LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 (*actualizată*)
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
(actualizată până la data de 23 octombrie 2003*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 octombrie 2003 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.000 din 22 august 2003; LEGEA nr. 428 din 20 octombrie 2003.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana, cetăţean român, care a efectuat stagiul militar în detasamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.


  Articolul 2

  Persoanele care s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1 au dreptul la o indemnizaţie lunară, neimpozabila, de 15.000 lei pentru fiecare luna de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii.


  Articolul 3

  Sotia celui decedat, din categoria celor prevăzuţi la art. 1, va beneficia de prevederile prezentei legi, de o indemnizaţie lunară egala cu 50% din indemnizaţia ce s-ar fi cuvenit soţului decedat, în condiţiile dispoziţiilor art. 2, neimpozabila, începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.


  Articolul 4*)

  Nivelul indemnizaţiilor acordate prin prezenta lege va fi indexat anual prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum.
  ---------------
  *) Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.000 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 31 august 2003 începând cu luna septembrie 2003, indemnizaţia lunară neimpozabilă acordată în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările ulterioare, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, de 15.000 lei, se indexează cu 14% şi devine 17.100 lei.
  Art. 2 din acelaşi act normativ prevede:
  "Nivelul indexat al indemnizaţiei lunare, prevăzut la art. 1, se utilizează, începând cu luna septembrie 2003, la calculul veniturilor cuvenite sau aflate în plată, acordate în baza Legii nr. 309/2002, cu modificările ulterioare."


  Articolul 5

  Persoanele prevăzute la art. 1 vor beneficia de prevederile prezentei legi cu începere de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii, precum şi de următoarele drepturi:
  a) asistenţa medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cat şi în timpul spitalizarii;
  b) scutirea de la plata taxei de abonament la radio şi televizor. De aceste drepturi beneficiază şi văduvele supravietuitoare ale persoanelor care s-au aflat în situaţia prevăzută la art. 1, care nu s-au recăsătorit.


  Articolul 6

  (1) Stabilirea şi plata drepturilor prevăzute în prezenta lege se fac de către casele teritoriale de pensii şi a municipiului Bucureşti. Stabilirea situaţiilor prevăzute în prezenta lege se face de către comisia, care funcţionează în cadrul caselor teritoriale de pensii şi a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare. Din comisia mai sus menţionată va face parte şi un reprezentant al centrului militar teritorial.
  (2) Stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se face, la cerere, pe baza înscrisurilor din livretele militare, din adeverinţele eliberate de centrele militare judeţene sau de UM 02405 Piteşti.
  (3) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege se depun la casele teritoriale de pensii şi a municipiului Bucureşti.
  (3^1) Nu se percep taxe pentru eliberarea actelor necesare la dovedirea încadrării solicitantului în prevederile art. 1.
  ------------
  Alin. (3^1) al art. 6 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 428 din 20 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 23 octombrie 2003.
  (4) Comisia este obligată să se pronunţe asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată.
  (5) Împotriva hotărârii persoana interesată poate face contestaţie la Curtea de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. Hotărârea Curţii de apel este definitivă. Contestaţiile formulate împotriva hotărârilor comisiei sunt scutite de taxa judiciară de timbru.


  Articolul 7

  (1) Casele teritoriale de pensii şi a municipiului Bucureşti, atunci când sunt sesizate sau din proprie iniţiativă, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei legi.
  (2) În cazul în care se constata încălcări ale prevederilor legale, se va emite decizie de revizuire.
  (3) Împotriva deciziei de revizuire, emisă în condiţiile alin. (1) şi (2), persoana interesată poate introduce contestaţie, în condiţiile Legii nr. 29/1990.


  Articolul 8

  Plata indemnizaţiilor acordate potrivit prezentei legi, precum şi cheltuielile de transmitere a acestora se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
  ------------
  Art. 8 a fost modificat de art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.


  Articolul 9

  (1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Apărării Naţionale vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.
  (2) Elaborarea normelor metodologice se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 10

  Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  ---------