REGULAMENT din 18 decembrie 2012 (*republicat*)de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 21 aprilie 2023 Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.288 din 18 decembrie 2012 republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 21 aprilie 2023.


  Capitolul I Organizarea și atribuțiile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  Secţiunea 1 Organizarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  Articolul 1

  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.


  Articolul 2

  În subordinea Agenției Naționale funcționează 42 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară, organizate în fiecare județ și în municipiul București, denumite în continuare oficii teritoriale, și Centrul Național de Cartografie, denumit în continuare Centrul Național, ca instituții publice cu personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în imobile aflate în administrarea acestora, în condițiile legii.


  Articolul 3

  În subordinea Agenției Naționale funcționează Centrul de Pregătire Profesională al Agenției Naționale, a cărui activitate este finanțată din veniturile proprii ale Agenției Naționale și constă în activitățile prevăzute de art. 4 lit. p) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, precum și în organizarea de conferințe și sesiuni de pregătire profesională pentru alte persoane.


  Articolul 4

  Structura organizatorică, atribuțiile și răspunderea Centrului de Pregătire Profesională se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al acestuia, aprobat prin ordin al directorului general al Agenției Naționale.


  Articolul 5
  (1) Repartizarea numărului de posturi între Agenția Națională și instituțiile subordonate se stabilește prin ordin al directorului general.(2) Atribuțiile și structura compartimentelor funcționale din organigrama Agenției Naționale se stabilesc prin ordin al directorului general.


  Articolul 6
  (1) Finanțarea activității Agenției Naționale este asigurată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, în condițiile Legii.(2) Veniturile proprii ale Agenției Naționale, constituite conform dispozițiilor art. 9 alin. (3) din Lege, pot fi încasate și prin intermediul instituțiilor subordonate, conform dispozițiilor art. 9 alin. (4) din Lege.(3) Tarifele se stabilesc, se modifică și se actualizează în condițiile prevăzute de art. 9 alin. (17) din Lege.(4) Agenția Națională și instituțiile subordonate au personal angajat cu contract individual de muncă, salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Secţiunea a 2-a Atribuțiile Agenției Naționale

  Articolul 7

  Agenția Națională exercită următoarele funcții:
  a) de planificare strategică;
  b) de reglementare și avizare;
  c) de monitorizare, coordonare și control;
  d) de reprezentare;
  e) de administrare.


  Articolul 8
  (1) În realizarea funcției de planificare strategică, Agenția Națională are următoarele atribuții:
  a) elaborează strategii pentru domeniile sale de activitate;
  b) elaborează strategia de pregătire și formare profesională în domeniile sale de activitate.
  (2) În realizarea funcției de reglementare și avizare, Agenția Națională are următoarele atribuții:
  a) elaborează cadrul normativ național și instituțional pentru domeniile sale de activitate;
  b) inițiază, elaborează și avizează, după caz, proiecte de acte normative și de acorduri internaționale în domeniile sale de activitate și conexe, cu respectarea reglementărilor legale.
  (3) În realizarea funcției de monitorizare, coordonare și control, Agenția Națională are următoarele atribuții:
  a) monitorizează și coordonează, prin direcțiile de specialitate, activitatea instituțiilor subordonate cu privire la îndeplinirea obligațiilor legale, asigurând aplicarea unitară a legislației în vigoare;
  b) controlează activitatea instituțiilor subordonate, propunând măsuri de remediere, în cazul constatării unor deficiențe;
  c) controlează activitatea persoanelor autorizate să realizeze lucrări de specialitate, în conformitate cu reglementările din domeniile sale de activitate;
  d) controlează executarea lucrărilor de topografie, cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie și teledetecție la nivelul întregii țări și aplică sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare, potrivit competenței.
  (4) În realizarea funcției de reprezentare, Agenția Națională are următoarele atribuții:
  a) asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile sale de activitate;
  b) reprezintă interesele statului în organizații profesionale interne și internaționale cu activitate similară sau incidentă domeniilor de activitate ale Agenției Naționale, în conformitate cu acordurile și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop;
  c) colaborează cu instituții de specialitate ale altor autorități publice pentru realizarea infrastructurii naționale de informații spațiale și a lucrărilor de specialitate de importanță națională.
  (5) În realizarea funcției de administrare, Agenția Națională are următoarele atribuții:
  a) administrează, în condițiile legii, bunurile imobile proprietate a statului aflate în patrimoniul Agenției Naționale;
  b) poate închiria sau primi în administrare bunuri imobile și aparatură, în condițiile legii, în vederea desfășurării activității.


  Articolul 9

  În domeniile specifice de activitate, Agenția Națională exercită următoarele atribuții:
  a) gestionează Programul național de cadastru și carte funciară, denumit în continuare Program național, prin planificarea anuală a acțiunilor pentru realizarea activităților acestuia, în condițiile legii;
  b) coordonează și controlează executarea lucrărilor de cadastru și înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, la nivelul întregii țări;
  c) întreține, administrează, monitorizează, dezvoltă și asigură funcționarea Sistemului românesc de determinare a poziției și a serviciilor de timp real furnizate utilizatorilor, prin intermediul Centrului Național de Cartografie;
  d) organizează și administrează fondul național de geodezie și cartografie;
  e) organizează, administrează și întreține baza de date a sistemului integrat de cadastru și carte funciară;
  f) realizează, actualizează și administrează registrul electronic național al nomenclaturilor stradale;
  g) realizează și întreține registrul electronic al limitelor unităților administrativ-teritoriale;
  h) avizează și recepționează, prin instituțiile subordonate, lucrările de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie și teledetecție, în condițiile Regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general;
  i) avizează, în limita competențelor din domeniile proprii de activitate, după caz, lucrările și specificațiile tehnice referitoare la sistemele informaționale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor realizate de către alte instituții ale administrației publice;
  j) autorizează persoanele fizice și juridice să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei pe teritoriul României;
  k) asigură formarea profesională continuă și pregătirea personalului prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională al Agenției Naționale, instituție fără personalitate juridică, prin Institutul Notarial Român sau prin alte entități abilitate;
  l) asigură președinția și secretariatul Consiliului Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, denumită în continuare INIS, conform art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, republicată;
  m) reprezintă punctul de contact cu Comisia Europeană privitor la Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire), cu modificările ulterioare, denumită în continuare Directiva INSPIRE;
  n) realizează și întreține geoportalul INSPIRE al României și asigură compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunității Europene, îndeplinește alte atribuții care îi revin prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, republicată;
  o) monitorizează implementarea și utilizarea INIS și face permanent accesibile rezultatele acestei monitorizări Comisiei Europene și publicului, conform art. 16 alin. (3) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, republicată;
  p) pune la dispoziție situații statistice și de sinteză privind terenurile și construcțiile, conform evidențelor din bazele de date gestionate, în conformitate cu dispozițiile art. 4 lit. i) din Lege;
  q) furnizează gratuit sau cu plata tarifelor prevăzute de legislația în vigoare produsele cartografice și serviciile specifice domeniului său de activitate;
  r) furnizează lucrări de specialitate, prin Centrul Național de Cartografie, conform tarifelor prevăzute la art. 9 alin. (17) din Lege, pe baza normelor de timp, ce se vor aproba prin ordin al directorului general, publicat în Monitorul Oficial al României;
  s) avizează, prin Centrul Național de Cartografie, conținutul topografic al hărților, planurilor, atlaselor, ghidurilor și al altor documente cartografice, destinate uzului public;
  ș) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor de conducere de șef serviciu/birou și registratori de carte funciară din cadrul instituțiilor subordonate, în condițiile legii.


  Articolul 10

  În exercitarea atribuțiilor sale, Agenția Națională colaborează cu instituții și autorități ale administrației publice centrale, autorități ale administrației publice locale, instituții de interes local, alte instituții publice, precum și cu organizații neguvernamentale, asociații profesionale, universități, societăți comerciale cu activitate incidentă, cu respectarea reglementărilor legale.


  Articolul 11
  (1) Oficiile teritoriale furnizează serviciile publice specifice domeniilor de activitate ale Agenției Naționale la nivelul județelor.(2) În subordinea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești funcționează cel puțin un birou de cadastru și publicitate imobiliară sau, după caz, un birou de relații cu publicul, ca unități fără personalitate juridică. Modul de organizare, numărul, precum și arondarea acestora pe unități administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenției Naționale.


  Articolul 12

  Tot personalul angajat îndeplinește atribuțiile specifice Agenției Naționale și oficiilor teritoriale, inclusiv pentru activitățile corespunzătoare Programului național, atribuțiile în acest sens fiind stabilite, prin fișa postului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Secţiunea a 3-a Conducerea și administrarea Agenției Naționale

  Articolul 13
  (1) Conducerea Agenției Naționale se asigură de consiliul de administrație și de către directorul general.(2) Consiliul de administrație este format din 9 membri, numiți din sectorul public și privat cu respectarea condițiilor art. 3 alin. (9) din Lege.(3) Președintele consiliului de administrație este directorul general al Agenției Naționale.(4) Membrii consiliului de administrație sunt numiți prin decizie a prim-ministrului pentru o perioadă de 5 ani, exclusiv pe criterii de competență profesională.(5) Membrii consiliului de administrație, precum și secretarul acestuia sunt obligați să păstreze confidențialitatea tuturor datelor referitoare la activitatea Agenției Naționale, cu excepția celor considerate de interes public.


  Articolul 14
  (1) Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare lunare și, ori de câte ori este convocat de către președinte, în ședințe extraordinare.(2) Ședințele consiliului de administrație sunt convocate cu cel puțin 3 zile înainte de data la care urmează să se desfășoare, materialele de ședință urmând a fi comunicate în format electronic, odată cu convocatorul.(3) În cazuri excepționale, președintele consiliului de administrație poate supune la vot completarea și aprobarea ordinii de zi, cu puncte suplimentare.(4) Materialele aferente documentelor de ședință, supuse aprobării sau informării consiliului de administrație, sunt prezentate în ședință de către autorii acestora, pot fi modificate și completate ca urmare a dezbaterilor din cadrul ședinței, iar forma rezultată se supune la vot.(5) Consiliul de administrație este statutar întrunit cu condiția prezenței a 2/3 din numărul total al membrilor săi, iar hotărârile sunt adoptate cu majoritate simplă a membrilor prezenți.(6) În lipsa președintelui, ședința este prezidată de un alt membru al consiliului de administrație, desemnat de către membrii prezenți.(7) La finalul fiecărei ședințe se întocmește un proces-verbal care cuprinde numele membrilor prezenți, precum și ale celor care absentează, ordinea deliberărilor, dezbaterile, punctele de vedere, hotărârile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal de ședință se redactează de către secretar și se semnează de către membrii consiliului de administrație și de către secretar.(8) În exercitarea atribuțiilor, consiliul de administrație adoptă hotărâri care se redactează de către secretar, pe baza procesului-verbal de ședință, și se semnează, ulterior analizării, de către președinte și membrii consiliului.(9) Hotărârile se numerotează în ordine cronologică, pe an.(10) Hotărârile consiliului de administrație se transmit, prin grija secretarului, instituțiilor subordonate, precum și direcțiilor și serviciilor independente din cadrul Agenției Naționale, în vederea punerii în aplicare.(11) Documentele ședințelor consiliului de administrație sunt:
  a) ordinea de zi a ședințelor consiliului de administrație;
  b) convocatorul consiliului de administrație;
  c) procesele-verbale și hotărârile, care se înregistrează în registrul de procese-verbale și cel de evidență a hotărârilor;
  d) registrul de procese-verbale al consiliului de administrație;
  e) anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.);
  f) registrul de evidență a hotărârilor consiliului de administrație.
  (12) Documentele fiecărei ședințe a consiliului de administrație și hotărârile adoptate sunt documente oficiale, se îndosariază și se arhivează de către secretarul consiliului de administrație.(13) Registrul de procese-verbale și registrul de evidență a hotărârilor consiliului de administrație se arhivează și în format digital de către secretar.(14) La ședințele consiliului de administrație pot fi invitate și alte persoane, în funcție de problematica înscrisă pe ordinea de zi.(15) Membrii consiliului de administrație răspund pentru prejudiciile cauzate prin hotărârile adoptate în legătură cu administrarea și gestionarea patrimoniului Agenției Naționale, în funcție de votul exprimat.


  Articolul 15

  Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:
  a) hotărăște colaborarea Agenției Naționale cu persoane fizice și juridice, române ori străine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzătoare domeniilor sale de activitate;
  b) răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
  c) stabilește, modifică și actualizează tarifele pentru serviciile prestate în vederea aprobării lor prin ordin al directorului general;
  d) aprobă obiectivele de investiții ce urmează a fi realizate de Agenția Națională sau de instituțiile subordonate;
  e) aprobă strategiile și proiectele Agenției Naționale și ale instituțiilor subordonate;
  f) aprobă proiectul de buget din venituri proprii și avizează proiectul de buget ce urmează a fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite;
  g) aprobă execuția bugetară și bilanțul anual;
  h) analizează și avizează raportul de activitate anual al Agenției Naționale, prevăzut la art. 3 alin. (14) și (15) din Lege, raport ce se înaintează ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, spre aprobare, urmând a se publica ulterior pe site-ul Agenției Naționale;
  i) analizează și avizează raportul financiar privind veniturile și cheltuielile din anul bugetar precedent, întocmit potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (14) și (15) din Lege, identificând modul în care activitățile și rezultatele financiare ale Agenției Naționale au respectat bugetul anual de venituri și cheltuieli aprobat, precum și prevederile Programului național, raport financiar ce se înaintează ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, spre aprobare, urmând a se publica ulterior pe site-ul Agenției Naționale;
  j) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor.


  Articolul 16

  Revocarea unui membru al consiliului de administrație se face prin decizie a prim-ministrului la propunerea consiliului de administrație, a președintelui acestuia sau a entității pe care o reprezintă respectivul membru.


  Articolul 17
  (1) Consiliul de administrație își numește un secretar care nu este membru al acestuia.(2) Secretarul consiliului de administrație îndeplinește următoarele atribuții:
  a) redactează și transmite convocarea, ordinea de zi și documentele de ședință membrilor consiliului de administrație pentru ședințe;
  b) invită reprezentanții organizațiilor sindicale desemnați să participe la ședințele consiliului de administrație în situațiile prevăzute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare*);
  *) Legea dialogului social nr. 62/2011 a fost abrogată prin Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.238 din 22 decembrie 2022.

  c) orice activitate dispusă de președinte privitoare la buna desfășurare a lucrărilor consiliului de administrație.


  Articolul 18
  (1) Membrii consiliului de administrație primesc o indemnizație de ședință, care se plătește din bugetul Agenției Naționale, conform dispozițiilor art. 3 alin. (12) teza I din Lege.(2) Indemnizația de ședință se acordă doar în cazul prezenței la ședință.(3) Secretarul consiliului de administrație primește o indemnizație de ședință aprobată de consiliul de administrație, conform dispozițiilor art. 3 alin. (12) teza a III-a din Lege.


  Articolul 19
  (1) Directorul general asigură conducerea generală a activității curente a Agenției Naționale și coordonarea instituțiilor subordonate.(2) Directorul general este ordonator secundar de credite.(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general emite ordine cu caracter normativ și individual. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 20
  (1) Directorul general este numit și revocat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, și îndeplinește următoarele atribuții:
  a) aprobă structura-cadru de organizare, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale instituțiilor subordonate, în condițiile legii;
  b) aprobă, prin ordin, statele de funcții ale Agenției Naționale și ale instituțiilor subordonate;
  c) aprobă angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor Agenției Naționale stabilite prin bugetul aprobat potrivit legii;
  d) aprobă bugetele instituțiilor subordonate;
  e) emite, în condițiile legii, ordinul privind stabilirea tarifelor pentru serviciile din domeniile de activitate ale Agenției Naționale și instituțiilor subordonate;
  f) asigură organizarea patrimoniului și integritatea bunurilor din patrimoniul Agenției Naționale;
  g) elaborează proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale Agenției Naționale, pe care le transmite pentru promovare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
  h) organizează, coordonează și controlează aplicarea actelor normative de către aparatul propriu al Agenției Naționale și de instituțiile subordonate acesteia;
  i) organizează și controlează aplicarea propriilor ordine și instrucțiuni de către persoanele cărora le sunt adresate;
  j) numește, concediază și revocă din funcție, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (2^1) și (2^2) din Lege, directorii oficiilor teritoriale;
  k) numește, în condițiile legii, registratorii de carte funciară și registratorii coordonatori și îi eliberează din funcție, pe baza deciziei emise de directorul oficiului teritorial de încetare a contractului individual de muncă;
  l) dispune încheierea și, după caz, modificarea, suspendarea, încetarea contractelor individuale de muncă ale personalului Agenției Naționale, în condițiile legii.
  (2) În cadrul compartimentelor prevăzute în structura organizatorică a Agenției Naționale, directorul general poate înființa servicii, birouri sau, după caz, compartimente, în condițiile legii.(3) Directorul general reprezintă instituția în raporturile cu instituții și autorități ale administrației publice centrale și locale, organizații interne și internaționale, precum și cu persoane fizice și juridice române și străine.(4) Directorul general este președintele Consiliului Infrastructurii Naționale pentru Informații Spațiale, conform art. 1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, republicată.(5) În subordinea directorului general funcționează cabinetul demnitarului, organizat în condițiile legii.


  Articolul 21
  (1) Directorii generali adjuncți sunt numiți prin ordin al directorului general, în urma ocupării prin concurs a postului, în condițiile legii.(2) Directorul general poate dispune exercitarea cu caracter temporar a funcției de director general adjunct prin numirea unei persoane din cadrul Agenției Naționale, care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea acestei funcții și care nu a fost sancționată disciplinar, până la ocuparea prin concurs a postului, în condițiile legii.(3) Atribuțiile și responsabilitățile directorilor generali adjuncți se stabilesc prin ordin al directorului general, precum și prin fișa postului.(4) În realizarea atribuțiilor sale, directorul general poate delega atribuțiile funcției de director general, prin ordin, directorilor generali adjuncți.(5) În cazul delegării atribuțiilor privind operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor, care sunt în competența directorului general, în calitate de ordonator secundar de credite, în actul de delegare sunt specificate limitele și condițiile delegării, respectiv atribuțiile persoanelor delegate și termenul de valabilitate a împuternicirii.


  Articolul 22

  Funcția de director al instituțiilor subordonate poate fi ocupată de persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcției de registrator de carte funciară, specialist GIS/IT, consilier cadastru, economist, consilier juridic sau de persoane cu studii superioare de lungă durată în domeniul științelor administrative.


  Capitolul II Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 23
  (1) Numărul maxim de autoturisme și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexă.(2) Repartizarea mijloacelor de transport și a combustibilului între Agenția Națională și instituțiile subordonate se face prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, cu încadrarea în plafonul maxim stabilit prin prezenta hotărâre.(3) Pentru realizarea Programului național, cu respectarea dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, se pot utiliza mijloace de transport aparținând Agenției Naționale și instituțiilor sale subordonate, repartizarea fiind făcută prin ordin al directorului general.(4) Repartizarea cotei de combustibil suplimentar necesar realizării activităților din Programul național se face potrivit anexei, cu respectarea dispozițiilor art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 24

  Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.


  ANEXĂ

  la regulament
  NORMATIVELE DE CHELTUIELI
  privind dotarea cu mijloace de transport și consumul de carburanți
  pentru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și
  instituțiile sale subordonate, în vederea desfășurării activităților specifice

  Dotarea cu mijloace de transport a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (Agenția Națională) și a instituțiilor sale subordonate, precum și costurile aferente consumului lunar de carburanți pentru acestea sunt următoarele:
  a) Agenția Națională și instituțiile subordonate au în dotare un parc auto compus din 250 de autovehicule, un ponton, o barcă cu motor și o șalupă;
  b) consumul lunar de carburanți pentru mijloacele de transport menționate la lit. a) aflate în dotarea Agenției Naționale și a instituțiilor subordonate:
  Nr. crt.UnitateaPlafon maxim lunar** (litri/autovehicul/echipament/lună)
  1.Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară200
  2.Instituții subordonate*200
  3.Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea - nave operative300
  4.Autovehiculele utilizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile subordonate în implementarea Programului național de cadastru și carte funciară (1 autovehicul/instituție subordonată)500

  * Oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, Centrul Național de Cartografie.
  ** Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat.

  -----