HOTĂRÂRE nr. 9 din 10 ianuarie 2007 (*actualizată*)
privind constituirea, componenta şi functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale
(actualizată până la data de 18 februarie 2008*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 18 februarie 2008, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, în tot cuprinsul hotărârii, cu excepţia denumirii Comisiei, termenul "împrumut" se înlocuieşte cu sintagma "finanţare rambursabilă".
  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 pct. 38 din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, şi al art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se constituie Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, denumita în continuare Comisia, pentru examinarea şi avizarea contractarii/garantarii de către unitatile administrativ-teritoriale, în calitatea acestora de persoane juridice, de finanţări rambursabile interne şi externe pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum şi pentru refinantarea datoriei publice locale.
  -----------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă".


  Articolul 2

  (1) Comisia are în componenţa sa 11 membri, după cum urmează:
  a) 6 reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor, inclusiv preşedintele Comisiei;
  b) 2 reprezentanţi ai Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
  c) 3 reprezentanţi ai structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.
  -----------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008.
  (2) Preşedintele Comisiei este secretarul de stat cu atribuţii de coordonare a datoriei publice din Ministerul Finanţelor Publice.
  (3) Comisia se constituie după cum urmeaza:
  a) prin ordin al ministrului finanţelor publice se desemneaza persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a);
  b) prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor se desemneaza persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b); în acest ordin sunt incluse şi persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c), desemnate de structurile asociative.


  Articolul 3

  (1) Comisia se intruneste lunar şi ori de cate ori este nevoie pentru analizarea cererilor şi a documentatiilor aferente, primite de la unitatile administrativ-teritoriale, prin care se solicita autorizarea contractarii sau garantarii de finanţari rambursabile interne ori externe.
  -----------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă".
  (2) La nivelul Comisiei funcţionează un secretariat ai cărui membri sunt persoane din cadrul direcţiilor de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice implicate în verificarea şi analizarea documentatiilor, desemnate prin ordin al ministrului finanţelor publice. Secretariatul asigura lucrarile operative ce privesc relaţia dintre Comisie şi solicitanţii autorizarii finanţărilor rambursabile locale, administrarea bazei de date la dispoziţia Comisiei, precum şi cele specifice de organizare a sedintelor Comisiei, inclusiv convocarea membrilor acesteia.
  -----------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă".


  Articolul 4

  Documentaţia necesară pentru autorizarea contractarii sau garantarii unei finanţări rambursabile interne ori externe se stabileste potrivit Normelor şi procedurilor privind autorizarea contractarii sau garantarii de finanţări rambursabile de către unitatile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr. 1.
  -----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă".


  Articolul 5

  Se aprobă Regulamentul de functionare a Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 6

  (1) Unităţile administrativ-teritoriale, prin ordonatorii principali de credite, au obligaţia ca, în cazul în care contracteaza sau garanteaza finanţari rambursabile interne şi externe, să le inscrie, după caz, în registrul datoriei publice locale sau în registrul garantiilor locale, în condiţiile legii.
  -----------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanţare rambursabilă".
  (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cazul în care contractează şi/sau garantează finanţări rambursabile interne şi externe, să publice pe pagina de internet a unităţilor administrativ-teritoriale respective, pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, următoarele date:
  a) hotărârea Comisiei, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
  b) valoarea finanţării rambursabile contractate şi/sau garantate, în valută de contract;
  c) gradul de îndatorare a unităţii administrativ-teritoriale;
  d) durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finanţări rambursabile, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare, exprimată în luni;
  e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
  f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
  -----------
  Alin. (2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008.
  (3) Datele prevăzute la alin. (2) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.
  -----------
  Alin. (3) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008.


  Articolul 7

  Inregistrarea şi raportarea datoriei publice locale se realizează în conformitate cu normele metodologice elaborate în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice în baza Legii datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, şi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 9

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 158/2005 privind constituirea, stabilirea componentei şi competentelor Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 16 martie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Doina-Elena Dascalu,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Bucureşti, 10 ianuarie 2007.
  Nr. 9.


  Anexa 1

  NORMA 10/01/2007


  Anexa 2

  REGULAMENT 10/01/2007