NORME METODOLOGICE din 1 aprilie 2004 (*actualizate*)
privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism
(actualizate până la data de 24 decembrie 2009*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iunie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 990 din 14 decembrie 2009.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezentele norme metodologice se aplică persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de turism în România.


  Articolul 2

  Categoriile de ghizi utilizate în activitatea de turism din România sunt:
  a) ghid local, care asigură asistenţa turistică pe un teritoriu limitat;
  b) ghid naţional, care asigură asistenţa turistică pe teritoriul naţional şi în străinătate;
  c) ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice:
  - montan, drumeţie montană;
  - artă;
  - supraveghetor;
  - animaţie;
  - habitat natural: faună, floră;
  - ornitologie;
  - sportiv, respectiv: alpinism şi căţărare pe stânci, schi, bob, înot, canotaj, iahting, zbor cu aparate ultrauşoare (deltaplan, parapantă şi altele);
  - alte specializări în funcţie de cererea pieţei turistice.


  Capitolul II Selecţionarea, şcolarizarea şi specializarea ghizilor de turism


  Articolul 3

  Selecţionarea candidaţilor pentru cursurile de calificare şi, respectiv, de specializare profesională în profesia de ghid de turism, se face cu respectarea condiţiilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, precum şi ale actelor normative care reglementează aplicarea acesteia.


  Secţiunea 1 Formarea profesională a ghizilor


  Articolul 4

  Formarea profesională a categoriilor de ghizi de turism se poate realiza:
  a) în cadrul sistemului naţional de învăţământ;
  b) în cadrul sistemului de formare profesională a adulţilor.


  Articolul 5

  Organizarea programelor de formare profesională în sistemul formării profesionale a adulţilor, precum şi evaluarea şi certificarea formării profesionale se fac în conformitate cu reglementările legale în vigoare.


  Articolul 6

  Planurile şi programele de pregătire pentru calificarea în meseria de ghid de turism se elaborează de către unităţile care organizează cursurile de calificare şi specializare, pe baza standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, în condiţiile legii.


  Articolul 7

  Persoanele care deţin documente care atestă pregătirea profesională pentru una sau mai multe dintre categoriile de ghizi definite la art. 2 pot solicita atestatul aferent categoriei de ghid de turism pentru care au pregătirea profesională.


  Secţiunea a 2-a Specializarea ghizilor


  Articolul 8

  Specializarea profesională pentru categoria de ghid de turism naţional sau ghid de turism specializat se realizează numai pentru persoanele care deţin certificat de calificare de ghid de turism.


  Articolul 9

  Organizarea cursurilor de specializare de către furnizorii de formare profesională se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 10

  Persoanele care deţin documente care atestă specializarea pentru categoria de ghid de turism naţional sau ghid de turism specializat pot solicita Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*) atestatul de ghid de turism naţional, respectiv de ghid de turism specializat.
  ---------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin HOTĂRÂREA nr. 1.719 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului.


  Capitolul III Atestarea ghizilor de turism


  Articolul 11

  Profesia de ghid de turism poate fi exercitată de persoane fizice deţinătoare de atestat de ghid.


  Articolul 12

  (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, atestatul de ghid de turism este documentul eliberat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*), prin care se confirmă capacitatea profesională a persoanelor fizice calificate în profesia de ghid de turism de a exercita activitatea în una dintre categoriile de ghizi de turism, definite în prezentele norme metodologice.
  (2) Modelul atestatului de ghid de turism este prezentat în anexa nr. 3.
  ---------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin HOTĂRÂREA nr. 1.719 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului.


  Articolul 13

  Criteriile minime pentru obţinerea atestatului de ghid de turism sunt prezentate în anexa nr. 4.


  Articolul 14

  (1) În vederea obţinerii atestatului de ghid de turism local solicitantul va prezenta următoarele documente:
  a) cerere;
  b) copie de pe actul de identitate;
  c) copie de pe certificatul de calificare în profesia de ghid de turism;
  d) copie de pe atestatul privind cunoaşterea unei limbi străine, iar în cazul persoanelor fizice, cetăţeni ai statelor Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, şi copie de pe atestatul privind cunoaşterea limbii române;
  e) certificat de cazier judiciar;
  f) certificat medical;
  g) două fotografii tip buletin de identitate.
  (2) În cazul categoriilor de ghid de turism naţional şi specializat, documentaţia va cuprinde, suplimentar, certificatul de absolvire a cursului de specializare profesională.


  Articolul 15

  (1) Documentaţia întocmită potrivit prevederilor art. 14 se prezintă Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Autoritatea Naţională pentru Turism*).
  (2) În situaţia în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile pentru eliberarea atestatului de ghid de turism, acestuia i se comunică motivul în scris.
  (3) Termenul de eliberare a atestatului de ghid de turism sau de răspuns, după caz, este de 30 de zile de la data primirii şi înregistrării documentaţiei complete.
  ---------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin HOTĂRÂREA nr. 1.719 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului.


  Capitolul IV Utilizarea ghizilor de turism


  Articolul 16

  Activitatea de ghid de turism poate fi exercitată fie ca activitate de bază, fie ca activitate complementară, numai de către ghizii deţinători de atestat şi ecuson de ghid de turism.


  Articolul 17

  Agenţii economici cu activitate de turism pot utiliza ghizi de turism numai în baza unui contract individual de muncă.


  Articolul 18

  Profesia de ghid de turism poate fi practicată şi pe cont propriu de către persoane fizice autorizate potrivit legii.


  Articolul 19

  Ecusonul de ghid de turism se eliberează de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*), prin Autoritatea Naţională pentru Turism, şi este realizat conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
  ---------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin HOTĂRÂREA nr. 1.719 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului.


  Articolul 20

  Controlul respectării prevederilor prezentelor norme metodologice se face de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*), prin Autoritatea Naţională pentru Turism.
  ---------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin HOTĂRÂREA nr. 1.719 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului.


  Capitolul V Retragerea atestatului de ghid de turism


  Articolul 21

  Aspectele negative constatate, referitoare la comportamentul cu turiştii şi/sau la realizarea acţiunilor încredinţate, vor fi evidenţiate, pentru fiecare ghid de turism, în banca de date a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*) şi a Autorităţii Naţionale pentru Turism.
  ---------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin HOTĂRÂREA nr. 1.719 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului.


  Articolul 22

  În cazul în care se constată înregistrarea unui număr de mai mult de 5 reclamaţii care, în urma verificării de către reprezentanţii cu atribuţii de control ai Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*), se constată că sunt întemeiate, se va lua măsura retragerii atestatului de ghid de turism.
  ---------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin HOTĂRÂREA nr. 1.719 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului.


  Articolul 23

  Măsura retragerii atestatului de ghid de turism se contestă în termen de 30 de zile de la data comunicării acestei măsuri posesorului atestatului de ghid de turism.


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 24

  Ghidul de turism are obligaţia ca în timpul desfăşurării activităţii să deţină asupra sa atestatul de ghid de turism şi să poarte ecusonul de ghid de turism, pe care să le prezinte la cererea persoanelor împuternicite să îi controleze activitatea.


  Articolul 25

  Atribuţiile şi obligaţiile concrete ale ghidului de turism se stabilesc de agentul economic din turism, organizator al acţiunilor turistice, şi diferă în funcţie de categoria de ghid de turism şi de specificul fiecărei acţiuni.


  Articolul 26

  Organizatorii de cursuri de calificare şi specializare a ghizilor de turism vor prevedea în programa de învăţământ teme concrete privind atribuţiile şi obligaţiile ghizilor de turism, pe categorii şi tipuri de acţiuni, precum şi teme concrete privind modul de rezolvare a unor cazuri speciale şi situaţii neprevăzute.


  Articolul 27

  Atestatele de ghid de turism, eliberate în baza prevederilor Ordinului ministrului turismului nr. 10/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind selecţionarea, şcolarizarea, atestarea, utilizarea şi atribuţiile ghizilor de turism, precum şi cele eliberate în temeiul Ordinului ministrului turismului nr. 263/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora, rămân valabile.


  Articolul 28

  În vederea ridicării continue a nivelului pregătirii profesionale a ghizilor de turism, organizatorii de cursuri de calificare şi specializare sunt obligaţi să amenajeze cabinete metodologice proprii, dotate corespunzător şi actualizate permanent cu literatură turistică, ghiduri, monografii, pliante, broşuri, hărţi, descrieri de circuite turistice, trasee etc., şi să stabilească condiţiile în care cursanţii şi cei interesaţi pot beneficia de materialele documentare sus-menţionate.


  Articolul 29

  Atribuţiile şi obligaţiile ghidului de turism, stabilite şi actualizate conform prevederilor art. 25, se vor găsi la cabinetele metodologice ale organizatorilor de cursuri de calificare şi specializare.


  Articolul 30

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Articolul 31

  (1) Procedura de atestare a ghizilor de turism poate fi îndeplinită prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009
  privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, în termen de 60 de zile de la operaţionalizarea punctului de contact unic electronic.
  (2) Pentru operatorii economici străini din statele membre UE sau SEE, în cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, Ministerul Turismului, prin Direcţia generală control, autorizare, privatizare, va contacta autorităţile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009
  .
  -------------
  Art. 31 a fost introdus de pct. 2 al art. IV din ORDINUL nr. 990 din 14 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 24 decembrie 2009.


  Anexa 1
  ────────
  la normele metodologice
  ────────────────────────
  CONDIŢIILE
  privind selecţionarea candidaţilor pentru cursurile
  de calificare profesională în profesia de ghid
  de turism local
  În vederea selecţionării pentru cursurile de calificare profesională în profesia de ghid de turism local, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  1. să aibă vârsta minimă de 18 ani şi vârsta maximă de 65 de ani;
  2. să aibă cel puţin studii liceale cu bacalaureat;
  3. să nu fi suferit condamnări (fapt dovedit cu certificatul de cazier judiciar);
  4. să fie apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism (sănătos clinic şi psihic, fără defecte fizice, de vorbire sau de auz);
  5. să cunoască satisfăcător cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională, dovedită prin atestat privind cunoaşterea unei limbi străine, pentru persoanele fizice române şi atestat privind cunoaşterea limbii române, pentru persoanele fizice străine;
  6. să aibă cunoştinţe de cultură generală, dovedite prin test de verificare.
  Atestarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la pct. 1-5 se realizează prin prezentarea de copii legalizate de pe documente. Acestea se păstrează la organizatorul cursului.


  Anexa 2
  ────────
  la normele metodologice
  ────────────────────────
  CONDIŢIILE
  pentru participarea la cursurile de specializare
  profesională pentru categoriile de ghid de turism
  naţional şi ghid de turism specializat
  În vederea participării la cursurile de specializare profesională pentru categoriile de ghid de turism naţional şi ghid de turism specializat, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  1. să aibă calificarea profesională pentru profesia de ghid de turism;
  2. să aibă cel puţin studii liceale cu bacalaureat;
  3. să aibă vârsta minimă de 18 ani şi vârsta maximă de 62 de ani pentru ghidul de turism specializat şi, respectiv, 65 de ani pentru ghidul de turism naţional;
  4. să nu fi suferit condamnări (fapt dovedit cu certificatul de cazier judiciar);
  5. să fie apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism [sănătos clinic şi psihic, fără defecte fizice, de vorbire sau de auz, apt pentru efort fizic*)];
  _____________
  *) Condiţie necesară pentru ghidul de turism specializat - ghid sportiv, ghid montan.
  6. pentru categoria de ghid de turism specializat trebuie să aibă cunoştinţe temeinice, teoretice şi practice, specifice categoriei de ghid de turism specializat pentru care optează;
  7. să cunoască temeinic cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională, dovedită prin test de verificare;
  8. să aibă cunoştinţe de cultură generală, dovedite prin test de verificare.
  Atestarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la pct. 1-7 se realizează prin prezentarea de copii de pe documente.
  Acestea se păstrează la organizatorul cursului.


  Anexa 3 Notă

  ──────────

  la normele metodologice

  ────────────────────────

  Model al atestatului de ghid de turism

  - copertă faţă -

  ROMÂNIA

  Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului*)

  ATESTAT DE GHID DE TURISM

  ──────────────────────────────────────────────────────────────────

  - copertă verso -

        ┌──────┐
        │ │
        │ Foto │
        │ │
        └──────┘

  Atestat de ghid de turism nr. .....................
  Data ..............................................
  Categoria*) .......................................
  Specializarea .....................................
  Domnul/doamna .....................................
  B.I./C.I. seria ............. nr. .................
  Ministru,
  ..................
  Director general,
  ........................
  __________
  *) Se va menţiona categoria.
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────
  Sancţiuni - pag. 1, 2 ..........
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────
  ---------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin HOTĂRÂREA nr. 1.719 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului.


  Anexa 4
  ────────
  la normele metodologice
  ────────────────────────
  CRITERII
  minime pentru obţinerea atestatelor de ghid de turism
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                     Categoria de ghizi de turism
   Criterii ────────────────────────────
                                                     local naţional specializat
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele
   condiţii:
   1. cetăţenie:
      - să fie cetăţean al României sau al unui
      stat din Uniunea Europeană sau din
      Spaţiul Economic European x x x
   2. vârstă:
      - minimum 18 ani x x x
   3. studii:
      - să fie absolvent de liceu cu bacalaureat x x x
   4. pregătire profesională:
      - să cunoască cel puţin o limbă străină de
      circulaţie internaţională x x x
      - să fie absolvent al unui curs de calificare
      profesională pentru profesia de ghid
      de turism, organizat de instituţii autorizate
      conform legii din România sau din statele de
      provenienţă x x x
      - să fie absolvent al unui curs de specializare
      organizat de instituţii autorizate conform legii - x*) x**)
   5. să nu fi suferit condamnări, făcând dovada cu
      certificatul de cazier judiciar x x x
   6. să aibă o conduită morală ireproşabilă, dovedită
      cu recomandare de la ultimul loc de muncă sau de
      la ultima instituţie de învăţământ absolvită x x x
   7. să aibă o ţinută corespunzătoare şi o înfăţişare
      fizică agreabilă x x x
   8. să fie apt din punct de vedere medical pentru
      profesia de ghid de turism, fapt dovedit cu
      certificat medical în care se va menţiona şi
      categoria de ghid de turism solicitată x x x
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ____________
  *) Se exceptează absolvenţii unităţilor de învăţământ superior cu profil de turism, dacă fac dovada unei activităţi de minimum 2 ani în profesia de ghid de turism local.
  Se exceptează persoanele care deţin de cel puţin 2 ani funcţia de conducere în agenţii de turism.
  **) În funcţie de categoria de ghid de turism specializat solicitată, se exceptează absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior cu profil similar (facultăţi de educaţie fizică şi sport pentru ghizi sportivi, geografie-biologie pentru habitat natural, artă teatrală pentru animaţie etc.).


  Anexa 5
  ────────
  la normele metodologice
  ────────────────────────
  Modelul ecusonului de ghid de turism
       ┌──────┐
       │ Loc │ ROMÂNIA
       │ foto │ Ministerul Transporturilor,
       └──────┘ Construcţiilor şi Turismului*)

  AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM
  Ghid de turism
  Domnul/doamna ................................................
  Director general,
  .................................
  (semnătura şi ştampila)
  Atestat de ghid de turism nr. ...............................
  ---------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin HOTĂRÂREA nr. 1.719 din 30 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 6 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului.
  __________________