HOTĂRÂRE nr. 492 din 18 aprilie 2003privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Fluviala a Dunării de Jos” Galați
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 12 mai 2003
  În temeiul art. 107 din Constituție și al art. III din Legea nr. 528/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și serviciile în porturi și în conformitate cu prevederile art. 3, 20, 23 și 31 din Convenția despre regimul navigației pe Dunăre, ratificată prin Decretul nr. 298/1948,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Regia Autonomă "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați, denumita în continuare AFDJ Galați, este persoana juridică română și funcționează ca regie autonomă sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu convențiile și acordurile internaționale la care România este parte.(2) Sediul AFDJ Galați este în municipiul Galați, Str. Portului nr. 32, județul Galați.


  Articolul 2

  AFDJ Galați îndeplinește funcția de autoritate de cai navigabile pe sectorul românesc al Dunării de la intrarea în țara la km 1.075 până la ieșirea în Marea Neagra, pe bratul Sulina, în rada Sulina, pe bratele navigabile ale Dunării, Borcea, Bala, Macin, Valciu, Caleia, pe bratul Chilia cu bratele secundare, pe bratul Sfantul Gheorghe cu canalele de rectificare și pe bratele secundare ale Canalului Sulina, denumite Dunarea Veche.


  Articolul 3

  Patrimoniul AFDJ Galați este de 321.830.437 mii lei, stabilit în conformitate cu situația financiară de la data de 31 decembrie 2002.


  Articolul 4

  AFDJ Galați își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 5

  În calitatea sa de autoritate de cai navigabile și în conformitate cu prevederile Convenției despre regimul navigației pe Dunăre, semnată la Belgrad la 18 august 1948, ratificată prin Decretul nr. 298/1948, AFDJ Galați are ca obiect de activitate asigurarea adancimilor minime de navigație prin dragaje de întreținere, asigurarea semnalizarii costiere și plutitoare, efectuarea de măsurători topohidrografice, efectuarea de lucrări de construcții și reparații construcții hidrotehnice pentru asigurarea condițiilor de navigație, asigurarea efectuării pilotajului navelor maritime pe sectorul Dunării cuprins între rada Sulina și Brăila și în porturile situate pe acest sector, punerea la dispoziție tuturor utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum și ducerea la îndeplinire a unor obligații ce revin statului român din convențiile și acordurile internaționale la care România este parte și care i-au fost încredințate prin delegare de competența de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.


  Articolul 6

  Pentru realizarea obiectului de activitate navele AFDJ Galați au acces liber și fără restrictii pe toate căile naționale navigabile, inclusiv pe cele care constituie frontiera de stat a României, precum și pe toate canalele din Delta Dunării care asigura accesul la bratele Chilia, Sulina și Sfantul Gheorghe.


  Articolul 7
  (1) În vederea realizării obiectului de activitate, AFDJ Galați are dreptul, în zonele de cale navigabila, sa instaleze semne și semnale de navigație, de zi și de noapte, în punctele pe care le considera necesare pentru siguranța navigației.(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se executa numai de către personalul specializat al AFDJ Galați.(3) Proprietarii sau administratorii terenurilor aflate în zonele de cale navigabila sunt obligați să permită instalarea semnelor și semnalelor de navigație, să efectueze în condițiile legii, la solicitarea AFDJ Galați, defrișarea zonelor respective pentru a asigura vizibilitatea acestor semne și semnale, să permită accesul personalului și utilajelor AFDJ Galați pentru efectuarea operațiunilor de verificare și reparare a acestora și de consolidare și protecție a căilor navigabile.(4) Cheltuielile de instalare și întreținere a semnelor și semnalelor de navigație sunt suportate de către AFDJ Galați.


  Articolul 8
  (1) Resursele financiare necesare funcționarii AFDJ Galați se constituie din venituri proprii și, în completare, din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Veniturile proprii ale AFDJ Galați se constituie din tarife de navigație și de pilotaj, pentru punerea la dispoziție utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, pentru eliberarea de avize pentru lucrări hidrotehnice și alte lucrări pe Dunăre și bratele secundare, închirieri sau altele asemenea, prestații editoriale ori tipografice, valorificarea produselor de balastiera din dragajele de întreținere, remorcaje, asistența la nave, măsurători topohidrografice, dragaje și alte activități specifice domeniului de activitate.(3) Tarifele prevăzute la alin. (2) se stabilesc în conformitate cu reglementările legale în vigoare.(4) AFDJ Galați are obligația de a face publice tarifele prevăzute la alin. (3), precum și facilitățile care se acordă privind plata acestor tarife.(5) Facilitățile prevăzute la alin. (4) se acordă în mod nediscriminatoriu.(6) Fondurile de la bugetul de stat, necesare pentru desfășurarea activităților având ca scop ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, care i-au fost delegate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, se aloca în conformitate cu legislația în vigoare, pe bază de decont de cheltuieli pentru fiecare activitate.(7) AFDJ Galați poate realiza și dispune de venituri și cheltuieli în valută în condițiile legii.(8) AFDJ Galați poate contracta credite bancare și/sau împrumuturi în lei și în valută.


  Articolul 9

  Salarizarea personalului angajat al AFDJ Galați se face pe bază de negociere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale contractului colectiv de muncă.


  Articolul 10

  AFDJ Galați poate să încheie contracte sau convenții cu alte organisme și cu agenți economici din țara și din străinătate, în vederea colaborării și cooperării pe plan național sau internațional în domeniul sau de activitate și în condițiile prevăzute de lege.


  Articolul 11

  Emblema AFDJ Galați este prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 13

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga art. 12-17 și anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2000 privind înființarea Societății Comerciale de Întreținere și Reparații Construcții Hidrotehnice "I.R.C.H." - S.A. Galați prin divizarea parțială a Regiei Autonome "Administrația Fluviala a Dunării de Jos" Galați și reorganizarea acesteia din regie autonomă cu specific deosebit în regie autonomă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 24 ianuarie 2001.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Sergiu Sechelariu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu

  București, 18 aprilie 2003.
  Nr. 492.

  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Regiei Autonome „Administrația Fluviala a Dunării de Jos”
  Galați


  Anexa nr. 2

  Emblema A.F.D.J. R.A. Galați

  -------