ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40 din 19 mai 2021pentru instituirea unor măsuri privind buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 24 mai 2021
  Ca drept fundamental statuat de Constituția României, republicată, dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucție și de perfecționare. Potrivit prevederilor art. 73 alin. (3) lit. n) din Constituția României, republicată, organizarea generală a învățământului se reglementează prin lege organică. În situația de normalitate, în România, desfășurarea învățământului preuniversitar presupune participarea, prin prezență fizică, a elevilor la orele de curs și interacțiunea directă între cadrul didactic și elev pe tot parcursul procesului educațional în cadrul unităților de învățământ. Ca urmare a stării de alertă instituite pe teritoriul României, această interacțiune este limitată, întrucât dreptul la sănătate, nu numai al elevilor, dar și al cadrelor didactice, personalului auxiliar și nu în ultimul rând al părinților elevilor, trebuie respectat conform prevederilor Constituției României, republicată.
  În contextul în care în timpul stării de alertă se aplică măsuri de protecție sanitară care presupun o limitare a aglomerărilor în interiorul unităților de învățământ, iar examenul de bacalaureat presupune prezența fizică a tuturor elevilor în unitatea de învățământ, se impune luarea unor măsuri administrative cu privire la modul de desfășurare a susținerii în condiții de siguranță de către aceștia a examenului, programat după încheierea anului școlar 2020-2021.
  În vederea flexibilizării cadrului legal privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, în condițiile desfășurării activității didactice în sistem on-line,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  La examenul național de bacalaureat, pentru anul școlar 2020-2021, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale, probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal și probele de evaluare a competențelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul II

  La articolul 10 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 28 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Calendarul pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut în prezenta lege este aprobat și actualizat anual prin ordin al ministrului educației.


  Articolul III

  Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 28 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificarea adusă prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu

  București, 19 mai 2021.
  Nr. 40.
  -----