HOTĂRÂRE nr. 1.095 din 11 septembrie 2007
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 19 septembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 21 septembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Se aprobă criteriile şi cuantumul sprijinului în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" pentru elevii care urmează, la cursuri de zi, liceul sau învăţământul profesional - şcoala de arte şi meserii şi anul de completare, program care constă în acordarea unui sprijin financiar lunar din sume alocate de la bugetul de stat."
  2. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit.
  ...................................................
  (3) Cuantumul sprijinului financiar se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului."
  3. Alineatul (4) al articolului 2 se abrogă.
  4. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul liceal sau în învăţământul profesional se constituie o comisie de acordare a sprijinului financiar, desemnată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, înainte de începerea anului şcolar."
  5. La articolul 6 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  "f) sesizarea inspectoratelor de poliţie şi a autorităţilor administraţiei publice locale în vederea cercetării şi verificării unor situaţii speciale constatate."
  6. După alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) În cazul în care există sesizări scrise că solicitantul a făcut declaraţii false, comisia ia următoarele măsuri:
  a) anunţă inspectoratul de poliţie;
  b) opreşte acordarea ajutorului financiar şi întreprinde demersurile legale pentru recuperarea ajutorului financiar acordat ilegal."


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei,
  cercetării şi tineretului,
  Cristian Mihai Adomniţei
  Ministrul muncii, familiei
  şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 11 septembrie 2007.
  Nr. 1.095.
  -----