HOTĂRÂRE nr. 486 din 1 aprilie 2004
privind înfiinţarea Consiliului de export
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 663/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Consiliul de export, structură organizatorică la nivel naţional, cu caracter public-privat, fără personalitate juridică, pe lângă Ministerul Economiei şi Comerţului, în scopul armonizării strategiilor sectoriale, intersectoriale şi regionale cu Strategia naţională de export, precum şi al stabilirii obiectivelor şi priorităţilor în domeniul exportului.
  (2) Consiliul de export are responsabilităţi în domeniile coordonării şi armonizării activităţilor de elaborare şi aplicare unitară a strategiilor şi politicilor de stimulare şi promovare a exportului cu strategiile şi politicile sectoriale şi intersectoriale, precum şi în ceea ce priveşte monitorizarea sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat.
  (3) Consiliul de export are în componenţă reprezentanţi ai instituţiilor publice, structurilor patronale şi profesionale cu atribuţii şi activitate în domeniul exportului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Consiliul de export este o structură organizatorică deschisă, la care pot să adere şi alte instituţii publice şi structuri asociative din sectorul privat cu atribuţii în domeniul exportului, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia.


  Articolul 2

  Consiliul de export are următoarele atribuţii principale:
  a) armonizează strategiile sectoriale, intersectoriale şi regionale în cadrul Strategiei naţionale de export, în scopul stabilirii priorităţilor de dezvoltare a exportului;
  b) identifică resursele de finanţare publice şi private pentru realizarea programelor şi acţiunilor prevăzute de Strategia naţională de export;
  c) propune programe care să asigure creşterea competitivităţii ofertei de export;
  d) iniţiază acţiuni care conduc la creşterea şi diversificarea exportului de mărfuri şi servicii cu valoare adăugată ridicată;
  e) analizează problematica curentă a activităţii de comerţ exterior şi formulează propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia;
  f) recomandă modificări ale cadrului legislativ pentru eliminarea obstacolelor la export şi generarea unei creşteri a volumului de export;
  g) sprijină dezvoltarea activităţilor de promovare a serviciilor şi asistenţei de specialitate pentru exportatori;
  h) monitorizează progresele, rezultatele şi impactul implementării măsurilor, instrumentelor şi mecanismelor de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, cuprinse în Strategia naţională de export;
  i) mediatizează acţiunile, programele şi măsurile care vizează dezvoltarea exportului.


  Articolul 3

  (1) Conducerea Consiliului de export este asigurată de 2 copreşedinţi, reprezentând sectorul public şi sectorul privat, desemnaţi dintre membrii Consiliului de export, în cadrul primei reuniuni a acestuia, prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.
  (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul de export poate organiza comisii pe domenii.
  (3) Secretariatul Consiliului de export este asigurat de către Direcţia generală promovare export din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului.
  (4) Consiliul de export îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (5) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii instituţiilor şi asociaţiilor prevăzute în anexă vor nominaliza câte un reprezentant în Consiliul de export.


  Articolul 4

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.517/2002 privind înfiinţarea Comitetului interministerial de monitorizare a Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 2003, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministru de stat,
  ministrul economiei şi comerţului,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul delegat
  pentru comerţ,
  Eugen Dijmărescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 1 aprilie 2004.
  Nr. 486.


  Anexa
  COMPONENŢA
  Consiliului de export
  Copreşedinţi desemnaţi dintre membrii Consiliului de export:
  - reprezentant al sectorului public
  - reprezentant al sectorului privat
  Membri:
  Sectorul public:
  ────────────────
  - Ministrul delegat pentru comerţ - Ministerul Economiei şi Comerţului;
  - Secretar de stat - Ministerul Finanţelor Publice;
  - Secretar de stat - Ministerul Economiei şi Comerţului (pentru politici industriale);
  - Secretar de stat - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei;
  - Secretar de stat - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
  - Secretar de stat - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
  - Secretar de stat - Ministerul Afacerilor Externe;
  - Secretar de stat - Ministerul Integrării Europene;
  - Preşedinte - Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie;
  - Preşedinte - Comisia Naţională de Prognoză;
  - Viceguvernator - Banca Naţională a României;
  - Preşedinte - Banca de Export-Import a României S.A. (Eximbank);
  - Vicepreşedinte - Institutul Naţional de Statistică;
  - Director general - Autoritatea Naţională a Vămilor.
  Sectorul privat:
  ────────────────
  ● Structuri asociative la nivel naţional:
  - confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional (CONPIROM, UGIR 1903 etc.);
  - Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR);
  - Camera de Comerţ şi Industrie a României;
  - Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România;
  - Asociaţia Română a Băncilor.
  ● Structuri asociative patronale/profesionale la nivel de ramură:
  - asociaţii de ramură din domeniile construcţiilor de maşini, electrotehnică şi electronică - un reprezentant;
  - asociaţii de ramură din domeniile textilelor, confecţiilor, pielăriei - un reprezentant;
  - asociaţii de ramură din domeniile mobilei şi produselor din lemn - un reprezentant;
  - asociaţii de ramură din domeniile tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor - un reprezentant;
  - asociaţii de ramură din domeniul chimiei şi petrochimiei - un reprezentant;
  - asociaţii de ramură din domeniile metalurgiei şi siderurgiei - un reprezentant;
  - asociaţii de ramură din domeniile produselor agroalimentare - un reprezentant.
  _____________