HOTĂRÂRE nr. 72 din 27 februarie 2013
privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 13 martie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 104 alin. (2)-(4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) şi (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi de învăţământ.
  (2) Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora pentru unităţile de învăţământ se face pe baza costului standard per elev/preşcolar. Nu sunt incluse în această categorie de cheltuieli cheltuielile pentru alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă, precum şi cheltuielile salariale în natură, acestea nefăcând parte din finanţarea de bază.
  (3) Costul standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile prevăzute la alin. (2) se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învăţământ şi de mediul urban/rural.
  (4) Finanţarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii" se face pe baza costului standard per elev/preşcolar.
  (5) Costul standard per elev/preşcolar se determină pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcţie de mărimea şi tipul unităţilor de învăţământ, mediul urban/rural şi coeficienţii de temperatură pe zone geografice, după caz, pentru cheltuielile prevăzute la alin. (4).
  (6) Cheltuielile cu pregătirea profesională includ şi cheltuielile legate de formarea continuă şi evaluarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.


  Articolul 2

  (1) Costul standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru coeficientul 1, corespunzător costului standard per elev din învăţământul gimnazial din mediul urban, este calculat potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Pentru anul 2013, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 2420 lei.
  (3) Costul standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru unităţile de învăţământ, pentru anul 2013, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (4) Costul standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru unităţile de învăţământ sunt determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 3, la valoarea costului standard per elev corespunzător coeficientului 1.
  (5) Unităţilor de învăţământ care au în componenţă şi clase cu elevi ce studiază în limba maternă a minorităţilor li se alocă suplimentar sume aferente coeficienţilor prevăzuţi în anexa nr. 3.
  (6) Costul standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru activitatea de cămine-cantine, se calculează în funcţie de numărul de elevi cazaţi din învăţământul gimnazial, liceal, postliceal şi profesional. Sumele se alocă unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică în a căror administrare se află căminele-cantinele, indiferent de unitatea de învăţământ preuniversitar de stat la care studiază elevii.


  Articolul 3

  (1) Costul standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii" este calculat potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 4.
  (2) Pentru anul 2013, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 301 lei.
  (3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii", pentru anul 2013, sunt prevăzute în anexa nr. 5.
  (4) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii" sunt determinate prin aplicarea coeficienţilor de diferenţiere, prevăzuţi în anexa nr. 6, la valoarea costului standard corespunzător coeficientului 1.


  Capitolul II Modalitatea de alocare a finanţării de bază


  Articolul 4

  (1) Unităţile de învăţământ cu personalitate juridică transmit, până la data de 20 noiembrie a fiecărui an calendaristic, ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de care aparţin şi inspectoratelor şcolare numărul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru întreaga unitate cu personalitate juridică, pe structura prevăzută în anexele nr. 2 şi 5. Directorii unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise. Pentruanul 2013, datele se transmit în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 10 decembrie, datele primite de la unităţile de învăţământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexele nr. 2 şi 5, atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât şi pentru fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Pentru anul 2013, datele se transmit în termen de 6 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar.
  (4) Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unităţi administrativ-teritoriale se face prin înmulţirea numărului de elevi/preşcolari cu costurile standard prevăzute în anexele nr. 2 şi 5.
  (5) Pentru unităţile de învăţământ din zonele izolate în care, din cauze obiective, numărul de elevi este redus, pot fi alocate sume suplimentare.


  Articolul 5

  (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de repartizarea sumelor pe unităţi de învăţământ, pe baza numărului de elevi/preşcolari şi a costurilor standard prevăzute în anexele nr. 2 şi 5, şi le supun aprobării autorităţilor deliberative.
  (2) Ordonatorul principal de credite şi directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator de credite, răspund de încadrarea în bugetul aprobat pe baza costurilor standard per elev/preşcolar.
  (3) Plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi a contribuţiilor aferente acestora se face pe baza statelor de plată ale unităţilor de învăţământ, verificate şi validate de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, potrivit precizărilor aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale, al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice.


  Articolul 6

  Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 1, autorităţile administraţiei publice locale pot aloca, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, şi sume din bugetele proprii ale acestora.


  Articolul 7

  Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, finanţarea acestora realizându-se în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
  cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Bucureşti, 27 februarie 2013.
  Nr. 72.


  Anexa 1
  METODOLOGIA DE CALCUL
  pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar,
  pentru coeficientul 1, pentru cheltuielile cu
  salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în
  bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora

  Capitolul I Costul standard per elev/preşcolar, pentru coeficientul 1, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora


  Articolul 1

  (1) Prin cost standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora se înţelege suma medie necesară acoperirii cheltuielilor de bază cu pregătirea unui elev/preşcolar pe parcursul unui an calendaristic.
  (2) Costul standard per elev/preşcolar se calculează anual. Atunci când nu sunt modificări de la un an la altul ale elementelor care au stat la baza costului standard per elev/preşcolar se poate menţine costul standard din anul precedent.
  (3) Modelul de referinţă pentru calcularea costului standard per elev/preşcolar îl reprezintă elevul din nivelul de învăţământ gimnazial din mediul urban.


  Articolul 2

  Costul standard per elev/preşcolar se calculează prin însumarea tuturor componentelor care intră în cadrul cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, în cuantum corespunzător pentru un elev/preşcolar care urmează un proces didactic conform standardelor de calitate specificate prin lege.


  Articolul 3

  Costul standard per elev/preşcolar se obţine ca sumă între costul standard pentru personalul didactic de predare şi costul standard pentru alte categorii de personal, respectiv directorii şi directorii adjuncţi de unităţi de învăţământ, pentru activitatea degrevată, de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic.


  Capitolul II Costul standard per elev/preşcolar pentru personalul didactic de predare


  Articolul 4

  Principala componentă a costului standard o reprezintă cheltuielile cu personalul de predare, respectiv costul standard pentru personalul didactic de predare per elev/preşcolar, şi reprezintă cheltuielile salariale medii anuale pentru un cadru didactic raportate la numărul mediu de elevi pe cadru didactic.


  Articolul 5

  (1) Costul standard pentru personalul didactic de predare se determină potrivit formulei: cost standard pentru personalul didactic de predare = cheltuielile salariale medii anuale pentru un cadru didactic raportate la numărul de elevi pe cadru didactic.
  (2) Salariul mediu anual reprezintă salariul de încadrare la care se adaugă sporurile şi indemnizaţiile, precum şi contribuţiile angajatorului către bugete.
  (3) Cheltuielile salariale medii anuale pentru un cadru didactic se determină ca medie ponderată a cheltuielilor cu fiecare categorie de cadre didactice, ponderate cu procentul existent al membrilor din categoria respectivă în sistemul actual din învăţământul românesc gimnazial.
  (4) Valoarea cheltuielilor salariale pentru fiecare categorie este determinată pe baza reglementărilor legale în vigoare. În cadrul cheltuielilor salariale brute sunt incluse toate tipurile de cheltuieli: salarii, sporuri, sume compensatorii, contribuţii şi alte drepturi salariale în bani care fac obiectul finanţării de bază, potrivit dispoziţiilor art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 6

  (1) Raportul elevi-cadre didactice, respectiv numărul mediu de elevi pe cadru didactic, se determină potrivit formulei: elevi pe cadru didactic = medie elevi (clasa) x ore pe săptămână (cadru didactic)/ore pe săptămână (elev), prin multiplicarea numărului mediu de elevi pe clasă cu norma didactică, raportând rezultatul la numărul mediu de ore ale unui elev pe săptămână, stabilit conform prevederilor planurilor-cadru.
  (2) Pentru numărul de elevi pe clasă se folosesc valorile medii stabilite prin lege, diminuate, după caz, pentru mediul rural.
  (3) Numărul de ore pentru un cadru didactic pe săptămână, respectiv norma didactică, reprezintă numărul de ore pe săptămână pe care trebuie să le predea la o clasă un cadru didactic pentru o normă întreagă. Norma didactică este considerată cea standard, excepţiile fiind integrate prin creşterea proporţională a cheltuielilor salariale. Pentru numărul de ore este utilizată valoarea specificată de planurile-cadru.


  Capitolul III Costul standard pentru alte categorii de personal


  Articolul 7

  Personalul, altul decât cadrele didactice de predare, ale cărui salarii trebuie incluse în costul standard per elev/preşcolar este format din:
  a) directori de unităţi de învăţământ;
  b) directori adjuncţi de unităţi de învăţământ;
  c) personalul didactic auxiliar;
  d) personalul nedidactic.


  Articolul 8

  Metodologia de repartizare a finanţării de bază are în vedere aplicarea standardelor de calitate pentru învăţământul preuniversitar, actele normative care reglementează salarizarea personalului didactic şi nedidactic, reglementările privind volumul şi structura personalului nedidactic, precum şi schimbările curriculare cu impact asupra procesului didactic.


  Articolul 9

  (1) Informaţiile specifice, precum numărul şi structura elevilor fizici pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, sunt transmise de către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, până la data de 20 noiembrie a fiecărui an, pentru fundamentarea bugetului pe anul calendaristic următor.
  (2) Repartizarea alocaţiei bugetare pentru finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar pe entităţi, respectiv judeţe, autorităţi locale, şcoli cu personalitate juridică, se face pe baza cuantumului total al sumei alocate şi a informaţiilor specifice, prevăzute la alin. (1).


  Articolul 10

  (1) Repartizarea sumelor se realizează luându-se în calcul numărul de elevi fizici pe diferite niveluri de învăţământ, medii de învăţământ, respectiv urban/rural, filieră, profil, limba de predare, cu o eventuală ajustare în funcţie de densitatea populaţiei şcolare şi/sau a elevilor în clasă, pe baza coeficienţilor de diferenţiere a costurilor per elev/preşcolar.
  (2) Coeficienţii de diferenţiere prevăzuţi la alin. (1) se calculează pentru fiecare nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu şi mediu de învăţământ, respectiv urban/rural.


  Anexa 2
  Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu
  salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale
  în bani, stabilite prin lege, precum şi
  contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2013
    Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învăţământNumăr mediu de elevi pe clasăStandarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri  -lei-Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri (pentru învăţământul în limbile minorităţilor) -lei-
    UrbanRuralUrbanRuralUrbanRural
    1Învăţământ preşcolar cu program normalZi20181605175516051755
    2Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânalZi20202943294329432943
    3Învăţământ primarZi24181847220022592612
    3.1Învăţământ primar - integrat*Zi     3139313935513551
    4Învăţământ primar "step-by-step"Zi24242943294333553355
    5Învăţământ primar "A doua şansă"-15121423171418352126
    6Învăţământ primar vocaţional (altul decât specializarea muzică)Zi24202324277926833138
    7Învăţământ primar cu specializarea muzicăZi24244114411443564356
    7.1Învăţământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentarZi     2026202620262026
    8Învăţământ gimnazialZi25202420278327673130
    8.1Învăţământ gimnazial - integrat*Zi     4114411444614461
    9Învăţământ gimnazial "A doua şansă"-18151612193619592283
    10Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică)Zi25202904331632193631
    10.1Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentarZi     484484484484
    11Învăţământ gimnazial cu specializarea muzicăZi25255082508253245324
    11.1Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentarZi     2420242024202420
    12Învăţământ gimnazialFr2522981116213281509
    13Învăţământ liceal teoreticZi28282420242027112711
    14Învăţământ liceal teoreticSeral28281794179420852085
    15Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologicZi28282503250327942794
    16Învăţământ liceal tehnologicSeral28281951195122422242
    17Învăţământ liceal de arte plastice şi vizuale, coreografie, teatru, arhitectură şi sportivZi28283195319534863486
    18Învăţământ liceal cu specializarea muzicăZi28286776677670677067
    19Învăţământ licealFr282894494412351235
    20Învăţământ profesional (inclusiv an de completare)Zi28282650265028922892
    21Învăţământ postliceal/maiştriZi28282650265026502650
    22Cantine-cămine (elevi cazaţi)       959959959959


  ------- Notă *) Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţi de învăţământ de masă.


  Anexa 3
  Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile
  standard per elev/preşcolar şi coeficienţii de corecţie
  pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale,
  pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile
  şi alte drepturi salariale în bani, stabilite
  prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora
    Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învăţământCoeficienţi de diferenţiere ai standardelor de cost pe medii şi pe niveluri, faţă de coeficientul 1 (urban gimnazial)Coeficienţi de corecţie pentru învăţământul în limbile minorităţilor
    UrbanRuralUrbanRural
    1Învăţământ preşcolar cu program normalZi0,6630,7250,0000,000
    2Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânalZi1,2161,2160,0000,000
    3Învăţământ primarZi0,7630,9090,1700,170
    3.1Învăţământ primar - integrat*Zi1,2971,2970,1700,170
    4Învăţământ primar "step-by-step"Zi1,2161,2160,1700,170
    5Învăţământ primar "A doua şansă"-0,5880,7080,1700,170
    6Învăţământ primar vocaţional (altul decât specializarea muzică)Zi0,9601,1480,1480,148
    7Învăţământ primar cu specializarea muzicăZi1,7001,7000,1000,100
    7.1Învăţământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentarZi0,8370,8370,0000,000
    8Învăţământ gimnazialZi1,0001,1500,1430,143
    8.1Învăţământ gimnazial - integrat*Zi1,7001,7000,1430,143
    9Învăţământ gimnazial "A doua şansă"-0,6660,8000,1430,143
    10Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică)Zi1,2001,3700,1300,130
    10.1Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentarZi0,2000,2000,0000,000
    11Învăţământ gimnazial cu specializarea muzicăZi2,1002,1000,1000,100
    11.1Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentarZi1,0001,0000,0000,000
    12Învăţământ gimnazialFr0,4050,4800,1430,143
    13Învăţământ liceal teoreticZi1,0001,0000,1200,120
    14Învăţământ liceal teoreticSeral0,7410,7410,1200,120
    15Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologicZi1,0341,0340,1200,120
    16Învăţământ liceal tehnologicSeral0,8060,8060,1200,120
    17Învăţământ liceal de arte plastice şi vizuale, coreografie, teatru, arhitectură şi sportivZi1,3201,3200,1200,120
    18Învăţământ liceal cu specializarea muzicăZi2,8002,8000,1200,120
    19Învăţământ licealFr0,3900,3900,1200,120
    20Învăţământ profesional (inclusiv an de completare)Zi1,0951,0950,1000,100
    21Învăţământ postliceal/maiştriZi1,0951,0950,0000,000
    22Cantine-cămine (elevi cazaţi)   0,3960,3960,0000,000


  ------ Notă *) Coeficienţii de diferenţiere se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţi de învăţământ de masă.


  Anexa 4
  FUNDAMENTAREA
  costului standard per elev/preşcolar, pentru
  coeficientul 1, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi
  cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii"

  Articolul 1

  Termeni şi definiţii
  (1) Criteriul de calcul reprezintă mulţimea elementelor de aceeaşi natură care influenţează variaţia cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii", în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, la nivel naţional.
  (2) Criteriile de calcul reprezentative sunt acele criterii de calcul considerate a influenţa în mod direct variaţia cheltuielilor cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor şi a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii", la nivel naţional.
  (3) Criteriile de calcul suplimentare sunt acele criterii de calcul necesare determinării cu acurateţe sporită a costului standard per elev/preşcolar, considerate a influenţa în mod indirect variaţia cheltuielilor materiale, generând coeficienţi specifici de corecţie.
  (4) Criteriile de calcul reprezentative sunt folosite la determinarea costului standard pentru cheltuielile prevăzute la alin. (1), pentru coeficientul 1.
  (5) Criteriile de calcul reprezentative sunt folosite la determinarea coeficienţilor de corecţie aferenţi costului standard pentru cheltuielile prevăzute la alin. (1).


  Articolul 2

  Criterii de calcul
  Criteriile de calcul utilizate, care generează variaţia cheltuielilor materiale la nivel naţional, sunt:
  a) criteriul de calcul 1: praguri numerice de elevi/preşcolari cumulat, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din România;
  b) criteriul de calcul 2: tipurile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din România;
  c) criteriul de calcul 3: mediul administrativ-teritorial în care este localizată unitatea de învăţământ;
  d) criteriul de calcul 4: zona de temperatură în care este încadrat judeţul unde este situată unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, conform hărţii de temperaturi medii multianuale elaborate de către Administraţia Naţională de Meteorologie. Criteriul de calcul 4 generează coeficienţi de corecţie specifici prezentaţi în anexa nr. 5 la hotărâre.


  Articolul 3

  Sunt considerate trei criterii de calcul reprezentative, criteriile 1-3, şi un criteriu de calcul suplimentar, respectiv criteriul 4.


  Articolul 4

  (1) Criteriul de calcul 1 stabileşte intervalul în care se încadrează unitatea de învăţământ preuniversitar de stat în funcţie de numărul de elevi/preşcolari.
  Criteriul de calcul 1
  1 - 300 elevi/preşcolari
  301 - 800 elevi/preşcolari
  peste 800 elevi/preşcolari

  (2) Criteriul de calcul 2 stabileşte tipurile de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
  Criteriul de calcul 2*)
  Grădiniţă
  Şcoală gimnazială
  Liceu tehnologic
  Liceu
  Colegiu
  Şcoală postliceală
  Şcoală profesională

  -------- Notă *) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au în componenţa lor mai multe tipuri de învăţământ, conform clasificaţiei de la criteriul de calcul 2, se va lua în calcul nivelul cel mai înalt de învăţământ. Unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul primar sunt incluse la categoria şcoli gimnaziale.
  (3) Criteriul de calcul 3 stabileşte mediul administrativ-teritorial în care este localizată unitatea de învăţământ, respectiv mediul urban şi mediul rural.
  (4) Criteriul de calcul 4 stabileşte zona de temperatură în care este încadrat judeţul unde este situată unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, conform hărţii temperaturilor medii multianuale elaborate de Administraţia Naţională de Meteorologie.
  Criteriul de calcul 4*)
  Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş
  Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava

  --------- Notă *) Clasificaţia zonelor de temperatură conform hărţii temperaturilor medii multianuale elaborate de Administraţia Naţională de Meteorologie.


  Articolul 5

  Coeficienţii de corecţie sunt determinaţi utilizându-se o metodologie unică de calcul pe baza criteriilor de calcul reprezentative stabilite la art. 3. Coeficienţii de corecţie sunt prezentaţi în anexa nr. 5 la hotărâre.


  Articolul 6

  Procedura de calcul al costului standard pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii", pentru coeficientul 1
  (1) Etapele de calcul al valorilor cheltuielii medii pentru fiecare element al criteriilor de calcul sunt următoarele:
  Etapa 1: se utilizează datele privind cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1), referitoare la un exerciţiu bugetar finalizat.
  Etapa 2: se iau în calcul cheltuielile, conform clasificaţiei bugetare, prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b), c) şi d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  Etapa 3: se utilizează succesiv criteriile de calcul 1, 2, 3, respectiv elementele acestora, definite la art. 4.
  Etapa 4: se determină numărul unităţilor de învăţământ atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean, iar în interiorul judeţelor în funcţie de mediul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv urban şi rural, corespunzător fiecărui element al criteriilor de calcul reprezentative.
  Etapa 5: se determină cheltuielile aferente unităţilor de învăţământ stabilite la etapa 4, atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean, iar în interiorul judeţelor cuantificate pe mediul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv urban şi rural, corespunzător fiecărui element al criteriilor de calcul reprezentative.
  Etapa 6: se determină numărul total de elevi/preşcolari, corespunzător numărului unităţilor de învăţământ determinate la etapa 4, atât la nivel naţional, cât şi la nivel judeţean, iar în interiorul judeţelor în funcţie de mediul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv urban şi rural, corespunzător fiecărui element al criteriilor de calcul reprezentative.
  Etapa 7: se determină cheltuiala medie per elev/preşcolar pentru fiecare criteriu de calcul reprezentativ, respectiv pentru fiecare element al criteriului de calcul reprezentativ utilizat.
  (2) Agregarea rezultatelor obţinute în vederea calculării costului standard per elev/preşcolar privind "cheltuielile materiale" - coeficientul 1
  Etapa 1: pentru fiecare criteriu de calcul, pe baza rezultatelor obţinute utilizând metodologia de calcul descrisă la alin. (1), se determină media valorilor obţinute la nivel naţional pentru fiecare element al criteriului.
  Etapa 2: pentru fiecare criteriu de calcul, pe baza rezultatelor obţinute utilizând metodologia de calcul descrisă la alin. (1), se determină media valorilor obţinute la nivel judeţean pentru fiecare element al criteriului.
  Etapa 3: pentru fiecare criteriu de calcul, pe baza rezultatelor obţinute utilizând metodologia de calcul descrisă la alin. (1), se determină media valorilor obţinute la nivel judeţean - mediul urban, pentru fiecare element al criteriului.
  Etapa 4: pentru fiecare criteriu de calcul, pe baza rezultatelor obţinute utilizând metodologia de calcul descrisă la alin. (1), se determină media valorilor obţinute la nivel judeţean - mediul rural, pentru fiecare element al criteriului.
  Etapa 5: utilizând cele 4 valori medii obţinute pentru fiecare criteriu de calcul, reprezentând cheltuielile medii per elev/preşcolar, pe cele 4 paliere analizate, respectiv naţional, judeţean, judeţean urban şi judeţean rural, se calculează o medie, obţinând astfel câte un cost mediu per elev/preşcolar specific fiecărui criteriu.
  Etapa 6: pentru a obţine costul standard pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru coeficientul 1, se realizează media dintre costurile medii specifice fiecărui criteriu.


  Anexa 5
  Costurile standard per elev/preşcolar privind
  cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea
  periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute
  la articolul bugetar "bunuri şi servicii", pentru anul 2013
          - lei -
    Criteriul 1: Praguri numericeCriteriul 2: Tipuri de unităţiCriteriul 3: Mediu urban/ruralCost standard per elev/preşcolar/an, conform zonei de temperatură
    Zona 1Zona 2Zona 3Zona 4Zona 5Zona 6
    1-300GrădiniţăUrban323326333342352362
    Rural277280286294302311
    Şcoală gimnazialăUrban310313319328337347
    Rural264267272280288296
    Liceu tehnologicUrban319322329338348357
    Rural274276282290298306
    LiceuUrban343347353364374384
    Rural298301307316325333
    ColegiuUrban351355362373383394
    Rural306309315324334343
    Şcoală postlicealăUrban241244248256263270
    Rural196198202207213219
    Şcoală profesionalăUrban296299305314323332
    Rural251253258266273281
    301-800GrădiniţăUrban324328334344354363
    Rural279282287296304312
    Şcoală gimnazialăUrban311314320330339348
    Rural266268274282290298
    Liceu tehnologicUrban321324330340349359
    Rural275278283292300308
    LiceuUrban345348355365376386
    Rural299302308317326335
    ColegiuUrban353357364374385395
    Rural308311317326335344
    Şcoală postlicealăUrban243245250257264272
    Rural197199203209215221
    Şcoală profesionalăUrban298301307315324333
    Rural252255260267275282
    peste 800GrădiniţăUrban328331338347357367
    Rural282285291299308316
    Şcoală gimnazialăUrban314318324333343352
    Rural269272277285293301
    Liceu tehnologicUrban324327334343353363
    Rural278281287295303312
    LiceuUrban348352358369379390
    Rural303306312321330339
    ColegiuUrban356360367378388399
    Rural311314320330339348
    Şcoală postlicealăUrban246248253261268275
    Rural201203207213219225
    Şcoală profesionalăUrban301304310319328337
    Rural256258263271278286

  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş
  Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava


  Anexa 6
  Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per
  elev/preşcolar privind cheltuielile cu
  pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a
  elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar
  "bunuri şi servicii"
  Criteriul 1:Criteriul 2: Criteriul 3: Coeficient final, conform zonei de temperatură
  Praguri Tipuri de unităţi Mediul
  numerice urban/rural Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
  1-300 Grădiniţă Urban 1,0710 1,0817 1,1031 1,1352 1,1674 1,1995
  Rural 0,9201 0,9293 0,9477 0,9753 1,0029 1,0305
  Şcoală gimnazială Urban 1,0270 1,0373 1,0578 1,0886 1,1194 1,1502
  Rural 0,8761 0,8849 0,9024 0,9287 0,9550 0,9813
  Liceu tehnologic Urban 1,0582 1,0688 1,0899 1,1217 1,1534 1,1851
  Rural 0,9073 0,9164 0,9345 0,9617 0,9889 1,0162
  Liceu Urban 1,1386 1,1500 1,1727 1,2069 1,2411 1,2752
  Rural 0,9877 0,9976 1,0173 1,0470 1,0766 1,1062
  Colegiu Urban 1,1661 1,1778 1,2011 1,2361 1,2711 1,3061
  Rural 1,0152 1,0254 1,0457 1,0762 1,1066 1,1371
  Şcoală postliceală Urban 0,7995 0,8075 0,8235 0,8474 0,8714 0,8954
  Rural 0,6486 0,6551 0,6681 0,6875 0,7070 0,7264
  Şcoală profesională Urban 0,9821 0,9919 1,0115 1,0410 1,0705 1,0999
  Rural 0,8312 0,8395 0,8561 0,8811 0,9060 0,9310
  301-800 Grădiniţă Urban 1,0760 1,0868 1,1083 1,1406 1,1728 1,2051
  Rural 0,9251 0,9344 0,9529 0,9806 1,0084 1,0361
  Şcoală gimnazială Urban 1,0320 1,0423 1,0630 1,0939 1,1249 1,1559
  Rural 0,8811 0,8900 0,9076 0,9340 0,9604 0,9869
  Liceu tehnologic Urban 1,0632 1,0738 1,0951 1,1270 1,1589 1,1908
  Rural 0,9123 0,9214 0,9397 0,9670 0,9944 1,0218
  Liceu Urban 1,1436 1,1550 1,1779 1,2122 1,2465 1,2808
  Rural 0,9927 1,0026 1,0225 1,0523 1,0821 1,1118
  Colegiu Urban 1,1711 1,1829 1,2063 1,2414 1,2765 1,3117
  Rural 1,0203 1,0305 1,0509 1,0815 1,1121 1,1427
  Şcoală postliceală Urban 0,8045 0,8125 0,8286 0,8528 0,8769 0,9010
  Rural 0,6536 0,6602 0,6732 0,6928 0,7124 0,7320
  Şcoală profesională Urban 0,9871 0,9970 1,0167 1,0463 1,0759 1,1056
  Rural 0,8362 0,8446 0,8613 0,8864 0,9115 0,9366
  peste 800 Grădiniţă Urban 1,0870 1,0979 1,1197 1,1523 1,1849 1,2175
  Rural 0,9362 0,9455 0,9643 0,9923 1,0204 1,0485
  Şcoală gimnazială Urban 1,0431 1,0535 1,0744 1,1057 1,1370 1,1682
  Rural 0,8922 0,9011 0,9190 0,9457 0,9725 0,9993
  Liceu tehnologic Urban 1,0742 1,0850 1,1065 1,1387 1,1709 1,2032
  Rural 0,9234 0,9326 0,9511 0,9788 1,0065 1,0342
  Liceu Urban 1,1547 1,1662 1,1893 1,2239 1,2586 1,2932
  Rural 1,0038 1,0138 1,0339 1,0640 1,0941 1,1242
  Colegiu Urban 1,1822 1,1940 1,2177 1,2531 1,2886 1,3241
  Rural 1,0313 1,0416 1,0623 1,0932 1,1241 1,1551
  Şcoală postliceală Urban 0,8155 0,8237 0,8400 0,8645 0,8889 0,9134
  Rural 0,6647 0,6713 0,6846 0,7045 0,7245 0,7444
  Şcoală profesională Urban 0,9982 1,0081 1,0281 1,0580 1,0880 1,1179
  Rural 0,8473 0,8558 0,8727 0,8981 0,9235 0,9490
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş
  Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava

  ----