ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 29 iunie 1999
privind valorificarea şi transmiterea, fără plata, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 30 iunie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va proceda la valorificarea, prin licitaţie publică cu strigare sau în regim de consignaţie, a următoarelor bunuri:
  a) bunurile aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 763/1997 privind trecerea în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a unor bunuri devenite proprietate de stat prin confiscare;
  b) bunurile provenite din cadouri din ţara şi din străinătate, oferite reprezentanţilor statului român până la data de 25 decembrie 1989, devenite proprietate privată a statului, aflate în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".


  Articolul 2

  (1) Bunurile provenite din confiscari, prevăzute la art. 1 lit. a), se valorifica prin licitaţie publică cu strigare sau în regim de consignaţie.
  (2) Bunurile provenite din cadouri, prevăzute la art. 1 lit. b), vor fi supuse inventarierii şi evaluării actuale. Evaluarea se va efectua de o comisie compusa din câte un reprezentant al Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor, Oficiului Concurentei, Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi de către experţi autorizaţi în evaluări, persoane fizice sau juridice, selecţionaţi prin concurs. Bunurile astfel evaluate se valorifica prin licitaţie publică cu strigare sau în regim de consignaţie.
  (3) Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare sau de valorificare în regim de consignaţie este cel rezultat din evaluarea bunurilor prevăzute la alin. (1), efectuată potrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 763/1997, actualizat de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" conform indicilor de inflaţie comunicaţi de Comisia Naţionala pentru Statistica, iar pentru bunurile provenite din cadouri preţul de pornire este cel stabilit potrivit alin. (2).
  (4) Lista cuprinzând bunurile provenite din confiscari şi cele provenite din cadouri care se valorifica prin licitaţie publică cu strigare sau în regim de consignaţie se aproba de către conducerea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" la propunerea comisiilor de inventariere şi evaluare a bunurilor.
  (5) Publicarea anunţului de vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în presa centrala şi prin alte mijloace de informare în masa, se face în cel mult 5 zile de la data stabilirii preţului de pornire al licitaţiei.
  (6) Bunurile care nu au fost vândute în urma organizării licitaţiei publice cu strigare vor fi date spre valorificare în regim de consignaţie în termen de 15 zile de la încheierea licitaţiei.
  (7) În cazul bunurilor care nu s-au putut valorifica în regim de consignaţie în termen de 60 de zile de la data punerii în vânzare, se va proceda la reducerea preţurilor, stabilite iniţial, cu până la 40%, cu aprobarea consiliului de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".
  (8) Virarea sumelor în contul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" de către societăţile comerciale care preiau spre vânzare bunuri în regim de consignaţie se face, pe măsura vânzării, din 5 în 5 zile lucrătoare.
  (9) Răspunderea organizării şi desfăşurării, potrivit normelor legale, a licitaţiilor publice cu strigare şi a vânzărilor în regim de consignaţie, a bunurilor prevăzute la art. 1, precum şi a încasării contravalorii acestor bunuri şi virarii la bugetul de stat a sumelor stabilite, revine Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".


  Articolul 3

  Fac excepţie de la prevederile art. 1 bunurile culturale comune, precum şi bunurile susceptibile de a fi clasificate în patrimoniul cultural naţional sau deja clasate în patrimoniul cultural naţional, care se transmit, fără plata, la valoarea de inventar, în administrarea Ministerului Culturii, prin protocol de predare-preluare, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 4

  (1) Bunurile prevăzute la art. 1, care nu se valorifica potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, vor rămâne în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi vor fi atribuite în cea mai mare parte, cu titlu gratuit, unităţilor de asistenţa socială pe baza propunerilor făcute de consiliile locale, judeţene sau, după caz, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Predarea-preluarea cu titlu gratuit a bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se va face pe bază de protocol.
  (3) Bunurile care nu s-au valorificat prin licitaţie/consignaţie şi nici nu s-au putut atribui cu titlu gratuit unităţilor de asistenţa socială vor intra în patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având dreptul de posesie, de folosinţă şi de dispoziţie asupra acestora.


  Articolul 5

  (1) Din sumele încasate ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la art. 1 Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va retine un comision de 4,4% pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu păstrarea, gestionarea, conservarea, inventarierea, evaluarea, organizarea licitaţiilor şi darea în consignaţie, a celor de reclama şi publicitate, precum şi pentru realizarea unui profit minim, iar diferenţa se virează la bugetul de stat în termen de 5 zile de la închiderea licitaţiei sau de la vânzarea în regim de consignaţie.
  (2) Pentru sumele nevărsate la termen la bugetul de stat se percep Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" majorări calculate pentru fiecare zi de întârziere până la data achitării sumelor datorate, potrivit prevederilor legale.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Radu Stroe
  Secretar de stat,
  Şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Vlad Rosca
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  -------------