ORDIN nr. 1.759 din 23 septembrie 2020pentru completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 19 octombrie 2020
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. DPSS/164.225 din 2.09.2020 al Direcției politici și strategii în silvicultură,
  în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul I

  După articolul 37^1 din Metodologia privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 21 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 37^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 37^2
  (1) Stabilirea volumului materialelor lemnoase se realizează, după caz:
  a) pentru lemnul rotund cu coajă, cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm, se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul brut, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri și a diametrului la mijloc în centimetri;
  b) pentru lemnul rotund cojit, cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm, se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul net, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri și a diametrului la mijloc în centimetri;
  c) pentru lemnul rotund, cu diametrul la capătul subțire mai mic de 20 cm, dacă nu se aplică metodele prevăzute la lit. a) sau b), acesta se așază în figuri geometrice, iar volumul se determină în mc prin utilizarea factorilor de cubaj stabiliți pe grupe de specii;
  d) pentru lemnul fasonat în steri: lemn de foc, grămezi de crăci și fascine, se determină volumele exprimate în unități convenționale și echivalentul în mc, cu două zecimale;
  e) celelalte materiale lemnoase și produse din lemn se măsoară după metodele specifice; volumul exprimat în unități convenționale se echivalează în mc.
  (2) La calculul volumului lemnului rotund inventariat în condițiile alin. (1) lit. a) și b) se admit următoarele toleranțe:
  a) ± 2% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mare de 100 de bucăți;
  b) ± 3% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese cuprins între 50 și 100 de bucăți;
  c) ± 4% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mic de 50 de bucăți.
  (3) La calculul volumului lemnului așezat în figuri geometrice, toleranța de măsurare admisă este de ± 2% din volumul total.(4) La evaluarea volumului de lemn pe picior destinat valorificării se admit toleranțele aferente fiecărei metode dendrometrice prevăzute de reglementările în vigoare.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică până la data de 30 octombrie 2020.

  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat

  București, 23 septembrie 2020.
  Nr. 1.759.
  -----