ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 24 noiembrie 2004
pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.168 din 9 decembrie 2004  Având în vedere că la data de 1 ianuarie 2005 urmează a intră în vigoare dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, referitoare la colegialitatea completelor de judecată pentru judecarea în primă instanţă a cauzelor, ceea ce ar conduce la creşterea, chiar dublarea numărului de cauze pe judecător,
  ţinând seama de imposibilitatea ocupării posturilor vacante de judecători şi personal auxiliar de specialitate, precum şi de timpul necesar pentru specializarea judecătorilor,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 57 va avea următorul cuprins:
  "Art. 57. - (1) Cauzele date, potrivit legii, în competenţa de primă instanţă a judecătoriei, tribunalului şi curţii de apel se judecă de un singur judecător.
  (2) Apelurile se judecă în complet format din 2 judecători. Recursurile se judecă în complet format din 3 judecători.
  (3) În cazul completului format din 2 judecători, dacă aceştia nu ajung la un acord asupra hotărârii ce urmează a se pronunţa, procesul se judecă din nou în complet de divergenţă, în condiţiile legii.
  (4) Completul de divergenţă se constituie prin includerea în completul de judecată a preşedintelui sau a vicepreşedintelui instanţei ori a judecătorului-inspector sau a preşedintelui de secţie ori a unui alt judecător desemnat de preşedintele instanţei."
  2. Alineatul (5) al articolului 130 va avea următorul cuprins:
  "(5) Dispoziţiile prezentei legi privind managerii economici ai instanţelor şi ai parchetelor se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005."
  3. Alineatul (2) al articolului 133 va avea următorul cuprins:
  "(2) Dispoziţiile art. 135 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la directorii economici, se abrogă la data de 1 ianuarie 2005."


  Articolul II

  Alineatul (1) al articolului 22 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Judecătorii stagiari judecă:
  a) cererile privind pensiile de întreţinere, cererile privind înregistrările şi rectificările în registrele de stare civilă, cererile privind popririle, încuviinţarea executării silite, învestirea cu formulă executorie şi luarea unor măsuri asigurătorii;
  b) litigiile patrimoniale având ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, în cazul în care valoarea obiectului litigiului nu depăşeşte 100 milioane lei;
  c) acţiunile posesorii;
  d) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale;
  e) somaţia de plată;
  f) reabilitarea;
  g) constatarea intervenţiei amnistiei ori graţierii;
  h) infracţiunile prevăzute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Ministrul justiţiei,
  Claudiu Ştefan Seucan,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 24 noiembrie 2004.
  Nr. 124.
  -----------