ORDONANŢĂ nr. 7 din 19 ianuarie 2006 (*actualizată*)
privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural**)
(actualizată până la data de 2 aprilie 2007*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 27 ianuarie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 2 aprilie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 octombrie 2006 respinsă de LEGEA nr. 70 din 26 martie 2007; LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007.
  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Capitolul I
  Dispoziţii generale
  ------------
  Cap. I a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.

  Articolul 1

  Prin prezenta ordonanţă se instituie Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, denumit în continuare Programul.
  -------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.


  Articolul 2

  Scopul acestui Program este îmbunătăţirea situaţiei sociale, economice şi cultural-sportive a locuitorilor din zonele rurale vizate.
  -------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.


  Capitolul II
  Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
  ------------
  Cap. II a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.

  Articolul 3

  Obiectivele generale sunt dezvoltarea şi modernizarea spaţiului rural românesc, format din satele componente ale comunelor, satele aparţinând oraşelor şi municipiilor şi zonele periurbane, prin legarea zonelor unde se aplică Programul la reţeaua de drumuri publice comunale, judeţene şi naţionale prin poduri, podeţe şi punţi pietonale, platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deşeurilor, precum şi prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi epurare.
  -------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.


  Articolul 4

  Obiectivele specifice sunt: creşterea pieţei agricole, a investiţiilor locale, a serviciilor publice şi scăderea abandonului şcolar.
  -------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.


  Articolul 5

  Beneficiarii direcţi ai acestui Program sunt autorităţile administraţiei publice locale din spaţiul rural, precum şi asociaţii ale acestora constituite conform legii, unde se realizează şi se utilizează investiţiile: poduri, podeţe, punţi pietonale, platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deşeurilor, sisteme de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare.
  -------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.


  Articolul 6

  Programul se aplică începând cu anul 2006 şi se va desfăşura pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin lege.
  -------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.


  Capitolul III
  Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural
  ------------
  Cap. III a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.

  Articolul 6^1

  Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural urmăreşte revigorarea activităţilor sportive şi în special a jocului de fotbal.
  ------------
  Art. 6^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.


  Articolul 6^2

  Obiectivul principal al acestui Program, ca program naţional, îl constituie realizarea într-o primă etapă a 500 de baze sportive în timp de 2 ani, începând cu semestrul 2 al anului 2007.
  ------------
  Art. 6^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.


  Articolul 6^3

  Beneficiarii acestui Program sunt autorităţile administraţiei publice locale din spaţiul rural.
  ------------
  Art. 6^3 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.


  Articolul 6^4

  (1) Bazele sportive, ca obiective de investiţii sportive, se realizează în baza unor proiecte tipizate.
  (2) Terenul şi utilităţile necesare realizării şi funcţionării bazelor sportive se asigură de autorităţile administraţiei publice locale beneficiare ale investiţiei.
  ------------
  Art. 6^4 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.


  Capitolul IV
  Finanţarea proiectelor, avizarea şi aprobarea acestora
  ------------
  Cap. IV a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.

  Articolul 7

  (1) Se constituie Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, denumită în continuare Comisia, formată din:
  a) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;
  b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
  c) un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  d) un reprezentant al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;
  e) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
  f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
  g) 2 reprezentanţi ai primului-ministru;
  h) un reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii;
  i) un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România;
  j) un reprezentant al Federaţiei Române de Fotbal.
  (2) Reprezentanţii instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) vor fi desemnaţi la nivel de secretar de stat.
  (3) Preşedinţia Comisiei va fi asigurată de unul dintre reprezentanţii primului-ministru.
  (4) Componenţa nominală şi preşedintele Comisiei se stabilesc prin decizie a primului-ministru.
  (5) Comisia va elabora normele, regulamentele şi Ghidul de eligibilitate, care va servi la determinarea eligibilităţii proiectelor propuse de consiliile locale pentru a obţine finanţare în cadrul Programului.
  (6) Comisia va primi cererile de finanţare adresate de consiliile locale, le va selecta şi va aproba proiectele care corespund criteriilor stabilite prin Ghidul de eligibilitate.
  (7) Lucrările Comisiei vor fi asigurate de un secretariat, format din specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care va asigura şi monitorizarea derulării Programului.
  ------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.


  Articolul 8

  (1) Pentru finanţarea proiectelor care fac obiectul prezentei ordonanţe se acordă bugetelor locale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.
  (2) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe proiecte eligibile se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea Secretariatului General al Guvernului.
  (3) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2006-2009 aferentă desfăşurării Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural nu va depăşi suma de 3.000.000.000 lei.
  (4) Valoarea minimă a unei cereri de finanţare pentru un proiect cuprins în Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural va fi de 40.000 lei, iar valoarea maximă de 4.000.000 lei.
  (5) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2007-2008 aferent desfăşurării Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural nu va depăşi suma de 262.500.000 lei.
  (6) Valoarea de investiţii a fiecărui proiect cuprins în Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural nu va depăşi 525.000 lei.
  (7) Pe lângă sumele prevăzute la alin. (1), bugetele locale pot contribui la finanţarea lucrărilor respectivelor obiective de investiţii.
  ------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.


  Articolul 9

  Lucrările de investiţii aprobate de Comisie conform cererilor de finanţare se vor contracta cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei privind achiziţiile publice.
  ------------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.


  Articolul 10

  În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Comisia va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.
  ------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.


  Articolul 11

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Frâncu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 19 ianuarie 2006.
  Nr. 7.
  ----------