REGULAMENT din 1 noiembrie 1982
privind exploatarea portului liber Sulina
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 98 din 2 noiembrie 1982
  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Administrarea şi conducerea întregii activităţi în portul liber Sulina revin Administraţiei portului liber Sulina, întreprindere specializată de comerţ exterior, cu sediul în oraşul Sulina, judeţul Tulcea, care funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, fiind autoritate portuara pentru portul liber Sulina.
  Portul liber Sulina se afla situat la vărsarea bratului cu acelaşi nume în Marea Neagra, avînd coordonatele geografice de 45'10" latitudine nordica şi 29'45" longitudine estica.
  Portul liber Sulina este semnalizat de un far alb, situat la marginea de est a oraşului Sulina, vizibil între 8-166 grd. cu înălţimea de 21,4 m deasupra nivelului marii, cu o distanta de vizibilitate a luminii de 12 mile marine.


  Articolul 2

  În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, Administraţia portului liber Sulina efectuează următoarele activităţi:
  a) manipulari de mărfuri: încărcări, descărcări, transbordari;
  b) primirea, depozitarea şi predarea mărfurilor;
  c) prestaţii speciale cum sînt: sortarea, condiţionarea, ambalarea, vînzarea şi cumpărarea de mărfuri, activităţi de supraveghere tehnica a navelor, reparaţii, operaţiuni financiar-bancare, fabricarea, prelucrarea, marcarea, expunerea şi testarea de mărfuri, operaţiuni de amarare;
  d) expeditii interne şi internaţionale de mărfuri;
  e) închirierea şi darea în folosinţă pe bază de contract a clădirilor portuare, danelor şi altor mijloace din dotarea portului liber Sulina, partenerilor români şi străini, pentru depozitarea de mărfuri, precum şi spaţii neamenajate destinate construirii de obiective economice;
  f) introducerea şi scoaterea navelor, cu sau fără propulsie proprie, în şi din bazin, cu remorchere sau şalupe, manevrarea navelor, legarea şi dezlegarea lor;
  g) primirea navelor în bazin pentru iernat;
  h) controlul mărfurilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
  i) agenturarea şi aprovizionarea navelor;
  j) acţiuni de salvare a navelor;
  k) alte prestaţii specifice porturilor şi zonelor libere.


  Articolul 3

  Exploatarea danelor, terenurilor, bazinului, instalaţiilor, magaziilor şi clădirilor din port se face prin Administraţia portului liber Sulina.


  Articolul 4

  Pentru navele care tranziteaza canalul Sulina şi care nu efectuează operaţiuni în portul liber Sulina, Administraţia portului liber Sulina asigura la cerere operaţiunile de agenturare şi aprovizionare a acestor nave.


  Articolul 5

  În zona portului liber Sulina, precum şi la bordul navelor care stationeaza în aceasta zona, au acces, pe bază de permise eliberate de Administraţia portului liber Sulina:
  a) personalul muncitor încadrat la Administraţia portului liber Sulina;
  b) personalul altor întreprinderi şi instituţii care participa la activităţile care se desfăşoară în portul liber Sulina;
  c) personalul care se deplaseaza în interes de serviciu în portul liber Sulina, din partea firmelor, întreprinderilor, instituţiilor româneşti şi străine. Permisele de acces pentru aceste persoane vor fi eliberate pe o perioadă limitată şi numai în zonele necesare.


  Capitolul 2 Accesul navelor în bazinul şi la danele portului liber Sulina


  Articolul 6

  Intrarea, ieşirea şi manevrarea navelor în bazin sau acostarea la danele, cheurile, pereurile şi malurile naturale din portul liber Sulina, pentru încărcări, descărcări de mărfuri, stationari sau în alte scopuri, sînt admise pe baza programării şi în ordinea stabilită de Administraţia portului liber Sulina.
  Programarea intrării navelor se face, de regula, în ordinea sosirii şi ţinînd cont de capacitatile afectate derulării mărfurilor pentru care nava a fost navlosita.
  Au prioritate la intrare navele de linie, navele care incarca sau descarca mărfuri perisabile, animale vii, port-barje, portconteinere, port-vehicule, tancuri petroliere, nave de pasageri şi militare. De asemenea, au prioritate navele maritime faţă de cele fluviale.
  În cazuri excepţionale, pentru interese economice deosebite, se pot acorda şi alte prioritati la cererea întreprinderilor economice române.
  Cheltuielile ocazionate de asigurarea intrării cu prioritate în port se suporta de către unitatea solicitanta.


  Articolul 7

  În vederea intrării navei în portul liber Sulina, comandantul, armatorul sau navlositorul solicita acordul Administraţiei portului liber Sulina, comunicînd denumirea navei, pavilionul, precum şi operaţiunea ce urmează sa o efectueze.


  Articolul 8

  Intrarea navelor şi manevrarea acestora în portul liber Sulina, precum şi acostarea la dana potrivit programării, se asigura de către serviciul de pilotaj, pe baza permisului de acostare eliberat de Căpitănia portului liber Sulina, din subordinea Inspectoratului Navigaţiei Civile, după obţinerea acceptului Administraţiei portului liber Sulina.
  Operaţiunile de încărcare sau descărcare a navelor pot fi începute numai după efectuarea controlului fitosanitar, veterinar, a controlului de frontieră şi obţinerea liberei practici.
  Ora sosirii navelor este cea constatată şi înregistrată de Căpitănia portului liber Sulina.


  Articolul 9

  În cazurile în care siguranţa navei sau a echipajului este în pericol, Căpitănia portului liber Sulina împreună cu Administraţia portului liber Sulina vor permite acostarea navei în mod provizoriu la danele portului liber Sulina, pînă la încetarea stării de pericol, urmînd ca pentru operaţiunile comerciale nava să fie acostata ulterior în ordinea şi la dana stabilite.


  Articolul 10

  Intrarea în portul liber Sulina a navelor care în timpul voiajului au suferit un accident de navigaţie este permisă numai după depunerea actului de expertiza întocmit de către un expert numit de Căpitănia portului liber Sulina, din care să rezulte ca nava nu prezintă nici un pericol şi poate intra şi acosta în port.


  Articolul 11

  Navele care incarca mărfuri vor primi autorizaţia de acostare la dana operativă după sosirea în port a întregii cantităţi de marfa, cu excepţia mărfurilor care prin natura lor nu se pot depozita în magazii şi pe platforme.


  Articolul 12

  Persoanele de pe nava, cu excepţia piloţilor, la sosirea navei în port, nu pot debarca sau lua contact cu alte persoane de pe uscat, decît după terminarea controlului sanitar şi de frontieră.


  Articolul 13

  La sosirea navei în portul liber Sulina, comandantul notifica punerea la dispoziţie a navei, prin care atesta ca aceasta este gata pentru operare.
  Nava este gata de operare cînd a obţinut libera practica, are toate hambarele pregătite corespunzător în vederea primirii mărfii pentru care a fost navlosita, instalaţiile de încărcare sînt în buna stare de funcţionare şi la parametrii prevăzuţi în contractul de navlosire, are asigurat iluminatul electric pentru lucrul de noapte şi dispune de echipajul necesar pentru a efectua operaţiile ce revin navei la încărcarea sau descărcarea mărfurilor, în condiţii de securitate a muncii.


  Articolul 14

  Acceptarea notificării se face de către Administraţia portului liber Sulina şi încărcător, respectiv primitor, sau reprezentanţii acestora, după acostarea navei la dana afectată manipulării mărfurilor pentru care a fost navlosita şi dacă sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 13.
  Acceptarea notificării se face pe baza certificatului eliberat de Oficiul de Control al Mărfurilor, prin care se confirma ca nava este apta pentru încărcare, dacă aceasta are contract cu Oficiul de Control al Mărfurilor.
  În caz de refuz al notificării, nava este obligată să efectueze manevrele dispuse de Administraţia portului liber Sulina în vederea părăsirii danei şi asteptarii pînă la îndeplinirea condiţiilor cerute pentru acceptarea notificării, suportînd cheltuielile respective.


  Articolul 15

  Pentru notificarea depusa şi acceptată pînă la orele 12, timpul stabilit pentru încărcare-descărcare se calculează de la orele 14 ale aceleiaşi zile, iar pentru notificarea depusa şi acceptată după orele 12, în orele oficiale de program, timpul se calculează începînd de la orele 8 ale zilei următoare. În zilele de sîmbăta şi în zilele premergătoare unei sarbatori legale timpul se calculează începînd de la orele 8 ale zilei lucrătoare următoare. Timpul lucrat în zilele de sărbătoare legală nu se ia în calcul.


  Articolul 16

  La terminarea operaţiilor de încărcare-descărcare, comandantul navei, reprezentantul încărcătorului sau primitorul mărfii, agentul navei şi delegatul Oficiului de Control al Mărfurilor, în cazul cînd exista contract cu acesta din urma, vor întocmi şi semna documentele privind operarea navei, după care agentul navei va convoca organele de control pentru îndeplinirea formalităţilor de plecare.
  Organele de control sînt obligate să se prezinte la bordul navei în termen de o ora de la convocare.
  După efectuarea controlului, agentul navei va solicita punerea la dispoziţie a unui pilot pentru manevra de plecare, nava fiind obligată sa elibereze de îndată dana operativă.


  Articolul 17

  În cazul în care nava nu eliberează dana de operare, Administraţia portului liber Sulina împreună cu Căpitănia portului liber Sulina vor lua măsuri de deplasare a acesteia de la dana de operare la o dana neoperativa, în dana dubla sau în rada portului. Cheltuielile ocazionate de deplasare se suporta de nava.


  Articolul 18

  Prejudiciile produse din culpa navei în cazul refuzului de eliberare a danei operative, la terminarea controlului de plecare, se suporta de nava. Cuantumul prejudiciilor se stabileşte de Administraţia portului liber Sulina, pe baza constatărilor efectuate de Căpitănia portului liber Sulina, iar contravaloarea lor se încasează prin agentul navei.


  Articolul 19

  Asistenţa pilotului este obligatorie la intrarea şi la ieşirea navelor din portul liber Sulina, precum şi la orice manevră executată de nave în port sau ancorate în rada. Pe timpul cît pilotul este prezent la bord, comandantul va continua să fie răspunzător de manevra navei şi de orice daune ce vor rezultă în urma manevrelor ce se executa cu nava.
  Pentru serviciile de pilotaj se percep taxele stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.


  Articolul 20

  Administraţia portului liber Sulina poate dispune manevrarea unei nave de la o dana la alta, în cazurile impuse de caracteristicile navei navlosite, de natura şi structura mărfurilor operate, ţinînd seama de capacitatea de încărcare-descărcare a celorlalte mijloace de transport.
  Costul manevrelor suplimentare efectuate de Administraţia portului liber Sulina, cu sau fără acordul navlositorului, va fi suportat de către persoana în interesul căreia s-au efectuat.


  Capitolul 3 Primirea şi depozitarea mărfurilor


  Articolul 21

  Primirea mărfurilor pe platforme şi în magazii se face numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile de conservare.
  Mărfurile prezentate pentru depozitare în magazii şi pe platformele portului trebuie să fie bine ambalate. Ambalajul trebuie să fie solid şi apt de a conserva calitatea mărfii şi a împiedica degradarea sau risipa în timpul diferitelor operaţii.
  Mărfurile deteriorate sau cele al căror ambalaj este defectuos se primesc spre depozitare numai dacă depunatorul mărfii declara în scris ca ia asupra sa urmările ce ar rezultă din neîndeplinirea condiţiilor de conservare.
  La cerere, Administraţia portului liber Sulina va efectua, contra cost, reparaţia ambalajelor defecte sau deteriorate.


  Articolul 22

  În cazul în care în timpul descărcării se observa ca ambalajul unui colet este defectuos sau se prezuma ca conţinutul este alterat ori violat, Administraţia portului liber Sulina este în drept sa ceara cintarirea coletului şi eventual constatarea conţinutului în prezenta depunatorului sau a reprezentantului sau, precum şi a comandantului navei. Rezultatul constatării se consemnează într-un proces-verbal. Dacă depunatorul sau reprezentantul acestuia refuza sa participe la desfacerea coletelor, Administraţia portului liber Sulina poate efectua desfacerea şi cintarirea în prezenta reprezentantului Căpităniei portului liber Sulina. Constatările făcute se consemnează într-un proces-verbal.


  Articolul 23

  Aprobarea pentru depozitarea mărfurilor în portul liber Sulina se obţine cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
  a) în cazul mărfurilor sosite cu autovehicule, aprobarea de depozitare se da pe baza unei cereri scrise, întocmită de depunatorul mărfii, pe un formular tip pus la dispoziţie de Administraţia portului liber Sulina. Cererea va fi însoţită de foaia de parcurs, care se restituie după confruntarea cu specificaţiile din cerere. Confirmarea primirii mărfurilor se face pe duplicatul cererii de depozitare, care se restituie depunatorului;
  b) în cazul mărfurilor sosite pe apa, cei interesaţi sînt obligaţi să prezinte Administraţiei portului liber Sulina, în termen de 6 ore de la începerea operaţiunilor de manipulare, doua copii după manifest. Manifestul trebuie să conţină specificarea exactă a tuturor mărfurilor ce urmează a fi descărcate, cu indicarea felului mărfii, a greutatii coletelor, a numărului şi marcii lor; împreună cu manifestul se prezintă pentru fiecare hambar al navei o lista a mărfurilor ce urmează a se descarca.
  În situaţiile prevăzute la lit. a) şi b), felul şi greutatea mărfurilor se stabilesc pe baza manifestului, a facturii şi a altor documente pe care cei interesaţi sînt obligaţi a le prezenta Administraţiei portului liber Sulina. Administraţia portului liber Sulina poate efectua verificarea greutatii şi conţinutului coletelor.
  De asemenea, Administraţia portului liber Sulina poate efectua, contra cost, cintarirea mărfurilor la cererea depunatorului sau destinatarului, precum şi în cazurile de verificare a menţiunilor din documentele prezentate în caz de reclamaţii.


  Articolul 24

  Depozitarea mărfurilor se efectuează cu respectarea următoarelor cerinţe:
  a) mărfurile se depozitează în limita spaţiilor disponibile şi apte de a putea asigura depozitarea în bune condiţii, fiind aşezate şi stivuite potrivit prescripţiilor tehnice stabilite de Administraţia portului liber Sulina, după specificul fiecărui depozit şi fel de marfa, tinindu-se seama de: - încărcarea admisibilă în tone/mp a locului de depozitare şi de situare a lui faţă de cheu şi pereu;
  - înălţimea de stivuire pe fel de marfa, de ambalaj, în conformitate cu normele de protecţie a muncii;
  - pericolul de autoaprindere a mărfurilor;
  - buna aerisire şi conservare a mărfurilor;
  - asigurarea spaţiilor necesare legarii navelor la cheuri şi pereuri;
  - asigurarea posibilităţilor unei manipulari operative;
  b) mărfurile se depozitează pe platformele cheurilor şi pereurilor la distanţele stabilite pentru fiecare dana în parte;
  c) mărfurile periculoase sau vătămătoare se vor putea depozita numai în locurile anume indicate şi numai în limita posibilităţilor. Dacă pe baza unei declaraţii incomplete sau gresite facuta de depunator, pe cererile de depozitare, ori pe manifest, în magaziile ori pe platformele destinate mărfurilor s-ar admite alte mărfuri, care ulterior s-ar constata din categoria mărfurilor periculoase, Administraţia portului liber Sulina are dreptul sa ceara ridicarea lor imediata sau să le ridice în contul şi pe riscul depunatorului.
  Mărfurile se depozitează pe terenuri, platforme şi în magazii, pe durata stabilită în contractele încheiate.
  La expirarea termenelor stabilite pentru depozitarea mărfurilor, în cazul în care păstrarea în continuare a acestor mărfuri ar putea provoca stricăciuni altor mărfuri, precum şi instalaţiilor portuare, Administraţia portului liber Sulina decide asupra măsurilor ce se impun, informind totodată pe depunatorii mărfurilor.
  În cazul cînd depunatorul nu se conformează măsurilor luate de Administraţia portului liber Sulina, acesta răspunde şi de stricăciunile provocate din aceasta cauza celorlalte mărfuri sau instalaţiilor portuare.


  Articolul 25

  Platformele şi terenurile se pot da în folosinţă în funcţie de suprafaţa şi timp, la cererea beneficiarilor interni şi externi, pe baza înţelegerii dintre aceştia şi Administraţia portului liber Sulina, în conformitate cu normele şi tarifele în vigoare.
  Drumurile şi spaţiile libere în interiorul terenurilor şi platformelor reţinute sau ocupate, necesar atît pentru manipulari cît şi pentru circulaţia în interiorul acestora, se considera integrate în suprafeţele închiriate.
  Taxele de folosire a drumurilor între doua sau mai multe terenuri sau platforme închiriate de diversi beneficiari se vor deconta proporţional părţilor beneficiare.


  Articolul 26

  Mărfurile de magazie nu vor fi depozitate pe platforma decît la cererea scrisă a depunatorului. În aceste cazuri răspunderea revine acestuia.


  Articolul 27

  În cazul în care pentru conservarea mărfurilor sînt necesare şi alte operaţiuni, Administraţia portului liber Sulina poate transporta mărfurile dintr-un loc în altul, informind pe beneficiar sau pe mandatarul acestuia.
  Cheltuielile aferente acestor operaţiuni se suporta de beneficiarul mărfii sau de mandatarul acestuia.
  Pentru conservarea mărfurilor depozitate pe platforma, Administraţia portului liber Sulina poate proceda la acoperirea acestora cu prelate sau folii de plastic în limita posibilităţilor, la cererea depunatorului sau reprezentantului sau, cu suportarea cheltuielilor corespunzătoare de către aceştia.


  Articolul 28

  Depozitarea, mutarea sau ridicarea oricărei marfi în portul liber Sulina se poate face numai cu autorizaţia prealabilă a Administraţiei portului liber Sulina. Administraţia portului liber Sulina are dreptul de a dispune mutarea mărfurilor cînd interesele generale o cer, anuntind în scris pe depunator cu 48 de ore înainte.
  Pentru degradările pe care mărfurile de pe platforme le pot suferi din cauza intemperiilor, Administraţia portului liber Sulina nu îşi asuma nici o răspundere, chiar în cazurile cînd mărfurile au fost acoperite cu prelate sau folii. Depunatorul mărfii are dreptul sa ceara, ori de cîte ori crede ca este necesar, mutarea mărfii de pe platforma în magazii.
  Acestor cereri li se va da curs în limita posibilităţilor, percepindu-se taxele de magazinaj şi cheltuielile ocazionate, de manipulare conform tarifelor în vigoare.


  Capitolul 4 Manipularea mărfurilor


  Articolul 29

  Operaţiunile de manipulare a mărfurilor în portul liber Sulina sînt permise numai de Administraţia portului liber Sulina.
  Întreprinderile de comerţ exterior şi societăţile de expediţie internationala pentru mărfurile române sau străine, care au de efectuat operaţiuni de încărcare-descărcare sau depozitare de mărfuri în portul liber Sulina, sînt obligate sa comunice în scris cantităţile şi felul mărfii, cu cel puţin 10 zile înainte de sosirea acestora, pentru a primi acceptul Administraţiei portului liber Sulina.


  Articolul 30

  Administraţia portului liber Sulina este obligată sa realizeze încărcarea-descărcarea navelor în normele de timp ale portului stabilite pe nava sau gura de hambar.
  Stabilirea normelor de încărcare-descărcare ale portului liber Sulina se face pe baza posibilităţilor tehnice ale mijloacelor aflate în dotarea portului sau în baza unor înţelegeri convenite între Administraţia portului liber Sulina şi beneficiarii prestaţiei de încărcare-descărcare.
  În termenul de încărcare sau descărcare a navelor nu se vor lua în calcul: timpul pentru manevrarea acestora pînă la aducerea lor în dana; manevra navelor pentru a opera la alte dane; deschiderea şi închiderea hambarelor; arimarea bigilor; punerea sub presiune a vinciurilor; timpul de amarare a mărfurilor.
  Repartizarea şi dirijarea echipelor de muncitori se fac de către Administraţia portului liber Sulina, tinindu-se seama de volumul şi urgenta operaţiunilor.


  Articolul 31

  Operaţiunile de încărcare-descărcare la navele maritime şi fluviale se efectuează în permanenta, ziua şi noaptea.


  Articolul 32

  Operaţiunile de manipulare se efectuează pe bază de comenzi scrise, potrivit formularului tip pus la dispoziţie de Administraţia portului liber Sulina. Comanda de manipulare pe formular tip va fi completată obligatoriu cu datele indicate de imprimat.
  Pentru navele fluviale, comanda de manipulare se depune cu cel puţin 12 ore înainte de ora indicată în comanda pentru începerea operaţiunilor. În cazul navelor maritime, în comanda de manipulare se va indica în mod obligatoriu şi timpul de stalii prevăzut în contractul de navlosire.
  Cargo-planul navei trebuie comunicat Administraţiei portului liber Sulina cel mai tirziu pînă la începerea operaţiunilor de manipulare. Dacă în timpul operaţiunilor intervin modificări în cargo-planul fixat, acestea vor fi comunicate imediat organelor portului.
  Pentru executarea de manipulari diverse în incinta portului liber Sulina comanda se depune cu cel puţin 12 ore înainte de ora indicată pentru începerea operaţiunii.
  Dacă manipularea nu este posibila din vina beneficiarului, acesta va plati cheltuielile ocazionate de utilizarea echipelor de muncitori şi a utilajelor repartizate, conform tarifelor în vigoare.
  În cazul în care partenerii nu asigura condiţiile de efectuare a operaţiunilor cerute şi nici nu solicita anularea comenzilor de manipulare, executarea operaţiunilor de manipulare încetează după 3 ore de la data indicată în comanda. Cheltuielile ocazionate de timpul de asteptare vor fi suportate de parteneri potrivit cu tarifele în vigoare.
  Descărcarea mărfurilor din nave fluviale sau maritime se face în ordinea în care acestea se găsesc pe nave.
  Descărcarea separată în spaţiile de depozitare (platforme sau magazii) pe dimensiuni sau marcaje se face pe bază de comandă scrisă la cererea beneficiarului, cu plata taxelor legale.


  Articolul 33

  După executarea comenzilor de manipulare, unităţile beneficiare vor confirma în scris executarea operaţiunilor, astfel:
  a) în termen de 12 ore pentru mărfurile cintarite sau coletele de greutate constanta şi egala;
  b) în termen de 24 de ore pentru mărfurile necintarite, a căror greutate se constata după manifest.
  În caz de nerespectare a acestor termene, Administraţia portului liber Sulina emite din oficiu documentele de decontare.
  Curatarea navelor după descărcare sau înainte de încărcare nu este cuprinsă în operaţiunile de manipulare.


  Articolul 34

  Mărfurile se predau la cererea scrisă a proprietarului sau a împuternicitului acestuia. Cererea de predare a mărfurilor se întocmeşte pe formularul tip pus la dispoziţie de Administraţia portului liber Sulina.
  Depunatorul mărfurilor are obligaţia de a completa declaraţia de tranzit cu datele prevăzute în formularul tip.


  Articolul 35

  Eliberarea mărfurilor depozitate se face după cum urmează:
  a) mărfurile depozitate pot fi ridicate total sau parţial;
  b) mărfurile depuse în saci, butoaie, coşuri sau orice alt ambalaj pot fi ridicate numai pe colete întregi. Ridicarea mărfurilor se face în ordinea în care sînt aşezate coletele, fără alegere.
  În cazul cînd este nevoie ca predarea coletelor să se facă după poziţie, marca şi număr, prin alegere, operaţiunile suplimentare de manipulare se vor taxa conform tarifelor în vigoare;
  c) dacă marfa nu este ridicată de depunator în termenul pentru care s-a achitat magazinajul, aceasta se considera supusă magazinajului în continuare, percepindu-se taxele în vigoare;
  d) dacă operaţiunea de predare nu poate fi începută sau este întreruptă din vina beneficiarilor mărfii sau a mandatarilor lor, cheltuielile ocazionate de timpul de asteptare al personalului şi utilajelor vor fi suportate de către aceştia, conform tarifelor legale;
  e) ambalajele goale şi mărfurile avariate, precum şi alte obiecte care nu sînt depuse ca mărfuri, vor fi ridicate de depunatori în termen de 7 zile, după ce în prealabil se va achită magazinajul respectiv.


  Articolul 36

  În cazul în care partenerii care au dat comanda de manipulare nu pun la dispoziţie navele pentru încărcare-descărcare, ori mărfurile în termenele stabilite, cheltuielile pentru timpul de asteptare sau de întrerupere a lucrului muncitorilor vor fi suportate de aceşti parteneri.


  Articolul 37

  Administraţia portului liber Sulina răspunde de păstrarea în buna stare a mărfurilor depuse în magazii şi pe platforme, garantind pierderile şi stricăciunile constatate. De asemenea, administraţia răspunde de greutatea mărfurilor depuse numai dacă a făcut cintarea lor la depozitare în magazii sau pe platforme. În lipsa acestei cintariri, Administraţia portului liber Sulina răspunde numai de numărul coletelor, baloturilor, sacilor sau lăzilor.
  În cazul pierderilor sau stricaciunilor totale constatate la mărfuri, cuantumul despăgubirii se calculează pe baza preţurilor din facturile sau documentele insotitoare ale mărfurilor. În cazul pierderilor sau stricaciunilor parţiale se suporta numai valoarea corespunzătoare pierderilor sau deprecierii mărfii.
  Cuantumul despăgubirii nu va depăşi:
  a) valoarea totală a mărfii, dacă s-a pierdut sau s-a depreciat întreaga cantitate a mărfii;
  b) valoarea parţială a mărfurilor, dacă s-a pierdut sau s-a stricat o parte a mărfurilor.
  Beneficiarul va primi mărfurile care au suferit stricăciuni parţiale în starea în care ele se afla în momentul constatării stricaciunilor.
  În toate cazurile, beneficiarul este obligat sa achite sumele stabilite, pe baza tarifelor legale, pentru prestaţiile efectuate.


  Articolul 38

  Administraţia portului liber Sulina nu răspunde:
  a) de pagubele provenite din cauza de forta majoră, în care intra şi cazurile de ger mare, temperaturi mari şi ploi torentiale, pentru mărfurile depozitate pe platforma;
  b) de pierderile şi avariile mărfurilor, provenite din cauza lipsei, insuficienţei sau stării defectuoase a ambalajului, dacă aceasta a fost menţionată de către Administraţia portului liber Sulina pe cererea de depozitare;
  c) de pierderile şi stricăciunile datorate viciilor ascunse ale mărfurilor sau ambalajelor;
  d) de avariile suferite de mărfurile care prin natura lor sînt supuse pericolului de a se pierde sau a se deteriora, mai ales prin autoaprindere, fringere, rugina, curgere, uscare, risipa:
  - pentru substantele periculoase ca acidul sulfuric, explozibile, apa tare şi alte produse caustice sau supuse unei aprinderi spontane;
  - pentru alterarea fructelor, lichidelor şi altor mărfuri care sînt supuse unei fermentari sau putreziri rapide sau care suferă din cauza gerului sau caldurii;
  - pentru ruginirea mărfurilor metalice;
  - pentru autoaprinderea sroturilor, carbunilor şi a altor mărfuri care se pot aprinde spontan;
  e) de pagubele provenite din cauza ca marfa nu poate fi depozitata datorită lipsei de spaţiu în magazii;
  f) de pagubele provenite din cauza ca marfa ambalata nu corespunde cu cea indicată în document;
  g) de pierderile în greutate datorate naturii substanţelor, dacă nu trec peste următoarele tolerante:
  - 3% din greutatea totală la următoarele articole: minereu, îngrăşăminte, fosfati, cărbuni;
  - 1,5% din greutatea totală la articolele lichide şi umede, precum şi la următoarele articole uscate: grafit, ciment, lemne, fructe, tutun, piei, lina, peste uscat, chibrituri;
  - 1% din greutate pentru toate celelalte mărfuri uscate.
  În cazul cînd sînt depozitate mai multe mărfuri, toleranţele enumerate se calculează pentru fiecare colet în parte, dacă greutatea s-a specificat la primire, pe cererea de depozitare, separat pentru fiecare colet.
  În caz de pierdere totală a mărfii, la calculul despăgubirilor nu se ia în consideraţie coeficientul pentru pierderea în greutate din cauza depozitarii.
  Cazurile de exonerare a răspunderii Administraţiei portului liber Sulina nu vor fi luate în consideraţie dacă se dovedeşte, după împrejurările de fapt, ca pierderile nu rezultă din cauzele prevăzute la acest articol.


  Articolul 39

  În portul liber Sulina calculul contrastaliilor se face potrivit reglementărilor legale aplicabile şi în celelalte porturi româneşti.


  Articolul 40

  Administraţia portului liber Sulina răspunde de pierderile şi stricăciunile aduse mărfurilor manipulate pe timpul cît durează manipularea, cu excepţia:
  a) pierderilor sau stricaciunilor ce au rezultat din cauza lipsurilor, insuficienţei ori stării defectuoase a ambalajelor;
  b) pierderilor sau stricaciunilor suferite datorită viciilor ascunse ale mărfurilor sau ambalajelor;
  c) pierderilor sau stricaciunilor produse mărfurilor în timpul operaţiunilor cerute de întreprinderi a se executa pe timp nefavorabil (ploaie, zapada, ger, furtuna);
  d) pierderilor sau stricaciunilor ce provin din cauza mijloacelor de transport ce nu aparţin Administraţiei portului liber Sulina;
  e) pierderilor sau stricaciunilor aduse mărfurilor care necesita o manipulare specială şi asupra cărora nu s-a atras atenţia şi nu s-au dat indicaţii, de către întreprinderi, de felul cum trebuie manipulate.


  Articolul 41

  În cazul în care Administraţia portului liber Sulina constata sau presupune o pierdere sau stricăciune parţială a mărfii, ori dacă acest lucru este cerut de beneficiarul mărfii sau reprezentantul sau, Administraţia portului liber Sulina, în prezenta acestor persoane şi a reprezentantului Căpităniei portului liber Sulina, întocmeşte proces-verbal prin care se stabilesc starea şi, eventual, greutatea mărfii, precum şi cauzele, cuantumul daunelor şi timpul producerii lor.
  Dacă beneficiarul mărfii sau reprezentantul sau nu recunoaşte faptele stabilite în procesul-verbal, acesta are dreptul de a cere stabilirea stării şi greutatii mărfii prin expertiza, iar pe cale judecătorească, cuantumul daunei în conformitate cu dispoziţiile legale. După ridicarea acestor mărfuri de pe locurile de depozitare, beneficiarul nu mai poate invoca pretenţii pentru felul cum au fost depozitate mărfurile sau pentru felul cum au fost manipulate.


  Articolul 42

  Administraţia portului liber Sulina răspunde de evidenta mărfurilor depozitate, intrate sau ieşite din portul liber Sulina şi întocmeşte în acest scop, la dispoziţia beneficiarilor, situaţii lunare.


  Articolul 43

  Beneficiarul răspunde faţă de Administraţia portului liber Sulina sau, după caz, faţă de terţi, pentru pagubele cauzate ca urmare a incendiilor, exploziilor şi a altor accidente survenite în legătură cu marfa respectiva, din vina lui.
  Administraţia portului liber Sulina este exonerată de orice răspundere în cazul declarării inexacte de către proprietarul mărfii sau mandatarul acestuia a datelor în legătură cu mărfurile introduse sau expediate din port.
  Administraţia portului liber Sulina nu răspunde de pagubele provocate de întîrzierile în predarea şi primirea mărfurilor, cînd întîrzierile se datoresc cazurilor de forta majoră sau altor evenimente neprevăzute şi neimputabile Administraţiei portului liber Sulina.


  Capitolul 5 Aplicarea tarifelor şi taxelor


  Articolul 44

  Pentru toate genurile de prestaţii portuare cum sînt manipularile, depozitarile, operaţiunile industriale şi alte operaţiuni specifice zonelor şi porturilor libere vor fi aplicate tarifele stabilite în convenţiile şi contractele încheiate cu partenerii români şi străini de către Administraţia portului liber Sulina, în conformitate cu normele şi tarifele în vigoare.


  Articolul 45

  Plata taxelor datorate de parteneri pentru prestaţiile efectuate de Administraţia portului liber Sulina se face în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
  Taxele pentru depozitarea mărfurilor se achită la ridicarea acestora atunci cînd durata depozitarii este mai mica de o luna; la depăşirea acestui termen taxele se vor achită prin decontare trimestriala, dacă nu exista alte înţelegeri încheiate cu partenerii români sau străini.
  Dacă tariful a fost aplicat eronat, sumele plătite în plus se restituie, iar diferenţele în minus se încasează ulterior.
  Cererile pentru restituirea taxelor percepute în plus se pot face în termen de 6 luni de la data achitării lor şi numai de organul care a efectuat plata sau care figurează în actele de ridicare a mărfii, ori de către împuternicitul acestuia.
  Administraţia portului liber Sulina va restitui celor în drept orice sume ce se vor constata la verificarea actelor ca încasate în plus.
  Dacă la verificarea documentelor se vor constata erori în minus provenite din calcul sau taxare gresita, diferenţele se vor achită la cei care au plătit taxele respective, la cererea scrisă a Administraţiei portului liber Sulina.
  Termenul în care Administraţia portului liber Sulina poate face cererea de achitare a diferenţelor percepute în minus este de 6 luni de la data achitării iniţiale a taxelor.


  Capitolul 6 Relaţiile cu unităţile care îşi desfăşoară activitatea în zona portului liber Sulina


  Articolul 46

  Controlul de frontieră şi vamal în portul liber Sulina se realizează după cum urmează:
  a) pentru navele care intra sau ies în şi din portul liber Sulina, în vederea tranzitarii teritoriului vamal al Republicii Socialiste România către alte porturi, controlul de trecere a frontierei şi controlul vamal se efectuează potrivit reglementărilor în vigoare, în locurile stabilite cu Administraţia portului liber Sulina. La bordul navei au acces odată cu echipa de control şi reprezentanţii Administraţiei portului liber Sulina, în calitate de agenţi ai navei;
  b) pentru navele care acosteaza sau operează numai în portul liber Sulina şi care nu patrund pe teritoriul vamal al Republicii Socialiste România, controlul de frontieră se asigura de organele Ministerului de Interne, prin echipe din care fac parte şi reprezentanţi ai Administraţiei portului liber Sulina şi Căpităniei portului liber Sulina. Locul şi punctele pentru efectuarea controlului se stabilesc de Administraţia portului liber Sulina;
  c) în afară perimetrelor stabilite, organele vamale vor asigura prin echipe mobile supravegherea vamală, ele putind efectua controale vamale la punctele de ieşire ale căilor de acces în spaţiile special amenajate şi puse la dispoziţie de către Administraţia portului liber Sulina. Şeful punctului de control pentru trecerea frontierei poate dispune efectuarea controlului corpului navei şi identificarea marinarilor la locul de muncă, pe baza listei de echipaj şi a carnetelor de marinar, ori de cîte ori se deţin date cu privire la introducerea pe nave a unor persoane neautorizate ori la săvîrşirea unor infracţiuni.
  Administraţia portului liber Sulina, în calitate de agent al navelor, va asigura transportul echipelor de control, precum şi al militarilor graniceri în termen, pentru participarea la controlul navelor, la intervenţii şi în alte cazuri justificate.
  Administraţia portului liber Sulina asigura informarea punctului de control pentru trecerea frontierei, cu minimum 3 ore înainte de efectuarea controlului, despre plecarea sau sosirea navelor în şi din portul liber Sulina.
  Accesul la uscat sau la bord al tuturor persoanelor este permis în urma controlului efectuat la scara navei.


  Articolul 47

  Organele de control sanitare şi veterinare îşi exercită atribuţiile la sosirea şi plecarea navelor şi pe timpul stationarii acestora în portul liber Sulina, în conformitate cu reglementările în vigoare.


  Articolul 48

  Căpitănia portului liber Sulina din subordinea Inspectoratului Navigaţiei Civile din cadrul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor asigura supravegherea şi controlul navigaţiei în portul liber Sulina şi pe raza teritorială atribuită potrivit normelor legale.
  De asemenea, urmăreşte modul cum se respecta reglementările naţionale în vigoare în domeniul navigaţiei, precum şi dispoziţiile convenţiilor internaţionale la care Republica Socialistă România este parte.


  Articolul 49

  Administraţia Fluviala a Dunării de Jos asigura pe bază de contracte, la solicitarea Administraţiei portului liber Sulina, efectuarea următoarelor servicii:
  a) dragarea la cotele corespunzătoare a bazinului maritim şi a locurilor din faţa danelor de operare la Dunăre ale portului liber Sulina;
  b) asistenţa tehnica în cursul alimentarii sau operarii navelor maritime în rada portului liber Sulina;
  c) comunicarea zilnica 1a Administraţia portului liber Sulina a situaţiei navelor ce urmează sa treacă bara Sulina, atît la intrarea cît şi la ieşirea acestora, precum şi adîncimea barei;
  d) asistenţa necesară, în caz de pericol, la navele aflate în portul liber Sulina.


  Articolul 50

  Şantierul de reparaţii navale din oraşul Sulina va efectua, la solicitarea Administraţiei portului liber Sulina, lucrări şi servicii, contra cost, pentru navele aparţinînd firmelor şi organizaţiilor economice străine.


  Articolul 51

  Persoanele juridice străine şi reprezentantele firmelor străine care doresc sa activeze în alte condiţii decît sub forma de societăţi mixte sînt obligate să obţină avizul Administraţiei portului liber Sulina şi autorizarea de funcţionare în condiţiile legii.


  Articolul 52

  Încadrarea personalului român care prestează servicii la firmele străine în portul liber Sulina, retribuirea acestuia, plata contribuţiei de asigurări sociale şi amortizarea mijloacelor fixe puse la dispoziţie de către partea română se efectuează conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 53

  Firmele şi organizaţiile economice române şi străine pot desfăşura în zona portului liber Sulina activităţi de producţie, comerciale şi financiare, în cooperare cu întreprinderi economice române de specialitate, cu avizul Administraţiei portului liber Sulina.


  Articolul 54

  Realizarea unor obiective în zona portului liber Sulina, finanţate de firmele şi organizaţiile străine în cooperare cu organizaţii economice române, trebuie să fie avizate şi de Administraţia portului liber Sulina.


  Articolul 55

  În portul liber Sulina pot funcţiona, potrivit normelor legale, unităţi comerciale de vînzare cu amănuntul, cu plata mărfurilor în valută liber convertibilă.


  Capitolul 7 Alte reglementări privind exploatarea portului liber Sulina


  Articolul 56

  Luarea de mostre şi probe pentru analize de laborator de către organele competente, din mărfurile aflate în portul liber Sulina, se aproba de Administraţia portului liber Sulina.


  Articolul 57

  Beneficiarii de prestaţii sînt obligaţi a îndeplini, direct sau prin reprezentanţii lor, toate formalităţile cerute potrivit reglementărilor legale, la depunerea, manipularea, ridicarea sau scoaterea mărfurilor în şi din portul liber Sulina.


  Articolul 58

  Daunele ce decurg din nerespectarea prezentului regulament atrag răspunderea persoanelor juridice sau fizice, cu excepţia cazurilor de forta majoră.
  Sînt considerate cazuri de forta majoră împrejurările şi evenimentele imprevizibile şi imposibil de înlăturat, precum: vînt puternic, hula puternica, esuari, ploaie torentiala, viscol, sloiuri, inghet, ceata densa, inundaţii, scăderea pronunţată a apelor şi alte asemenea cazuri care survin pe timpul desfăşurării activităţii de exploatare portuara.


  Articolul 59

  Dovada cauzelor de forta majoră ivite în desfăşurarea activităţii de exploatare portuara se face cu proces-verbal de constatare încheiat de Administraţia portului liber Sulina cu delegaţii unităţilor de transport şi ai beneficiarilor de prestaţii, asistaţi de reprezentanţii Căpităniei portului liber Sulina, sau cu orice alt mijloc de proba admis de lege.
  În cazul absentei reprezentanţilor unităţilor sau refuzului de a participa la constatare sau de a semna procesul-verbal, acesta se încheie de Administraţia portului liber Sulina, facindu-se menţiune în procesul-verbal.


  Articolul 60

  La cererea Administraţiei portului liber Sulina, întreprinderile, instituţiile, firmele şi reprezentantele române şi străine care funcţionează în zona portului liber Sulina au obligaţia sa comunice date şi informaţii privind activitatea ce o desfăşoară.


  Capitolul 8 Raspunderi şi sancţiuni


  Articolul 61

  Navele, indiferent de pavilion, care intră în portul liber Sulina, sînt obligate să respecte regulile privind ordinea şi siguranţa navigaţiei în port şi în rada, prevăzute de reglementările în vigoare ale Republicii Socialiste România, precum şi ale prezentului regulament.


  Articolul 62

  Întreprinderile, societăţile sau alte unităţi care folosesc magaziile, terenurile, bazinul, instalaţiile şi clădirile portuare, precum şi persoanele fizice care au acces sau îşi desfăşoară activitatea în zona portului liber Sulina, sînt obligate să respecte dispoziţiile prezentului regulament.


  Articolul 63

  Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage pentru cei vinovaţi răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz.


  Articolul 64

  Aruncarea sau evacuarea, în apele bazinului maritim sau în Dunăre, de hidrocarburi, amestecuri de hidrocarburi, produse chimice sau radioactive, precum şi a reziduurilor acestora, este interzisă şi se sancţionează potrivit normelor legale privind poluarea apelor naţionale navigabile.
  Se interzic, de asemenea, aruncarea de reziduuri menajere, depozitarea gunoaielor în spaţii nepermise din zona portului liber Sulina, precum şi deteriorarea clădirilor, platformelor de depozitare, plantaţiilor şi spaţiilor verzi, a gardului de împrejmuire care delimiteaza zona portului liber Sulina.


  Articolul 65

  În spaţiile de depozitare a mărfurilor, în depozitele de carburanţi şi pe nave, în spaţiile stabilite prin afisaj, fumatul este interzis.
  Se interzice, de asemenea, întrebuinţarea sobelor şi lampilor cu petrol, resourilor, precum şi oricăror alte surse similare, în apropierea depozitelor de mărfuri.
  Nerespectarea prevederilor alin. 1 şi 2 se sancţionează potrivit normelor legale.


  Articolul 66

  Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvîrşite în astfel de condiţii încît potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni:
  a) încălcarea dispoziţiilor art. 12, 16, 29 alin. 2, art. 46 lit. a) şi b), art. 60 şi 64 alin. 2 se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei;
  b) încălcarea dispoziţiilor art. 5, 6 alin. 1, art. 8 alin. 1 şi 2 se sancţionează cu amendă de la 500 la 1200 lei;
  c) încălcarea dispoziţiilor art. 14 alin. 3, art. 17 şi 19 alin. 1 se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.


  Articolul 67

  Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac prin proces-verbal încheiat de personalul Administraţiei portului liber Sulina, anume împuternicit de aceasta.


  Articolul 68

  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.
  Plîngerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, se depune la Administraţia portului liber Sulina.


  Articolul 69

  Cetăţenii străini care nu au domiciliul în Republica Socialistă România, sancţionaţi potrivit art. 66, depun sumele datorate drept amenda contravenţională în lei proveniţi din schimb valutar, făcut în acest scop la cursurile în vigoare pentru operaţiuni necomerciale.


  Articolul 70

  Dispoziţiile art. 66 se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.


  Articolul 71

  Prezentul regulament se aplică în zona portului liber Sulina, astfel cum aceasta este delimitata prin lege, şi se completează cu dispoziţiile legale privind exploatarea comercială a porturilor maritime şi fluviale.
  ----------