DECRET nr. 194 din 19 iunie 1980
privind folosirea fondului locativ de către persoanele juridice străine, reprezentantele acestora şi persoanele fizice străine aflate pe teritoriul Republicii Socialiste România
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 51 din 24 iunie 1980  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Suprafeţele locative cu orice destinaţie, necesară persoanelor juridice străine, reprezentantelor acestora şi persoanelor fizice străine aflate pe teritoriul Republicii Socialiste România, denumite în cele ce urmează beneficiari străini, se asigura de Ministerul Afacerilor Externe, prin Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic, şi de Ministerul Turismului, prin întreprinderile sau oficiile republicane ori judeţene de turism, potrivit prevederilor anexei nr. 1.


  Articolul 2

  Prin suprafaţa locativă, în sensul prezentului decret, se înţeleg clădiri şi anexe, apartamente, spaţii comerciale, depozite şi garaje, ori alte suprafeţe care nu au destinaţia de locuinta, inclusiv dependintele acestora


  Articolul 3

  Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic şi întreprinderile sau oficiile republicane ori judeţene de turism vor închiria suprafeţele locative necesare de la întreprinderile specializate subordonate consiliilor populare. Aceste suprafeţe locative nu sînt supuse normarii.
  Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic şi întreprinderile sau oficiile republicane ori judeţene de turism vor fi folosite pentru închirierea de suprafeţe locative aflate în administrarea lor.


  Articolul 4

  Condiţiile şi tarifele de închiriere pentru suprafele locative şi terenurile aferente acestora, necesare beneficiarilor străini, preluate, de la intreprindereile specializate subordonate consiliilor populare de către Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic şi de întreprinderile sau oficiile republicane ori judeţene de turism, sînt cele prevăzute în anexa nr. 2*).
  ----------- Notă *) Anexa nr. 2 este transmisă instituţiilor interesate.


  Articolul 5

  Obligaţiile privind întreţinerea şi repararea imobilelor în care exista suprafeţele locative închiriate sau care urmează a fi închiriate beneficiarilor străini sînt cele prevăzute de lege.
  Întreprinderile specializate subordonate consiliilor populare, precum şi alte unităţi socialiste care au în administrare directa suprafeţele locative închiriate beneficiarilor străini sînt obligate sa suporte costul tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii necesare, care, potrivit legii şi contractului de închiriere, sînt în sarcina proprietarilor. Pentru suprafeţele locative închiriate Oficiului pentru deservirea corpului diplomatic, asemenea lucrări se executa de către acesta, pe baza acordului prealabil al întreprinderilor care au în administrarea lor suprafeţele locative respective.
  Lucrările de orice natura, necesare întreţinerii şi repararii suprafeţelor locative închiriate beneficiarilor străini, care, potrivit legii, revin chiriaşului, sînt în sarcina Oficiului pentru deservirea corpului diplomatic şi a întreprinderilor sau oficiilor republicane ori judeţene de turism şi se suporta din chirii.
  Lucrările de orice natura, devenite necesare din culpa beneficiarilor străini, sînt în sarcina acestora.


  Articolul 6

  Cheltuielile pentru amenajări, reparaţii transformări şi altele ocazionate de punerea în stare de folosinţă a suprafeţelor locative destinate beneficiarilor străini, ca şi cheltuielile similare pentru mutarea locatarilor din aceste locuinţe sau din altele, necesare în acest scop, în afară celor care, potrivit legii, sînt în sarcina proprietarului se suporta de Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic şi de întreprinderile sau oficiile republicane ori judeţene de turism.
  Costul transformărilor şi amenajărilor la construcţii şi instalaţii executate la cererea beneficiarilor străini, precum şi cel al reducerii fondului locativ la starea iniţială, vor fi suportate de către aceştia.


  Articolul 7

  Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic şi întreprinderile sau oficiile republicane ori judeţene de turism vor închiria beneficiarilor străini suprafeţele locative prevăzute la art. 3.
  Contractul de închiriere se încheie în forma scrisă, pe termen de pînă la un an, după care se prelungeşte de drept pe aceeaşi perioadă de timp, dacă nici una dintre părţi nu-şi manifesta intenţia contrară, printr-un preaviz, cu 30 de zile înainte de expirare.
  Contractul de închiriere poate fi încheiat şi pe o perioadă de timp mai mare de un an, dar nu pe mai mult de 3 ani, cu condiţia ca chiria să fie achitată anticipat pentru întreaga perioadă contractuală.
  Eventualele modificări legale intervenite în nivelul tarifelor de închiriere, prevăzute în anexa nr. 3, nu operează asupra acestor contracte.
  Contractul de închiriere poate fi realizat, pentru motive temeinice, înainte de termenul contractual, cu un preaviz de 30 de zile.


  Articolul 8

  Tarifele de închiriere pentru suprafeţele locative şi terenurile aferente acestora, închiriate beneficiarilor străini de către Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic, sînt cele prevăzute în anexa nr. 3.
  Ministerul Afacerilor Externe va analiza anual, pînă la 1 septembrie, evoluţia chiriilor plătite în străinătate de reprezentantele româneşti şi va putea modifica, în funcţie de practica internationala, cu avizul Ministerului Finanţelor, tarifele de chirii prevăzute în anexa nr. 3.
  Tarifele de închiriere pentru suprafeţele locative şi terenurile aferente acestora, închiriate beneficiarilor străini de întreprinderile sau oficiile republicane ori judeţene de turism, se stabilesc conform prevederilor art. 5 pct. B lit. f) din Decretul nr. 78/1971 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, în funcţie de practica internationala. Aceste tarife nu pot fi mai mici decît cele prevăzute în anexa nr. 3.
  Pentru spaţiile ocupate de cetăţenii străini în hoteluri se aplică numai tarifele de hotel, stabilite potrivit legii.


  Articolul 9

  Ministerul Afacerilor Externe este autorizat sa negocieze şi sa încheie înţelegeri cu organele de resort din alte tari, prin care să se menţină constant nivelul chiriilor sau să se modifice periodic pe bază de clauze care să asigure relaţii echitabile în acest domeniu.
  Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic poate pune la dispoziţia beneficiarilor străini suprafeţele locative, în alte condiţii decît cele prevăzute în prezentul decret, pe bază de reciprocitate sau în conformitate cu înţelegerile încheiate.
  Contractul de închiriere privind suprafaţa locativă asigurata beneficiarilor străini, în condiţiile menţionate la alineatul precedent, se încheie de Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic cu unitatea căreia îi revine obligaţia să asigure beneficiarului străin suprafaţa locativă respectiva, în aceleaşi condiţii în care se închiriază suprafeţe locative pentru beneficiarii străini.


  Articolul 10

  Ministerul Afacerilor Externe poate reduce cu maximum 20% chiria pentru suprafeţele locative şi terenurile aferente acestora, închiriate reprezentantelor acelor tari în care Republica Socialistă România beneficiază de avantaje în ceea ce priveşte nivelul chiriei suprafeţelor puse la dispoziţia reprezentantelor sale similare.


  Articolul 11

  Ministerele, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor comunică Ministerului Turismului, pînă la data de 1 septembrie al fiecărui an, suprafeţele locative necesare spre a fi folosite de beneficiarii străini prevăzuţi la pct. II din anexa nr. 1, care urmează sa vina în Republica Socialistă România în anul următor.
  Ministerul Afacerilor Externe va putea prevedea anual o rezervă de suprafeţe locative de pînă la 5% din totalul suprafeţei locative închiriate, pentru satisfacerea operativă a cererilor beneficiarilor străini şi pentru acţiuni ce nu pot fi anticipate.


  Articolul 12

  Comitetul de Stat al Planificarii va nominaliza în planurile consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti fondul locativ de stat ce urmează a fi repartizat anual Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Turismului, pe baza propunerilor acestora, spre a fi închiriat potrivit prevederilor prezentului decret.


  Articolul 13

  Suprafeţele locative folosite de beneficiarii străini, aflate în administrarea directa a altor unităţi decît a Oficiului pentru deservirea corpului diplomatic şi a întreprinderilor sau oficiilor republicane ori judeţene de turism, cu excepţia celor situate în incinta unităţilor respective, se preiau prin transfer de întreprinderile specializate subordonate consiliilor populare, pe data intrării în vigoare a prezentului decret, pentru a fi închiriate potrivit prevederilor acestuia.
  Contractele de închiriere încheiate între întreprinderile specializate subordonate consiliilor populare şi organelor centrale sau unităţile subordonate acestora, pentru suprafeţele locative prevăzute la alineatul precedent, îşi încetează valabilitatea pe data intrării în vigoare a prezentului decret.
  Pe aceeaşi dată, pentru aceste suprafeţe locative se vor încheia noi contracte de închiriere între întreprinderile specializate subordonate consiliilor populare, pe de o parte, şi Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic şi întreprinderile sau oficiile republicane ori judeţene de turism, pe de altă parte, după caz, în condiţiile prezentului decret.


  Articolul 14

  În contractele de închiriere încheiate între beneficiarii străini şi alte unităţi decît cele prevăzute la art. 1, acestea sînt înlocuite, în temeiul prezentului decret, după caz, prin Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic sau prin întreprinderile sau oficiile republicane ori judeţene de turism.
  Prevederile alineatului precedent se aplică şi în cazul contractelor încheiate de Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic cu beneficiarii străini, cărora, potrivit pct. II din anexa nr. 1, li se asigura suprafeţe locative de către întreprinderile sau oficiile republicane ori judeţene de turism.


  Articolul 15

  Suprafeţele locative închiriate de Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic şi de întreprinderile sau oficiile republicane ori judeţene de turism de la întreprinderile specializate subordonate consiliilor populare vor fi restituite acestor întreprinderi, în vederea redarii lor în circuitul locativ pentru populaţie, în condiţiile prevăzute în contractele de închiriere, dacă nu mai sînt necesare pentru beneficiarii străini.


  Articolul 16

  Întreprinderile sau oficiile republicane ori judeţene de turism sînt autorizate sa doteze suprafeţele locative ce se închiriază beneficiarilor străini potrivit normativului de dotare aprobat de Ministerul Turismului.


  Articolul 17

  Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Turismului şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor prezenta, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului decret, propuneri de modificare a indicatorilor de plan economici şi financiari, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1980.


  Articolul 18

  Condiţiile şi tarifele prevăzute de prezentul decret se vor aplica contractelor de închiriere, în curs de executare, încheiate cu beneficiarii străini, în modul următor:
  - la expirarea termenului contractual, dacă contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioadă de un an;
  - la împlinirea anului calendaristic, după data intrării în vigoare a prezentului decret, calculat de la data încheierii contractelor de închiriere cu o durată mai mare de un an.


  Articolul 19

  Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezentul decret.


  Articolul 20

  Pe data intrării în vigoare a prezentului decret se abroga: art. 72 din Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi, Decretul nr. 489/1953 privind folosirea imobilelor de către oficiile diplomatice şi membrii acestora, Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 85/1976 privind majorarea chiriilor pentru fondul locativ închiriat reprezentantelor străine din Republica Socialistă România şi membrilor acestora.


  Articolul 21

  Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 iulie 1980.
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele
  Republicii Socialiste România


  Anexa 1
  Persoanele juridice străine, reprezentantele acestora şi persoanele fizice străine cărora li se asigura suprafeţe locative de către Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic şi de întreprinderile sau oficiile republicane ori judeţene de turism.
  I. Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic
  1. Misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentantele economice sau comerciale ale statelor străine şi membrii sau funcţionarii acestora, care sînt în evidenta Ministerului Afacerilor Externe.
  2. Organizaţiile internaţionale sub egida O.N.U. şi personalul străin al acestora; experţii (specialiştii) O.N.U. care lucrează în cadrul proiectelor Naţiunilor Unite.
  3. Reprezentantele C.A.E.R. sau ale altor organizaţii economice interguvernamentale, care funcţionează în Republica Socialistă România pe baza unor acorduri, convenţii şi alte înţelegeri, şi personalul străin al acestora.
  4. Birourile agentiilor de presa, radio şi televiziune străine şi funcţionarii acestora; corespondenţii de presa străini.
  5. Centrele culturale şi bibliotecile unor state străine înfiinţate pe baza unor acorduri guvernamentale şi funcţionarii străini ai acestora.
  6. Birourile agentiilor de transporturi străine (aeriene, maritime, fluviale, rutiere) şi funcţionarii străini ai acestora.
  7. Reprezentantele comerciale ale unor întreprinderi de stat din ţările socialiste şi personalul străin al acestora, care nu sînt în evidenta Ministerului Afacerilor Externe.
  Alte persoane juridice sau fizice străine aflate în evidenta Ministerului Afacerilor Externe.
  II. Întreprinderile sau oficiile republicane ori judeţene de turism
  1. Reprezentantele (birourile) unor organizaţii turistice străine şi funcţionarii străini ai acestora.
  2. Reprezentantele comerciale ale unor firme şi organizaţii economice din tari nesocialiste, autorizate sa funcţioneze în Republica Socialistă România potrivit prevederilor Decretului nr. 15/1971, şi personalul străin al acestora; filialele unor bănci care funcţionează în Republica Socialistă România pe baza unor acorduri, convenţii şi alte înţelegeri şi personalul străin al acestora.
  3. Personalul străin încadrat la societăţile mixte cu sediul în Republica Socialistă România, filialele societăţilor mixte cu sediul în străinătate şi personalul străin al acestora.
  4. Specialiştii şi tehnicienii străini veniti în Republica Socialistă România pentru asistenţa tehnica, montaj, "service", recepţii şi alte activităţi, în conformitate cu prevederile unor contracte încheiate cu firme străine.


  Anexa 3
  TARIFELE DE ÎNCHIRIERE
  pentru suprafeţele locative şi terenurile aferente acestora închiriate de Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic persoanelor juridice străine, reprezentantelor acestora şi persoanelor fizice străine prevăzute la pct. I din anexa nr. 1.
             
    A. Tariful de bază pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe, birourile şi alte destinaţii, exclusiv cele cu destinaţie comercială:
    categoria locuinţelorTariful de bază lunar în funcţie de Categoria suprafeţelor locative pentru:
    clădiri folosite în exclusivitateapartamente cu confort deosebitapartamente cu confort obişnuit
    -Suprafaţa locuibilă (necesară)65 lei/m.p.60 lei/m.p.50 lei/m.p.
    -Suprafaţa dependinţelor şi depozitelor15 lei/m.p.15 lei/m.p.15 lei/m.p.
    B. Tariful de bază pentru suprafeţele locative cu destinaţie comercială:
        Zona IZona II
    lei/m.p. pe lunălei/m.p. pe lună
    -Pentru suprafaţa comercială220190
    -Pentru dependinţele aferente150120
      - Zona I - b-dul N. Bălcescu, b-dul general Magheru, str . Batiştei, b-dul 1848, calea Victoriei, b-dul Gheorghe Gheorghiu-Dej, din Bucureşti.
      - Zona II - alte străzi şi bulevarde nenominalizate, din Bucureşti.
    C. Tarife pentru garaje
    -Pentru garaje individuale- 35 lei/m.p. pe lună, exclusiv cotele de întreţinere
    -Pentru locuri de parcare în garaje- 650 lei/lună (inclusiv cotele de întreţinere) în garajele construite pentru populaţie;
        - 730 lei/lună (inclusiv cotele de întreţinere) în garajele construite special pentru beneficiarii străini.

  - Pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative inchiriare, indiferent de destinaţie, tariful lunar al chiriei este de 2,00 lei/mp.
  - Pentru clădirile folosite în exclusivitate, care dispun de finisaje interioare şi exterioare, precum şi de condiţii de confort şi amplasare deosebite, se va aplica o majorare de pînă la 20% a chiriei rezultate din calcul prin aplicarea tarifului în care se încadrează suprafaţa locativă respectiva.
  - Pentru suprafeţele locative folosite ca sedii se va aplica o majorare de 20% a chiriei rezultate din calcul prin aplicarea tarifului în care se încadrează suprafaţa locativă respectiva. În cazurile cînd atît sediul, cît şi locuintele unor membri ai reprezentantei, sînt situate în acelaşi imobil, se va aplica o majorare de 10%.
  - Pentru suprafeţele locative situate la mansarda sau la subsol se aplică o reducere de 15% la tariful de baza în care se încadrează spaţiul respectiv.
  - Pentru suprafaţa locativă care nu este dotată cu încălzire centrala sau gaze se aplică o reducere de 15% la chiria rezultată din calcul prin aplicarea tarifului pentru categoria respectiva.
  - La închirierea de suprafeţe locative, beneficiarii străini vor depune o sumă echivalenta cu chiria pe o luna. Aceasta suma va fi restituită beneficiarilor străini de Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic, la încetarea contractului de închiriere, după predarea suprafeţelor locative închiriate. Din această sumă se vor retine eventualele obligaţii de plată legate de folosinţă suprafeţei locative ce le-a fost închiriată.
  - Beneficiarii străini sînt obligaţi sa plătească, la termenele stabilite prin contractul de închiriere, chiria cuvenită. Neplata chiriei pe o perioadă mai mare de o luna de la termenul de plată stabilit prin contract atrage după sine plata unei penalităţi de 0,05% pe o zi de întîrziere. La propunerea Oficiului pentru deservirea corpului diplomatic, Ministerul Afacerilor Externe este împuternicit sa avizeze realizarea contractului de închiriere, cînd neplata chiriei se referă la o perioadă mai mare de 6 luni. În cazul rezilierii contractului, beneficiarul străin urmează sa elibereze şi sa pună la dispoziţia Oficiului pentru deservirea corpului diplomatic suprafaţa locativă închiriată.
  - Beneficiarii străini vor plati lunar, pentru toate persoanele cu care locuiesc, cheltuieli de întreţinere (apa, canalizare, iluminat, încălzire etc.), precum şi alte cheltuieli ce decurg din folosirea părţilor şi instalaţiilor comune ale clădirii. La închirierea de suprafeţe locative, beneficiarii străini vor depune la Oficiul pentru deservirea corpului diplomatic o sumă echivalenta cu cheltuielile de întreţinere şi cele ce decurg din folosinţă părţilor şi instalaţiilor comune ale clădirii, calculate la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari. Aceasta suma va fi restituită beneficiarilor străini, la încetarea contractului de închiriere, după predarea suprafeţei locative închiriate şi achitarea, la zi, a tuturor cheltuielilor de întreţinere legate de folosirea acesteia. Ministerul Afacerilor Externe este împuternicit sa avizeze, la propunerea Oficiului pentru deservirea corpului diplomatic, rezilierea contractului de închiriere, în cazul în care beneficiarii străini nu plătesc aceste cheltuieli pe o perioadă mai mare de 3 luni.
  Beneficiarii străini nu sînt membri ai asociaţiilor de locatari constituite la clădirile în care sînt situate suprafeţele locative ce le sînt închiriate.
  -------