HOTĂRÂRE nr. 898 din 22 august 2002
privind aprobarea închiderii definitive a unor mine şi cariere, etapa a VI-a
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 30 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 38 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă conservarea şi închiderea definitivă a unor mine şi cariere aflate în patrimoniul Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" S.A. Baia Mare, Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. Bucureşti, Companiei Naţionale a Huilei S.A. Petrosani, Companiei Naţionale a Lignitului "Oltenia" - S.A. Targu Jiu, Societăţii Naţionale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, Societăţii Comerciale Miniere "Banat Anina" - S.A., Societăţii Comerciale "Talc Dolomita" S.A. Hunedoara, Societăţii Comerciale "Moldomin" - S.A. Moldova Noua, Societăţii Comerciale "Dobromin" - S.A. Constanta, Societăţii Comerciale "Geomold" - S.A. Campulung Moldovenesc, Societăţii Comerciale "Cuart" - S.A. Baia Mare, Societăţii Comerciale "Transgex" - S.A. Oradea, Societăţii Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc, Societăţii Comerciale "Geopec" - S.A. Pitesti, Societăţii Comerciale "Minexfor" - S.A. Deva, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor şi carierelor ce se inchid, prevăzute în anexa nr. 1, rămân în gestionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.


  Articolul 3

  (1) Scoaterea din funcţiune şi din activul agenţilor economici, precum şi valorificarea mijloacelor fixe aferente fiecărei mine şi/sau cariere, prevăzute a se închide potrivit anexei nr. 1, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu completările ulterioare. Sumele obţinute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.
  (2) Lucrările de investiţii neterminate şi nereceptionate, aferente fiecărei mine şi/sau cariere ce se închide, se casează de către agenţii economici prevăzuţi la art. 1, cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994.
  (3) Mijloacele fixe rămase nevalorificate urmează regimul juridic al Hotărârii Guvernului nr. 632/1999 privind unele măsuri pentru folosirea şi valorificarea bunurilor reprezentând dependinţe şi anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivă a fost aprobată prin hotărâri ale Guvernului.


  Articolul 4

  (1) Cheltuielile pentru conservarea şi închiderea definitivă a minelor şi carierelor, fundamentate în programele tehnice de dezafectare şi ecologizare, elaborate în acest scop şi avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare şi proiectare, se acoperă din surse proprii şi din alocaţiile bugetare aprobate cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor, în baza listelor anuale de lucrări întocmite de ordonatorul principal de credite.
  (2) Cheltuielile efectuate pentru închiderea minelor şi carierelor se vor evidenţia în contabilitatea agenţilor economici prevăzuţi la art. 1, în conformitate cu prevederile pct. 95 şi 96 din Regulamentul pentru aplicarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993. În contabilitatea financiară şi de gestiune cheltuielile efectuate pentru aceste activităţi vor fi evidentiate distinct.
  (3) Gestionarea fondurilor pentru închidere şi reconstrucţie ecologica a suprafeţelor de teren afectate se realizează de Ministerul Industriei şi Resurselor, cu respectarea prevederilor legale.
  (4) Cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de către ordonatorul principal de credite şi vor fi însoţite de deconturile justificative întocmite de agenţii economici, potrivit anexei nr. 2.
  (5) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare a minelor şi carierelor, a celor de refacere a mediului şi a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situaţiile de lucrări întocmite lunar de agenţii economici.
  (6) Deconturile justificative vor fi verificate şi avizate de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.


  Articolul 5

  Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Finanţelor Publice şi agenţii economici implicaţi vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 22 august 2002.
  Nr. 898.


  Anexa 1

  LISTA
  minelor şi carierelor care se inchid în etapa a VI-a
                     
    Nr. crt.Mina/ carieraObiectivulData încetării activităţiiCodul perimetruluiCheltuieli totale pentru închidere (7+8)Din care:Conservare anuală
    Pentru elaborarea documentaţieiPentru închidere inclusiv ecologizare
    123456789
    Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN S.A. Baia Mare
    1MinaValea Roşie199750.00015.40030015.100426
    2MinaSofia199550.00752550475  
    3MinaWilhelm Trei Stejari199741.0393.0501002.950  
    4MinaMihai Nepomuc199742.0941.7501001.65060
    5MinaAurum199750.03482530795213
    6MinaWilhelm199150.03347020450240
    7MinaGalbena Lăpuşna198641.07447030440  
    8MinaDealu Crucii198241.1512.762802.682  
    9MinaHerja Superior199441.0423.938803.858  
    10MinaBreiner199010903.4401503.290  
    11MinaBloduţ Superior199641.0923.7651003.665  
        Total     36.3951.04035.355939
    Compania Naţională a Cuprului Aurului şi Fierului MINVEST S.A. Deva
    12MinaBăiţa Superior198831.0595.2403504.890  
    13MinaMuncel199926.00328.10821027.8981.200
    14MinaPuţ 5, Iaz 2;3;3a199231.07130.19216030.032  
    15CarieraSîntimbru197757.00129.24321029.033  
        Total     92.78393091.8531.200
    Compania Naţională a Uraniului S.A. Bucureşti
    16MinaViezuroiu1988123.0135.0323004.732  
    17MinaBîrzava1969-7.9131847.729  
    18MinaValea Galbena-Arieşeni2000-7.5203007.220150
    19MinaMehadia2000-3.1742002.974150
        Total     23.63998422.655300
    Compania Naţională a Huilei S.A. Petroşani
    20MinaAninoasa200228.00982.32550081.82528.680
    21CarieraJieţ Defor199011.71611.71640011.316  
    22MinaMina Vulcan II200228.004167.808250167.55887.720
    23CarieraBalomir198914.00014.00050013.500  
        Total     275.8491.650274.199116.400
    Compania Naţională a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu
    24CarieraLupoaia str. V-VI199831.17850.79912050.679  
        Total     50.79912050.679  
    Societatea Naţională a Cărbunelui S.A. Ploieşti
    25CarieraMalu Roşu1998-2.2781502.128  
    26MinaVărzarii II199731.04191.50950091.009  
    27MinaMărgineanca Est200231.0032.568852.483660
    28MinaBaraolt II200231.00217.3508217.2686.000
        Total     113.705817112.8886.660
    Societatea Comercială Minieră Banat S.A. Anina
    29MinaDrenetina-Coronini200128.0026.4672006.2674.786
    30MinaDelia200126.0052.0101001.910150
    31MinaSinersig I Darova199231.161 31.16215.98948015.509  
    32MinaFranciscus200226.0035.7484005.3482.088
        Total     30.2141.18029.0347.024
                     
    Societatea Comercială Talc - Dolomită S.A. Hunedoara
    33MinaCerişor2000   6.049,00140,005.909,00110,00
    Societatea Comercială Moldomin S.A. Moldova Nouă
    34MinaVărad Superior199842.00726.89949026.4091.200
        Total     26.89949026.4091.200
    Societatea Comercială Dobromin S.A. Constanţa
    35CarieraOvidiu1998120.01632.57810032.478  
        Total     32.57810032.478  
    Societatea Comercială Geomold S.A. Câmpulung Moldovenesc
    36MinaPârâul Colbului1997-400400    
    37MinaRâşca Neamţ1997-300300    
        Total     700700    
    Societatea Comercială Cuarţ S.A. Baia Mare
    38MinaPuţul 2 Dealu Crucii1997-150150    
    39MinaDubugău1997-400400    
    40MinaHerja Est1997-150150    
        Total     700700    
    Societatea Comercială Transgex S.A. Oradea
    41MinaZimbor-Dolu199230.021250250    
    42MinaRebra-Cormaia1991-120120    
        Total     370370    
    Societatea Comercială Geolex S.A. Miercurea - Ciuc
    43MinaLivezi1997   100100    
        Total     100100    
    Societatea Comercială Geopec S.A. Piteşti
    44MinaPiscu Negru1992   7575    
        Total     7575    
    Societatea Comercială Minexfor S.A. Deva
    45MinaMoneasa Tăuţi1993-400400    
        Total     400400    
    Nr. total unităţi45TOTAL     691.255,009.796,00681.459,00133.833,00


  Anexa 2
      MINISTERUL INDUSTRIEI
              ŞI
          RESURSELOR
      SOCIETATEA(elementele de identificare) ..............
      COMPANIA
                                      DECONT
                 al cheltuielilor realizate pentru închiderea minelor
                 aprobate prin H.G. nr....../2002 pentru deschiderea
                       finanţării pe luna ....../anul.......
      I INCHIDERI
        din care:
      II CONSERVARI
  Nr. crt. Mina Obiectivul Cheltuieli totale aprobate pentru închidere pe anul Cheltuieli efectuate pt. conser- vare, proiectare şi închidere Sume alocate Diferenţa de acord 6=4-5
  0 1 2 3 4 5 6
  1 I
  2 II
  3 TOTAL
            Director General, Director Economic,
                                   Vizat
                                  ───────
           Verificat realitatea şi exactitatea datelor din decont
           conform procesului verbal de constatare nr. ..........
                    Direcţia Generală a Finanţelor
                    Publice a judeţului ...........
                            Director General,

  ────────────────