      import pentru superior
      producţie şi Direcţia
      bunuri pentru Centrala
      comerţul socia- de
      list (Com. E 2 Statistica
         a) Comitetul
                                                   de Stat al
                                                   Planificării
                                                   Ministerul
                                                   Comerţului
                                                   Exterior si
                                                   Cooperării
                                                   Economice
                                                   Internaţionale
                                                   Banca Romana
                                                   de Comerţ
                                                   Exterior
                                                   Ministerul
                                                   Aprovizionării
                                                   Tehnico-
                                                   Materiale si
                                                   Controlului
                                                   Gospodăririi
                                                   Fondurilor
                                                      Fixe
                                                   Ministerele
                                                   titulare de
                                                      plan

  51. Îndeplinirea 60-1-0705 A lunar Organul - -
      planului de ierarhic
      import pentru superior
      investiţii (li- Direcţia
      vrari) (Com. E. Centrala
         2 b) de
                                                   Statistica
                                                   Ministerul
                                                   Comerţului
                                                   Exterior si
                                                   Cooperării
                                                   Economice
                                                   Internaţionale
                                                   Banca Romana
                                                   de Comerţ
                                                   Exterior
                                                   Ministerele
                                                   titulare de
                                                      plan

  52. Macheta pri- 60-1-0706 A lunar - - Direcţia
      vînd indepli- Centrala
      nirea planu- de
      lui de import Statis-
                                                                           tica
                                                                         Ministe-
                                                                           rul
                                                                         Comertu-
                                                                         lui Ex-
                                                                         terior
                                                                         şi Coope-
                                                                         rarii
                                                                         Economice
                                                                         Interna-
                                                                         tionale
                                                                         Comitetul
                                                                         de Stat
                                                                             al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                          rul
                                                                         Finanţe-
                                                                           lor

  53. Exportul/im- 60-1-0707 A trimes- Organul - -
      portul pe trial ierarhic
      grupe de mar- superior
      furi şi tari Direcţia
      (Com. E. 3) Centrala
                                                      de
                                                   Statistica
                                                   Ministerul
                                                   Comerţului
                                                   Exterior si
                                                   Cooperării
                                                   Economice
                                                   Internaţionale

  54. Îndeplinirea 60-1-0801 A trimes- Organul Organul Direcţia
      programului trial ierarhic ierarhic Centrala
      de asigurare superior superior de
      şi pregătire Direcţia Direcţia Statis-
      a forţei de judeţeana judeţeana tica
      munca şi chel- de de Comitetul
      tuieli din fon- statistica statisti- de Stat
      dul pentru sco- ca al
      larizare (P. Cad.) Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Mun-
                                                                           cii

  55. Îndeplinirea 60-1-0901 A lunile Organul Organul Direcţia
      planului de I şi II ierarhic ierarhic Centrala
      munca şi re- ale superior superior de
      tribuire a trimes- Direcţia Direcţia Statis-
      muncii (M.R. trelor judeţeana judeţeana tica
      1 a) de de Comitetul
                                                   statistica statisti- de Stat
                                                                  ca al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Mun-
                                                                           cii

  56. Îndeplinirea 60-1-0902 A trimes- Organul Organul Direcţia
      planului trial ierarhic ierarhic Centrala
      de munca şi superior superior de
      retribuire Direcţia Direcţia Statis-
      a muncii, judeţeana judeţeana tica
      pe activităţi de de Comitetul
      şi categorii statistica statisti- de Stat
      de personal ca al
      (M.R. 1 b^1) Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Mun-
                                                                           cii

      - Structura 60-1-0902/aA semes- Organul Organul Direcţia
      fondului de re- trial ierarhic ierarhic Centrala
      tribuire a per- superior superior de
      sonalului mun- Direcţia Direcţia Statis-
      citor (M.R. 1 judeţeana judeţeana tica
      b - anexa ^1) de de Comitetul
                                                   statistica statisti- de Stat
                                                                  ca al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Mun-
                                                                           cii

      - Corelarea 60-1-0902/bA trimes- - Organul Direcţia
      principalilor trial ierarhic Centrala
      indicatori ai superior de
      planului de Direcţia Statis-
      munca şi retri- Centrala tica
      buire a muncii de Comitetul
      (M.R. 1 c) Statisti- de Stat
                                                                  ca al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Mun-
                                                                           cii

  57. Retribuirea 60-1-0903 A o data Direcţia Direcţia -
      şi structura la 2 judeţeana Centrala
      personalului ani, de de
      muncitor (M. ince- statistica Statisti-
      R. 2 a) pind cu ca
                                           anul
                                           1985

      - pe reţele 60-1-0903/aA o data Direcţia Direcţia -
      specifice: la 5 judeţeana Centrala
      transport feroviar 60-1-0903/bA ani, de de
      transport auto; 60-1-0903/cA ince- statistica Statisti-
      transport naval, 60-1-0903/dA pind cu ca
      aerian, exploa- 60-1-0903/eA anul
      tare PTTR; circu- 60-1-0903/fA 1986
      latia mărfurilor; 60-1-0903/gA
      cercetare stiinti- 60-1-0903/hA
      fica şi inginerie 60-1-0903/iA
      tehnologică; 60-1-0903/jA
      învăţămînt preşcolar,
      primar, gimnazial,
      liceal, profesional
      şi tehnic; învăţămînt
      superior; ocrotirea
      sănătăţii; arta, cine-
      matografie şi radio-
      televiziune; justiţie
      şi procuratura

  58. Personalul 60-1-0904 A o data Organul Direcţia -
      muncitor după la 2 ierarhic Centrala
      domeniul de ani, superior de
      activitate şi ince- Direcţia Statisti-
      nivelul de pind cu judeţeana ca
      pregătire pro- anul de statis-
      fesionala ce- 1986 tica
      rut de locul
      de munca (M.R.
      2 b)

  59. Numărul mun- 60-1-0905 A o data Organul Direcţia -
      citorilor pe la 5 ierarhic Centrala
      meserii, pre- ani, superior de
      gatire şcolară, ince- Direcţia Statisti-
      calificare pro- pind cu judeţeana ca
      fesionala şi anul de statis-
      grupe de vîrsta 1988 tica
      (M.R. 2 c)

  60. Normarea 60-1-0906 A trimes- Organul Organul Direcţia
      muncii perso- trial ierarhic ierarhic Centrala
      nalului munci- superior superior de
      tor (M.R. 3 Direcţia Direcţia Statis-
      a^1)) judeţeana judeţeana tica
                                                      de de Comitetul
                                                   statistica statisti- de Stat
                                                                  ca al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Mun-
                                                                           cii

  61. Utilizarea 60-1-0907 A trimes- Organul Organul Direcţia
      timpului de trial ierarhic ierarhic Centrala
      lucru şi mis- superior superior de
      carea munci- Direcţia Direcţia Statis-
      torilor şi judeţeana judeţeana tica
      repartizarea de de Comitetul
      pe schimburi a statistica statisti- de Stat
      personalului ca al
      muncitor (M.R. Planifi-
      3 b^1)) carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Mun-
                                                                           cii

  62. Îndeplinirea 60-1-0908 A semes- Organul Organul Direcţia
      normelor de trial ierarhic ierarhic Centrala
      consum de mun- superior superior de
      ca pe produse Direcţia Statis-
      şi a normelor judeţeana tica
      de producţie de Comitetul
      pe instalaţii, statistica de Stat
      maşini şi utila- al
      je (M.R. 4) Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Mun-
                                                                           cii

  63. Cheltuieli 60-1-0909 A semes- Organul Organul -
      pentru protec- trial ierarhic ierarhic
      tia muncii şi superior superior
      accidentele de Direcţia Direcţia
      munca (Pr.M - judeţeana Centrala
      A.M.) de de
                                                   statistica Statisti-
                                                                  ca

  64. Îndeplinirea 60-1-1001 A lunar Organul Organul Direcţia
      planului ierarhic ierarhic Centrala
      costurilor pro- superior superior de
      ducţiei marfa Direcţia Direcţia Statis-
      industriale judeţeana Centrala tica
      (C.P. Ind. 1- de de Comitetul
      fila 1) statistica Statis- de Stat
                                                     Banca tica al
                                                   finanta- Comite- Planifi-
                                                    toare tul de carii
                                                               Stat al Ministe-
                                                               Planifi- rul Fi-
                                                                carii nantelor
                                                                           Banca
                                                                         finanta-
                                                                          toare

      - Costurile 60-1-1001/aA semes- Organul Organul Direcţia
      producţiei trial ierarhic ierarhic Centrala
      marfa indus- superior superior de
      triale pe ar- Direcţia Direcţia Statis-
      ticole de cal- judeţeana Centrala tica
      culaţie şi pe de de Comitetul
      elemente pri- statistica Statis- de Stat
      mare de chel- Banca tica al
      tuieli (C.P. finanta- Comite- Planifi-
      Ind. 1 - fila 2) toare tul de carii
                                                               Stat al Ministe-
                                                               Planifi- rul Fi-
                                                                carii nantelor
                                                                           Banca
                                                                         finanta-
                                                                          toare

  65. Nivelul cos- 60-1-1002 A semes- Organul Organul Direcţia
      turilor şi trial ierarhic ierarhic Centrala
      rentabilitatea superior superior de
      principalelor Direcţia Statis-
      produse şi judeţeana tica
      grupe de pro- de Comitetul
      duse industri- statistica de Stat
      ale (C.P. Ind. al
        2) Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Fi-
                                                                         nantelor
                                                                         Comitetul
                                                                         de Stat
                                                                         pentru
                                                                         Preţuri
                                                                         Banca
                                                                         Finanta-
                                                                         toare

  66. Îndeplinirea 60-1-1003 A trimes- Organul Organul Direcţia
      planului cos- trial ierarhic ierarhic Centrala
      turilor în tran- superior superior de
      sporturi (C.P.Tr.) Direcţia Statis-
                                                   judeţeana tica
                                                      de Comitetul
                                                   statistica de Stat
                                                   Banca Fi- al
                                                   nantatoare Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Fi-
                                                                         nantelor

  67. Îndeplinirea 60-1-1004 A trimes- Organul Organul Direcţia
      planului cos- trial ierarhic ierarhic Centrala
      turilor pro- superior superior de
      ducţiei de con- Direcţia Direcţia Statis-
      structii-mon- judeţeana judeţeana tica
      taj şi produc- de de Comitetul
      tiei nete în statistica statis- de Stat
      antrepriza Banca tica al
      (C.P.Cs.) finanta- Planifi-
                                                    toare carii
                                                                         Ministe-
                                                                           rul
                                                                         Finanţe-
                                                                           lor
                                                                          Banca
                                                                         finanta-
                                                                          toare

  68. Îndeplinirea 60-1-1005 A anual Organul Organul Direcţia
      planului cos- ierarhic ierarhic Centrala
      turilor de pro- superior superior de
      ducţie-prestări Direcţia Direcţia Statis-
      ale întreprinderii judeţeana judeţeana tica
      de gospodărie co- de de Ministe-
      munala şi locativă statistica statis- rul
      şi de transport Banca tica Finanţe-
      local de călători finanta- lor
      (C.P. Gos.) toare

  69. Îndeplinirea 60-1-1101 A trimes- Organul Organul Direcţia
      planului li- trial*) ierarhic ierarhic Centrala
      vrarilor de superior superior de
      mărfuri către Direcţia Statis-
      fondul pieţei judeţeana tica
      (Lv. Prod. 2b) de Comitetul
                                                   statistica de Stat
                                                                            al
                                                                         Planifi-
                                                                          carii
                                                                         Ministe-
                                                                         rul Co-
                                                                         mertului
                                                                         Interior
                                                                         Ministe-
                                                                         rele co-
                                                                         ordona-
                                                                         toare

  70. Îndeplinirea 60-1-1102 A lunar Organul Organul Direcţia
      planului des- ierarhic ierarhic Centrala
      facerilor de superior superior de
      mărfuri cu Direcţia Direcţia Statis-
      amănuntul comercială judeţeana tica
      (Com. I.1.a^1)). judeţeana de Comitetul
                                                   Direcţia statis- de Stat
                                                   judeţeana tica al
                                                      de Planifi-
                                                  statistica carii
                                                                         Ministe-
                                                                           rul
                                                                         Comertu-
                                                                           lui
                                                                         Interior

  71. Desfacerile 60-1-1103 A trimes- Organul Organul Direcţia
      de mărfuri trial ierarhic ierarhic Centrala
      alimentare superior superior de
      (Com. I 1. b) Direcţia Direcţia Statis-
                                                   comercială judeţeana tica
                                                   judeţeana de Comitetul
                                                   Direcţia statis- de Stat
                                                   judeţeana tica al
                                                      de Planifi-
                                                  statistica carii
                                                                         Ministe-
                                                                           rul
                                                                         Comertu-
                                                                           lui
                                                                         Interior
  --------------------
      *) Chenzinal, ministerele şi celelalte organe centrale raportează operativ
      la Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Comerţului Interior date
      privind livrările la fondul pieţei pe principalele mărfuri, iar lunar şi la
      Direcţia Centrala de Statistica.

  72. Desfacerile 60-1-1104 A trimes- Organul Organul Direcţia
      de mărfuri trial ierarhic ierarhic Centrala
      nealimentare superior superior de
      (Com. I. 1 c) Direcţia Direcţia Statis-
                                                   comercială judeţeana tica
                                                   judeţeana de Comitetul
                                                   Direcţia statis- de Stat
                                                   judeţeana tica al
                                                      de Planifi-
                                                  statistica carii
                                                                         Ministe-
                                                                           rul
                                                                         Comertu-
                                                                           lui
                                                                         Interior

  73. Reţeaua uni- 60-1-1105 A anual Organul Organul Direcţia
      tatilor co- ierarhic ierarhic Centrala
      merciale cu superior superior de
      amănuntul Direcţia Direcţia Statis-
      (Com. I.2) comercială judeţeana tica
                                                   judeţeana de Comitetul
                                                   Direcţia statis- de Stat
                                                   judeţeana tica al
                                                      de Planifi-
                                                  statistica carii
                                                                         Ministe-
                                                                           rul
                                                                         Comertu-
                                                                           lui
                                                                         Interior

  74. Activitatea 60-1-1106 A anual Direcţia Direcţia -
      cantinelor judeţeana Centrala
      (Com. I.3) de de
                                                   statistica Statisti-
                                                                  ca

  75. Prestările 60-1-1107 A trimes- Organul Organul Direcţia
      de servicii trial*) ierarhic ierarhic Centrala
      (P.S. 1 b) superior superior de
                                                   Consiliul Direcţia Statis-
                                                   judeţean judeţeana tica
                                                   pentru de Comitetul
                                                   coordonarea statis- de Stat
                                                   activităţii tica al
                                                   de aprovi- Planifi-
                                                   zionare şi carii
                                                   prestări de Ministe-
                                                   servicii rul
                                                   pentru Finanţe-
                                                   populaţie lor
                                                   Direcţia Banca
                                                   judeţeana finanta-
                                                   de toare
                                                   statistica

  76. Reţeaua 60-1-1108 A anual Organul Direcţia -
      unităţilor ierarhic Centrala
      specializate superior de
      în prestarea Direcţia Statisti-
      de servicii judeţeana ca
      pentru populaţie de statis-
      P.S.2) tica

  77. Reţeaua 60-1-1109 A trimes- Organul Organul Direcţia
      turistica trial ierarhic ierarhic Centrala
      şi activi- superior superior de
      tatea econo- Oficiul Direcţia Statis-
      mica a unita- judeţean judeţeana tica
      tilor de turism de de
      (Turism 1) turism statis-
                                                   Direcţia tica
                                                   judeţeana
                                                      de
                                                   statistica

  78. Îndeplinirea 60-1-1201 A trimes- Organul Organul Direcţia
      planului de trial ierarhic ierarhic Centrala
      producţie şi superior superior de
      prestări al Direcţia Direcţia Statis-
      întreprinderii judeţeana judeţeana tica
      de gospodărie de de
      comunală şi lo- statistica statisti-
      câţiva şi de ca
      transport local
      de călători
      (Gos. 1)

  79. Locuinţe 60-1-1202 A anual Organul Direcţia -
      date în fo- ierarhic Centrala
      losinta superior de
      (Loc. 1 a) Direcţia Statisti-
                                                   judeţeana ca
                                                   de statis-
                                                     tica

  80. Elevi, cadre 60-1-1301 A anual Organul Organul -
      didactice şi ierarhic ierarhic
      baza materială superior superior
      în învăţămîntul Direcţia Direcţia
      primar şi gim- judeţeana Centrala
      nazial la in- de de
      ceputul anului statistica Statisti-
      şcolar şi re- ca
      zultatele la
      învăţătura la
      sfîrşitul anului
      şcolar (Sc. 1-11)

      - Învăţămîntul 60-1-1301/aA anual Organul Organul -
      special pentru ierarhic ierarhic
      copii cu defi- superior superior
      ciente, la ince- Direcţia Direcţia
      putul anului judeţeana Centrala
      şcolar şi la de de
      sfîrşitul anu- statistica Statisti-
      lui şcolar (Sc. ca
      1-61)

      - Elevi, cadre 60-1-1301/bA anual Organul Organul -
      didactice şi ierarhic ierarhic
      baza materială superior superior
      în învăţămîntul Direcţia Direcţia
      liceal, profe- judeţeana Centrala
      sional şi maiştri, de de
      la începutul anu- statistica Statisti-