HOTĂRÂRE nr. 522 din 20 iulie 2016
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 26 iulie 2016  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 7 litera A, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "8. participă la elaborarea modificărilor şi completărilor aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a proiectelor de norme metodologice, precum şi a altor acte normative care conţin prevederi referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri date în administrare, potrivit legii;"
  2. La articolul 11, alineatele (5), (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(5) Răspunderile şi atribuţiile celor 4 vicepreşedinţi se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei.
  ..........................................................................
  (9) În cazul în care preşedintele Agenţiei, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 4 vicepreşedinţi să exercite aceste atribuţii, cu informarea ministrului finanţelor publice.
  (10) În cazul în care unul dintre vicepreşedinţii Agenţiei, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea vor fi delegate către unul dintre ceilalţi 3 vicepreşedinţi."
  3. La articolul 13^2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 13^2. - (1) În cadrul aparatului propriu al Agenţiei se organizează şi funcţionează Direcţia generală executări silite cazuri speciale, structură fără personalitate juridică, cu atribuţii de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuare a procedurii de executare silită în cazurile speciale de executare silită care fac obiectul hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie penală, precum şi în alte cazuri stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv de valorificare a bunurilor sechestrate şi/sau confiscate în materie penală, prin modalităţile prevăzute de lege, inclusiv de coordonare şi monitorizare ale modalităţilor de executare silită şi valorificare.
  (2) Personalul încadrat la structura prevăzută la alin. (1) poartă în timpul serviciului uniformă, însemne distinctive şi ecusoane, care se atribuie gratuit."
  4. La articolul 13^2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
  "(1^1) În cadrul Direcţiei generale executări silite cazuri speciale funcţionează Serviciile executări silite cazuri speciale regionale, având ca atribuţii ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită, precum şi valorificarea bunurilor sechestrate şi/sau confiscate în materie penală, în cazurile speciale şi în alte cazuri prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  (1^2) Serviciile executări silite cazuri speciale regionale au competenţă pe teritoriul naţional în exercitarea atribuţiilor de serviciu."
  5. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Inspectorii antifraudă sunt împuterniciţi să efectueze control pe teritoriul naţional."
  6. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Direcţia generală a vămilor este coordonată de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului şi este condusă de un director general, numit prin ordin al preşedintelui Agenţiei."
  7. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  8. La anexa nr. 8, la pct. I "Mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală", nr. crt. 1, poziţia 1.1, şi nr. crt. 2, prima poziţie, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┐
  │Nr. │ │ Tipul mijlocului de │ Numărul│Consumul maxim de│
  │crt.│ Unitatea │ transport │ maxim │ carburant pentru│
  │ │ │ │ aprobat│ un autovehicul │
  │ │ │ │(bucăţi)│ (litri/lună) │
  ├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┤
  │ 1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparat propriu │
  ├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┤
  │ │1.1. parc auto demnitari,│ │ │ │
  │ │ înalţi funcţionari │ │ │ │
  │ │ publici şi asimilaţi│ autoturism*) │ 7 │ 400 │
  │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤
  │ │ ................. │ ................ │ ...... │ ............... │
  ├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┤
  │ 2. Direcţia generală antifraudă fiscală │
  ├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┤
  │ │ │autoturism operativ pentru │ │ │
  │ │ │acţiunile de prevenire şi │ │ │
  │ │ │combatere a actelor şi faptelor │ │ │
  │ │ │de evaziune fiscală, frauda │ │ │
  │ │ │fiscală şi vamală │ 483 │ 500 │
  │ ├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤
  │ │ ................. │ ................ │ ...... │ ............... │
  └────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┘


  Articolul II

  Încadrarea personalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.


  Articolul III

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOŞ
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Dragoş-Nicolae Pîslaru
  Bucureşti, 20 iulie 2016.
  Nr. 522.


  Anexă

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
  *Font 7*
                                                                                ┌───────────────────────────────┐
                                                                                │ MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE │
                             ┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐ └─────────────┬─────────────────┘
                             │ CABINET PREŞEDINTE ├───┤ PREŞEDINTE ├──────────────────┘
                             └────────────────────┘ └─────────┬──────────┘
                                                                │
                                ┌────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐
                                │ DIRECŢIA GENERALĂ DE ├──┤ │ DIRECŢIA GENERALĂ DE │
                                │ INFORMAŢII FISCALE │ ├───┤ INTEGRITATE │
                                └────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────┘
                                ┌────────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────────┐
                                │ DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ ├──┤ │ DIRECŢIA GENERALĂ DE │
                                └────────────────────────────┘ ├───┤ TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI │
                                ┌────────────────────────────┐ │ └────────────────────────────┘
                                │ DIRECŢIA GENERALĂ DE │ │ ┌────────────────────────────┐
                                │SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR├──┤ │ DIRECŢIA TEHNOLOGIA │
                                └────────────────────────────┘ ├───┤INFORMAŢIEI, COMUNICAŢII ŞI │
                                ┌────────────────────────────┐ │ │ STATISTICĂ VAMALĂ ***) │
                                │ DIRECŢIA GENERALĂ DE │ │ └────────────────────────────┘
                                │ STRATEGII ŞI RELAŢII ├──┤ ┌────────────────────────────┐
                                │ INTERNAŢIONALE │ ├───┤ DIRECŢIA DE AUDIT │
                                └────────────────────────────┘ │ │ PUBLIC INTERN │
                                ┌────────────────────────────┐ │ └────────────────────────────┘
                                │ DIRECŢIA GENERALĂ EXECUTĂRI├──┤ ┌────────────────────────────┐
                                │ SILITE CAZURI SPECIALE │ ├───┤ INFORMAŢII CLASIFICATE *) │
                                └────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────┘
                                                                │
    ┌─────────────┬───────────────┬───────────────────┬─────────┴─────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────┐
    │ │ │ │ │ │ │
    │ │ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌─────────────┴────┐
    │ │ ┌──┤ VICEPREŞEDINTE │ │ VICEPREŞEDINTE │ │ VICEPREŞEDINTE ├─┐ │ VICEPREŞEDINTE ├─┐ │ SECRETAR GENERAL │
    │ │ │ └────────────┬───┘ └──┬───┬─────────┘ └───────┬────────┘ │ └───────┬────────┘ │ └─────────────┬────┘
    ├-------------┼----┼---------------┼---------┼---┼--------------------┼----------┼-----------┼----------┼-------------------------┤
    │ │ ┌──┴───────────┐ │ │ │ ┌──────────────┐ │ ┌──────┴───────┐ │ ┌──────┴───────┐ ┌───────────────┤
    │ │ │ CABINET │ │ │ │ │ CABINET │ │ │ CABINET │ │ │ CABINET │ │ ┌────────────┴────┐
    │ │ │VICEPREŞEDINTE│ │ │ └─┤VICEPREŞEDINTE│ │ │VICEPREŞEDINTE│ │ │VICEPREŞEDINTE│ │ │SECRETAR GENERAL │
    │ │ └──────────────┘ │ │ └──────────────┘ │ └──────────────┘ │ └──────────────┘ │ │ ADJUNCT │
    │ │ │ │ │ │ │ └────────────┬────┘
    │ │ │ │ ┌───────────┘ ┌─────────────┘ ┌─────────────┘ ┌──────────┘
  ┌----------┐ ┌------------┐ ┌────┴───┐ ┌───┴──────┐ │ ┌────────────┐ │ ┌───────────────┐ │ ┌──────────────┐ │ ┌─────────────┐
  | DIRECŢIA | ┌┴-----------┐| │DIRECŢIA│ │ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA │ │ │ DIRECŢIA │ │ │ UNITATEA DE │
  | GENERALĂ | ┌┴-----------┐|| │GENERALĂ│ │ GENERALĂ │ ├─┤ GENERALĂ │ ├─┤ GENERALĂ │ ├─┤ GENERALĂ DE │ ├─┤ IMPRIMARE │
  | DE ADMI- | | Direcţiile ||| │ A │ │ANTIFRAUDĂ│ │ │ COORDONARE │ │ │ PROCEDURI │ │ │ ORGANIZARE ŞI│ │ │ RAPIDĂ *) │
  | NISTRARE | | generale ||| │VĂMILOR │ │ FISCALĂ │ │ │ INSPECŢIE │ │ │ PENTRU │ │ │ RESURSE UMANE│ │ └─────────────┘
  |A MARILOR | | regionale ||| │ │ │ ├─┐ │ │ FISCALĂ │ │ │ ADMINISTRAREA │ │ └──────────────┘ │ ┌─────────────┐
  | CONTRIBU-| | ale ||| └─┬──┬───┘ └──────────┘ │ │ └────────────┘ │ │ VENITURILOR │ │ ┌──────────────┐ │ │ DIRECŢIA │
  | ABILI **)| | finanţelor ||| | | │ │ ┌────────────┐ │ └───────────────┘ │ │ SERVICIUL │ ├─┤ GENERALĂ DE │
  └----------┘ | publice şi ||| | | │ │ │ DIRECŢIA │ │ ┌───────────────┐ ├─┤ COMUNICARE, │ │ │ BUGET ŞI │
               | unităţile ||| | | │ └─┤ GENERALĂ │ │ │ DIRECŢIA │ │ │ RELAŢII │ │ │CONTABILITATE│
               |subordonate ||| | | │ │ CONTROL │ ├─┤ GENERALĂ DE │ │ │ PUBLICE ŞI │ │ └─────────────┘
               | acestora**)||┘ | | │ │ VENITURI │ │ │ REGLEMENTARE │ │ │ MASS-MEDIA │ │ ┌─────────────┐
               | |┘ | | │ │ PERSOANE │ │ │ A COLECTĂRII │ │ └──────────────┘ │ │ DIRECŢIA │
               └----┬-------┘ | | │ │ FIZICE │ │ │ CREANŢELOR │ │ ┌──────────────┐ └─┤ GENERALĂ DE │
                    │ ┌----------┘ | │ └────────────┘ │ │ BUGETARE │ │ │COMPARTIMENTUL│ │ INVESTIŢII, │
                    │ | | │ │ └───────────────┘ └─┤ SUPORT │ │ ACHIZIŢII │
                ┌───┴────┴┐ | │ │ ┌───────────────┐ │ CONDUCERE │ │ PUBLICE ŞI │
              ┌─┴────────┐│ | │ │ │ DIRECŢIA │ └──────────────┘ │ SERVICII │
             ┌┴─────────┐││ ┌-----┘ │ ├─┤ GENERALĂ DE │ │ INTERNE │
             │ Direcţii │││ | ┌──┴────────┐ │ │ PLANIFICARE, │ └─────────────┘
             │ regionale│├┘ | ┌┴──────────┐│ │ │ MONITORIZARE │
             │ vamale ├┘ ┌──┴────────┐ ┌─┴──────────┐││ │ │ ŞI SINTEZĂ │
             └─┬──────┬─┘ ┌┴──────────┐│ │ Direcţii │││ │ └───────────────┘
               │ │ ┌┴──────────┐││ │ regionale │││ │ ┌───────────────┐
         ┌─────┴────┐ └─────┤ Birouri │││ │ antifraudă │├┘ │ │ DIRECŢIA │
        ┌┴─────────┐│ │ vamale de │├┘ │ fiscală ├┘ └─┤ GENERALĂ DE │
       ┌┴─────────┐││ │ frontieră ├┘ └────────────┘ │ ASISTENŢĂ │
       │ Birouri │││ └───────────┘ │ PENTRU │
       │ vamale de│├┘ │ CONTRIBUABILI │
       │ interior ├┘ └───────────────┘
       └──────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Funcţionează la nivel de serviciu.

  **) Direcţiile generale au personalitate juridică.

  ***) Deserveşte direct Direcţia Generală a Vămilor, direcţiile regionale vamale şi birourile vamale.

  ──────────

  ------