ANEXĂ din 2 octombrie 1995 (*actualizată*)
referitoare la modelele formularelor tipizate, caracteristicile, precum şi modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a acestora - Anexa nr. 1b**)
(actualizată până la data de 12 martie 1998*)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 martie 1998 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996; RECTIFICAREA nr. 320 din 16 februarie 1996; ORDINUL nr. 1.015 din 8 mai 1996; ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996; ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997; ORDINUL nr. 1.329 din 14 iulie 1997; ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 12 martie 1998.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  -------
  **) Aprobată de Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995.

  Anexa 1b)

  Modelele formularelor tipizate, caracteristicile, precum şi modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a acestora
  Varianta 1995 A
  DECLARAŢIA LUNARĂ PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT AL CONTRIBUABILILOR MICI
      Pe perioada de la începutul anului până la ..............................
      Denumirea contribuabilului .........., codul fiscal .....................,
      str. ..............., nr. ......., localitatea ...................,
      judeţul (sectorul) .............., codul poştal ..............
                                                                   - lei -
                                                                   ───────
  Venituri din exploatare 01 ────────
  Cheltuielile aferente veniturilor din
  exploatare (inclusiv cheltuielile privind
  impozitul pe profit 02 ────────
  Profitul (pierderi) din exploatare
  (rd. 01 - rd. 02) 03 ────────
  Veniturile financiare 04 ────────
  Cheltuielile financiare 05 ────────
  Profitul (pierderi) financiar (rd. 04-rd. 05) 06 ────────
  Veniturile excepţionale 07 ────────
  Cheltuielile excepţionale 08 ────────
  Profitul (pierderi) excepţional (rd. 07-rd. 08) 09 ────────
  Profitul aferent facturilor neîncasate, existent
  la 31.12.1994, calculat prin înmulţirea valorii
  facturilor neîncasate cu coeficientul mediu de
  rentabilitate "K", înscrise în anexa nr. 2 la
  Precizările Ministerului Finanţelor nr.
  13.295/1994. Acest profit se distribuie în proporţie
  de 1/3 pe primele 3 luni ale anului 1995 10 ────────
  Profitul (pierderi) total (rd. 03 + rd. 06 +
  + rd. 09 + rd. 10) 11 ────────
  Deduceri:
  Dividendele primite de la o alta persoana
  juridică română 12 ────────
  Reportarea cheltuielilor cu dobânzile rămase
  nedeductibile în anii anteriori 13 ────────
  Amortizarea sumelor care depăşesc cota de
  reparaţii de 5%, care au fost adăugate la
  valoarea mijloacelor fixe reparate 14 ────────
  Sumele utilizate pentru constituirea sau
  majorarea fondului de rezervă în limita
  a 5% din profitul contabil anual, până când
  acesta va atinge 20% din capitalul social,
  inclusiv veniturile din provizioanele pentru
  care nu s-a admis deducerea 15 ────────
  Sumele utilizate pentru constituirea sau
  majorarea rezervei create de societăţi
  bancare în limita a 2% din soldul creditelor
  acordate şi a fondului de rezervă în
  limitele prevăzute de Legea nr. 33/1991
  privind activitatea bancară 16 ────────
  Sumele utilizate pentru constituirea sau
  majorarea rezervelor tehnice ale societăţilor
  de asigurare şi reasigurare, conform
  dispoziţiilor legale în materie 17 ────────
  Total deduceri:
  (rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 +
  + rd. 17) 18 ────────
  Profitul (pierderi)
  (rd. 11 - rd. 18) 19 ────────
  Cheltuieli nedeductibile:
  Impozitul pe profitul din orice sursa, română şi
  străină, din care: 20 ────────
  Impozitul pe venitul realizat în străinătate 21 ────────
  Amenzi şi penalităţi 22 ────────
  Cheltuielile ocazionate de mese, cadouri,
  distracţii şi altele asemenea, pentru acţiuni
  de protocol, reclamă şi publicitate, care
  depăşesc limitele prevăzute de lege 23 ────────
  Sumele utilizate pentru constituirea sau
  majorarea provizioanelor, a rezervelor,
  peste limitele prevăzute de Ordonanţa
  Guvernului nr. 70/1994 24 ────────
  Cheltuielile de sponsorizare ce depăşesc
  limita stabilită de Legea nr. 32/1994 25 ────────
  Cheltuielile cu dobânzile care depăşesc suma
  veniturilor din dobânzi plus 20% din
  celelalte venituri (nu se aplică societăţilor
  bancare şi anumitor instituţii financiare) 26 ────────
  Cheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 5%
  din valoarea rămasă a mijloacelor fixe de la
  începutul anului 27 ────────
  Pierderile din sursele externe, calculate pe
  fiecare sursa de venit 28 ────────
  Alte cheltuieli nedeductibile din punct de
  vedere fiscal 29 ────────
  Total cheltuieli nedeductibile (rd. 20 + rd. 22
  până la rd. 29) 30 ────────
  Profitul impozabil (pierderi) înainte de
  reportarea pierderii (rd. 19 + rd. 30) 31 ────────
  Pierderile de recuperat din anii precedenţi 32 ────────
  Profitul impozabil (pierderi) (rd. 31 - rd. 32) 33 ────────
  Impozitul pe profit
  * Contribuabilii ale căror venituri se impun cu
  cota normală
  (rd. 33 x 38%) 34 ────────
  * Contribuabilii care obţin venituri din jocuri
  de noroc, baruri şi cluburi de noapte
  (rd. 33 x 38%) + (rd. 33 x k x 22%) 34 ────────
    k = ponderea veniturilor realizate din aceste
    activităţi în volumul total al veniturilor
  * Contribuabilii ale căror venituri din
  activităţile agricole sunt egale sau depăşesc 80%
  din veniturile totale (rd. 33 x 25%) 34 ────────
  Creditul fiscal, din care: 35 ────────
  Creditul fiscal extern 36 ────────
  Impozitul pe profit aferent perioadei de
  scutire, conform art. 31 din Ordonanţa
  Guvernului nr. 70/1994 37 ────────
  Reducere pentru modernizarea tehnologiei
  de fabricaţie, extinderea activităţii în
  scopul obţinerii de profituri şi protecţia
  mediului înconjurător 38 ────────
  Total credit fiscal
  (rd. 35 + rd. 38) 39 ────────
  Impozitul pe profit datorat
  (rd. 34 - rd. 39)
  * Dacă rezultatul este zero sau mai puţin,
  înscrieţi 0 40 ────────
  Impozitul pe profit pe anul curent, plătit
  cumulat de la începutul anului fiscal 41 ────────
  Impozitul pe profit de plată
  (rd. 40 - rd. 41) 42 ────────
  Impozitul pe profit, plătit în plus
  (rd. 41 - rd. 40) 43 ────────
       Formular M.F. cod 14.13.01.01
                     DOCUMENT DE PLATĂ
  ┌───────────────────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────────┐
  │ Felul │ Numărul │ Data │ Suma │
  │ documentului │ │ │ │
  ├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
  ├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
  ├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
  ├───────────────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────┤
  └───────────────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────────┘
      Sub penalităţile aplicate pedepsei de fals în acte publice, declar că am
      examinat această declaraţie, inclusiv anexele însoţitoare, şi, în
      conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.
       Numele ........... Prenumele ................ Data ..................
     Funcţia ......................................... Semnătura şi
        (director general sau altă persoană autorizată) ştampila ...........

  -----------
  Modelul formularului "Declaraţia lunară pentru impozitul pe profit al contribuabililor mici, cod 14.13.01.01" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/1 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 1 din acelaşi act normativ.
  1. Denumire: DECLARAŢIA LUNARĂ PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT AL CONTRIBUABILILOR MICI
  2. Cod: 14.13.01.01
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici tipărire: file duble
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: stabilirea şi calculul profitului impozabil şi al impozitului pe profit, de către contribuabilii mici
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: contribuabilii mici
  8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal
  - 1 exemplar - la contribuabil
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului
              DECLARAŢIA PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT
      Pe perioada de la începutul anului pana la ................................
      Denumirea contribuabilului ............., codul fiscal ...................,
      str. ............... nr. ......, localitatea .............................,
      judeţul (sectorul) .................., codul poştal ..................... .
                                                                      - lei -
                                                                     -----------
      Venituri din exploatare 01 ................
      Cheltuieli aferente veniturilor din
      exploatare (inclusiv cheltuielile
      privind impozitul pe profit) 02 ................
      Profit (pierdere) din exploatare
      (rd. 01 - rd. 02) 03 .............
      Venituri financiare 04 ................
      Cheltuieli financiare 05 ................
      Profit (pierdere) financiar
      (rd. 04 - rd. 05) 06 .............
      Venituri excepţionale 07 ................
      Cheltuieli excepţionale 08 ................
      Profit (pierdere) excepţional
      (rd. 07 - rd. 08) 09 .............
      Profit (pierdere) total
      (rd. 03 + rd. 06 + rd. 09) 10 .............
      Deduceri:
      Dividendele primite de la o alta
      persoana juridică romana 11 ................
      Sumele utilizate pentru constituirea
      sau majorarea fondului de rezerva în
      limita a 5% din profitul contabil
      anual, pana când acesta va atinge
      20% din capitalul social 12 ................
      Veniturile din provizioanele pentru
      care nu s-a admis deducerea 13 ................
      Sumele utilizate pentru constituirea
      sau majorarea rezervei create de bănci
      în limita a 2% din soldul creditelor
      acordate şi a fondului de rezerva în
      limitele prevăzute de Legea nr.
      33/1991 privind activitatea bancară 14 ................
      Sumele utilizate pentru constituirea
      sau majorarea rezervelor tehnice ale
      societăţilor de asigurare şi reasi-
      gurare, conform dispoziţiilor legale
      în materie 15 ................
      Alte sume deductibile în limitele
      prevăzute de legislaţia în vigoare 16 ................
      Total deduceri (rd. 11 + rd. 12 +
      rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16) 17 .............
      Profit (pierdere) (rd. 10 - rd. 17) 18 .............
      Cheltuieli nedeductibile:
      Impozitul pe profitul din orice sursa,
      romana şi străină, din care: 19 ................
      Impozitul pe venitul realizat în
      străinătate 20 ................
      Amenzi şi penalităţi 21 ................
      Cheltuielile de protocol, reclama si
      publicitate, care depăşesc limitele
      prevăzute de lege 22 ................
      Sumele utilizate pentru constituirea
      sau majorarea provizioanelor şi a
      rezervelor, peste limitele prevăzute
      de lege 23 ................
      Cheltuielile de sponsorizare ce
      depăşesc limita stabilită de Legea
      nr. 32/1994 24 ................
      Pierderile din surse externe,
      calculate pe fiecare sursa de venit 25 ................
      Alte cheltuieli nedeductibile din
      punct de vedere fiscal 26 ................
      Total cheltuieli nedeductibile
      (rd. 19 + rd. 21 pana la rd. 26) 27 .............
      Profitul impozabil (pierdere) înainte
      de reportarea pierderii
      (rd. 18 + rd. 27) 28 .............
      Pierderea fiscală de recuperat din
      anii precedenti 29 .............
      Profitul impozabil (pierderea)
      (rd. 28 - rd. 29) 30 .............
      Impozitul pe profit
      *)Contribuabilii ale căror venituri
      se impun cu cota normală
      (rd. 30 x 38%) 31 .............
      *)Contribuabilii care obţin venituri
      din jocuri de noroc, baruri şi cluburi
      de noapte (rd. 30 x 38%) + (k x 60%)
           k = ponderea veniturilor
           realizate din aceste activităţi
           în volumul total al veniturilor 31 .............
      *)Contribuabilii ale căror venituri
      se impun cu cota de 25% (rd. 30 x 25%) 31 .............
      *)Contribuabilii care realizează
      profit impozabil printr-un sediu
      permanent în România
      [rd. 30 x 38% + (rd. 30 x 6,2%)] 31 .............
      Creditul fiscal, din care: 32 ...............
      - Credit fiscal extern 33 ...............
      - Impozit pe profit aferent perioadei
      de scutire, conform art. 30 din lege 34 ...............
      Reducerile de impozit pe profit
      prevăzute de art. 7 din lege, inclusiv
      cele calculate potrivit legislaţiei
      în vigoare 35 ...............
      Total credit fiscal (rd. 32 + rd. 35) 36 .............
      Impozitul pe profit datorat
      (rd. 31 - rd. 36) 37 .............
      Impozitul pe profit pe anul curent,
      plătit cumulat de la începutul
      anului fiscal 38 ...............
      Impozitul pe profit de plata
      (rd. 37 - rd. 38) 39 .............
      Impozitul pe profit, plătit in
      plus (rd. 38 - rd. 37) 40 .............
  --------------------------
      *) Dacă rezultatul este zero sau mai puţin, inscrieti 0.
      M.F. Cod 14.13.01.01/A Format A3/t2
      Tipărit la Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala"

  DOCUMENT DE PLATA
  --------------------------------------------------------------------------------
  | Felul documentului | Numărul | Data | Suma |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | | | | |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | | | | |
  --------------------------------------------------------------------------------
  | | | | |
  --------------------------------------------------------------------------------
      Sub penalităţile aplicate pedepsei de fals în acte publice, declar ca am
  examinat aceasta declaraţie, inclusiv anexele insotitoare, si, în conformitate
  cu informaţiile furnizate, o declar corecta şi completa.
      Numele .............. Prenumele ................ Data .....................
      Funcţia ................................................. Semnătura ........
             (directorul general sau alta persoana autorizata) şi ştampila

  -----------
  Modelul formularului "Declaraţia pentru impozitul pe profit cod 14.13.01.01/A"*) a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 1 din ORDINUL nr. 1.329 din 14 iulie 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 29 iulie 1997, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 1 din acelaşi act normativ.
  -----------
  *) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:
  Modelul formularului "Declaraţie pentru impozitul pe profit pentru contribuabilii mari, cod 14.13.01.01/a"*) fusese anterior înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 1 din acelaşi act normativ.

  Anexa 1

  la declaraţie
  AMORTIZARE FISCALĂ
  Atenţie!
  Pentru activele din grupele de la 1 la 5 de mai jos, aceasta anexa reprezintă numai un sumar al amortizării fiscale. Trebuie să ţineţi o evidenţă separată a amortizării fiscale pentru fiecare grupa a activelor incluse în grupele de la 1 la 5. Amortizarea pe fiecare activ din grupa 6 se calculează separat. Dacă există mai mult de un activ în grupa 6, contribuabilul va înregistra suma totală.
  ┌────────────────────────────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
  │ Grupa de mijloace fixe │ Rândul │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
  │ │ │-----│-----│-----│-----│-----│-----│
  │ │ │ 40% │ 17% │ 10% │ 7% │ 4,5%│ 2% │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Sold la 01.01.199.... │ 01 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Actualizare la inflaţie │ │ │ │ │ │ │ │
  │ pentru rd. 01 │ 02 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Amortizarea calculată la rd. │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 01 + rd. 02 │ 03 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Intrări de mijloace fixe │ 04 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Actualizare la inflaţie pentru │ │ │ │ │ │ │ │
  │ rd. 04 │ 05 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Amortizarea pentru mijloacele │ │ │ │ │ │ │ │
  │ fixe intrate, calculată la │ │ │ │ │ │ │ │
  │ rd. 04 + rd. 05 │ 06 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Ieşiri de mijloace fixe │ 07 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Actualizare la inflaţie │ │ │ │ │ │ │ │
  │ pentru rd. 07 │ 08 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Amortizarea pentru mijloacele │ │ │ │ │ │ │ │
  │ fixe ieşite, calculată la rd. │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 07 + rd. 08 │ 09 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Adunaţi rândurile [(rd. 01 + │ │ │ │ │ │ │ │
  │ + rd. 02 + rd. 04 + rd. 05) - │ │ │ │ │ │ │ │
  │ - (rd. 07 + rd. 08)] │ 10 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Adunaţi rd. 03 + rd. 06 - rd. │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 09 │ 11 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Diferenţe înregistrate din │ │ │ │ │ │ │ │
  │ înstrăinarea mijloacelor fixe, │ │ │ │ │ │ │ │
  │ care depăşesc soldul grupei │ 12 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Soldul grupelor mai mici de │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 200.000 lei │ 13 │ │ │ │ │ │ │
  ├────────────────────────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ Sold la 31.12.199.... (rd. 10 -│ │ │ │ │ │ │ │
  │ - rd. 11 + rd. 12 - rd. 13) │ 14 │ │ │ │ │ │ │
  └────────────────────────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


  Anexa 2

  la declaraţie
  BILANŢ FISCAL
  Încheiat la ......
                                                                         - lei -
  ┌────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐
  │ Explicaţii │ Nr. rând │ Soldul la │ Soldul la │
  │ │ │ începutul │ sfârşitul │
  │ │ │ anului │ anului │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ ACTIV: │ │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ Imobilizări necorporale │ 01 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ Imobilizări corporale │ 02 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ Imobilizări financiare │ 03 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ Stocuri │ 04 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ Alte active circulante - TOTAL, │ │ │ │
  │ din care: │ 05 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ - Creanţe │ 06 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ - Titluri de plasament │ 07 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ - Disponibil │ 08 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ Conturi de regularizare şi asimi- │ │ │ │
  │ late, exclusiv diferenţe de │ │ │ │
  │ conversie │ 09 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ Prime privind rambursarea │ │ │ │
  │ obligaţiunilor │ 10 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ TOTAL ACTIV (rd. 01 + rd. 02 + rd. │ │ │ │
  │ 03 + rd. 04 + rd. 05) │ 11 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ OBLIGAŢII (rd. 13 + rd. 14) │ 12 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ - Datorii │ 13 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ - Conturi de regularizare şi │ │ │ │
  │ asimilate, exclusiv diferenţe de │ │ │ │
  │ conversie │ 14 │ │ │
  ├────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
  │ PATRIMONIU NET (rd. 11 - rd. 12) │ 15 │ │ │
  └────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘

  -----------
  Modelul formularului "Declaraţie pentru impozitul pe profit pentru contribuabilii mari, cod 14.13.01.01/a"*) a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 1 din acelaşi act normativ.
  -----------
  *) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:
  Modelul formularului "Declaraţia pentru impozitul pe profit cod 14.13.01.01/A" a fost înlocuit cu modelul formularului prevăzut în anexa 1 din ORDINUL nr. 1.329 din 14 iulie 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 29 iulie 1997, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 1 din acelaşi act normativ.
  MINISTERUL FINANŢELOR
  INSTRUCŢIUNI
  pentru completarea Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A
  - Declaraţia de impunere a profitului impozabil -
  Instrucţiuni generale
  Scopul formularului
  Contribuabilii au obligaţia sa completeze Formularul M.F. cod 14.13.01.01/A şi sa raporteze profitul cumulat şi impozitul datorat pe anul fiscal în curs, pana la sfârşitul fiecărei perioade de la care se referă raportarea.
  Plătitorii impozitului pe profit
  Sunt obligaţi la plata impozitului pe profit următorii contribuabili:
  - persoanele juridice romane, pentru profitul impozabil obţinut din orice sursa, atât din România, cat şi din străinătate;
  - persoanele juridice străine care desfăşoară activităţi printr-un sediu permanent în România, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent;
  - persoanele fizice şi juridice străine care desfăşoară activităţi în România ca partener într-o asociere ce nu da naştere unei persoane juridice, pentru toate veniturile rezultate din activitatea desfăşurata în România;
  - asocierile dintre persoanele fizice romane şi persoanele juridice romane care nu dau naştere unei persoane juridice, pentru veniturile realizate atât în România, cat şi în străinătate.
  Persoana juridică trebuie sa calculeze şi sa plătească impozitul datorat de persoana fizica. O persoana juridică fără scop lucrativ plăteşte impozitul pe profit aferent veniturilor şi cheltuielilor legate de activităţile economice desfăşurate în scopul obţinerii de profit.
  Scutirile de la plata impozitului, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, la art. 14 din Legea nr. 35/1991 privind investiţiile străine, cu ultimele modificări, rămân în vigoare doar pentru persoanele juridice înregistrate la Registrul comerţului pana la data de 31 decembrie 1994 şi pentru cele a căror perioada de scutire nu a expirat încă. Scutirea operează pana la expirarea perioadei legale, cu condiţia de a activa şi de a realiza în continuare venituri, încă o perioada egala cu perioada de scutire. Astfel, impozitul pe profit trebuie recalculat pe perioada scutită, în conformitate cu regulamentele în vigoare la data acordării acesteia.
  Depunerea declaraţiei de impunere
  Formularul M.F. cod 14.13.01.01/A se depune la termenele prevăzute de lege, acestea fiind şi termenele de plata a impozitului. Dacă data respectiva este o zi nelucrătoare, contribuabilul poate face depunerea în prima zi lucrătoare următoare acesteia. Nu sunt exceptaţi de la obligaţia depunerii declaraţiei de impunere contribuabilii care beneficiază de prevederile art. 30 din lege, precum şi acei contribuabili care se înregistrează cu pierdere fiscală la finele perioadei de raportare.
  Depunerea Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A se face la unitatea teritorială a administraţiei fiscale unde îşi are sediul contribuabilul.
  Declaraţia trebuie semnată şi datată de către directorul general sau de orice persoana autorizata prin lege sa-l reprezinte pe contribuabil.
  Păstrarea evidentelor
  Evidentele contribuabilului trebuie ţinute atât timp cat este necesar pentru a aplica orice prevedere a legislaţiei romane.
  Contribuabilul trebuie, de asemenea, sa păstreze copiile de pe toate declaraţiile depuse. Acestea sunt necesare pentru întocmirea viitoarelor declaraţii şi efectuarea calculelor la depunerea unor declaraţii rectificate.
  Plata impozitului pe profit
  Contribuabilul trebuie sa plătească impozitul datorat, nu mai târziu de termenul de depunere a Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A. Dacă termenul de depunere nu cade într-o zi lucrătoare, contribuabilul poate sa plătească în următoarea zi lucrătoare.
  Plata impozitului pe profit se face prin completarea unui formular de dispoziţie de plata care se preda la banca la care contribuabilul îşi are contul principal.
  Majorări de întârziere
  Pentru impozitele neplătite la termen, contribuabilul este obligat sa plătească majorări de întârziere.
  Sancţiuni
  Depunerea cu întârziere a declaraţiei
  Un contribuabil care depune declaraţia după termenul prevăzut, dar nu mai târziu de 30 de zile de la acea data, este sancţionat cu o amenda egala cu 1% din impozitul datorat. Un contribuabil care îşi depune declaraţia în termen de peste 30 de zile de la data prevăzută sau nu furnizează toate informaţiile necesare pentru calcularea impozitului se sancţionează cu o amenda egala cu 2% din impozitul datorat. Nedepunerea în termenul prevăzut de lege a declaraţiei de impunere, în cazul contribuabililor care nu înregistrează profit, se sancţionează cu amenda de 0,1% din cifra de afaceri aferentă perioadei pentru care nu s-a depus declaraţia.
  Neplata în întregime a impozitului stabilit
  Un contribuabil care nu plăteşte în întregime impozitul pe profit se sancţionează cu o amenda egala cu 3% din impozitul neplătit.
  Instrucţiuni specifice de completare
  Rândul 01 pana la 09
  Completaţi sumele respective asa cum sunt înregistrate în evidenta contabila a contribuabilului. Pierderile se vor trece în paranteze la rândurile 03, 06 şi 09.
  Rândul 10 - Profit (pierdere) total
  Pierderea se va face în paranteza.
  Rândul 11 - Dividendele primite de la o alta persoana juridică romana
  Completaţi cu dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o alta persoana juridică romana.
  Rândul 12 - Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezerva
  Completaţi cu creşterea neta a fondului de rezerva în timpul anului, dacă acesta exista, în limita a 5% din profitul contabil anual, pana când acesta va atinge 20% din capitalul social.
  Rândul 13 - Veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea
  Completaţi cu veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea, la constituirea lor, potrivit prevederilor legale.
  Rândul 16 - Alte sume deductibile în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare
  Se va completa de către contribuabilii care, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, beneficiază de deduceri, altele decât cele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994, republicată.
  Contribuabilii care au în componenta unităţi fără personalitate juridică determina limitele cheltuielilor deductibile, la nivelul unităţii cu personalitate juridică.
  Rândul 19 - Impozitul pe profitul din orice sursa, romana şi străină
  Treceti suma impozitului pe profit realizat, care este înregistrat ca o cheltuiala în evidenta contabila a contribuabilului.
  Rândul 20 - Impozitul pe venituri realizat în străinătate
  Treceti suma impozitului pe veniturile din străinătate reflectate drept o cheltuiala în evidenta contabila a contribuabilului.
  Rândul 21 - Amenzi şi penalităţi
  Completaţi suma amenzilor şi a penalităţilor plătite sau datorate autorităţilor romane sau străine, precum şi confiscarile de bunuri sau de valori efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare şi reflectate drept o cheltuiala în evidenta contribuabilului.
  Rândul 22 - Cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate, care depăşesc limitele prevăzute de lege
  Completaţi suma cheltuielilor de protocol, reclama şi publicitate, reflectate ca o cheltuiala în evidenta contabila a contribuabilului, în măsura în care acestea depăşesc limitele prevăzute de legea bugetară anuala.
  Rândul 23 - Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor, peste limitele prevăzute în lege
  Treceti toate sumele din evidenta contabila a contribuabilului, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor, cu excepţia:
  - rezervelor create de bănci, în măsura în care acestea nu depăşesc 2% din soldul creditelor acordate şi fondul de rezerva, în conformitate cu Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară;
  - rezervelor tehnice ale societăţilor de asigurare şi reasigurare, constituite conform prevederilor legale în vigoare.
  Rândul 24 - Cheltuielile de sponsorizare ce depăşesc limita stabilită de Legea nr. 32/1994
  Treceti valoarea cheltuielilor de sponsorizare, în măsura în care acestea depăşesc limita prevăzută de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
  Rândul 25 - pierderile din surse externe, calculate pe fiecare sursa de venit
  Completaţi valoarea cheltuielilor aferente veniturilor din străinătate ce depăşesc veniturile respective. Efectuati acest calcul separat pentru fiecare sursa de venituri externe.
  Rândul 26 - Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal
  Inscrieti sumele reprezentând depăşiri ale plafoanelor admisibile, stabilite prin dispoziţii legale (de exemplu: depăşiri la cheltuieli de delegare-detaşare, la cheltuieli cu acţiuni social-culturale, conform prevederilor legii bugetare anuale, perisabilitati, orice cheltuiala în favoarea acţionarilor sau a asociaţilor etc.).
  Rândul 28 - Profitul impozabil (pierderea) înainte de raportarea pierderii
  Inscrieti la rândul 28 pierderea, în paranteze.
  Rândul 29 - Pierderea fiscală de recuperat din anii precedenti
  Se înregistrează pierderea fiscală de recuperat, aferentă ultimelor 36 de luni, începând cu 1 ianuarie 1995, care sa nu depăşească profitul impozabil înscris la rândul 28. Pierderea aferentă unui an fiscal reprezintă suma negativa înscrisă la rândul 30.
  Pierderile fiscale înregistrate înainte de 1 ianuarie 1995 se recuperează conform prevederilor legale în vigoare pana la 1 ianuarie 1995, respectiv din profiturile aferente următorilor 2 ani.
  Rândul 30 - Profitul impozabil (pierderea)
  Pierderea se va înscrie în paranteze.
  Rândul 32 - Credit fiscal
  Inscrieti sumele plătite în străinătate, cu titlu de impozit pe dobânzi, redevenţe, comisioane, dividende, prime de asigurare, impozit pe profit plătit în străinătate, impozitul scutit la plata într-un an fiscal în cazul contribuabililor care intra sub incidenta art. 30 din lege.
  Rândul 33 - Credit fiscal extern
  Creditul fiscal extern reprezintă minimul dintre următoarele doua valori:
  1. suma impozitelor externe plătite sau reţinute pentru venitul din sursa externa, confirmată de documentele ce atesta plata acestora; sau
  2. suma egala cu suma veniturilor impozabile realizate în străinătate, la care se aplica cota de impozit pe profit din România.
  Rândul 35 - Reducerile de impozit pe profit, prevăzute la art. 7 din lege, inclusiv cele calculate potrivit legislaţiei în vigoare
  Completaţi cu sumele ce reprezintă reduceri ale impozitului pe profit, potrivit prevederilor art. 7 alin. 1 lit. a), b) şi c) şi alin. 2 din lege. Reducerile menţionate la art. 7 se calculează lunar, cumulat de la începutul anului, cu excepţia celei prevăzute la alin. 1 lit. a), care se calculează lunar.
  Suma totală a reducerilor menţionate la art. 7 din lege nu poate depăşi 50% din impozitul pe profit determinat înainte de aplicarea reducerilor.
  La acest rând se înscriu reducerile calculate potrivit legislaţiei în vigoare.
  Rândul 38 - Impozitul pe profit pe anul curent, plătit cumulat de la începutul anului fiscal
  Se va înscrie numai suma impozitului pe profit datorat şi plătit pentru anul fiscal în curs.
  -----------
  Instrucţiunile pentru completarea Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A - Declaraţia de impunere a profitului impozabil au fost introduse de pct. 2 al art. 1 din ORDINUL nr. 1.329 din 14 iulie 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 29 iulie 1997 şi au conţinutul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.
  1. Denumire: Declaraţie de impunere a profitului impozabil pentru contribuabilii mari
  2. Cod: 14.13.01.01/a
  3. Format: A3/t2+A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: set
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: stabilirea şi calculul profitului impozabil şi al impozitului pe profit, de către contribuabilii mari
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: contribuabilii mari
  8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal
  - 1 exemplar - la contribuabil
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie de impunere a profitului impozabil pentru contribuabilii mari, cod 14.13.01.01/a" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 2 din acelaşi act normativ.
  ┌────────────┐
  │ ROMÂNIA │
  │┌──────────┐│ TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
  ││ M.F. ││
  │└──────────┘│ DECONT PE LUNA: ┌───────────────┐ ANUL: ┌──────────┐
  │ MINISTERUL │ └───────────────┘ └──────────┘
  │ FINANŢELOR │
  └────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │CODUL FISCAL AL PLĂTITORULUI DE T.V.A.: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC .................................................│
  │LOCALITATEA ........................., str. ..................... nr. .......,│
  │judeţul (sectorul) ................., codul poştal ...... tel./fax ...........│
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                    OPERAŢIUNI REALIZATE (ÎN LEI, FĂRĂ ZECIMALE)
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ IEŞIRI │
  ├───────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ Operaţiuni impozabile │Valoarea│ Cota │ T.V.A. │
  ├──┬────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 1│Vânzări în ţară │ │ 18% │ │
  ├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 2│Vânzări în ţară │ │ 9% │ │
  ├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 3│Importuri cu certificat de amânare │ │ X │ │
  ├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
  │ 4│Regularizări │ │ X │ │
  ├──┼────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┼────────┤
  │ 5│TOTAL T.V.A. COLECTAT [(1) + (2) + (3) + (4)] │ │
  ├──┴────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┴────────┘
  │ Alte operaţiuni │ │
  ├──┬────────────────────────────────────────────────┼────────┤
  │ 6│Export │ │
  ├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤
  │ 7│Scutite cu drept de deducere │ │
  ├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤
  │ 8│Scutite fără drept de deducere │ │
  ├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┤
  │ 9│TOTAL IEŞIRI [(1) + (2) + (4) + (6) + (7) + (8)]│ │
  └──┴────────────────────────────────────────────────┴────────┘
  ┌──┬───────────────────────────────────────────────────┬─────┐
  │10│PRO RATA %│ │
  └──┴───────────────────────────────────────────────────┴─────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ INTRĂRI │
  ├───────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┤
  │ Operaţiuni impozabile │Valoarea│ Cota │ T.V.A. │
  ├──┬────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
  │11│Cumpărări pentru nevoile agentului economic │ │ 18% │ │
  ├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
  │12│Cumpărări pentru nevoile agentului economic │ │ 9% │ │
  ├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
  │13│Importuri cu certificat de amânare │ │ X │ │
  ├──┼────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┼────────┤
  │14│T.V.A. DEDUCTIBILĂ [(11) + (12) + (13)] │ │
  ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
  │15│T.V.A. DE DEDUS [(14) x (10)/100] │ │
  ├──┼────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┼────────┤
  │16│Cumpărări de hârtie de ziar │ │ X │ │
  ├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
  │17│Regularizări │ │ X │ │
  ├──┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
  │18│Cumpărări scutite de T.V.A. │ │ X │ X │
  ├──┼────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┼────────┤
  │19│T.V.A. DE ÎNCASAT [Sold din luna precedentă] │ │
  ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
  │20│TOTAL T.V.A. DE DEDUS [(15) + (16) + (17) + (19)] │ │
  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────┬────────┴────────┘
  │21│TOTAL INTRĂRI [(11) + (12) + (13) + (16) + (17) + (18)] │
  └──┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
  ┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
  │22│SUMA DE PLATĂ [(5) - (20)] │ │
  └──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘
  ┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
  │23│SUMA DE RAMBURSAT [(20) - (5)] │ │
  └──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘
  ┌──────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────────────┐
  │DOCUMENTE DE PLATĂ ││ │
  ├──────────────┬─────┬────┬────┤│Organul fiscal ................ Codul ........│
  │TIPUL*) │NUMĂR│DATA│SUMA││ │
  ├──────────────┼─────┼────┼────┤│Numărul de înregistrare ......................│
  │[] 1 [] 2 [] 3│ │ │ ││ │
  ├──────────────┼─────┼────┼────┤│Data depunerii (ZZ/LL/AA) ...../...../........│
  │[] 1 [] 2 [] 3│ │ │ ││ │
  ├──────────────┼─────┼────┼────┤│Primit .......................................│
  │[] 1 [] 2 [] 3│ │ │ ││ │
  ├──────────────┼─────┼────┼────┤│Amenda pentru nedepunere în termen ...........│
  │[] 1 [] 2 [] 3│ │ │ ││ │
  └──────────────┴─────┴────┴────┘└──────────────────────────────────────────────┘
   DECLAR CĂ INFORMAŢIILE DIN ACEST DECONT SUNT CORECTE.
   Numele .......................... Funcţia ..................................
   Prenumele ....................... Semnătura şi ştampila ....................
  -----------
      *) Tipul documentului de plată: 1 - chitanţă C.E.C.;
                          2 - cec cu limită de sumă; 3 - ordin de plată.
    M.F. cod 14.13.01.02 Format A4/t1+A4/t2

  Instrucţiuni de completare a decontului de T.V.A.
  Decontul se va completa în 2 exemplare:
  - originalul rămâne la organul fiscal unde a fost luat în evidenţă ca plătitor de T.V.A.;
  - copia cu confirmarea de primire rămâne la plătitor.
  Ieşiri
  Rândurile 1 şi 2 - Se vor prelua lunar totalul col. 10, 11, 12 şi 13 din Jurnalul pentru vânzări, precum şi operaţiunile asimilate livrărilor (conform art. 2.2 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992, republicată), centralizate în borderoul pentru operaţiuni asimilate.
  Rândul 3 - Se va prelua totalul din rd. 13 din decont.
  Rândul 6 - Se vor înscrie operaţiunile de export înregistrate în col. 9 din Jurnalul pentru vânzări numai pe baza documentelor prevăzute în normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 809/1995.
  Rândul 7 - Se vor evidenţia operaţiunile scutite cu drept de deducere, înscrise în col. 7 din Jurnalul pentru vânzări.
  Rândul 8 - Se vor evidenţia operaţiunile scutite fără drept de deducere, înscrise în col. 8 din Jurnalul pentru vânzări.
  Rândul 10 - Pro rata se va calcula potrivit prevederilor Deciziei nr. 7/1995 a Comisiei centrale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul impozitelor indirecte.
  Intrări
  Rândurile 11 şi 12 - Se va prelua lunar totalul col. 7, 8, 9 şi 10 din Jurnalul pentru cumpărări.
  Rândul 13 - Se va prelua lunar totalul col. 11 şi 12 din Jurnalul pentru cumpărări.
  Rândul 16 - Se va înscrie contravaloarea hârtiei de ziar, cumpărată în vederea editării, tipăririi şi vânzării de ziare.
  Rândul 18 - Se va prelua totalul col. 6 din Jurnalul pentru cumpărări, reprezentând bunurile şi serviciile achiziţionate de la neplătitorii de T.V.A., precum şi cele care nu au legătură directă cu activitatea agentului economic.
  --------------
  Modelul formularului "T.V.A. - Decont pe luna: ............... anul: .............. cod 14.13.01.02" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/1 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 1 din acelaşi act normativ.
  1. Denumire: T.V.A. - DECONT pe luna ..... an ............
  2. Cod: 14.13.01.02
  3. Format: A4+A4/t2
  4. Caracteristici tipărire: - set: originalul culoare neagră şi copia culoare roşie
  - pe verso ex. culoare roşie instrucţiuni de completare
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: stabilirea şi calculul, de către plătitori, a T.V.A. datorată/de rambursat
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: plătitorii T.V.A.
  8. Circulă: - originalul - la organul fiscal
  - copia - la plătitor
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului
  *Font 8*
  ┌────────────────┐
  │ ROMÂNIA │
  │ ┌──────────┐ │ TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
  │ │ M.F. │ │
  │ └──────────┘ │ CERERE DE RAMBURSARE
  │ MINISTERUL │
  │ FINANŢELOR │ (SE DEPUNE PENTRU SUME CE DEPĂŞESC 1.000.000 LEI)
  └────────────────┘
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │CODUL FISCAL AL PLĂTITORULUI DE T.V.A.: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
  │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
  │DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC ................................................................│
  │LOCALITATEA ..............................., str. .........................., nr. ..........,│
  │judeţul (sectorul) ......................, codul poştal .......... tel./fax .................│
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  I. RAMBURSARE PENTRU EXPORT: SUME
     Luna: ┌─┬─┐
           └─┴─┘
     1. Plătitori care au realizat atât livrări la intern cât şi la export:
                                                                            ┌───────────────────┐
     1.1. Total operaţiuni impozabile realizate [(9)-(8) din decont] │ │
                                                                            ├───────────────────┤
     1.2. T.V.A. de dedus [(15) + (16) + (17) din decont] │ │
                                                                            └────────┬──────────┤
     1.3. Ponderea T.V.A. de dedus [(1.2)/(1.1) x 100] %│ ● │
                                                                            ┌────────┴──────────┤
     1.4. Operaţiuni de export [(6) din decont] │ │
                                                                            ├───────────────────┤
     1.5. T.V.A. aferentă exportului [(1.4) x (1.3)/100] │ │
                                                                            └───────────────────┘
     2. Plătitori care au realizat exclusiv livrări la export:
                                                                            ┌───────────────────┐
     2.1. Total intrări [(21) din decont] │ │
                                                                            ├───────────────────┤
     2.2. T.V.A. de dedus [(15) + (16) + (17) din decont] │ │
                                                                            └────────┬──────────┤
     2.3. Ponderea T.V.A. de dedus [(2.2)/(2.1) x 100] %│ ● │
                                                                            ┌────────┴──────────┤
     2.4. Operaţiuni de export [(6) din decont] │ │
                                                                            ├───────────────────┤
     2.5. T.V.A. aferentă exportului [(2.4) x (2.3)/100]*) │ │
                                                                            └───────────────────┘
  II. RAMBURSARE PENTRU ACTIVITĂŢI SPECIFICE:
      Luna: ┌─┬─┐
            └─┴─┘
     Se va depune de unităţile care au drept de rambursare lunară. ┌───────────────────┐
     Se va înscrie suma de rambursat din decont (23). └───────────────────┘
  III. RAMBURSARE PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE:
     Lunile: ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐
             └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘
     Se va depune de unităţile care pe o perioadă de 3 luni ┌───────────────────┐
     consecutiv au raportat sume de rambursat. └───────────────────┘
     Se va înscrie suma de rambursat din decontul lunii a 3-a (23).
  IV. SOLICIT RAMBURSAREA:
     În contul nr. ....................... deschis la ...........................................
     Numele .............................. Funcţia ..............................................
     Prenumele ........................... Semnătura şi ştampila ................................
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Se aprobă rambursarea sumei de ┌───────────┐│ │
  │Nu se aprobă rambursarea sumei de ├───────────┤│ORGANUL FISCAL CODUL ..............│
  │Suma de reportat în decontul lunii următoare├───────────┤│NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE ...........│
  │ └───────────┘│DATA DEPUNERII (ZZ/LL/AA) ../../...│
  │NUMELE PERSOANEI CARE APROBĂ RAMBURSAREA ................│PRIMIT ............................│
  │Funcţia ...... Semnătura .... Data (ZZ/LL/AA) .../.../...│ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  -----------
      *) Suma de rambursat se determină potrivit prevederilor Deciziei nr. 7/1995 a preşedintelui
  Comisiei centrale pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul impozitelor
  indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1996.
  M.F. cod 14.13.03.02 Format A4/t1x2

  -----------
  Modelul formularului "T.V.A. - Cerere de rambursare, cod 14.13.03.02" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/2 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 1 din acelaşi act normativ.
  *Font 9*
  ┌────────────────┐
  │ ROMÂNIA │
  │ ┌──────────┐ │
  │ │ M.F. │ │ CERERE DE LUARE ÎN EVIDENŢĂ
  │ └──────────┘ │ CA PLĂTITOR DE T.V.A.
  │ MINISTERUL │
  │ FINANŢELOR │
  └────────────────┘
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ IDENTIFICARE │
  │ │
  │DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC: .....................................................│
  │CODUL DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: ........... STR. ....................... NR. .......│
  │LOCALITATEA: ................. JUDEŢUL (SECTORUL): ............ CODUL POŞTAL: .....│
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
     1. Cifra de afaceri realizată de la începutul anului (mii lei): ............. lei.
     2. Data depăşirii plafonului de 50 milioane: ziua .... luna ...... anul ..........
     3. Data de la care devin plătitor [conform Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992:
  art. 6 lit. A.i) 12] ziua .... luna ...... anul ..........
  NUMELE .................................. PRENUMELE .................................
  FUNCŢIA .............................. SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA ........................
  DEPUNERE: ZIUA ............. LUNA .............................. ANUL ............. .
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL │
  │ │
  │ Se aprobă înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată începând cu │
  │ data de ........................................ . │
  │ │
  │ │
  │ Nu se aprobă înregistrarea ca plătitor. Motive: │
  │ ............................................................................ │
  │ ............................................................................ │
  │ ............................................................................ │
  │ │
  │ │
  │Organul fiscal ............ Codul organului fiscal .......... Director ............│
  │Data: ziua .......... luna ................ anul ............... . │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
     S-a luat în evidenţă ca plătitor de T.V.A. începând cu data de .................
  şi s-a înştiinţat agentul economic plătitor cu adresa nr. ........................ .
  M.F. cod 14.13.04.02
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1

  ------------
  Modelul formularului "Cerere de luare în evidenţă ca plătitor de T.V.A.", cod: 14.13.04.02 a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/3 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 3 al art. 1 din acelaşi act normativ.
  1. Denumire: Cerere de luare în evidenţă ca plătitor de T.V.A.
  2. Cod: 14.13.04.02
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: înregistrarea în evidenţa organului fiscal, ca plătitor de T.V.A.
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: contribuabil
  8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal
  - 1 exemplar - la plătitor
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Cerere de luare în evidenţă ca plătitor de T.V.A., cod 14.13.04.02" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 1 al art. 2 din acelaşi act normativ.
     ┌────────────┐
     │ ROMÂNIA │ CERERE DE ÎNREGISTRARE CA PLĂTITOR
     │ M.F. │ DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ
     │ MINISTERUL │ PRIN OPŢIUNE
     │ FINANŢELOR │
     └────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ IDENTIFICARE │
  │ DENUMIRE AGENT ECONOMIC .................................................... │
  │ COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ................ STRADA: ............. NR.:..... │
  │ LOCALITATEA: .................. JUDEŢ (SECTOR): ........ COD POŞTAL ........ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   1. Solicit să devin plătitor de taxă pe valoarea adăugată:
          1.1 pentru întreaga activitate []
          1.2 numai pentru o parte a acesteia []
   2. Opţiunea se referă la:
      Scutirile prevăzute la art. 6 din Ordonanţa nr. 3/1992:
          2.1 lit. f []
          2.2 lit. i/8 []
          2.3 lit. i/12 []
   3. Anexez justificare economică în susţinerea cererii din care
   rezultă că nu se influenţează negativ alte operaţiuni sau []
   produse scutite de taxa pentru protecţie socială
   NUME ............................ PRENUME ....................................
   FUNCŢIA.......................... SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA ......................
   DEPUNERE: ZI ___ LUNA ____ AN ______
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL │
  │ Se aprobă înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată începând cu │
  │ data de ___________________ │
  │ │
  │ Nu se aprobă înregistrarea ca plătitor. Motive: │
  │ _____________________________________________________________________________│
  │ _____________________________________________________________________________│
  │ _____________________________________________________________________________│
  │ │
  │ ORGAN FISCAL ................. COD ORGAN FISCAL ........... DIRECTOR ........│
  │ DATA: ZI ____ LUNA _____ AN ________ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   Despre modul de soluţionare a cererii depuse se va înştiinţa agentul economic
   mf cod 14.13.04.02/a Format A4
   Tipărit la R.A "Imprimeria Naţională"

  1. Denumire: Cerere de înregistrare ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată prin opţiune
  2. Cod: 14.13.04.02/a
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: înregistrarea în evidenţa organului fiscal, ca plătitor de T.V.A.,
  prin opţiune
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: contribuabil
  8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal
  - 1 exemplar - la plătitor
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului.
  ------------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Cerere de înregistrare ca plătitor de T.V.A. prin opţiune, cod 14.13.04.02/a" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 2 din acelaşi act normativ.
     ┌────────────┐
     │ ROMÂNIA │
     │ M.F. │ ACCIZE
     │ MINISTERUL │ DECONT PE LUNA: ______ AN: ______
     │ FINANŢELOR │
     └────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ IDENTIFICARE │
  │ DENUMIRE AGENT ECONOMIC .................................................... │
  │ COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ................ STRADA: ............. NR.:..... │
  │ LOCALITATEA: .................. JUDEŢ (SECTOR): ........ COD POŞTAL ........ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           (VALORI ÎN LEI, FĂRĂ ZECIMALE)
  ┌────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┐
  │Nr. │ Denumirea │Contravaloarea│ Acciza │Valoarea în │ Acciza │
  │crt.│ grupei │bunurilor li- │ datorată │ vamă plus │ datorată │
  │ │ │vrate exclusiv├────┬─────────┤taxe vamale ├────┬─────────┤
  │ │ │ acciza │Cota│ Suma │şi alte taxe│Cota│ Suma │
  │ │ │ │ % │(2) x (3)│speciale │ % │(5) x (6)│
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 1 │Alcool │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 2 │Ţuică şi rachi-│ │ │ │ │ │ │
  │ │uri naturale │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 3 │Vinuri │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 4 │Băuturi spir- │ │ │ │ │ │ │
  │ │toase, inclusiv│ │ │ │ │ │ │
  │ │lichioruri şi │ │ │ │ │ │ │
  │ │băuturi obţi- │ │ │ │ │ │ │
  │ │nute din disti-│ │ │ │ │ │ │
  │ │lare de cereale│ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │4.1 │Whisky, Gin, │ │ │ │ │ │ │
  │ │Rom şi rachiuri│ │ │ │ │ │ │
  │ │din trestie de │ │ │ │ │ │ │
  │ │zahăr │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 5 │Băuturi de bază│ │ │ │ │ │ │
  │ │de vin │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │5.1 │Coniac │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │5.2 │Şampanie │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │5.3 │Vin spumos şi │ │ │ │ │ │ │
  │ │vermut │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 6 │Bere │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │6.1 │Bere ambalată │ │ │ │ │ │ │
  │ │în cutii │ │ │ │ │ │ │
  │ │metalice │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │6.2 │Bere ambalată │ │ │ │ │ │ │
  │ │în sticle sub │ │ │ │ │ │ │
  │ │0.5 l │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 7 │Cafea, inclusiv│ │ │ │ │ │ │
  │ │cafea cu │ │ │ │ │ │ │
  │ │înlocuitori │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 8 │Cafea solubilă │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 9 │Ţigarete şi │ │ │ │ │ │ │
  │ │produse din │ │ │ │ │ │ │
  │ │tutun de cali- │ │ │ │ │ │ │
  │ │tate superioară│ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 10 │Ţigarete şi │ │ │ │ │ │ │
  │ │produse din │ │ │ │ │ │ │
  │ │tutun de cali- │ │ │ │ │ │ │
  │ │tate medie │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 11 │Ţigarete şi │ │ │ │ │ │ │
  │ │produse din │ │ │ │ │ │ │
  │ │tutun de │ │ │ │ │ │ │
  │ │calitate │ │ │ │ │ │ │
  │ │inferioară │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 12 │Confecţii din │ │ │ │ │ │ │
  │ │blănuri natu- │ │ │ │ │ │ │
  │ │rale (cu │ │ │ │ │ │ │
  │ │excepţia celor │ │ │ │ │ │ │
  │ │de iepure, │ │ │ │ │ │ │
  │ │capră, oaie) │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 13 │Mobilier │ │ │ │ │ │ │
  │ │sculptat │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 14 │Articole din │ │ │ │ │ │ │
  │ │cristal │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 15 │Bijuterii din │ │ │ │ │ │ │
  │ │metale preţi- │ │ │ │ │ │ │
  │ │oase, inclusiv │ │ │ │ │ │ │
  │ │verighete │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 16 │Benzină premium│ │ │ │ │ │ │
  │ │regular şi │ │ │ │ │ │ │
  │ │normală │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 17 │Benzină fără │ │ │ │ │ │ │
  │ │plumb │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 18 │Motorină auto │ │ │ │ │ │ │
  │ │(combustibil │ │ │ │ │ │ │
  │ │pentru motoare │ │ │ │ │ │ │
  │ │DIESEL) │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 19 │Autoturisme de │ │ │ │ │ │ │
  │ │oraş (inclusiv │ │ │ │ │ │ │
  │ │din import │ │ │ │ │ │ │
  │ │rulate) cu │ │ │ │ │ │ │
  │ │capacitate │ │ │ │ │ │ │
  │ │cilindrică a │ │ │ │ │ │ │
  │ │motorului peste│ │ │ │ │ │ │
  │ │1800 cmc │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 20 │Produse de │ │ │ │ │ │ │
  │ │parfumerie │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 21 │Aparate video │ │ │ │ │ │ │
  │ │de înregistrat │ │ │ │ │ │ │
  │ │sau de reprodus│ │ │ │ │ │ │
  │ │chiar încorpo- │ │ │ │ │ │ │
  │ │rând un │ │ │ │ │ │ │
  │ │receptor de │ │ │ │ │ │ │
  │ │semnale video- │ │ │ │ │ │ │
  │ │fonice; │ │ │ │ │ │ │
  │ │combine audio │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 22 │Dublu radio- │ │ │ │ │ │ │
  │ │casetofoane cu │ │ │ │ │ │ │
  │ │redare de pe │ │ │ │ │ │ │
  │ │bandă magneti- │ │ │ │ │ │ │
  │ │că sau │ │ │ │ │ │ │
  │ │compact-disc │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 23 │Cameră video │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 24 │Cuptoare cu │ │ │ │ │ │ │
  │ │microunde │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 25 │Motociclete, │ │ │ │ │ │ │
  │ │scutere şi │ │ │ │ │ │ │
  │ │miniscutere │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 26 │Aparate foto │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 27 │Aparat terminal│ │ │ │ │ │ │
  │ │telefonic │ │ │ │ │ │ │
  │ │individual tip │ │ │ │ │ │ │
  │ │"CORDLESS" │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 28 │Aparat terminal│ │ │ │ │ │ │
  │ │telefonic tip │ │ │ │ │ │ │
  │ │"CORDLESS" cu │ │ │ │ │ │ │
  │ │automat de │ │ │ │ │ │ │
  │ │răspuns │ │ │ │ │ │ │
  │ │încorporat │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 29 │Aparate pentru │ │ │ │ │ │ │
  │ │condiţionat aer│ │ │ │ │ │ │
  │ │de perete şi de│ │ │ │ │ │ │
  │ │ferestre, │ │ │ │ │ │ │
  │ │formând un │ │ │ │ │ │ │
  │ │singur corp │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 30 │Arme de │ │ │ │ │ │ │
  │ │vânătoare │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 31 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 32 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 33 │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼──────────────┼────┼─────────┼────────────┼────┼─────────┤
  │ 34 │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │
  └────┴───────────────┴──────────────┴────┴─────────┴────────────┴────┴─────────┘
   ┌──────────────────────────────────┐
   │SUMA DE ______________________ LEI│ ORGAN FISCAL: _______________________
   │ S-A ACHITAT CU │ COD ORGAN FISCAL: ___________________
   │ │ DEPUNERE:
   │CHITANŢA CEC NR. _________________│ ZI _____ LUNA _________ AN___________
   │CEC CU LIMITĂ DE SUMĂ ____________│ PRIMIT ______________________________
   │DISPOZIŢIE DE PLATA NR. __________│
   └──────────────────────────────────┘
    DECLAR CĂ INFORMAŢIILE DIN ACEST DECONT SUNT CORECTE
    NUME ________________ PRENUME ______________________________
    FUNCŢIA _____________ SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA ________________
   MF Cod 14.13.01.03 Format A4/t2
   Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"

  1. Denumire: Accize-Decont pe luna: .......... anul: ...........
  2. Cod: 14.13.01.03
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: cuantificarea veniturilor încasate din accize
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: agentul economic
  8. Circulă: - 1 exemplar - de la agentul economic la unitatea fiscală teritorială
  - 1 exemplar - la agentul economic
  9. Se arhivează: la unitatea fiscală teritorială.
  ------------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Accize-Decont pe luna: .......... anul: ..........., cod 14.13.01.03" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 3 al art. 2 din acelaşi act normativ.
     ┌────────────┐
     │ ROMÂNIA │
     │ M.F. │ ACCIZE
     │ MINISTERUL │ CERERE DE RESTITUIRE PE LUNA: ______ AN: ______
     │ FINANŢELOR │
     └────────────┘
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ IDENTIFICARE │
  │ DENUMIRE EXPORTATOR ........................................................ │
  │ COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ................ STRADA: ............. NR.:..... │
  │ LOCALITATEA: .................. JUDEŢ (SECTOR): ........ COD POŞTAL ........ │
  │ │
  │ DENUMIRE PLĂTITOR: *) ...................................................... │
  │ COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ ................ STRADA: ............. NR.:..... │
  │ LOCALITATEA: .................. JUDEŢ (SECTOR): ........ COD POŞTAL ........ │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           (VALORI ÎN LEI, FĂRĂ ZECIMALE)
   ┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┐
   │Nr. │ Denumirea grupei │Valoare de aprovizionare│ Acciză │
   │crt.│ │ (inclusiv acciza) │ plătită │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 1 │Alcool │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 2 │Ţuică şi rachiuri naturale │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 3 │Vinuri │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 4 │Băuturi spirtoase, inclusiv │ │ │
   │ │lichioruri şi băuturi obţinute din│ │ │
   │ │distilare de cereale │ │ │
   │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │4.1 │Whisky, Gin, Rom şi rachiuri din │ │ │
   │ │trestie de zahăr │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 5 │Băuturi pe bază de vin │ │ │
   │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │5.1 │Coniac │ │ │
   │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │5.2 │Şampanie │ │ │
   │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │5.3 │Vin spumos şi vermut │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 6 │Bere │ │ │
   │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │6.1 │Bere ambalată în cutii metalice │ │ │
   │ ├──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │6.2 │Bere ambalată în sticle sub 0.51 │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 7 │Cafea, inclusiv cafea cu │ │ │
   │ │înlocuitori │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 8 │Cafea solubilă │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 9 │Ţigarete şi produse din tutun de │ │ │
   │ │calitate superioară │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 10 │Ţigarete şi produse din tutun de │ │ │
   │ │calitate medie │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 11 │Ţigarete şi produse din tutun de │ │ │
   │ │calitate inferioară │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 12 │Confecţii din blănuri naturale (cu│ │ │
   │ │excepţia celor de iepure, capră, │ │ │
   │ │oaie) │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 13 │Mobilier sculptat │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 14 │Articole din cristal │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 15 │Bijuterii din metale preţioase, │ │ │
   │ │inclusiv verighete │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 16 │Benzină premium, regular şi │ │ │
   │ │normală │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 17 │Benzină fără plumb │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 18 │Motorină auto (combustibil pentru │ │ │
   │ │motoare DIESEL) │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 19 │Autoturisme de oraş (inclusiv din │ │ │
   │ │import rulate) cu capacitate │ │ │
   │ │cilindrică a motorului peste │ │ │
   │ │1800 cmc │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 20 │Produse de parfumerie │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 21 │Aparate video de înregistrat sau │ │ │
   │ │de reprodus, chiar încorporând un │ │ │
   │ │receptor de semnale videofonice; │ │ │
   │ │combine audio │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 22 │Dublu radiocasetofoane cu redare │ │ │
   │ │de pe bandă magnetică sau │ │ │
   │ │compact-disc │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 23 │Cameră video │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 24 │Cuptoare cu microunde │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 25 │Motociclete, scutere şi │ │ │
   │ │miniscutere │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 26 │Aparate foto │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 27 │Aparat terminal telefonic │ │ │
   │ │individual tip "CORDLESS" │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 28 │Aparat terminal telefonic tip │ │ │
   │ │"CORDLESS" cu automat de răspuns │ │ │
   │ │încorporat │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 29 │Aparate pentru condiţionat aer, de│ │ │
   │ │perete şi de ferestre, formând un │ │ │
   │ │singur corp │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 30 │Arme de vânătoare │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 31 │ │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 32 │ │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 33 │ │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┤
   │ 34 │ TOTAL │ │ │
   └────┴──────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┘
  ──────-
   *) În situaţia în care există mai mulţi plătitori de accize, exportatorul va
   anexa la cererea de restituire un borderou care va cuprinde toţi furnizorii -
   plătitori de accize (cu datele de identificare), precum şi valoarea accizelor
   aferente.
   SOLICIT RESTITUIREA ÎN CONTUL NR. ___________ DESCHIS LA _____________________
   NUME _____________ PRENUME ____________ FUNCŢIA SEMNATARULUI _________________
                                                  SEMNĂTURA _____________________
   DEPUNERE: ZI ________ LUNA __________ AN ____________
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL │
  │ Se aprobă restituirea pentru suma de __________ lei Cod organ fiscal _____│
  │ Nu se aprobă restituirea sumei de _________ din următoarele motive: │
  │ a) erori de calcul │
  │ b) facturi noconforme cu realitatea │
  │ c) abateri de la prevederile legale │
  │ │
  │ [personale] │
  │ S-au constituit garanţii [solidare ] pentru suma de _____________ lei │
  │ │
  │ NUMELE PERSOANEI CARE _________ FUNCŢIA __________ SEMNĂTURA _______ DATA ___│
  │ APROBă RESTITUIREA │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   MF Cod 14.13.03.03 Format A4/t2
   Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"

  1. Denumire: Accize-Cerere de restituire pe luna: ....... anul: ......
  2. Cod: 14.13.03.03
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: cuantificarea accizelor plătite, care, potrivit legii, se cuvin
  a fi restituite agentului economic
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: agentul economic
  8. Circulă: - 1 exemplar - de la agentul economic la unitatea fiscală teritorială
  - 1 exemplar - la agentul economic
  9. Se arhivează: la unitatea fiscală teritorială.
  ------------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Accize-Cerere de restituire pe luna:........ anul: ........., cod 14.13.03.03" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 4 al art. 2 din acelaşi act normativ.
   ┌──────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
   │JUDEŢUL ..............................│ │Verificat de .................│
   │CONTRIBUABIL .........................│ │(organul fiscal) .............│
   │SEDIU ................................│ │Nr. şi data înregistrării ....│
   │......................................│ │..............................│
   │Telefon: .............................│ │ Semnătura │
   │Nr. din Reg. Comerţ ........ Data: ...│ │..............................│
   │BANCA/CONT ...........................│ │ │
   │COD FISCAL ...........................│ │ (ştampila) │
   └──────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────┐
   │Adresă imobil: .......................│
   │Judeţ: ...............................│
   │Localitate: ..........................│
   │Str. .................................│
   │Nr. ..................................│
   └──────────────────────────────────────┘

  DECLARAŢIE
  pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi de alte construcţii şi a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat în cazul contribuabililor persoane juridice
      A.Impozit pe clădiri
   ┌────┬─────────────────────┬────────────┬───────────────────────────┐
   │ │ │ │ Impozit │
   │Nr. │Specificarea clădirii│Valoarea din├──────────┬────────────────┤
   │crt.│ │evidenţe la │ Cota % │De plată - lei -│
   ├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
   ├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
   ├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
   ├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
   ├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
   ├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
   ├────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
   │ │TOTAL │ │ │ │
   └────┴─────────────────────┴────────────┴──────────┴────────────────┘

  B. Impozit pe terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii
   ┌────┬────────────────────────────────┬────┬─────────┬──────────────┐
   │ │ │ │ │ Impozit │
   │Nr. │ Specificare │Zona│Suprafaţa┼─────┬────────┤
   │crt.│ │ │ - mp - │pe mp│De plată│
   ├────┼────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┤
   │1. │Terenuri situate în municipiu │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┤
   │2. │Terenuri situate în oraşe │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┤
   │3. │Terenuri situate în comune │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────┼────────┤
   │4. │TOTAL │ │ │ │ │
   └────┴────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────┴────────┘

  C. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
  I. Taxa pentru terenurile proprietate de stat
  *Font 9*
   ┌────┬───────────┬────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐
   │ │ │ Localităţi urbane │ Localităţi rurale │ Total taxă │
   │Nr. │Specificare├──────┬─────────┬───────┼──────┬─────────┬───────┼─────────┬───────┤
   │crt.│ │ Zona │Suprafaţa│ Taxă │ Zona │Suprafaţa│ Taxă │Suprafaţa│ Taxă │
   │ │ │lei/mp│ mii mp │mii lei│lei/mp│ mii mp │mii lei│ mii mp │mii lei│
   ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
   │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
   ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
   ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
   ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
   ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
   ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
   ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
   ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
   ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
   ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
   ├────┼───────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┤
   │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └────┴───────────┴──────┴─────────┴───────┴──────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┘
      II Taxa pentru terenurile ocupate de linii ferate şi drumuri
   ┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┐
   │Nr. │ Specificare │ TOTAL │
   │crt.│ ├───────┬──────────────┤
   │ │ │ km. │Taxă (mii lei)│
   ├────┼──────────────────────────────┼───────┼──────────────┤
   │1. │Linii ferate normale │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────┼───────┼──────────────┤
   │2. │Linii ferate înguste │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────┼───────┼──────────────┤
   │3. │Drumuri │ │ │
   ├────┼──────────────────────────────┼───────┼──────────────┤
   │X │TOTAL │ │ │
   └────┴──────────────────────────────┴───────┴──────────────┘
      III. Total taxă teren
   ┌──────────┬────────────┬────────────┐
   │ (I + II) │ x │ │
   └──────────┴────────────┴────────────┘
        ............................
       (Data completării declaraţiei)
                 Director, Contabil şef,

  M.F. cod 14.13.01.06 Format A4/t2
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"
  1. Denumire: Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe
  terenuri ocupate de clădiri şi de alte construcţii şi a taxei pentru folosirea
  terenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice
  2. Cod: 14.13.01.06
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea şi stabilirea impozitului pe clădiri şi pe terenuri,
  precum şi a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat de către persoanele
  juridice
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: contribuabilii - persoane juridice
  8. Circulă: - 1 exemplar - la unitatea fiscală
  - 1 exemplar - la contribuabil
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  ------------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri, a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi de alte construcţii şi a taxei pentru folosirea terenului proprietate de stat, în cazul contribuabililor persoane juridice, cod 14.13.01.06" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 5 al art. 2 din acelaşi act normativ.
   ┌──────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐
   │JUDEŢUL ..............................│ │Verificat de .................│
   │CONTRIBUABIL .........................│ │(organul fiscal) .............│
   │SEDIU ................................│ │Nr. şi data înregistrării ....│
   │......................................│ │..............................│
   │Telefon: .............................│ │ Semnătura │
   │Nr. din Reg. Comerţ ........ Data: ...│ │..............................│
   │BANCA/CONT ...........................│ │ │
   │COD FISCAL ...........................│ │ (ştampila) │
   └──────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘

  DECLARAŢIE*)
  pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport în cazul
  contribuabililor persoane juridice
  ──────-
  *) Declaraţia se completează şi nominal, potrivit datelor de pe verso
  Judeţul ........................... Verificat de ....................
   ┌────┬────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┐
   │Nr. │ Specificare │Număr mijloace│ Taxa │
   │crt.│ │ de transport │stabilită│
   ├────┼────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┤
   │ │I. Mijloace de transport auto │
   ├────┼────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┤
   │1. │Autoturisme │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
   │2. │Autobuze, autocamioane, │ │ │
   │ │microbuze, autocamioane de orice│ │ │
   │ │fel │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
   │3. │Autoturisme de orice fel**) │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
   │4. │Tractoare │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
   │5. │Motociclete, motorete, scutere │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
   │6. │Biciclete şi tricicluri cu │ │ │
   │ │motor │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
   │7. │Remorci, semiremorci, rulote │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
   │X │TOTAL TAXĂ (I) │ X │ │
   ├────┼────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┤
   │ │II. Mijloace de transport pe apă │
   ├────┼────────────────────────────────┬──────────────┬─────────┤
   │1. │Bărci de orice fel │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
   │2. │Bacuri, poduri plutitoare │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
   │3. │Şalupe │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
   │4. │Iahturi │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
   │5. │Remorchere şi şlepuri │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
   │6. │Vapoare │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
   │X │TOTAL TAXĂ (II) │ X │ │
   ├────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────┤
   │X │TOTAL TAXĂ (I + II) │ X │ │
   └────┴────────────────────────────────┴──────────────┴─────────┘
        ............................
       (Data completării declaraţiei)
                 Director, Contabil şef,
      MF Cod 14.13.01.05 Format A4/t2
      Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"

  ──────-
  **) Se înţelege ansamblul format dintr-un autovehicul şi remorcă, care participă la circulaţie ca o unitate, cum sunt: autotrenurile (formate dintr-un autoremorcher şi remorcă) şi autovehiculele cu şa (formate din autotractor şi semiremorcă).
  SITUAŢIA
  nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport
  *Font 9*
   ┌────┬─────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬────────────────┬───────┬──────┐
   │Nr. │Specificare*)│ Data │Serie motor│Cap cilind. │Taxă datorată │ Total │ Obs. │
   │crt.│ (Tipul) │dobândirii│ şasiu │Nr. mij. │după capacitatea│ TAXĂ │ │
   │ │ │ │ │trans. tonaj│nr. mij. de │ │ │
   │ │ │ │ │ │trans. tonaj │ │ │
   ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
   ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
   ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
   ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
   ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
   ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
   ├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
   ├────┴─────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
   │ ├──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
   │ ├──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
   │ ├──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
   │ ├──────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────┼──────┤
   └──────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────────┴───────┴──────┘
  ──────
      *) Se vor specifica mijloacele de transport în proprietate

  1. Denumire: Declaraţie/Situaţia nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de
  transport ale persoanelor juridice
  2. Cod: 14.13.01.05
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea mijloacelor de transport, precum şi stabilirea taxei
  datorate pentru acestea de către contribuabili, persoane juridice
  7. Se întocmeşte în: 1 exemplar
  de: contribuabilul, persoana juridică
  8. Circulă: la unitatea fiscală
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  ------------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie/Situaţia nominală privind stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport ale persoanelor juridice, cod 14.13.01.05" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 6 al art. 2 din acelaşi act normativ.
  DECLARAŢIE*)
  pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri
  ocupate de clădiri şi alte construcţii
  proprietatea contribuabililor, persoane fizice
  ──────
  *) Declaraţia se foloseşte şi pentru mediul rural, adaptată în mod corespunzător.
  Subsemnatul .......................... domiciliat în judeţul ................. localitatea ........................ str. .........., nr. ..... bl. ...... sc. ..... et. .... ap. ...... cod poştal .........., declar prin prezenta că deţin începând de la data ...................conform actului ........................ emis de ................................. la............................ o proprietate situată în judeţul ........................... localitatea ...................... str. ................................. nr. ..... bl. ...... sc. ..... ap. ...... compusă din:
  1. CLĂDIRI ŞI ALTE CONSTRUCŢII
  *Font 7*
   ┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬──────┬────┬──────────────┬────────┐
   │ │ │Construcţii │Clădiri (dis-│ │ │ │ │
   │ │ Clădiri cu pereţi din: │anexe în a- │tincte) ser- │ │ │ Pivniţe în │ │
   │ ├───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤fara corpului│vind pentru │ │ │ corpul │ │
   │ │beton sau cadre din│cărămidă arsă sau │ lemn, cărămidă │principal al │ocupaţii pro-│SUBSO-│MAN-│ clădirilor │ │
   │SPECIFICAŢIE│ beton armat │piatră fără cadre │ nearsă sau alte │clădirii cu │fesionale cu │LURI │SAR-│ │ Garaje │
   │ │ │din beton armat │ materiale │pereţi din │pereţi din: │locui-│DE │ │ în │
   │ ├─────────┬─────────┼───────────┬──────┼───────────┬──────┼───────┬─────┼───────┬─────┤bile │lo- ┼───────┬──────┤subsolul│
   │ │ cu │ fără │cu insta- │fără │cu insta- │fără │cărămi-│lemn,│cărămi-│lemn,│ │cui-│tencui-│neten-│clădirii│
   │ │încălzire│încălzire│laţii, (apă│insta-│laţii, (apă│insta-│dă arsă│cără-│dă arsă│cără-│ │bile│te sau │cuite │ │
   │ │centrală │centrală │lumină etc)│laţii │lumină etc)│laţii │piatră,│midă │piatră,│midă │ │ │pavate │sau │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │beton │near-│beton │near-│ │ │ │nepa- │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │ │să │ │să │ │ │ │vate │ │
   ├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┼──────┼────────┤
   │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
   ├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┼──────┼────────┤
   │Suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │mp. total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┼────┼───────┼──────┼────────┤
   │din care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │sedii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │soc. com. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │sau alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │act. ec. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────┴───────────┴──────┴───────┴─────┴───────┴─────┴──────┴────┴───────┴──────┴────────┘

  Data de predare/primire/dare în folosinţă a clădirii ............................. clădirea are/nu are subsol; are/nu are mansardă; grosimea pereţilor este peste/sub 25 cm; are ...... etaje; cu lifturi ........../scară; are/ nu are lift de serviciu şi are/nu are scară de serviciu.
  Suprafaţa de ................. mp. din clădire este ocupată de Soc. Com., asociaţia familială etc. (denumirea) .................................... cu/fără contract de închiriere.
  II. TERENURI
  Suprafaţa totală ocupată de clădiri şi alte construcţii ............. mp. zona ...............
  Suprafaţa de teren ce nu este ocupată de clădiri şi alte construcţii ......... mp. categoria de folosinţă ..................
  TOTAL SUPRAFAŢĂ DE TEREN ÎN PROPRIETATE ..................................... mp.
  III. ALTE DATE
  Aparţin/nu aparţin uneia din categoriile speciale de mai jos:
  1. Veteran de război sau invalid de război; 2. Erou al revoluţiei din decembrie 1989 sau urmaş al acestuia; 3. Deţinuţi politici, deportaţi, beneficiari ai Decretului Lege nr. 118/1990 (republicat); 4. Beneficiar al Legii ............................................................
  Data, Numele şi prenumele, Semnătura,
  ........... ................... ...........
  MF Cod 14.13.01.04/a Format A4/l2
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"
   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
   ├─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
   ├─┤ SCHIŢĂ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
   ├─┤TEREN-CONSTRUCŢII├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
   ├─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
   ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
   ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
   ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
   ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
   ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
   ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
   ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
   ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
   ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
   ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
   ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
   ├─┼─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┴─┴─┤
   ├─┤SCHIŢĂ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─├─┼─┤=1 MI│
   ├─┼─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┬─┬─┤
   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

  1. Denumire: Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe
  terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii proprietatea contribuabililor,
  persoane fizice
  2. Cod: 14.13.01.04/a
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea de către contribuabili, persoane fizice, a datelor
  necesare pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi pe terenuri
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: contribuabil
  8. Circulă: - 1 exemplar - la unitatea fiscală
  - 1 exemplar - la contribuabil
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  ------------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii proprietatea contribuabililor, persoane fizice, cod 14.13.01.04/a" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 7 al art. 2 din acelaşi act normativ.
  *Font 6*
  Judeţul ...................................
  Municipiul (sectorul) ..................... Număr ..................
  Oraşul (suburbia) ......................... Data ...................
  Comuna ....................................
                                                           PROCES─VERBAL - ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ*)
                            a impozitului pe clădiri şi terenuri conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale,
                                   modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995, pentru persoane fizice
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Numele şi prenumele proprietarului │Nr. rol .............................. │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Domiciliul │Nr. matricol ......................... │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Adresa proprietăţii │ │
  └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
      Potrivit Legii nr. 27/1994, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995, şi declaraţiei contribuabilului, se stabilesc
   obligaţiile de plată după cum urmează:
        I. Stabilirea valorii impozabile pentru clădiri
  ┌────┬────────────┬───────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬───────────────────┬────────┐
  │ │ │ │ Construcţii │ Construcţii │ │ Clădiri │ │ │ │ │
  │ │ │ Construcţii cu │ cu pereţii │ cu pereţii │ Construcţii │ (distincte) │ │ │ │ │
  │ │ │ pereţii din beton │din cărămidă │ din lemn, │ anexe în afara │ servind pentru │ │ │ Pivniţe în corpul │ │
  │ │ │ sau cadre din │ arsă sau │ cărămidă │ corpului │ ocupaţii │ │ │ clădirilor │ │
  │ │ │ beton armat │ piatră fără │ nearsă sau │ principal al │ profesionale, │ │ │ │ │
  │ │ │ │ cadre din │ alte │ clădirii │ cu pereţii │ │ │ │ Garaje │
  │ │ │ │ beton armat │ materiale │ │ din: │ │ │ │ **) │
  │Nr. │Specificaţie├─────────┬─────────┼──────┬──────┼──────┬──────┼─────────────────┼────────┬────────┤Subsoluri│Mansarde ├────────┬──────────┤ în │
  │crt.│ │ │ │ Cu │ │ Cu │ │ Cu │ Cu │ │ │locuibile│locuibile│ │ │subsolul│
  │ │ │ │ │insta─│ │insta─│ │pereţii │pereţii │Cărămidă│ │ │ │ │ │clădirii│
  │ │ │ Cu │ Fără │laţii │ Fără │laţii │ Fără │ din │ din │ arsă, │ Lemn, │ │ │Tencuite│Netencuite│ │
  │ │ │încălzire│încălzire│(apă, │insta─│(apă, │insta─│cărămidă│ lemn, │piatră, │cărămidă│ │ │ sau │ şi │ │
  │ │ │centrală │centrală │lumină│laţii │lumină│laţii │ arsă, │cărămidă│ beton │ nearsă │ │ │ pavate │ nepavate │ │
  │ │ │ │ │etc.) │ │etc.) │ │piatră, │ nearsă │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ beton │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
  │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
  ├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
  │ 1. │Suprafaţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(m²) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
  │ 2. │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │sedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
  │ 3. │Lei/m² │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
  │ 4. │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │totală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────┤
  │ 5. │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │sedii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴────────┴────────┴────────┼─────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────┤
  │ 6. │I. Total valoare impozabilă - lei (col. 1 + ... + col. 15) /lei│ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. │din care: valoarea aferentă spaţiilor ocupate de sedii de societăţi comerciale sau alte active │ │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
  -------------
        *) Procesul-verbal se foloseşte adaptat şi pentru mediul rural şi se întocmeşte în două exemplare: un exemplar rămâne la organul fiscal, iar cel
  de-al doilea exemplar se înmânează contribuabilului.
        **) Se aplică norma pentru construcţia la subsolul căreia este amplasat.
        II. Calculul impozitelor pentru clădiri şi terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
  │Nr. │ │Impozitul stabilit│Scutiri de impozit│Impozitul de plată│
  │crt.│ Specificaţie ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ - lei - │ - lei - │ - lei - │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
  │ 1 │Impozit pe clădiri I (rd. 6 - rd. 7) .............................. lei x 1,00% │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
  │ 2 │Impozit pe clădiri ocupate de sedii de societăţi comerciale sau alte activităţi │ │ │ │
  │ │comerciale I rd. 7 ..................................... lei x 1,00% │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
  │ 3 │Total impozit pe clădiri (rd. 1 + rd. 2) │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
  │ 4 │Impozit pe terenul ocupat de clădiri şi alte construcţii ........ m² x .......... lei/m²│ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
  │ 5 │Total impozit pe clădiri şi terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii │ │ │ │
  │ │(rd. 3 + rd. 4) │ │ │ │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

  III. Suprafaţa de teren neocupată de clădiri şi alte construcţii, aferentă curţilor
  1. Total suprafaţă .................................................................................
  2. - din care suprafaţa care depăşeşte 1.000 m² ....................................................
  3. - impozit aferent suprafeţei care depăşeşte 1.000 m² ............................................
  IV. Total impozit pe clădiri şi teren (II. rd. 5 + III. rd. 3) ..........................................
  V. Data expirării perioadei de scutire a impozitului pe clădiri .........................................
  NOTĂ:
  Impozitul pe clădiri şi terenuri se plăteşte trimestrial, în rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din trimestru.
  Pentru neplata în termen a impozitului se plăteşte o majorare conform actelor normative în vigoare.
  Contribuabilii sunt obligaţi, potrivit art. 61 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, să depună declaraţii la organele fiscale
  teritoriale în raza cărora îşi au domiciliul, sediul sau unde se află bunurile impozabile sau taxabile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii
  sau de la data la care au intervenit schimbări care conduc la modificarea impozitului.
  Organul fiscal, Data Am primit un exemplar.
  .................................... ......................... Semnătura contribuabilului .........................
  M.F. cod 14.13.02.04
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t2
  -----------
  Modelul formularului "Proces-verbal - Înştiinţare de plată a impozitului pe clădiri şi terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, pentru persoane fizice, şi a primelor de asigurare prin efectul legii, cod: 14.13.02.04 a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/4 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 4 al art. 1 din acelaşi act normativ.
  1. Denumire: Proces-verbal - Înştiinţare de plată a impozitului pe clădiri şi terenuri
  ocupate de clădiri şi alte construcţii conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi
  taxele locale, pentru persoane fizice, şi a primelor de asigurare prin efectul legii
  2. Cod: 14.13.02.04
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: stabilirea impozitului pe clădirile şi terenurile aparţinând
  persoanelor fizice, a primelor de asigurare prin efectul legii, precum şi la
  înştiinţarea acestora privind sumele de plată
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: organul fiscal
  8. Circulă: - 1 exemplar - la contribuabil
  - 1 exemplar - la unitatea fiscală
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  ------------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Proces-verbal - Înştiinţare de plată a impozitului pe clădiri şi terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, pentru persoane fizice, şi a primelor de asigurare prin efectul legii, cod 14.13.02.04" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 8 al art. 2 din acelaşi act normativ.
  Judeţul ...........................
  Municipiul ........................ Nr. ....................
  Oraşul/Comuna ..................... Data ...................
                                     DECLARAŢIE
              pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport
                           deţinute de persoanele fizice
     Subsemnatul(a) .........................., cu domiciliul în ................,
  str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., având
  locul de muncă la ..............., cu sediul în ..................., declar prin
  prezenta că am devenit proprietarul(a) mijlocului de transport ................,
  cu seria motorului/şasiului*) ...., cu capacitatea cilindrică/cmc ......./tone*)
  tip ............., conform actului nr. .............. din .................. .
  -----------
      *) Se completează numai pentru remorci.
     Sunt posesorul buletinului de identitate seria ..... nr. .........., eliberat
  de ............................... la data de .................. .
     Sunt născut(ă) la data de ........... în localitatea .......................,
  judeţul ........................., fiul (fiica) lui ............................
  şi al(a) ................................ .
     Telefon: acasă ............ serviciu: ...... cont bancar .................. .
                                                               Semnătura,
                                                        .......................
  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
  Judeţul ..............................
  Municipiul ........................... Nr. ...................
  Oraşul/Comuna ........................ Data ..................
  Nr. rol/Nr. matricol .................
                                   PROCES-VERBAL
                de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport
     Având în vedere dispoziţiile art. 20-26 din Legea nr. 27/1994 privind
  stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, modificată şi completată
  prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995, actul de dobândire nr. ..................
  din .................... şi declaraţia contribuabilului .......................,
  având domiciliul în ................., str. ................. nr. ...., bl. ...,
  sc. ....., et. ..., ap. ......, posesor al mijlocului de transport .............
  cu seria motorului ................, se stabilesc sumele datorate anual astfel:
     Taxa: ................./.......................... lei .................... .
     Pentru anul în curs: Taxa: ................. Nr. matricol ................. .
                 Inspector, Am primit un exemplar.
     Numele şi prenumele .............. Numele contribuabilului .............
     Semnătura ........................ Semnătura ...........................
  M.F. cod 14.13.05.05/a
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t2
  Judeţul ..............................
  Municipiul ........................... Nr. .................
  Oraşul/Comuna ........................ Data.................
  Nr. rol/Nr. matricol .................
                                   PROCES-VERBAL
                de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport
     Având în vedere dispoziţiile art. 20─26 din Legea nr. 2/1994 privind
  stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, modificată şi completată
  prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995, actul de dobândire nr. ..................
  din .................... şi declaraţia contribuabilului .......................,
  având domiciliul în .............., str. ................... nr. ...., bl. ....,
  sc. ......, et. ..., ap. ......, posesor al mijlocului de transport ............
  cu seria motorului ................, se stabilesc sumele datorate anual astfel:
     Taxa: .................../....................... lei ..................... .
     Pentru anul în curs: Taxa: .................. Nr. matricol ................ .
                 Inspector, Am primit un exemplar.
    Numele şi prenumele ............... Numele contribuabilului ..............
    Semnătura ......................... Semnătura ............................
  M.F. cod 14.13.05.05/a
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t2
  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Procesul-verbal pentru stabilirea taxei constituie titlu executoriu şi ţine│
  │loc de înştiinţare de plată pe toată durata deţinerii mijlocului de transport.│
  │ Taxa pentru mijloacele de transport dobândite, înstrăinate sau scoase din │
  │evidenţa organelor de poliţie, sau, după caz, a căpităniei portului, în timpul│
  │anului se datorează, respectiv se dă la scădere cu începere de la data de 1 │
  │a lunii în care a apărut una dintre aceste situaţii. Taxa anuală datorată │
  │pentru mijloacele de transport aflate în evidenţa organelor financiare la │
  │începutul anului se plăteşte trimestrial, în rate egale, până la data de 15 a │
  │ultimei luni din trimestru. Pentru neachitarea în termen se aplică majorări de│
  │întârziere conform prevederilor legale. │
  │ Proprietarii autovehiculelor au obligaţia de a declara organului financiar │
  │schimbarea domiciliului în termen de 30 de zile. │
  │ Nerespectarea acestei obligaţii atrage aplicarea amenzii. │
  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  -----------
  Modelul formularului "Declaraţie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei şi a primei de asigurare asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice", cod: 14.13.05.05/a a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/5 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 5 al art. 1 din acelaşi act normativ.
  1. Denumire: Declaraţie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei şi a primei de asigurare
  asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
  2. Cod: 14.13.05.05/a
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea mijloacelor de transport
  7. Se întocmeşte în: declaraţia - 1 exemplar
  procesul-verbal - 2 exemplare
  de: declaraţia - contribuabilul, persoana fizica
  procesul-verbal - organul fiscal
  8. Circulă: - declaraţia: la unitatea fiscală
  - procesul-verbal - exemplarul 1 - la contribuabil
  - exemplarul 2 - la dosarul fiscal al
  contribuabilului
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie/Proces-verbal pentru stabilirea taxei şi a primei de asigurare asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice, cod 14.13.05.05/a" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 9 al art. 2 din acelaşi act normativ.
      Nr. .........
      Data ........
                      DECLARAŢIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢĂ
                             A MIJLOACELOR DE TRANSPORT
      Subsemnatul (a) ...........................domiciliat în localitatea
    ..................... Str. ..................... nr. ....... bl. .....
    sc. ....... et. ......ap. ......
    solicit scoaterea din evidenţa dvs. a următorului mijloc de transport
    marca ..................................... serie motor ..............
    serie şasiu* ...................... cap. cil. .................. cmc,
    capacitate** ........ tone, dobândit la ............................
    încetat prin: 1 - înstrăinare; 2 - schimbare domiciliu; 3 - scoatere
    definitivă din ţară; 4 - impropriu circulaţiei conform actului nr. ....
    data ............ nr. certificat de radiere ...........................
    data radierii ..........................................
        Noul proprietar: Judeţul Localitatea
                                            sectorul
   str. ..........nr. .... bl. .. ap.....
                                            Semnătura declarantului
      * serie şasiu pentru remorci
      ** capacitate (tone) remorci
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
    JUDEŢUL .....................
    MUNICIPIUL ................. Nr. ...........
    ORAŞUL/COMUNA ............... Data ..........
                                       CĂTRE
                                   ORGANUL FISCAL
                                    LOCALITATEA
      Vă facem cunoscut că potrivit actului nr. ..............................
   din data de ........................ contribuabilul .......................
   din jud. ....................... localitatea ..............................
   str. ............... nr. ..... bl. ...... sc. ...... et. ..... ap. ........
   a dobândit mijlocul de transport ..................... având seria motor şi
   cap. cil ............ cmc. Vă rugăm să luaţi măsuri pentru înscrierea în
   evidenţe a datelor conf. Legii nr. 27/1994 şi HG nr. 506/1994 şi a ne
   confirma primirea prezentei.
                    Şef serviciu. Inspector,
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
      Unitatea fiscală
      Localitatea
                     CĂTRE ...................................
      Ca răspuns la declaraţia dvs. nr. ..... din ........................ prin
   care solicitaţi scoaterea din evidenţă a mijlocului de transport ...........
   cap. cil. ................. cmc, serie motor .........................
   dobândit la ................. şi a actelor anexate, vă aducem la cunoştinţă
   că aceasta a fost operată. Nr. matricol ............ Nr. rol fiscal .........
   Au rezultat scăderi de debit astfel: Taxa ...............................lei,
   prima de asigurare .......................... lei.
          Organ financiar Data Am primit un exemplar,
    M.F. cod 14.13.06.05 Format A4/t2
    Tipărit la R.A "Imprimeria Naţională"

  1. Denumire: Declaraţie pentru scoaterea din evidenţa a mijloacelor de transport
  2. Cod: 14.13.06.05
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: scoaterea din evidentele fiscale a mijlocului de transport şi
  comunicare către unităţile fiscale şi contribuabili
  7. Se întocmeşte în: 1 exemplar
  de: contribuabil
  8. Circulă: la unitatea fiscală
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului
  Atenţie la tipărire:
  - se va respecta exact forma prezentată faţă-verso
  - cele doua comunicări către organul fiscal şi contribuabil se
  întocmesc în copie de către organul fiscal.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie pentru scoaterea din evidenţa a mijloacelor de transport, cod 14.13.06.05" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 10 al art. 2 din acelaşi act normativ.
  Judeţul .............................
  Municipiul ..........................
  Comuna ..............................
                               DECLARAŢIE DE IMPUNERE
         privind veniturile realizate conform art. 5 din Legea nr. 34/1994
         privind impozitul pe venitul agricol, pe anul 199 .... modificată
                şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995
      Subsemnatul ....................................., cu domiciliul (sediul) în
  localitatea ................................, str. .............................
  nr. ....., judeţul (sectorul) ........................., telefon ..............,
  declar că venitul este realizat din*) ..............., având la bază următoarele
  elemente:
      1. Exercit activitatea în municipiul/oraşul/comuna ........................,
  str. .......................... nr. ...., judeţul (sectorul) ................. .
      2. Activitatea este continuă/sezonieră ................................... .
      3. Persoanele angajate (temporar, sezonier, continuu) sunt următoarele: ....
  ................................................................................
  ................................................................................
      4. Modul de desfacere a produselor (prin societăţi comerciale, direct la
  piaţă, de la domiciliu, la export etc.) ........................................
      5. Evidenţele fiscale conduse sunt următoarele: ...........................
      6. Veniturile declarate mai jos sunt realizate de la ......... 19 ..........
  la ......... 19 ...........
      7. Veniturile realizate în această perioadă sunt:
  ┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
  │ Venitul brut pe surse de venit │ Suma (lei) │
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
  │ TOTAL VENIT BRUT: │ │
  │ (lei) │ │
  └─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
     8. Cheltuielile efectuate cu realizarea venitului sunt următoarele:
  ┌───────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┬──────────────┐
  │ Natura cheltuielilor │ Suma (lei) │ Natura cheltuielilor │ Suma (lei) │
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  ├───────────────────────┼──────────────┼────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ │ TOTAL CHELTUIELI: │ │
  └───────────────────────┴──────────────┴────────────────────────┴──────────────┘
      9. Venitul net impozabil (7─8) ....................................... lei.
      În afară de cele de mai sus, declar următoarele: ..........................
  ...............................................................................
        Data ....... 19 ..... Semnătura contribuabilului,
  M.F. cod 14.13.01.09
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională" Format A4/t1

  -----------
  *) Cultivarea şi valorificarea florilor, a legumelor şi zarzavaturilor în sere, în solarii amenajate în acest scop şi în sistem irigat, a arbuştilor şi plantelor decorative, a ciupercilor, în pepiniere viticole şi pomicole.
  ------------
  Modelul formularului "Declaraţie de impunere privind veniturile realizate conform art. 5 din Legea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, pe anul 199..., modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995", cod 14.13.01.09 a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/6 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 6 al art. 1 din acelaşi act normativ.
  1. Denumire: DECLARAŢIE DE IMPUNERE PRIVIND VENITURILE REALIZATE CONFORM ART. 5 DIN LEGEA NR. 34/1994 PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL AGRICOL
  2. Cod: 14.13.01.09
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea veniturilor realizate de contribuabilii care obţin venituri agricole, impozitate pe baza venitului net obţinut
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  8. Circulă: la unitatea fiscală
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului
  Judeţul ............................
  Municipiul (Oraşul) ................
  Comuna .............................
                     PROCES VERBAL DE IMPUNERE Nr. ...........
                              - ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ*)
             a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul 19 ....
   Data ................. Data ..................
   Aprobat .............. Verificat .............
   ─────── ─────────
     Astăzi ....... 19 ..., în baza art. 6 din Legea nr. 34/1994 privind impozitul
  pe venitul agricol, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului
  nr. 24/1995, se stabileşte impunerea pe anul 19 .... după cum urmează:
      - Numele şi prenumele contribuabilului .....................................
      - Domiciliul (sediul): Comuna (oraşul/municipiul) .........................,
  str. ...................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..... .
      I. Determinarea venitului anual impozabil:
      a) Venit brut realizat din:**)
      - ..........................................................................
      - ..........................................................................
      - ..........................................................................
      - ..........................................................................
      Total venit brut ........................................ lei.
      b) Cheltuieli efectuate cu realizarea venitului brut:**)
      - ..........................................................................
      - ..........................................................................
      - ..........................................................................
      - ..........................................................................
     TOTAL CHELTUIELI ........................................ lei.
      II. Venitul net obţinut [a)-b)] ........................ lei.
     III. Cota de impozit .......................................%.
      IV. Impozitul de plată ................................. lei.
       V. Impozitul de plată stabilit, repartizat pe termene de plată:
          - 50% până la ................ 19 .... .
          - 50% până la ................ 19 .... .
                                                    Organul de impunere,
                                          Numele şi prenumele ...................
                                          Semnătura .............................
  M.F. cod 14.13.02.09 Format A4/t1
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"

  ------------
  *) Un exemplar se înmânează contribuabilului.
  **) Se fac precizări în funcţie de natura culturii şi a cheltuielilor efectuate cu realizarea venitului.
  ------------
  Modelul formularului "Proces-verbal de impunere nr. ..... - Înştiinţare de plată a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul .......", cod: 14.13.02.09 a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/7 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 7 al art. 1 din acelaşi act normativ.
  1. Denumire: Proces-verbal de impunere nr. ..... - Înştiinţare de plată a impozitului pe
  venitul agricol realizat pe anul .......
  2. Cod: 14.13.02.09
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: calculul impozitului pe venitul agricol datorat, pe baza datelor
  din declaraţie
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: organul fiscal
  8. Circulă: la unitatea fiscală
  9. Se arhivează: originalul - la contribuabil.
  copia - la dosarul fiscal al contribuabilului.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Proces-verbal de impunere nr. ..... - Înştiinţare de plată a impozitului pe venitul agricol realizat pe anul ......., cod 14.13.02.09" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 11 al art. 2 din acelaşi act normativ.
      Judeţul .................................
      Municipiul (Oraşul)......................
      Comuna...................................
                       Înştiinţare de plată privind impozitul
                         pe venitul agricol nr. ...........
                           din ................. 19.....
      Către d-nul(na) ........................ contribuabil din ...............
   str. ............ nr. .. bloc .... etaj ..... ap. ..... judeţul ............
      Vă facem cunoscut că aveţi de plată pe anul 19 ....... ca impozit pe
   venitul agricol stabilit conform Legii nr. 34/1994 suma de ......... lei(*):
      Pentru anul 199 ........ suma de ............. lei se repartizează pe
   termene de plată astfel:
      - 50%, respectiv ......................... lei până la ......... 199.....
      - 50%, respectiv ......................... lei până la ......... 199.....
      (*) Se comunică contribuabililor Organul financiar,
      impuşi pe baza normelor de venit
      Cod M.F. 14.13.07.09 Format A5/t1
      Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"
   ____________________________________________________________________________
      Subsemnatul (contribuabil) ................... din ......................
   str. ............ nr. ... am primit înştiinţarea de plată nr. .... pe anul
   199..... prin care sunt obligat a plăti suma de ......... lei ca impozit pe
   venitul agricol.
                             (semnătura) ..............

  1. Denumire: ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL AGRICOL nr. .... din .....
  2. Cod: 14.13.07.09
  3. Format: A5/t1
  4. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: comunicarea către contribuabilii impuşi pe baza normelor de venit, a impozitului pe venitul agricol datorat
  7. Se întocmeşte în: 1 exemplar
  de: unitatea fiscală
  8. Circulă: la contribuabil, care semnează dovada de primire a înştiinţării
  9. Se arhivează: numai dovada de primire, la dosarul fiscal al contribuabilului
  JUDEŢUL .................................................
  Municipiul (Oraş) .......................................
  Comuna ..................................................
  Nr. ............... din ................... 19.....
  Către,
  ..............................
  ..............................
  SITUAŢIE CENTRALIZATOARE*)
  privind stabilirea impozitului pe venitul agricol conform
  Legii nr. 34/1994,
  pe anul 199...
  ──────-
  *) Un exemplar se înaintează Ministerului Finanţelor
  1. Impozitul pe venitul agricol stabilit pe baza normelor de venit:
   ┌───────────────────────────────────────┬────┬─────┬───────────────┬─────────┐
   │ Categoria de folosinţă │Nr. │Total│Venit impozabil│ Impozit │
   │ │rând│(ha) │ (mii lei) │(mii lei)│
   ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤
   │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
   ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤
   │Teren arabil │ 1 │ │ │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤
   │Grădini de legume şi zarzavat │ 2 │ │ │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤
   │Vii, începând de la al doilea an de rod│ 3 │ │ │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤
   │Livezi de pomi fructiferi (zmeură şi │ │ │ │ │
   │căpşuni, începând de la al doilea an de│ 4 │ │ │ │
   │rod) │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤
   │Păşuni │ 5 │ │ │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤
   │Fâneţe │ 6 │ │ │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤
   │Terenuri forestiere cu păduri în │ │ │ │ │
   │exploatare │ 7 │ │ │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤
   │Alte terenuri agricole (ape, bălţi, │ │ │ │ │
   │heleştee) │ 8 │ │ │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤
   │TOTAL │ 9 │ │ │ │
   ├───────────────────────────────────────┼────┼─────┼───────────────┼─────────┤
   │Număr contribuabili impuşi │ 10 │ │ X │ X │
   └───────────────────────────────────────┴────┴─────┴───────────────┴─────────┘

  2. Contribuabilii impuşi pe baza venitului net obţinut
  - Număr de contribuabili ............................................
  - Venitul brut stabilit (mii lei) ...................................
  - Cheltuieli (mii lei) ..............................................
  - Venit net obţinut (mii lei) .......................................
  - Impozit de plată (mii lei) ........................................
  3. TOTAL IMPOZIT DE PLATĂ (1+2) ............................. mii lei
  Director General Director I.T.
  MF cod 14.13.08.09 Format A4/t1
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"
  1. Denumire: SITUAŢIE CENTRALIZATOARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITULUI PE VENITUL AGRICOL CONFORM LEGII nr. 34/1994, pe anul .......
  2. Cod: 14.13.08.09
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: centralizarea terenurilor deţinute şi declarate, a venitului impozabil, a impozitului pe venitul agricol, precum şi a numărului de contribuabili
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: Direcţia de impozite şi taxe şi de unităţile subordonate
  8. Circulă: la toate nivelurile, începând de la comună, până la Ministerul Finanţelor
  9. Se arhivează: la unitatea fiscală care o întocmeşte şi la Ministerul Finanţelor
  JUDEŢUL .................... Numărul de înregistrare ....... din ..... 19...
  Municipiul (oraşul).........
  Comuna......................
  DECLARAŢIE DE IMPUNERE
  A VENITURILOR REALIZATE DIN EXERCITAREA UNEI
  ACTIVITĂŢI ECONOMICE ÎN MOD INDEPENDENT, pe anul 19.......
  Venitul realizat din ......... de subsemnatul .............. domiciliat în localitatea ......... str. ....... nr. .... telefon .......... municipiul oraşul/comuna ........ judeţul (sectorul) ............ posesor al B.I. Seria ......... Nr. ......... eliberat de ........... la data de ........... Tata ............ Mama ............ An naştere .......
  1. Exercit activitatea în oraşul (municipiul)/comuna ......... judeţul/sectorul .......... str. ......... nr. .......
  2. Activitatea este continuă/sezonieră şi lucrez ......... zile pe an.
  3. Capacitatea de muncă este redusă din cauza .........................
  4. Persoanele care mă ajută în muncă sunt următoarele (cu calitatea în care mă ajută, înscrisă în dreptul fiecăreia): ..............
  5. Clientela este formată din ...............................................
  6. Posed următoarele evidenţe fiscale .......................................
  7. Veniturile declarate mai jos sunt realizate de la ...... 19........ la ........ 19.....
  8. Veniturile realizate în această perioadă sunt:
   ┌──────────────────────────────────────┬────────────┐
   │Venitul brut pe sursele de venit: │ Suma │
   │profesie, meserie, cărăuşie chirii, │ │
   │comerţ, prestări servicii, taximetrie,│ │
   │etc. │ │
   ├──────────────────────────────────────┼────────────┤
   ├──────────────────────────────────────┼────────────┤
   ├──────────────────────────────────────┼────────────┤
   ├──────────────────────────────────────┼────────────┤
   ├──────────────────────────────────────┼────────────┤
   │ Total venit brut (lei) │ │
   └──────────────────────────────────────┴────────────┘
   M.F. Cod 14.13.01.07 Format A4/t2
   Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"

  9. Cheltuielile pe care le-am avut în această perioadă, pentru realizarea venitului, sunt:
   ┌────────────────────┬──────────┬────────────────────┬──────────┐
   │ Natura cheltuielii │ Suma │ Natura cheltuielii │ Suma │
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   │ │ │Total cheltuieli lei│ │
   └────────────────────┴──────────┴────────────────────┴──────────┘

  10. Venitul impozabil lei ................................................
  11. Cheltuielile de întreţinere ale gospodăriei şi alte cheltuieli sunt următoarele:
   ┌────────────────────┬──────────┬────────────────────┬──────────┐
   │ Natura cheltuielii │ Suma │ Natura cheltuielii │ Suma │
   │ │ anuală │ │ anuală │
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   │Chiria locuinţei │ │Impozitul pe venit │ │
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   │Îmbrăcăminte şi │ │Taxă autorizaţie │ │
   │încălţăminte │ │ │ │
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   │Hrană │ │Alte cheltuieli │ │
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   │Salariul personalu- │ │ │ │
   │lui casnic │ │ │ │
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   │Lumină, apă şi │ │ │ │
   │încălzit, salubri- │ │ │ │
   │tatea locuinţei │ │ │ │
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   │Auto, radio, telefon│ │ │ │
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   │Procurări de utilaj │ │ │ │
   │şi instalaţii │ │ │ │
   ├────────────────────┼──────────┼────────────────────┼──────────┤
   │Asigurări │ │Total cheltuieli lei│ │
   └────────────────────┴──────────┴────────────────────┴──────────┘

  12. Familia mea se compune din ...... persoane în întreţinere.
  În afară de cele de mai sus, consider necesar să mai declar următoarele:
  Posed autorizaţia de funcţionare Nr. ................/vizată pe anul ........
  Folosesc ca mijloc de reclamă: nr. firme ............ cu dimensiuni .................
  Funcţionez pe domiciliul public ocupând .......... mp pentru care am achitat ....... lei, cu F.v. nr ..............
  Data ............ 19.... Semnătura contribuabilului,
  1. Denumire: DECLARAŢIE DE IMPUNERE A VENITURILOR REALIZATE DIN EXERCITAREA UNEI ACTIVITĂŢI ECONOMICE ÎN MOD INDEPENDENT pe anul .....
  2. Cod: 14.13.01.07
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file, tipărite pe ambele feţe
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: declararea, de persoanele care desfăşoară o activitate economică în mod independent, a veniturilor realizate
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: contribuabil
  8. Circulă: - originalul - la organul fiscal
  - copia - la contribuabil
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului
  *Font 9*
                                                       ┌────────────────────────────────┐
    Judeţul............................. │Matricola ......................│
    Municipiul (Oraşul)................. │Rol ............................│
    Unitatea fiscală.................... │Borderou .......................│
                                                       └────────────────────────────────┘
    ┌───────────────────┐ DISPOZIŢIE DE IMPUNERE ┌───────────────────┐
    │Data │ │Data │
    │Aprobat │ - ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ - │Verificat │
    └───────────────────┘ privind venitul din activităţi └───────────────────┘
                                   independente pe anul/anii
                    Astăzi
      În baza Decretului nr. 394/1973 şi HG nr. 201/1990 se stabileşte impunerea pe anul ......... după cum urmează:
      - Numele şi prenumele contribuabilului: ................................................................................................
      - Domiciliul - oraşul (comuna) .............................. str. ............................................. nr. .......ap. ........
      - Sediul - oraşul (comuna) .................................. str................................................nr. .......ap. ........
      - Obiectul activităţii .................................................................................................................
      - Numărul şi data autorizaţiei de funcţionare ..........................................................................................
      - Forma de organizare ..................................................................................................................
      - Cod fiscal ...........................................................................................................................
      Declaraţia de impunere înregistrată la nr. ............................... din ...........................................
      Perioada de activitate de la ..................................................... la ....................................

  Determinarea venitului brut, a cheltuielilor şi a venitului impozabil:*
  ──────-
  * Pentru contribuabilii care realizează venituri din închirieri de clădiri şi terenuri, altele decât sezoniere sau ocazionale, se vor arăta: numele şi prenumele chiriaşilor, data închirierii (conf contractului), felul închirierii (mobilat şi nemobilat), chiria lunară, chiria totală anuală, impozitul pe clădiri şi terenuri, aferent părţii închiriate, venitul brut, cheltuielile stabilite şi venitul impozabil anual.
  ORIGINALUL RĂMÂNE LA DOSAR IMPUNERE
  MF cod 14.13.02.07 Format A4/t2
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"
  ...................................................................................
  ...................................................................................
  ...................................................................................
  ...................................................................................
  ...................................................................................
  ...................................................................................
  ...................................................................................
  Calculul impozitului
  *Font 9*
                                                                       ┌────┬───────────┐
     1) La venitul impozabil conf. revine ......... nr. ............. │Anul│De la .....│
    art. ..... din un impozit de lei .............................. │ │la ...... │
    ................ de lei ...... ├────┼───────────┤
   ┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
   │Se completează numai în cazul │2) Impozitul stabilit la impunerea │ │ │
   │definitivării sau modificării │precedentă ...... lei │ │ │
   │impunerii în cazul aceluiaşi │3) Diferenţă (de adăugat sau de │ │ │
   │an │scăzut) între impozitul de la pct. 2│ │ │
   │ │şi cel de la pct. 1 ..... lei │ │ │
   └──────────────────────────────┴────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
    4) Totalul general de plată pe anul curent, care se plăteşte la │ │ │
    următoarele termene │ │ │
   ────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘
          Lei reprezentând până la data de:
          Lei reprezentând până la data de:
          Lei reprezentând până la data de:
          Lei reprezentând până la data de:
          Lei reprezentând până la data de:

  Rămăşiţă din anul .......... în sumă de lei ............ şi lei ............ majorări la această rămăşiţă calculată până la data întocmirii prezentului act, cu termen de plată imediat.
  Pentru impozitul neachitat până la termenele arătate mai sus, se vor calcula majorări de întârziere.
  Actul de faţă se va prezenta cu ocazia plăţilor
  Numele şi prenumele organului de impunere ..................
  Semnătura.................................
  __________________________________________________________________________
  DOVADA DE PREDARE-PRIMIRE
  - Nu se detaşează -
  Subsemnatul .......................................... am primit un exemplar din prezenta dispoziţie de impunere astăzi .........................
  Semnătura de primire
  B.I. nr. ............. Seria ..........
  anul .......... eliberat de ...........
  1. Denumire: DISPOZIŢIE DE IMPUNERE - ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ PRIVIND VENITUL DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE pe anul/anii .....
  2. Cod: 14.13.02.07
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici tipărire: blocuri a 100 file, tipărite pe ambele feţe
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: calculul impozitului datorat de persoanele care desfăşoară activităţi independente, pe baza datelor din declaraţie şi a constatărilor organului fiscal
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: organul fiscal
  8. Circulă: - unitatea fiscală
  9. Se arhivează: - originalul - la contribuabil
  - copia - la dosarul fiscal al contribuabilului
  DECLARAŢIE
  pentru stabilirea impozitului pe veniturile realizate din ÎNCHIRIERI sau
  SUBÎNCHIRIERI de clădiri, camere sau terenuri aparţinând persoanelor
  fizice
  Nr. înregistrare .......... Data ............. Nr. matricol .........
  Rol nr. ...................
  Subsemnatul ......................... domiciliat în jud. ............. localitatea .................... sector ................. str. ........................ nr. .... bl. ..... sc. ..... et. ... ap. ..... cod poştal ............ salariat/nesalariat, loc de muncă ................... cont bancar .........................
  DECLAR PRIN PREZENTA CĂ REALIZEZ VENITURI DIN ÎNCHIRIEREA PROPRIETĂŢII situată în jud. ............. localitatea .................... sector ................. str. ........................ nr. .... bl. ..... sc. ..... et. ... ap. ..... cod poştal ............ nr. matricol ............. cu suprafaţa de ............. mp telefon ......................
  I. CLĂDIRI - TERENURI
  Enumerarea suprafeţelor închiriate sau subînchiriate la adresa de mai sus şi/sau declararea încetării surselor de venit
  *Font 7*
   ┌───────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬───────┬──────┬──────────┬────────────┐
   │Nume şi prenume│ *Categoria │Nr. contract│ Data │ Data │ Mobilat │Supraf.│Chirie│ Comision │Destinaţia │
   │ chiriaş │contribuabilului│ închiriere │ începerii │ încetării │ sau │închi- │ │agenţie de│închiriere │
   │ │ │ │închirierii│închirierii│nemobilat│riată │ │închiriere│1 - locuit │
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 - alt scop│
   ├───────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────────┤
   ├───────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────────┤
   ├───────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────────┤
   ├───────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────────┤
   ├───────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────────┤
   └───────────────┴────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴───────┴──────┴──────────┴────────────┘
  ──────-
      * Se completează în cazul contribuabililor care beneficiază de înlesniri fiscale.

  II. Alte date
  Declar că mai deţin/nu mai deţin şi alte venituri, obţinute din închirieri sau subînchirieri clădiri, camere mobilate sau nemobilate şi/sau închirieri terenuri, venituri declarate la alt organ financiar, situat în jud. ............. localitatea .................... sector ................. în valoare de ...................... lei ...................
  Data............... Numele şi ........... Semnătura ........
  prenumele
  Declaraţia se întocmeşte atât la apariţia sursei de venit, cât şi la încetarea acesteia.
  MF cod 14.13.01.08 Format A4/t1
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"
  1. Denumire: Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe veniturile realizate din
  închirieri sau subînchirieri de clădiri, camere sau terenuri aparţinând
  persoanelor fizice
  2. Cod: 14.13.01.08
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tipărire: blocuri a 50 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirieri
  sau subînchirieri
  7. Se întocmeşte în: 1 exemplar
  de: contribuabil
  8. Circulă: la unitatea fiscală
  9. Se arhivează: la unitatea fiscală.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirieri sau subînchirieri de clădiri, camere sau terenuri aparţinând persoanelor fizice, cod 14.13.01.08" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 12 al art. 2 din acelaşi act normativ.
                        PROCES VERBAL - ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ
       A SUMELOR DATORATE PENTRU ÎNCHIRIERI (SUBÎNCHIRIERI) CAMERE, CLĂDIRI,
                                      TERENURI
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │NUMELE ŞI PRENUMELE PROPRIETARULUI: │
   │ADRESA PROPRIETĂŢII: │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      LISTA CHIRIAŞILOR proprietarului mai sus menţionat:
   ┌────┬───────────────┬──────┬───────┬───────┬───┬────────┬─────┐
   │Nr. │Nume şi prenume│ Nr. │ Data │ Data │ O │ Chirie │ Mob │
   │crt.│ chiriaş │contr.│început│sfârşit│ B │ Tarif │ │
   ├────┼───────────────┼──────┼───────┼───────┼───┼────────┼─────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └────┴───────────────┴──────┴───────┴───────┴───┴────────┴─────┘

  Potrivit prevederilor Decretului nr. 394/1973, Decretului nr. 153/1954 şi a Hotărârii nr. 15324 din 20.03.1990 precum şi a declaraţiilor proprietarului se stabileşte impozitul anual pe veniturile obţinute din închirieri sau subînchirieri camere, clădiri, terenuri după cum urmează:
   ┌────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────┬───────┬───────┐
   │ │ Venit │ Impozit │ Venit │Venit │Venit │Venit │
   │Nr. │ │ clădire │ impozabil │obţinut│obţinut│obţinut│
   │crt.│ │ sau teren │ │ în │în an │în an │
   │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤anc - 1│crt. ├───────┤
   │ │frac-│ an │frac-│ an │frac-│ an │ │ │următor│
   │ │ţiune│întreg│ţiune│întreg│ţiune│întreg│ │ │ │
   ├────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┘
      Total venituri din închirieri sau subînchirieri
                                   camere nemobilate:
                                     ┌────┬────┬────┬────┐
                                     │ANUL│ANUL│ANUL│ANUL│
                                     │1993│1994│1995│1996│
   ┌─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
   │TOTAL VENIT IMPOZABIL ANTERIOR │ │ │ │ │
   ├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
   │TOTAL VENIT IMPOZABIL │ │ │ │ │
   ├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
   │IMPOZIT ANUAL │ │ │ │ │
   ├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
   │IMPOZITUL LA IMPUNEREA PRECEDENTĂ│ │ │ │ │
   ├─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┤
   │DIFERENŢA DE IMPOZIT │ │ │ │ │
   └─────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┘
      OPERATOR DE ROL Data AM PRIMIT UN EXEMPLAR
      ............... ............ SEMNĂTURA CONTRIBUABIL .......

  NOTĂ
  Impozitul pe veniturile obţinute din închirieri (subînchirieri) camere mobilate sau nemobilate sau terenuri se plătesc în două tranşe egale până la 31 martie şi 30 septembrie fără nici o altă înştiinţare de plată. Impozitul de până la 50 lei inclusiv se plăteşte în întregime până la primul termen de plată. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venituri din închirieri (subînchirieri) se acordă o bonificaţie de 7 la sută dacă plata impozitului datorat pe întregul an se efectuează până la data de 31 martie a anului respectiv. Persoanele fizice sunt obligate potrivit art. 35 din Decretul nr. 153/1954 să depună declaraţii la organele financiare de la locul situării obiectului închiriat până la 5 ale lunii următoare închirierii şi orice modificare în datele contractului sau încetarea acestuia se anunţă în termen de 5 zile de la data la care au intervenit. Neplata în termen a sumelor atrage penalizări de 0.3% pe zi întârziere.
  În conformitate cu Legea nr. 87/1994, nedeclararea venitului impozabil se sancţionează contravenţional.
  MF cod 14.13.02.08 Format A4/t1
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"
  1. Denumire: Proces-verbal - Înştiinţare de plată a sumelor datorate pentru închirieri
  (subînchirieri) de camere, clădiri, terenuri
  2. Cod: 14.13.02.08
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristici de tipărire: blocuri a 50 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: stabilirea impozitului pe veniturile realizate din închirieri sau
  subînchirieri, potrivit Decretului nr. 394/1973
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: inspector
  8. Circulă: - 1 exemplar de la unitatea fiscală la contribuabil
  9. Se arhivează: 1 exemplar la unitatea fiscală.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Proces-verbal - Înştiinţare de plată a sumelor datorate pentru închirieri (subînchirieri) de camere, clădiri, terenuri, cod 14.13.02.08" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 13 al art. 2 din acelaşi act normativ.
      MINISTERUL FINANŢELOR
      D.G.F.P.C.F.S. a .........................
      Unitatea fiscală .........................
      Str. .......... nr. ......................
      Localitatea ..............................
      Nr. ............ data ....................
                                            Persoana care poate fi contactata:
                                            dna/(dl) .........................
                                            nr. tel. .........................
                                            între orele: .....................
                     Către ...........................
                     Cod fiscal/nr. rol ..............
      Str. ............. nr. ....., bloc ....., sc. ......, et. ....., ap. .....,
      sector ........., Localitatea ..............., judeţul ................
      Va notificam ca figurati în evidentele fiscale ale unităţii noastre cu
  obligaţii bugetare de plata restante, reprezentând:
   -----------------------------------------------------------------------------
  | | Suma - lei |
  | |----------------------------------------------|
  | Natura obligaţiei bugetare | Debit | Majorări de întârziere calculate |
  | | | pana la data de .............. |
  |------------------------------|---------|------------------------------------|
  |------------------------------|---------|------------------------------------|
  |------------------------------|---------|------------------------------------|
  |------------------------------|---------|------------------------------------|
  |------------------------------|---------|------------------------------------|
  |------------------------------|---------|------------------------------------|
  |------------------------------|---------|------------------------------------|
  |------------------------------|---------|------------------------------------|
  |------------------------------|---------|------------------------------------|
  | TOTAL: | | |
   -----------------------------------------------------------------------------

  Va invităm ca, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, sa achitati sumele menţionate mai sus pentru care a expirat termenul legal de plata sau sa faceti dovada plăţii acestora.
  Am aprecia dacă sumele datorate ar fi plătite cat mai curând posibil, limitand astfel acumularea de majorări de întârziere.
  Dacă aveţi nelamuriri în legătura cu aceasta scrisoare, puteti contacta persoana ale carei nume şi adresa figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.
  Aceasta scrisoare constituie ÎNŞTIINŢARE DE PLATA şi va este comunicată în temeiul art. 23 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996.
  Va multumim pentru cooperare.
      Conducătorul unităţii fiscale, Şeful compartimentului de
                 L.S. urmărire şi încasare,
      M.F. cod 14.13.09.99
      Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţionala" Format A4/t1

  1. Denumire: Înştiinţare de plata
  2. Cod: 14.13.09.99
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează: în baza art. 23 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996
  7. Se întocmeşte in: 2 exemplare
  de: organul de executare
  8. Circula: 1 exemplar la debitor
  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
  -----------
  Modelul, caracteristicilor modului de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Înştiinţare de plata, cod 14.13.09.99" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 2 din ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 12 martie 1998, conform modificării aduse de art. 2 din acelaşi act normativ.
                                   NOTĂ DE PLATĂ
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
  │Pentru impozite, taxe etc. │Rolul nr. │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤
  │Numele şi prenumele plătitorului .............................................│
  │Domiciliul ...................................................................│
  ├────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────────┤
  │Natura debitului│Nr. contului│ Rămăşiţă │ Curent │ Majorări │ Total │
  │ │ │ │ │ │ - lei - │
  ├────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤
  ├────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤
  ├────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤
  ├────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤
  ├────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤
  │TOTAL GENERAL: │ │ │ │ │ │
  ├────────────────┴─────┬──────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────────┤
  │ │Semnătura .............................................│
  │ │Data ..................................................│
  └──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
  M.F. cod 14.13.10.99 Format A6/t1
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"
  ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

  ------------
  Modelul formularului "Notă de plată", cod: 14.13.10.99 a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/8 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 8 al art. 1 din acelaşi act normativ.
      1. Denumire: NOTĂ DE PLATĂ
      2. Cod: 14.13.10.99
      3. Format: A6/t1
      4. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, în blocuri a 100 file
      5. Se difuzează: gratuit
      6. Se utilizează la: specificarea de către organele fiscale a sumelor cu
                           debit datorate de către contribuabili, precum şi
                           pentru calculul majorărilor de întârziere
      7. Se întocmeşte în: 1 exemplar
                       de: organul fiscal
      8. Circulă: la agenţiile CEC şi Trezorerii
      9. Se arhivează: la agenţiile CEC şi Trezorerii

                   ROMÂNIA REGIM SPECIAL
            MINISTERUL FINANŢELOR
        DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR CHITANŢA Nr.
           PUBLICE ŞI A CONTROLULUI
         FINANCIAR DE STAT A JUDEŢULUI
    ...................................... Seria ..............................
          (Numele agentului fiscal) S-a primit de la ...................
    din Comuna ..................... [STEMA] (Numele de familie)
                                             ....................................
    În baza înştiinţării de plată (Iniţiala numelui tatălui şi
    Rol Nr. ......................... prenumele)
    Cod fiscal ...................... Oraşul (comuna) ....................
    Trezoreria ...................... Str. ................... nr. .......
   ┌─────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────┐
   │ Felul │ Cod*) │ Sume încasate │
   │ încasării │ ├──────────┬────────────┬────────────┬─────────┤
   │ │ │ Curent │ Rămăşiţă │ Majorări │ Total │
   ├─────────────────────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────────────────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────────────────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────────────────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
   │ TOTAL │ │ │ │ │ │
   └─────────────────────┴───────┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────┘
                        Suma de lei în litere: bani în cifre
      Am plătit ............................ Am primit ......................
      *) Conform capitole şi subcapitole Astăzi ................. 19.....
      MF 14.13.11.99 Format X6/t1
      Tipărit la RA "Imprimeria Naţională"

      1. Denumire: CHITANŢA NR.
      2. Cod: 14.13.11.99
      3. Format: X6/t1
      4. Caracteristici tipărire: formular cu regim special, tipărit pe o singură
                                  faţă, în carnete a 100 file copie şi original
                                  de culori diferite, înseriate
      5. Se difuzează: gratuit
      6. Se utilizează ca: - document de confirmare a primirii de la plătitori a
                             sumelor reprezentând impozite, taxe şi alte drepturi
                             cuvenite statului;
                           - document justificativ de înregistrare în evidenţele
                             nominale (registru rol unic)
                           - document justificativ de întocmire a Borderoului
                             desfăşurător al încasărilor
      7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
                       de: către organul de încasare şi se semnează de către
                           acesta şi de plătitor
      8. Circulă: exemplarul 1 - la contribuabil
                  exemplarul 2 - rămâne în carnet la emitent
      9. Se arhivează: la unitatea fiscală, după utilizarea completă a carnetului.

                                                                    Regim special
      Vânzător .........................
      (Denumire, forma juridică) CHITANŢA FISCALĂ Nr. .................
      Nr. de Înregistrare fiscală ......
      Adresa ........................... C.D. 5000001 B
      ..................................
                  Data ............/199... Cota T.V.A. ......%
      S-a încasat de la ...............................................
   ┌──────────────┬─────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┐
   │ SPECIFICAŢIA │ U/M │ CANTITATEA │PREŢUL UNITAR │ VALOAREA │ din care │
   │ │ │ │ CU AMĂNUNTUL │ TOTALĂ │ T.V.A. │
   ├──────────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
   │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
   ├──────────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │
   ├──────────────┼─────┴──────────────┴──────────────┼────────────┼────────────┤
   │Semnătura şi │ TOTAL │ │ │
   │ştampila │ │ │ │
   │unităţii │ │ │ │
   └──────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
      MF Cod 14.13.11.02 Format A6/t1
      Tipărit la RA "Imprimeria Naţională"

  1. Denumire: Chitanţa fiscală
  2. Cod: 14.13.11.02
  3. Format: A6/t1
  4. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special, tipărit pe o singura faţă,
  în carnete a câte 100 de file, formate din 50 de seturi a câte 2 file, original şi copie
  de culori diferite, înseriate, pe hârtie autocopiativă sau hârtie ofset
  5. Se difuzează: contra cost, numai plătitorilor de T.V.A., de către unitatea fiscală
  teritorială
  6. Se utilizează la:
  - ca document de deducere a T.V.A., în cazul cumpărărilor de bunuri şi prestărilor de
  servicii pentru nevoile unităţii, când plata acestora se face în numerar;
  - ca document, în cazul în care unii agenţi economici sunt scutiţi de obligaţia emiterii
  unei facturi potrivit legii (ex.: transportul cu taximetre);
  - ca document justificativ de înregistrare în contabilitate
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: vânzător sau prestatorul de servicii
  Eliberarea chitanţei se face după ce bunurile şi serviciile au fost achitate, în
  care sens s-a eliberat bonul la casa de marcat.
  Menţionăm ca chitanţa fiscală nu înlocuieşte "Chitanţa" (cod 14.13.11.99), care se
  întocmeşte pentru încasările în numerar la casieria unităţii.
  8. Circulă: - la cumpărător, pentru înregistrare în Jurnalul pentru cumpărări
  (exemplarul 1);
  - la furnizor, în cazul în care nu se emite factura, pentru înregistrarea în Jurnalul
  pentru vânzări sau la vânzător pentru verificarea operaţiunilor efectuate (exemplarul 2)
  9. Se arhivează: - la cumpărător, compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1)
  - la furnizor sau vânzător, după utilizarea completă a carnetului (exemplarul 2).
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Chitanţa fiscală, cod 14.13.11.02" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 14 al art. 2 din acelaşi act normativ.
      MINISTERUL FINANŢELOR
      DIRECŢIA GENERALĂ ........................
      Unitatea ................................. Nr. ...... din ......
      Localitatea ..............................
      Str. .......... nr. ......................
      Dosar de executare nr. ..... /............
                ADRESA DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII
                Către .........................*1)

  În baza art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, se înfiinţează poprirea asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră, cu orice titlu, ale debitorului urmărit*2) ............, conform titlului executoriu nr. ....... din data de ........., emis de ................., anexat.
  Sumele vor fi reţinute şi vărsate în conturile deschise la trezoreria ..............., după cum urmează:
   ----------------------------------------------------------------------------
  | Natura obligaţiei | Suma | Numărul contului în care urmează a se |
  | bugetare*3) | - lei - | vira suma reţinută |
  |-----------------------|----------|-----------------------------------------|
  |-----------------------|----------|-----------------------------------------|
  |-----------------------|----------|-----------------------------------------|
  |-----------------------|----------|-----------------------------------------|
  |-----------------------|----------|-----------------------------------------|
  |-----------------------|----------|-----------------------------------------|
  | TOTAL: | | |
   ----------------------------------------------------------------------------

  În termen de 5 zile de la primirea prezentei, va rugăm sa ne comunicaţi dacă datorati, cu orice titlu, vreo suma de bani debitorului sus-menţionat.
  Procedura de aplicare a popririi este precizată la art. 41-44 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996, şi în Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 972/1996.
                                       Conducătorul organului de executare,
                                                 Semnătura
                                                    L.S.
                                                 ............
      M.F. cod 14.13.12.99
      Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţionala" Format A4/t1

  -------
  *1) Denumirea şi sediul sau numele, prenumele şi domiciliul terţului poprit.
  *2) Denumirea şi sediul sau numele, prenumele şi domiciliul, precum şi alte date de identificare a debitorului.
  *3) Se evidenţiază, separat, debitul şi majorările de întârziere.
  1. Denumire: Adresa de înfiinţare a popririi
  2. Cod: 14.13.12.99
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează: în baza art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996
  7. Se întocmeşte in: 2 exemplare
  de: organul de executare
  8. Circula: 1 exemplar la terţul poprit
  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
  -----------
  Modelul, caracteristicilor modului de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Adresa de înfiinţare a popririi, cod: 14.13.12.99" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 2 din ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 12 martie 1998, conform modificării aduse de art. 2 din acelaşi act normativ.
      MINISTERUL FINANŢELOR
      DIRECŢIA GENERALĂ ........................
      Unitatea ................................. Nr. ...... din .........
      Localitatea ..............................
      Str. .......... nr. ......................
      Dosar de executare nr. ..... /............

  PROCES-VERBAL DE SECHESTRU
  Încheiat astăzi .............. luna ...... anul ......, ora ........., în localitatea ..............., str. ................ nr. ......... .
  În temeiul art. 46 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, subsemnatul ........................, având funcţia de ...................., cu legitimaţia nr. ................, am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului .........................., din localitatea ....................., str. ................., nr. rol/cod fiscal ............., care, deşi i s-a comunicat somaţia nr. ........... din ..........., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu nr. ....../................, emis de ....................., constând in:
   -----------------------------------------------------------------------------
  | Natura obligaţiei | Actul normativ în | Suma - lei |
  | bugetare | baza căruia a fost |------------------------------------|
  | | stabilită obligaţia| Debit | Majorări de întârziere*1) |
  | | de plata | | |
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  | TOTAL: |
   -----------------------------------------------------------------------------

  Pentru realizarea creanţelor bugetare s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile prevăzute în anexa, parte integrantă din prezentul proces-verbal.
  Sechestrul s-a aplicat în prezenta următoarelor persoane:
  ..........., domiciliat în ...... legitimat cu ......, în calitate de .........
  ..........., domiciliat în ...... legitimat cu ......, în calitate de .........
  ..........., domiciliat în ...... legitimat cu ......, în calitate de .........
  Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând in:*2) .................................................. bunurile fiind lăsate în custodia ........................, din localitatea ................., str. .............. nr. ......., care va depozita bunurile în localitatea .............., str. ................ nr. ...... .
  În legătura cu bunurile mobile sechestrate, dl (dna) ..................... menţionează ca nu au fost/au fost sechestrate anterior ....................... .
  Persoanele de fata la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii: .....................................................................
  Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate cat timp durează executarea silită. În cazul în care obligaţia bugetară nu se achită în termen de 30 de zile, se va proceda la valorificarea acestora conform legii.
  Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de sechestru în ...... exemplare, dintre care unul pentru organul de executare, unul s-a înmânat debitorului ..............*3).............*4)
      Semnătura reprezentantului Semnătura debitorului
        organului de executare (sau a persoanei majore cu
                                                  care locuieşte)
        ....................... .........................
                                     Semnăturile martorilor ................
                                     Semnătura custodelui ..................
      M.F. cod 14.13.13.99
      Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţionala" Format A4/t2

  -----------
  *1) Pentru neplata în termen a sumelor datorate, se vor calcula majorări de întârziere conform dispoziţiilor legale, în continuare aplicându-se cota de ............
  *2) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se afla, menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri.
  *3) Un exemplar custodelului şi câte unul creditorilor gajisti, dacă este cazul.
  *4) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru.

  Anexă

  la Procesul-verbal de sechestru din .......
  -----------------------------------
      Dosar de executare
      Nr. ......./.............
   -----------------------------------------------------------------------------
  | Denumirea bunurilor mobile, descriere, | | |
  | stare de uzura, semne particulare de | Cantitatea | Valoarea estimativă |
  | identificare | | - lei - |
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  |----------------------------------------|------------|-----------------------|
  | TOTAL: |
   -----------------------------------------------------------------------------
      Semnătura reprezentantului Semnătura debitorului
        organului de executare (sau a persoanei majore cu
                                                  care locuieşte)
        ....................... .........................
                                     Semnăturile martorilor ................
                                     Semnătura custodelui ..................
      M.F. cod 14.13.13.99
      Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţionala" Format A4/t1

  1. Denumire: Proces-verbal de sechestru şi anexa la procesul-verbal de sechestru din ............
  2. Cod: 14.13.13.99
  3. Format: A4/t2 + A4/t1
  4. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează: în baza art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996
  7. Se întocmeşte in: 2, 3 sau mai multe exemplare
  de: organul de executare
  8. Circula: 1 exemplar la debitor, 1 exemplar la custode şi câte un exemplar la creditorii gajisti, dacă este cazul
  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
  -----------
  Modelul, caracteristicilor modului de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Proces-verbal de sechestru şi anexa la procesul-verbal de sechestru din ............, cod: 14.13.13.99" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 2 din ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 12 martie 1998, conform modificării aduse de art. 2 din acelaşi act normativ.
      MINISTERUL FINANŢELOR Rol/cod fiscal ........
      DIRECŢIA GENERALĂ ........................ Nr. ...... din .........
      Unitatea .................................
      Localitatea ..............................
      Str. .......... nr. ......................
      Dosar de executare nr. ..... /............
                         PROCES-VERBAL
               DE INSTITUIRE ADMINISTRATOR SECHESTRU
                Anul ....... luna ....... ziua ......

  În baza art. 63 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996.
  Având în vedere ca*1) ..................................., domiciliat/cu sediul în localitatea ......................., str. ................... nr. ......, bloc ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., are de plata următoarele obligaţii bugetare, conform titlului executoriu nr. ........./............., emis de ................:
   -----------------------------------------------------------------------------
  | Natura obligaţiei | Actul normativ în | Suma - lei |
  | bugetare | baza căruia a fost |------------------------------------|
  | | stabilită obligaţia| Debit | Majorări de întârziere*2) |
  | | de plata | | |
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
  |-------------------|--------------------|--------|---------------------------|
   -----------------------------------------------------------------------------

  Întrucât sumele menţionate mai sus nu au fost achitate, deşi debitorului i s-au înmânat somatiile*3) nr. ........./.......... şi nr. ......../..........., pentru lichidarea debitului s-a început procedura de executare silită imobiliară şi s-a încheiat procesul-verbal de identificare a bunurilor imobile nr. ....../......... .
  Pentru administrarea imobilului urmărit se numeşte administrator sechestru*4) .................... din localitatea .............., str. .............. nr. ....., bloc ......, sc. ....., ap. ....., BI/certificat de înmatriculare seria ....... nr. ......., eliberat de ..............., asupra următoarelor bunuri imobile:
  - clădire în suprafaţa de ............., compusă din ....................., construită din .............., situata în localitatea .........................., str. ...... nr. .........., bloc ......, et. ......., sc. ....., ap. ....., evaluată la suma de ............. lei;
  - teren în suprafaţa de ............, felul terenului ................, situat în localitatea ..............., str. ............... nr. ....., evaluat la suma de ................ lei.
  În cazul în care administrator sechestru este numita alta persoana fizica sau juridică decât debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizaţie administratorului sechestru, ţinând seama de activitatea depusa.
  Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de instituire a administratorului sechestru, în 3 exemplare, dintre care unul rămâne la dosarul de executare, unul s-a înmânat debitorului şi unul s-a înmânat administratorului sechestru.
      Organul de executare ................ Semnătura debitorului
      Numele şi prenumele ................. ................
      Semnătura ...........................
      Legitimaţia .........................

  Am primit în păstrare în calitate de administrator sechestru bunurile imobile arătate în prezentul proces-verbal, de care răspund şi am luat cunoştinţa de obligaţiile pe care le am.
  Obligaţiile administratorului sechestru sunt cele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996, şi în normele metodologice de aplicare, emise de Ministerul Finanţelor.
                  Semnătura administratorului sechestru
                         .......................
      M.F. cod 14.13.14.99
      Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţionala" Format A4/t2

  ------------
  *1) Numele şi prenumele sau denumirea debitorului.
  *2) Majorările de întârziere se vor calcula în continuare folosindu-se cota de ...... pana la achitarea sumelor datorate.
  *3) Se vor indica numărul şi data somatiilor prevăzute la art. 23 şi 59 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996.
  *4) Numele şi prenumele sau denumirea administratorului sechestru.
  1. Denumire: Proces-verbal de instituire administrator sechestru
  2. Cod: 14.13.14.99
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 150 file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează: în baza art. 63 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996
  7. Se întocmeşte in: 3 exemplare
  de: organul de executare
  8. Circula: 1 exemplar la debitor şi 1 exemplar la administratorul sechestru
  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
  -----------
  Modelul, caracteristicilor modului de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Proces-verbal de instituire administrator sechestru, cod: 14.13.14.99" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 2 din ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 12 martie 1998, conform modificării aduse de art. 2 din acelaşi act normativ.
      MINISTERUL FINANŢELOR
      DIRECŢIA GENERALĂ ........................
      Unitatea ................................. Nr. ...... din .........
      Localitatea ..............................
      Str. .......... nr. ......................
      Dosar de executare nr. ..... /............
                     PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
                        BUNURI MOBILE
                 Anul ........ luna ....... ziua .......
      În temeiul art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
  creanţelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, se face cunoscut prin
  prezenta ca în ziua de ...... luna .......... anul ........., ora ......., în
  localitatea ......................, str. ............ nr. ........, se vor
  vinde prin ................... următoarele bunuri mobile:
       Denumirea bunului mobil: Preţul minim de la care
                                            se porneşte licitaţia
                                                  (lei)
      1. ....................... ................
      2. ....................... ................
      3. ....................... ................
      4. ....................... ................
      5. ....................... ................
      6. ....................... ................
      7. ....................... ................
      8. ....................... ................
      9. ....................... ................
     10. ....................... ................
             Conducătorul organului de executare ......................
             Numele şi prenumele ......................................
             Semnătura ................................................
                                 L.S.
      M.F. cod 14.13.15.99
      Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţionala" Format A4/t1

  1. Denumire: Publicaţie de vânzare bunuri mobile
  2. Cod: 14.13.15.99
  3. Format: A4/t1
  4. Caracteristicile hârtiei: 70 g/mp, bloc 100 file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează: în baza art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată prin Legea nr. 108/1996, pentru vânzarea bunurilor mobile
  7. Se întocmeşte in: mai multe exemplare
  de: organul de executare
  8. Circula: câte un exemplar la sediul organului de executare, al consiliului local, la locul stabilit pentru vânzare, în orice alt loc public.
  9. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.
  ------------
  Modelul, caracteristicilor modului de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a formularului "Publicaţie de vânzare bunuri mobile, cod: 14.13.15.99" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 2 din ORDINUL nr. 1.017 din 19 mai 1997 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 bis din 12 martie 1998, conform modificării aduse de art. 2 din acelaşi act normativ.
                                               ┌─────────┬────┬───────┬─────────┐
                                               │ │Data│Funcţia│Semnătura│
                                               ├─────────┼────┼───────┼─────────┤
      JUDEŢUL .............................. │Aprobat │ │ │ │
                                               ├─────────┼────┼───────┼─────────┤
      Ad-ţia; Circ. ........................ │Avizat │ │ │ │
                                               ├─────────┼────┼───────┼─────────┤
      Comuna ............................... │Verificat│ │ │ │
                                               └─────────┴────┴───────┴─────────┘
                            PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
                    A INSOLVABILITĂŢII rol. nr. ...............
                Anul .......... luna ................... ziua ......
      În baza Decretului nr. 221/1960 şi H.C.M. nr. 792/1960 republicate.
      Având în vedere că debitorul ........................ cu ultimul domiciliu
  cunoscut în localitatea ....................... str. ....................... nr.
  .... bloc ..... scara ...... etaj ...... ap. ...... are de plată următoarele sume:
   ┌───────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┐
   │ │Data când s-a debitat│ Suma - lei - │
   │ │ suma │ │
   │ Natura debitului ├───────┬──────┬──────┼───────┬──────────┤
   │ │ Anul │ Luna │ Ziua │ Debit │ Majorări │
   ├───────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │
   └───────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴──────────┘
      M.F. Cod 14.13.16.99 Format A5/t2
      Tipărit la R.A. IMPRIMERIA NAŢIONALĂ

  Pentru urmărirea şi încasarea acestor sume s-au luat de noi următoarele măsuri:
  a) S-au făcut cercetări la ultimul domiciliu cunoscut al debitorului şi s-a constatat că .......................................
  b) S-au cerut relaţii de la unităţile cunoscute de noi, unde debitorul a lucrat în ultimii 3 ani şi care au comunicat ...............................................................
  c) S-au cerut relaţii la Primăria .............................. în raza căreia s-a născut debitorul şi s-a constatat că ...............................................
  d) S-au cerut relaţii la Primăria .............................. în raza căreia şi-a avut debitorul ultimul domiciliu şi s-a constatat că ...............................................
  e) S-au mai făcut de noi următoarele cercetări ..................................................
  În urma cercetărilor şi constatărilor de mai sus rezultă că debitorul se încadrează în dispoziţiile art. 68 din H.C.M. nr. 792/1960 şi este insolvabil întrucât: .............................................................................................
  Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ..................... exemplare, din care ...........................................
  Numele şi prenumele
  Organul constatator: ..........................................
  Semnătura
      Denumire: PROCES VERBAL DE CONSTATARE A INSOLVABILITĂŢII rol. nr. .....
      Cod: 14.13.16.99
      Format: A5/t2
      Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în blocuri a 100 file
      Se difuzează: gratuit
      Se utilizează la: constatarea situaţiei de insolvabilitate a debitorilor
      Se întocmeşte în: 1 exemplar
                    de: organul de urmărire
      Circulă: în unitatea fiscală
      Se arhivează: la dosarul de urmărire al debitorului, aflat la organul fiscal

  MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA REGIM SPECIAL
  GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE
  ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE SERIA ......../Anul .........
  STAT A JUDEŢULUI ............ Nr. .........
  Unitatea fiscală
  Nr. ....../..................
                                                       CĂTRE
  ADRESĂ DE CONFIRMARE DEBITE ................................................
                                  ................................................
                                  ................................................
      La adresa dvs. nr. ........... din ......... 19 ..... vă confirmăm primirea
  debitului în sumă de lei ......... (.........................................),
                                               se va scrie şi în litere
  reprezentând ..........................., privind pe ...........................
  din .......................... str. ................................. nr. .....,
  bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., făcându-vă cunoscut că debitul sus-menţionat
  a fost înregistrat pe borderoul de debit nr. ...... din ............. 19 .......
  şi s-a întocmit înştiinţarea de plată nr. ...... din ........... 19 ...... .
       Conducătorul unităţii, Contabil,
  M.F. cod 14.13.17.99 Format A5/t1
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"

  -----------
  Modelul formularului "Adresa de confirmare debite, cod 14.13.17.99" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/9 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 9 al art. 1 din acelaşi act normativ.
  1. Denumire: Adresă de confirmare debite
  2. Cod: 14.13.17.99
  3. Format: A5/t1
  4. Caracteristici de tipărire: tipărit pe o singură faţă, în carnete a 100 de file, înseriate, copie şi original (original culoare neagră, copie culoare roşie), numerotate cu acelaşi număr
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: confirmarea primirii de către unităţile fiscale a debitelor transmise de alte unităţi în vederea urmăririi şi încasării
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: contabil sau operatorul de rol, după caz
  8. Circulă: la unitatea care a transmis debitul
  9. Se arhivează: la unitatea care a transmis debitul (exemplarul 1) şi la unitatea fiscală care a confirmat preluarea debitului (exemplarul 2).
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Adresa de confirmare debite, cod 14.13.17.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 3 al art. 2 din acelaşi act normativ.
  MINISTERUL FINANŢELOR
  DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR
  PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR
  DE STAT A JUDEŢULUI ............
  UNITATEA FISCALĂ ...............
                      CONT DEBITE-ÎNCASĂRI
                       - BUGETE LOCALE - ┌──────────────────┐
                                              │ Către ........ │
                                              └──────────────────┘
          în perioada ianuarie - ............. anul 199 ..............
                                                                    - mii lei -
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                   Debitul Încasări de la Din col.
                                             începutul anului 6 înca-
                                             din: TOTAL sări în
                                   ─────────────────────────── ÎNCASĂRI numerar
   Codul Denumirea Cod Cu- Rămă- Cu- Rămă- Fără
            venitului rând rent şiţă rent şiţă debit
                                                        (inclusiv
                                                        majorări)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   A B C 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     01.02 Impozitul pe profit*) 01
  03.02.01 Impozitul pe veniturile
           liber-profesioniştilor,
           meseriaşilor şi ale
           altor persoane fizice
           independente şi
           asociaţii familiale 02
  03.02.02 Impozitul pe clădiri şi
           terenuri de la persoane
           fizice 03
  03.02.03 Taxe asupra mijloacelor
           de transport deţinute
           de persoane fizice 04
  03.02.04 Taxe de timbru asupra
           succesiunilor şi alte
           taxe de timbru de la
           populaţie 05
  03.02.30 Alte impozite şi taxe
           de la populaţie 06
     04.02 Taxe pentru folosirea
           terenului proprietate
           de stat 07
     05.02 Impozitul pe clădiri
           şi terenuri de la
           persoane juridice 08
     06.02 Taxa asupra mijloacelor
           de transport deţinute
           de persoane juridice 09
     07.02 Impozitul pe venitul
           agricol 10
  08.02.01 Impozitul pe veniturile
           realizate de persoanele
           fizice şi juridice
           nerezidente 11
  08.02.30 Alte încasări din
           impozite directe 12
  17.02.30 Alte încasări din
           impozite indirecte 13
  21.02.30 Alte venituri de la
           instituţii publice 14
  22.02.02 Venituri din recupera-
           rea cheltuielilor de
           judecată, imputaţii şi
           despăgubiri 15
  22.02.03 Venituri din amenzile
           aplicate potrivit
           dispoziţiilor legale 16
  22.02.07 Venituri din
           concesiuni**) 17
           TOTAL DE CONTROL
           (rd. 01 la rd. 17
           inclusiv) 18
      5011 Prime de asigurare
           agricolă - cetăţeni 19
      5012 Prime de asigurare
           clădiri urbane 20
      5013 Prime de asigurare de
           răspundere civilă
           pentru pagubele produse
           de accidente auto 21
     15.02 Impozitul pe spec-
           tacole 22
  17.02.01 Taxe de timbru de la
           persoane juridice 23
  17.02.02 Majorări şi penalităţi
           de întârziere pentru
           venituri nevărsate la
           termen***) 24
     20.02 Vărsăminte din profitul
           net al regiilor
           autonome*) 25
  21.02.06 Taxe pentru examinarea
           conducătorilor de
           autovehicule, eliberarea
           permiselor de conducere
           şi alte venituri privind
           circulaţia pe drumurile
           publice 26
  21.02.11 Vărsăminte din dispo-
           nibilităţile instituţii-
           lor publice şi activită-
           ţilor autofinanţate 27
  22.02.05 Restituiri de fonduri
           din finanţarea bugetară
           a anilor precedenţi 28
  22.02.30 Încasări din alte
           surse 29
  30.02.01 Venituri din valorifi-
           carea unor bunuri ale
           instituţiilor
           publice**) 30
  30.02.03 Venituri din vânzarea
           locuinţelor construite
           din fondurile statului 31
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      M.F. cod 14.13.08.99 Format A4/t2
      Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"
  ----------------
      *) De la regiile autonome de subordonare locală.
      **) Administrate de organele locale şi de instituţiile publice
      subordonate acestora.
      ***) Se referă la majorările de întârziere care, potrivit reglementărilor
      legale, nu se înregistrează în acelaşi cont în care se evidenţiază venitul
      care le-a generat.
                      Conducătorul unităţii financiare,

  -----------
  Modelul formularului "Cont de debite-încasări, cod 14.13.08.99" a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/6 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 6 al art. 1 din acelaşi act normativ.
      1. Denumire: CONT DE DEBITE
      2. Cod: 14.13.08.99
      3. Format: A4/t2
      4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în file volante
      5. Se difuzează: gratuit
      6. Se utilizează la: raportarea trimestrială a debitelor şi încasărilor din
                           impozite şi taxe şi alte venituri ale bugetului local
      7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
                       de: către fiecare unitate fiscală, prin centralizarea
                           datelor din conturile de debite şi încasări ale
                           unităţilor ierarhice subordonate
      8. Circulă: la toate nivelurile, începând de la comună, până la Ministerul
         Finanţelor
      7. Se arhivează: la unitatea fiscală care-l întocmeşte şi la Ministerul
         Finanţelor

      1. Denumire: BORDEROU DESFĂŞURĂTOR AL ÎNCASĂRILOR din ............
      2. Cod: 14.13.08.99/a
      3. Format: X3/t2
      4. Caracteristici tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe, în carnete a 100
         file
      5. Se difuzează: gratuit
      6. Se utilizează la: desfăşurarea, pe baza copiilor chitanţelor emise, a
                           încasărilor făcute în contul debitelor
      7. Se întocmeşte în: 1 exemplar, zilnic
                       de: de către organele de încasare
      8. Circulă: - la contabilitate
      9. Se arhivează: la percepţia rurală

   ┌───┬────────────┬───────────────────┬────────────────┬─────┬──────┬────┬────┐
   │ │ NUMELE │ IMPOZIT │ DOCUMENTUL ÎN │DEBIT│CREDIT│SOLD│MAJ.│
   │ │PRENUMELE ŞI│ │ BAZA CĂRUIA SE │ │ │ │ │
   │ │ DOMICILIUL │ │ FACE DEBITAREA │ │ │ │ │
   │ │ CONTRIBUA- │ │ SAU ÎNCASARE │ │ │ │ │
   │ │ BILULUI │ │(FEL, NR., DATA)│ │ │ │ │
   ├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │Impozit pe clădiri │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │Impozit pe venit │ │ │ │ │ │
   │ │ │agricol │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │Taxe asupra mijl. │ │ │ │ │ │
   │ │ │transport │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │Impozit pe clădiri │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │Impozit pe venit │ │ │ │ │ │
   │ │ │agricol │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │Taxe asupra mijl. │ │ │ │ │ │
   │ │ │transport │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │Impozit pe clădiri │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │Impozit pe venit │ │ │ │ │ │
   │ │ │agricol │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │Taxe asupra mijl. │ │ │ │ │ │
   │ │ │transport │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼────────────┼───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │Impozit pe clădiri │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │Impozit pe venit │ │ │ │ │ │
   │ │ │agricol │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │Taxe asupra mijl. │ │ │ │ │ │
   │ │ │transport │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ ├───────────────────┼────────────────┼─────┼──────┼────┼────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └───┴────────────┴───────────────────┴────────────────┴─────┴──────┴────┴────┘
      M.F. cod 14.13.18.99 Format A4/t2
      Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"

      1. Denumire: EXTRAS DE ROL
      2. Cod: 14.13.18.99
      3. Format: A4/t2
      4. Caracteristici de tipărire: în registre a 50 de file, tipărite pe ambele
         feţe
      5. Se difuzează: gratuit
      6. Se utilizează la: evidenţa debitelor de urmărit la domiciliu şi a
                           încasărilor efectuate pentru organele de încasare
                           (agenţi fiscali)
      7. Se întocmeşte în: 1 exemplar
                       de: agentul fiscal
      8. Circulă: nu, fiind document de evidenţă operativă
      9. Se arhivează: la unitatea fiscală

                                  PROCES - VERBAL
                              DE VERIFICARE GESTIONARĂ
                         Astăzi ................... 199....
      Subsemnatul _________________________ având funcţia de ____________________
  în baza delegaţiei nr. _____ dată de _______________ am procedat la verificarea
  operaţiunilor de casă şi a gestiunii chitanţierelor pe timpul de la
  _______________________________ până la _______________________________________
      Verificarea s-a făcut în prezenţa _________________________________________
      În perioada supusă verificării răspunde ______________________ în calitate
  de ___________________*) la ________________________
  ──────────
      *) Se va trece funcţia angajatului verificat (agent fiscal, remizier).
      La verificare s-au constatat următoarele:
      I. În legătură cu gestiunea numerarului:
   ┌────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
   │Nr. │ EXPLICAŢII │ SUMA │
   │crt.│ │ │
   ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ 1.│Sold (Numerar la verificarea precedentă) │ │
   ├────┼────────────────────┬─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ 2.│Încasări │Cu chitanţiere │ │
   │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ │Cu cecuri │ │
   ├────┼────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ 3.│Vărsăminte la │P.T.T. │ │
   │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ │Bancă │ │
   │ │ ├─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ │ │C.E.C. │ │
   ├────┼────────────────────┴─────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ 4.│Plăţi │ │
   ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ 5.│Numerar la data verificării │ │
   ├────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
   │ 6.│Diferenţe: plus sau minus (col. 1+2-3-4-5) │ │
   └────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
      DIFERENŢA
      de ___________________ lei în plus (minus) este explicată de angajat prin
  declaraţia anexă.
      În legătură cu această diferenţă arătăm următoarele: _____________________
      __________________________________________________________________________
      __________________________________________________________________________
      __________________________________________________________________________
      M.F. cod 14.13.19.99 Format A4/t2 x 2
      Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"
      II. În legătură cu gestionarea chitanţierelor
   ┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
   │Nr. │ EXPLICAŢII │Nr. CHITANŢIERELOR │
   │crt.│ ├────────┬──────────┤
   │ │ │Folosite│Nefolosite│
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
   │ 1.│ 1. Contabilul comunal │ │ │
   │ │Chitanţiere ce existau în sold la verificarea │ │ │
   │ │precedentă conform proces-verbal înregistrat la │ │ │
   │ │____________ sub nr. ________ din data de _________│ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
   │ 2.│Chitanţiere primite în perioada verificată de la │ │ │
   │ │__________________ până la __________________ (de │ │ │
   │ │la administraţia financ. şi org. de încasare) │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
   │ 3.│Chitanţiere predate organelor de încasare în │ │ │
   │ │perioada verificată │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
   │ 4.│Sold chitanţiere ce trebuie să existe asupra │ │ │
   │ │contabilului comunal la data verificării │ │ │
   │ │(col 1+2-3) │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
   │ 5.│Chitanţiere găsite asupra contabilului comunal │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────────┬──────────┼────────┼──────────┤
   │ 6.│Diferenţe (col 5 - 4) │plus │ │ │
   │ │ ├──────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │minus │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────────┴──────────┼────────┼──────────┤
   │ │ 2. │ │ │
   │ 1.│Chitanţiere ce existau în sold la verificarea │ │ │
   │ │precedentă conform proces-verbal înregistrat la │ │ │
   │ │_________ sub nr. _______ din data de ___________ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
   │ 2.│Chitanţiere primite în perioada verificată de la │ │ │
   │ │__________________ până la _______________ │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
   │ 3.│Chitanţiere utilizate de organul de încasare şi │ │ │
   │ │predate contabilului în perioada verificată │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
   │ 4.│Sold chitanţiere ce trebuie să existe asupra │ │ │
   │ │organului de încasare (col. 1+2-3) │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
   │ 5.│Chitanţiere găsite asupra organului de încasare │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────────┬──────────┼────────┼──────────┤
   │ 6.│Diferenţe (col. 5-4) │plus │ │ │
   │ │ ├──────────┼────────┼──────────┤
   │ │ │minus │ │ │
   └────┴────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┘
      Diferenţa de chitanţiere este explicată prin declaraţia anexă nr. .........
      În legătură cu această diferenţă arătăm: __________________________________
      ___________________________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________
  ──────────
      *) Se va trece numele şi funcţia angajatului verificat.
      În legătură cu confruntarea chitanţelor pe teren (originalul chitanţei cu
  copia)
      Potrivit situaţiei de pe verso am constatat următoarele nepotriviri: ______
      ___________________________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________
      Nepotrivirile constatate sunt explicate prin declaraţia anexă nr. .........
      În legătură cu aceste nepotriviri, arătăm următoarele: ____________________
      ___________________________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________
      IV. Alte constatări:
      ___________________________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________
      Prezentul proces-verbal încheiat în 2 exemplare s-a înregistrat sub nr.
  ......... la ....................... căruia i s-a lăsat un exemplar.
                     Funcţia şi semnătura Funcţia şi semnătura
                       verificatorului, organului verificat,
      Am luat la cunoştinţă de constatările din acest proces-verbal.
                           Conducătorul unităţii la care
                          funcţionează organul verificat,

                  SITUAŢIA PRIVIND CHITANŢELE VERIFICATE PE TEREN
      cu ocazia verificării ....................................................
      de la comuna ....................... judeţul .............................
   ┌───┬───────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬────┬─────┐
   │Rol│ NUMELE ŞI PRENUMELE │ Seria │ Nr. chitanţei şi │Suma│Obs. │
   │ │ CONTRIBUABILULUI │ │ data emiterii │ │ │
   ├───┼───────────────────────────┼────────┬─────┼───┬────┬────┬────┼────┼─────┤
   │ │ │ Litera │ Nr. │Nr.│ziua│luna│anul│ │ │
   ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────────────────────┼────────┼─────┼───┼────┼────┼────┼────┼─────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └───┴───────────────────────────┴────────┴─────┴───┴────┴────┴────┴────┴─────┘
               Verificator,
  Notă

  ──────────

  *) Se va trece numele şi funcţia angajatului verificat (agent fiscal, remizier).

  1. Denumire: Proces-verbal de verificare gestionară
  2. Cod: 14.13.19.99
  3. Format: A4/t2 x 2
  4. Caracteristici de tipărire: pe ambele feţe, în set de 2 file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: consemnarea constatărilor făcute cu ocazia verificărilor gestionare
  a organelor care fac încasări (agent fiscal, remizier, inspector sau alte persoane
  delegate să facă încasări)
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: organul verificator (şeful circumscripţiei fiscale -
  oraşe, directorul adjunct la "impozite şi taxe" -
  municipii, inspectorul fiscal teritorial - comune sau
  alte persoane delegate să facă încasări)
  8. Circulă: la circumscripţia fiscală, serviciile de impozite şi taxe din cadrul
  administraţiei financiare sau direcţiile de impozite şi taxe din D.G.F.P.C.F.S.,
  după caz, în funcţie de localitate, ca anexă la dosarul de verificare gestionară
  9. Se arhivează: exemplarul 1 la unitatea de care aparţine organul verificator.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Proces-verbal de verificare gestionară, cod 14.13.19.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 16 al art. 2 din acelaşi act normativ.
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ MINISTERUL FINANŢELOR │
   │ CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ │
   │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │ ┌────────────────────┐ │
   │ [SIGLA] Codul dvs. de înregistrare fiscală este: │ │ │
   │ └────────────────────┘ │
   │ ┌────────────────┐ │
   │ Emitent - Director general Data emiterii: │ │ │
   │ └────────────────┘ │
   │ Semnătura │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      MF cod 14.13.20.99
      Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"

  1. Denumire: Certificat de înregistrare fiscală
  2. Cod: 14.13.20.99
  3. Format:
  4. Caracteristici de tipărire: file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: atestarea înscrierii ca plătitor de impozite şi taxe
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: Centrul de Tehnologia Informaţiei Financiare (M.F.) şi
  se semnează de către directorul general al
  D.G.F.P.C.F.S.
  8. Circulă: - 1 exemplar - la contribuabili
  - 1 exemplar - la unitatea fiscală
  9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 17 al art. 2 din acelaşi act normativ.
   ┌──────────┐
   │ ROMÂNIA │
   │ [MF] │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE
   │MINISTERUL│ PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE
   │FINANŢELOR│
   └──────────┘
      1. FELUL DECLARAŢIEI:
      1.1. Declaraţie de înregistrare ca plătitor |_|
      1.2. Declaraţie de modificare a datelor iniţiale |_|
      1.3. Declaraţie de fuzionare |_|
      1.4. Declaraţie de încetare a activităţii |_|
      2. DATELE DE IDENTIFICARE A INSTITUŢIEI:
      2.1. COD FISCAL |______________________________________________|
      2.2. - Denumirea: |______________________________________________|
             instituţiei publice |______________________________________________|
           - Adresa:
      2.3. Judeţul |___________________________| cod |_________________|
      2.4. Localitatea |___________________________________| sector |______|
      2.5. Codul poştal |____________|
      2.6. Strada, nr. etc. |___________________________________________________|
      2.7. Telefon |______________| Telex |_____________| Fax |_____________|
      2.8. Act normativ de înfiinţare |_________________________________________|
      2.9. Codul statistic SIRUES |______________|
      2.10. Felul ordonatorului de credite:
            principal |__| secundar |__| terţiar |__|
      3. SECTORUL DE ACTIVITATE (se marchează cu X unul din sectoare):
      3.1. Învăţământ |___|
      3.2. Sănătate |___|
      3.3. Cultură şi artă |___|
      3.4. Asistenţă socială |___|
      3.5. Gospodărie comunală şi locuinţe |___|
      3.6. Apărare |___|
      3.7. Ordine publică |___|
      3.8. Autorităţi publice |___|
      3.9. Transporturi şi comunicaţii |___|
      3.10. Alte activităţi |___|
      M.F. cod 14.13.01.99/A Format A4/t2 x 2
      Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"

  INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI DE ÎNREGISTRARE
  Formularul se completează la maşina de scris sau la echipamente similare

  Capitolul 1 - FELUL DECLARAŢIEI se marchează cu X unul din punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 după caz. O declaraţie de tip 1.2 se completează când se modifică una din datele din capitolele 2 la 5 inclusiv. Pentru cazul încetării activităţii, se completează declaraţia 1.4 CAPITOL 2 şi 6.

  În cazul fuzionării, instituţia care încetează de a exista completează o declaraţie de tip 1.3.


  Capitolul 2 - DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI 2.1. Se completează obligatoriu COD FISCAL pentru declaraţiile de tip 1.2, 1.3, 1.4

  Se completează obligatoriu de către toţi declaranţii, punctele 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 şi 2.8
  2.7. Se completează dacă există telefon, telex sau fax.


  Capitolul 3 - SECTORUL DE ACTIVITATE se marchează cu X unul dintre sectoarele de activitate


  Capitolul 4 - SISTEMUL DE FINANŢARE se marchează cu X unul dintre sisteme


  Capitolul 5 - ORGAN TUTELAR 5.2. Se completează cod judeţ

  5.3. Se completează codul primăriilor atribuit pe plan local de DGFPCFS, de la 001 la 999


  Capitolul 7 - se completează numai în cazul unei declaraţii de tip 1.4 TALON 2

  COD ORGAN FISCAL: este codul fiscal al unităţii fiscale unde este arondată instituţia publică
  Număr de înregistrare: este numărul de înregistrare a declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităţi fiscale
      4. SISTEMUL DE FINANŢARE (se marchează cu X unul din sisteme):
      4.1. Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, în
           funcţie de subordonarea acestora |__|
      4.2. Integral de la bugetul de stat sau bugetele locale care
           gestionează şi mijloace extrabugetare |__|
      4.3. Din venituri extrabugetare şi în completare, subvenţii de la buget |__|
      4.4. Integral din venituri extrabugetare |__|
      4.5. Din fonduri cu destinaţie specială stabilite prin lege a se
           finanţa din aceste venituri |__|
      5. ORGAN TUTELAR: (ordonator principal sau secundar de credite, după caz)
      5.1. Minister sau instituţie centrală cod |__|
           denumire |___________________________|
                                              (din clasificaţia bugetară)
      5.2. Consiliul judeţean cod |__|
           denumire |___________________________|
      5.3. Primăria cod |__|
           denumire |___________________________|
      6. DATA ÎNCETĂRII ACTIVITĂŢII: ziua |__| luna |__| anul |__|
      7. CODUL FISCAL AL UNITĂŢII REZULTATE ÎN URMA FUZIONĂRII: |__|
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ DECLAR CĂ CELE MENŢIONATE MAI SUS SUNT ADEVĂRATE ŞI CORECTE │
   │ Ordonator de credite │
   │ ....................................................................... │
   │ Titlul persoanei care face declaraţia │
   │ ....................................................................... │
   │ Semnătura .................... Ştampila │
   │ Data ......................... TALON 1 │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ SE COMPLETEAZĂ DE PERSONALUL ORGANULUI FISCAL │
   │ │
   │ - COD ORGAN FISCAL: |__| │
   │ - Număr de înregistrare: |______________| │
   │ - Data înregistrării: ziua |__| luna |__| anul |__| │
   │ - Numele şi prenumele persoanei care a verificat │
   │ ....................................................................... │
   │ TALON 2 │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ SE DETAŞEAZĂ ŞI SE DĂ PERSOANEI CARE FACE DECLARAŢIA │
   │ │
   │ - Plătitorul .......................................................... │
   │ a depus DECLARAŢIA DE ÎNREGISTRARE pentru plătitorii de │
   │ impozite la ........................................................... │
   │ - Număr de înregistrare: |____________| │
   │ - Data înregistrării: ziua |__| luna |__| anul |__| │
   │ TALON 3 │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

      1. Denumire: DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE PENTRU INSTITUŢIILE PUBLICE
      2. Cod: 14.13.01.99/A
      3. Format: A4/t2 x 2
      4. Caracteristici tipărire: file duble
      5. Se difuzează: gratuit
      6. Se utilizează la: atribuirea codului fiscal unic şi eliberarea
                           certificatului de înregistrare fiscală
      7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
                       de: instituţiile publice
      8. Circulă: - 1 exemplar - la organul fiscal
                  - 1 exemplar - la instituţia publică
      9. Se arhivează: la dosarul fiscal al instituţiei publice

   ┌──────────┐
   │ ROMÂNIA │
   │ [MF] │ DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE
   │MINISTERUL│ PENTRU PLĂTITORII DE IMPOZITE
   │FINANŢELOR│ ┌───────┐
   └──────────┘ │ IMP 1 │
                                                            └───────┘
      1. FELUL DECLARAŢIEI:
      1.1. Declaraţie de înregistrare ca plătitor |__|
      1.2. Declaraţie de modificare a datelor iniţiale |__|
      1.3. Declaraţie de încetare a activităţii |__|
      1.4. Declaraţie de fuzionare |__|
      1.5. Declaraţie de înregistrare ca plătitor (pentru declaranţi
           cu sediul central în străinătate) |__|
      1.6. Declaraţie de identificare a sediului central pentru
           plătitorii ce depun declaraţii de tip 1.5 |__|
      2. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI:
      2.1. COD FISCAL |_____________|
      2.2. - Denumirea: |__________________________________________________|
             plătitorului |__________________________________________________|
           - Adresa:
      2.3. Judeţul |________________________________________| cod |__|
      2.4. Localitatea |______________________________________| sector |__|
      2.5. Codul poştal |____________|
      2.6. Strada, nr. etc. |________________________________________________|
      2.7. Telefon |_________| Telex |__________| Fax |__________|
      2.8. Numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului, conf. legii
           nr. 26/1990 |_____/_____/_____| sau număr autorizaţie sau hotărâre
           judecătorească |______________|
      2.9. Codul statistic SIRUES |______________|
      2.10. Felul sediului: central |___| filială |___| sucursală |___|
                            reprezentanţă |___| alte subunităţi |___|
      2.11. Număr de sucursale |___| Număr filiale |___|
      2.12. Codul fiscal al sediului central (pentru filială, sucursală) |______|
      3. FORMA DE PROPRIETATE: |______|
      4. FORMA JURIDICĂ: |______|
      5. MINISTER COORDONATOR pentru agenţii economici cu capital de stat (conf.
         Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea şi centralizarea
         raportărilor lunare şi trimestriale - nomenclator titular/departament)
         cod |___________| denumire |___________________________________________|
      M.F. cod 14.13.01.99 Format A4/t2 x 2
      Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"

  INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI DE ÎNREGISTRARE
  Formularul se completează la maşina de scris sau la echipamente similare


  Capitolul 1 - FELUL DECLARAŢIEI se marchează cu X unul din punctele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 după caz. O declaraţie de tip 1.2 se completează când se modifică una din datele din capitolele 2 la 8 inclusiv.

  Orice declarant cu sediul central în afara graniţelor ţării, este obligat să completeze o declaraţie de tip 1.6, numai capitolul 2, prin care declară date de identificare a sediului central, şi o declaraţie de tip 1.5, prin care îşi declară datele proprii de identificare. În cazul declaraţiei de tip 1.6, la rubrica 2.3 se completează ţara de domiciliu a sediului central. În cazul fuzionării plătitorul care încetează să existe completează o declaraţie de tip 1.4.
  Pentru cazul încetării activităţii, după completarea datelor de identificare cuprinse în capitolul 2 se trece direct la capitolul 9.


  Capitolul 2 - DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI 2.1. Se completează obligatoriu COD FISCAL pentru declaraţiile de tip 1.2, 1.3, 1.4

  Se completează obligatoriu de către toţi declaranţii, persoane juridice sau fizice, punctele 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 şi 2.8
  2.7. Se completează dacă există telefon, telex sau fix.
  2.8. Se completează obligatoriu de toţi plătitorii înscrişi la Registrul Comerţului
  2.11. Se completează numai de agenţii economici care au sucursale şi filiale.
  La 2.10 se marchează cu X felul sediului declarantului
  2.12. Se completează numai dacă declarantul este o sucursală sau o filială a unui agent economic.


  Capitolul 3 - FORMA DE PROPRIETATE se alege forma de proprietate corespunzătoare situaţiei şi se completează codul în Declaraţie

      a. proprietate integral de stat:
         regii autonome 11, societăţi comerciale 12, alte unităţi economice 13
      b. proprietate mixtă (de stat şi privată)
         de stat autohton şi străin 21
         de stat şi privat autohton şi străin 22
         de stat şi privat autohton 23
         de stat şi privat străin 24
      c. proprietate privată.
         cu capital privat autohton 31
         cu capital privat autohton şi străin 32
         cu capital privat străin 33
         asociaţii agricole 34
         persoane fizice înmatriculate la
         Registrul Comerţului 35
         alte persoane fizice care exercită
         activităţi impozabile 36
      d. proprietate cooperatistă
         cooperative agricole 41
         cooperative meşteşugăreşti 42
         cooperative de consum 43
         cooperative de credit 44
         alte unităţi cooperatiste 45

  6. CONTURI BANCARE:
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Banca │ Contul │
   │............................................................................│
   │............................................................................│
   │............................................................................│
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  7. CIFRA DE AFACERI (vânzări):
  7.1. Cifra de afaceri (mii lei) |__|
  8. Doriţi să optaţi pentru plata TVA ? |__|
  9. DATA ÎNCETĂRII ACTIVITĂŢII: ziua |__| luna |__| anul |____|
  10. CODUL FISCAL AL UNITĂŢII REZULTATE ÎN URMA FUZIONĂRII: |____|
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ DECLAR CĂ CELE MENŢIONATE MAI SUS SUNT ADEVĂRATE ŞI CORECTE │
   │ Numele persoanei care face declaraţia │
   │ ....................................................................... │
   │ Titlul persoanei care face declaraţia │
   │ ....................................................................... │
   │ Semnătura .................... Ştampila │
   │ Data ......................... TALON 1 │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ SE COMPLETEAZĂ DE PERSONALUL ORGANULUI FISCAL │
   │ │
   │ - COD ORGAN FISCAL: |__| │
   │ - Număr de înregistrare: |______________| │
   │ - Data înregistrării: ziua |__| luna |__| anul |____| │
   │ - Numele şi prenumele persoanei care a verificat │
   │ ....................................................................... │
   │ TALON 2 │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ SE DETAŞEAZĂ ŞI SE DĂ PERSOANEI CARE FACE DECLARAŢIA │
   │ │
   │ - Plătitorul .......................................................... │
   │ a depus DECLARAŢIA DE ÎNREGISTRARE pentru plătitorii de │
   │ impozite la ........................................................... │
   │ - Număr de înregistrare: |____________| │
   │ - Data înregistrării: ziua |__| luna |__| anul |__| │
   │ TALON 3 │
   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      e. proprietate obştească:
      societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor
      publice şi obşteşti 56
      agenţi economici neorganizaţi în societăţi comerciale, aparţinând
      organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti 57
      CAPITOLUL 4 - FORMA JURIDICĂ:
      societăţi comerciale cu răspundere limitată SRL
      societăţi comerciale pe acţiuni SA
      societăţi comerciale în nume colectiv SNC
      societăţi comerciale în comandită simplă SCS
      societăţi comerciale în comandită pe acţiuni SCA
      regii autonome RA
      organizaţii cooperatiste - meşteşugăreşti OC1
                               - consum OC2
                               - credit OC3
      locaţie de gestiune LOC
      concesiune CON
      închiriere INC
      asociaţii familiale ASF
      persoane fizice autorizate să desfăşoare
      activităţi independente PFA


  Capitolul 5 - MINISTERUL COORDONATOR se completează numai de agenţii economici cu capital de stat


  Capitolul 6 - CONTURI BANCARE se completează numai de agenţii economici care au conturi deschise la bănci


  Capitolul 7 - CIFRA DE AFACERI 7.1. Se completează obligatoriu cifra de afaceri estimată pe 12 luni.

  Plătitorii de impozite şi taxe care au filiale şi sucursale, vor completa cifra de afaceri totală ţinând cont şi de activitatea subunităţilor, iar subunităţile numai propria cifră de afaceri
  Cifra de afaceri se completează în mii lei


  Capitolul 8 - Se completează cu D sau N numai de agenţii economici cu cifră de afaceri de până la 10 milioane lei anual. În cazul în care răspunsul este afirmativ, se va completa formularul CERERE DE ÎNREGISTRARE CA PLĂTITOR DE TVA PRIN OPŢIUNE


  Capitolul 9 - Se completează în cazul încetării activităţii TALON 2

  COD ORGAN FISCAL: este codul local al unităţii fiscale unde este arondat agentul economic
  Număr de înregistrare: este numărul de înregistrare a declaraţiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităţi fiscale
      1. Denumire: DECLARAŢIE DE ÎNREGISTRARE PENTRU PLĂTITORII DE IMPOZITE
      2. Cod: 14.13.01.99
      3. Format: A4/t2 x 2
      4. Caracteristici tipărire: file duble
      5. Se difuzează: gratuit
      6. Se utilizează la: atribuirea codului fiscal unic şi eliberarea
                           certificatului de înregistrare fiscală
      7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
                       de: toţi plătitorii de impozite şi taxe
      8. Circulă: - originalul - la organul fiscal
                  - copia - la contribuabil
      9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului

  DECLARAŢIE PRIVIND SEDIILE SUBUNITĂŢILOR,
  CONFORM ART. 3 DIN LEGEA nr. 87/1994
  *Font 8*
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ DENUMIRE AGENT ECONOMIC: .......................................................................... │
   │ NR. REGISTRUL COMERŢULUI: ....................... COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: .................... │
   │ LOCALITATEA: ............................... STRADA: ............................ NR. ............. │
   │ JUDEŢ (SECTOR): ............................ COD POŞTAL: ............... TELEFON: ................. │
   └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌────┬─────────────────────────────┬────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┬─────┬────────┐
   │ │ │ │ │Nr. de înregis- │ Modul de │ │ │
   │ │ │ Perso- │ │trare ca plăti- │ dobândire a │Banca│Conturi │
   │Nr. │ Adresa subunităţii │nalitate│ Profilul │tor de impozite │ spaţiului, │ │bancare │
   │crt.│ (locul de desfăşurare a │juridică│activităţii│ conform HG │ nr. şi data │ │ în lei │
   │ │ activităţii) │ DA/NU │desfăşurate│nr. 349/1992 şi │ documentului│ │ în │
   │ │ │ │ │HG nr. 224/1993 │ │ │ valută │
   ├────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┼────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┼────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┼────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────┼────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └────┴─────────────────────────────┴────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┴─────┴────────┘
      Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt conform cu realitatea.
      Data depunerii: ........................ Conducătorul agentului economic:
      Nr. înregistrare: ...................... (nume, prenume, funcţia, semnătura şi ştampila)
      M.F. 14.13.01.99/b Format A4/t1
      R.A. IMPRIMERIA NAŢIONALĂ

      1. Denumire: Declaraţie privind sediile subunităţilor, conform art. 3 din
         Legea nr. 87/1994
      2. Cod: 14.13.01.99/b
      3. Format: A4/t1
      4. Caracteristici de tipărire: file tipărite pe o singură faţă
      5. Se difuzează: gratuit
      6. Se utilizează la: declararea de către contribuabili, a sediilor
                           subunităţilor, conform art. 3 din Legea nr. 87/1994
      7. Se întocmeşte în: 2 exemplar
                       de: contribuabil
      8. Circulă: la organul financiar
      9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului

  *Font 8*
      MINISTERUL FINANŢELOR DIRECŢIA
      GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ŞI
      CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A
      JUDEŢULUI ......................
                          I. SITUAŢIA
                  impozitului pe venit pe anul ..............
                                                                                   (mii lei)
  ┌────┬──────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬──────────────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │ Reduceri de │
  │ │ │ │ │ Venitul │ │ Scutiri de │impozit pentru│
  │ │ │ │ Numărul │ anual │ │ impozit │ primul an de │
  │Nr. │ Natura │Mediul│activităţilor│ │Impozitul│ │ activitate │
  │crt.│activităţilor │ │ impuse ├────┬─────────┤ ├───────┬────┼─────────┬────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │Numărul│ │ Numărul │ │
  │ │ │ │ │Brut│Impozabil│ │ de │Suma│de cazuri│Suma│
  │ │ │ │ │ │ │ │cazuri │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ A. │Asociaţii │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │familiale, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ │ din care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ 1. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │producţiei ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ 2. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │serviciilor ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ B. │Activităţi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │prestate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │persoanele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │fizice în mod ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ │independent, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ 1. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │producţiei ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ 2. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │serviciilor ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ │TOTAL GENERAL:│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(A+B) ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼─────────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴──────────────┴──────┴─────────────┴────┴─────────┴─────────┴───────┴────┴─────────┴────┘
                                                       Director general,
  M.F. cod 14.13.08.99/b Format A4/t2
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"

  Anexa 1
  *Font 8*
                                       SITUAŢIA
                      stabilirii impozitului pe venit pe anul ...........
                                 la asociaţiile familiale
                                                                                          (mii lei)
  ┌────┬─────────────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬────────────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Reduceri de │
  │ │ │ │ │ │ │ Scutiri de │ impozit │
  │ │ │ │ │Venitul anual │ │ impozit │ pentru │
  │Nr. │ Natura │ │ Numărul │ │ │ │primul an de│
  │crt.│ activităţilor │Mediul│activităţilor│ │Impozitul│ │ activitate │
  │ │ │ │ impuse ├────┬─────────┤ ├───────┬────┼───────┬────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │Numărul│ │Numărul│ │
  │ │ │ │ │Brut│Impozabil│ │ de │Suma│ de │Suma│
  │ │ │ │ │ │ │ │cazuri │ │cazuri │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ A. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │producţiei ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │(rd. 1 - rd. 9) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 1. │Articole de menaj, de│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │uz casnic şi ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │gospodăresc │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 2. │Mobilier │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 3. │Artizanat │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 4. │Bijuterii şi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │gablonzuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 5. │Ţesături, confecţii, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tricotaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │încălţăminte, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │marochinărie şi │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │mercerie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 6. │Produse chimice │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 7. │Produse alimentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 8. │Jucării │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 9. │Alte activităţi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ B. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │serviciilor ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │(rd. 1 - rd. 15) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 1. │Confecţionarea de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │bunuri de orice fel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │sau prelucrări pe ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │bază de comenzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │individuale, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- croitorie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- tâmplărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 2. │Reparaţii de bunuri │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de folosinţă ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │îndelungată │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 3. │Reparaţii cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 4. │Ceasornicărie - │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │reparaţii │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 5. │Servicii-foto, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │imprimări video şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │audio │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 6. │Multiplicare, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tipografie, editare │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 7. │Servicii de frizerie,│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │coafură, cosmetică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │manechiură, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │pedichiură şi masaj, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- frizerie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- coafură │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 8. │Servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │proiectare, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │documentaţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnico-economică, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │consulting, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │traduceri, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │intermedieri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 9. │Servicii │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medico-sanitare, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ din care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- cabinete medicale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- cabinete dentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │10. │Servicii în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │turismului │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(minihoteluri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │restaurante, baruri, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │discoteci, activităţi│ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de agrement etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │11. │Servicii de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │alimentaţie publică ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │12. │Servicii de comerţ, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ din care: ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- comerţ cu bunuri de│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │consum ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- comerţ cu flori │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │naturale ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │13. │Activităţi de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │transport de mărfuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │şi persoane, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- taximetrie auto: │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │a) impuşi la venit │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │efectiv ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │b) impuşi la venit │ U │ │ X │ X │ │ │ │ X │ X │
  │ │forfetar*) ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ X │ X │ │ │ │ X │ X │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- transport auto de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │mărfuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- cărăuşie hipo │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │14. │Activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │închiriere de bunuri,│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │cu excepţia celor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │care fac obiectul ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │impunerii conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Decretului │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nr. 394/1973 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │15. │Alte activităţi, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ din care: ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- darace şi pive │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- mori de cereale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- cazane de fiert │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │rachiu ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────────────────┴──────┴─────────────┴────┴─────────┴─────────┴───────┴────┴───────┴────┘
  -------------
      *) Se va înscrie impozitul forfetar aferent trimestrului I.

  Anexa 2
  *Font 8*
                                        SITUAŢIA
                stabilirii impozitului pe venit pe anul .......... la activităţile
                          prestate de persoane fizice în mod independent
                                                                                         - mii lei -
  ┌────┬─────────────────────┬──────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬────────────┐
  │ │ │ │ │ │ │ │Reduceri de │
  │ │ │ │ │ │ │ Scutiri de │ impozit │
  │ │ │ │ │Venitul anual │ │ impozit │ pentru │
  │Nr. │ Natura │ │ Numărul │ │ │ │primul an de│
  │crt.│ activităţilor │Mediul│activităţilor│ │Impozitul│ │ activitate │
  │ │ │ │ impuse ├────┬─────────┤ ├───────┬────┼───────┬────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │Numărul│ │Numărul│ │
  │ │ │ │ │Brut│Impozabil│ │ de │Suma│ de │Suma│
  │ │ │ │ │ │ │ │cazuri │ │cazuri │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ A. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │producţiei ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │(rd. 1 - rd. 9) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 1. │Articole de menaj, uz│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │casnic şi gospodăresc├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 2. │Mobilier │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 3. │Artizanat │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 4. │Bijuterii şi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │gablonzuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 5. │Ţesături, confecţii, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tricotaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │încălţăminte, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │marochinărie şi │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │mercerie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 6. │Produse chimice │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 7. │Produse alimentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 8. │Jucării │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 9. │Alte activităţi │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ B. │În domeniul │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │serviciilor ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │(rd. 1 - rd. 15) │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 1. │Confecţionarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │bunuri de orice fel │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │sau prelucrări pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │bază de comenzi ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │individuale, din │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- croitorie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- tâmplărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 2. │Reparaţii de bunuri │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de folosinţă ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │îndelungată │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 3. │Reparaţii cizmărie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 4. │Ceasornicărie - │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │reparaţii ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 5. │Servicii foto, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │imprimări video şi ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │audio │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 6. │Multiplicare, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tipografie, editare ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 7. │Servicii de frizerie,│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │coafură, cosmetică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │manichiură, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │pedichiură şi masaj, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- frizerie │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- coafură │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 8. │Servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │proiectare, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │documentaţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tehnico─economică, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │consulting, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │traduceri, │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │intermedieri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │publicitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ 9. │Servicii │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │medico-sanitare, din ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │care: │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- cabinete medicale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- cabinete dentare │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │10. │Servicii în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │turismului │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │(minihoteluri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │restaurante, baruri, ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │discoteci, activităţi│ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │de agrement etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │11. │Servicii de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │alimentaţie publică ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │12. │Servicii de comerţ, │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │din care: ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- comerţ cu bunuri de│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │consum ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- comerţ cu flori │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │naturale ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │13. │Activităţi de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │transport de mărfuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │şi persoane, din │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- taximetrie auto: │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │a) impuşi la venit │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │efectiv ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │b) impuşi la venit │ U │ │ X │ X │ │ │ │ X │ X │
  │ │forfetar*) ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ X │ X │ │ │ │ X │ X │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- transport auto de │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │mărfuri ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- cărăuşie hipo │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │14. │Activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │închiriere de bunuri,│ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │cu excepţia celor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │care fac obiectul ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │impunerii conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │Decretului │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nr. 394/1973 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │15. │Alte activităţi, din │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │care: ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- darace şi pive │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- mori de cereale │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │- cazane de fiert │ U │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │rachiu ├──────┼─────────────┼────┼─────────┼─────────┼───────┼────┼───────┼────┤
  │ │ │ R │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────────────────┴──────┴─────────────┴────┴─────────┴─────────┴───────┴────┴───────┴────┘
  -----------
      *) Se va înscrie impozitul forfetar aferent trimestrului I.
      II. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
  ┌────────┐
  │ 02 │ Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice şi de alţi
  └────────┘ contribuabili
  ┌───┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┐
  │ │ │ Numărul │ Impozitul │
  │COD│ Categoria plătitorului │de cazuri│ anual │
  │ │ │ impuse │- mii lei -│
  ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
  │01 │I. Persoane fizice - total (1 + 2) │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
  │02 │1. Impuse cu cota de 1,00% │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
  │03 │II. Alţi contribuabili - total (4 + 5) │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
  │04 │1. Unităţi care administrează clădiri din fondul │ │ │
  │ │locativ de stat, utilizate de persoane fizice ca │ │ │
  │ │locuinţe, impuse cu cota de 1,00% │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┤
  │05 │2. Alţi contribuabili, pentru clădirile înscrise în │ │ │
  │ │evidenţele acestora, impuşi cu cota de 1,00% │ │ │
  └───┴────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┘
  ┌────────┐
  │ 03 │ Impozitul pe venitul agricol obţinut de pe terenuri situate în
  └────────┘ municipii, oraşe şi comune - (conform Legii nr. 34/1994)
  ┌───┬──────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┐
  │ │ │ Numărul │Suprafaţa│ Impozitul │
  │COD│ Categoria de folosinţă │de cazuri│(mii m²) │- mii lei -│
  │ │ │ impuse │ │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
  │01 │Arabil │ │ │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
  │02 │Grădini de legume şi zarzavat │ │ │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
  │03 │Vii, începând cu al doilea an de rod │ │ │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
  │04 │Livezi de pomi fructiferi, zmeuriş şi │ │ │ │
  │ │căpşunării, începând cu al doilea an de │ │ │ │
  │ │rod │ │ │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
  │05 │Păşuni │ │ │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
  │06 │Fâneţe │ │ │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
  │07 │Terenuri forestiere cu păduri în │ │ │ │
  │ │exploatare │ │ │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
  │08 │Alte terenuri agricole (ape, bălţi, │ │ │ │
  │ │heleşteie etc.) │ │ │ │
  ├───┼──────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┤
  │09 │TOTAL (1+ ..... 8) │ │ │ │
  └───┴──────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┘
  ┌────────┐
  │ 04 │ Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, datorată de
  └────────┘ agenţii economici
  ┌───┬───────────────────────────────────────┬─────────┬────────────┬───────────┐
  │ │ │ Numărul │ Suprafaţa │ Taxa │
  │COD│ Specificare │de cazuri│ (mii m²), │- mii lei -│
  │ │ │ impuse │lungime (km)│ │
  ├───┼───────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
  │01 │TOTAL - din care: │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
  │02 │- în funcţie de suprafaţă │ │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┼───────────┤
  │03 │- în funcţie de lungime (căi ferate şi │ │ │ │
  │ │drumuri) │ │ │ │
  └───┴───────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┴───────────┘
  ┌────────┐
  │ 05 │ Taxa asupra mijloacelor de transport pe apă
  └────────┘
  ┌───┬────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
  │ │ │Numărul de cazuri │ Taxa anuală │
  │ │ │ impuse │ - mii lei - │
  │COD│ Specificare ├────────┬─────────┼────────┬─────────┤
  │ │ │persoane│ agenţi │persoane│ agenţi │
  │ │ │ fizice │economici│ fizice │economici│
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │01 │TOTAL - din care: │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │02 │1. Luntre şi bărci fără motor, │ │ │ │ │
  │ │folosite pentru uz general │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │03 │2. Bărci fără motor, folosite în │ │ │ │ │
  │ │alte scopuri │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │04 │3. Bărci cu motor │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │05 │4. Bacuri, poduri plutitoare │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │06 │5. Şalupe │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │07 │6. Iahturi │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │08 │7. Remorchere şi şlepuri │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │09 │8. Vapoare │ │ │ │ │
  │ │- pentru fiecare 1.000 tone d.w. │ │ │ │ │
  └───┴────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┘
  ┌────────┐
  │ 06 │ Taxa pentru deţinerea de câini
  └────────┘
  ┌───┬────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┐
  │COD│ Specificare │Numărul câinilor pentru│Taxe anuale stabilite│
  │ │ │care s-au stabilit taxe│ - mii lei - │
  ├───┼────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
  │01 │Câini de pază │ │ │
  ├───┼────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
  │02 │Câini de vânătoare │ │ │
  ├───┼────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
  │03 │Câini de agrement │ │ │
  ├───┼────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤
  │04 │TOTAL: │ │ │
  └───┴────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┘
  ┌────────┐
  │ 07 │ Impozite pe terenuri
  └────────┘
  ┌───┬───────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐
  │ │ │ Persoane fizice │ Agenţi economici │ TOTAL │
  │ │ ├──────┬─────────┬─────────┼───────┬─────────┬─────────┼───────┬─────────┬─────────┤
  │ │ │ │ │ │Numărul│ │ │Numărul│ │ │
  │COD│ │ Nr. │Suprafaţa│Impozitul│ de │Suprafaţa│Impozitul│ de │Suprafaţa│Impozitul│
  │ │ │cazuri│(mii m²) │ anual │cazuri │(mii m²) │ anual │cazuri │(mii m²) │ anual │
  │ │ │impuse│ │(mii lei)│impuse │ │(mii lei)│impuse │ (2+5) │(mii lei)│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ (1+4) │ │ (3+6) │
  ├───┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
  ├───┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤
  │01 │Municipii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤
  │02 │Oraşe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤
  │03 │Comune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼───────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤
  │04 │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───┴───────────┴──────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┘
  ┌────────┐
  │ 08 │ Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică
  └────────┘
  ┌───┬────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
  │ │ │Numărul de cazuri │ Taxa anuală │
  │ │ │ impuse │ (mii lei) │
  │COD│ Felul mijlocului de transport ├────────┬─────────┼────────┬─────────┤
  │ │ │Persoane│ Agenţi │Persoane│ Agenţi │
  │ │ │ fizice │economici│ fizice │economici│
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │01 │TOTAL - din care: │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │02 │1. Autoturisme │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │03 │2. Autobuze, microbuze, │ │ │ │ │
  │ │autocamioane, autocare │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │04 │3. Autotrenuri de orice fel │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │05 │4. Tractoare │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │06 │5. Motociclete, motorete şi scutere │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │07 │6. Biciclete şi tricicluri cu motor │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │08 │7. Remorci, semiremorci şi rulote - │ │ │ │ │
  │ │TOTAL, │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │09 │din care: în funcţie de capacitate: │ │ │ │ │
  │ │ - până la o tonă │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │10 │ - între 1-3 tone inclusiv │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │11 │ - între 3-5 tone inclusiv │ │ │ │ │
  ├───┼────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┤
  │12 │ - peste 5 tone │ │ │ │ │
  └───┴────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┘
  ┌────────┐
  │ 09 │ Taxa asupra utilajelor
  └────────┘
  ┌───┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
  │ │ │ Persoane fizice │
  │COD│ Felul mijlocului de transport ├─────────────┬────────────┤
  │ │ │ Numărul de │Taxa anuală │
  │ │ │cazuri impuse│- mii lei - │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
  │01 │TOTAL, din care: │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
  │02 │1. Cazane de fabricat rachiu, prese de ulei, │ │ │
  │ │mori de cereale şi ferăstraie mecanice pentru │ │ │
  │ │lemn │ │ │
  ├───┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤
  │03 │2. Darace, pive şi mori pentru boia de ardei │ │ │
  └───┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘

  ------------
  Modelul formularului "Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor şi taxelor pe anul ......", cod 14.13.08.99/b a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/10 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 10 al art. 1 din acelaşi act normativ.
  1. Denumire: Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor şi taxelor pe anul.....
  2. Cod: 14.13.08.99/b
  3. Format: A4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: set alcătuit din 3 file duble, tipărite pe ambele feţe
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: raportarea anuală a datelor referitoare la stabilirea materiei impozabile la activităţile prestate de asociaţiile familiale, cât şi de persoanele fizice, în mod independent
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: unităţile financiare
  8. Circulă: de la unităţile fiscale teritoriale la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, care centralizează datele pe judeţ, respectiv pe municipiul Bucureşti, şi le comunică Ministerului Finanţelor până la data de 31 martie a fiecărui an
  9. Se arhivează: la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti şi la Ministerul Finanţelor.
  ----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Informare privind rezultatul stabilirii impozitelor şi taxelor pe anul ......., cod 14.13.08.99/b" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 2 al art. 2 din acelaşi act normativ.
      DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR Nr. /19
      PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR
      DE STAT a jud
      Ad-ţia. Circ
      ────────────
      Comuna
                           CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
    La cererea-declaraţie nr. ______/199___, a actelor depuse şi a verificărilor
  făcute de organele noastre se certifică că d-l(d-na) ______________________ din
  str. _____________________ nr. __________ bl _____ sc _____ ap _____ figurează
  în evidenţe, la adresa de mai sus, cu următoarele bunuri sau venituri
  impozabile:
                                         nu are
      Din evidenţele noastre rezultă că ──────- impozite şi taxe neplătite precum
                                          are
  şi alte datorii către stat şi *)
  cu bunuri date în custodie potrivit Decretului nr. 111/1951, (astfel):
  ──────────
      *) "Nu figurează" sau "Figurează", după caz.
      S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la _______________________
  şi este valabil până la data ___________.
                               Conducătorul unităţii,
      Numele şi prenumele
      Semnătura
      MF Cod 14.13.21.99
      Tipărit la R.A. Imprimeria Naţională Format A6/t1

  1. Denumire: Certificat de atestare fiscală
  2. Cod: 14.13.21.99
  3. Format: A6/t1
  4. Caracteristici de tipărire: blocuri a 100 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: atestarea bunurilor şi veniturilor impozabile ale contribuabilului,
  pe baza evidenţelor fiscale
  7. Se întocmeşte în: 2 exemplare
  de: organul fiscal
  8. Circulă: - 1 exemplar - la contribuabil
  - 1 exemplar - la organul fiscal
  9. Se arhivează: la unitatea fiscală.
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Certificat de atestare fiscală, cod 14.13.21.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 19 al art. 2 din acelaşi act normativ.
  *Font 8*
  MINISTERUL FINANŢELOR Seria ............/199...
  DIRECŢIA GENERALĂ ................ Nr. ................
  ..................................
                          PROCES─VERBAL DE CONTRAVENŢIE Nr. ............
                 încheiat astăzi ....... luna ........... anul ...... ora .......
                    în localitatea .............., judeţul ...................
     Agentul constatator .............................., în calitate de ........................,
  am constatat că numitul*) ................................, născut la data de: anul ...........
  luna ............ ziua ........., în localitatea ....................., judeţul ..............,
  fiul lui ......................... şi al .............., domiciliat în .....................*),
  str. (comuna) ................... nr. ....., judeţul .........., ocupaţia ....................,
  locul de muncă (unitatea) ......................., din localitatea ...........................,
  judeţul ......................., identificat cu*) buletinul de identitate seria (certificat cod
  fiscal) .................. nr. .........., emis de .............. la data de .................,
  a săvârşit în ziua de ........ luna ........... anul .............. următoarea contravenţie:
  ...............................................................................................
  ...............................................................................................
  ..............................................................................................,
  faptă prevăzută la art. ....... alin. ....... din ................................ cu amendă de
  la .......................... lei la ........................... lei.
     La cererea contravenientului, obiecţiile făcute sunt .......................................
  ..............................................................................................,
  probând aceasta cu ............................................................................
                                                                            (continuare pe verso)
  ------------
     *) Pentru persoanele juridice se completează în mod corespunzător cu denumirea, sediul
  acestora şi certificat cod fiscal.
  ...............................................................................................
                            PROCES─VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII*)
     Astăzi ................., agentul constatator ..............................................
  din cadrul ..............................................., având de înmânat procesul-verbal de
  constatare a contravenţiei cu înştiinţarea de plată nr. ....................., m─am deplasat la
  domiciliul numitului ............................. din str. (comuna) ..........................
  nr. ......, ap. ......., localitatea (sectorul) ......................, găsind pe contravenient
  sau pe ..............................................., rudă cu acesta, persoană care locuieşte
  la această adresă, administrator, portar, împuternicitul contravenientului**), care, primind
  actul, a semnat în faţa noastră.
                                                   Semnătura primitorului şi actul de identitate,
                                                   ..............................................
                                                   ..............................................
     În conformitate cu prevederile art. .......... alin. .......... din .......................,
  se stabileşte amenda în sumă de .................. (.....................................) lei,
  care se va achita în termen de 15 zile de la data prezentului proces-verbal la C.E.C. sau la
  organul fiscal din localitatea de domiciliu.
     În caz de neachitare la termenul stabilit se va proceda la executarea silită, conform
  prevederilor legale.
     Contravenientul se (nu se) angajează să achite jumătate din minimul amenzii, adică .........
  ............................ lei în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal,
  şi să prezinte în acelaşi termen chitanţa agentului constatator sau organului din care face
  parte acesta (prevederile se aplică numai când legea permite).
     O dată cu sancţiunea s-a dispus şi confiscarea a ...........................................
  bunuri, menţionate în anexa care face parte integrantă din procesul-verbal.
     Fiind de faţă, contravenientului i s-a înmânat un exemplar din prezentul proces-verbal pe
  care-l primeşte (refuză să-l primească) în faţa noastră.
     Subsemnaţii ............................................................................, în
  calitate de martori, declarăm că prezentul proces-verbal nu a fost semnat de contravenient
  pentru motivul că .............................................................................
  ...............................................................................................
     Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data comunicării la ........................
  ...............................................................................................
          Agentul constatator, Contravenientul, Martorii,
  M.F. cod 14.13.22.99 Formal A5/t2
  ...............................................................................................
     Refuzând primirea (negăsind nici o persoană), s-a afişat actul pe uşa principală a locuinţei
  contravenientului.
     Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
                                                                      Agentul constatator,
                                                                    ........................
  -----------
      *) Se detaşează de prezentul proces-verbal şi se anexează exemplarului transmis organelor
  fiscale spre executare.
      **) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afişare, actul se va lipi
  numai la colţuri şi, după caz, cu înştiinţarea de plată în faţă.
  Tipărit la R.A. "Imprimeria Naţională"

  ------------
  Modelul formularului "Proces-verbal de contravenţie nr. ......", cod: 14.13.22.99 a fost înlocuit cu modelul formularului de la anexa 1/11 din ORDINUL nr. 1.146 din 24 mai 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 14 august 1996, conform modificării aduse de pct. 11 al art. 1 din acelaşi act normativ.
  1. Denumire: Proces-verbal de contravenţie nr. ......
  2. Cod: 14.13.22.99
  3. Format: A5/t2
  4. Caracteristici de tipărire: - set: original (culoare neagră + 2 copii
  (culoare roşie şi verde)
  - carnete a 150 de file, tipărite pe ambele
  feţe
  - file înseriate şi numerotate 3 file cu
  acelaşi număr
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: constatarea şi sancţionarea contravenţiilor
  7. Se întocmeşte în: 3 exemplare
  de: organul fiscal constatator
  8. Circulă: originalul la contravenient
  9. Se arhivează: la organul fiscal (1 copie) în carnet la emitent (1 copie).
  -----------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Proces-verbal de contravenţie nr. ......, cod 14.13.22.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 20 al art. 2 din acelaşi act normativ.
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
   │TITULAR: ___________________________________________________________ │ │
   │Adresa: ____________________________________________________________ │ ROL │
   │Domiciliul: ________________________________________________________ │ NR. │
   │Locul de muncă: ____________________________________________________ │ │
   │____________________________________________________________________ │ │
   │____________________________________________________________________ │ *) │
   ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬───────────────────────┴──────┤
   │ 19 │ IMPOZIT CLĂDIRI │ DOCUMENT │TAXE ASUPRA MIJL. DE TRANSPORT│
   ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤
   │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤
   │ DOCUMENT│IMPOZIT PE VENIT AGRICOL│ DOCUMENT │ │
   │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤
   │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┤
   ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┤
   │ 19 │ IMPOZIT CLĂDIRI │ DOCUMENT │TAXE ASUPRA MIJL. DE TRANSPORT│
   ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤
   │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤
   │ DOCUMENT│IMPOZIT PE VENIT AGRICOL│ DOCUMENT │ │
   │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤
   │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┤
   ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┤
   │ 19 │ IMPOZIT CLĂDIRI │ DOCUMENT │TAXE ASUPRA MIJL. DE TRANSPORT│
   ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤
   │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤
   │ DOCUMENT│IMPOZIT PE VENIT AGRICOL│ DOCUMENT │ │
   │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤
   │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └─────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┘
  ──────────
      *) ROL VECHI
      M.F. 14.13.23.99 Format X4/t2

   ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
   │Suprafaţă teren intravilan __________ mp, din care, teren ocupat de │ │
   │clădiri şi construcţii ______________ mp │ ROL │
   │Alte date: │ NR. │
   │ │ │
   │ │ │
   │ │ *) │
   ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬───────────────────────┴──────┤
   │ DOCUMENT│ │ DOCUMENT │ │
   ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤
   │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤
   │ DOCUMENT│ │ DOCUMENT │ │
   │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤
   │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┤
   ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┤
   │ DOCUMENT│ │ DOCUMENT │ │
   ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤
   │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤
   │ DOCUMENT│ │ DOCUMENT │ │
   │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤
   │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┤
   ├─────────┬────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────┤
   │ DOCUMENT│ │ DOCUMENT │ │
   ├─────────┼─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤
   │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┴─────┴─────┴──────┼──────────┼───────┴───────┴───────┴──────┤
   │ DOCUMENT│ │ DOCUMENT │ │
   │ ├─────┬─────┬─────┬──────┼──────────┼───────┬───────┬───────┬──────┤
   │ NR. DATA│ D │ C │ S │ M │ NR. DATA │ D │ C │ S │ M │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └─────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────┘

  1. Denumire: Registru de rol
  2. Cod: 14.13.23.99
  3. Format: X4/t2
  4. Caracteristici de tipărire: registre de 50 şi de 300 de file
  5. Se difuzează: gratuit
  6. Se utilizează la: evidenţa nominală a contribuabililor
  7. Se întocmeşte în: 1 exemplar
  de: organul fiscal
  8. Nu circula: fiind document de evidenţă operativă
  9. Se arhivează: la unitatea fiscală.
  ------------
  Caracteristicile, modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare de la formularul "Registru de rol, cod 14.13.23.99" au fost înlocuite cu cele prevăzute în anexa 2 din ORDINUL nr. 320 din 16 februarie 1996 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 12 martie 1996, conform modificării aduse de pct. 21 al art. 2 din acelaşi act normativ.
  *Font 8*
   ┌───┬────────────────────────┬────────────┬───────────────┬──────────┬───────────┬──────┬────┬────────┐
   │ │ │ │ Documentul pe │ │ │ │ │ │
   │ │ │ Instituţia │baza căruia se │ │ Imputaţii │ │ │ │
   │Rol│ Numele, prenumele şi │ care a │face debitarea │ Amenzi │despăgubiri│ Alte │SOLD│Majorări│
   │Nr.│ domiciliul │ transmis │ sau încasarea │circulaţie│ chelt. │amenzi│ │ │
   │ │ contribuabilului │ debitul │(fel; nr.;data)│ │ penale │ │ │ │
   ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ __________ ├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ Data │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │înştiinţării├───────────────┼──────────┼───────────┼──────┼────┼────────┤
   │ │ │ de plată │ │ │ │ │ │