NORME METODOLOGICE din 10 iunie 2013 privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism*)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU TURISM - MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 bis din 14 iunie 2013 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 65 din 10 iunie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 14 iunie 2013.
  Notă
  Conform art. III din ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 19 octombrie 2018, în cuprinsul Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește sintagma „agenție de turism touroperatoare“ cu „agenție de turism organizatoare“ și sintagma „agenție de turism detailistă“ cu „agenție de turism intermediară“.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, cu modificările și completările ulterioare inclusiv cele prevăzute de H.G. nr. 121/2013 - denumită în continuare hotărâre, sunt obligatorii și stabilesc metodologia, condițiile și criteriile privind: clasificarea tuturor tipurilor de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică din România, eliberarea licențelor de turism pentru operatorii economici care desfășoară activități specifice agențiilor de turism precum și acordarea brevetului de turism.


  Articolul 2

  Definiții
  În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următorul înțeles:
  a) operator economic - persoana fizică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, societatea sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfășoară activități de cazare, alimentație publică și alte servicii specifice în structuri de primire turistice ca proprietar și/sau administrator al acestora, respectiv societatea sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfășoară activități economice specifice agențiilor de turism;
  (la 01-03-2022, Litera a) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 510 din 22 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 01 martie 2022 )

  b) structură de primire turistică cu funcțiune de cazare: hoteluri, hoteluri-apartament, hosteluri, moteluri, vile turistice, cabane turistice, bungalow-uri, sate de vacanță, campinguri, popas turistic, căsuțe tip camping, apartamente și camere de închiriat în locuințe familiale, nave fluviale și maritime inclusiv pontoane plutitoare, pensiuni turistice și pensiuni agroturistice și alte unități cu funcțiuni de cazare turistică
  c) structură de primire turistică cu funcțiune de alimentație publică: unități de alimentație din incinta structurilor de primire cu funcțiuni de cazare (inclusiv cele care deservesc acestora), unități de alimentație publică situate în stațiuni turistice, precum și cele administrate de societăți comerciale de turism, restaurante, baruri, unități de fast food, cofetării, patiserii și care sunt atestate conform legii
  d) certificat de clasificare: document eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, care reprezintă o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort, a calității dotărilor și a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică. Certificatul de clasificare este însoțit de fișa privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii sau de fișa privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, constituind parte integrantă a acestuia.
  e) agenție de turism - unitate specializată a unui operator economic, deținător al unei licențe de turism valabile, emise în condițiile legii;
  (la 19-10-2018, Litera e) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 19 octombrie 2018 )

  f) agenție de turism organizatoare - agenția de turism care desfășoară activitatea de organizare; prin activitate de organizare, în sensul prevederilor prezentelor norme metodologice, se înțelege activitatea prin care agenția combină și vinde sau oferă spre vânzare pachete fie direct, fie prin intermediul unui alt comerciant sau împreună cu un alt comerciant, sau activitatea comerciantului care transmite datele călătorului unui alt comerciant în conformitate cu art. 3 pct. 12 lit. b) pct. (v) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative; agenția de turism organizatoare poate desfășura și activitate de intermediere și poate comercializa, în scop turistic, și componente ale pachetelor de călătorie, în condiții de calitate și siguranță pentru călători/consumatori finali;
  (la 19-10-2018, Litera f) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 19 octombrie 2018 )

  g) agenție de turism intermediară - agenția de turism care desfășoară activitatea de intermediere; prin activitate de intermediere, în sensul prevederilor prezentelor norme metodologice, se înțelege activitatea prin care agenția, alta decât agenția organizatoare, vinde sau oferă spre vânzare, în calitate de intermediar, pachete combinate de către o agenție de turism organizatoare; agenția de turism intermediară poate comercializa, în scop turistic, și componente ale pachetelor de călătorie, în condiții de calitate și siguranță pentru călători/consumatori finali;
  (la 19-10-2018, Litera g) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 19 octombrie 2018 )

  h) filiala/sediul secundar (sucursala, reprezentanța sau orice alt asemenea sediu fără personalitate juridică) agenției de turism au înțelesul dat de dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  i) licență de turism - document eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea operatorului economic, titularul licenței, de a comercializa pachete de servicii de călătorie și/sau componente ale acestora, în condiții de calitate și siguranță pentru călători/consumatori finali;
  (la 19-10-2018, Litera i) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 19 octombrie 2018 )

  j) anexa licenței de turism - document eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului prin care se atestă capacitatea operatorului economic, titularul licenței, de a comercializa servicii și/sau pachete de servicii de călătorie în condiții de calitate și siguranță pentru călători/consumatori finali, prin filiale/sedii secundare, cu sau fără personalitate juridică;
  (la 19-10-2018, Litera j) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 19 octombrie 2018 )

  k) brevet de turism - document eliberat de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea profesională în domeniul turismului a persoanelor fizice care asigură conducerea agențiilor de turism și/sau a structurilor de primire turistice.
  l) suprafața utilă comercială a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică o reprezintă totalul suprafețelor de servire aferente saloanelor, teraselor, grădinilor de vară și altele asemenea.
  (la 13-09-2016, Lit. l) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 415 din 5 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016. )


  Capitolul II Dispoziții generale privind condițiile și criteriile pentru eliberarea și radierea certificatului de clasificare sau încetarea temporară a activității

  Articolul 3
  (1) Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică se clasifică pe stele și respectiv, margarete în cazul pensiunilor turistice și agroturistice, în funcție de caracteristicile constructive, dotările și calitatea serviciilor pe care le oferă, potrivit condițiilor și criteriilor minime obligatorii și suplimentare cuprinse în anexele nr. 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7, 1.8, 2 și 7 care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.(2) Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecția turiștilor, constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort și a ofertei de servicii.(3) Clasificarea structurilor de primire turistice se face, potrivit prevederilor din hotărâre și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată și modificată prin Legea nr. 755/2001 cu modificările și completările ulterioare, de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, instituție abilitată să desfășoare activități de autorizare în domeniul turismului.


  Articolul 4

  Documentația necesară pentru eliberarea și preschimbarea certificatului de clasificare sau modificarea fișei anexe, este după caz:(1) Eliberare certificat de clasificare - în vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici proprietari și/sau administratori de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică depun la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, documentația cu următorul conținut:
  a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;
  b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. În cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și alte asemenea - copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță, etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de cazare și/sau alimentație publică și documentul din care să rezulte dreptul de administrare (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosință) a structurii(lor) de primire turistică(e) precum și adresa unității(lor) respectivă(e);
  c) fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;
  d) fișă standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;
  e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcționării structurii de primire turistice (conducere operativă, șef recepție cazare și/sau șef producție și servire pentru unitățile de alimentație publică, după caz) și a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la fața locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare;
  f) copia avizului de specialitate emis conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentațiilor de urbanism privind zone și stațiuni turistice și a documentațiilor tehnice privind construcții din domeniul turismului de instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului asupra documentațiilor tehnice privind amplasamentul, conformarea și funcționalitatea construcțiilor noi cu destinație turistică sau pentru documentațiile tehnice privind amplasamentul, conformarea și funcționalitatea construcțiilor existente în circuitul turistic supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcția turistică a acestora sau în cazul construcțiilor existente ce urmează a fi modificate structural și funcțional în scopul primirii unei funcționalități cu profil turistic, după caz.
  (1^1) Eliberare certificat de clasificare pentru persoane fizice - în vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici persoane fizice proprietare de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale depun la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului documentația cu următorul conținut:
  a) cerere standardizată pentru obținerea certificatului de clasificare de către operatorii economici persoane fizice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3^1 la prezentele norme metodologice;
  b) fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;
  c) copia actului de identitate al persoanei fizice solicitante, proprietară a structurii de primire turistice;
  d) acordul asociației de locatari/proprietari sau acordul proprietarilor cu care operatorul economic persoană fizică are pereți comuni, pe plan orizontal și vertical, din care să rezulte activitățile ce urmează a fi desfășurate în structura de primire turistică respectivă;
  e) documentul din care să rezulte dreptul de proprietate asupra structurii de primire turistice, precum și adresa unității respective.
  (la 01-03-2022, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 510 din 22 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 01 martie 2022 )
  (1^2) Operatorii economici persoane fizice pot solicita clasificarea doar pentru un număr maxim de 7 camere încadrate la tipul de structură de primire turistică apartamente și/sau camere de închiriat în locuințe familiale proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea.
  (la 01-03-2022, Articolul 4 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 510 din 22 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 01 martie 2022 )
  (2) Reclasificare unitate la un alt tip de structură și/sau categorie de clasificare - în vederea preschimbării certificatului de clasificare emis pentru același operator economic, în situația reclasificării unității la un alt tip de structură și/sau categorie de clasificare:
  a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;
  b) memoriu justificativ de reclasificare;
  c) fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;
  d) fișă standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;
  e) certificatul de clasificare emis anterior însoțit de fișa anexă, în original.
  f) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcționării structurii de primire turistice (conducere operativă, șef recepție cazare și/sau șef producție și servire pentru unitățile de alimentație publică, după caz) și a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la fața locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare;
  (3) Schimbare titular al certificatului de clasificare - în cazul schimbării operatorului economic, titular al certificatului de clasificare, care desfășoară activitate de cazare și/sau alimentație publică prin intermediul structurii de primire turistice în cauză, documentația va cuprinde:
  a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice;
  b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte activitățile autorizate a fi desfășurate la punctul de lucru și codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și alte asemenea - copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță, etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de cazare și/sau alimentație publică și documentul din care să rezulte posibilitatea administrării (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosință) structurii(lor) de primire turistică(e) precum și adresa unității(lor) respectivă(e);
  c) fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;
  d) fișă standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;
  e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar asigurării funcționării structurii de primire turistice (conducere operativă, șef recepție cazare și/sau șef producție și servire pentru unitățile de alimentație publică, după caz) și a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7 la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la fața locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare;
  (4) Schimbare denumire structură de primire turistică - în situația schimbării denumirii structurii de primire turistice, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentație cu următorul conținut:
  a) cerere de modificare a denumirii structurii de primire turistice în cauză, din care să rezulte noua denumire;
  b) certificatul de clasificare și fișa anexă emisă anterior - în original.
  (5) Eliberare duplicat certificat de clasificare/fișă anexă - în vederea eliberării unui duplicat al certificatului de clasificare/fișei anexe, în cazul pierderii sau deteriorării/distrugerii acestora, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare/fișei anexe, depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentație cu următorul conținut:
  a) cerere privind eliberarea unui duplicat al certificatului de clasificare/fișei anexe;
  b) anunțul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii certificatului de clasificare/fișei anexe, declarate nule.
  (6) Modificare fișă anexă - în vederea eliberării unei noi fișe anexe a certificatului de clasificare, în situația în care au intervenit modificări în structura spațiilor cu funcțiuni de cazare și/sau de alimentație publică, operatorul economic proprietar și/sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:
  a) cerere privind eliberarea unei noi fișe anexe;
  b) fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice sau fișa standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;
  c) fișa anexă eliberată anterior - în original;
  d) memoriu justificativ de reclasificare, dacă este cazul.


  Articolul 5

  Radiere certificat de clasificare
  Operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, în cazul încetării definitive a activității în structura de primire turistică, depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentație cu următorul conținut:
  a) cerere privind radierea certificatului de clasificare;
  b) certificatul de clasificare și fișa anexă emisă anterior - în original.


  Capitolul III Dispoziții privind procedura de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică

  Articolul 6
  (1) Cererea solicitantului este analizată și soluționată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia însoțită de documentația completă;(2) În cazul unei documentații incomplete, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației prevăzut la alin. (1);(3) Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentația prevăzută la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.


  Articolul 7

  Pentru situațiile prevăzute la art. 4 alin. (3) și art. 5, operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, are obligația să anunțe în momentul în care încetează activitatea. Nerespectarea acestei obligații se sancționează potrivit prevederilor din hotărâre.


  Articolul 8

  Procedura de emitere a certificatelor de clasificare și a fișelor anexe pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică, în cazul documentațiilor întocmite conform prevederilor art. 4 alin. (1), (2) și (3), este următoarea:(1) Instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1), verifică documentația depusă și eliberează solicitantului o autorizație provizorie de funcționare, conform modelului prezentat în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice, prin care se atestă că documentația este completă și prin care se acordă operatorului economic dreptul de a funcționa până la data verificării la fața locului a structurii de primire turistice în cauză;(2) În termen de 90 de zile de la data emiterii autorizației provizorii, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, are obligația de a verifica structura de primire turistică supusă procedurii de clasificare, prin delegarea personalului de specialitate cu atribuții în acest sens, denumită în continuare "comisia";(3) Comisia efectuează verificarea doar în prezența reprezentantului legal al operatorului economic, care are obligația să prezinte comisiei autorizația provizorie de funcționare - în original. Constatările rezultate în urma verificării, se consemnează într-o notă de verificare - denumită în continuare "NOTĂ DE CLASIFICARE" întocmită în trei exemplare. Nota de clasificare va cuprinde tipul și categoria de clasificare la care se încadrează efectiv structura de primire turistică, conform condițiilor și criteriilor prevăzute de prezentele norme metodologice.(4) În situația în care la data verificării la fața locului se constată deficiențe minore care pot fi remediate în regim de urgență, comisia poate acorda un termen scurt de remediere de maxim 7 zile lucrătoare, făcând mențiune în nota de clasificare cu privire la aceste aspecte. Operatorul economic are obligația ca după remedierea deficiențelor, fără să depășească termenul acordat, să facă dovada remedierii deficiențelor prin transmiterea de documente justificative (cu titlu exemplificativ, fără a fi limitativ: facturi fiscale, fișe de inventar, note de intrare recepție, proces verbal de recepție, extras REVISAL, contracte de prestări servicii, etc.) la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului. În acest caz, certificatul de clasificare se eliberează în termenul de 15 zile prevăzut de art. 4, alin. (8) din hotărâre. În cazul în care operatorul economic nu transmite documentele justificative în termenul acordat, certificatul de clasificare nu se eliberează, operatorul economic fiind notificat în acest sens. În notificare se va menționa faptul că operatorul economic trebuie să reia întreaga procedură de clasificare precum și faptul că nota de clasificare își încetează orice efecte.(5) În cazul clădirilor cu valoare de patrimoniu, în funcție de condițiile concrete constatate în structura de primire turistică verificată se pot propune, în mod excepțional, derogări pentru caracteristicile constructive care constituie criterii obligatorii în vederea acordării categoriei de clasificare. Aceste derogări vor fi analizate sub aspectul oportunității și aprobate de conducătorul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, în baza unor documente justificative. Propunerea pentru derogare se consemnează în nota de clasificare și se menționează în mod distinct în fișa anexă a certificatului de clasificare;(6) Structurile de primire turistice care la data verificării nu îndeplinesc cel puțin condițiile și criteriile pentru categoria minimă (cu excepția celor prevăzute la art. 8 alin. (4) din prezentele norme metodologice) nu se clasifică și în consecință, nu pot desfășura activitate de cazare și/sau alimentație publică. În acest caz, motivația neclasificării se consemnează în nota de clasificare. Autorizația provizorie de funcționare își încetează valabilitatea, fiind reținută de către comisie;(7) În cazul în care la instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului sunt înregistrate sesizări/reclamații cu privire la activitatea operatorului economic (administrator al unei structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică) ce se află în procedură de clasificare iar la data înregistrării sesizării/reclamației operatorul economic în cauză funcționează în baza autorizației provizorii de funcționare, personalul de specialitate din cadrul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului soluționează sesizarea/reclamația prin verificarea la fața locului a aspectelor prezentate în cuprinsul sesizării/reclamației odată cu finalizarea procedurii de clasificare, prin întocmirea notei de clasificare și reținerea autorizației provizorii de funcționare.(8) Un exemplar al notei de clasificare se comunică solicitantului.


  Articolul 9

  Procedura de emitere a certificatelor de clasificare și a fișelor anexe pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică, în cazul documentațiilor întocmite conform prevederilor art. 4 alin. (4) și (5) precum și procedura de emitere a unei noi fișe anexe, în cazul documentațiilor întocmite conform prevederilor art. 4 alin. (6), este următoarea:(1) Pentru documentația întocmită potrivit art. 4 alin. (4) instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul prevăzut la art. 6, verifică documentația depusă și eliberează solicitantului un nou certificat de clasificare cu noua denumire a structurii de primire turistice în cauză;(2) Pentru documentația întocmită potrivit art. 4 alin. (5) instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul prevăzut la art. 6, verifică documentația depusă și eliberează solicitantului un nou certificat de clasificare și/sau o nouă fișă anexă, cu mențiunea "DUPLICAT";(3) În situația în care au intervenit modificări în structura spațiilor cu funcțiuni de cazare și/sau de alimentație publică, în baza documentației prevăzute la art. 4 alin. (6) instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul prevăzut la art. 6, verifică documentația depusă și eliberează solicitantului o nouă fișă anexă, conform solicitării operatorului economic;(4) Dacă în noua structură a spațiilor cu funcțiuni de cazare, prevăzută la art. 9 alin. (3), există și spații clasificate la o categorie de clasificare imediat superioară, operatorul economic menționează printr-un memoriu justificativ de reclasificare, criteriile minime obligatorii privind suprafața și dotările în spațiile respective efectiv îndeplinite, comparativ cu gradul de confort (categoria) înscris în certificatul de clasificare.


  Articolul 10

  La documentațiile întocmite conform prevederilor art. 4 și art. 5 sau pentru îndeplinirea procedurii de clasificare prevăzute la art. 8 și art. 9, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, în cazul în care consideră necesar, poate solicita operatorului economic și alte documente suplimentare justificative sau poate dispune verificări la fața locului, prin personalul de specialitate, a condițiilor și criteriilor îndeplinite.


  Articolul 11

  După îndeplinirea procedurii privind verificarea documentației depuse de operatorul economic, verificarea la fața locului a structurii de primire turistice și întocmirea notei de clasificare, în termen de 15 zile de la data întocmirii notei, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului emite certificatul de clasificare însoțit de fișa privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri sau de fișa privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică - după caz, conform machetelor prezentate în anexele nr. 9, 9.1 și 9.2 la prezentele norme metodologice sau emite o notificare în cazul în care condițiile de clasificare prevăzute la art. 8 alin. (4) nu sunt îndeplinite în termenele acordate.


  Articolul 12

  Obligația intrării în posesie a autorizației provizorii de funcționare și/sau a certificatului de clasificare în format original revine exclusiv operatorului economic titular și se eliberează doar la cererea solicitantului, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:
  a) de la sediul/sediile instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, reprezentantului legal sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant al operatorului economic solicitant;
  b) prin servicii de curier rapid național sau prin alte servicii poștale, la adresa de destinație indicată de solicitant, cu plata ramburs.


  Capitolul IV Condiții generale de funcționare în structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică, după caz

  Articolul 13
  (1) Operatorul economic proprietar și/sau administrator de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică are următoarele obligații:
  a) să asigure buna întreținere și funcționalitate a dotărilor pe toată perioada de funcționare inclusiv prin amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, a zonelor de agrement, terenurilor ambientale și altor dotări exterioare (anexe) aflate în administrare, proprietate, concesiune, închiriere, comodat sau alt drept de folosință, după caz, acestea făcând parte integrantă a structurii de primire turistice;
  b) să afișeze la recepție sau în holul de primire - după caz, tarifele maximale de recepție practicate, stabilite pentru structura de primire turistică de cazare. În situația în care în aceeași structură de primire turistică există spații de cazare clasificate la o altă categorie decât cea înscrisă în fișa anexă a certificatului de clasificare, acestea se vor afișa distinct împreună cu tarifele aferente;
  c) să asigure în permanență apă caldă și rece la grupurile sanitare din cadrul structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică.
  d) să asigure în spațiile de cazare ocupate, în spațiile de servire și în cele comune, o temperatură minimă de 21 grade C iar pentru structurile de primire turistice în care dotarea cu sistem de climatizare/aer condiționat este obligatorie, o temperatură maximă de 25 grade C;
  e) să asigure personal calificat, conform specificațiilor din anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta îmbrăcăminte specifică stabilită de operatorul economic în cauză, diferențiat în funcție de condițiile de desfășurare a activității și ecuson cuprinzând cel puțin prenumele și funcția, iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activității;
  f) să asigure condițiile necesare astfel încât turiștii să nu fie deranjați de zgomotele produse de instalațiile tehnice ale clădirii sau de alți factori de poluare;
  g) să asigure spații de cazare cu lumină naturală directă și aerisire;
  h) să nu amplaseze spații de cazare la subsolul clădirilor;
  i) să expună la loc vizibil, în exteriorul clădirii: denumirea, tipul și însemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice;
  j) să expună vizibil și în mod lizibil în recepție, în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepție și în spațiul de la intrare în saloanele de servire a mesei, certificatul de clasificare și fișa anexă a acestuia sau autorizația provizorie de funcționare, în copie, numărul de telefon "TEL VERDE - 0800868282" al instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turiști;
  k) să furnizeze informații reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasificare și serviciile prestate, în toate materialele de promovare, conform autorizației provizorii de funcționare sau certificatului de clasificare obținut;
  l) să păstreze în permanență, în original, în structura de primire turistică în cauză, autorizația provizorie de funcționare sau certificatul de clasificare și fișa anexă a acestuia;
  m) să asigure o gamă diversificată de servicii suplimentare, fără plată sau cu plată separat, conform listei orientative prezentate în anexa nr 1.1.1 astfel:1. la unitățile de 4 și 5 stele/margarete - cel puțin 15 servicii;2. la unitățile de 3 stele/margarete - cel puțin 12 servicii;3. la unitățile de 2 stele/margarete - cel puțin 8 servicii;4. la unitățile de 1 stea/margaretă - cel puțin 5 servicii;
  n) să asigure în spațiile de cazare materiale scrise, realizate estetic și tipărite în limba română și în cel puțin două limbi de circulație internațională (la categoria 3, 4 și 5 stele/margarete) respectiv o limbă de circulație internațională (la categoria 1 și 2 stele/margarete), cuprinzând informații utile pentru turiști cu privire la:– instrucțiuni de folosire a telefonului, după caz;– tarifele interne și internaționale pentru convorbiri telefonice;– lista cuprinzând serviciile suplimentare oferite și tarifele pentru cele cu plată, cu indicarea modalităților de solicitare a serviciului în cameră;– lista de prețuri cu preparatele room-service;– lista cuprinzând prețurile produselor din minibar, după caz;– instrucțiuni de folosire TV, instalație aer condiționat/climatizare după caz;– informații turistice privind zona sau localitatea;– orice alte informații ce ar putea face agreabil sejurul turistului;
  La hotelurile de 4 și 5 stele, materialele vor fi prezentate în mape personalizate, în fiecare spațiu de cazare sau prin afișare cu mijloace electronice (prin intermediul sistemului TV cu circuit închis);

  o) să asigure păstrarea ordinii, liniștii publice, moralității și să respecte normele legale în vigoare privind siguranța și securitatea turiștilor din structurile de primire turistice;
  p) să asigure conectarea la sistemul integrat de evidență a turiștilor, în termen de 60 zile de la implementarea și operaționalizarea acestuia;
  q) să afișeze vizibil în camerele de baie, în cel puțin două limbi de circulație internațională, mesajul "Pro Natura" - conform modelului prezentat în anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice, referitor la opțiunea fiecărui oaspete asupra duratei de utilizare a acelorași lenjerii și prosoape;
  r) să dețină exclusiv pentru orice structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare (cu excepția apartamentelor și camerelor de închiriat) sau pentru structura de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică clasificată la o categorie de 3, 4 sau 5 stele pe care o are în proprietate și/sau administrare, minim o adresă de e-mail și un site web pe care să fie afișate datele sale de identificare, adresa și numărul certificatului de clasificare;
  (2) Obținerea autorizației provizorii de funcționare sau a certificatului de clasificare, nu exonerează operatorul economic de respectarea prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, de obținerea autorizațiilor: sanitară, sanitar-veterinară, de securitate la incendiu, mediu și protecția muncii, după caz.(3) Operatorii economici proprietari și/sau administratori de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică, clasificate, precum și agențiile de turism au obligația de a afișa, într-un mod vizibil, la intrarea în structura de primire turistică cu funcțiune de cazare și/sau alimentație publică/sediul agenției de turism logoul brandului turistic național.
  (la 01-03-2022, Articolul 13 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 510 din 22 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 01 martie 2022 )


  Articolul 14
  (1) Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcționa următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare, clasificate astfel:
  a) hotel de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
  b) hotel-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;
  c) motel de 3, 2, 1 stele;
  d) hostel de 3, 2, 1 stele
  e) vilă turistică de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
  f) bungalow de 3, 2, 1 stele;
  g) cabană turistică de 3, 2, 1 stele;
  h) sat de vacanță de 3, 2 stele;
  i) camping, popas turistic, căsuțe tip camping, de 4, 3, 2, 1 stele;
  j) pensiune turistică și pensiune agroturistică de 5, 4, 3, 2, 1 margarete;
  k) apartamente sau camere de închiriat de 3, 2, 1 stele;
  l) structuri de primire cu funcțiuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave maritime și fluviale de 5, 4, 3, 2, 1 stele.
  (2) În cadrul tipurilor de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare prevăzute la alin. (1), poate exista următoarea structură a spațiilor de cazare:
  a) cameră cu pat individual (un loc): reprezintă spațiul destinat folosirii de către o singură persoană. Lățimea patului individual este de minimum 90 cm.
  b) cameră cu pat matrimonial (un loc sau două locuri): reprezintă spațiul destinat folosirii de către o persoană (la cameră cu un loc) sau două persoane (la cameră cu două locuri). Lățimea patului matrimonial este de minimum 140 cm;
  c) cameră cu pat dublu (două locuri): reprezintă spațiul destinat folosirii de către două persoane. Lățimea patului dublu este de minimum 160 cm;
  d) cameră cu două paturi individuale (două locuri);
  e) cameră cu trei paturi individuale (trei locuri);
  f) cameră cu patru paturi individuale (patru locuri);
  g) camere comune - cu mai mult de patru paturi individuale;
  h) cameră cu priciuri: reprezentând spațiul destinat utilizării de către mai multe persoane. Priciul reprezintă o platformă din lemn sau din alte materiale pe care se asigură un spațiu de 100 cm lățime pentru fiecare turist;
  i) garsonieră: reprezintă spațiul compus din dormitor pentru două persoane, salon și grup sanitar propriu. Dormitorul poate fi despărțit de salon și printr-un glasvand sau alte mijloace care permit o delimitare estetică;
  j) apartament: reprezintă spațiul compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare), salon (cameră de zi), vestibul și echipare sanitară proprie. La categoria de clasificare 5 stele/margarete există un grup sanitar pentru fiecare două locuri, iar la categoria de clasificare 4 stele/margarete, precum și la restul categoriilor, există minimum un grup sanitar la 4 locuri.
  k) suită: este ansamblul alcătuit din două camere, care pot funcționa împreună sau separat, cu condiția respectării obligațiilor privind amplasarea grupurilor sanitare aferente acestora (comun sau propriu) în funcție de categoria de clasificare la care sunt încadrate cele 2 camere.
  l) duplex: reprezintă ansamblul alcătuit din două spații distincte legate printr- o scară interioară, unul cu destinația de cameră de zi, având în componență și grup sanitar, precum și un spațiu de dormit, situat la etaj.
  m) pat suplimentar: reprezintă patul individual (pliant, fotoliu extensibil sau cu alt mecanism asemănător - ușor demontabil) care se instalează exclusiv la solicitarea turistului sau la solicitarea agenției de turism și doar pentru perioada sejurului pentru care a fost solicitat.
  (3) Lungimea patului din spațiile de cazare prevăzute la alin. (2) va fi de minimum 200 cm în cazul structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de 3, 4 și 5 stele/margarete și de minimum 190 cm în cazul structurilor de 1 și 2 stele/margarete. Se exceptează patul suplimentar ale cărui dimensiuni pot fi mai mici.


  Articolul 15

  Activitățile desfășurate în cadrul structurilor de primire turistice (cazare, alimentație, agrement, tratament, comerț etc.) constituie un tot unitar, fiind părți componente ale produsului turistic, care impune asigurarea corelației dintre categoria structurii de primire și calitatea celorlalte servicii.


  Articolul 16
  (1) Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare pot avea în componență spații de cazare clasificate la cel mult două categorii, cu condiția ca diferența dintre aceste categorii să fie de cel mult o stea/margaretă, iar cea de-a doua categorie să fie inferioară clasificării generale a structurii. Categoria generală de clasificare a structurii de primire turistice este dată de cea la care sunt încadrate majoritatea spațiilor de cazare din incinta acesteia, dar nu mai puțin de 65% din totalul spațiilor de cazare. În situația în care nu este întrunit acest procent minim de 65%, structura de primire turistică va fi clasificată la categoria inferioară.
  (la 28-07-2015, Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 221 din 7 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 28 iulie 2015. )
  (2) În situația prevăzută la alin. (1) din prezentul articol, operatorul economic - prin decizia administratorului (reprezentant legal), poate valorifica spațiile de cazare clasificate la categoria superioară (prevăzute în fișa anexă) fără a aduce atingere dotărilor și calității serviciilor prestate în acestea, la categoria inferioară (prevăzută în fișa anexă) cu tariful corespunzător categoriei inferioare. Această decizie poate fi luată numai în cazul în care spațiile de cazare clasificate la categoria inferioară sunt insuficiente pentru cazarea unui grup organizat de turiști și trebuie dovedită cu documente justificative.


  Articolul 17

  Nu se admite organizarea unor activități de jocuri distractive sau de noroc în holurile unităților. Asemenea activități pot fi organizate doar în spații distincte.


  Articolul 18

  La structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare, accesul în camerele de dormit și la grupurile sanitare se face direct, fără a se trece prin alte camere folosite pentru dormit.


  Articolul 19

  La hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, apartamente sau camere de închiriat precum și la navele maritime și fluviale de 3, 4 și 5 stele nu sunt admise paturi suprapuse în spațiile de cazare, cu excepția patului suplimentar montat provizoriu (la cerere) în condiții de siguranță.


  Articolul 20

  Pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare clasificate la categoriile de 4 și 5 stele se utilizează lenjerie din materiale de calitate superioară.


  Articolul 21

  Pentru toate tipurile și categoriile de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare se utilizează lenjerii de pat și prosoape de culoare albă, rezistente la procesele termice/chimice de spălare și sterilizare, care se schimbă în mod obligatoriu la eliberarea camerei, iar pentru sejururile mai lungi, conform specificațiilor din tabel sau ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor art. 13 lit. (q):

  Categoria unității

  Lenjeria

  Prosoapele

  Halatele

  5 și 4 stele/margarete

  2 zile

  2 zile

  3 zile

  3 stele/margarete

  3 zile

  2 zile

  -

  2 stele/margarete și
  1 stea/margaretă


  4 zile


  3 zile


  -


  Articolul 22

  Definițiile, criteriile minime obligatorii, criteriile suplimentare și lista serviciilor suplimentare pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare sunt cuprinse în anexele nr. 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7, 1.8 la prezentele norme metodologice.


  Articolul 23
  (1) Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcționa următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică:

  Nr.
  crt.


  Tipul de unitate

  Categoria de clasificare (stele)

  5

  4

  3

  2

  1

  1.

  Profil restaurant:


  1.1. Clasic

  x

  x

  x

  x

  x


  1.2. Specializat


  1.2.1. Pescăresc

  x

  x

  x

  x

  -


  1.2.2. Vânătoresc

  x

  x

  x

  x

  -


  1.2.3. Rotiserie

  -

  x

  x

  x

  x


  1.2.4. Zahana

  -

  x

  x

  x

  x


  1.2.5. Dietetic

  -

  x

  x

  x

  x


  1.2.6. Lacto-vegetarian

  -

  x

  x

  x

  x


  1.2.7. Familial/pensiune

  -

  x

  x

  x

  x


  1.3. Cu specific


  1.3.1. Cramă

  x

  x

  x

  x

  -


  1.3.2. Cu specific local

  x

  x

  x

  x

  -


  1.3.3. Cu specific național

  x

  x

  x

  x

  -


  1.4. Cu program artistic

  x

  x

  x

  -

  -


  1.5. Braserie sau Bistrou

  x

  x

  x

  x

  x


  1.6. Berărie

  -

  -

  x

  x

  x


  1.7. Grădină de vară

  x

  x

  x

  x

  x


  1.8. Terasă

  x

  x

  x

  x

  x

  2.

  Profil bar:


  2.1. Bar de noapte

  x

  x

  -

  -

  -


  2.2. Bar de zi

  x

  x

  x

  x

  x


  2.3. Cafe-bar sau Cafenea

  x

  x

  x

  x

  x


  2.4. Club sau Disco-bar

  x

  x

  x

  x

  -


  2.5. Bufet-bar

  -

  -

  x

  x

  x

  3.

  Profil fast-food:


  3.1. Restaurant-autoservire

  -

  -

  x

  x

  x


  3.2. Bufet tip expres

  -

  -

  x

  x

  x


  3.3. Pizzerie

  -

  -

  x

  x

  x


  3.4. Snack-bar

  -

  -

  x

  x

  x

  4.

  Cofetărie

  x

  x

  x

  x

  -

  5.

  Patiserie, plăcintărie, simigerie

  x

  x

  x

  x

  -
  (2) Conform prevederilor normelor de clasificare, structura de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică poate fi:
  a) INDEPENDENTĂ - aceasta nu este necesară în vederea obținerii certificatului de clasificare a structurii de primire turistică cu funcțiuni de cazare și poate fi amplasată în exteriorul sau interiorul perimetrului acesteia;
  b) IMPUSĂ - aceasta este necesară în vederea obținerii certificatului de clasificare a structurii de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau asigură serviciile necesare tipurilor de cazare așa cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, și este amplasată în perimetrul structurii de primire turistică cu funcțiuni de cazare pe care o deservește.
  (la 13-09-2016, Alin. (2) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 415 din 5 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016. )
  (3) Totalul suprafețelor de servire ale structurii de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică impusă este amplasat în totalitate în perimetrul structurii de primire turistică cu funcțiuni de cazare care asigură și servicii de alimentație publică printr-unul sau mai multe baruri și/sau restaurante, deservite de una sau mai multe bucătării, inclusiv mobile și alte utilaje specifice: dozatoare băuturi, înghețată, popcorn și altele asemenea, în funcție de numărul de locuri și tipurile de cazare oferite.
  (la 13-09-2016, Alin. (3) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 415 din 5 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016. )
  (4) Numărul de locuri, pe fiecare tip de structură de primire turistică cu funcțiuni de alimentație publică impusă nu poate depăși capacitatea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare pe care le deservește.
  (la 13-09-2016, Alin. (4) al art. 23 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 415 din 5 septembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 13 septembrie 2016. )


  Articolul 24

  Introducerea în circuitul turistic și implicit obținerea certificatelor de clasificare este obligatorie pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, astfel cum sunt definite de Ordonanța nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare și de prezentele norme metodologice.


  Articolul 25

  Introducerea în circuitul turistic și implicit obținerea certificatelor de clasificare este facultativă pentru unitățile de alimentație publică, altele decât cele prevăzute la art. 24.


  Articolul 26

  Definițiile și criteriile minime obligatorii pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică sunt cuprinse în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.


  Capitolul V Dispoziții privind procedura de retragere și restituire a certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau alimentație publică

  Articolul 27

  Instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului verifică periodic starea și funcționalitatea dotărilor, calitatea serviciilor prestate, respectarea normelor de igienă și a celorlalte criterii care au stat la baza clasificării unității. Nerespectarea acestora constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor art. 16 din hotărâre, precum și cu măsuri de retragere a certificatului de clasificare sau declasificare sau a autorizației provizorii de funcționare, după caz.


  Articolul 28
  (1) Certificatul de clasificare se poate retrage de către personalul de specialitate din cadrul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, în cazul în care se constată săvârșirea contravenției prevăzute la art. 15 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor art. 9, alin. (1) din hotărâre, sau se poate dispune remedierea deficiențelor în cel mai scurt termen. Termenul se apreciază în funcție de complexitatea remedierii deficiențelor și nu poate fi mai mare de 90 de zile calendaristice.(2) În situația în care condițiile și criteriile minime obligatorii specifice pentru tipul și categoria de clasificare înscrise în certificatul de clasificare nu pot fi remediate, personalul de specialitate din cadrul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului dispune prin actul de control, retragerea certificatului de clasificare însoțit de fișa anexă și reîncadrarea unității și/sau a spațiilor de cazare la tipul și/sau categoria de clasificare efectiv îndeplinite, după caz. În baza procesului verbal însoțit de certificatul de clasificare și/sau anexa acestuia în original, se emite noul certificat de clasificare și/sau fișa anexă, la tipul și/sau categoria de clasificare precizate în cuprinsul procesului verbal.


  Articolul 29
  (1) În situația în care deficiențele au fost remediate după retragerea certificatului de clasificare, operatorul economic solicită reluarea activității de cazare și/sau alimentație publică printr-o cerere scrisă.(2) Restituirea certificatului de clasificare retras se face după ce personalul de specialitate din cadrul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, verifică remedierea deficiențelor constatate. Verificările se consemnează într-o notă de constatare, întocmită în trei exemplare, dintre care un exemplar se înmânează operatorului economic iar în cazul în care se constată remedierea în totalitate a deficiențelor semnalate, se procedează la restituirea efectivă a certificatului de clasificare retras.


  Capitolul VI Dispoziții generale privind condițiile și criteriile pentru eliberarea, și radierea licenței de turism/anexei licenței de turism

  Articolul 30

  Licențierea agențiilor de turism se face, potrivit prevederilor din hotărâre și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată și modificată prin Legea nr. 755/2001 cu modificările și completările ulterioare, de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, instituție abilitată să desfășoare activități de autorizare în domeniul turismului.


  Articolul 31
  (1) Criteriile minime obligatorii de funcționare pentru agenția de turism de tip organizatoare sau intermediară sau pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanța acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.(2) Obligația prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. b) din hotărâre cu privire la înscrierea numărului și emitentului instrumentului de garantare se consideră îndeplinită dacă operatorul economic specifică pe documentele emise următoarea sintagmă: «Instrumentul de garantare valabil este afișat la vedere, în cadrul agenției de turism/pe pagina web a agenției de turism organizatoare (în cazul în care aceasta există)....
  (la 19-10-2018, Articolul 31 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 19 octombrie 2018 )


  Articolul 32

  Licența de turism și/sau anexa licenței de turism se eliberează la solicitarea operatorului economic, în baza documentației complete.


  Articolul 33
  (1) Pentru operatorul economic stabilit în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European și autorizat să desfășoare activitatea specifică agențiilor de turism în statul membru de origine, obținerea licenței de turism nu este necesară în cazul prestării de servicii de călătorie specifice agențiilor de turism în regim transfrontalier.
  (la 19-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 33 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 19 octombrie 2018 )
  (2) Operatorul economic prevăzut la alin. (1) desfășoară activitatea în baza autorizației/licenței sau documentelor echivalente emise de statul membru de origine, informând în acest sens instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului privind inițierea desfășurării de activități specifice agențiilor de turism pe teritoriul României prin formularul prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.(3) Formularul de informare se reînnoiește imediat, în cazul în care au apărut modificări asupra datelor înscrise în aceasta sau în documentele anexate acesteia.(4) Instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului ține evidența operatorilor economici care prestează servicii de călătorie specifice agențiilor de turism în regim transfrontalier într-un registru special.
  (la 19-10-2018, Alineatul (4) din Articolul 33 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 19 octombrie 2018 )


  Articolul 34
  (1) Persoana care asigură conducerea operativă a unei agenții de turism și a sediului/sediilor secundar/secundare al/ale agenției de turism trebuie să fie angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul de evidență a salariaților sau în baza unui contract de management și să dețină cel puțin unul dintre următoarele documente: certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, diplomă de licență/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare în domeniul turismului, brevet de turism specific funcției sau dovada experienței în domeniul turismului de minimum 5 ani.(2) În cazul sediului secundar al agenției de turism trebuie să existe cel puțin o persoană calificată ca agent de turism - ghid, atestat prin certificat de absolvire a unui curs de calificare organizat de către un furnizor de formare profesională autorizat sau să dețină certificat de competențe profesionale pentru ocupația/calificarea agent de turism emis de un centru de evaluare și certificare acreditat/autorizat sau să aibă experiență în domeniul turismului de minimum 2 ani.(3) În situația în care încetează contractul de muncă/ contractul de management încheiat între operatorul economic și persoana care asigură conducerea operativă a agenției de turism și a sediului secundar al agenției de turism, înlocuirea acestei persoane se va face în termen de maximum 90 de zile.
  (la 19-10-2018, Articolul 34 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 19 octombrie 2018 )


  Articolul 35

  Documentația necesară pentru eliberarea licenței de turism și/sau anexei licenței de turism:1. Eliberarea licenței de turism pentru agenția de turism organizatoare/intermediară - operatorul economic solicită instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea licenței de turism înainte de începerea desfășurării activității de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii de călătorie în baza unei documentații cu următorul conținut:
  a) declarație standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;
  b) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea - copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță etc.), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de agenție de turism;
  c) dovada deținerii unui instrument de garantare în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 - numai în cazul agenției de turism organizatoare;
  d) certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant, precum și asociaților/acționarilor, unici sau majoritari, după caz, persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism și administratorului operatorului economic din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară sau, dacă este cazul, declarație pe propria răspundere conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că nu a săvârșit fapte și nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu este înregistrat fiscal în România;
  e) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților [extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a)] sau copie conformă cu originalul a contractului de management, însoțită de copia conformă cu originalul a documentului care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism.
  2. Eliberare a anexei licenței de turism pentru agenția de turism organizatoare/intermediară - în vederea eliberării anexei licenței de turism pentru sediul secundar al acesteia, operatorul economic deținător al unei licențe de turism pentru o agenție de turism organizatoare/intermediară depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:
  a) declarație standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;
  b) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea - copia conformă cu originalul a documentului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism;
  c) copia licenței de turism.
  3. Schimbare de sediu al agenției de turism organizatoare/intermediară - în vederea eliberării licenței de turism, în situația schimbării sediului, operatorul economic transmite instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:
  a) cerere de modificare a sediului agenției de turism în cauză, cu mențiunea adresei noului sediu sau punctului de lucru;
  b) licența de turism - în original;
  c) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea - copia conformă cu originalul a documentului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism.
  4. Desființare sediu secundar al agenției de turism organizatoare/intermediare sau înființare a unui nou sediu secundar al agenției de turism organizatoare/intermediare - în vederea eliberării anexei licenței de turism pentru sediul secundar, în situația desființării sau înființării unui sediu secundar, operatorul economic transmite instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:
  a) cerere de desființare/înființare a sediului secundar al agenției de turism în cauză, cu mențiunea adresei sediului desființat sau a noului sediu sau punct de lucru;
  b) anexa licenței de turism - în original;
  c) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea - copia conformă cu originalul a documentului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism.
  5. Schimbarea denumirii agenției de turism organizatoare/ intermediare - în vederea eliberării licenței de turism și, după caz, a anexei licenței de turism pentru sediul secundar al acesteia, în situația schimbării denumirii agenției de turism organizatoare/intermediare, operatorul economic va depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului următoarea documentație:
  a) cerere de modificare a denumirii agenției de turism în cauză, din care să rezulte noua denumire;
  b) licența de turism și, după caz, anexa licenței de turism - în original.
  6. Schimbarea titularului licenței de turism - pentru agenția de turism organizatoare/intermediare - în cazul schimbării operatorului economic, titular al licenței de turism, care desfășoară activități de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii de călătorie, documentația va cuprinde:
  a) declarație standardizată dată pe propria răspundere de către noul titular al licenței de turism, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;
  b) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea - copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță etc.), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de agenție de turism;
  c) dovada deținerii unui instrument de garantare în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 - numai în cazul agenției de turism organizatoare;
  d) certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant, precum și asociaților/acționarilor, unici sau majoritari, după caz, persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism și administratorului operatorului economic, din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară sau, dacă este cazul, declarație pe propria răspundere conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că nu a săvârșit fapte și nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu este înregistrat fiscal în România;
  e) licența de turism și, după caz, anexa licenței de turism - în original, emise anterior;
  f) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților [extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a)] sau copie conformă cu originalul a contractului de management, însoțită de copia conformă cu originalul a documentului care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism.
  7. Eliberare duplicat licență de turism/anexă a licenței de turism - în vederea eliberării unui duplicat al licenței de turism/anexei licenței de turism, în cazul pierderii sau deteriorării, operatorul economic titular al acesteia/acestora depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:
  a) cerere privind eliberarea unui duplicat al licenței de turism/anexei licenței de turism;
  b) anunțul din presă privind dovada publicării pierderii/ distrugerii licenței de turism/anexei licenței de turism, declarată nulă.
  8. Schimbare tip agenție de turism - în vederea eliberării licenței de turism și, după caz, a anexei licenței de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanța acesteia, în situația schimbării tipului agenției de turism din organizatoare în intermediară și invers, operatorul economic va depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului următoarea documentație:
  a) cerere de modificare a tipului agenției de turism în cauză, din care să rezulte noul tip;
  b) licența de turism și, după caz, anexa licenței de turism - în original;
  c) dovada constituirii unui instrument de garantare în condițiile art. 18 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 - numai în cazul schimbării agenției de turism din intermediară în organizatoare.

  (la 19-10-2018, Articolul 35 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 19 octombrie 2018 )


  Articolul 36

  Radiere licență de turism și/sau anexă licență de turism -
  În cazul încetării definitive a activității în agenția de turism și/sau în filiala/sucursala/reprezentanța/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va solicita radierea licenței de turism și/sau anexei licenței de turism cu minim 30 de zile înainte de încetarea definitivă a activității. În acest scop va depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului următoarea documentație:
  a) cerere privind radierea licenței de turism și/sau anexei licenței de turism;
  b) licența de turism și respectiv anexa licenței de turism, în original.


  Capitolul VII Dispoziții privind procedura de emitere a licenței de turism și/sau anexei licenței de turism precum și încetare definitivă a activității

  Articolul 37
  (1) Documentația depusă de solicitant este analizată și soluționată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.(2) În cazul unei documentații incomplete, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației prevăzut la alin. (1);(3) Dacă în termen de 45 zile de la data emiterii primei notificări documentația prevăzută la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.
  (la 19-10-2018, Alineatul (3) din Articolul 37 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 19 octombrie 2018 )


  Articolul 38

  La documentația întocmită conform prevederilor art. 35 și art. 36, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, în cazul în care consideră necesar, poate solicita operatorului economic și alte documente suplimentare justificative.


  Articolul 39
  (1) În baza documentației complete prevăzute la art. 35, în termenul prevăzut la art. 37 alin. (1) licența de turism și/sau anexa licenței de turism se emite de către instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Macheta licenței de turism și macheta anexei licenței de turism sunt prezentate în anexele nr. 10 și respectiv nr. 11 la prezentele norme metodologice.(2) Pentru agenția de turism organizatoare/intermediară care își desfășoară activitatea exclusiv prin intermediul rețelelor și instrumentelor electronice de comunicație total sau parțial informatizate, site-uri sau altele asemenea, pe licența de turism/anexa licenței de turism emise se va inscripționa mențiunea «CU ACTIVITATE EXCLUSIV ONLINE
  (la 19-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 39 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 19 octombrie 2018 )


  Articolul 40

  În cazul unei documentații întocmite conform prevederilor art. 36 în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, emite solicitantului o confirmare privind procesarea în baza de date a cererii respective în care vor fi menționate termenele și condițiile în care operatorul economic respectiv își poate relua activitatea.


  Articolul 41

  Operatorii economici care desfășoară activități specifice agențiilor de turism și intenționează să înceteze definitiv această activitate au obligația să informeze turiștii cu privire la intenție, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea perioadei de închidere, prin afișare la sediul agenției de turism/filialei și pe site-ul propriu. Lista agențiilor de turism care și-au încetat activitatea se publică pe site-ul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului.


  Articolul 42

  Obligația intrării în posesie a licenței de turism și/sau anexei licenței de turism în format original revine exclusiv operatorului economic titular și se eliberează doar la cererea solicitantului, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:
  a) de la sediul/sediile instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, reprezentantului legal sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant;
  b) prin servicii de curier rapid național sau prin alte servicii poștale, la adresa de destinație indicată de solicitant, cu plata ramburs.


  Capitolul VIII Dispoziții privind procedura de retragere a licenței de turism și/sau anexei licenței de turism

  Articolul 43

  Instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, verifică periodic respectarea criteriilor minime obligatorii de funcționare pentru agențiile de turism, precum și respectarea tuturor celorlalte condiții și prevederi legislative privind activitatea de comercializare a serviciilor și pachetelor de servicii de călătorie. Nerespectarea acestora constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor din hotărâre sau altor acte normative în vigoare și cu retragerea licenței de turism, după caz.
  (la 19-10-2018, Articolul 43 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.179 din 10 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 19 octombrie 2018 )


  Articolul 44
  (1) Licența de turism/anexa licenței de turism se retrage de către personalul de specialitate din cadrul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, în situațiile prevăzute la art. 14 alin. (1) din hotărâre.(2) În cazul retragerii licenței de turism conform dispozițiilor art. 14 alin. (1) lit. a) din hotărâre, operatorul economic nu poate desfășura activități specifice agențiilor de turism. Măsura se aplică inclusiv punctelor de lucru care aparțin agenției de turism, în cazul în care acestea există.(3) În situația retragerii licenței în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din hotărâre, operatorul economic poate solicita reluarea activității, după expirarea termenului de 2 ani, solicitând o nouă licență prin depunerea la sediul administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului a documentației prevăzute la art. 35 alin. (1) din prezentele norme metodologice.


  Articolul 45

  În situația în care la verificările efectuate de reprezentanții instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului se constată că agenția de turism nu mai funcționează la sediul pentru care s-a emis licență de turism sau anexă a licenței de turism iar operatorul economic în cauză nu a solicitat încetarea definitivă a activității la sediul respectiv, licența de turism/anexa licenței de turism se retrage din oficiu, după 15 zile de la notificarea transmisă prin scrisoare recomandată operatorului economic.


  Capitolul IX Dispoziții generale privind condițiile și criteriile pentru eliberarea brevetului de turism.

  Articolul 46

  Conducerea operativă a unei structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare/alimentație publică sau a unei agenții de turism, cu excepțiile prevăzute în prezentele norme metodologice, poate fi asigurată numai de către o persoană deținătoare a brevetului de turism specific funcției/a certificatului de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat sau în baza diplomei de licență/masterat/doctorat prin care atestă absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare în domeniul turismului.


  Articolul 47
  (1) În funcție de nivelul și de pregătirea profesională, precum și de îndeplinirea criteriilor minime obligatorii prevăzute în prezentele norme metodologice, brevetul de turism se poate elibera pentru următoarele funcții:
  a) manager în activitatea de turism;
  b) director de agenție de turism;
  c) director de hotel;
  d) director de restaurant;
  e) cabanier.
  (2) În funcție de tipul de brevet obținut, posesorul acestuia poate ocupa și alte funcții, astfel:
  a) persoana care deține brevet pentru funcția de manager în activitatea de turism poate ocupa oricare dintre funcțiile prevăzute la alin. (1);
  b) persoana care deține brevet pentru funcția de director de hotel poate ocupa fie funcția înscrisă în brevet, fie funcție de conducere operativă a activităților oricărui alt tip de structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare


  Articolul 48

  Documentația necesară pentru eliberarea, preschimbarea sau pierderea/deteriorarea brevetului de turism.(1) Eliberare brevet de turism - În vederea obținerii brevetului de turism, persoana fizică depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentație:
  a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;
  b) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale și a experienței profesionale;
  c) copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;
  d) copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru conformitate de către titular;
  ● cursul de formare managerială în turism trebuie să aibă o durată de 6 luni (720 ore) și să fie acreditat de Autoritatea Națională de Calificări.

  e) copie de pe actele care atestă experiența profesională, certificată pentru conformitate de către titular;
  ● dovada vechimii în muncă în domeniul turismului, într-o activitate calificată pe specialitate (conform art. 49) se va efectua prin următoarele modalități, după caz:– copia carnetului de muncă certificată pentru conformitate de către titular (valabil până la data de 01.01.2011);– copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate de către titular, însoțită de o adeverință de salariat din care să rezulte vechimea în muncă;– extras REVISAL, vizat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorului economic angajator;– copie certificată pentru conformitate de către titular ale actelor societății de turism și copia certificatului de clasificare sau licenței de turism, după caz.

  f) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;
  g) certificat de cazier fiscal aparținând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară;
  h) copie de pe atestatul de limbă străină de circulație internațională, certificată pentru conformitate de către titular, cu excepția:1) absolvenților, cu examen de licență, ai unei facultăți acreditate cu specializare turism, absolvenților unui master sau doctorat în turism;2) absolvenților unor forme de învățământ cu predare într-o limbă de circulație internațională;3) absolvenților facultăților de specialitate cu predare într-o limbă străină de circulație internațională și cei ai facultăților de relații internaționale/afaceri internaționale;4) celor care fac dovada că au lucrat la firme de turism în afara României cel puțin un an;5) cetățenilor români cu dublă cetățenie;6) absolvenților unor cursuri postuniversitare de limbi străine;7) cabanierului;
  (2) Preschimbare brevet de turism*) - În cazul în care au intervenit modificări privind îndeplinirea criteriilor de acordare a brevetului de turism care să permită unei persoane, conform legislației în vigoare, obținerea brevetului de turism pentru o funcție superioară, deținătorul brevetului de turism poate solicita preschimbarea brevetului de turism. În această situație pot fi deținătorii brevetelor de turism emise anterior pentru funcțiile de: cabanier, director de agenție de turism, director de hotel sau director de restaurant care îndeplinesc criteriile privind eliberarea brevetului de turism pentru funcția de manager în activitatea de turism. Persoana în cauză trebuie să depună la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentație:
  -----------
  *) În cazul schimbării numelui ca urmare a căsătoriei, brevetul de turism nu se preschimbă.
  a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;
  b) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale și a experienței profesionale;
  c) copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;
  d) copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru conformitate de către titular;
  e) copie de pe actele care atestă experiența profesională, certificată pentru conformitate de către titular;
  f) copie de pe atestatul de limbă străină de circulație internațională, certificată pentru conformitate de către titular;
  g) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;
  h) certificat de cazier fiscal aparținând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară;
  i) originalul brevetului(brevetelor) de turism emis(e) anterior, după caz.
  (3) Eliberare duplicat brevet de turism - În cazul pierderii sau deteriorării brevetului de turism, persoana în cauză poate solicita eliberarea unui duplicat al brevetului de turism. În acest sens, solicitantul depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentație cu următorul conținut:
  a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;
  b) copie certificată pentru conformitate de către titular de pe actul de identitate;
  c) anunțul sau copia anunțului de pierdere a brevetului de turism, certificată pentru conformitate de titular prin care îl declară nul, publicat într-un cotidian local sau național, după caz;
  d) originalul brevetului de turism deteriorat, după caz;
  e) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;
  f) certificat de cazier fiscal aparținând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară.


  Articolul 49

  Criteriile minime obligatorii pentru obținerea brevetului de turism:(1) Manager în activitatea de turism - În vederea obținerii brevetului de turism pentru funcția de manager în activitatea de turism, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoarele cerințe:
  a) este absolvent cu examen de licență al unei facultăți acreditate cu specializare turism și al unui curs de formare managerială/masterat/doctorat în domeniul turismului, după caz;
  b) este absolvent cu examen de licență al unei facultăți acreditate cu specializare turism și care deține o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului, într-o funcție de conducere sau de specialitate;
  c) este absolvent cu examen de licență al unei facultăți acreditate și al unui curs de formare managerială/masterat/doctorat în domeniul turismului, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere și deține un atestat de limbă străină de circulație internațională(după caz);
  d) este absolvent cu examen de licență al unei facultăți acreditate și are o vechime de minim 3 ani într-o funcție de specialitate în cadrul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului.
  (2) Director de agenție de turism - În vederea obținerii brevetului de turism pentru funcția de director de agenție de turism, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoarele cerințe:
  a) este absolvent cu examen de licență al unei facultăți acreditate și al unui curs de formare managerială specific activităților agențiilor de turism, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere și deține un atestat de limbă străină de circulație internațională(după caz);
  b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat și al unui curs de formare managerială specific activității agențiilor de turism, are o vechime în muncă de minim 3 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere sau o vechime în muncă de minim 5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate și deține un atestat de limbă străină de circulație internațională.
  (3) Director de hotel - În vederea obținerii brevetului de turism pentru funcția de director de hotel, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoarele cerințe:
  a) este absolvent cu examen de licență al unei facultăți acreditate și al unui curs de formare managerială specific activității hoteliere, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere și deține atestat de limbă străină de circulație internațională(după caz);
  b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat și al unui curs de formare managerială specific activității hoteliere, are o vechime în muncă de minim 3 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere sau o vechime în muncă de minim 5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate și deține un atestat de limbă străină de circulație internațională.
  (4) Director de restaurant - În vederea obținerii brevetului de turism pentru funcția de director de restaurant, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoarele cerințe:
  a) este absolvent cu examen de licență al unei facultăți acreditate și al unui curs de formare managerială specific activității de restaurație, are o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere și deține un atestat de limbă străină de circulație internațională(după caz);
  b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat și al unui curs de formare managerială specific activității de restaurație, are o vechime în muncă de minim 3 ani în domeniul turismului într-o funcție de conducere sau o vechime în muncă de minim 5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate și deține un atestat de limbă străină de circulație internațională.
  (5) Cabanier - În vederea obținerii brevetului de turism pentru funcția de cabanier, solicitantul trebuie să fie absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat și al unui curs de formare managerială specific activității hoteliere.


  Capitolul X Dispoziții privind procedura de eliberare a brevetului de turism

  Articolul 50
  (1) Cererea solicitantului este analizată și soluționată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia însoțită de documentația completă. Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de prelungirea dispusă de instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Prelungirea termenului de soluționare precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial;(2) În cazul unei documentații incomplete, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației prevăzut la alin. (1);(3) Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentația prevăzută la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.


  Articolul 51

  La documentațiile întocmite conform prevederilor art. 48 și a condițiilor prevăzute la art. 49 sau pentru îndeplinirea procedurii de emitere a brevetului de turism prevăzute la art. 50, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, în cazul în care consideră necesar, poate solicita persoanei fizice în cauză și alte documente suplimentare justificative.


  Articolul 52

  Macheta brevetului de turism este prezentată în anexa nr. 12 la prezentele norme.


  Articolul 53

  Obligația intrării în posesie a brevetului de turism în format original revine exclusiv solicitantului și se eliberează doar la cererea, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:
  a) de la sediul/sediile instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, solicitantului sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant;
  b) prin servicii de curier rapid național sau prin alte servicii poștale, la adresa de destinație indicată de solicitant, cu plata ramburs.


  Capitolul XI Alte dispoziții

  Articolul 54

  Procedurile prevăzute în prezentul act normativ pot fi îndeplinite și prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România.


  Articolul 55

  Pentru operatorii economici străini sau pentru persoanele fizice din statele membre ale Uniunii Europene (UE) sau aparținând Spațiului Economic European (SEE), în cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse în vederea autorizării, instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului poate contacta autoritățile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul Sistemului de Informare în cadrul Pieței Interne (IMI), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România.


  Articolul 56

  Solicitările depuse de operatorii economici și de persoanele fizice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor, respectiv a brevetelor de turism, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, vor fi soluționate conform condițiilor în vigoare la momentul depunerii acestora la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului.


  Articolul 57

  Beneficiarilor proiectelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 (PNDR) le sunt aplicabile condițiile și criteriile minime obligatorii în vigoare la data obținerii avizului de specialitate privind amplasamentul și funcționalitatea obiectivului și a certificatului de clasificare (după caz) emis(e) de instituția publică centrală responsabilă în domeniul turismului, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.


  Articolul 58

  Fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice următoarele anexe:
  Anexa nr. 1 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tipul hotel, hotel apartament și motel;
  Anexa nr. 1.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip hotel și hotel apartament;
  Anexa nr. 1.1.1 Lista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare;
  Anexa nr. 1.2 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip hostel;
  Anexa nr. 1.3 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip cabană turistică;
  Anexa nr. 1.4 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip vilă și bungalow;
  Anexa nr. 1.5 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip pensiune turistică și pensiune agroturistică;
  Anexa nr. 1.5.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip pensiune turistică și pensiune agroturistică;
  Anexa nr. 1.6 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip camping, sat de vacanță, popas turistic și căsuță tip camping;
  Anexa nr. 1.7 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de tip apartamente de închiriat și camere de închiriat;
  Anexa nr. 1.8 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare de tipul navelor maritime și fluviale;
  Anexa nr. 2 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică;
  Anexa nr. 3 Cerere standardizată dată în temeiul prevederilor art. 4, alin. (1) din hotărâre, în cazul eliberării certificatelor de clasificare;
  Anexa nr. 3^1 - Cerere standardizată dată în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din hotărâre, în cazul eliberării certificatelor de clasificare operatorilor economici persoane fizice;
  (la 01-03-2022, Articolul 58 din Capitolul XI a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 510 din 22 februarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 01 martie 2022 )

  Anexa nr. 4 Fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri;
  Anexa nr. 5 Fișă standardizată privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică;
  Anexa nr. 6 Declarația pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 11, alin. (1) din hotărâre în cazul eliberării licenței de turism/anexei licenței de turism;
  Anexa nr. 7 Criterii minime obligatorii privind încadrarea cu personal și pregătirea profesională în structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică;
  Anexa nr. 8 Criterii privind eliberarea licenței de turism;
  Anexa nr. 9 Macheta certificatului de clasificare;
  Anexa nr. 9.1 Macheta fișei privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii;
  Anexa nr. 9.2 Macheta fișei privind încadrarea și organizarea spațiilor în structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică;
  Anexa nr. 10 Macheta licenței de turism;
  Anexa nr. 11 Macheta anexei licenței de turism;
  Anexa nr. 12 Macheta brevetului de turism;
  Anexa nr. 13 Macheta mesajului "PRO NATURA"
  Anexa nr. 14 Macheta autorizației provizorii de funcționare;
  Anexa nr. 15 Macheta formularului de informare pentru prestarea serviciilor specifice agențiilor de turism în regim transfrontalier;
  Anexa nr. 16 Cerere tip pentru eliberarea brevetului de turism.


  Anexa nr. 1

  la normele metodologice
  Definiții și criterii minime obligatorii privind clasificarea
  structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare de
  tipul hotel, hotel-apartament și motel
  Hotelul este structura de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pune la dispoziția turiștilor spații de cazare (camere, garsoniere, apartamente, suite, duplexuri) dotate corespunzător, asigură prestări de servicii specifice, dispune de hol de primire/recepție și după caz, de spații de alimentație publică.
  Hotelul-apartament este acel hotel compus numai din apartamente și/sau garsoniere, dotate astfel încât să asigure păstrarea și prepararea alimentelor, precum și servirea mesei în incinta acestora, sau care are restaurant propriu, cu servire permanentă prin room-service.
  Motelul este unitatea hotelieră situată, de regulă, în afara localităților, în imediata apropiere a arterelor intens circulate, dotată și amenajată atât pentru asigurarea serviciilor de cazare și alimentație pentru turiști, precum și pentru parcarea în siguranță a mijloacelor de transport.
  Categoria de clasificare a hotelului și a hotelului apartament este determinată de îndeplinirea în totalitate a criteriilor obligatorii prevăzute în anexa nr. 1.1 la prezentele norme metodologice, precum și de realizarea următorului punctaj minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute în anexa nr. 1.1.1, astfel:– pentru hotel de 5 stele 170 puncte– pentru hotel de 4 stele 140 puncte– pentru hotel de 3 stele 80 puncte– pentru hotel de 2 stele 40 puncte.
  Pentru hoteluri-apartament, punctajul este următorul:– 5 stele 120 puncte– 4 stele 80 puncte– 3 stele 50 puncte– 2 stele 25 puncte.


  Criterii minime obligatorii
  Hoteluri

  Hoteluri -
  apartament

  Moteluri

  stele

  stele

  stele

  5

  4

  3

  2

  1

  5

  4

  3

  2

  3

  2

  1

  1. Starea generală a clădirii (exterior, interior)

  - aspect:


  - foarte bun

  x

  x

  x

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  x

  -

  -

  - bun

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  -

  x

  x

  - spațiile verzi, zonele de agrement,
  terenurile ambientale și alte dotări
  exterioare aparținând structurii de
  primire turistice să fie bine întreținute
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x

  - firmă luminoasă sau iluminată cu tipul
  și denumirea unității


  x


  x


  x


  -


  -


  x


  x


  x


  -


  x


  -


  -

  - firmă cu tipul și denumirea unității

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  -

  x

  x

  - însemn distinctiv reprezentând categoria
  unității


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - parcaj auto în folosința structurii de
  primire, cu pază, cu locuri delimitate de
  parcare și dotat cu coșuri de gunoi  x  -  -  -  -  x  -  -  -  -  -  -

  - parcaj auto în folosința structurii de
  primire cu un număr de locuri de parcare
  de minim. ..% din numărul spațiilor de
  cazare*1) cu locuri delimitate de parcare
  și dotat cu coșuri de gunoi

  50

  40

  20

  20

  -

  50

  40

  40

  30

  100

  100

  100

  *1) În cazul structurilor de primire turistice clasificate și construite anterior datei de
  12.05.2008, numărul locurilor de parcare necesar poate fi mai mic cu 50%

  - intrări separate:

  - pentru turiști și bagaje

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - pentru personal, primirea mărfurilor și
  materialelor


  x


  x


  x


  x


  -


  x


  x


  x


  -


  x


  -


  -

  - rampă de acces al cărucioarelor pentru
  persoanele cu disabilități locomotorii


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  -


  -


  -

  2. Organizarea spațiilor și a serviciilor aferente:

  - număr minim de spații de cazare

  15

  15

  15

  10

  5

  10

  10

  10

  5

  5

  5

  5

  - hol de primire (recepție) în suprafață
  minimă de. .. mp/spațiu de cazare


  2,5


  2


  2


  1,5


  1


  1,5


  1


  0,5


  0,5


  x


  x


  x

  În cazul hotelurilor de mare capacitate, (peste 200 spații de cazare) suprafața holului de
  primire poate fi limitată la 400 mp pentru cele de 5 și 4 stele, la 300 mp pentru cele de
  3 stele, la 150 mp pentru cele de 2 și 1 stea. La cele de mică capacitate (sub 200 spații
  de cazare) (inclusiv moteluri), holul nu poate fi mai mic de 80 mp pentru cele de 4 și 5
  stele, de 30 mp pentru cele de 2 și 3 stele și de 15 mp pentru cele de 1 stea.

  - recepție cu:

  - spațiu pentru păstrat bagajele
  turiștilor


  x


  x


  x


  x


  -


  x


  x


  x


  x


  -


  -


  -

  - spațiu pentru păstrarea materialelor
  sportive (în zonele unde se practică
  sporturi de iarnă)  x  x  x  -  -  x  x  x  -  -  -  -

  - serviciul de recepție cu:

  - recepționer 24 de ore

  x

  x

  x

  x

  -

  x

  x

  x

  -

  x

  -

  -

  - recepționer cu program fracționat în
  funcție de fluxul turistic


  -


  -


  -


  -


  x


  -


  -


  -


  x


  -


  x


  x

  - serviciul de primire accesibil prin
  clopoțel sau telefon în afara orelor de
  funcționare a recepției  -  -  -  -  x  -  -  -  x  -  x  x

  - personal angajat
  atribuții de:  - portar-ușier

  x

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  - bagajist*2)

  x

  x

  x

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  - comisionar-curier

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  - cameriste

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - serviciu de securitate și pază (conform
  legislației în vigoare)


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - sală de mese / spațiu amenajat pentru
  servit masa pentru personalul angajat (la
  hoteluri cu peste 100 de spații de cazare)  x  x  -  -  -  x  x  -  -  -  -  -

  - spațiu pentru administrație

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - oficii pentru cameriste

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  *2) La 3 stele este obligatoriu pentru hoteluri cu peste 50 de spații de cazare.

  3. Instalații

  - sistem de climatizare*/aer condiționat

  x

  x

  x
  *3)

  -

  -

  x

  x

  x
  *3)

  -

  -

  -

  -

  *) Pentru construcțiile noi clasificate după 15.03.2011 este obligatoriu sistemul de
  climatizare
  *3) Criteriu obligatoriu pentru hotelurile de 3 stele situate pe Litoralul Mării Negre

  - sistem de încălzire admis de normele
  P.S.I. (unitățile cu activitate sezonieră
  estivală sunt exceptate)  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

  - izolarea fonică a spațiilor

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - iluminatul electric în spațiile de cazare:

  - cel puțin o sursă principală

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - o sursă individuală pentru fiecare loc
  (veioză sau aplică)


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - grup electrogen sau minim două surse de
  energie electrică la hoteluri cu capaci-
  tate de peste ... spații de cazare*)  20  50  80  -  -  20  50  80  -  -  -  -

  *) Criteriu obligatoriu pentru construcțiile clasificate de la data intrării în vigoare a
  prezentelor norme metodologice

  - ascensoare  la clădirile cu cel
  puțin P+....*4)


  P+1


  P+2

  P*)
  +3


  P+5


  P+6


  P+2


  P+3


  P+3


  P+4


  -


  -


  -

  la clădirile cu cel
  puțin. ..spații de
  cazare*4)  15  20  50  50  50  5  10  10  10  -  -  -

  *4) cele două criterii se aplică cumulativ.
  *) La categoria 3 stele, pentru hotelurile construite înainte de
  01.01.1990 și clasificate anterior intrării în vigoare a prezentelor
  norme metodologice se admite și P+4.

  silențioase și rapide

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  în bună stare de
  funcționare


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  -


  -


  -

  - ascensoare pentru turiști (minimum două
  la hotelurile de 2-5 stele cu o capacitate
  de peste 200 de locuri, din care, la
  hotelurile de cură balneară unul va fi de
  tip sanatorial)

  x

  x

  x

  x

  -

  x

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  - ascensor pentru
  personal, bagaje,
  scopuri gospodă-
  rești și serviciu
  în cameră la
  hotelurile cu cel
  puțin:

  50 spații de cazare

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -  -


  -


  -
  80 spații de cazare  -  -  x
  **)


  -  -  -  -  x
  **)


  -  **) La categoria 3 stele, pentru hotelurile construite înainte de 01.01.1990 și
  clasificate anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, criteriul este
  obligatoriu la unitățile cu cel puțin P+4.

  4. Suprafața minimă a camerelor (fără grup sanitar): *5)

  - cameră cu 1 loc

  16

  15

  13

  11

  10

  -

  -

  -

  -

  12

  10

  9

  - cameră cu 2 locuri

  20

  18

  15

  12

  11

  -

  -

  -

  -

  12

  11

  10

  - cameră cu 3 locuri

  -

  -

  -

  15

  14

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  13

  - cameră cu 4 locuri

  -

  -

  -

  -

  20

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  18

  - salonul din apartament

  20

  18

  16

  13

  12

  20

  18

  16

  13

  14

  12

  11

  - dormitorul din apartament sau garsonieră

  20

  18

  15

  12

  11

  20

  18

  16

  13

  14

  12

  11

  *5) În cazul structurilor de primire turistice clasificate și construite anterior datei de
  12.05.2008, suprafețele camerelor pot fi cu 15 % mai mici

  5. Suprafața minimă a camerei de
  baie ... mp*6)


  4


  4


  3,5


  3


  -


  4


  4


  3,5


  3


  3,5


  3


  -

  6. Înălțimea minimă a spațiilor de
  cazare....m*6)


  2,8


  2,8


  2,6


  2,6


  2,5


  2,8


  2,6


  2,7


  2,6


  2,7


  2,6


  2,5

  7. Culoarele și scările principale vor
  avea lățimea minimă de 1,40 m (casa scării
  va fi separată de culoare)*6)  x  x  x  x  -  x  x  x  x  x  x  -

  *6) În cazul structurilor de primire turistice clasificate și construite anterior datei de
  12.05.2008, lătimea minimă a culoarelor și scărilor, înălțimea spațiilor de cazare precum
  și suprafața camerei de baie poate fi cu 15 % mai mică.

  8. Numărul maxim de locuri dintr-o cameră

  2

  2

  2

  3

  4

  2

  2

  2

  2

  2

  3

  4

  - dormitorul din apartament sau din
  garsonieră


  2


  2


  2


  2


  2


  2


  2


  2


  2


  2


  2


  2

  9. Echiparea sanitară:

  - camerele dispun de grup sanitar propriu
  (cadă sau cuvă/cabină cu duș, lavoar
  și WC*7)  x  x  x  x  -  x  x  x  x  x  x  -

  - WC separat de baie la hotelurile
  construite și clasificate ulterior
  intrării în vigoare a prezentului ordin  x  -  -  -  -  x  -  -  -  -  -  -

  *7) În cazul structurilor de primire turistice clasificate și construite anterior datei
  de 12.05.2008 la categoria 1 stea se admit și dușuri montate la bateria de la lavoar sau
  dușuri fără cuvă.

  Grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu dispun de baie proprie,
  astfel:

  - sală de baie, cadă sau duș pentru
  maximum 15 locuri


  -


  -


  -


  -


  x


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  x

  - cabină WC și lavoar pentru maximum
  10 locuri


  -


  -


  -


  -


  x


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  x

  - lavoare cu apă curentă caldă/rece cu
  program permanent


  -


  -


  -


  -


  x


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  x

  - grupuri sociale pentru personal:
  vestiare, dușuri, WC-separat pe sexe


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - grup sanitar, separat pe sexe, în holul
  de recepție la unitățile cu o capacitate
  mai mare de 14 spații de cazare  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

  Dotarea grupurilor sanitare

  a) grupuri sanitare din spații de cazare:

  - oglindă

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - coș pentru gunoi cu capac și sac menajer

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - cuier

  x

  x

  x

  x

  -

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  -

  - perie și dezodorizant WC

  x

  x

  x

  x

  -

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  -

  - suport pentru prosoape

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - derivație de telefon sau sistem cordless

  x

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  - sistem apelare de urgență la structurile
  de primire turistice construite și
  clasificate ulterior intrării în vigoare
  a prezentului ordin
  x
  x
  -
  -
  -
  x
  x
  -
  -
  x
  -
  -

  - uscător de păr

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  - săpun sau dozator cu săpun lichid

  x

  x

  x

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  x

  x

  x

  - hârtie igienică

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - mâner de sprijin pentru intrare - ieșire
  din cadă


  x


  x


  x


  x


  -


  x


  x


  x


  -


  x


  x


  -

  - șampon, gel pentru duș, cască de baie

  -

  x

  x

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  x

  -

  -

  - set de produse igienice și cosmetice
  (minim 5 produse)


  x


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -

  - trei prosoape/persoană pentru: față,
  picioare și baie


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - covoraș/prosop antiderapant, sau alt
  echipament cu funcțiuni similare


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - halat de baie/persoană

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  - papuci de unică folosință/persoană

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  b) grupuri sanitare comune:

  - însemn pentru marcarea pe sexe

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - cuier (ferit de stropire)

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  x

  - portprosop sau anou

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  x

  - oglindă

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - coș pentru gunoi cu capac și sac menajer

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - dozator cu săpun lichid

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - prosop rolă din hârtie sau din pânză/
  uscător de mâini


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - hârtie igienică

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - perie și dezodorizant WC

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  10. Dotare cu mobilier, lenjerie și cu alte obiecte în spațiile de cazare, holuri și
  coridoare

  - Mobilier uniform ca stil

  de foarte bună calitate

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  de bună calitate

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  -

  x

  x

  x

  x

  x

  a) Camere

  - mochetă sau covoare (pardoselile din
  marmură, ceramică, lemn sau din alte
  materiale estetice, pot fi acoperite
  parțial cu carpete)
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x

  - somieră și saltea

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - salteluță - husă de protecție (realizată
  din material textil, lavabil și
  hidroabsorbant)  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

  - noptiere sau alte piese similare

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - fotolii/demifotolii sau scaune

  x

  x

  x

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  x

  x

  -

  - taburet

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  x

  - masă/măsuță sau o suprafață de uz
  personal (se exceptează dormitorul din
  apartamente și garsoniere)  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

  - birou sau masă de lucru cu scaun

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  - suprafață pentru scris de minim 0,3 mp

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  - serviciu de birou (mapa, plicuri cu
  antet, hârtie de scris, pix, etc.)*8)


  x


  x


  -


  -


  -


  x


  x


  -


  -


  -


  -


  -

  *8) Cu excepția dormitoarelor din apartamente și garsoniere

  - oglindă în cameră

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - tablou sau alt element decorativ

  x

  x

  x

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  x

  -

  -

  - suport pentru bagaje

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - cuier mobil/pe perete sau în interiorul
  dulapului


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - dulap sau spațiu amenajat pentru
  lenjerie și haine, dotat cu umerașe


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - veioză sau aplică la capătul patului
  (1 bucată/loc)


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - scrumiere de masă pentru camerele și
  spațiile destinate pentru fumători


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - pahare

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - televizor cu recepție canale TV

  x

  x

  x

  x

  -

  x

  x

  x

  x

  x

  -

  -

  - minim 2 prize de alimentare cu energie
  și priză pentru conexiune la internet sau
  sistem wireless  x  x  x  -  -  x  x  -  -  -  -  -

  - telefon

  x

  x

  x

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  x

  -

  -

  - minibar frigorific cu produse*9)

  x

  x

  x*)

  -

  -

  x

  x

  x*)

  -

  x

  -

  -

  *9) Cu excepția dormitoarelor din apartamente și garsoniere
  *) La categoria 3 stele produsele se oferă de la recepție, la îndeplinirea formalităților
  de cazare, cu acceptarea produselor de către turist

  - pled sau alte mijloace cu funcțiuni
  similare, cu cearșaf


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - cearșaf pentru pat

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - pernă mare înfățată/pers.

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - pernă suplimentară

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  - cuvertură/șal pentru pat sau alte
  mijloace similare


  x


  x


  x


  -


  -


  x


  x


  x


  -


  x


  -


  -

  - perdele și draperii sau alte mijloace
  obturante


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - mijloace de protecție împotriva
  insectelor


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  b) salonul din apartamente și garsoniere:

  - masă de lucru (birou) și scaun

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  - set de birou (mapa, plicuri cu antet,
  hârtie de scris, pix, etc.).


  x


  x


  -


  -


  -


  x


  x


  -


  -


  -


  -


  -

  - măsuță/suprafață de uz personal de minim
  0,3 mp


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - tavă cu pahare

  x

  x

  x

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  - fotolii sau demifotolii

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - canapea pentru 2-3 persoane (la
  garsoniere este facultativ)


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  -


  -

  - corpuri de iluminat adecvate (lustră,
  lampadar, aplice etc.)


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - televizor cu recepție canale TV

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - minibar frigorific cu produse

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  - minibar frigorific/frigider

  -

  -

  x

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  x

  -

  -

  c) holul de primire, holuri și coridoare de etaj:

  - comptuar recepție (la moteluri poate fi
  comun cu barul)


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - utilizarea sistemelor informatice de
  gestiune fiscalizate


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - canapele

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  - fotolii

  x

  x

  x

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  x

  -

  -

  - demifotolii

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  -

  x

  x

  - masă de hol

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - aparat de curățat încălțămintea

  x

  x

  -

  -

  -

  x

  x

  -

  -

  x

  -

  -

  - corpuri de iluminat adecvate
  (candelabre, plafoniere, etc)


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  11. Seif/posibilități de depozitare a valorilor:

  - la recepție

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  -

  x

  x

  x

  x

  x

  - în cameră (încastrat) sau încăpere
  dotată cu seifuri pentru fiecare cameră


  x


  x


  -


  -


  -


  x


  x


  -


  -


  -


  -


  -

  12. Fax la recepție

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  -

  13. Încasarea contravalorii serviciilor
  și prin mijloace electronice de plată
  (carduri)  x  x  x  x  -  x  x  x  x  x  -  -

  14. Spațiu pentru alimentație:

  - restaurant amplasat în structura de
  primire turistica


  x


  x


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -

  - spațiu amenajat pentru prepararea și
  servirea micului dejun - la structurile de
  cazare care nu dispun de nicio unitate de
  alimentație
  -
  -
  x
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  x
  x
  -

  - bucătărie complet echipată în apartament
  (sau restaurant care asigura serviciu de
  room-service permanent)  -  -  -  -  -  x  x  x  x  -  -  -

  15. Bar de zi / cafe-bar

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  16. Spații pentru organizare de eveni-
  mente, întâlniri de afaceri, congrese,
  recepții, conferințe etc. la hotelurile cu
  peste 100 de spații de cazare (cel puțin
  o sală, cu o capacitate minimă egală cu
  numărul de spații de cazare)


  x


  x


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -

  17. Servicii de agrement/relaxare:
  - minim trei servicii


  x


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -

  18. Spațiu amenajat cu computer și
  conexiuni pentru acces internet


  x


  x


  x


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -


  -

  19. Servicii minime oferite turiștilor, cu plată sau fără plată:

  - servicii telefonice locale, interurbane,
  internaționale, cu plata tarifului și a
  comisionului  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

  - vânzări de mărfuri și de articole de
  strictă necesitate, suveniruri, ziare,
  vederi etc.  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

  - room-service

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  - servirea micului dejun

  x

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  x

  -

  -

  - informații turistice și culturale

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - păstrarea obiectelor de valoare ale
  turiștilor


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - serviciul pentru transportul bagajelor

  x

  x

  x

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  - serviciul comisionar-curier

  x

  x

  x

  -

  -

  x

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  - acordarea de prim ajutor în caz de
  urgență / trusă medicală


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - trezirea clienților la cerere

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  - primirea și transmiterea mesajelor și a
  corespondenței pentru turiști


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - rezervarea de bilete pe mijloace de
  transport


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x


  x

  - servicii de spălătorie / curățătorie

  x

  x

  x

  x

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  20. Alte criterii:

  - personalul care deservește turiștii să
  cunoască cel puțin o limbă străină de
  circulație internațională, în proporție
  de ... % din personalul de servire
  75%
  50%
  25%
  -
  -
  75%
  50%
  25%
  -
  25%
  -
  -

  21. Criterii suplimentare de evaluare
  [anexa nr. 1.1] - puncte


  170


  140


  80


  40


  -


  120


  80


  50


  25


  -


  -


  -


  Anexa nr. 1.1

  la normele metodologice
  Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor
  de primire de primire turistice cu funcțiuni de cazare de
  tip hotel și hotel apartament

  CRITERII SUPLIMENTARE*)
  *) Se punctează numai criteriile care nu sunt minim obligatorii
  pentru categoria respectivă Puncte


  Puncte

  1. Sisteme de management

  Implementarea unui sistem de management al calității

  25

  Implementarea unui sistem de management de mediu

  25

  Implementarea unui sistem de management al siguranței alimentelor

  25

  Implementarea unui sistem de management pentru sănătate și
  securitate ocupațională


  25

  Obținerea etichetei ecologice

  25

  2. Protecția turiștilor

  Deținerea poliței de asigurare de răspundere civilă a structurilor
  de primire turistice


  30

  3. Construcții/Instalații/Dotări

  Restaurant

  15

  Bar

  10

  Salon/spațiu amenajat pentru prepararea și servirea micului dejun

  10

  Cofetărie

  5

  Instalații de parfumare și împrospătare a aerului în spațiile
  comune


  2

  Climatizare în spațiile de cazare

  15

  Instalație de aer condiționat în alte spații de cazare

  10

  Climatizare în săli de seminarii și conferințe

  15

  Instalație de aer condiționat în săli de seminarii și conferințe

  10

  Climatizare în alte spații

  15

  Instalație de aer condiționat în alte spații

  10

  Garaje pentru minimum 20% din numărul spațiilor de cazare

  10

  Parcaj auto propriu, cu pază, pentru minimum 30% din numărul
  spațiilor de cazare


  10

  Ferestre antifonice

  10

  Camere adecvate pentru persoane cu disabilități locomotorii (mai
  mult de 1 cameră din totalul spațiilor de cazare)


  15

  Mașină pentru curățat încălțăminte, la recepție și pe fiecare nivel

  5

  Ascensor

  20

  Recepție TV prin satelit/cablu în spațiile de cazare

  5

  Cadă în camera de baie pentru minim 25% din spațiile de cazare

  10

  Cabină duș cu hidromasaj în camera de baie, pentru minimum 30%
  din spațiile de cazare


  10

  Spații comerciale gen butic (fr. boutique)

  10

  Instalații de energie alternativă funcționale și care asigură
  minimum


  30

  5% din consumul general


  Derivație de telefon în camera de baie sau sistem cordless

  10

  4. Servicii suplimentare

  Servicii de servire a micului dejun în sistem bufet

  5

  Spălătorie proprie

  20

  Curățătorie proprie

  20

  Salon de cosmetică și/sau de frizerie și coafură

  5

  Robot-telefon în spațiile de cazare

  5

  Telefon în spațiile de cazare la hoteluri de 2 stele și 1 stea

  5

  Sistem de preluare mesaje telefonice

  5

  Încălzitor de prosoape, oglindă de machiaj, cântar de persoane,
  mașină de călcat, halat de baie (dacă se întrunesc 3 criterii,
  se acordă)  5

  Închirieri de mașini - servicii de agenție

  2

  Reviste și ziare, gratuite, în holul de primire, la dispoziția
  turiștilor


  2

  Hărți cu localizarea structurii de primire turistice în cadrul
  zonei sau al localității


  2

  Chestionare pentru testarea opiniei turiștilor cu privire la
  calitatea serviciilor oferite


  2

  Punct de comercializare a produselor de igienă personală, minim 4
  articole de bază


  2

  Cafetieră, cafea solubilă, ceai, zahăr la pliculețe, în toate
  spațiile de cazare


  5

  Perie/burete de pantofi, perie de haine, în toate spațiile de
  cazare


  2

  Trusă ac cu ață, în toate spațiile de cazare

  2

  Serviciu de birou, în toate spațiile de cazare

  2

  Puișor pernă înfățată, în toate spațiile de cazare

  2

  Rezervare de bilete la recepție (spectacole, teatru, film)

  2

  Autoturism inscripționat cu logo-ul hotelului și alocat pentru
  transferuri


  5

  Asigurarea cu umbrele de ploaie

  2

  5. Spații de agrement și fitness

  Piscină acoperită ce dispune de dotări tehnice și spații auxiliare

  30

  Piscină în aer liber ce dispune de dotări tehnice și spații
  auxiliare


  25

  Baie cu abur

  15

  Sală de tenis

  15

  Saună

  15

  Hol de relaxare (cu șezlonguri)

  5

  Solar

  5

  Popice

  5

  Bowling

  10

  Teren de tenis

  10

  Teren de volei

  10

  Teren de badminton

  10

  Animator

  10

  Profesor de sport
  <