HOTĂRÂRE nr. 203 din 30 martie 1998
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Reforma
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 13 aprilie 1998  În temeiul prevederilor art. 115 alin. (2) din Constituţia României şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/1998 privind reorganizarea Consiliului pentru Reforma,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se organizează Consiliul pentru Reforma, ca organ al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, în scopul corelării şi monitorizarii politicilor guvernamentale de reforma şi dezvoltare economico-socială.


  Articolul 2

  Consiliul pentru Reforma are următoarele atribuţii:
  a) analizează, corelează şi avizează strategiile şi programele de reforma economico-socială, elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice, care urmează a fi aprobate de către Guvern;
  b) urmăreşte realizarea măsurilor de reforma în toate sectoarele de activitate, prin colaborare cu ministerele, şi raportează periodic Guvernului asupra stadiului realizării măsurilor privind reforma economică şi socială;
  c) corelează politicile de dezvoltare regionala şi avizează programele de investiţii publice elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice;
  d) elaborează şi promovează politici pentru dezvoltarea sectorului privat şi programe de dezvoltare şi sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii;
  e) corelează şi avizează strategii şi programe de reforma instituţională;
  f) promovează politici postprivatizare;
  g) analizează, împreună cu Banca Naţionala a României, Ministerul Finanţelor şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, prognozele macroeconomice şi financiar-valutare, în scopul elaborării de propuneri privind realizarea şi menţinerea echilibrelor macroeconomice;
  h) iniţiază şi elaborează, împreună cu ministerele de resort, proiecte de acte normative în domeniul reformei şi da avize conforme pentru proiectele înaintate de ministere sau de alte organe ale administraţiei publice în acest domeniu;
  i) elaborează hotărârile guvernului cu privire la programele de dezvoltare propuse a fi finanţate din fondul constituit la dispoziţia Guvernului, conform art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998;
  j) derulează, în domeniul economico-social, programe cu finanţare interna şi externa;
  k) încheie contracte de asistenţa tehnica de specialitate pentru realizarea programelor în domeniul reformei şi administrează programe conform atribuţiilor sale;
  l) gestionează fondurile alocate pentru investiţii sau asistenţa în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;
  m) coordonează activitatea Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare între Întreprinderile Mici şi Mijlocii;
  n) efectuează, direct sau prin intermediul societăţilor de consultanţa ori al organizaţiilor neguvernamentale, analize şi studii în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
  o) colaborează şi cooperează în condiţiile legii cu instituţii internaţionale, în scopul promovării măsurilor de reforma;
  p) urmăreşte desfăşurarea calendarului Guvernului cu privire la măsurile de reforma ce decurg din angajamentele internaţionale ale acestuia;
  q) întocmeşte periodic rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii măsurilor de reforma, pe care le pune la dispoziţie primului-ministru, în vederea discutarii în şedinţa a Guvernului;
  r) efectuează, direct sau prin intermediul societăţilor de consultanţa ori al organizaţiilor neguvernamentale, analize şi studii în domeniul reformei;
  s) promovează dialogul social cu structuri ale societăţii civile;
  t) îndeplineşte orice alte atribuţii conferite expres prin acte normative.


  Articolul 3

  (1) Ministrul reformei, preşedintele Consiliului pentru Reforma, conduce întreaga activitate a consiliului, pe care îl reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi în raporturile cu persoanele fizice sau juridice, române sau străine.
  (2) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul reformei emite ordine şi instrucţiuni.


  Articolul 4

  (1) În structura organizatorică a Consiliului pentru Reforma, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, funcţionează doua departamente conduse de câte un secretar de stat. În cadrul acestei structuri, prin ordin al ministrului, se pot organiza servicii şi birouri, precum şi colective temporare pentru colaborarea cu organizaţii neguvernamentale sau pentru servicii de consultanţa, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.
  (2) În cadrul Consiliului pentru Reforma se înfiinţează funcţia de secretar general, asimilată, din punct de vedere al salarizarii, cu funcţia de subsecretar de stat.
  (3) Secretariatul Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare între Întreprinderile Mici şi Mijlocii se organizează la nivel de direcţie.
  (4) Atribuţiile secretarilor de stat, ale secretarului general şi ale compartimentelor din structura organizatorică a Consiliului pentru Reforma se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al ministrului.
  (5) Ministrul reformei poate delega dreptul de semnatura secretarilor de stat, secretarului general, cu excepţia atributiei de ordonator de credite, care poate fi delegată numai înlocuitorului sau de drept.


  Articolul 5

  (1) Pentru elaborarea de strategii şi programe finanţate pe proiect, pe lângă Consiliul pentru Reforma se constituie, prin ordin al ministrului reformei, colegii consultative, alcătuite din personalităţi, specialişti din domeniile economic, social, financiar, juridic.
  (2) Reuniunile colegiilor consultative sunt organizate, ori de câte ori este necesar, din iniţiativa ministrului reformei.
  (3) Plata analizelor şi studiilor, precum şi remunerarea colaboratorilor se fac în conformitate cu prevederile legale şi în limita fondurilor bugetare disponibile.


  Articolul 6

  (1) Consiliul pentru Reforma preia programele şi contractele în derulare, dotarea existenta şi fondurile alocate pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei generale întreprinderi mici şi mijlocii şi a Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare între Întreprinderile Mici şi Mijlocii, care s-au aflat în componenta Agenţiei Naţionale pentru Privatizare.
  (2) Fondurile băneşti din asistenţa externa, destinate Secretariatului Permanent al Centrului Balcanic de Cooperare între Întreprinderile Mici şi Mijlocii, se preiau şi sunt utilizate, cu aceeaşi destinaţie, de către Consiliul pentru Reforma.


  Articolul 7

  (1) Numărul maxim de posturi din structura Consiliului pentru Reforma este de 96, exclusiv demnitarii.
  (2) Personalul existent în aparatul de lucru al Guvernului României, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Consiliului pentru Reforma, se considera transferat şi va fi încadrat, conform art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 5/1998 şi structurii organizatorice prevăzute în anexa, prin ordin al ministrului reformei.
  (3) Consiliul pentru Reforma are în dotare un număr de 4 autoturisme, stabilit potrivit normelor legale în vigoare.
  (4) Mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în dotarea Secretariatului General al Guvernului şi în folosinţă Consiliului pentru Reforma se transmit, pe bază de protocol de predare-preluare, Consiliului pentru Reforma, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 8

  Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile începând cu data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1998.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul reformei,
  preşedintele Consiliului pentru Reforma,
  Adrian Ciocanea
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei
  sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Daianu


  Anexa
                                                         Numărul maxim de posturi: 96
                                                         (exclusiv demnitarii)

      CONSILIUL PENTRU REFORMĂ


                                         ┌─────────────┐
                                         │ MINISTRU*) │
                                         └──────┬──────┘
                                          ┌─────┴─────┐
                                          │ CABINET │
                                          └─────┬─────┘
    ┌─────────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐
    │ DEPARTAMENTUL PENTRU │ │ │ DEPARTAMENTUL PENTRU │
    │ CORELAREA ŞI ├─────────────────┼────────────────┤ DEZVOLTAREA SECTORULUI │
    │MONITORIZAREA POLITICILOR│ │ │ PRIVAT │
    │ ECONOMICE ŞI SOCIALE │ │ │ │
    │ SECRETAR DE STAT │ │ │ SECRETAR DE STAT │
    ├─────────────────────────┤ │ ├────────────────────────┤
    │ CABINET │ │ │ CABINET │
    └─────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘
                                      ┌─────────┴──────────┐
  ┌───────────────────────────────────┤ SECRETAR GENERAL ├──────────────┐
  │ └────┬───────────────┘ │
  │ ┌─────────────────────────────────────┐│ ┌───────────────────────────┐│ ┌────────────────────┐
  │ │ DIRECŢIA PENTRU EVALUAREA ││ │ DIRECŢIA DE RELAŢII │├─┤ DIRECŢIA PENTRU │
  ├─┤ ŞI CORELAREA POLITICILOR │├─┤INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE││ │ DEZVOLTAREA I.M.M. │
  │ │ ECONOMICO-SOCIALE ││ │ EUROPEANĂ ││ └────────────────────┘
  │ └─────────────────────────────────────┘│ └───────────────────────────┘│ ┌────────────────────┐
  │ ┌─────────────────────────────────────┐│ ┌───────────────────────────┐├─┤ DIRECŢIA PENTRU │
  │ │DIRECŢIA PENTRU CORELAREA POLITICILOR││ │DIRECŢIA PENTRU ARMONIZAREA││ │DEZVOLTARE REGIONALĂ│
  ├─┤ DE REFORMĂ INSTITUŢIONALĂ ŞI DE │├─┤ LEGISLAŢIEI ÎN DOMENIUL ││ └────────────────────┘
  │ │ DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII CIVILE ││ │ REFORMEI ││ ┌────────────────────┐
  │ └─────────────────────────────────────┘│ └───────────────────────────┘│ │ DIRECŢIA PROMOVARE │
  │ ┌─────────────────────────────────────┐│ ┌───────────────────────────┐├─┤ POLITICI │
  └─┤DIRECŢIA DE MONITORIZARE A STADIULUI │└─┤ DIRECŢIA ECONOMICĂ, ││ │ POSTPRIVATIZARE ŞI │
    │ REFORMEI │ │ ADMINISTRATIVĂ, PERSONAL ││ │ INVESTIŢII │
    └─────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘│ └────────────────────┘
                                                                          │ ┌────────────────────┐
                                                                          │ │ SECRETARIATUL │
                                                                          │ │ PERMANENT AL │
                                                                          └─┤ CENTRULUI BALCANIC │
                                                                            │ PENTRU COOPERARE │
                                                                            │ INTRE I.M.M. │
                                                                            └────────────────────┘

  -----------
      *) Ministrul reformei, preşedintele Consiliului pentru Reforma.

   

  ----------