ORDIN nr. 94 din 29 ianuarie 2001 (*actualizat*)
pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate
(actualizat până la data de 22 ianuarie 2004*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • -------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 20 februarie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1.879 din 27 septembrie 2001; ORDINUL nr. 990 din 26 iulie 2002**); ORDINUL nr. 1.276 din 30 septembrie 2002; ORDINUL nr. 705 din 3 iunie 2003***); ORDINUL nr. 1.827 din 22 decembrie 2003.
  **) Conform art. 1 din ORDINUL nr. 990 din 26 iulie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 2 august 2002, reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 se aplică începând cu anul 2002 de către persoanele juridice care, pe baza informaţiilor cuprinse în bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2000, îndeplinesc cumulativ doua dintre următoarele criterii:
  - cifra de afaceri - peste 9 milioane euro;
  - total active - peste 4,5 milioane euro;
  - număr mediu de salariaţi - 250.
  ***) Conform art. 1 din ORDINUL nr. 705 din 3 iunie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 6 iunie 2003, reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 se aplică începând cu anul 2003 de către persoanele juridice care, pe baza informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2001, îndeplinesc cumulativ doua dintre următoarele criterii:
  - cifra de afaceri - peste 8 milioane euro;
  - total active - peste 4 milioane euro;
  - număr mediu de salariaţi - 200.
  (2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a retrata situaţiile financiare pentru anul 2002, întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale Regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, urmând să depună situaţiile financiare retratate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până la data de 30 noiembrie 2003.
  Art. 2 din acelaşi act normativ prevede că lista cuprinzând persoanele juridice care aplica prevederile art. 1 alin. (1) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin(Ordinul nr. 705 din 3 iunie 2003).
  Ministrul finanţelor publice,
  în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,
  având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilităţii nr. 82/1991,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.
  (2) Prezentele reglementări se aplică împreună cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.


  Articolul 2

  (1) Reglementările prevăzute la art. 1 se aplică începând cu situaţiile financiare ale anului 2000 de societăţile comerciale cotate la Bursa de Valori Bucureşti, unele regii autonome, companii şi societăţi naţionale, alte întreprinderi de interes naţional, precum şi de unele categorii specifice de societăţi ce operează pe piaţa de capital, conform listei anexate care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Pentru perioada 2001-2004 programul de implementare a prezentelor reglementări este prevăzut mai jos.
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Sfârşitul Cifra de afaceri Total active Număr mediu
   exerciţiului a anului anterior pentru anul anterior de salariaţi
    financiar (euro) (euro) ai anului anterior
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   31 decembrie 2001 peste 9 milioane peste 4,5 milioane 250
   31 decembrie 2002 peste 8 milioane peste 4,0 milioane 200
   31 decembrie 2003 peste 7,3 milioane peste 3,65 milioane 150
   31 decembrie 2004 peste 7,3 milioane peste 3,65 milioane 50
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -----------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de art. 1 din ORDINUL nr. 1.827 din 22 decembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2004.


  Articolul 3

  (1) În primul an de aplicare situaţiile financiare ale agenţilor economici care intra sub incidenţa acestor reglementări se întocmesc în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu regulamentul pentru aplicarea acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, şi vor fi depuse la organele în drept până la data de 15 aprilie a anului următor, în conformitate cu prevederile legale.
  (2) Totodată aceşti agenţi economici au obligaţia de a retrata situaţiile financiare întocmite potrivit prevederilor alineatului precedent, în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1, urmând să le depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până la data de 30 septembrie a anului următor celui de raportare*).
  ------------
  *) Conform art. 1 din ORDINUL nr. 1.879 din 27 septembrie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 12 octombrie 2001, termenul de depunere a situaţiilor financiare retratate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut la art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001, se prelungeşte până la data de 31 octombrie 2001.
  Art. 1 din ORDINUL nr. 1.276 din 30 septembrie 2002, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 7 octombrie 2002 prevede:
  "ART. 1
  (1) Termenul de depunere la organele în drept a situaţiilor financiare anuale, retratate în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu directivele europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, este data de 30 noiembrie a anului următor celui de raportare.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu situaţiile financiare ale anului 2001.
  (3) Prevederile art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, completat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 990/2002, şi ale art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit se modifica în mod corespunzător."


  Articolul 4

  (1) Societăţile comerciale care vor intra sub incidenţa prezentelor reglementări au obligaţia sa auditeze situaţiile financiare potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.
  (2) Fac obiectul auditarii de către auditori financiari, potrivit legii, şi situaţiile financiare prevăzute la art. 3 alin. (2), obţinute prin retratare în primul an de aplicare a prezentelor reglementări.


  Articolul 5

  (1) Societăţile comerciale care nu se încadrează în criteriile de mărime prevăzute la art. 2 alin. (2) pot aplica prezentele reglementări după aprobarea prealabilă din partea Ministerului Finanţelor Publice pe baza solicitării adresate Direcţiei de reglementări contabile.
  (2) Societăţile comerciale care intra sub incidenţa prezentelor reglementări, pe baza îndeplinirii criteriilor de mărime sau ca urmare a opţiunii acestora, au obligaţia să asigure continuitatea aplicării acestor reglementări şi auditarea situaţiilor financiare conform reglementărilor naţionale în domeniu.


  Articolul 6

  Administratorilor societăţilor comerciale, regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, care vor aplica Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate potrivit programului aprobat prin prezentul ordin, le revine răspunderea conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, de a adopta programe proprii prin care să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestor reglementări.


  Articolul 7

  Direcţia de reglementări contabile va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 8

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finanţelor nr. 403/1999 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele de Contabilitate Internaţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 4 octombrie 1999, precum şi Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.660/2000 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.
  Ministrul
  finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu


  Anexă

  LISTA
  cuprinzând agenţii economici care aplica prevederile
  Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 94/2001
  I. LISTA CUPRINZÂND SOCIETĂŢILE COMERCIALE COTATE LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
  1. Aerostar - S.A. Bacau
  2. Alro - S.A. Slatina
  3. Amep American Packaging - S.A. Tecuci
  4. Apsa - S.A. Baia Mare
  5. Arctic - S.A. Gaesti
  6. Armatura - S.A. Cluj-Napoca
  7. Artrom - S.A. Slatina
  8. Agras - S.A. Bucureşti
  9. Rafinaria Astra - S.A. Ploiesti
  10. Astra Vagoane - S.A. Arad
  11. Antibiotice - S.A. Iaşi
  12. Aurora Targu Frumos - S.A. Iaşi
  13. Azomures - S.A. Targu Mures
  14. Berceni - S.A. Bucureşti
  15. Bermas - S.A. Suceava
  16. Compa - S.A. Sibiu
  17. Cos - S.A. Targoviste
  18. Chimopar - S.A. Bucureşti
  19. Automobile Dacia - S.A. Pitesti
  20. Dorobantul - S.A. Ploiesti
  21. Electroaparataj - S.A. Bucureşti
  22. Allied Deals Elcond - S.A. Zalau
  23. Energopetrol - S.A. Campina
  24. Ema - S.A. Piatra-Neamt
  25. Electroputere - S.A. Craiova
  26. Electrotehnica - S.A. Bucureşti
  27. Excelent - S.A. Bucureşti
  28. Faur - S.A. Bucureşti
  29. Feleacul - S.A. Cluj-Napoca
  30. Frial - S.A. Constanta
  31. Fortuna - S.A. Bucureşti
  32. Hitrom - S.A. Vaslui
  33. Impact - S.A. Bucureşti
  34. Imsat - S.A. Bucureşti
  35. Internaţional - S.A. Sinaia
  36. Oţel Inox - S.A. Targoviste
  37. Mefin - S.A. Sinaia
  38. Mopan - S.A. Targu Mures
  39. Mopariv - S.A. Ramnicu Valcea
  40. Nicolina - S.A. Iaşi
  41. Navol - S.A. Oltenita
  42. Navrom - S.A. Galaţi
  43. Oil Terminal - S.A. Constanta
  44. Oltchim - S.A. Ramnicu Valcea
  45. Policolor - S.A. Bucureşti
  46. Petrolexportimport - S.A. Bucureşti
  47. Prodplast - S.A. Bucureşti
  48. Petros - S.A. Ploiesti
  49. Petrolsub - S.A. Suplacu de Barcau
  50. Rulmentul - S.A. Braşov
  51. Rocar - S.A. Bucureşti
  52. Robinete Industriale - S.A. Bacau
  53. Sicomed - S.A. Bucureşti
  54. Sidertrans - S.A. Calarasi
  55. Silcotub - S.A. Zalau
  56. Şantierul Naval - S.A. Constanta
  57. Şantierul Naval - S.A. Orşova
  58. Aker - S.A. Tulcea
  59. Sofert - S.A. Bacau
  60. Siretul - S.A. Pascani
  61. Sinteza - S.A. Oradea
  62. Turbomecanica - S.A. Bucureşti
  63. Terapia - S.A. Cluj-Napoca
  64. Turism Transilvania - S.A. Cluj-Napoca
  65. U.C.M - S.A. Resita
  66. Upsom - S.A. Ocna Mures
  67. Uton - S.A. Onesti
  68. Uztel - S.A. Ploiesti
  69. Prodvinalco - S.A. Cluj-Napoca
  70. Rolast - S.A. Pitesti
  71. Ves - S.A. Sighisoara
  72. Zimtub - S.A. Zimnicea
  II. LISTA CUPRINZÂND COMPANIILE/SOCIETĂŢILE NAŢIONALE ŞI ALTE SOCIETĂŢI COMERCIALE
  1. Societatea Naţionala "Transgaz" - S.A. Medias
  2. Societatea Comercială "Exprogaz" - S.A. Medias
  3. Societatea Comercială "Distrigaz-Nord" - S.A. Targu Mures
  4. Societatea Comercială "Distrigaz-Sud" - S.A. Bucureşti
  5. Societatea Naţionala "Depogaz" - S.A. Ploiesti
  6. Compania Naţionala de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A. Bucureşti
  7. Regia Autonomă "Monitorul Oficial" Bucureşti
  8. Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. Bucureşti
  9. Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
  10. Compania Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A.
  11. Regia Autonomă de Transport - Bucureşti
  12. Societatea Naţionala de Radiocomunicatii - S.A. Bucureşti
  13. Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" - Bucureşti
  14. Compania Naţionala "Transelectrica" - S.A. Bucureşti
  15. Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti
  16. Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti
  17. Societatea Comercială "Electrica" - S.A. Bucureşti
  18. Societatea Naţionala "Nuclearelectrica" - S.A. Bucureşti
  19. Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" - Bucureşti
  20. Societatea Naţionala de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A. Bucureşti
  III. LISTA CUPRINZÂND SOCIETĂŢILE COMERCIALE COTATE PE PIATA RASDAQ
  1. Alprom - S.A. Slatina
  2. Socep - S.A. Constanta
  3. Ana-Imep - S.A. Pitesti
  4. Brau Union - S.A. Reghin
  5. Generalcom - S.A. Bucureşti
  6. Titan - S.A. Bucureşti
  7. Sanex - S.A. Cluj-Napoca
  8. Cimentul - S.A. Turda
  9. Romarc Fuel - S.A. Otopeni
  10. Desfacere Mărfuri Alimentare şi Industriale "Unirea" - S.A. Bucureşti
  11. Lido - S.A. Bucureşti
  12. Avicola - S.A. Buzau
  13. Metex - S.A. Targoviste
  14. Romportmet - S.A. Galaţi
  15. ONT Carpaţi - S.A. Bucureşti
  16. Timken-România - S.A. Ploiesti
  17. Palace - S.A. Sinaia
  18. Braiconf - S.A. Brăila
  19. Danubiana - S.A. Bucureşti
  20. Mobitex - S.A. Bucureşti
  21. Mangalia - S.A. Constanta
  22. Şantierul Naval - S.A. Brăila
  23. Uzinexport - S.A. Bucureşti
  24. Grandemar - S.A. Cluj-Napoca
  25. Napolact - S.A. Cluj-Napoca
  26. Victoria Prahova - S.A. Floresti
  27. Practic - S.A. Bucureşti
  28. Umeb - S.A. Bucureşti
  29. Construcţii Bihor - S.A. Oradea
  30. Electroprecizia - S.A. Sacele
  31. Iame - S.A. Sfîntu Gheorghe
  32. Nord - S.A. Bucureşti
  33. Morarit Panificatie Ialomita - S.A. Slobozia
  34. Cariere Ilsom - S.A. Bistrita-Nasaud
  35. Intfor - S.A. Galaţi
  36. Energia - S.A. Constanta
  37. Diham - S.A. Bucureşti
  38. Metecom - S.A. Satu Mare
  39. Asco - S.A. Bacau
  40. Altur - S.A. Slatina
  41. Geromed - S.A. Medias
  42. Spicul - S.A. Buzau
  43. Feroneria - S.A. Arad
  44. Samobil - S.A. Satu Mare
  45. Bere Grivita - S.A. Bucureşti
  46. Cemacon - S.A. Zalau
  47. Comautosport - S.A. Bucureşti
  48. Bucur - S.A. Bucureşti
  49. Delfincom - S.A. Bucureşti
  50. Robinson - S.A. Predeal
  51. Alcom - S.A. Zalau
  52. Coremar - S.A. Constanta
  53. Omnia - S.A. Ploiesti
  54. Phoenix - S.A. Satu Mare
  55. Comintex - S.A. Craiova
  56. Norvea - S.A. Braşov
  57. Nutricom - S.A. Oltenita
  58. Comcereal Vrancea - S.A. Focsani
  59. Componente Auto - S.A. Topoloveni
  60. Comcereal - S.A. Constanta
  61. Fam - S.A. Galaţi
  62. Elpreco - S.A. Craiova
  63. Flora - S.A. Bucureşti
  64. Romcarbon - S.A. Buzau
  65. Construcţii Feroviare Moldova - S.A. Iaşi
  66. Dunarea - S.A. Galaţi
  67. Biofarm - S.A. Bucureşti
  68. Farmacom - S.A. Braşov
  69. Comalta - S.A. Sfîntu Gheorghe
  70. Trefo - S.A. Galaţi
  71. Olanesti - S.A. Baile Olanesti
  72. Grivita - S.A. Bucureşti
  73. Atric - S.A. Bucureşti
  74. Stisom - S.A. Poiana Codrului - Satu Mare
  75. Hepites - S.A. Galaţi
  76. Galfinband - S.A. Galaţi
  77. Litoral - S.A. Mamaia
  78. Vitrometan - S.A. Medias
  79. Barreco - S.A. Ramnicu Valcea
  80. Alutus - S.A. Ramnicu Valcea
  81. Comcereal - S.A. Calarasi
  82. Comaliment - S.A. Resita
  83. Unic - S.A. Targu Mures
  84. Comcereal - S.A. Brăila
  85. Sut Carpaţi - S.A. Comuna Voluntari
  86. Cristiro - S.A. Bistrita
  87. Ilefor - S.A. Targu Mures
  88. Farmaceutice Arcatim - S.A. Timişoara
  89. Roti-Auto - S.A. Dragasani
  90. Rafor - S.A. Campulung Moldovenesc
  91. Romfelt - S.A. Bucureşti
  92. Vincon - S.A. Focsani
  93. Sidex - S.A. Galaţi
  94. Petromidia - S.A. Constanta
  95. Fortus - S.A. Iaşi
  96. Roman - S.A. Braşov
  97. Tractorul - S.A. Braşov
  98. Romcim - S.A. Bucureşti
  99. Combinatul Siderurgic - S.A. Resita
  100. Aro - S.A. Campulung
  101. Aversa - S.A. Bucureşti
  102. Upetrom 1 Mai - S.A. Ploiesti
  103. Rafinaria Vega - S.A. Ploiesti
  104. Republica - S.A. Bucureşti
  105. Griro - S.A. Bucureşti
  REGLEMENTARI 29/01/2001